Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken"

Transkript

1 Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen Ål Foretaksregisteret: NO MVA Konto nr.: T: E: W:

2 Sammendrag Det arbeides med en reguleringsplan «Hydroparken», Øvre Årdal, Årdal kommune. Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for snøskred. Det ønskes derfor en detaljert skredfarevurdering av arealet. Planområdet, med bygninger og uteareal, skal mest sannsynlig tilfredsstille kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S3. Dette på grunn av mulighetene for at det i enkelte perioder er et stort antall mennesker til stede. For denne sikkerhetsklassen er maksimalt tillatte årlige sannsynlighet for skred 1/5000. Samlet årlig sannsynlighet for skred i planområdet er mindre enn 1/5000. Planområdet tilfredsstiller dermed kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S3. Forutsetningen for dagens skredforhold er at skogen i fjellsidene ikke fjernes. Flom langsetter Utla kan være en sekundæreffekt av skredhendelser. Dette er ikke vurdert nærmere. Handelsbygg 5 AS 2/18

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn Mål Forbehold Grunnlag Tidligere vurderinger Terrengmodell Befaring Krav til sikkerhet mot skred Lovverket Aktuelle krav Vurderte skredtyper Snøskred og sørpeskred Skred i fast fjell Jordskred og flomskred Skredfare og klimaendringer Beskrivelse av området Topografi Registrerte skredhendelser Geologi Vurdering av skredfare Snøskred Sørpeskred Løsmasseskred Skred i fast fjell Sekundærvirkninger av skred Faresoner for skred Forutsetninger for faresonene Konklusjon Referanseliste...17 Figurer Figur 1: Plassering av det vurderte området. Bakgrunnskart Kartverket, 5 Figur 2: Planområdet. Fra varslingsbrevet utsendt av Hanne Karin Tollan Figur 3: Planområdet samt tidligere utarbeidede faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100 (brun), 1/1000 (rød) og 1/5000 (oransje). Bakgrunnskart Kartverket, 8 Figur 4: Terrenghelning i fjellsidene rundt planområdet. Bakgrunnskart Kartverket, Handelsbygg 5 AS 3/18

4 Figur 5: Terrenget rundt Øvre Årdal og planområdet (indikert med rød pil). Fra Tabeller Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2016) Handelsbygg 5 AS 4/18

5 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Det arbeides med en reguleringsplan «Hydroparken», Øvre Årdal, Årdal kommune (Figur 1, Figur 2, Figur 5). Den nordvestlige delen av planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for snøskred. Det ønskes derfor en detaljert skredfarevurdering av arealet. Det er tidligere utført vurderinger av skredfare i nærliggende områder, men ikke for «Hydroparken». Figur 1: Plassering av det vurderte området. Bakgrunnskart Kartverket, Handelsbygg 5 AS 5/18

6 Figur 2: Planområdet. Fra varslingsbrevet utsendt av Hanne Karin Tollan. 1.2 Mål Skred AS er bedt om å utføre en skredfarevurdering for planområdet. På grunn av ønsket fremdrift, gjøres dette i to steg: Handelsbygg 5 AS 6/18

7 1) Først utføres en grov vurdering basert på tilgjengelig grunnlag. Undersøkelser og konklusjoner fra den grove vurderingen er beskrevet i denne rapporten. 2) I neste steg utføres det beregninger og mer detaljerte vurderinger. Dette arbeidet beskrives i en mer detaljert rapport. Denne rapporten beskriver grunnlaget for den detaljerte skredfarevurderingen i steg Forbehold Informasjon om tidligere skredhendelser er viktige for vurdering av skredfare. Dersom det kommer mer informasjon om tidligere skred, bør det tas med i betraktningene. Vurderingene er gjort ut fra terreng og vegetasjon slik det er observert på tilgjengelige flyfoto og på tilgjengelig kotegrunnlag. Hvis terreng eller vegetasjon endres betydelig, kan det ha betydning for skredforholdene. Da anbefales det å utføre en ny vurdering. 1.4 Grunnlag Tidligere vurderinger Det er ikke utført detaljerte skredfarevurderinger for planområdet, men for området rundt. I NVE rapport 5/2013 er grunnlaget for faresoner for Øvre Årdal beskrevet. Faresonene er tilgjengelige på skredatlas.nve.no og gjengitt i Figur 3. Handelsbygg 5 AS 7/18

8 Figur 3: Planområdet samt tidligere utarbeidede faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/100 (brun), 1/1000 (rød) og 1/5000 (oransje). Bakgrunnskart Kartverket, Terrengmodell Vi har anvendt den nasjonale terrengmodellen med horisontal oppløsning på 10 m x 10 m Befaring Det er ikke utført befaring. Dette fordi det ikke er skredtyper som kan nå inn i planområdet. Handelsbygg 5 AS 8/18

9 2 Krav til sikkerhet mot skred 2.1 Lovverket Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: «Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.» Byggteknisk forskrift TEK definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og tilhørende uteareal (Tabell 1). I veilederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred (DiBK, 2016). Sannsynligheten i Tabell 1 angir den årlige sannsynligheten for skredskader av betydning, dvs. skred med intensitet som kan medføre fare for liv og helse og/eller større materielle skader. Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Fra veileder til byggteknisk forskrift, TEK10 (DiBK, 2016). Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 Liten 1/100 S2 Middels 1/1000 S3 Stor 1/ Aktuelle krav Det er kommunen som avgjør hvilket sikkerhetskrav som skal stilles til grunn for vurderingene. Det planlegges blant annet kjøpesenter i planområdet. Vi mener at bygninger på et slikt areal, på grunn av potensial for store menneskemengder, skal tilfredsstille sikkerhetsklasse S3. For denne sikkerhetsklassen gjelder at største tillatte årlige sannsynlighet for skred er 1/5000. Lovverket gir en mulighet for å redusere sikkerhetskravet for uteareal til en lavere sikkerhetsklasse. En reduksjon av sikkerhetskravet skal gjøres på bakgrunn av en risikovurdering. Vi antar at det vil være betydelig opphold av mennesker på utearealet, og mener derfor ikke sikkerhetskravet til uteareal bør reduseres fra sikkerhetsklasse S Vurderte skredtyper I TEK10 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: - Skred i fast fjell - Skred i løsmasser Handelsbygg 5 AS 9/18

10 - Snøskred, inkludert sørpeskred Den endelige vurderingen av skredfare er samlet nominell årlig sannsynlighet for skred, som kan sammenliknes direkte med kravene i Tabell Snøskred og sørpeskred Snøskred kan inndeles i løssnøskred og flakskred. Løssnøskred utløses i snø med lav fasthet, som gjerne starter med en liten lokal utglidning. Etter hvert som nye snøkorn blir revet med utvider skredet seg og kan få en pæreform. Flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Det er flakskred som har størst skadepotensiale. Store snøskred løsner vanligvis der terrenget er mellom grader bratt. Der det er brattere enn dette glir snøen stadig ut slik at det ikke dannes større skred. Snøskred kan skape skredvind med kraft til å utrette stor skade. Sørpeskred er en strøm med vannmettede snømasser. Sørpeskred følger som oftest forsenkninger i terrenget, og oppstår når dreneringen i grunnen er dårlig, som for eksempel på grunn av tele og is. Sørpeskred kan utløses i slakt terreng, for eksempel når kraftig snøfall blir etterfulgt av regn og mildvær. Sørpeskred kan også utløses når varme gir intens snøsmelting. Skredmassene har høy tetthet og skred med lite volum kan gi stor skade. Det er ikke utarbeidet aktsomhetskart for sørpeskred Skred i fast fjell Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller, eller sklir nedover en skråning benyttes begrepene steinsprang (volum <100 m 3 ) og steinskred (volum m 3 ). Steinsprang og steinskred løsner oftest i bratte fjellparti der terrenghelningen er større enn Jordskred og flomskred Jordskred starter med en plutselig utglidning i vannmettede løsmasser og blir som regel utløst i skråninger som er brattere enn Man kan skille mellom kanaliserte og ikkekanaliserte jordskred. Et kanalisert jordskred skaper en kanal i løsmassene som kan fungere som skredbane for nye skred. Skredmasser kan bli avsatt og danne langsgående rygger parallelt med kanalen. Når terrenget flater ut blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid kan flere slike skred bygge en vifte av skredavsetninger. I et ikke-kanalisert jordskred flytter massene seg nedover langs en sone som gradvis kan bli bredere. Mindre jordskred kan oppstå i slakere terreng med finkorna, vannmettet jord og leire, gjerne på dyrka mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. Flomskred er raske, vannrike, flomlignende skred som følger elve- og bekkeløp, eller raviner, gjel eller skar, ofte uten permanent vannføring. Helningen i utløsningsområdet kan være ned mot 10 grader. Skredmassene kan bli avsatt som langsgående rygger på siden av skredløpet, og oftest i en stor vifte nederst, der de groveste massene ligger ved roten av vifta og finere masser blir avsatt utover vifta. Massene i et flomskred kan komme fra store og små flomskred langsetter flomløpet, undergraving av sideskråninger og erosjon i løpet, eller i kombinasjon med sørpeskred. Handelsbygg 5 AS 10/18

11 2.4 Skredfare og klimaendringer I deler av landet kan klimautviklingen føre til økt frekvens av skredtyper som er knytt til regn, snø og flom. Det gjelder først og fremst jordskred, flomskred, snøskred og sørpeskred. Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil og kunne øke frekvensen av steinsprang og steinskred. Det er likevel ingen grunn til å tro at de svært store, sjeldne skredene vil bli større eller hyppigere. Når en kartlegger faresoner for skredfare er det derfor ikke nødvendig å legge til en ekstra margin som følge av klimautviklingen. Handelsbygg 5 AS 11/18

12 3 Beskrivelse av området 3.1 Topografi Planområdet ligger sørøst for Utla, i kote Mot sør strekker terrenget seg opp mot Middagshaugen 1299 moh., og mot sørøst ligger Heirsnosi 1348 moh. Store deler av disse fjellsidene er brattere enn 30 (Figur 4). Mot nordvest stiger terrenget opp mot Botnanosi 1218/1135 moh. Figur 4: Terrenghelning i fjellsidene rundt planområdet. Bakgrunnskart Kartverket, Handelsbygg 5 AS 12/18

13 Figur 5: Terrenget rundt Øvre Årdal og planområdet (indikert med rød pil). Fra Registrerte skredhendelser I nasjonal skreddatabase (NVE, 2016) er det registrert mange skredhendelser i og rundt Øvre Årdal. Hovedparten av hendelsene er steinsprang på veg. Det er også registrert flere løsmasseskred på vegene i området. Det er registrert enkelte snøskredhendelser på tallet, men plasseringen av disse er svært usikker. 3.3 Geologi Berggrunn i fjellsidene rundt planområdet består hovedsakelig av gneis (NGU, 2016a). I planområdet består løsmassedekket av elveavsetninger. I fjellsidene rundt planområdet er det bart fjell stedvis overlagret med skredavsetninger (NGU, 2016b). Handelsbygg 5 AS 13/18

14 4 Vurdering av skredfare 4.1 Snøskred Fjellsiden nordvest for planområdet brattere enn 30 (Sandbakkane/Mjøbakkane i Figur 4), og dermed bratt nok til at snøskred kan utløses. Det er skog i den bratte delen av fjellsiden, og fjellsiden har ingen tydelig forsenkninger, som kan samle spesielt store snømengder. Vi mener årlig sannsynlighet for utløsning av snøskred er forholdsvis lav. Fro å nå frem til planområdet, skal eventuelle skred krysse det flate terrenget rundt elveløpet fra Utla. Vi vurderer at årlig sannsynlighet for at snøskred fra fjellsiden Sandbakkane/Mjøbakkane skal nå inn i planområdet er < 1/5000. Fjellsiden sør og sørøst for planområdet, på begge sider av Sitla/Rausdøla, er også bratt nok til at snøskred kan utløses. Den delen av fjellsiden som er brattere enn 30, har en vertikal utstrekning på omtrent 600 m. Det er skog i hele fjellsiden, unntatt i mindre områder med uravsetninger. Områdene med uravsetninger er av begrenset størrelse. Det kan utløses mindre snøskred herfra, men rekkevidden vil være begrenset. Det er enkelte mindre terrengformasjoner som har mulighet for å samle en del snø, men disse er dekket med skog. Eventuelle snøskred som utløses i fjellsiden sørøst og sør for planområdet skal ha ekstremt stor rekkevidde for å nå inn i planområdet. I hele skredbanen er det bebyggelse, og dermed meget stor ruhet. Vi vurderer derfor årlig sannsynlighet for at snøskred fra sør og sørøst skal nå inn i planområdet som < 1/ Sørpeskred Det er ingen kjente hendelser med sørpeskred i området. Generelt sett vurderer vi derfor sannsynligheten som relativt lav. Sørpeskred langs Sitla/Rausdøla kan allikevel ikke utelukkes. Ved den øvre bebyggelsen i Sitlevegen/Røtisvegen rundt kote 70, vil sørpeskred mest sannsynlig har form som flomskred, der hovedparten av strømningen er vann, men med sediment og snø innblandet. Vurderingen for denne skredtypen er beskrevet i avsnitt 4.3 nedenfor. 4.3 Løsmasseskred Eventuelle løsmasseskred (jordskred og flomskred) fra fjellsiden Sandbakkane/Mjøbakkane vil stoppe i Utla. Vi vurderer at volum vil være så begrenset at oppdemming av Utla er lite sannsynlig. Det vil dermed ikke være sekundæreffekter med flom i Utla fra løsmasseskred fra denne fjellsiden. Kanaliserte løsmasseskred langsetter Sitla/Rausdøla kan forekomme. Dette vil mest sannsynlig være situasjoner der flom transporterer store mengder løsmasser ned gjennom elveløpet. Utløpet av Sitla/Rausdøla på det flate partiet i boligfeltet øverst i Røtisvegen/Sitlevegen, er 450 m fra planområdet. Det er flere husrekker og veger mellom elveløpet og planområdet. Skadepotensialet i planområdet fra eventuelle kanaliserte løsmasseskred langs Sitla/Rausdøla vurderes som ytterst begrenset. Årlig sannsynlighet for løsmasseskred med skadepotensial vurderes som < 1/5000. Handelsbygg 5 AS 14/18

15 4.4 Skred i fast fjell Steinsprang fra de bratte fjellsidene er trolig den hyppigste skredprosessen rundt planområdet. Eventuelle steinsprang fra fjellsiden Sandbakkane/Mjøbakkane vil stoppe i Utla. Steinsprang fra fjellsiden sør og sørøst for planområdet vil stoppe før de når inn i planområdet. Årlig sannsynlighet for steinsprang i planområdet er mindre enn 1/ Sekundærvirkninger av skred Store skredhendelser i Utla kan forårsake oppdemming av elva og etterfølgende flodbølger. Dette faremomentet er ikke detaljvurdert i denne rapporten. 4.6 Faresoner for skred Ingen av faresonene definert i Tabell 1 strekker seg inn i planområdet. 4.7 Forutsetninger for faresonene Dersom det utføres flatehogst av skogen i fjellsidene sør, sørøst og nordvest for planområdet, vil sannsynligheten for skred i planområdet øke. Økningen avhenger av størrelsen og plasseringen av områdene som avskoges. Vi anbefaler derfor at skogen i disse fjellsidene reguleres som vernskog. Anbefalinger for hogst av skog i skredutsatte områder er gitt i (NGI, 2013). Handelsbygg 5 AS 15/18

16 5 Konklusjon Planområdet, med bygninger og uteareal, skal mest sannsynlig tilfredsstille kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S3. Dette på grunn av mulighetene for at det i enkelte perioder er et stort antall mennesker til stede. For denne sikkerhetsklassen er maksimalt tillatte årlige sannsynlighet for skred 1/5000. Samlet årlig sannsynlighet for skred i planområdet er mindre enn 1/5000. Planområdet tilfredsstiller dermed kravet til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S3. Forutsetningen for dagens skredforhold er at skogen i fjellsidene ikke fjernes. Flom langsetter Utla kan være en sekundæreffekt av skredhendelser. Dette er ikke vurdert nærmere. Handelsbygg 5 AS 16/18

17 6 Referanseliste DiBK, Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10) [WWW Document]. Hjemmeside. URL NGI, Skog og skred - Forslag til kriterier for vernskog mot skred (No R), NGI Rapport. NGU, 2016a. Nasjonal berggrunnsdatabase [WWW Document]. URL NGU, 2016b. Nasjonal løsmassedatabase [WWW Document]. URL NVE, Skredatlas [WWW Document]. URL Handelsbygg 5 AS 17/18

18 Referanseside Oppdragsgiver: Kontaktperson: Oppdragstaker: Prosjekt nr.: Prosjektnavn: Prosjektleder: Handelsbygg 5 AS Jutulveien Oslo Hanne Karin Tollan Skred AS Baklivegen 27, 3570 Ål, Norge Foretaksregisteret: NO MVA Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Kalle Kronholm Rapport nr.: Rapport tittel Utgave: 1 Dokumentreferanse: Lagringsnavn: Utført av: Kontroll: T: E: W: O:\Dropbox (Skred AS)\P\15\08\15081\07 Rapport\02\ docx Kalle Kronholm Hans Georg Grue Handelsbygg 5 AS 18/18

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-01-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Nummer og navn Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer Utført av Steinar Hustoft

Nummer og navn Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer Utført av Steinar Hustoft Rapport Oppdragsgiver Navn Nissedal kommune Oppdrag Dokument Nummer og navn 16068 Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer 16068-01-2 Utført av Steinar Hustoft Kontaktperson

Detaljer

Faresoner for skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn As Kongsberg Tomteselskap Oppdrag Dokument Nummer og navn 16093 Kongsberg, Elgfaret - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer 16093-01-1 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson

Detaljer

Faresoner for skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn Johnny Midje Oppdrag Dokument Nummer og navn 16021 Aurland, Østerbø - Skredfarevurderinger Li hyttefelt Nummer 16021-01-1 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson Jarle Sandvik

Detaljer

Skredfarevurdering for detaljregulering, Bøgaset i Nes Gnr/Bnr 56/24

Skredfarevurdering for detaljregulering, Bøgaset i Nes Gnr/Bnr 56/24 Rapport Oppdragsgiver Navn Hr Prosjekt AS for Liaset Oppdrag Dokument Nummer og navn 17024 Nes, Bøgaset Skredfarevurderinger Nummer 17024-01-1 Utført av Steinar Hustoft Kontaktperson Torstein Kaslegard,

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng

Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng Innhald 1. Samandrag... 3 1.1 Føremål... 3 1.2 Oppsummering... 3 1.3 Konklusjonar... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Vurdert område... 3 2.2 Føremål... 4 2.3 Tryggleikskrav... 4 2.4 Oppdragsgjevar... 4 2.5 Ansvarleg...

Detaljer

Skredfarevurdering i bratt terreng

Skredfarevurdering i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn Lofoten Fritidsbolig AS Oppdrag Dokument Nummer og navn 17125 Vestvågøy, Offersøya Skredfarevurdering GBnr 23/8, 23/9 og del av 23/5 Nummer 17125-01-1 Utført av Andrea Taurisano

Detaljer

Skredfarevurdering Muggeteigen steinuttak, gnr./bnr. 46/1, Lærdal kommune

Skredfarevurdering Muggeteigen steinuttak, gnr./bnr. 46/1, Lærdal kommune Skredfarevurdering Muggeteigen steinuttak, gnr./bnr. 46/1, Lærdal kommune Sammendrag Reguleringsplan for Muggeteigen i Lærdal kommune skal legge til rette for steinuttak, etablering av velteplasser for

Detaljer

Faresoner for skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn Odda kommune Oppdrag Dokument Nummer og navn 16164 Odda, Røldal - Skredfarevurdering Bergshagen boligfelt Nummer 16164-01-2 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson Kristian Bondhus-Jensen

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED

SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED SKREDTYPER I NORGE, MED FOKUS PÅ KVIKKLEIRESKRED Inger-Lise Solberg Inger-lise.solberg@ngu.no NTNU Realfagkonferansen 2017 Innhold Skredtyper i Norge Kvikkleireskred Litt om leire Avsetning av leire og

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Snøskredvurdering Kvislane

Snøskredvurdering Kvislane 2013 Jonas Hjelme Cautus Geo AS 06.12.2013 Notat Oppdragsgiver: Oppdrag: Nils Jarle Hjelme Aktivitetspark Kvislane/Hjelme 6210 Valldal Emne: Snøskredvurdering Dato: Oppdrag-/ rapport nr. 2013046/2 Utarbeidet

Detaljer

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato:

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato: Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Utgave: 1 Dato: 2013-06-26 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Sandnes, Sletten hyttefelt

Detaljer

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Skjeljavik, Vindafjord - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18979001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 31.03.2016 DOKUMENTNUMMER 18979001-N01 Sammendrag Sweco har vurdert

Detaljer

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred

Levikåsen. Vurdering av risiko for snøskred Vurdering av risiko for snøskred Planforslaget innebærer 28 nye fritidsboliger, hvorav 4 er utleiehytter. I dag er det flere eksisterende hytter innenfor planområdet. Se utsnitt av reguleringsplan under.

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG. Anja Hammernes Pedersen

PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG. Anja Hammernes Pedersen PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG Anja Hammernes Pedersen PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG Plan- og kartdagene 07.03.2017 Anja Hammernes Pedersen KORT OM MEG OG ASPLAN VIAK AS Utdannet ingeniørgeolog

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift

Vegdrift 2014 - sommerdrift Tekna konferanse 3-4 november, Britannia Hotell, Trondheim Vegdrift 2014 - sommerdrift Kartlegging av skred og potensiell skredfare på fv.30 i Sør - Trøndelag Gunne Håland, TMT, Vegdirektoratet 05.11.2014

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

Grunnleggende skredkunnskap og Nettbaserte verktøy. Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling

Grunnleggende skredkunnskap og Nettbaserte verktøy. Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling Grunnleggende skredkunnskap og Nettbaserte verktøy Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling Skredtyper Foto: Tv2 Nyhetene Foto: Terje H. Bargel Foto: Andrea Taurisano Foto: Scanpix Foto: Vg.no

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir

Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir Av RunarJohansen Geolog 30.10.2013 i Innhold Innledning 3 Sikkerhetskrav 3 Skredtyper 4 3.1 Snøskred 4 Metode 4 4.1 Løsmassekartlegging og vurdering av

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING NOTAT 24342001-N01-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Djupetjønn, Hovden - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 24342001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 14.10.2016 DOKUMENTNUMMER 24342001-N01

Detaljer

SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN KOMMUNE Statens vegvesen Notat 4 Til: Fra: Kopi: Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen Anders Aal Viggo Aronsen Saksbehandler/innvalgsnr: Anders Aal +47 75552819 Kvalitetskontroll: Viggo Aronsen Vår dato 2010-08-23

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Skredfarekartlegging i Vikebygd, Ullensvang herad

Skredfarekartlegging i Vikebygd, Ullensvang herad Skredfarekartlegging i Vikebygd, Ullensvang herad 22 2016 R A P P O R T Rapport nr 22-2016 Skredfarekartlegging i Vikebygd, Ullensvang herad Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

Tinn kommune Eiendom 136/16

Tinn kommune Eiendom 136/16 Tinn kommune Eiendom 136/16 Skredvurdering 20081771-1 7. januar 2009 Rev. 0 Prosjekt Prosjekt: Tinn kommune - Eiendom 136/16 Rapportnummer: 20081771-1 Rapporttittel: Skredvurdering Dato: 7. januar 2009

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune. Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B. Utgave: 1 Dato:

Nore og Uvdal Kommune. Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B. Utgave: 1 Dato: Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B Utgave: 1 Dato: 2013-09-13 Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B Utgave/dato:

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt

105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø. Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Vurdering av skredfare mot planlagt hyttefelt 20091732-00-1-R 12. august 2009 Prosjekt Prosjekt: 105/6 Skarsfjord, Ringvassøya, Tromsø Dokumentnr.: 20091732-00-1-R

Detaljer

Høgdebasseng på Myklebust i Sandøy kommune Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng iht. Rapportmal 1 frå NVE.

Høgdebasseng på Myklebust i Sandøy kommune Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng iht. Rapportmal 1 frå NVE. Høgdebasseng på Myklebust i Sandøy kommune Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng iht. Rapportmal 1 frå NVE. Vurdert av HA-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal. Dato: 02.02.2017. Revidert 13.03.2017.

Detaljer

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Aurland Energibygg AS Telefon +47 02694 www.cowi.no Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune Fagnotat Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning

Detaljer

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N01-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Austmannllii, Hovden - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 24477001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Herbjørn P. Heggen DATO DOKUMENTNUMMER 24477001-N01 Sammendrag Austmannlii på østsiden

Detaljer

SKREDFAREVURDERING E6-04 NY VEGLINJE ÅKVIK MJÅVATN MELLOM KM I VEFSN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING E6-04 NY VEGLINJE ÅKVIK MJÅVATN MELLOM KM I VEFSN KOMMUNE Statens vegvesen Notat -01 Til: Fra: Kopi: SVV avd Prosjekt Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen Jeanette Kvalvågnes Saksbehandler/innvalgsnr: Jeanette Kvalvågnes + 47 75 55 27 81 Kvalitetskontroll: Viggo

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aurdal, skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato:

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aurdal, skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: Aurdal, skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2013-09-30 Aurdal, skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Aurdal, skredfarevurdering Utgave/dato: 1 / 2013-09-30 Arkivreferanse:

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah OPPDRAG Lyngbøveien - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15027001 OPPDRAGSLEDER Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV Albert Twumasi Duah Mensah DATO 07.07.2016 DOKUMENTNUMMER 15027001-N01-A01 Vurdering

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold NOTAT Oppdrag 6120511 Kunde Bachke & Co. A/S Notat nr. 001 Dato 28.06.2013 Til Fra Kopi Frode Arnesen Christiane Mögele Odd Musum 1. Innledning Rambøll har fått i oppdrag av Bachke & Co. A/S /v Frode Arnesen,

Detaljer

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN. Side 1 av 11 GEOTEST AS Prosjektering - anlayser - materialprøving R A P P O R T Dato: 03. desember 2012 SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND

Detaljer

Molde Kommune. Skredfarevurdering for reguleringsplan ved Hasleliåsen

Molde Kommune. Skredfarevurdering for reguleringsplan ved Hasleliåsen Skredfarevurdering for reguleringsplan ved Hasleliåsen Utgave: 1 Dato: 19.05.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering for ny reguleringsplan ved Hasleliåsen Utgave/dato:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen OPPDRAG Sunde i Matresfjorden, Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15471001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen DATO DOKUMENTNUMMER 15471001 Sunde i Matersfjorden, Skredfarevurdering

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 11. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120827-01-TN

Detaljer

Vurdering av skredfare for planlagt utbyggingsområde

Vurdering av skredfare for planlagt utbyggingsområde Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 14. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120826-01-R

Detaljer

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato:

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato: Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden Utgave: 1 Dato: 2014-05-14 Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

Fauske Kommune Skredvurderinger ifm ny barnehage i Sulitjelma

Fauske Kommune Skredvurderinger ifm ny barnehage i Sulitjelma Notat Rapport nr.: 16002-01 Kunde: Oppdrag nr.: 16002 Dato: 14.04.15 Fauske Kommune Skredvurderinger ifm ny barnehage i Sulitjelma Fauske Kommune skal bygge ny barnehage i Sulitjelma ved Sulitjelma ungdomsskole.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

Ha-Plan AS. Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden

Ha-Plan AS. Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden Utgave: 1 Dato: 26.10.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering bustader Tomrefjorden Utgave/dato: 1/ 26.10.2016 Filnavn: Skredfarevurdering

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Skredfarevurdering Bismarvik

Teknisk notat. Innhold. Skredfarevurdering Bismarvik Teknisk notat Til: Hammerfest kommune v/: Maria Wirkola Kopi: Fra: NGI Dato: 23. august 2010 Dokumentnr.: 20100557-00-1-TN Prosjekt: Hammerfest - Akkarfjord Utarbeidet av: Árni Jónsson Prosjektleder: Karstein

Detaljer

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering.

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering. N O TAT OPPDRAG Steinesberget hytteområde OPPDRAGSNUMMER 19659001 OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam Harald Sverre Arntsen (KS) DATO 18. 07.2016 Rev 12.08.2016 1 9659001

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/ Teknisk utvalg 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/ Teknisk utvalg 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1456 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/38 21.03.2013 Teknisk utvalg 13/50 02.05.2013 Kommunestyret 13/40 28.05.2013

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Narvikgården AS Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Rapport nr: 477711-01-A01 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 477711-01-A01 477711 Kunde: Narvikgården AS Sammendrag:

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Skred. Heidi Bjordal Vegdirektoratet. Drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Skred. Heidi Bjordal Vegdirektoratet. Drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Skred Heidi Bjordal Vegdirektoratet 21.4.2016 Drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Disposisjon Hva skal jeg snakke om? Skred - Hva er et skred? - Noen utvalgte skredtyper - Vanlige årsaker

Detaljer

Skredfarevurdering for reguleringsplan

Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Panorama Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Øvre Elnesvågen, Fræna kommune 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Valle kommune Knut Erik Paulsen Dato: 7. november 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Skredfarevurdering Innhold

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Kleivlia - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99827001 OPPDRAGSLEDER Amund Gaut OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 12.02.2014 Innledning Det planlegges boligutbygging i Kleivlia ved Sundvollen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Guddal - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99616001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning På garden Guddalstunet (gnr. 93 bnr.2) er det søkt til Kvinnherad

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 9-12 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer