Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal"

Transkript

1 Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan

2

3 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer PBL, TEK 10 og retningslinjer fra NVE Sikkerhetsklasse for skred 8 4 Grunnlagsmateriale Kartgrunnlag, nettsteder og dokumenter Aktsomhetskart Registrerte skredhendelser Feltarbeid 11 5 Beskrivelse av området Generell beskrivelse Topografi 15 6 Vurdering av aktuelle skredtyper Generelt Avgrensning av skredtyper ved aktuell lokalitet 17 7 Vurdering av fare for snøskred 18 8 Vurdering av fare for steinsprang og steinskred 19 9 Faresonekart og aktuelle sikringstiltak Oppsummering 21 Referanser Side 3 av 22

4 Sammendrag I forbindelse med godkjenning av reguleringsplan for boligområdet Nedrehagen i Sogndal, er det krav om å utføre en skredfarevurdering av området. Det generelle kravet til sikkerhet for den planlagte bebyggelsen i planområdet vil i henhold til TEK 10 være sikkerhetsklasse S3, som omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette tilsier at årlig nominell sannsynlighet for skred skal være mindre enn 1/5000 Terrenget i overkant av det aktuelle utbyggingsområdet har en gjennomsnittlig helningsgrad på 30. Det er ikke observert bergblotninger, og det ble observert svært få blokker og steinmateriale på overflaten av terrenget. Foreliggende rapport gjør en vurdering av skredfare med tanke på snøskred og steinskred/steinsprang. For vurdering av geotekniske forhold og fare for løsmasseskred vises det til rapport utarbeidet av Norconsult AS «Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan Geoteknisk vurdering», datert 27. januar Store deler av terrenget over planområdet er dekket av tett skog som gjør at terrenget over planområdet i utgangspunktet ikke vurderes som løsneområde for snøskred. De topografiske forholdene, med et begrenset tilfangsområde på rundt 50 høydemeter og en gjennomsnittlig helningsgrad på rundt 30, tilsier også at det er lite sannsynlig at det kan utløses snøskred i det aktuelle området. Det er ikke observert løsneområder for steinsprang. Det utelukkes ikke at kraftig nedbør og frost/tineprosesser kan medføre at steinmateriale kan forflytte seg i terrenget. Dette vurderes imidlertid ikke som skred, men som mindre enkelthendelser. Konsekvensen av slike hendelser vil også være svært begrenset, da dette materialet vil bevege seg i lav fart og langs bakken. Det vurderes derfor at disse enkelthendelsene ikke vil kunne medføre den type konsekvenser som sikkerhetsklassene er utarbeidet med tanke på. Med bakgrunn i gjennomgang av foreliggende grunnlagsmateriale, observasjoner og registreringer i felt, er vår vurdering at det ikke eksisterer hverken snøskredfare eller steinsprangfare for det aktuelle utbyggingsområdet. Nominell skredfare vurderes da å være mindre enn 1:5000 og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. For at vurderingen skal være gjeldene, er det en forutsetning at vegetasjon og terreng i overkant av utbyggingsområdet beholdes som ved dagens situasjon, eller at det gjøres en faglig vurdering av aktuelle avbøtende tiltak dersom det gjøres inngrep Side 4 av 22

5 1 Bakgrunn og hensikt I forbindelse med godkjenning av reguleringsplan for boligområdet Nedrehagen i Sogndal, er det krav om å utføre en skredfarevurdering av området. Lokalisering av det aktuelle planområdet er vist i Figur 1. Norconsult AS, ved ingeniørgeolog Lillian Todnem, utførte befaring til det aktuelle planområdet onsdag 22. januar Foreliggende rapport gir en beskrivelse av gjeldende retningslinjer, en gjennomgang av grunnlagsmateriale og en vurdering av skredfare for det aktuelle planområdet. Skredfarevurderingen er gjort med hensyn til sikkerhetsklasse for skred for den planlagte bygningsmassen, i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10, Ref. 1). N Figur 1: Kartutsnittet viser planområdets beliggenhet i Sogndal Side 5 av 22

6 2 Planområdet Det aktuelle planområdet ligger i Sogndal kommune. Planen innebærer både småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, samt utearealer for parkering og lekeplass som vist i Figur 2. Terrenget i utbyggingsområdet stiger fra nordøst til sørvest, fra laveste punkt ved rundt 30 moh. og høyeste punkt ved rundt 55 moh. I det overliggende ravineterrenget sørvest for utbyggingsområdet stiger terrenget med en helningsgrad på rundt 30 opp til et platå på rundt 100 moh. Figur 2: Kartutsnitt som viser planlagt utbygging Side 6 av 22

7 3 Gjeldende retningslinjer 3.1 PBL, TEK 10 OG RETNINGSLINJER FRA NVE Krav til byggetomt og ubebygd areal er gitt i plan- og bygningsloven (Pbl.) 28-1 hvor det sies at det skal være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I henhold til Pbl skal tiltak prosjekteres eller utføres på en slik måte at det ferdige tiltaket verner liv og materielle verdier, samt oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi. Krav til sikkerhet for byggverk og tilhørende uteareal mot naturpåkjenninger er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10, Ref.1). Sikkerhetskravene er nærmere beskrevet og tolket i veilederen til forskriften på hjemmesidene til Statens bygningstekniske etat ( NVE gir retningslinjer for arealbruk i skredutsatte områder, se Ref. 3. Retningslinjene er tilpasset gjeldende plan- og bygningslov og gjeldende byggteknisk forskrift til loven (TEK10). Det er videre utarbeidet en veileder «Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner», Ref. 4. Krav til sikkerhet for byggverk i forhold til naturfarer er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10). NVE sine retningslinjer beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan oppfylles i arealplanleggingen. Retningslinjene gjelder ved utarbeidelse av og revisjon av arealplaner i områder som kan være utsatt for fare. De vil også være til hjelp ved saksbehandling av dispensasjons- og byggesaker, samt ved meldepliktige tiltak i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift. Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10) Side 7 av 22

8 3.2 SIKKERHETSKLASSE FOR SKRED For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes i henhold til TEK10. Sannsynligheten for at et byggverk skal rammes av skred er avhengig av sannsynligheten for at et skred skal løsne og sannsynlig skredløp og utløpsdistanse. TEK10 angir krav til nominell årlig sannsynlighet fordi det er umulig å beregne skredsannsynligheten eksakt. Det skal i tillegg til teoretiske beregningsmetoder brukes faglig skjønn. I fjellsider og skråninger der skred kan opptre tilfeldig langs fjellsiden, må sannsynligheten for skred ses i sammenheng med bredden på skredet og utstrekningen av det utsatte området. Nominell sannsynlighet for skred er definert som sannsynlighet for skred per enhetsbredde på 30 meter på tvers av skredretningen når tomtebredden ikke er fastlagt. Skredfare angis som regel ved årlig sannsynlighet. Et snøskred med gjentaksintervall 1000 år (ofte kalt 1000-årsskred) har en nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. Ved plassering av byggverk i skredfarlige områder er det i TEK 10 ( 7-3) definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsekvens og største nominelle årlig sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra at sikkerheten skal ivaretas både for menneskeliv og for materielle verdier. Tabell 1 viser sikkerhetsklassene for skred slik disse er definert i TEK10. Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde, (Kommunal- og regionaldepartementet, 2010) Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 Liten 1/100 S2 Middels 1/1000 S3 Stor 1/5000 I veileder til TEK10 står det følgende om sikkerhetsklasse S3: «Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er eneboliger i kjede/rekkehus med tre enheter eller mer, boligblokker, brakkerigger, næringsbygg, større driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og publikumsbygg. For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3 kan det vurderes å redusere kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 (1/1000), dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som må vurderes i denne sammenheng er eksponeringstiden for personer, antall personer som oppholder seg på utearealet, mv.» Ut fra dette vil det generelle kravet til sikkerhet for den planlagte bebyggelsen i planområdet være S3. Deler av uteområdet antas å kunne plasseres i sikkerhetsklasse S Side 8 av 22

9 4 Grunnlagsmateriale 4.1 KARTGRUNNLAG, NETTSTEDER OG DOKUMENTER Følgende kartgrunnlag og grunnlagsdata er benyttet i utarbeidelse av rapporten: Topografisk kart, flybilder, aktsomhetskart for snøskred og steinsprang samt kart over registrerte skredhendelser ( og Berggrunns- og løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse ( Kart med planområdet inntegnet, se Figur 2. I tillegg vises det til rapport utarbeidet av Norconsult AS «Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan Geoteknisk vurdering», datert 27. januar AKTSOMHETSKART Aktsomhetskart viser potensielle fareområder. Aktsomhetskartene kan ha ulik detaljeringsgrad, og faregraden er ikke tallfestet. Dess grovere aktsomhetskartet er, dess større utstrekning har normalt aktsomhetsområdene. I Norge er det foreløpig utarbeidet landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang og snøskred. Kartseriene er tilgjengelig på De er utarbeidet ved hjelp av datamodeller som ut fra terrengdata kjenner igjen områder som kan være utsatt for disse skredtypene. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effekten av lokale faktorer som f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l. er derfor ikke vurdert. På grunn av oppløysingen i terrengmodellen, viser aktsomhetskartene ikke utløsningsområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter. I enkelte tilfeller kan også skråninger med høydeforskjell på mellom 20 til 50 meter falle utenfor, og lokale forhold må derfor vurderes. For deler av landet finnes det eldre snø- og steinskredkart utarbeidet av NGI. Disse er basert på tilsvarende modell som de nye landsdekkende aktsomhetskartene. I tillegg er det gjennomført befaring med vurdering av lokale terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold som kan påvirke utløpsområdet. I følge retningslinjene til NVE, kan kartene til NGI brukes til å avgrense aktsomhetsområdene for snøskred og steinsprang/steinskred i stedet for de nasjonalt dekkende aktsomhetskartene Side 9 av 22

10 Også for NGI-kartene gjeler at skrenter som er lavere enn ca. 50 meter, og som ligger utenfor aktsomhetsområdene, ikke er markerte på kartene fordi høydemodellen er for grov til å fange opp slike skrenter. Eventuell skredfare knyttet til slike skrenter, bør derfor vurderes. Da skog er en del av vurderingsgrunnlaget for NGI sine aktsomhetskart, bør det også vurderes om f.eks. hogst kan ha endret forholdene. Aktsomhetskartene er først og fremst ment som et grunnlag for vurdering av skredfare og fastsetting av omsynssoner med potensiell skredfare på kommuneplannivå. Der det finnes mer detaljerte faresonekart med opplysninger om sannsynlighet for skred, bør disse erstatte aktsomhetskartene ved avgrensning av omsynssoner. I forbindelse med reguleringsplaner og byggesøknader må mer detaljerte faresonekart utarbeides, bl.a. for å få grunnlag for å vurdere sannsynligheten for skred i forhold til sikkerhetskrava i byggteknisk forskrift (TEK10). Figur 3 og Figur 4 viser utsnitt fra NGIs aktsomhetskart på skrednett.no, der deler av det aktuelle planområdet ligger innenfor aktsomhetsområdet. Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Da aktsomhetskart fra NGI gjelder der dette er utarbeidet, er det aktsomhetsgrensen ut fra Figur 3 og Figur 4 som blir utgangspunktet for den videre vurderingen. Aktsomhetsgrensa fra NGI-kartet fremstår som noe underlig både ut fra kartgrunnlag og det som ble observert på befaring. Det antas at avgrensningen er utarbeidet på bakgrunn av tilsvarende helningskart som fremkommer på Figur 11. Dette helningskartet stemmer imidlertid ikke helt overens med hvordan terrenget er. Det kan ut fra aktsomhetskartet til NGI tolkes at det ikke er fare for snøskred inn på planområdet fra fjellsida sør for terrassen ved Flatane. Dette fordi aktsomhetsområdet for fjellsida i sør og aktsomhetsområdet for ravineområdet over utbyggingsområdet ikke er sammenhengende. N Figur 3: NGIs aktsomhetskart hentet fra skrednett.no. Aktsomhetsområdet er vist med brun farge Side 10 av 22

11 N Figur 4: NGIs aktsomhetskart hentet fra skrednett.no, med flyfoto som bakgrunn. Aktsomhetsområdet er vist med brun farge 4.3 REGISTRERTE SKREDHENDELSER Det er ikke registrert skredhendelser i det aktuelle området i databasen til NVE ( 4.4 FELTARBEID Feltarbeid i forbindelse med denne skredfarevurderingen har bestått av befaring av det aktuelle området for å gjøre observasjoner og registreringer. Befaring ble gjennomført av ingeniørgeolog Lillian Todnem onsdag 22. januar Det aktuelle planområdet og overliggende terreng ble gjennomgått, og potensielle løsneområder for steinsprang, terrengformer, vegetasjon og urmasser fra tidligere skred ble registrert. Området var lett tilgjengelig, været var bra og terrenget var ikke dekket av snø. Det ble under befaringen tatt bilder, og en del observasjoner og registreringer gjengis i beskrivelse av området i kapittel 5. Sammen med øvrig grunnlagsmateriale, er befaringen av området grunnlaget for vår vurdering av skredfare for det aktuelle området Side 11 av 22

12 5 Beskrivelse av området 5.1 GENERELL BESKRIVELSE Figur 5 viser et utsnitt av flyfoto hentet fra atlas.no. Grense mot sør for planlagt utbyggingsområde er markert med rød stiplet linje. Det er ikke observert bergblotninger i området. Sør for planområdet er det en naturlig skråning opp mot en terrasse med et etablert boligområde. Skråningen utgjøres av et ravinelandskap, og på løsmassekartet til NGU er hele dette området sør for planområdet merket av som breelvavsetning. For utsnitt av løsmassekart og ytterligere beskrivelse av løsmassene vises til geoteknisk rapport utarbeidet av Norconsult AS, Ref. 5 og Ref. 6. UTBYGGINGSOMRÅDE RAVINELANDSKAP TERRASSE N Figur 5: Flyfoto som viser det aktuelle planområdet. Planlagt grense for utbyggingsområdet er vist med rød stiplet linje. Gul stiplet linje markererkanten av terrassen. Hele skråningen ovenfor planområdet er dekket av skog, med unntak av ryggen helt mot øst der skogen synes nylig å være hugget ned. Det ble observert stor grad av blandingsskog, se Figur 6, men bartrær er dominerende i øvre deler av skråningen, se Figur 7. Ravinen ca. midt i planområdet var dekket av tett ung løvskog, se Figur Side 12 av 22

13 Figur 6: Bildet tatt mot den naturlige skråningen som utgjøres av ravinelandskap. Bildet viser den midtre og vestre delen av skråningen. Skogen består av blandingsskog, og skoggrensa sammenfaller omtrent med utbyggingsgrensa. Figur 7: Bildet viser barskog øverst i skråningen opp mot terrassen Side 13 av 22

14 Figur 8: Bildet er tatt fra den østre ravineryggen, der mye av skogen er hogd ned, og mot den midtre ravineryggen der det vokser tett, ung løvskog. Det ble observert svært få blokker og stein som lå i terrenget. Figur 9 viser steinmateriale som ligger inntil en trestamme helt nederst i skråningen. Figur 10 viser steinmateriale som ligger i ravinedalen lengst mot øst. De største steinene som ble observert vurderes å være på kg. Dette er to av svært få tilfeller der steinmateriale ble observert, og det ble ikke registrert steiner eller blokker som viser tegn til å ha beveget seg i seinere tid eller som vurderes som ustabile slik de ligger. Figur 9: Steinmateriale som ligger inntil en trestamme nederst i skråningen Side 14 av 22

15 Figur 10: Steinmateriale som ligger i ravinedalen lengst mot øst. 5.2 TOPOGRAFI Figur 11 viser helningsgrad i planområdet og terrenget over slik dette er vist i helningskartet som er tilgjengelig på N Figur 11: Kartutsnittet viser helningsgrad i planområdet og for overliggende terreng ( Dette helningskartet stemmer ikke helt overens med virkeligheten, og dette kan også ses ut fra inntegnede koter. Helningskartet er likevel tatt med da det ser ut til å samsvare med aktsomhetsgrensa på NGI-kartet og det antas å ha hatt innvirkning på inntegningen av denne Side 15 av 22

16 Kotehøyden i det aktuelle utbyggingsområdet varierer mellom ca. 30 moh. til 55 moh. Skråningen stiger med gjennomsnittlig helningsgrad på ca. 30 fra utbyggingsgrensa og opp til terrassen som ligger på ca moh. Helningsgraden i skråningen varierer lite, og i de bratteste partiene ut mot utbyggingsområdet er helningsgraden rundt 32. Kun i enkelte partier ned mot ravinedalene er helningsgraden noe større enn 32. Det er et par flate platåer øverst i østre del av skråningen, før terrenget igjen stiger opp mot terrassen på moh Side 16 av 22

17 6 Vurdering av aktuelle skredtyper 6.1 GENERELT I områder med bratt terreng kan ofte flere skredtyper forekomme. En enkelt skredhendelse kan ofte vise seg å være en kombinasjon av ulike skredtyper. Et skred defineres som et naturfenomen der tyngdekraften bidrar til at materialer som stein, løsmasser eller snø beveger seg nedover en skråning i terrenget. Skredet kan inneholde vann i ulike mengder, og bevegelsen kan beskrives som fall, glidning eller en rask strøm av masse. De mest relevante skredtypene i Norge er: snøskred, sørpeskred, jordskred, flomskred, fjellskred, steinsprang og steinskred. 6.2 AVGRENSNING AV SKREDTYPER VED AKTUELL LOKALITET Ved den aktuelle lokaliteten har vi en høydeforskjell fra utbyggingsgrensen og til terrassen på toppen på ca. 50 høydemeter. Gjennomsnittlig stigning er på ca. 30. Store deler av skråningen er dekket av tett skog. Deler av det aktuelle området ligger innenfor aktsomhetsområdet på aktsomhetskart utarbeidet av NGI, se Figur 3 og Figur 4 i kapittel 4.2. Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Vurdering av skredfare for hver av disse skredtypene blir derfor gjennomgått i kapittel 7. For vurdering av geotekniske forhold i tilknytning til løsmasser og overflateutglidninger vises til geoteknisk rapport utarbeidet av Norconsult AS, Ref. 5. De topografiske forholdene sammen med fravær av større bekkeløp, gjør at andre skredtyper ikke vurderes som aktuelle for denne lokaliteten Side 17 av 22

18 7 Vurdering av fare for snøskred I følge NGUs aktsomhetskart ligger deler av det aktuelle området innenfor aktsomhetsgrensen for snøskred, og det er ikke kjent om aktsomhetsgrensen på NGIs kart gjelder snøskred eller steinskred. Det må derfor gjøres en vurdering av sannsynligheten for snøskred i forhold til sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10). Alle skråninger som har brattere helning enn 30 betraktes som mulige snøskredområder, såfremt terrenget ikke er dekket av tett skog (Ref. 2). Tett skog defineres som områder der det er mindre enn 10 meter mellom trærne. I bratte berghammere med helning over 60 vil snø oftest skli ut i mindre deler under eller like etter snøfall, og en vil sjelden få akkumulasjon av større snømengder. I slake skråninger (30-35 ) må det komme 1-2 m snø i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile forhold. I en bratt fjellside er 0,5 m snø nok til å utløse snøskred (Ref. 4). For det aktuelle området er gjennomsnittlig helning fra utbyggingsgrensa og til terrassen på rundt 30, og det er kun få partier med liten utstrekning med helning over 32. Klimaet i Sogndal utelukker ikke at det kan komme mye snø, men det vil sjelden samle seg opp større snømengder på kort tid. Store deler av terrenget over planområdet er dekket av tett skog som armerer snøen, og som gjør at terrenget over planområdet i utgangspunktet ikke vurderes som løsneområde for snøskred. De topografiske forholdene, med et begrenset tilfangsområde på rundt 50 høydemeter og en gjennomsnittlig helningsgrad på rundt 30, tilsier også at det er lite sannsynlig at det kan utløses snøskred i det aktuelle området. Vår vurdering er dermed at det aktuelle planområdet ikke ligger innenfor noen faresone for snøskred, forutsatt at ikke skogen over planområdet fjernes Side 18 av 22

19 8 Vurdering av fare for steinsprang og steinskred Steinskred og steinsprang løsner vanligvis i bratte fjellpartier der terrenghelningen er større enn (Ref. 4). Steinmaterialet beveger seg ved glidning, rulling og sprang. De fleste steinsprang havner i ura, og antall steinblokker som forserer ura er oftest under 10% av det som danner ura (Ref. 4). Det er ingen bergblotninger i terrenget over utbyggingsområdet, og det er derfor ikke identifisert noe løsneområde for steinsprang. Eventuelle løsneområder i fjellveggen sør for terrassen har så stor avstand til planområdet at eventuelle steinsprang/steinskred ikke vil nå så langt. Kartlegging i feltet har identifisert svært få blokker eller steinmateriale som ligger i terrenget over utbyggingsområdet. De største steinene som ble observert vurderes å være på kg. Terrengets helningsgrad er ikke større enn at disse i utgangspunktet vurderes å ligge stabilt. Det utelukkes ikke at kraftig nedbør og frost/tineprosesser kan medføre at steinmateriale kan forflytte seg i terrenget. Dette vurderes imidlertid ikke som skred, men som mindre enkelthendelser. Konsekvensen av slike hendelser vil også være svært begrenset, da dette materialet vil bevege seg i lav fart og langs bakken. Det vurderes derfor at disse enkelthendelsene ikke vil kunne medføre den type konsekvenser som sikkerhetsklassene er utarbeidet med tanke på. Vår vurdering er dermed at det aktuelle planområdet ikke ligger innenfor noen faresone for steinskred/steinsprang Side 19 av 22

20 9 Faresonekart og aktuelle sikringstiltak Det er ikke mulig å gi eksakte tall for skredfaren knyttet til snøskred eller steinsprang. Ut fra vurdering av grunnlagsmateriale, topografi, observasjoner av løsneområder og kartlagte utløpslengder, kan det likevel antas en sannsynlig skredfrekvens og tilhørende farenivå. I dette tilfellet er det ikke vurdert at det eksisterer snøskredfare eller steinskred-/steinsprangfare for det aktuelle utbyggingsområdet. Det er derfor heller ikke utarbeidet faresonekart for området, og det er ikke vurdert som nødvendig med sikringstiltak. Det presiseres at denne vurderingen er gjort med bakgrunn i skråningens eksisterende topografi og vegetasjon. Eventuelle inngrep i foten av skråningen vil kunne medføre behov for tiltak. Da skråningen består av ravinelandskap vil dette være inngrep i løsmasser, og vil derfor kreve geoteknisk vurdering av stabilitet og aktuelle tiltak. Det vises til geoteknisk rapport utarbeidet av Norconsult AS, Ref Side 20 av 22

21 10 Oppsummering Med bakgrunn i gjennomgang av foreliggende grunnlagsmateriale, observasjoner og registreringer i felt, er vår vurdering at det ikke eksisterer verken snøskredfare eller steinsprangfare for det aktuelle utbyggingsområdet. Nominell skredfare vurderes ut fra dette å være mindre enn 1:5000 for det vurderte planområdet, og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. Aktsomhetsområdet, slik den er presentert i aktsomhetskartet utarbeidet av NGI, vurderes som ikke reell for dette området, og det er derfor ikke utarbeidet faresonekart. Det er i vår vurdering tatt hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. For at vurderingen skal være gjeldene, er det en forutsetning at vegetasjon og terreng i overkant av utbyggingsområdet beholdes som ved dagens situasjon, eller at det gjøres en faglig vurdering av aktuelle avbøtende tiltak dersom det gjøres inngrep Side 21 av 22

22 Referanser 1. Byggteknisk forskrift, (2010). (TEK10). Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Fastsatt ved kg. Res. 26 mars 2010 nr. 489 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr Lied, K. og Kristensen, K., Snøskred. Håndbok om snøskred. Forlaget Vett og Viten, Nesbru, Norge, pp NVEs retningslinjer nr : Flaum- og skredfare i arealplaner. 4. NVEs veileder: Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner. Vedlegg 2 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner. 5. Norconsult AS «Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan Geoteknisk vurdering», datert 27. januar Norconsult AS «Grunnundersøkelse Nedrehagen. Datarapport» Rapport datert Side 22 av 22

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Skredfarevurdering for reguleringsplan

Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Panorama Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Øvre Elnesvågen, Fræna kommune 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE Skredfarekart og arealplanlegging Eli K. Øydvin, NVE NGU-dagen 9. februar 2010 Ansvarsområde NVE Oppdrag NVE: Forebygging av skader som følge av flom (vassdrag) og skred Helhetlig modell, 5 arbeidsområder:

Detaljer

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Eli K. Øydvin Seksjon for skred- og flomkartlegging 05.05.2015 1 Innhold Bakgrunn for NVEs farekartlegging Temadata flom og skred fra NVE Temadata og

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

Evja AS. Skredfarevurdering. Tomter ved Skavøypollen. Vågsøy kommune Oppdragsnr.:

Evja AS. Skredfarevurdering. Tomter ved Skavøypollen. Vågsøy kommune Oppdragsnr.: Evja AS Skredfarevurdering Tomter ved Skavøypollen Vågsøy kommune 2015-03-26 Dokumentnr.: 01 Skredfarevurdering Tomterved Skavøypollen J01 2015-03-26 Rapport til bruk LiTod ToSan LiTod Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

Faresonekartlegging for skred i bratt terreng Kravspesifikasjon

Faresonekartlegging for skred i bratt terreng Kravspesifikasjon Faresonekartlegging for skred i bratt terreng Kravspesifikasjon Innhold 1. DATAKILDER... 2 1.1 TERRENGMODELLER OG KARTGRUNNLAG... 2 1.4 FLYBILDER... 2 1.5 EKSISTERENDE SKREDFAREUTREDNINGER... 3 1.6 SKREDHISTORIKK...

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN KOMMUNE Statens vegvesen Notat 4 Til: Fra: Kopi: Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen Anders Aal Viggo Aronsen Saksbehandler/innvalgsnr: Anders Aal +47 75552819 Kvalitetskontroll: Viggo Aronsen Vår dato 2010-08-23

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Harstad 9 april 2014 Tema Hva gjør NVE innefor skred/flom arealplan Hva betyr endret klima for flom og skred i Troms Arealplan og bruk

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

SKREDFAREVURDERING E6-04 NY VEGLINJE ÅKVIK MJÅVATN MELLOM KM I VEFSN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING E6-04 NY VEGLINJE ÅKVIK MJÅVATN MELLOM KM I VEFSN KOMMUNE Statens vegvesen Notat -01 Til: Fra: Kopi: SVV avd Prosjekt Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen Jeanette Kvalvågnes Saksbehandler/innvalgsnr: Jeanette Kvalvågnes + 47 75 55 27 81 Kvalitetskontroll: Viggo

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen ROS i kommuneplanen Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata Anita Andreassen Bodø 05.11.2014 og Mosjøen Tema Hva gjør NVE innenfor skred/flom i arealplan? Hva betyr endret klima for

Detaljer

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten

NGU sin rolle og oppgaver. Kari Sletten Skredfarekartlegging NGU sin rolle og oppgaver Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Foto NGU Risiko, sårbarhet og klimautfordringer Bergen 23.10.2009 Kort om NGU En etat underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Detaljer

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Rapportnr.: RRG 11-23 Dato: 07.03.2011 RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Fig. 1: Torgkvartalet på Farnes avgrensa av: Storevegen, Jotunvegen Elvavegen, Aasmund

Detaljer

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage 20100951-00-2-R 6. desember 2010 Prosjekt Prosjekt: Hammerfest

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan. Grunnlagsmateriale Vårt grunnlagsmateriale består av følgende dokumenter: NGU, Løsmassekart Skrednett, Kvikkleirekart NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Grunnforhold I følge løsmassekartet

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Narvikgården AS Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Rapport nr: 477711-01-A01 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 477711-01-A01 477711 Kunde: Narvikgården AS Sammendrag:

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering.

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering. N O TAT OPPDRAG Steinesberget hytteområde OPPDRAGSNUMMER 19659001 OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam Harald Sverre Arntsen (KS) DATO 18. 07.2016 Rev 12.08.2016 1 9659001

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av NVEs DOK-data? Lars Ove Gidske Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør NVEs organisasjon 3 Norges vassdrags- og energidirektorat Kartverk

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering Til: Fra: Steinkjer kommune / v. Jon Birger Johnsen Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-08-30 Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering 1. Innledning På oppdrag fra Steinkjer kommune / v.

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 11. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120827-01-TN

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område.

Det er ikke observert forhold som forventes å ha betydning for den planlagte nye utbyggingen inne på studentbyens område. Side: 1 av 7 Til: Fra: 3RW arkitekter Norconsult AS Dato: 23. september 2008 RASVURDERING VED FANTOFT STUDENTBY Bakgrunn Norconsult er engasjert av 3RW arkitekter til å bistå med rasvurdering av en skrent,

Detaljer

PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG. Anja Hammernes Pedersen

PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG. Anja Hammernes Pedersen PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG Anja Hammernes Pedersen PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG Plan- og kartdagene 07.03.2017 Anja Hammernes Pedersen KORT OM MEG OG ASPLAN VIAK AS Utdannet ingeniørgeolog

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen Arealplanlegging i skredfarlige områder Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen NVE er høringspart for arealplaner som omfatter eller berører: Vassdrag og vassdragsnære områder, særlig: Flom- og erosjonsutsatte

Detaljer

HOLANDSFJORD RASVURDERING

HOLANDSFJORD RASVURDERING Oppdragsgiver Meløy kommune 2012-08-31 HOLANDSFJORD RASVURDERING RASVURDERING 3 (8) INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FREMGANGSMÅTE... 4 2.1 Modellering... 4 2.1.1 Snøskred RAMMS... 4 2.1.2 Valg av parameterne...

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen ROS - LISTER: flom, skred, klima Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen NVE har ansvar for å forvalte Norges vassdrags- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

ROS i kommuneplanen skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata

ROS i kommuneplanen skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata ROS i kommuneplanen skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata v. Eva Forsgren RN Lødingen 4.10.2014 Tema Hva gjør NVE innefor skred/flom arealplan Hva betyr endret klima for flom og

Detaljer

Snøskredvurdering Kvislane

Snøskredvurdering Kvislane 2013 Jonas Hjelme Cautus Geo AS 06.12.2013 Notat Oppdragsgiver: Oppdrag: Nils Jarle Hjelme Aktivitetspark Kvislane/Hjelme 6210 Valldal Emne: Snøskredvurdering Dato: Oppdrag-/ rapport nr. 2013046/2 Utarbeidet

Detaljer

Skredfarekartlegging

Skredfarekartlegging Skredfarekartlegging Tilgjengelige skredfarekart til bruk i arealplanlegging Sjefgeolog Dr.ing. Terje H. Bargel Skred og vassdragsavdelingen NVE Seksjon for skredkunnskap og -formidling Prof. II NTNU En

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99842001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 10.02.2014 Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

Ingeniørgeologiske vurderinger

Ingeniørgeologiske vurderinger Arkitektgruppen CUBUS AS Ingeniørgeologiske vurderinger Reguleringsplan Tertnesflaten Åsane, Bergen kommune 2014-03-17 Oppdragsnr.: 5124939 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområde 6 3 Gjeldende lover

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? (og litt andre data ) Kristin Ødegård Bryhn Skred- og vassdragsavdelingen, Region Øst Seksjon for areal- og sikring NVEs

Detaljer

Geologisk vurdering. Skredfare. Strand. Volda kommune. Side1 av 23. November 2013

Geologisk vurdering. Skredfare. Strand. Volda kommune. Side1 av 23. November 2013 Geologisk vurdering Skredfare Strand Volda kommune November 2013 Side1 av 23 Side 2 av 23 INNHOLD 1. Innledning. 4 2. Krav/metodikk... 6 3. Kartanalyse. 6 4. Massestabilitet 7 5. Berggrunn 10 6. Steinsprang

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Valle kommune Knut Erik Paulsen Dato: 7. november 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Skredfarevurdering Innhold

Detaljer

Utbygging i fareområder 4. Flom

Utbygging i fareområder 4. Flom 4. Flom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 13.02.2016 4. Flom Innledning Kapittel 4 tar for seg flomprosesser og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder.

Detaljer

NVE sine kartverktøy og nettsider til hjelp for arealplanleggere

NVE sine kartverktøy og nettsider til hjelp for arealplanleggere NVE sine kartverktøy og nettsider til hjelp for arealplanleggere Skredfarekartlegging Senioringeniør Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling 1 NVE sine kartverktøy og nettsider - kort om andre

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Sikkerhet langs vassdrag en viktig del av NVEs arbeid,

Detaljer