Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22"

Transkript

1 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato:

2 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn detaljvurdering av skredfare.docx Oppdrag: Lillehammer, Fåberg - Skredfarevurdering Vestlia Oppdragsbeskrivelse: Skredfarevurdering for Vestlia boligfelt. Fase 2: detaljvurdering. Oppdragsleder: Kalle Kronholm Fag: Samferdsel infrastruktur Tema Geoteknikk, geologi Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kalle Kronholm Henrik Langeland

3 Detaljvurdering av skredfare 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av (Ovf) for å gjennomføre en detaljert skredfarevurdering for et planområde ved Fåberg i Lillehammer kommune. Tor Einar Lundteigen ved Ovf har vært vår kontaktperson for oppdraget. Ål, Kalle Kronholm Oppdragsleder Henrik Langeland Kvalitetssikrer

4 Detaljvurdering av skredfare 4 SAMMENDRAG Det er gjennomført en detaljert skredfarevurdering for et planområde ved Fåberg i Lillehammer kommune. Deler av planområdet ligger innenfor områder som er markert som aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Det ønskes derfor en detaljert vurdering av fare for skred i forhold til kravene i TEK10. Plan- og bygningsloven og TEK10 stiller krav om sikkerhet mot skred for nybygg eller tilbygg på eksisterende bygg og tilhørende uteareal. I følge planbeskrivelsen planlegges det enkeltboliger og sammenhengende boliger i området. Enkeltboliger skal tilfredsstille kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2. For bygg med uteareal i denne sikkerhetsklassen må den årlige sannsynlighet for skred ikke overskride 1/1000. Sikkerhetskravet til utearealet kan reduseres til sikkerhetsklasse S1, der den årlige sannsynlighet for skred ikke skal overskride 1/100. Bygg med mer enn 10 boenheter må tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S3, der nominell årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/5000. Vi antar denne typen bebyggelse ikke er relevant i området, og har derfor vurdert skred i forhold til sikkerhetsklasse S2. Fare for alle typer skred i bratt terreng er vurdert på bakgrunn av følgende arbeid: - Klimaanalyse - Befaring - Historiske opplysninger - Terrenganalyse - Beregninger av utbredelse for steinsprang - Erfaring Hovedparten av de planlagte tomtene i planområdet tilfredsstiller lovverkets krav til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2. For bygg i denne sikkerhetsklasse må årlig sannsynlighet for skred ikke overskride 1/1000. Nordvest i planområdet er det fem planlagte tomter der deler av arealet ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred. Dimensjonerende skredtype er steinsprang, og delvis flomskred. Vi foreslår å endre planene i dette området. Alternativet er å sikre planlagte tomter og boliger med fysiske sikringstiltak. Dette kan gjøres med steinspranggjerder eller en voll. Et grovt kostnadsestimat er kr 3-4 mill. Velges dette alternativet må det utarbeides en mer detaljert beskrivelse av sikringstiltaket. Sørøst i planområdet tilfredsstiller alle planlagte tomter kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2. På grunn av usikkerhet i vurderingen av sannsynligheten for flomskred, vil vi allikevel anbefale å flytte en enkelt tomt litt mot sørøst og at det settes restriksjoner på plasseringen av bygg på en annen tomt.

5 Detaljvurdering av skredfare 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag.. 3 FIGURLISTE Innledning Befaring Kartgrunnlag Forbehold og avgrensninger Krav til sikkerhet mot skred Områdebeskrivelse Topografi, vegetasjon og geologi Kotegrunnlag og terrengmodell Klima Opplysninger om tidligere skred Tidligere kartlegginger Vurdering av skredfare Snøskred Løsmasseskred Skred i fast fjell Samlet vurdering Mulige sikringstiltak Konklusjon Referanseliste...20

6 Detaljvurdering av skredfare 6 FIGURLISTE Figur 1 Planområdet med foreløpig reguleringsplan og beregnet terrenghelning. De to forsenkningene er indikert med røde piler... 8 Figur 2 Månedsnormaler for nedbør for utvalgte stasjoner for normalperioden Data fra eklima.met.no Figur 3 Øvre del av forsenkningen vest i planområdet. Bildet er tatt mot sør fra rundt kote Figur 4 En del av skrenten nordvest for planområdet Figur 5 Beregnet utbredelse og spretthøyde av steinsprang (Run_B_03) Figur 6 Samlet faresone for skred med årlig sammsynlighet på >=1/ Figur 7 Sørøstlig del av planområde. Forsenkningen ovenfor tomtene T10 og T11 er indikert med rød pil....18

7 Detaljvurdering av skredfare 7 1 INNLEDNING er engasjert av for å gjennomføre en vurdering av fare for skred i et planområde ved Fåberg, Lillehammer kommune. Deler av reguleringsområdet ligger innenfor aktsomhetssoner for snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Det ønskes derfor en detaljert vurdering av faren for skred i henhold til kravene til sikkerhet mot skred gitt i TEK10. Vi har tidligere utført en grov vurdering av skredfare for planområdet. Denne var basert på en terrenganalyse samt erfaring, og var ikke direkte i forhold til krav til sikkerhet som beskrevet i TEK Befaring 14. august 2014 gjennomførte Henrik Langeland og Steinar Nes (Asplan Viak) en befaring i området. Under befaringen ble terrenget i og ovenfor planområdet vurdert til fots. 1.2 Kartgrunnlag Vi har mottatt kartgrunnlag fra Lillehammer kommune. Det er dessuten anvendt kart og flyfoto over området, blant annet fra En SOSI fil som viser foreløpig skisse til reguleringsplanen er oversendt på e-post fra oppdragsgiver Forbehold og avgrensninger Vurderingene er basert på terreng og vegetasjon som det ble observert under befaringen. Dersom vegetasjonen endres i betydelig grad eller hvis ny informasjon, for eksempel om tidligere skredhendelser, blir tilgjengelige, bør vurderingene gjøres på nytt.

8 Detaljvurdering av skredfare 8 Figur 1 Planområdet med foreløpig reguleringsplan og beregnet terrenghelning. De to forsenkningene er indikert med røde piler.

9 Detaljvurdering av skredfare 9 2 KRAV TIL SIKKERHET MOT SKRED Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Byggteknisk forskrift TEK definerer krav til sikkerhet mot skred for nybygg og tilhørende uteareal (Tabell 1). Tabell 1 Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde. Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000 I veilederen til TEK10 gis retningsgivende eksempler på byggverk som kommer inn under de ulike sikkerhetsklassene for skred. I følge planbeskrivelsen består planlagte bygg av frittstående boliger, eventuelt kombinert med konsentrert sammenbygd bebyggelse. Enebolig, tomannsbolig og eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10 boenheter skal tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S2, der nominell årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/1000. For utearealet kan største årlige sannsynlighet settes lik kravet for S1 (1/100). Bygg med mer enn 10 boenheter må tilfredsstille kravene i sikkerhetsklasse S3, der nominell årlig sannsynlighet for skred ikke må overskride 1/5000. Vi antar denne typen bebyggelse ikke er relevant i området, og har derfor vurdert skred i forhold til sikkerhetsklasse S2. I TEK10 er det spesifisert at samlet sannsynlighet for alle skredtyper skal legges til grunn for vurderingen av årlig sannsynlighet. Vi har derfor vurdert følgende skredtyper: - Skred i fast fjell - Skred i løsmasser - Snøskred, inkludert sørpeskred

10 Detaljvurdering av skredfare 10 3 OMRÅDEBESKRIVELSE Planområdet ligger i lengst sør i Gausdal, mot grensa til Gudbrandsdalen. Området ligger i Lillehammer kommune omtrent 7 km nordvest for Lillehammer (Figur 1). 3.1 Topografi, vegetasjon og geologi Planområdet ligger mellom kote 210 og kote 280 i en skråning vendt mot sørvest. Terrenget i planområdet er forholdsvis bratt, med mindre områder opp i I planområdet består løsmassedekket av morene. Nord og nordvest for planområdet løper en skrent sørvest-nordøst. Skrenten er omtrent vertikal og m høy. Fjellet er forholdsvis porøst og består av sandstein og skifer. Det er tre hovedsprekkeplan. To av disse er omtrent vertikale og løper omtrent hhv nord-sør og østvest. Foliasjonsplanet er omtrent horisontalt. Størrelse og form på potensielle blokker fra skrenten er bestemt av disse sprekkeplan. Nord for planområdet stiger terrenget opp til rundt kote 540 overfor garden Nordre Høgsveen. To brattere partier rundt kote 325 og kote 465 er opp mot 40 bratte, mens resten av terrenget ovenfor planområdet er slakere enn 30. Løsmassedekket er morene og forholdsvis tett skog dekker store deler av terrenget. Fv318, Øverbygdsvegen, løper omtrent nordvest-sørøst gjennom terrenget i kote 350, ovenfor det nedre av de bratte parti. Det er flere stikkrenner under vegen ovenfor planområdet. Flere av disse er delvis tette, og i en enkelt tydelig forsenkning ble det under befaringen ikke observert stikkrenne. Garden Gruva ligger rundt kote 250 nedenfor det nedre av de bratte parti i terrenget. En mindre veg går fra Fv318 mot vest til garden. Ovenfor Fv318 er det flere traktorveger i terrenget. Under befaringen ble det ikke observert tydelige bekker i terrenget, men i enkelte forsenkninger var det litt vannsig. 3.2 Kotegrunnlag og terrengmodell Fra Lillehammer kommune har vi mottatt koter med ekvidistanse på 1 m for planområdet og terrenget ovenfor. Fra kotene har vi generert en triangulert terrengmodell (TIN). Fra denne har vi beregnet terrenghelning. Til beregninger av utbredelse av skred har vi fra TIN modellen generert en raster basert terrengmodell med celler på 2 m x 2 m. Alle operasjoner ble utført i programvaren ArcGIS Klima På grunn av at terrenget ovenfor planområdet ikke ligger spesielt godt til rette for utløsning av snøskred, har vi utført en grov klimaanalyse. Klimadata er hentet fra eklima.met.no. Månedsnormalene for nedbør for met.no stasjon Lillehammer III (271 o.h.), Lillehammer II (226 m o.h.) og Lillehammer - Sætherengen (240 m o.h.) for normalperioden er vist i Figur 2. Normalene antas å være representative for planområdet. Området er ikke spesielt nedbørrikt (årsnedbør på mm). Mesteparten av nedbøren kommer sommer og høst.

11 Detaljvurdering av skredfare 11 Ved de tre stasjonene er den største snødybde målt til 132 cm ved Lillehammer Sætherengen 5. mars Største målte snødybde ved de andre stasjonene er cm lavere. I forbindelse med uvær 8. juli 2014 ble det meldt om 77 mm nedbør rundt Lillehammer, og mer enn 80 mm lenger nord i Gudbrandsdalen. På grunn av klimaendringer antas det at hyppigheten og intensiteten av slike situasjoner vil øke i det vurderte området. Figur 2 Månedsnormaler for nedbør for utvalgte stasjoner for normalperioden Data fra eklima.met.no. 3.4 Opplysninger om tidligere skred I nasjonal skreddatabase ( er det ikke registrert tidligere skred i planområdet. Ura for foten av skrenten vest i planområdet er dannet på grunn av tidligere steinsprang fra skrenten. Terrenganalyse og gjennomgang av ortofoto viser ikke andre tydelige tegn etter tidligere skredhendelser. 3.5 Tidligere kartlegginger Aktsomhetskartene for snøskred, steinsprang og løsmasseskred er nasjonalt dekkende. Vi er ikke kjent med detaljerte skredfarevurderinger innenfor planområdet.

12 Detaljvurdering av skredfare 12 4 VURDERING AV SKREDFARE 4.1 Snøskred Det er ingen potensielle utløsningsområder for sørpeskred ovenfor planområdet. Eneste aktuelle snøskredtypen er tørre flakskred. I og ovenfor planområdet er det områder som er brattere enn 30 (Figur 1). Disse områdene kan være potensielle utløsningsområder for snøskred. Allikevel mener vi at følgende forhold i terreng og vegetasjon betyr at sannsynligheten for utløsning av snøskred fra potensielle utløsningsområder ovenfor planområdet er relativt liten: - Områdene ovenfor Fv318, der terrenget er brattere enn 30, er nesten alle dekket av skog. Dette vil redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred og vil redusere utløpslengden av eventuelle skred. På grunn av begrenset størrelse og relativ stor avstand til planområdet, anser vi sannsynligheten for snøskred fra disse områdene inn i planområdet som meget liten. Dette vil også være tilfellet uten skog i utløsningsområdene. - Områdene nedenfor Fv318, der terrenget er brattere enn 30, er også hovedsakelig dekket av skog. Dette vil redusere sannsynligheten for utløsning av snøskred betydelig. Uten skog i utløsningsområdene vil sannsynligheten for snøskred inn i planområdet øke. - Skrenten vest og nordvest for planområdet er indikert som potensielle utløsningsområder i aktsomhetskartene. I realiteten er skrenten for bratt til at det bygger seg opp et sammenhengende snødekke, og sannsynligheten for snøskred herfra er derfor meget liten. På bakgrunn av disse vurderingene anser vi derfor årlig sannsynlighet for snøskred inn i planområdet som betydelig mindre enn 1/1000. Uten skog i terrenget ovenfor planområdet vil sannsynligheten øke i forhold til dagens situasjon, men årlig sannsynlighet vil fortsatt være betydelig mindre enn 1/ Løsmasseskred Løsmassedekket i og ovenfor planområdet består av forholdsvis grov morene. Avrenningen gjennom planområdet og terrenget ovenfor foregår hovedsakelig gjennom det grove løsmassedekket. Det er to mindre forsenkninger i planområdet (Figur 1), en i vest (Figur 3) og en i øst. Løsmasseskred i form av flomskred er hovedsakelig aktuelt å vurdere langs disse to forsenkningene. Under befaringen var det tørt i den østlige forsenkningen mens det var litt vannsig i den vestlige forsenkningen. Vi antar at det er vannføring i begge forsenkningene ved snøsmelting og i forbindelse med store nedbørmengder over lenger tid.

13 Detaljvurdering av skredfare 13 Figur 3 Øvre del av forsenkningen vest i planområdet. Bildet er tatt mot sør fra rundt kote 265. Stikkrenner og grøfter langs vegene ovenfor planområdet har stor betydning for avrenningen. Tette, underdimensjonerte og feil plasserte stikkrenner kan føre til redusert stabilitet av vegfyllinger, og er en typisk årsak til løsmasseskred. Under befaringen var flere stikkrenner under tilkomstvegen til garden og under Fv318 nesten tette. Disse bør renskes. Omtrent 65 m vest for krysset mellom Øverbygdsvegen og Svarttjernsvegen er det en tydelig forsenkning i terrenget ovenfor Øverbygdsvegen. Under befaringen observerte vi ingen stikkrenne her, men det var spor etter vann som hadde rent over Øverbygdsvegen, samt spor etter erosjon i gardsvegen nedenfor. Her bør det undersøkes om det er en tett stikkrenne. Eventuelle løsmasseskred herfra vil følge forsenkninger i terrenget ned mot planområdet. Vi har utført en analyse av overflateavrenning i terrengmodellen. Nedslagsfeltet til begge forsenkningene er av begrenset størrelse, rundt m 2 i øst og m 2 i vest, regnet fra oversiden av planområdet. På grunn av stikkrenner og grøfter kan de naturlige dreneringsforholdene være endret og det vil gi noen usikkerheter i beregnet areal. Nedslagsfeltene er forholdsvis bratte og vil reagere raskt på intens nedbør. Planområdet ligger i et område der lokale nedbørceller kan gi intens nedbør. Dette var sist tilfellet i Lillehammer 8. juli Det er ved slike hendelser flomskred er mest sannsynlige. Nøyaktig plassering og årlig sannsynlighet av slike lokale nedbørhendelser er ikke mulig å vurdere nøyaktig. Det er derfor forholdsvis store usikkerheter ved vurdering av årlig sannsynlighet for løsmasseskred i området. Vi vurderer årlig sannsynlighet for flomskred langs den vestlige forsenkningen som rundt 1/1000. Årlig sannsynlighet for flomskred langs den østlige forsenkningen er mindre enn 1/1000. Boliger plassert i forsenkningene tilfredsstiller dermed kravet til sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2. Allikevel vil vi på grunn av store usikkerheter i vurderingene anbefale et føre var-prinsipp, slik at bygg ikke plasseres i forsenkningene. Det er ikke planlagt bygg i den vestlige forsenkningen, men det er planlagt flere tomter ved utløpet av den østlige forsenkningen.

14 Detaljvurdering av skredfare Skred i fast fjell Skred i fast fjell er bare relevant i den vestlige delen av planområdet, og da i form av steinsprang fra skrenten nordvest for planområdet. En ur langs foten av skrenten tyder på tidligere steinsprangaktivitet. Under befaringen ble det observert blokkutfall som vurderes som yngre enn 5 år. Eldre blokker ble observert m fra foten av skrenten. Denne avgrensningen antas å være lengste utløp i løpet av de siste rundt år, og ble kartlagt i terrenget. Blokkene med lengst utløp er rektangulære, nesten diskformede og på 3-4 m 3. Typiske blokker lenger oppe i ura og i skrenten er på rundt 2 m 3 og har rektangulær form (Figur 4). Figur 4 En del av skrenten nordvest for planområdet Beregninger av utbredelse og dynamikk Vi har utført beregninger av potensiell utbredelse av steinsprang med programvaren Rockyfor3d V5.1 (Dorren, 2012). Parametersettet til modellen er vurdert i felt og basert på erfaring. Det er utført flere modellkjøringer. Samlet vurdering av faren for steinsprang er basert på observasjoner i felt og alle utførte modellkjøringer. Det er blandingsskog nedenfor skrenten. På grunn av begrenset tetthet i skogen samt relativt store dimensjonerende blokker, har vi valgt å kjøre modellen uten å ta hensyn til skogens effekt på oppbremsing av blokker i bevegelse. Det er potensial for utfall av steinblokker langs hele skrenten ovenfor planområdet. Flere steder ble det observert avløste blokker med stor sannsynlighet for utfall i løpet av de neste 50 år. På grunn av sprekkesettene i fjellet er typisk blokkform rektangulær. Størrelsen på de avløste blokker i skrenten varierer mellom 1 m 3 og 5 m 3. Dimensjonerende og typisk blokkstørrelse er 2 m 3 (1 m x 1 m x 2 m). Tetthet på sandsteinen er satt til 2500 kg/m 3, basert på typiske verdier.

15 Detaljvurdering av skredfare 15 Resultatene av beregnet utbredelse (Figur 5) stemmer godt med observasjoner av blokker i terrenget. De fire øverste planlagte tomter (T1-T5, Figur 5) ligger innenfor forventet utbredelse av blokker i bevegelse. Tomtene T2, T3 og T4 ligger mest utsatt. Beregnet maksimal spretthøyde av blokker i bevegelse er forholdsvis liten, typisk mindre enn 1 m. Dette er som forventet, fordi blokkene vil bevege seg i større grad ved rulling enn ved sprett. Energi i blokkene ved overkant av tomtene er forholdsvis høy, opptil 500 kj, på grunn av blokkenes størrelse og hastighet. Figur 5 Beregnet utbredelse og spretthøyde av steinsprang (Run_B_03). 4.4 Samlet vurdering I den nordvestlige del av planområdet er steinsprang dimensjonerende skredtype, men flomskred kan forekomme langs en forsenkning i terrenget. Samlet faresone for skred med

16 Detaljvurdering av skredfare 16 årlig sannsynlighet på 1/1000, svarende til sikkerhetsklasse S2, er vist i Figur 6. Fem tomter (T1-T5) ligger delvis innenfor faresonen for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Vi foreslår å endre planen i dette området. Alternativt kan det etableres fysiske sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet. Dette er skissert i kapittel 5 nedenfor. Sørøst i planområdet er det en tydelig forsenkning. Vi kan ikke utelukke flomskred langs forsenkningen, men mener at årlig sannsynlighet er mindre enn 1/1000. Det er derfor ikke tegnet en faresone for området. Allikevel gjør vi oppmerksomme på at vurderingene er beheftet med betydelige usikkerheter. Basert på dette vil vi anbefale å endre planene for utbygging i dette området, spesielt tomtene T10 og T11 (Figur 1). Dette er skissert i kapittel 5 nedenfor. Figur 6 Samlet faresone for skred med årlig sammsynlighet på >=1/1000.

17 Detaljvurdering av skredfare 17 5 MULIGE SIKRINGSTILTAK Nordvest i planområdet er tomtene markert T1, T2, T3, T4 og T5 (Figur 6) berørt av faresoner for skred med årlig sannsynlighet på 1/1000. Dersom boliger skal oppføres innenfor faresonene, må det iverksettes sikringstiltak slik at tilfredsstillende sikkerhet oppnås. Vi anbefaler å endre plane på følgende måte, for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot skred: - Tomt T1 trekkes m mot sørøst, og bolig plasseres øverst på den naturlige ryggen. - Tomtene T2, T3 og T4 bortfaller. Dersom det er stort ønske om tomter i denne øvre rekke, kan det reguleres inn en enkelt tomt mellom T3 og T4. Gjøres dette, må boligen plasseres utenfor faresonen, i den nedre delen av tomta. - Tomt T5 reduseres i størrelse, eller trekkes lenger mot sør eller sørøst sammen med tomtene T6 og T7 og tilkomstvegen på oversiden av disse tomtene. Dersom man ikke ønsker å redusere antall tomter i området, mener vi det er fullt mulig å sikre tomtene T1, T2, T3 og T5 i slik grad at kravene til sikkerhet mot skred tilfredsstilles. Det er trolig også mulig å sikre tomt T4 slik at sikkerheten er tilfredsstillende, men vi mener at dette vil være forholdsvis dyrt. Dette fordi tomta ligger i kort avstand fra skrenten. Vi ser for oss følgende muligheter for fysiske tiltak: - Redusere sannsynlighet for utfall ved å fjerne avløste blokker eller å bolte disse fast. På grunn av stor grad av oppsprekking anser vi dette alternativet som lite aktuelt. - Etablering av voll eller steinspranggjerder på oversiden av tomtene. Lengden på voll/sikringsgjerde er rundt m. På grunn av begrenset spretthøyde på blokker i bevegelse, kan høyden på tiltakene være på 1-2 m, avhengig av hvilken grad av sikkerhet som ønskes. For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet må det utføres detaljerte vurderinger av design og dimensjoner på sikringsløsningen. Nedenfor er gitt grove kostnadsoverslag basert på erfaring. o Et grovt kostnadsoverslag på steinspranggjerde er kr ,- per løpemeter. Samlet kostnad estimeres til rundt kr 3-4 mill. o Erfaringsmessig kan en voll bygget med lokale løsmasser og strammet opp med tørrmur eller gabionkasser på oversiden, være billigere enn steinspranggjerder. Dette er imidlertid avhengig av tilgang på brukbare lokale fyllmasser og gunstige priser på arbeid utført av gravemaskin. o o Hvis ønskelig kan vi bistå med mer detaljerte vurderinger av sikringstiltak. Velges en løsning der tomt T5 flyttes mot sør og tomt T4 fjernes, blir lengden på nødvendig sikringstiltak redusert til rundt 100 m. For et steinspranggjerde vil kostnaden bli rundt kr 2 mill. Dette tiltaket kan sikre tomt T1, T2 og T3. Sørøst i planområdet tilfredsstiller tomtene T10 og T11 kravene til sikkerhet mot skred for bygg i sikkerhetsklasse S2. Det kan derfor ikke på den bakgrunn stilles krav om sikringstiltak som reduserer sannsynlighet for skred på tomtene. Allikevel mener vi at man på grunn av usikkerhet i skredvurderingene bør endre planen for tomtene markert T10 og T11 (Figur 7). Ved å flytte tomt T10 omtrent 25 m mot sørøst, vil man unngå at den ligger direkte nedenfor den mest tydelige delen av forsenkningen mot nord. Gjøres dette, bør skogen på kollen nordøst for tomt T10 vernes og pleies for å redusere sannsynlighet for utglidninger av snø ned mot tomta. Dessuten anbefales det at bolig på tomt T11 ikke plasseres i det østlige hjørne. Dette for å unngå at bygget ligger direkte nedenfor den mest tydelige delen av forsenkningen mot nordøst. Endelig anbefaler vi at alle stikkrenner i vegene ovenfor planområdet gås over. Flere stikkrenner bør renskes, og det bør sikres at stikkrenner er plassert riktig og har tilstrekkelig

18 Detaljvurdering av skredfare 18 størrelse. Under befaringen observerte vi ingen stikkrenner ovenfor den sørøstlige del av planområdet. Vurdert ut fra terrenget bør det være det. Figur 7 Sørøstlig del av planområde. Forsenkningen ovenfor tomtene T10 og T11 er indikert med rød pil.

19 Detaljvurdering av skredfare 19 6 KONKLUSJON Hovedparten av de planlagte tomtene i planområdet tilfredsstiller lovverkets krav til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2. For bygg i denne sikkerhetsklasse må årlig sannsynlighet for skred ikke overskride 1/1000. Nordvest i planområdet er det fem planlagte tomter der deler av arealet ikke tilfredsstiller kravet til sikkerhet mot skred. Dimensjonerende skredtype er steinsprang, og delvis flomskred. Vi foreslår å endre planene i dette området. Alternativet er å sikre planlagte tomter og boliger med fysiske sikringstiltak. Dette kan gjøres med steinspranggjerder eller en voll. Et grovt kostnadsestimat er kr 3-4 mill. Velges dette alternativet må det utarbeides en mer detaljert beskrivelse av sikringstiltaket. Sørøst i planområdet tilfredsstiller alle planlagte tomter kravet til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S2. På grunn av usikkerhet i vurderingen av sannsynligheten for flomskred, vil vi allikevel anbefale å flytte en enkelt tomt mot sørøst og at det settes restriksjoner på plasseringen av bygg på en annen tomt.

20 Detaljvurdering av skredfare 20 7 REFERANSELISTE Dorren L.K.A., Rockyfor3D (v5.1) revealed Transparent description of the complete 3D rockfall model. ecorisq paper ( 31 s.

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato:

Stig Gundersen Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred. Utgave: 1 Dato: Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred Utgave: 1 Dato: 2013-06-26 Sandnes, Sletten hyttefelt - Faresoner for skred 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Sandnes, Sletten hyttefelt

Detaljer

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato:

Vang kommune. Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden. Utgave: 1 Dato: Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden Utgave: 1 Dato: 2014-05-14 Sikringstiltak mot skred for renseanlegg ved Fløgstrøndfjorden 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Hammaren Utvikling AS. Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-02 - 17

Hammaren Utvikling AS. Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-02 - 17 Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-02 - 17 Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rossåsen - Detaljert skredfarevurdering

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

Oddvar Bringo. Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt. Utgave: 1 Dato: 2013-11-01

Oddvar Bringo. Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt. Utgave: 1 Dato: 2013-11-01 Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt Utgave: 1 Dato: 2013-11-01 Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Nes, Liaset - Skredfarevurdering hyttefelt

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum

Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15. Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Skredkartlegging langs E6 sør for Otta sentrum 20092010-00-1-R 11. januar 2010 Prosjekt Prosjekt: Skredkartlegging E6 Kringen- kryss RV15 Dokumentnr.: 20092010-00-1-R

Detaljer

Nore og Uvdal Kommune. Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B. Utgave: 1 Dato:

Nore og Uvdal Kommune. Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B. Utgave: 1 Dato: Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B Utgave: 1 Dato: 2013-09-13 Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering område 15, 83F, 11B Utgave/dato:

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering.

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering. N O TAT OPPDRAG Steinesberget hytteområde OPPDRAGSNUMMER 19659001 OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam Harald Sverre Arntsen (KS) DATO 18. 07.2016 Rev 12.08.2016 1 9659001

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-01-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aurdal, skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato:

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Aurdal, skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: Aurdal, skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2013-09-30 Aurdal, skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Aurdal, skredfarevurdering Utgave/dato: 1 / 2013-09-30 Arkivreferanse:

Detaljer

Tinn kommune Eiendom 136/16

Tinn kommune Eiendom 136/16 Tinn kommune Eiendom 136/16 Skredvurdering 20081771-1 7. januar 2009 Rev. 0 Prosjekt Prosjekt: Tinn kommune - Eiendom 136/16 Rapportnummer: 20081771-1 Rapporttittel: Skredvurdering Dato: 7. januar 2009

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen ROS - LISTER: flom, skred, klima Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen NVE har ansvar for å forvalte Norges vassdrags- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Håne Invest AS. Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune

Håne Invest AS. Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune Utgave: 1 Dato: 15.05.2017 I DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Skredfarevurdering Hetlevikstraumen, Bergen kommune. Utgave/dato: 1/ 29.09.2016

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket).

Figur 1-1: Kart over området i Sula kommune. Planområdet er merket i rød firkant (Kartverket). NOTAT OPPDRAG Veibust Sula kommune Ålesund Bygg AS DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417770-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Ålesund Bygg AS OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Åse Sand SAKSBEHANDLER

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-02-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak. Faresoner

Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak. Faresoner Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak Faresoner 20110966-00-2-R 17. desember 2012 Prosjekt Prosjekt: Tyinkrysset, Vang - Skredfare og mulige tiltak Dokumentnr.: 20110966-00-2-R Dokumenttittel:

Detaljer

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage

Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage Hammerfest kommune. Vurdering av skredfare. Nissenskogen, Storvatnet, Breidablikk. Vurdering av fare for skred for fotballhaller og barnehage 20100951-00-2-R 6. desember 2010 Prosjekt Prosjekt: Hammerfest

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak

Teknisk notat. Innhold. Vurdering av mulige sikringstiltak Teknisk notat Til: Flataker Landskap v/: Kari Johanne Flataker Kopi: Fra: NGI Dato: 18. oktober 2011 Dokumentnr.: 20110651-00-2-TN Prosjekt: Vurdering av mulige sikringstiltak for GNR/BNR 10/3 Skei i Jølster

Detaljer

Hønedalen Sirdal - skredvurdering

Hønedalen Sirdal - skredvurdering Hønedalen Sirdal - skredvurdering 20081551-1 3. november 2008 Prosjekt Prosjekt: Hønedalen Sirdal - skredvurdering Rapportnummer: 20081551-1 Rapporttittel: Dato: 3. november 2008 Oppdragsgiver Oppdragsgiver:

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING

NOTAT N02-A01 SKREDFAREVURDERING OPPDRAG Skredfarevurdering mot veg Samnanger kommune OPPDRAGSNUMMER 14577001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO DOKUMENTNUMMER 14577001-N02-A01 Innledning Sweco Norge AS

Detaljer

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport

Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport Kvalnes hyttefelt skredvurdering Skredrapport 20130673-01-R 27. september 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Kvalnes hyttefelt - skredvurdering Dokumenttittel: Skredrapport Dokumentnr.: 20130673-01-R

Detaljer

Nummer og navn Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer Utført av Steinar Hustoft

Nummer og navn Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer Utført av Steinar Hustoft Rapport Oppdragsgiver Navn Nissedal kommune Oppdrag Dokument Nummer og navn 16068 Nissedal, Ånundsbuoddane - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer 16068-01-2 Utført av Steinar Hustoft Kontaktperson

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Etnedal kommune. Skredfarevurdering Nordfjellstølen. Utgave: 1 Dato: 2014-08-13

Etnedal kommune. Skredfarevurdering Nordfjellstølen. Utgave: 1 Dato: 2014-08-13 Skredfarevurdering Nordfjellstølen Utgave: 1 Dato: 2014-08-13 Skredfarevurdering Nordfjellstølen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Nordfjellstølen Utgave/dato: 1 /

Detaljer

Vestre Slidre Kommune. Snøskred Ålfjell. Utgave: 1 Dato:

Vestre Slidre Kommune. Snøskred Ålfjell. Utgave: 1 Dato: Snøskred Ålfjell Utgave: 1 Dato: 2013-12-19 Snøskred Ålfjell 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Snøskred Ålfjell Utgave/dato: 1 / 2013-12-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport - snøskred

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Teien - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 10197001/10 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Omega Areas AS utarbeider på oppdrag for Berge Sag og Trelast AS en

Detaljer

Rassikring rv. 13 Melkeråna - Årdal, kommunedelplan

Rassikring rv. 13 Melkeråna - Årdal, kommunedelplan Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Februar 2015 Rassikring rv. 13 Melkeråna - Årdal, kommunedelplan Risikovurdering for skred dersom lokaltrafikk mellom Svotunnelen og Øygjardneset i alternativ

Detaljer

Faresoner for skred i bratt terreng

Faresoner for skred i bratt terreng Rapport Oppdragsgiver Navn As Kongsberg Tomteselskap Oppdrag Dokument Nummer og navn 16093 Kongsberg, Elgfaret - Skredfarevurdering reguleringsplan Nummer 16093-01-1 Utført av Kalle Kronholm Kontaktperson

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Grunnlag For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått: - Topografisk kart (10-m Digital elevation model i ArcGIS, SOSI-fil fra området) - Flybilder (www.norgeskart.no) -

Detaljer

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune

NGU Rapport 2006.079. Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune NGU Rapport 2006.079 Gradientanalyse og feltbefaring av Askøy kommune Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2006.079 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde

Nordskot, Steigen kommune. Vurdering av skredfare mot hytteområde Nordskot, Steigen kommune Vurdering av skredfare mot hytteområde 20081575-1 18. september 2008 Prosjekt Prosjekt: Nordskot, Steigen kommune Rapportnummer: 20081575-1 Rapporttittel: Vurdering av skredfare

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.)

VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) BYKLE KOMMUNE Bykle kommune - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 18020001 VURDERING AV PLANOMRÅDER UNDER HOVDENUT (1119 M O.H.) OG SØYLENAUSEN (1176 M O.H.) 18020001-R01-A01 SWECO NORGE AS BRG GEOLOGI OG

Detaljer

Tinn kommune - Skriugata 22A Skredvurdering 16. desember Tinn kommune, Planavdelingen. Tore Lien Oppdragsbekreftelse av

Tinn kommune - Skriugata 22A Skredvurdering 16. desember Tinn kommune, Planavdelingen. Tore Lien Oppdragsbekreftelse av ~ HGI Prosjekt Prosjekt: Rapportnummer: Rapporttiltel: Dato: Oppd ragsg iver Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Kontraktreferanse: For NGI Prosjektleder: Rapport utarbeidet av: Tinn kommune -

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold NOTAT Oppdrag 6120511 Kunde Bachke & Co. A/S Notat nr. 001 Dato 28.06.2013 Til Fra Kopi Frode Arnesen Christiane Mögele Odd Musum 1. Innledning Rambøll har fått i oppdrag av Bachke & Co. A/S /v Frode Arnesen,

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann

NOTAT. Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann NOTAT Oppdrag 1350005929 Kunde Activa Eiendom AS Notat nr. G-not-001 Dato 17-09-2014 Til Svein-Erik Damsgård Fra Jørgen Fjæran Kopi Stefan Degelmann Byggeprosjekt Tvedestrand Dato 17. september 2014 Rambøll

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan Spjøtvatnet, Namsos DOKUMENTKODE 415705-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Svein Nesjan ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk KONTAKTPERSON Svein Nesjan

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Flaktveittræet 20 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Flaktveittræet 20 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 28.01.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare

N o t a t 2 M U L T I C O N S U L T. Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare N o t a t 2 Oppdrag: Reguleringsplan Skarsfjellia, Lyefjell Dato: 23. september 2009 Emne: Risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med rasfare Oppdr.nr.: 213767 Til: Lyefjell Utbyggingsselskap AS Tove

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99842001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 10.02.2014 Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Sunnmøre soningssenter-- Digernes DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 417945-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Nordplan OPPDRAGSLEDER Ole Håvard Barstad KONTAKTPERSON Heidi Hansen SAKSBEHANDLER

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: Faks: ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Skareveien 40 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Skareveien 40 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 29.07.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske undersøkelser,

Detaljer

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen ROS i kommuneplanen Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata Anita Andreassen Bodø 05.11.2014 og Mosjøen Tema Hva gjør NVE innenfor skred/flom i arealplan? Hva betyr endret klima for

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer