Forslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik:"

Transkript

1 US-SAK NR: 66/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ HANS CHRISTIAN SUNDBY ARKIVSAK NR: 2012/996 Budsjett og årsplan 2013 prosess og foreløpige rammer Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra IT- og Serviceavdelingen om Budsjett 2013 midler til IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen Forslag til vedtak: 1. Forventet økt tildeling fra Kunnskapsdepartementet i 2013 disponeres slik: Tiltak Budsjett (mill kroner) Til instituttenes budsjettmodell 7,0 Økte Grunnbevilgninger i instituttenes budsjettmodell som følge av nye 3,6 studieplasser (70% en) Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av 1,6 fellestiltak (30% en) Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 12,4 Restfinansiering av Matsatsingen 1,1 Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur) 2,5 Satsing på lærlinger 1,0 Etablering av formidlingssenter 1,0 UMBs historiske samlinger 1,0 SUM 31,2 2. Det legges til grunn en nedbetaling av lån av likviditet med 4,7 mill kroner i Denne finansieres over virksomhetskapitalen.

2 2 3. Følgende økonomiske rammer legges til grunn for budsjettenhetene for 2013: (1000 kroner) Nettoramme 2012 Netto-ramme 2013 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT - Senter for fiskeforsøk IMT - Biogasslabben - 93 Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sentrale poster til faglig virksomhet Sum instituttene og faglige virksomhet Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Senter for husdyrforsøk-fortek Senter for klimaregulert planteforskning Sum sentre Drifts- og serviceavdelingen IT- og serviceavdelingen Universitetsbiblioteket Hovedadministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Sum stedvis Ås, 5. juni 2012 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

3 3 a) Saksfremlegg Universitetsdirektøren orienterer i denne sak om prosessen med utarbeiding av budsjett og årsplan for Videre legges fram beregning av de foreløpige budsjettrammene som vil være styrende for budsjettenhetenes budsjettarbeid. Prosess og prinsipper for fastsetting av rammer følger de godt innarbeidede retningslinjene som har vært fulgt tidligere år. Hoveddiskusjonen for 2013 er disponeringen av de økte tildelingene fra Kunnskapsdepartementet (nye studieplasser og resultatuttelling, i alt 31,2 mill kroner). Universitetsdirektøren foreslår i denne saken at ca 13 mill kroner skal gå til vedlikehold og utvikling av UMBs bygningsmasse, ca 12 mill kroner legges til budsjettmodellen til instituttene (grunnbevilgning og resultatuttelling), mens de øvrige midlene går til ulike typer tiltak (eksempelvis oppfølging av matsatsingen, fusjonskostnader, oppfølging av andre styrevedtak etc). Prosess Som tidligere legges det opp til en bottom-up prosess etter at universitetsstyret i juni har fastsatt de foreløpige budsjettrammene. Dette gjøres ved at enhetene til medio oktober utarbeider foreløpige årsplaner som foreligger til US første drøfting av budsjettet etter at statsbudsjettet er lagt fram. På denne måten sikrer vi at enhetenes situasjon og eventuelle innspill er kjent når budsjettet endelig legges. Det legges opp til følgende behandlinger i US: 14. juni o Prosess for den videre behandlingen av budsjett og årsplan, og planrammer for enhetene 1. november o Orientering om statsbudsjettet og skisse til saldering av budsjettet 6. desember o Endelig vedtak av årsplan og budsjett for 2013 I år må vi også ta høyde for om det under veis skal foretas noen form for samordning med NVH da det er siste budsjett institusjonsstyrene vedtar. Universitetsdirektøren har ikke konkludert på hvorvidt dette er nødvendig. Overfor budsjettenhetene legges det opp til følgende prosess: Mai/juni o Drøfting av prosess, økonomisk profil og rammer i ledergruppene o Universitetsdirektørens budsjettskriv sendes ut etter US-behandlingen Medio oktober

4 4 o Budsjettenhetene har frist til å utarbeide foreløpige årsplaner. Disse legges fram for US 1. november. 15. desember o Ferdigstillelse av budsjettenhetenes årsplaner og langtidsbudsjetter. Plan for bruken av midler til vedlikehold og utvikling av bygg legges også fram for US parallelt med budsjettet. Det legges til grunn at det også i år er et langtidsbudsjett. Økonomi Ved denne gjennomgangen er det i første rekke to forhold som drøftes; (1) mulige engangsbevilgninger som frigjøres i 2013 som kan inngå i disponible midler, og (2) forventet økt tildeling fra KD og bruken av disse midlene. Engangsbevilgninger som frigjøres i 2013 I motsetning til 2012 frigjøres i liten grad engangsbevilgninger i Innenfor Strategimidlene frigjøres/nedtrappes midler med 2,9 mill kroner. Disse er imidlertid disponert til Matsatsingen gjennom eget US-vedtak (sak 24/2012) (det kan legges til at budsjettet som ble vedtatt for Matsatsingen forutsetter at det må tilføres noe i overkant av 1 mill kroner utover de frigjorte S-midlene for å reise budsjettet). Universitetsdirektøren legger til grunn for budsjettopplegget for 2013 at det i liten/ubetydelig grad frigjøres engangsmidler som kan inngå i budsjettopplegget. På vanlig måte vil det bli tatt en nøye gjennomgang av enkeltposter for å undersøke muligheten til å frigjøre midler. Resultatet av denne gjennomgangen vil bakes inn i budsjettsaken som forelegges US 1. november. Økt tildeling fra KD Ut fra foreløpige beregninger vil dette utgjøre: Uttelling på 24 mill kroner undervisningskomponenten Uttelling på forskningskomponenten 2 mill kroner SUM Resultatuttelling fra KD 26 mill kroner Økt basis eksisterende nye studieplasser 3,1 mill kroner Skal etter tidligere vedtak fordeles 70/30 institutt/felles tiltak Økt basis nye studieplasser ,1 mill kroner Skal etter tidligere vedtak fordeles 70/30 institutt/felles tiltak SUM forventet økt tildeling fra KD 31,2 mill kroner

5 5 Forventet økt resultatuttelling fra KD er 26 mill kroner i Denne baserer seg på UMBs produksjon i Universitetsdirektøren vil gå gjennom beregningene av dette i styremøtet. Resultatuttellingen i 2013 er den høyeste UMB noen gang har hatt siden KD innførte resultatbasert finansiering. Til sammenlikning har resultatuttellingen fra KD de seinere år vært: 2010 (6,1 mill kroner), 2011 (12,1 mill kroner) og 2012 (7,2 mill kroner). De økte basismidlene (3,1 mill)knyttet til eksisterende nye studieplasser skal fordeles slik: Plasser tildelt Budsjettenhet (1000 kroner) 2011 Institutt for landskapsplanlegging 596 Institutt for naturforvaltning 362 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 104 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 20 Institutt for plante- og miljøvitenskap 259 Institutt for matematiske realfag og teknologi 472 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 377 Noragric - Sum instituttene Sentralt 938 Totalt Økte basismidler fra KD som følge av 30 nye studieplasser i 2012 skal også fordeles på instituttene. Fordelingen på instituttene er ikke klar ennå, men totalrammen for 2013 forventes å ligge på 2,1 mill kroner gitt at studieplassene plasseres i kategori D. Profil på budsjettet i 2013 US tre utvalgte områder studiekvalitet, publisering og vedlikehold/byggutvikling legges til grunn for prioriteringene budsjettet bør videre bygges opp slik at det muliggjør å reise UMBs andel av midlene som skal til for å etablere DnU fra Dette er både en usikker og ukjent størrelse. Universitetsdirektøren mener det er viktig å sikre et mulig handlingsrom for 2014 gjennom disponeringene som foretas i Konkret betyr det at det bør settes av noe midler til å dekke DnUrelaterte utgifter i 2013, samt at en del av UMBs bruk av midler i 2013 bør gå til engangstiltak (utstyr, spesielle vedlikeholdsprosjekter, tidsavgrensede prosjekter) og ikke legges ut i budsjettenhetenes rammer slik at vi har mulighet til å resirkulere midler inn i finansiering av DnU fra Samtidig er det viktig å tilføre instituttene økte midler for å bygge opp om studentveksten.

6 6 Etter universitetsdirektørens vurdering må bruken av økte midler fra KD finne sin balanse mellom i første rekke følgende hensyn: Hvor mye av midlene skal legges til budsjettmodellen til instituttene? De siste åra har det vært lagt inn ca 6 mill kroner årlig til resultatkomponenten i budsjettmodellen slik: År 1000 kroner Snitt Universitetsdirektøren vil legge til grunn at økte midler til budsjettmodellen bør ligge på om lag det samme nivå i 2013 for på den måten sikre en dynamisk og stabil vekst i instituttenes finansiering. Universitetsdirektøren foreslår at økningen legges på 7 mill kroner. Hvor mye av midlene skal tilføres vedlikehold og utvikling av bygg? Dette er ett av US spesielle områder. I 2012 er budsjettet på 38,6 mill kroner, hvorav 5 mill kroner er engangsfinansiering. Skal vi opprettholde bevilgningsnivået må det tilføres 5 mill kroner. I US-sak 9/2012 vedtok US et langtidsbudsjett for vedlikehold og utvikling på 46 mill kroner. Dette krever at det settes av 12,4 mill kroner i Universitetsdirektøren vil peke på at behovet er langt større enn dette, men har ikke funnet det mulig å styrke budsjettet ytterligere i Det foreslås derfor at bevilgningen til vedlikehold og utvikling av bygg i 2013 settes til 46 mill kroner. Hvor mye av midlene skal gå til å dekke poster som følger av studentøkningen (eksamen, opptak, studieveiledning, bibliotek, studentfasiliteter osv)? Av basisøkning fra KD vil ca 1,6 mill kroner (30 % en) gå til dette. Midler utover dette bør finansieres over posten for vedlikehold og utvikling. Matsatsingen er underfinansiert i 2013 med ca 1,1 mill kroner i forhold til budsjettet US har vedtatt da ledige strategimidler ikke dekker opp hele budsjettet. Denne må dekkes. Oppfølging av styresakene om etablering av formidlingssenter på Campus og UMBs historiske samlinger. I saken om etablering av formidlingssenter legges det til grunn at UMB skal inngå avtale om kjøp av formidlingstjenester, og det er indikert et nivå på 1 mill kroner årlig i oppstartfasen. Videre er det redegjort for at universitetsdirektøren har ansatt en ressurs på 50% for å lede UMBs arbeid med utviklingsarbeidet. Universitetsdirektøren foreslår å innarbeide 1 mill kroner i 2013 til denne etableringen. Når det gjelder oppfølging av styresaken om UMBs historiske samlinger, er det forutsatt en årlig ramme på 1 mill kroner. Dette innarbeides fra 2013.

7 7 Etableringen av DnU og samorganiseringen fra 2014 Det legges til grunn at vi også i 2013 får SAK-midler fra KD på ca 2,5 mill kroner til fusjonsarbeidet for å dekke UMBs utgifter til sekretariatsbistand, utredning, samarbeidsprosjekter med NVH etc. Det er usikkert hvilke kostnader som i 2013 vil påløpe knyttet til gjennomføring av fusjonen med NVH slik at DnU skal være operativ som én organisasjon fra Videre er kostnadsfordelingen mellom UMB og NVH ikke klarlagt ennå for denne type kostnader. IT-leder har meldt inn behovet for tilrettelegging av IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen. Denne beløper seg til 3,36 mill kroner og må gjennomføres i Notat legges ved. Inntil videre innarbeider universitetsdirektøren 2,5 mill kroner som UMBs andel i budsjettet for Det er viktig å signalisere at dette arbeidet kan startes opp slik at vi ikke mister tid. Når det gjelder kostnadsfordelingen mellom UMB og NVH for denne, og andre typer tiltak som måtte komme opp som forberedelse til fusjon, kommer universitetsdirektøren tilbake til dette. Det legges til grunn at arbeidet kan starte opp slik ITleder skriver, men at den endelige finansiering først foreligger etter nærmere avklaringer med NVH. Utgifter i forbindelse med lærlinger Det vises til US-sak om revidert budsjett hvor det er redegjort for at UMBs satsing på lærlinger har en årskostnad på ca 1 mill kroner (for nærmere detaljer vises til omtale i revidert budsjett). Denne må innarbeides i Midler til vitenskapelig utstyr Vi har klart å øke midlene fra 3,5 mill kroner i 2010, via 5,3 til 6 mill kroner i Midlene burde vært økt ytterligere. Universitetsdirektøren foreslår ingen konkret økning i denne forbindelse, men vil under den detaljerte budsjetteringen arbeide for å få til en ytterligere økning. Etablering av ordning for dekning av utgifter i forbindelse med OpenAcess-publiseing I UMB-strategien står det at UMB skal «Synliggjøre forskningsresultatene gjennom blant annet «Open access» og økt publisering av forskningsresultater i media.» og i Klima for forskning står det Prinsipielt mener regjeringen at all offentlig forskning bør være åpent tilgjengelig, så sant ikke andre hensyn hindrer det. De siste åra har OpenAccess-publisering blitt mer aktuelt og relevant for forskere ved UMB. En del OpenAccess-journalar er faktisk svært attraktive å publisere i, og UMB-forskere har publisert oppsiktsvekkende forskingsresultater i OA-tidsskrift som PLoS One. Likevel, er noen forskere tilbakeholdne med å publisere i OpenAccess-journaler, mye fordi OA-publisering kan medføre store kostnader (PLoS One: US$1350 per artikkel). Dette er kostnader som forskerne må dekke over egne budsjetter. For å fjerne denne barrieren for OA-publisering, foreslår universitetsdirektøren at UMB setter av kr som skal gå til å dekke utgifter til OA-publisering frå Det er ein forutsetning at publiseringene blir gjort i seriøse publiseringskanaler. Bare publikasjoner der «corresponding author» har UMB som eneste forfatteradresse, kan få dekket publiseringsutgifter. Universitetsdirektøren anser dette som et mindre beløp som kan innpasses i budsjettet for 2013 dersom US gjennom behandlingen av denne sak ikke har innvendinger til denne ordningen.

8 8 Spørsmålet om inndragning av midler til omfordeling Universitetsdirektøren foreslår at det ikke inndras midler til omfordeling. Nå er det viktig at det er stabilitet om rammene ved inngangen til et krevende år som 2013 er med etableringen av NMBU. Skisse til bruk av økte inntekter i budsjettopplegget for 2013 Universitetsdirektøren vil på bakgrunn av ovennevnte anbefale at det legges til grunn for 2013 en fordeling av forventet økt tildeling fra KD slik: Tiltak Budsjett (mill kroner) Til instituttenes budsjettmodell 7,0 Økte Grunnbevilgninger i instituttenes budsjettmodell som følge av nye 3,6 studieplasser (70% en) Andel av økt basis som følge av nye studieplasser til gjennomføring av 1,6 fellestiltak (30% en) Økt vedlikehold og utvikling av bygningsmassen 12,4 Restfinansiering av Matsatsingen 1,1 Etableringskostnader DnU (IKT-infrastruktur) 2,5 Kostnader i forbindelse med satsing på lærlinger 1,0 Etablering av formidlingssenter 1,0 UMBs historiske samlinger 1,0 SUM 31,2 Universitetsdirektøren mener dette gir en tilfredsstillende balanse mellom ulike hensyn, spesielt i forhold til US tre utvalgte områder studiekvalitet, publisering og vedlikehold/byggutvikling. De to første forholdene ivaretas gjennom styrking av instituttene både gjennom direkte økning av budsjettmodellen, økte grunnbevilgninger knyttet til nye studieplasser og Matsatsingen. Midlene til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen burde vært langt høyere. Økningen over er imidlertid i tråd med langtidsbudsjettet US har vedtatt. Fordelt på budsjettenhetene vil rammene utvikle seg slik:

9 9 (1000 kroner) A B C D E F G Nettoramme 2012 Endringer pga. fin.systemet Rammekorreksjoner Nettoramme 2013 %-vis endring Kommentar til rammekorreksjoner Budsjettenhet/budsjettformål Internhusleie Institutt for landskapsplanlegging ,4 % Institutt for naturforvaltning ,6 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,2 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,8 % Institutt for plante- og miljøvitenskap ,1 % Institutt for matematiske realfag og teknologi ,1 % IMT - Senter for fiskeforsøk ,1 % Ihh til US-sak 79/2010 IMT - Biogasslabben ,0 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning ,1 % Noragric ,5 % Sentrale poster til faglig virksomhet er ufordelte midler knyttet til fellestiltak ved økt baisi fra KD (30%'en). I 5300 ligger ufordelte G-midler som skal fordeles 7,1 % på instituttene + Matsatsingen. Sum instituttene og faglige virksomhet ,7 % Senter for etter- og videreutdanning ,8 % Senter for husdyrforsøk ,4 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for klimaregulert planteforskning ,0 % Sum sentre ,6 % Drifts- og serviceavdelingen ,3 % IT- og serviceavdelingen ,9 % Universitetsbiblioteket ,1 % Hovedadministrasjonen ,4 % Stilling i forbindelse med formidlingssenter Sum sentraladministrasjonen ,8 % Sum stedvis ,7 % Nedbetaling av likviditetslån bruk av virksomhetskapital For å senke ubrukte midler overfor KD har US tidligere overdisponert budsjettet gjennom å låne av egen likviditet. Det er vedtatt at lånet skal tilbakebetales med 5 mill kroner årlig. Pr 2011 var lånesaldo på likviditetslånet 9,7 mill kroner. Det er vedtatt nedbetaling med 5 mill kroner i 2012 slik at gjenstående lånesaldo for 2013 er 4,7 mill kroner. Nedbetalingen av likviditetslånet er til nå finansiert av virksomhetskapitalen. Disponibel virksomhetskapital pr 2011 var 10,4 mill kroner. Utviklingen av ubrukte midler i 2011 var stigende. Ved utgangen av 2011 lå ubrukte midler overfor KD på 52 mill kroner. Dersom regnskapsavslutningen for 2012 viser at ubrukte midler ligger om lag på samme nivå, bør det vurderes om man skal utsette nedbetalingen av likviditetslånet. I den forbindelse bør man også vurdere hvorvidt det er nødvendig å innarbeide nedbetaling av lån også i Universitetsdirektøren vil forutsette at det skal nedbetales lån av likviditet i 2013 etter tidligere vedtatte planer, men vil altså samtidig åpne opp for en revurdering av dette etter en konkret vurdering av nivået på de ubrukte midlene.

10 NOTAT TIL JAN OLAV AASBØ KOPI SIRI MARGRETHE LØKSA MALENA BAKKEVOLD UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP IT- & SERVICEAVDELINGEN FRA GEIR TUTTUREN VÅR REF DATO Budsjett 2013 midler til IKT-infrastruktur for å kunne gjennomføre samorganiseringen Som meddelt i OPAD2014-møte med IT og arkiv på NVH, er IT-avdelingene på UMB og NVH avhengig av tilleggsbevilgning til anskaffelse av IKT-infrastruktur for å kunne etablere DnUs / NMBUs IKT-systemer slik at disse er operative til Eksisterende infrastruktur benyttes til å holde UMBs og NVHs eksisterende IT-systemer i drift fram til , og har ikke kapasitet til å kjøre DnUs/NMBUs systemer parallelt. Det er helt nødvendig å ha parallell drift av gamle og nye systemer i en periode for å kunne ha sikker IKT-drift både før og etter samorganiseringstidspunktet. Av praktiske årsaker vil ny serverinfrastruktur i alt vesentlig bli bygget opp hos UMB det er det enighet om mellom UMBs og NVHs IT-avdelinger, men det er veldig aktuelt å vurdere løsninger for redundans spesielt for datalagring hvor dette settes opp hos NVH i dagens maskinrom. I dette notatet fokuseres det bare på den delen av infrastrukturen som må til på UMB. Oppsummering av behovene (forklaring følger nedenfor i statusoversikten): Behov: - Server maskinvare. Bladkabinett med 16 serverblader. * Kr ,- - Lagringskabinett brukerdata. SAN-løsning, fullkopi av data kr ,- - Lagringskabinett systemdata. SAN-løsning. Kr ,- - Rack med integrerte kjøleelementer, i nytt serverrom kr ,- - Kjølemaskin, nytt serverrom kr ,- - Montering, el-arbeider, kabling, mm (nytt maskinrom) kr ,- Sum ** kr ,- *) man kan redusere noe på innkjøpssummen ved å redusere til 8 blader i første omgang selv om det ikke er så ønskelig. Lagringskabinettene har høyere prioritet enn server-maskinvaren. **) Summene er basert på «listepriser». I praksis vil konkurransen i innkjøpsprosessen medføre noe lavere priser. Status for IKT-infrastruktur på UMB i forhold til dagens behov og framtidige utfordringer UMB har gjennom mange år hatt en kvalitetsmessig sterk utvikling på IKT-infrastruktur og fasiliteter. Ikke desto mindre har behovene for og forventningene til IKT-hjelpemidler og systemer økt tilsvarende. I tillegg kommer myndigheters overordnede krav til sikkerhet og UMBs egne krav til sikkerhet og leveringsevne. Totalt sett innebærer dette at til tross for at det brukes betydelige midler til IKT ved UMB, er ikke situasjonen mer enn så vidt tilfredsstillende på de fleste punkter, og på noen punkter mangler den noe på å være tilfredsstillende. Nytt serverrom på UMB (maskinrom II) I henhold til UMBs informasjonssikkerhetspolicy og ROS-vurderinger er UMB avhengig av å ha to maskinrom med brannsikkert skille. UMB har pr i dag ikke to maskinrom i operativ drift. Det å etablere et

11 11 nytt maskinrom innebærer betydelige investeringer. IT-seksjonen har ikke fått ekstraordinær bevilgning til formålet, men dekker oppbyggingen av nytt maskinrom (maskinrom II) i TF-bygget innenfor normal ramme, hvilket betyr at det er noe som har skjedd og må skje over flere år (oppstart 2009). Status pr mai 2012 er at nytt rom er fysisk etablert med vegger, dør og adgangskontroll, men er foreløpig helt tomt. Serverrack, kjølesystem, kabling og maskinvare mangler, og må med dagens bevilgningstakt fortsatt fordeles over flere år framover. Eksisterende maskinrom (maskinrom I) er i praksis fullt, både med hensyn til effektuttak og kjølekapasitet. Selv det rent fysisk kan være plass til å sette inn noe mer utstyr er ikke dette forsvarlig. Videre er det heller ikke ønskelig ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt Status serverrom UMBs nåværende drift: Status serverrom både UMBs og NMBUs drift Sikker strømforsyning til UMBs serverrom På samme måte som nytt serverrom (maskinrom II) har IT-seksjonen dekket oppgradering av sikker strømforsyning til UMBs maskinrom for IKT innenfor egne ordinære rammer. DSA har bidratt med investeringer i generell el-infrastruktur i TF-bygget som var nødvendig for gjennomføringen. Med de tiltak som er utført i perioden , er el-forsyningssituasjonen tilfredsstillende med stabilt inntak basert på 400V anlegg, avbruddsfri strømforsyning (UPS) til maskinrom og reservestrømsaggregat med automatisk start. Status strømforsyning UMBs nåværende drift: Status strømforsyning både UMBs og NMBUs drift Serverkapasitet UMB har over noen år gjennomført en omlegging fra i hovedsak å satse på frittstående servere til alle formål, til å satse på homogene serverfarmer som huser virtuelle servere. Dette er en generell trend innenfor serverdrift, og innebærer noe økt kompleksitet og økt kompetansebehov, men er en langt mer fleksibel løsning som på sikt er kostnadsbesparende både driftsmessig og programvarelisensmessig. Ikke desto mindre er slike løsninger relativt kostbare og UMBs IT-seksjon har naturlig nok kun investert i det som tilfredsstiller det faktiske behovet inklusive behovet for redundans (feilsikring). UMB har ikke tilstrekkelig kapasitet i serverparken til å bygge opp full parallellstruktur for NMBU noe som er nødvendig for en forsvarlig overgang til ny organisasjon. Status serverkapasitet UMBs nåværende drift: Status serverkapasitet både UMBs og NMBUs drift Datalagringskapasitet Datalagringsbehovet er i sterk utvikling, og har økt noe mer enn en lineær økning. På samme måte som for servere generaliseres datalagringen i form av at man benytter såkalte SAN (Storage Area Network) hvor en kan fordele datalagringsbehov til ulike systemer fleksibelt. SAN er en vesentlig dyrere teknologi enn lokale disker, men kravene til både omfang og fleksibilitet gjør at det i praksis ikke eksisterer noe alternativ. For lagring av brukerdata har UMB fram til 2012 benyttet datalagring med både speil og full backup (10 generasjoner inntil 150 dager). For å møte behovene i 2012 har vi måttet revurdere bruken av speil, og vil differensiere slik at bare enkelte tjenester som har behov for svært høy tilgjengelighet får speiling av data. (Speiling vil kreve ytterligere 750 i investering).

12 12 For systemdata (serverdisker) kjøres det i dag uten redundans. Dette har liten betydning for tap av data, men har mest å si for gjenoppbyggingstiden ved eventuelt havari. Det likevel ikke en ønskelig situasjon, men med nåværende finansiering kan vi ikke gjøre noe med dette før i Situasjonen for UMB er i 2012 at vi klarer å håndtere egne datalagringsbehov på en forsvarlig måte, men har ikke mulighet til å håndtere håndteringen av NMBU-strukturen uten investeringer. Ekstra datalagringskapasitet som eventuelt kjøpes inn i forbindelse med overgangen til NMBU, vil etter avsluttet omlegging / parallellkjøring settes inn i NMBUs ordinære driftsstruktur, og dermed oppnås full redundans. Status datalagring UMBs nåværende drift: Status datalagring både UMBs og NMBUs drift Med hilsen Geir Tutturen Avdelingsleder ITS

13 2

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner)

1. For budsjett 2011 fastesettes følgende foreløpige budsjettrammer: (1000 kroner) US-SAK NR: 108/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2010/984 Budsjett og årsplan Opplegg

Detaljer

Revidert budsjett 2012

Revidert budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 63/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1262 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012

Rammer og retningslinjer for årsplan og budsjett 2012 1302 1901 US-SAK NR: 119/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): FUNG. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg

Revidert budsjett 2011. Dokumenter: a) Saksframlegg US-SAK NR: 101/2011 SAKSANSVARLIG: FUNG. UNIVERSITETS- DIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD ARKIVSAK NR: 2010/1414 UNIVERSITETET

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 30.04.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 12. mars 2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016

US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 US 59/2015 Foreløpig budsjett NMBU 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: Forslag til vedtak: Under forutsetning av

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet US-SAK NR: 79/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/1382 Fiskelaboratoriet framtidig

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012 MØTEBOK GODKJENT 10.05.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 27. februar 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak:

Saksnummer: 97/2011 Opptaksrammer 2011/2012. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Søkerfordeling 2-årige masterprogram Forslag til vedtak: 1302 1901 US-SAK NR: 97/2011 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): OPPTAKSLEDER CATHRINE STRØMØ ARKIVSAK NR: 11/914-1 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 14. juni 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 14. juni 2012 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES 23.08.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 14. juni 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Bruk av NMBUs kapitalreserver

Bruk av NMBUs kapitalreserver US 97/2015 Bruk av NMBUs kapitalreserver Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/03679 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar det framlagte

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Budsjett 2013 førstegangsbehandling

Budsjett 2013 førstegangsbehandling 1302 1901 US-SAK NR: 117/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018 1 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING...

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer

Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer US 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Siri Margrethe Løksa, Jan

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Årsplan 2011 førstegangsbehandling

Årsplan 2011 førstegangsbehandling US-SAK NR: 165/2010 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER VALBORG LIPPESTAD UNIVERSITETET

Detaljer

Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen

Dokumenter: a) Saksfremlegg b) Vedlegg Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen 1302 1901 US-SAK NR: 137/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK

Detaljer

Orientering om status for Åkebakke barnehage. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 25.

Orientering om status for Åkebakke barnehage. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 25. US-SAK NR: 164A/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN, PER ANDERS AUTHEN ARKIVSAK NR: 04/124 Orientering

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB 1302 1901 FON-SAK NR:26/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 26/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Budsjett 2012 førstegangs behandling

Budsjett 2012 førstegangs behandling 1302 1901 US-SAK NR: 162/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET

Detaljer

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU

US 60/2015 Langtidsprognose NMBU US 60/2015 Langtidsprognose NMBU 2015-2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Torgeir Pedersen, Jan E. Aldal Arkiv nr: 15/02317 Vedlegg: (legges kun på nett)

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016

Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 Vedtatt av Universitetsstyret 26.11.2015 (sak 114/2015) Budsjett og tiltaksplan 2016 1 Innhold 0. Innledning... 1 1. Overordnet risikovurdering... 1 2. Budsjettfordeling 2016... 3 2.1. Statsbudsjettet...

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp

Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp US-SAK NR: 57/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/904 Jordforskbygningen og Jordmottaket

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Resultatbasert finansieringssystem. for

Resultatbasert finansieringssystem. for Resultatbasert finansieringssystem for Revidert per november 2007 2 INNHOLD 1. PRINSIPPMODELL...4 2. UNDERVISNINGSTILDELING...4 2.1. RESULTATBASERT UNDERVISNINGSTILDELING... 4 2.1.1. Kategorier... 4 2.1.2.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-2 Møtenr. 4/214 Møtedato: 19. september Notatdato: 4. september Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Statkraft varme AS bygging av fjernvarmeanlegg på pelsdyrtomten

Statkraft varme AS bygging av fjernvarmeanlegg på pelsdyrtomten US-SAK NR: 85/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): JAN SIGURD PETTERSEN, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: Statkraft varme

Detaljer

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tomt til studentboliger. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 131/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 04/1762 Tomt til studentboliger Dokumenter:

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3

Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen. Universitetsstyret 2. april Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 Campus Ås: Oversikt over bygningsmassen Universitetsstyret 2. april 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 3 US-sak 29/2014 Protokoll: Styret henviser til sak 12/2014 der styret ba om at det

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UMB OG VITENPARKEN US-SAK NR: 37/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM 1302 1901 SAKSBEHANDLER: VICTORIA SANDBERG- KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: 03/3652 SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg

Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs drøfting. Dokumenter: a) Saksframlegg SN-SAK NR: 20/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): OLE-JØRGEN TORP ARKIVSAK NR: Saksnummer: 20/2013 Fordeling av studieplasser 1. gangs

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2012 Overføring av midler fra 2012 til 2013

Rapport for 3. tertial 2012 Overføring av midler fra 2012 til 2013 1302 1901 US-SAK NR: 22/2013 SAKSANSVARLIG: ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ØKONOMIDIREKTØR HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2012/996 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005. Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 05 Møtedato: 14. februar 2006 Notatdato: 06. februar 2006 Saksbehandler: Jan E. Aldal JUSTERT BUDSJETT 2006 PÅ P-50 OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT 2005.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT I MØTET UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Øystein Dick Forsker

Detaljer

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015

Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014. Budsjett og tiltaksplan 2015 Vedtatt av Universitetsstyret 12. desember 2014, sak 153/2014 Budsjett og tiltaksplan 2015 Innhold 1. Styrets overordnete risikovurderinger... 2 2. Budsjettrammer NMBU 2015... 4 2.1 Budsjettutsikter 2016-2018...

Detaljer

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser

US-sak 103/2012 Status i aksjeselskap der UMB har eierinteresser US-SAK NR: 103/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: S UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER: TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2004/1023 US-sak 103/2012

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Rektor vil forespørre to av styrets medlemmer til å holde forberedte innlegg. Det settes av 1 time til evalueringen.

Rektor vil forespørre to av styrets medlemmer til å holde forberedte innlegg. Det settes av 1 time til evalueringen. US-SAK NR: 92/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:10/1095 Styrets

Detaljer

Langtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom

Langtidsbudsjett med vurdering av instituttenes handlingsrom S 9/2014 Langtidsbudsjett 2015-2017 med vurdering av instituttenes handlingsrom Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen/Eva Falleth

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU

US 80/2016 Langtidsprognose NMBU US 80/2016 Langtidsprognose NMBU 2017-2021 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal Arkiv nr: 16/04002-1 Vedlegg: Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Finansieringsmodeller

Finansieringsmodeller Finansieringsmodeller 1. Kunnskapsdepartementet har siden 2003 brukt en delvis incentivbasert modell til å fordele budsjettmidlene til institusjonene i Universitets- og høyskolesektoren (UHR) a) sentrale

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Budsjettenhetenes rapporter 2. Tertialregnskap per 30. april 2010 oversendt KD 1302 1901 US-SAK NR: 106/2010 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): SENIORRÅDGIVER HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/865

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer