Forslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik:"

Transkript

1 US-SAK NR: 66/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ HANS CHRISTIAN SUNDBY ARKIVSAK NR: 2012/996 Budsjett og årsplan 2013 prosess og foreløpige rammer Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra IT- og Serviceavdelingen om Budsjett 2013 midler til IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen Forslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik: Tiltak Budsjett (mill kroner) Til instituttenes budsjettmodell 7,0 Økte Grunnbevilgninger i instituttenes budsjettmodell som følge av nye 3,6 studieplasser (70% en) Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av 1,6 fellestiltak (30% en) Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 12,4 Restfinansiering av Matsatsingen 1,1 Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur) 2,5 Satsing på lærlinger 1,0 Etablering av formidlingssenter 1,0 UMBs historiske samlinger 1,0 SUM 31,2 2. Det legges til grunn en nedbetaling av lån av likviditet med 4,7 mill kroner i Denne finansieres over virksomhetskapitalen.

2 2 3. Følgende økonomiske rammer legges til grunn for budsjettenhetene for 2013: (1000 kroner) Nettoramme 2012 Netto-ramme 2013 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk IMT - Biogasslabben - 93 Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sentrale poster til faglig virksomhet Sum instituttene og faglige virksomhet Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek Senter for klimaregulert planteforskning Sum sentre Drifts- og serviceavdelingen IT- og serviceavdelingen Universitetsbiblioteket Hovedadministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Sum stedvis Ås, 5. juni 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

3 3 a) Saksfremlegg Universitetsdirektøren orienterer i denne sak om prosessen med utarbeiding av budsjett og årsplan for Videre legges fram beregning av de foreløpige budsjettrammene som vil være styrende for budsjettenhetenes budsjettarbeid. Prosess og prinsipper for fastsetting av rammer følger de godt innarbeidede retningslinjene som har vært fulgt tidligere år. Hoveddiskusjonen for 2013 er disponeringen av de økte tildelingene fra Kunnskapsdepartementet (nye studieplasser og resultatuttelling, i alt 31,2 mill kroner). Universitetsdirektøren foreslår i denne saken at ca 13 mill kroner skal gå til vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse, ca 12 mill kroner legges til budsjettmodellen til instituttene (grunnbevilgning og resultatuttelling), mens de øvrige midlene går til ulike typer tiltak (eksempelvis oppfølging av matsatsingen, fusjonskostnader, oppfølging av andre styrevedtak etc). Prosess Som tidligere legges det opp til en bottom-up prosess etter at universitetsstyret i juni har fastsatt de foreløpige budsjettrammene. Dette gjøres ved at enhetene til medio oktober utarbeider foreløpige årsplaner som foreligger til US første drøfting av budsjettet etter at statsbudsjettet er lagt fram. På denne måten sikrer vi at enhetenes situasjon og eventuelle innspill er kjent når budsjettet endelig legges. Det legges opp til følgende behandlinger i US: 14. juni o Prosess for den videre behandlingen av budsjett og årsplan, og planrammer for enhetene 1. november o Orientering om statsbudsjettet og skisse til saldering av budsjettet 6. desember o Endelig vedtak av årsplan og budsjett for 2013 I år må vi også ta høyde for om det under veis skal foretas noen form for samordning med NVH da det er siste budsjett institusjonsstyrene vedtar. Universitetsdirektøren har ikke konkludert på hvorvidt dette er nødvendig. Overfor budsjettenhetene legges det opp til følgende prosess: Mai/juni o Drøfting av prosess, økonomisk profil og rammer i ledergruppene o Universitetsdirektørens budsjettskriv sendes ut etter US-behandlingen Medio oktober

4 4 o Budsjettenhetene har frist til å utarbeide foreløpige årsplaner. Disse legges fram for US 1. november. 15. desember o Ferdigstillelse av budsjettenhetenes årsplaner og langtidsbudsjetter. Plan for bruken av midler til vedlikehold og utvikling av bygg legges også fram for US parallelt med budsjettet. Det legges til grunn at det også i år er et langtidsbudsjett. Økonomi Ved denne gjennomgangen er det i første rekke to forhold som drøftes; (1) mulige engangsbevilgninger som frigjøres i 2013 som kan inngå i disponible midler, og (2) forventet økt tildeling fra KD og bruken av disse midlene. Engangsbevilgninger som frigjøres i 2013 I motsetning til 2012 frigjøres i liten grad engangsbevilgninger i Innenfor Strategimidlene frigjøres/nedtrappes midler med 2,9 mill kroner. Disse er imidlertid disponert til Matsatsingen gjennom eget US-vedtak (sak 24/2012) (det kan legges til at budsjettet som ble vedtatt for Matsatsingen forutsetter at det må tilføres noe i overkant av 1 mill kroner utover de frigjorte S-midlene for å reise budsjettet). Universitetsdirektøren legger til grunn for budsjettopplegget for 2013 at det i liten/ubetydelig grad frigjøres engangsmidler som kan inngå i budsjettopplegget. På vanlig måte vil det bli tatt en nøye gjennomgang av enkeltposter for å undersøke muligheten til å frigjøre midler. Resultatet av denne gjennomgangen vil bakes inn i budsjettsaken som forelegges US 1. november. Økt tildeling fra KD Ut fra foreløpige beregninger vil dette utgjøre: Uttelling på 24 mill kroner undervisningskomponenten Uttelling på forskningskomponenten 2 mill kroner SUM Resultatuttelling fra KD 26 mill kroner Økt basis eksisterende nye studieplasser 3,1 mill kroner Skal etter tidligere vedtak fordeles 70/30 institutt/felles tiltak Økt basis nye studieplasser ,1 mill kroner Skal etter tidligere vedtak fordeles 70/30 institutt/felles tiltak SUM forventet økt tildeling fra KD 31,2 mill kroner

5 5 Forventet økt resultatuttelling fra KD er 26 mill kroner i Denne baserer seg på UMBs produksjon i Universitetsdirektøren vil gå gjennom beregningene av dette i styremøtet. Resultatuttellingen i 2013 er den høyeste UMB noen gang har hatt siden KD innførte resultatbasert finansiering. Til sammenlikning har resultatuttellingen fra KD de seinere år vært: 2010 (6,1 mill kroner), 2011 (12,1 mill kroner) og 2012 (7,2 mill kroner). De økte basismidlene (3,1 mill)knyttet til eksisterende nye studieplasser skal fordeles slik: Plasser tildelt Budsjettenhet (1000 kroner) 2011 Institutt for landskapsplanlegging 596 Institutt for naturforvaltning 362 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 104 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 20 Institutt for plante- og miljøvitenskap 259 Institutt for matematiske realfag og teknologi 472 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 377 Noragric - Sum instituttene Sentralt 938 Totalt Økte basismidler fra KD som følge av 30 nye studieplasser i 2012 skal også fordeles på instituttene. Fordelingen på instituttene er ikke klar ennå, men totalrammen for 2013 forventes å ligge på 2,1 mill kroner gitt at studieplassene plasseres i kategori D. Profil på budsjettet i 2013 US tre utvalgte områder studiekvalitet, publisering og vedlikehold/byggutvikling legges til grunn for prioriteringene budsjettet bør videre bygges opp slik at det muliggjør å reise UMBs andel av midlene som skal til for å etablere DnU fra Dette er både en usikker og ukjent størrelse. Universitetsdirektøren mener det er viktig å sikre et mulig handlingsrom for 2014 gjennom disponeringene som foretas i Konkret betyr det at det bør settes av noe midler til å dekke DnUrelaterte utgifter i 2013, samt at en del av UMBs bruk av midler i 2013 bør gå til engangstiltak (utstyr, spesielle vedlikeholdsprosjekter, tidsavgrensede prosjekter) og ikke legges ut i budsjettenhetenes rammer slik at vi har mulighet til å resirkulere midler inn i finansiering av DnU fra Samtidig er det viktig å tilføre instituttene økte midler for å bygge opp om studentveksten.

6 6 Etter universitetsdirektørens vurdering må bruken av økte midler fra KD finne sin balanse mellom i første rekke følgende hensyn: Hvor mye av midlene skal legges til budsjettmodellen til instituttene? De siste åra har det vært lagt inn ca 6 mill kroner årlig til resultatkomponenten i budsjettmodellen slik: År 1000 kroner Snitt Universitetsdirektøren vil legge til grunn at økte midler til budsjettmodellen bør ligge på om lag det samme nivå i 2013 for på den måten sikre en dynamisk og stabil vekst i instituttenes finansiering. Universitetsdirektøren foreslår at økningen legges på 7 mill kroner. Hvor mye av midlene skal tilføres vedlikehold og utvikling av bygg? Dette er ett av US spesielle områder. I 2012 er budsjettet på 38,6 mill kroner, hvorav 5 mill kroner er engangsfinansiering. Skal vi opprettholde bevilgningsnivået må det tilføres 5 mill kroner. I US-sak 9/2012 vedtok US et langtidsbudsjett for vedlikehold og utvikling på 46 mill kroner. Dette krever at det settes av 12,4 mill kroner i Universitetsdirektøren vil peke på at behovet er langt større enn dette, men har ikke funnet det mulig å styrke budsjettet ytterligere i Det foreslås derfor at bevilgningen til vedlikehold og utvikling av bygg i 2013 settes til 46 mill kroner. Hvor mye av midlene skal gå til å dekke poster som følger av studentøkningen (eksamen, opptak, studieveiledning, bibliotek, studentfasiliteter osv)? Av basisøkning fra KD vil ca 1,6 mill kroner (30 % en) gå til dette. Midler utover dette bør finansieres over posten for vedlikehold og utvikling. Matsatsingen er underfinansiert i 2013 med ca 1,1 mill kroner i forhold til budsjettet US har vedtatt da ledige strategimidler ikke dekker opp hele budsjettet. Denne må dekkes. Oppfølging av styresakene om etablering av formidlingssenter på Campus og UMBs historiske samlinger. I saken om etablering av formidlingssenter legges det til grunn at UMB skal inngå avtale om kjøp av formidlingstjenester, og det er indikert et nivå på 1 mill kroner årlig i oppstartfasen. Videre er det redegjort for at universitetsdirektøren har ansatt en ressurs på 50% for å lede UMBs arbeid med utviklingsarbeidet. Universitetsdirektøren foreslår å innarbeide 1 mill kroner i 2013 til denne etableringen. Når det gjelder oppfølging av styresaken om UMBs historiske samlinger, er det forutsatt en årlig ramme på 1 mill kroner. Dette innarbeides fra 2013.

7 7 Etableringen av DnU og samorganiseringen fra 2014 Det legges til grunn at vi også i 2013 får SAK-midler fra KD på ca 2,5 mill kroner til fusjonsarbeidet for å dekke UMBs utgifter til sekretariatsbistand, utredning, samarbeidsprosjekter med NVH etc. Det er usikkert hvilke kostnader som i 2013 vil påløpe knyttet til gjennomføring av fusjonen med NVH slik at DnU skal være operativ som én organisasjon fra Videre er kostnadsfordelingen mellom UMB og NVH ikke klarlagt ennå for denne type kostnader. IT-leder har meldt inn behovet for tilrettelegging av IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen. Denne beløper seg til 3,36 mill kroner og må gjennomføres i Notat legges ved. Inntil videre innarbeider universitetsdirektøren 2,5 mill kroner som UMBs andel i budsjettet for Det er viktig å signalisere at dette arbeidet kan startes opp slik at vi ikke mister tid. Når det gjelder kostnadsfordelingen mellom UMB og NVH for denne, og andre typer tiltak som måtte komme opp som forberedelse til fusjon, kommer universitetsdirektøren tilbake til dette. Det legges til grunn at arbeidet kan starte opp slik ITleder skriver, men at den endelige finansiering først foreligger etter nærmere avklaringer med NVH. Utgifter i forbindelse med lærlinger Det vises til US-sak om revidert budsjett hvor det er redegjort for at UMBs satsing på lærlinger har en årskostnad på ca 1 mill kroner (for nærmere detaljer vises til omtale i revidert budsjett). Denne må innarbeides i Midler til vitenskapelig utstyr Vi har klart å øke midlene fra 3,5 mill kroner i 2010, via 5,3 til 6 mill kroner i Midlene burde vært økt ytterligere. Universitetsdirektøren foreslår ingen konkret økning i denne forbindelse, men vil under den detaljerte budsjetteringen arbeide for å få til en ytterligere økning. Etablering av ordning for dekning av utgifter i forbindelse med OpenAcess-publiseing I UMB-strategien står det at UMB skal «Synliggjøre forskningsresultatene gjennom blant annet «Open access» og økt publisering av forskningsresultater i media.» og i Klima for forskning står det Prinsipielt mener regjeringen at all offentlig forskning bør være åpent tilgjengelig, så sant ikke andre hensyn hindrer det. De siste åra har OpenAccess-publisering blitt mer aktuelt og relevant for forskere ved UMB. En del OpenAccess-journalar er faktisk svært attraktive å publisere i, og UMB-forskere har publisert oppsiktsvekkende forskingsresultater i OA-tidsskrift som PLoS One. Likevel, er noen forskere tilbakeholdne med å publisere i OpenAccess-journaler, mye fordi OA-publisering kan medføre store kostnader (PLoS One: US$1350 per artikkel). Dette er kostnader som forskerne må dekke over egne budsjetter. For å fjerne denne barrieren for OA-publisering, foreslår universitetsdirektøren at UMB setter av kr som skal gå til å dekke utgifter til OA-publisering frå Det er ein forutsetning at publiseringene blir gjort i seriøse publiseringskanaler. Bare publikasjoner der «corresponding author» har UMB som eneste forfatteradresse, kan få dekket publiseringsutgifter. Universitetsdirektøren anser dette som et mindre beløp som kan innpasses i budsjettet for 2013 dersom US gjennom behandlingen av denne sak ikke har innvendinger til denne ordningen.

8 8 Spørsmålet om inndragning av midler til omfordeling Universitetsdirektøren foreslår at det ikke inndras midler til omfordeling. Nå er det viktig at det er stabilitet om rammene ved inngangen til et krevende år som 2013 er med etableringen av NMBU. Skisse til bruk av økte inntekter i budsjettopplegget for 2013 Universitetsdirektøren vil på bakgrunn av ovennevnte anbefale at det legges til grunn for 2013 en fordeling av forventet økt tildeling fra KD slik: Tiltak Budsjett (mill kroner) Til instituttenes budsjettmodell 7,0 Økte Grunnbevilgninger i instituttenes budsjettmodell som følge av nye 3,6 studieplasser (70% en) Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av 1,6 fellestiltak (30% en) Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 12,4 Restfinansiering av Matsatsingen 1,1 Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur) 2,5 Kostnader i forbindelse med satsing på lærlinger 1,0 Etablering av formidlingssenter 1,0 UMBs historiske samlinger 1,0 SUM 31,2 Universitetsdirektøren mener dette gir en tilfredsstillende balanse mellom ulike hensyn, spesielt i forhold til US tre utvalgte områder studiekvalitet, publisering og vedlikehold/byggutvikling. De to første forholdene ivaretas gjennom styrking av instituttene både gjennom direkte økning av budsjettmodellen, økte grunnbevilgninger knyttet til nye studieplasser og Matsatsingen. Midlene til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen burde vært langt høyere. Økningen over er imidlertid i tråd med langtidsbudsjettet US har vedtatt. Fordelt på budsjettenhetene vil rammene utvikle seg slik:

9 9 (1000 kroner) A B C D E F G Nettoramme 2012 Endringer pga. fin.systemet Rammekorreksjoner Nettoramme 2013 %-vis endring Kommentar til rammekorreksjoner Budsjettenhet/budsjettformål Internhusleie Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,6 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,2 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,1 % Ihh til US-sak 79/2010 IMT - Biogasslabben ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,1 % Noragric ,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet er ufordelte midler knyttet til fellestiltak ved økt baisi fra KD (30%'en). I 5300 ligger ufordelte G-midler som skal fordeles 7,1 % på instituttene + Matsatsingen. Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,8 % Senter for husdyrforsøk ,4 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,3 % IT- og serviceavdelingen ,9 % Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,4 % Stilling i forbindelse med formidlingssenter Sum sentraladministrasjonen ,8 % Sum stedvis ,7 % Nedbetaling av likviditetslån bruk av virksomhetskapital For å senke ubrukte midler overfor KD har US tidligere overdisponert budsjettet gjennom å låne av egen likviditet. Det er vedtatt at lånet skal tilbakebetales med 5 mill kroner årlig. Pr 2011 var lånesaldo på likviditetslånet 9,7 mill kroner. Det er vedtatt nedbetaling med 5 mill kroner i 2012 slik at gjenstående lånesaldo for 2013 er 4,7 mill kroner. Nedbetalingen av likviditetslånet er til nå finansiert av virksomhetskapitalen. Disponibel virksomhetskapital pr 2011 var 10,4 mill kroner. Utviklingen av ubrukte midler i 2011 var stigende. Ved utgangen av 2011 lå ubrukte midler overfor KD på 52 mill kroner. Dersom regnskapsavslutningen for 2012 viser at ubrukte midler ligger om lag på samme nivå, bør det vurderes om man skal utsette nedbetalingen av likviditetslånet. I den forbindelse bør man også vurdere hvorvidt det er nødvendig å innarbeide nedbetaling av lån også i Universitetsdirektøren vil forutsette at det skal nedbetales lån av likviditet i 2013 etter tidligere vedtatte planer, men vil altså samtidig åpne opp for en revurdering av dette etter en konkret vurdering av nivået på de ubrukte midlene.

10 NOTAT TIL JAN OLAV AASBØ KOPI SIRI MARGRETHE LØKSA MALENA BAKKEVOLD UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP IT- & SERVICEAVDELINGEN FRA GEIR TUTTUREN VÅR REF DATO Budsjett 2013 midler til IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen Som meddelt i OPAD2014-møte med IT og arkiv på NVH, er IT-avdelingene på UMB og NVH avhengig av tilleggsbevilgning til anskaffelse av IKT-infrastruktur for å kunne etablere DnUs / NMBUs IKT-systemer slik at disse er operative til Eksisterende infrastruktur benyttes til å holde UMBs og NVHs eksisterende IT-systemer i drift fram til , og har ikke kapasitet til å kjøre DnUs/NMBUs systemer parallelt. Det er helt nødvendig å ha parallell drift av gamle og nye systemer i en periode for å kunne ha sikker IKT-drift både før og etter samorganiseringstidspunktet. Av praktiske årsaker vil ny serverinfrastruktur i alt vesentlig bli bygget opp hos UMB det er det enighet om mellom UMBs og NVHs IT-avdelinger, men det er veldig aktuelt å vurdere løsninger for redundans spesielt for datalagring hvor dette settes opp hos NVH i dagens maskinrom. I dette notatet fokuseres det bare på den delen av infrastrukturen som må til på UMB. Oppsummering av behovene (forklaring følger nedenfor i statusoversikten): Behov: - Server maskinvare. Bladkabinett med 16 serverblader. * Kr ,- - Lagringskabinett brukerdata. SAN-løsning, fullkopi av data kr ,- - Lagringskabinett systemdata. SAN-løsning. Kr ,- - Rack med integrerte kjøleelementer, i nytt serverrom kr ,- - Kjølemaskin, nytt serverrom kr ,- - Montering, el-arbeider, kabling, mm (nytt maskinrom) kr ,- Sum ** kr ,- *) man kan redusere noe på innkjøpssummen ved å redusere til 8 blader i første omgang selv om det ikke er så ønskelig. Lagringskabinettene har høyere prioritet enn server-maskinvaren. **) Summene er basert på «listepriser». I praksis vil konkurransen i innkjøpsprosessen medføre noe lavere priser. Status for IKT-infrastruktur på UMB i forhold til dagens behov og framtidige utfordringer UMB har gjennom mange år hatt en kvalitetsmessig sterk utvikling på IKT-infrastruktur og fasiliteter. Ikke desto mindre har behovene for og forventningene til IKT-hjelpemidler og systemer økt tilsvarende. I tillegg kommer myndigheters overordnede krav til sikkerhet og UMBs egne krav til sikkerhet og leveringsevne. Totalt sett innebærer dette at til tross for at det brukes betydelige midler til IKT ved UMB, er ikke situasjonen mer enn så vidt tilfredsstillende på de fleste punkter, og på noen punkter mangler den noe på å være tilfredsstillende. Nytt serverrom på UMB (maskinrom II) I henhold til UMBs informasjonssikkerhetspolicy og ROS-vurderinger er UMB avhengig av å ha to maskinrom med brannsikkert skille. UMB har pr i dag ikke to maskinrom i operativ drift. Det å etablere et

11 11 nytt maskinrom innebærer betydelige investeringer. IT-seksjonen har ikke fått ekstraordinær bevilgning til formålet, men dekker oppbyggingen av nytt maskinrom (maskinrom II) i TF-bygget innenfor normal ramme, hvilket betyr at det er noe som har skjedd og må skje over flere år (oppstart 2009). Status pr mai 2012 er at nytt rom er fysisk etablert med vegger, dør og adgangskontroll, men er foreløpig helt tomt. Serverrack, kjølesystem, kabling og maskinvare mangler, og må med dagens bevilgningstakt fortsatt fordeles over flere år framover. Eksisterende maskinrom (maskinrom I) er i praksis fullt, både med hensyn til effektuttak og kjølekapasitet. Selv det rent fysisk kan være plass til å sette inn noe mer utstyr er ikke dette forsvarlig. Videre er det heller ikke ønskelig ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt Status serverrom UMBs nåværende drift: Status serverrom både UMBs og NMBUs drift Sikker strømforsyning til UMBs serverrom På samme måte som nytt serverrom (maskinrom II) har IT-seksjonen dekket oppgradering av sikker strømforsyning til UMBs maskinrom for IKT innenfor egne ordinære rammer. DSA har bidratt med investeringer i generell el-infrastruktur i TF-bygget som var nødvendig for gjennomføringen. Med de tiltak som er utført i perioden , er el-forsyningssituasjonen tilfredsstillende med stabilt inntak basert på 400V anlegg, avbruddsfri strømforsyning (UPS) til maskinrom og reservestrømsaggregat med automatisk start. Status strømforsyning UMBs nåværende drift: Status strømforsyning både UMBs og NMBUs drift Serverkapasitet UMB har over noen år gjennomført en omlegging fra i hovedsak å satse på frittstående servere til alle formål, til å satse på homogene serverfarmer som huser virtuelle servere. Dette er en generell trend innenfor serverdrift, og innebærer noe økt kompleksitet og økt kompetansebehov, men er en langt mer fleksibel løsning som på sikt er kostnadsbesparende både driftsmessig og programvarelisensmessig. Ikke desto mindre er slike løsninger relativt kostbare og UMBs IT-seksjon har naturlig nok kun investert i det som tilfredsstiller det faktiske behovet inklusive behovet for redundans (feilsikring). UMB har ikke tilstrekkelig kapasitet i serverparken til å bygge opp full parallellstruktur for NMBU noe som er nødvendig for en forsvarlig overgang til ny organisasjon. Status serverkapasitet UMBs nåværende drift: Status serverkapasitet både UMBs og NMBUs drift Datalagringskapasitet Datalagringsbehovet er i sterk utvikling, og har økt noe mer enn en lineær økning. På samme måte som for servere generaliseres datalagringen i form av at man benytter såkalte SAN (Storage Area Network) hvor en kan fordele datalagringsbehov til ulike systemer fleksibelt. SAN er en vesentlig dyrere teknologi enn lokale disker, men kravene til både omfang og fleksibilitet gjør at det i praksis ikke eksisterer noe alternativ. For lagring av brukerdata har UMB fram til 2012 benyttet datalagring med både speil og full backup (10 generasjoner inntil 150 dager). For å møte behovene i 2012 har vi måttet revurdere bruken av speil, og vil differensiere slik at bare enkelte tjenester som har behov for svært høy tilgjengelighet får speiling av data. (Speiling vil kreve ytterligere 750 i investering).

12 12 For systemdata (serverdisker) kjøres det i dag uten redundans. Dette har liten betydning for tap av data, men har mest å si for gjenoppbyggingstiden ved eventuelt havari. Det likevel ikke en ønskelig situasjon, men med nåværende finansiering kan vi ikke gjøre noe med dette før i Situasjonen for UMB er i 2012 at vi klarer å håndtere egne datalagringsbehov på en forsvarlig måte, men har ikke mulighet til å håndtere håndteringen av NMBU-strukturen uten investeringer. Ekstra datalagringskapasitet som eventuelt kjøpes inn i forbindelse med overgangen til NMBU, vil etter avsluttet omlegging / parallellkjøring settes inn i NMBUs ordinære driftsstruktur, og dermed oppnås full redundans. Status datalagring UMBs nåværende drift: Status datalagring både UMBs og NMBUs drift Med hilsen Geir Tutturen Avdelingsleder ITS

13 2

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Årsplan 2011 førstegangsbehandling

Årsplan 2011 førstegangsbehandling US-SAK NR: 165/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Statkraft varme AS bygging av fjernvarmeanlegg på pelsdyrtomten

Statkraft varme AS bygging av fjernvarmeanlegg på pelsdyrtomten US-SAK NR: 85/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): JAN SIGURD PETTERSEN, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: Statkraft varme

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN US-SAK NR: 37/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM 1302 1901 SAKSBEHANDLER: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: 03/3652 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD 1302 1901 US-SAK NR: 106/2010 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/865

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Rapport per 2. tertial

Rapport per 2. tertial 1302 1901 US-SAK NR: 144/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 69/2013 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 69/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: HANS CHRISTIAN SUNDBY SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR.: 2004/1023 US-sak 69/2013

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet)

Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet) US-SAK NR: 11/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, ARKIVSAK NR: 12/2061 Revidert vedlikeholdsbudsjett

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak:

Oppfølging av US-sak 131/2011 om tomt for studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 46/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TEREJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Oppfølging av US-sak 131/2011

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT I MØTET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Øystein Dick Forsker

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Overføring av midler fra 2015 til 2016

Overføring av midler fra 2015 til 2016 US 28/2016 Økonomirapport 3. tertial 2015 Overføring av midler fra 2015 til 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Chr Sundby Arkiv nr:

Detaljer

Universitet og høgskole hånd i hånd

Universitet og høgskole hånd i hånd Universitet og høgskole hånd i hånd Til beste for regionen: Samarbeidet mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Østfold (HiØ) Trine Hvoslef-Eide (Prorektor for utdanning UMB)

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning.

Til: Styret Dato: 19.9.2012. Fra: Administrerende direktør TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Til: Styret Dato: 19.9.2012 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-46/12 Møtedato: 27.9.2012 Saksbehandler: JEA TEKNISK BEREGNET BUDSJETT NVH FOR 2013. 1 Innledning. Kunnskapsdepartementet (KD) offentliggjør

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA)

UMBs alliansesamarbeid og ny strategiplan for Oslofjordalliansen (OFA) US-SAK NR: 17/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR:2008/11 UMBs alliansesamarbeid

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016

US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 US 114/2015 Budsjett og tiltaksplan 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Paul Stray, Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Budsjett

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Verdivurdering september 2010 v/takstmann Per-Christian Saxebøl, Ås US-SAK NR: 195/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2010/653 Salg av Raveien 13, g.nr. 42 b.nr 1 f.nr. 4 i Ås kommune

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger

Plan for bruk av midler til vedlikehold og utvikling av UMBs bygninger US-SAK NR: 9/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER ARKIVSAK NR:11/1194 Plan for bruk av midler

Detaljer

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09.

09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 09/10 Sak 1. Status pilotprosjekt teknologi. Møtedato 20.08.09. 1. Bestilling Vi ønsker derfor at du lager et kortfattet notat ( 2-3 sider, + evt. vedlegg ) om hva som er gjort så langt faglig og med hensyn

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

US-sak 64/2013 - Fullmaktssak Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012

US-sak 64/2013 - Fullmaktssak Tildeling av Masteroppgaveprisen 2012 1302 1901 US-SAK NR: 64/2013 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: 2008/342 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN US-sak

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 24. februar 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 24. februar 2011 UTKAST TIL MØTEBOK GODKJENNES 01.04.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 24. februar 2011 Til stede: Forfall: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

MØTEBOK 17.6.2010. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK 17.6.2010. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 17.6.2010 Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Birger Solberg

Detaljer

Priser innen utdanningsområdet, NMBU

Priser innen utdanningsområdet, NMBU SU-sak 17/2014 Priser innen utdanningsområdet, NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bodil Norderval Vedlegg: 1. Statutter for masteroppgavepris ved Universitetet

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15

Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15 Møte i styre for Inn-Trøndelag IKT 28.09.15 Saker: 15/06 Regnskapsrapport pr september 2015 15/07 Revisjon av investeringsbudsjettet for 2015 15/08 Investeringer 2016 15/09 Budsjett 2016 Det ble i forbindelse

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN

56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN 56/10 STYRESAK D/S HESTMANDEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Morten Westvik Saksfremlegg 1. Bakgrunn og tidligere vedtak Ifm behandlingen av styresak 23/10 Orienteringer

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB

Retningslinjer for å få redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB US-SAK NR:190/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR:2011/1802 Retningslinjer for

Detaljer

Saksnummer: 43/2013 Studiekvalitet og NMBU - videreføring av priser innen utdanningsområdet

Saksnummer: 43/2013 Studiekvalitet og NMBU - videreføring av priser innen utdanningsområdet SN-SAK NR: 43/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: Saksnummer: 43/2013 Studiekvalitet og NMBU - videreføring

Detaljer