Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato:"

Transkript

1 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Utgave: 1 Dato:

2 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn faresoner for skred.docx Oppdrag: Sandnes, Sletten hyttefelt - Skredfarevurdering Oppdragsbeskrivelse: Vurdering av fare for skred i planlagt hyttefelt. Oppdragsleder: Kalle Kronholm Fag: Analyse Tema Geoteknikk, geologi Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kalle Kronholm Mari Vestland

3 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å gjennomføre en detaljvurdering av faren for skred i Sletten hyttefelt. Helge Nilsen, Teknaconsult har vært vår kontaktperson for oppdraget. Ål, Kalle Kronholm Oppdragsleder Mari Vestland Kvalitetssikrer

4 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 4 SAMMENDRAG Det er gjennomført en skredfarevurdering for Sletten hyttefelt, Sandnes kommune. Det planlegges en fortetting av dagens hyttefelt. Det planlegges hytter med en enkelt boenhet på de nye tomtene. Denne typen nybygg skal tilfredsstille kravene til sikkerhet for nybygg i sikkerhetsklasse S2, der nominell årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/1000. Steinsprang er den dimensjonerende skredtypen i planområdet. Snøskred er også aktuelt, men sannsynligheten for utløsning av snøskred anses som meget liten på grunn av klima i området. Også sørpeskred og løsmasseskred er vurdert, men sannsynligheten for at disse skredtypene skal nå planområdet er meget liten. Det er gjennomført en befaring i området. Observasjoner gjort under befaringen samt beregninger av rekkevidde for steinsprang ligger til grunn for faresonene. Faresonene berører fire planlagte tomter. Tre av disse kan flyttes få meter for å gå fri av faresonene. Alternativt kan området ovenfor tomtene renskes for løse blokker. En enkelt tomt skal flyttes en del for å gå fri av faresonene. Alternativt kan ustabile blokker ovenfor tomta renskes med spett eller sprenges vekk. Dagens sannsynlighet for skred er betinget av skogen ovenfor planområdet. Ved mindre uttak av skog vil sikkerhetskravene fortsatt tilfredsstilles, men ved større inngrep kan faresonene endres vesentlig. Vi anbefaler derfor at det i reguleringsplanen stilles krav om skjøtsel og vern av skogen i fjellsiden ovenfor planområdet. Flatehogst av skogen skal unngås og eksisterende naturlige drensveier for overflateavrenning må opprettholdes.

5 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag.. 3 VEDLEGG Innledning Befaring Kartgrunnlag Forbehold Krav til sikkerhet Områdebeskrivelse Terreng, vegetasjon og geologi Inngrep i terrenget Klima Skredfarevurdering Tidligere vurderinger Historiske opplysninger om skred Observasjoner i terreng Aktuelle skredtyper Steinsprang Faresoner Tiltak Konklusjon...22

6 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 6 VEDLEGG Vedlegg 1: Kartbilag 1 Faresoner for skred

7 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 7 1 INNLEDNING er engasjert av for å gjennomføre en detaljert vurdering av fare for skred ved Sletten hyttefelt, Sandnes kommune (Figur 1). Oppdraget er bestilt av Helge Nilsen, Teknaconsult. Det arbeides med en reguleringsplan for området, og deler av planområdet ligger i aktsomhetssonene for snøskred og steinsprang (Figur 1). Figur 1 Utstrekning av planområdet vist med blå strek. Kartet viser også aktsomhetssonen for snøskred (rød skravur) og aktsomhetssonene for steinsprang (svart skravur).

8 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Befaring Den 10. juni 2013 gjennomførte Kalle Kronholm, Asplan Viak en befaring i området. Grunneier Hjørdis Irene Haaland viste til rette i området. Helge Nilsen fra Teknaconsult var med på siste del av befaringen og orienterte om planene for området. 1.2 Kartgrunnlag Fra Teknaconsult har vi mottatt kotegrunnlag med 1 m ekvidistanse for hele planområdet. Vi har anvendt flyfoto over området, blant annet fra kart.finn.no og GeoCache tjenester levert av Geodata AS. 1.3 Forbehold Skredfarevurderingene er gjort ut ifra dagens vegetasjon. Dersom betydelige deler av skogen ovenfor planområdet fjernes, må det foretas en ny vurdering av forholdene.

9 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 9 2 KRAV TIL SIKKERHET Byggteknisk forskrift TEK definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og tilhørende uteareal. Kravene er definert som maksimale sannsynligheter for at skred kan nå objektet, og sier ikke noe om trykkpåvirkning. Lovverket inndeler bygg i tre sikkerhetsklasser (Tabell 1). Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 I Veiledning om tekniske krav til byggverk fra Direktoratet for byggkvalitet gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred. I planområdet planlegges hytter og tilhørende infrastruktur. Hyttene ligger under sikkerhetsklasse S2: Sikkerhetsklasse S2 omfatter tiltak der et skred vil føre til middels konsekvenser. Dette kan eksempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer og/eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil to boenheter, små bygg for næringsdrift, mindre driftsbygninger i landbruket, samt mindre kaier og havneanlegg. For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse 2 kan kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal reduseres til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi eksponeringstiden for personer og dermed faren for liv og helse normalt vil være vesentlig lavere utenfor bygningene. Planlagte veier og parkeringsplasser har ikke spesifikke krav til sikkerhet. Vi har derfor tegnet faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. Ifølge lovverket skal denne faresonen omfatte alle skredtyper.

10 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 10 3 OMRÅDEBESKRIVELSE 3.1 Terreng, vegetasjon og geologi Planområdet ligger omtrent 15 km nordøst for Sandnes sentrum, ut mot Høgsfjorden. Planområdet går fra havnivå opp til rundt kote 75 mot sørvest, men vest for planområdet ligger Foreknuten i kote 168 (Figur 2, Figur 3). Terrenget i planområdet er forholdsvis slakt, med enkelte brattkanter. Umiddelbart vest for planområdet stiger terrenget brått til over 30 grader. I fjellsiden vest for planområdet er det mindre områder med fjell i dagen, men ellers er fjellsiden dekket av blokker enten i ur eller grov morene. Figur 2 Området med sporlogg og helning beregnet fra koter med 1 m ekvidistanse.

11 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 11 Fjellsiden vest for planområdet er skogkledd, hovedsakelig med bjørk, men også gran, furu, osp, rogn og eik (Figur 4). Skogen er forholdsvis glissen, bortsett fra områder med gran, der skogen står tett. Foreknuten Bratt fjellside Planområde Figur 3 Planområdet sett mot vest. Planområdet er relativt slakt med mindre brattkanter. Ovenfor planområdet ligger en bratt fjellside med Foreknuten i kote 168. Fra Figur 4 Fjellsiden vest for planområdet. Bildet viser typisk skog og utfallsområder for blokker.

12 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 12 Ifølge nasjonal berggrunnsdatabase består bergartene i området av gneiss. Den nasjonale løsmassedatabasen viser at de nedre deler av planområdet består av marine strandavsetninger mens de øvre deler av planområdet mot vest består av morene. Øverst i fjellsiden vest for planområdet er det indikert av det er bart fjell. Informasjonene i disse kartene svarer omtrent til observasjoner gjort under befaringen. 3.2 Inngrep i terrenget I planområdet ligger allerede en del hus, hytter, veger og parkeringsplasser. I fjellsiden vest for planområdet ble det under befaringen observert mindre uttak av skog, men ellers ingen menneskelige inngrep i terrenget. 3.3 Klima Vi har gjennomført en vurdering av klimaet i undersøkelsesområdet. Formålet er å anslå hvor mye snø det kan forventes på bakken, samt nedbørmengde og vindretning i ekstreme nedbørsituasjoner som kan føre til utløsning av skred. Klimadata er hentet fra eklima.met.no. Alle data er innhentet 20. juni 2013 eller deretter. Månedsnormalene for de tre mest representative stasjonene er vist i Figur 5. Mesteparten av årsnedbøren kommer på høsten. Ingen måneder har gjennomsnittstemperatur under frysepunktet. Det er store nedbørmengder i området, og disse kommer hovedsakelig som regn. Figur 5 Normaler for nedbør og temperatur for tre stasjoner i nærheten av planområdet. Data fra eklima.met.no. Stasjon Ims ligger 2 m o.h., omtrent 6 km sør for planområdet. Denne stasjonen antas å være mest representativ for klima i planområdet. Dessverre har stasjonen bare vært i drift siden 1980, og det er derfor ikke mulig å gjennomføre en statistisk analyse av data herfra. Største målte snødybde ved stasjonen er 50 cm i desember 2012.

13 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 13 Stasjon Sviland ligger høyere (230 m o.h.) og omtrent 15 km sørvest for planområdet. Her er det registrert snødybde i perioden Største målte snødybde er 70 cm i desember 2012, samtidig med den høyeste verdi ved Ims. Stasjon Stavanger Våland ligger omtrent 12 km vest for planområdet, 72 m o.h. Her er det i mars 1947 registrert opp til 120 cm snø på bakken. Året med nest høyeste snødybde var 1946 med 74 cm, og deretter 1945 med 63 cm. Til tross for lokale forskjeller i snødybde er det lite sannsynlig at det i planområdet har vært mer enn 50 cm snø siden På grunn av de relativ høye temperaturer vil nedbør som snø ofte være fuktig, og sannsynligheten for svake overganger mellom ulike snølag derfor liten. Sannsynligheten for vedvarende svake lag i snøen vil også være liten. Endelig vil perioden med snø på bakken være kort. På bakgrunn av klimavurderingene kan vi ikke utelukke at snøskred kan forekomme i planområdet der terrenget ligger til rette for det, men sannsynligheten er meget liten.

14 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 14 4 SKREDFAREVURDERING 4.1 Tidligere vurderinger Det finnes aktsomhetskart for snøskred og aktsomhetskart for steinsprang for området, men vi er ikke kjent med tidligere detaljvurderinger i planområdet. Omtrent 5 km sørøst for planområdet har NGI gjennomført en vurdering av fare for steinsprang ved hyttefeltet Bersagel sør. I notatet fra NGI er andre skredtyper ikke nevnt. 4.2 Historiske opplysninger om skred I den nasjonale skreddatabasen er det ikke registret skredhendelser i planområdet. Grunneier Hjørdis Irene Haaland var ikke var kjent med skredhendelser i planområdet. Det er registrert flere steinsprang på vegene i området, blant annet ved Breivik, omtrent 700 m sørøst for planområdet. Sør for Hommersåk er det registrert et enkelt løsmasseskred og nærmere Sandnes er det registrert snøskred på hovedvegen. Det er begrenset med opplysninger knyttet til disse registreringene, og plassering, skredtype og skredstørrelse kan være svært usikker. 4.3 Observasjoner i terreng Under befaringen ble det observert en del mindre områder med ur. Disse er dannet ved steinsprangaktivitet siden siste istid. Bare i den ene ura ble det funnet ferske blokker (punkt 1, Figur 6). Alderen på de nylige utfall ble estimert til 1-10 år. I samme området (punkt 2, Figur 6) ble det observert et tre med skade som sannsynligvis var kommet fra en steinblokk i bevegelse. Det ble ikke observert spor og skader etter snøskred og andre skredtyper. En del steder i terrenget ble det observert lokale ustabile fjellpartier og løse blokker i overflaten av løsmassedekket. Bare få er tegnet inn på kart, men alle inngår i beregningene. 4.4 Aktuelle skredtyper Terrenghelning, terrengform og bakkens egenskaper ligger til rette for følgende skredtyper: - Snøskred - Steinsprang - Løsmasseskred Sørpeskred er ikke aktuelt i planområdet fordi det ikke er et typisk utløsningsområde ovenfor planområdet. Løsmassedekket er forholdsvis grovkornet og drenerer vannet relativt bra. Sannsynligheten for løsmasseskred er dermed liten. Basert på gjennomgangen av klima i avsnitt 3.3 ovenfor samt dagens vegetasjon, mener vi at utløsning av snøskred er lite sannsynlig. Observasjoner i terrenget og utelukkelse av andre skredtyper viser at steinsprang er dimensjonerende for faresonene i området.

15 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Steinsprang Steinsprang er den dimensjonerende skredtypen i området. Utstrekningen av faresoner for steinsprang er vurdert på bakgrunn av vurderinger i felt og resultater fra beregningsmodellen Rockyfor3d (V5.1). Beregningene tar utgangspunkt i dagens vegetasjon Utfallsområder Det er to typer utfallsområder i og ovenfor planområdet: A. Diffuse områder med løse blokker i overflaten av løsmassedekket. For disse områdene er utfallsfrekvens og blokkstørrelse vurdert hovedsakelig ut fra muligheten for rotvelt og terrenghelning. B. Områder med ustabile fjellpartier i dagen. For disse områdene er utfallsfrekvens og blokkstørrelse vurdert hovedsakelig ut fra oppsprekkingsgrad og oppsprekkingsgeometri. Verdier anvendt i beregningene er vist i Tabell 2. Det er anvendt en tetthet på 2700 kg/m 3. Verdiene i tabellen er typiske parameterverdier, men det er gjennomført beregninger med variasjon av verdiene. Følgende områder skiller seg spesielt ut (se punktene i Figur 6): 1) Ustabile blokker. 2) Spor etter ferske utfall av blokker. 3) Enkelte blokker står ustabilt. Blokkene er forholdsvis store og vil kunne få relativ lang rekkevidde når de kommer i bevegelse (Figur 7). 4) En rekke blokker står ustabilt (Figur 8). Blokkene er forholdsvis store og vil kunne få relativ lang rekkevidde når de kommer i bevegelse. 5) I dette området fanger kotene ikke terrengets form (Figur 4). Faresonen her er derfor hovedsakelig basert på skjønn. Bemerk at utfallsområdene beskrevet under 3) og 4) ovenfor ligger med få meters mellomrom. Store deler av områdene med ur og grov morene er under dagens forhold ikke faresoner, men selv mindre terrenginngrep vil kunne føre til at blokker blir ustabile. Tabell 2 Typiske verdier anvendt i utfallsområdene til beregninger av rekkevidde med Rockyfor3d. Område Blokkform Blokkstørrelse (m) Generelle verdier for diffuse utfallsområder Rektangulær (1) 1 x 1 x 0,5 Punktene 1 og 2 i Figur 6 Rektangulær (1) 1 x 1 x 0,5 Punkt 3 i Figur 6 Rektangulær (1) 2 x 2 x 0,6 Punkt 4 i Figur 6 Rektangulær (1) 1,5 x 1,2 x 0,6

16 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 16 Figur 6 Kart med utfallsområder anvendt i modellberegningene. Grønne punkt er omtalt i teksten.

17 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 17 Figur 7 Ustabile blokker ved punkt 3 i Figur 6.

18 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 18 Figur 8 Løse blokker ved punkt 4 i Figur Rekkevidde Rekkevidden på blokker i bevegelse avhenger hovedsakelig av blokkform, bakkens ruhet samt vegetasjon. Disse egenskapene er vurdert i felt. Typiske verdier anvendt i beregningene er vist i Tabell 3. Det er gjennomført beregninger av rekkevidde med ulike parametersett for både blokkstørrelse, utfallsfrekvens og bakkens egenskaper. Et eksempel på resultat er vist i Figur 9. Tabell 3 Typiske verdier for bakkens egenskaper til beregninger av rekkevidde med Rockyfor3d. Område Bakketype Ruhet, 70 % (m) Ruhet, 20 % (m) Ruhet, 10 % (m) Generelle verdier for Grov morene, ur (4) 0,2-0,5 0,3-0,6 0,7-1 grov morene og ur Generelle verdier for områder med fjell i dagen Fjell (6), fjell med tynt løsmassedekke (5) 0-0,1 0-0,1 0-0,1

19 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 19 Figur 9 Eksempel på resultat fra beregning av rekkevidde med Rockyfor3d. Her er vist beregnet høyde på blokker i bevegelse nedover fjellsiden. 4.6 Faresoner Faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet er vist i Kartbilag 1. Faresonene berører fire planlagte tomter (se plassering av punktene i Kartbilag 1):

20 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 20 A) Utfall fra en oppsprukket fjellskrent, på omtrent 3 m høyde kan nå et stykke ut på den planlagte tomt. B) Løse blokker i fjellsiden overfor (Figur 7, Figur 8) kan nå ned på tomta. C) Ustabile blokker i fjellsiden kan nå ned på tomta. D) Ustabile blokker fra en oppsprukket fjellskrent kan nå ned i ytterkant av planlagt tomt. I tillegg er enkelte eksisterende tomter berørt av faresonene. Disse er ikke beskrevet i detalj, blant annet fordi eksisterende bygg ikke nødvendigvis har samme krav til sikkerhet som nybygg.

21 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 21 5 TILTAK Faresoner for skred berører planområdet, og det er derfor skissert tiltak for hvert punkt i avsnitt 4.6 ovenfor: A) Tomta flyttes mot øst. Alternativt kan skrenten renskes og om nødvendig dekkes med nett som boltes fast. B) De ustabile blokker fjernes med spett eller sprenges ned. Alternativt kan det etableres en voll på oversiden av planlagt tomt. Basert på beregningene må høyden på denne være 1-2 m. C) De ustabile blokker ovenfor tomta fjernes og skrenten renskes med spett. Om nødvendig dekkes skrenten med nett som boltes fast. Alternativt kan tomta flyttes lenger mot øst. D) Tomta flyttes østover eller løse blokker fjernes fra skrenten ovenfor.

22 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 22 6 KONKLUSJON Steinsprang er dimensjonerende skredtype for faresonene i planområdet. Snøskred kan ikke utelukkes, men sannsynligheten for utløsning er meget liten. Potensielle utfallsområder for steinblokker er både bratte områder med ustabile blokker i overflaten av morenedekket og mindre partier med oppsprukket fjell. Bare et enkelt sted ble det observert ferske utfall av blokker. Det ble ikke observert tegn på andre skredtyper. Planlagt bebyggelse skal tilfredsstille kravene gitt i TEK10 om sikkerhet for skred i sikkerhetsklasse S2. For denne sikkerhetsklassen må nominell årlig sannsynlighet for skred ikke overskride 1/1000. Basert på blant annet observasjoner i terreng, beregninger av rekkevidde samt skjønn, har vi tegnet faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. Faresonene berører fire planlagte tomter. Tre av disse kan flyttes få meter for å gå fri av faresonene. Alternativt kan området ovenfor tomtene renskes for løse blokker. En enkelt tomt skal flyttes en del for å gå fri av faresonene. Alternativt kan ustabile blokker ovenfor tomta renskes med spett eller sprenges vekk. Dersom vegetasjonen endres i betydelig grad, for eksempel ved flatehogst, vil graden av sikkerhet reduseres, og det må da foretas en ny vurdering. Vi anbefaler derfor at det i reguleringsplanen stilles krav om skjøtsel og vern av skogen i fjellsiden vest for planområdet. Ved mindre uttak av skog vil sikkerhetskravene fortsatt tilfredsstilles.

23 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 23 VEDLEGG Vedlegg 1: Kartbilag 1 Faresoner for skred

24 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 24 Vedlegg 1: Kartbilag 1 Faresoner for skred

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune. Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B. Utgave: 1 Dato:

Nore og Uvdal Kommune. Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B. Utgave: 1 Dato: Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B Utgave: 1 Dato: 2013-09-13 Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B Utgave/dato:

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Vestre Slidre Kommune. Snøskred Ålfjell. Utgave: 1 Dato:

Vestre Slidre Kommune. Snøskred Ålfjell. Utgave: 1 Dato: Snøskred Ålfjell Utgave: 1 Dato: 2013-12-19 Snøskred Ålfjell 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Snøskred Ålfjell Utgave/dato: 1 / 2013-12-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport - snøskred

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Oddvar Bringo. Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt. Utgave: 1 Dato: 2013-11-01

Oddvar Bringo. Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt. Utgave: 1 Dato: 2013-11-01 Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt Utgave: 1 Dato: 2013-11-01 Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering.

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering. N O TAT OPPDRAG Steinesberget hytteområde OPPDRAGSNUMMER 19659001 OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam Harald Sverre Arntsen (KS) DATO 18. 07.2016 Rev 12.08.2016 1 9659001

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aurdal, skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato:

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aurdal, skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: Aurdal, skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2013-09-30 Aurdal, skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Aurdal, skredfarevurdering Utgave/dato: 1 / 2013-09-30 Arkivreferanse:

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-02-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Valle kommune Knut Erik Paulsen Dato: 7. november 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Skredfarevurdering Innhold

Detaljer

Tinn kommune Eiendom 136/16

Tinn kommune Eiendom 136/16 Tinn kommune Eiendom 136/16 Skredvurdering 20081771-1 7. januar 2009 Rev. 0 Prosjekt Prosjekt: Tinn kommune - Eiendom 136/16 Rapportnummer: 20081771-1 Rapporttittel: Skredvurdering Dato: 7. januar 2009

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Håne Invest AS. Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune

Håne Invest AS. Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune Utgave: 1 Dato: 15.05.2017 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune. Utgave/dato: 1/ 29.09.2016

Detaljer

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato:

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato: Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden Utgave: 1 Dato: 2014-05-14 Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Hammaren Utvikling AS. Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-02 - 17

Hammaren Utvikling AS. Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-02 - 17 Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-02 - 17 Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-01-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Molde Kommune. Skredfarevurdering for reguleringsplan ved Hasleliåsen

Molde Kommune. Skredfarevurdering for reguleringsplan ved Hasleliåsen Skredfarevurdering for reguleringsplan ved Hasleliåsen Utgave: 1 Dato: 19.05.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering for ny reguleringsplan ved Hasleliåsen Utgave/dato:

Detaljer

Nummer og navn Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer Utført av Steinar Hustoft

Nummer og navn Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer Utført av Steinar Hustoft Rapport Oppdragsgiver Navn Nissedal kommune Oppdrag Dokument Nummer og navn 16068 Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer 16068-01-2 Utført av Steinar Hustoft Kontaktperson

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sunnmøre soningssenter-- Digernes DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417945-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Nordplan OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Heidi Hansen SAKSBEHANDLER

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Narvikgården AS Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Rapport nr: 477711-01-A01 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 477711-01-A01 477711 Kunde: Narvikgården AS Sammendrag:

Detaljer

Faresoner for skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn As Kongsberg Tomteselskap Oppdrag Dokument Nummer og navn 16093 Kongsberg, Elgfaret - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer 16093-01-1 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Ha-Plan AS. Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden

Ha-Plan AS. Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden Utgave: 1 Dato: 26.10.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden Utgave/dato: 1/ 26.10.2016 Filnavn: Skredfarevurdering

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt.

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. 3 Vurdering av snøskredfare Det er ikke kjent at snøskred har forekommet i området I værstatistikk

Detaljer

Snøskredvurdering Kvislane

Snøskredvurdering Kvislane 2013 Jonas Hjelme Cautus Geo AS 06.12.2013 Notat Oppdragsgiver: Oppdrag: Nils Jarle Hjelme Aktivitetspark Kvislane/Hjelme 6210 Valldal Emne: Snøskredvurdering Dato: Oppdrag-/ rapport nr. 2013046/2 Utarbeidet

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 20091732-00-1-R 12. august 2009 Prosjekt Prosjekt: 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Dokumentnr.: 20091732-00-1-R

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 11. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120827-01-TN

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

Skredfarevurdering for detaljregulering, Bøgaset i Nes Gnr/Bnr 56/24

Skredfarevurdering for detaljregulering, Bøgaset i Nes Gnr/Bnr 56/24 Rapport Oppdragsgiver Navn Hr Prosjekt AS for Liaset Oppdrag Dokument Nummer og navn 17024 Nes, Bøgaset Skredfarevurderinger Nummer 17024-01-1 Utført av Steinar Hustoft Kontaktperson Torstein Kaslegard,

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold NOTAT Oppdrag 6120511 Kunde Bachke & Co. A/S Notat nr. 001 Dato 28.06.2013 Til Fra Kopi Frode Arnesen Christiane Mögele Odd Musum 1. Innledning Rambøll har fått i oppdrag av Bachke & Co. A/S /v Frode Arnesen,

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Tinn kommune - Skriugata 22A Skredvurdering 16. desember Tinn kommune, Planavdelingen. Tore Lien Oppdragsbekreftelse av

Tinn kommune - Skriugata 22A Skredvurdering 16. desember Tinn kommune, Planavdelingen. Tore Lien Oppdragsbekreftelse av ~ HGI Prosjekt Prosjekt: Rapportnummer: Rapporttiltel: Dato: Oppd ragsg iver Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Kontraktreferanse: For NGI Prosjektleder: Rapport utarbeidet av: Tinn kommune -

Detaljer

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser

Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Seminar om sårbarhets- og risikoanalyser Fare-evaluering av skred i forhold til lovverket Karstein Lied, NGI Har vi gode nok metoder til å beregne sannsynligheten for skred ut fra plan- og bygningslovens

Detaljer

Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak. Faresoner

Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak. Faresoner Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak Faresoner 20110966-00-2-R 17. desember 2012 Prosjekt Prosjekt: Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak Dokumentnr.: 20110966-00-2-R Dokumenttittel:

Detaljer

Rassikring rv. 13 Melkeråna - Årdal, kommunedelplan

Rassikring rv. 13 Melkeråna - Årdal, kommunedelplan Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Februar 2015 Rassikring rv. 13 Melkeråna - Årdal, kommunedelplan Risikovurdering for skred dersom lokaltrafikk mellom Svotunnelen og Øygjardneset i alternativ

Detaljer

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred Vurdering av risiko for snøskred Planforslaget innebærer 28 nye fritidsboliger, hvorav 4 er utleiehytter. I dag er det flere eksisterende hytter innenfor planområdet. Se utsnitt av reguleringsplan under.

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Skredfarevurdering Bismarvik

Teknisk notat. Innhold. Skredfarevurdering Bismarvik Teknisk notat Til: Hammerfest kommune v/: Maria Wirkola Kopi: Fra: NGI Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: 20100557-00-1-TN Prosjekt: Hammerfest - Akkarfjord Utarbeidet av: Árni Jónsson Prosjektleder: Karstein

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

Hedlemyra, Haganes, Fjell. Vurdering av fare for skred

Hedlemyra, Haganes, Fjell. Vurdering av fare for skred Hedlemyra, Haganes, Fjell Vurdering av fare for skred 20081560-1 29. september 2008 Innhold Rapport nr.: 20081560-1 Side: 3 / Rev.: 0 Prosjekt Prosjekt: Hedlemyra, Haganes, Fjell Rapportnummer: 20081560-1

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen OPPDRAG Sunde i Matresfjorden, Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15471001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen DATO DOKUMENTNUMMER 15471001 Sunde i Matersfjorden, Skredfarevurdering

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir

Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir Av RunarJohansen Geolog 30.10.2013 i Innhold Innledning 3 Sikkerhetskrav 3 Skredtyper 4 3.1 Snøskred 4 Metode 4 4.1 Løsmassekartlegging og vurdering av

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/ Teknisk utvalg 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/ Teknisk utvalg 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1456 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/38 21.03.2013 Teknisk utvalg 13/50 02.05.2013 Kommunestyret 13/40 28.05.2013

Detaljer

Faresoner for skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn Johnny Midje Oppdrag Dokument Nummer og navn 16021 Aurland, Østerbø - Skredfarevurderinger Li hyttefelt Nummer 16021-01-1 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson Jarle Sandvik

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah OPPDRAG Lyngbøveien - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15027001 OPPDRAGSLEDER Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV Albert Twumasi Duah Mensah DATO 07.07.2016 DOKUMENTNUMMER 15027001-N01-A01 Vurdering

Detaljer

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring

Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering. Skredsikring Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Skredsikring 20081239-00-1-R 14. juni 2010 Prosjekt Prosjekt: Boligfelt Såheimsveien Rjukan - skredvurdering Dokumentnr.: 20081239-00-1-R Dokumenttittel:

Detaljer

Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal. Faresoner for skred

Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal. Faresoner for skred Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal Faresoner for skred 211723--3-R 15. desember 211 Prosjekt Prosjekt: Breiset vest, Fagernes, Nord-Aurdal Dokumentnr.: 211723--3-R Dokumenttittel: Faresoner for skred

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

Skredvurdering for reguleringssak Hovdenut Alpint

Skredvurdering for reguleringssak Hovdenut Alpint N O TA T Oppdrag 1350011702 Kunde Hovden Skipark AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015/11/30 Til Roger Sørli Fra Jørgen Fjæran og Morten Tveit Kopi Anette Rudshaug Skredvurdering for reguleringssak Hovdenut

Detaljer

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Rapportnr.: RRG 11-23 Dato: 07.03.2011 RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Fig. 1: Torgkvartalet på Farnes avgrensa av: Storevegen, Jotunvegen Elvavegen, Aasmund

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer