Skredfarevurdering for reguleringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skredfarevurdering for reguleringsplan"

Transkript

1 Haukås Panorama Skredfarevurdering for reguleringsplan Haukås Øvre Elnesvågen, Fræna kommune

2

3 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer PBL, TEK 10 og retningslinjer fra NVE Sikkerhetsklasse for skred 8 4 Grunnlagsmateriale Kartgrunnlag, nettsteder og dokumenter Aktsomhetskart Registrerte skredhendelser Feltarbeid 11 5 Beskrivelse av området Oversiktsbilde Bergblotninger, løsmasser og vegetasjon Topografi 15 6 Vurdering av aktuelle skredtyper Generelt Avgrensning av skredtyper ved aktuell lokalitet 16 7 Vurdering av fare for snøskred 17 8 Vurdering av fare for steinsprang og steinskred Kartlegging av løsneområde og vurdering av utløpslengder Utførte sikringstiltak Vurdering av faresonegrense 20 9 Oppsummering 21 Referanser 22 n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 3 av 22

4 Sammendrag Det er tidligere utarbeidet en skredfarevurdering for reguleringsplan for Haukås Øvre i Elnesvågen, Fræna kommune. Med bakgrunn i nytt regelverk TEK10 og innsigelse fra NVE er det nå utført en supplerende skredfarevurdering for deler av planområdet. Dette gjelder tomtene betegnet BK1, BK2, BK3 og BK4. Det generelle kravet til sikkerhet for den planlagte bebyggelsen i planområdet vil i henhold til TEK 10 være sikkerhetsklasse S3, som omfatter tiltak der et skred vil føre til store konsekvenser. Dette tilsier at årlig nominell sannsynlighet for skred skal være mindre enn 1/5000. Planområdet har en gjennomsnittlig helningsgrad på 15, mens terrenget i overkant av planområdet har en helningsgrad på opp mot det høyeste punktet, Måna, med høyde ca. 240 moh. Det er tykk morene i planområdet, og tynn morene og tynt humus-/torvdekke i overliggende terreng. Hele skråningen ovenfor planområdet er dekket av tett skog. Det er ikke observert løsneområder for steinskred/steinsprang som kan nå inn på det aktuelle planområdet. Det er observert blokker og steinmateriale som ligger i terrenget ovenfor planområdet, og også inne på selve planområdet. Det er allerede utført tiltak i form av etablering av avskjæringsgrøft med liten fangvoll lags store deler av øvre plangrense. Dette tiltaket er planlagt utført i overkant av hele planområdet, og vurderes som et godt tiltak for å stoppe blokker og steinmateriale som kommer trillende/glidende langs terrenget. De topografiske forholdene sammen med fravær av større bekkeløp og løsmasser, gjør at skredtypene jordskred, sørpeskred og flomskred ikke er aktuelle skredfarer for planområdet. Med bakgrunn i gjennomgang av foreliggende grunnlagsmateriale, observasjoner og registreringer i felt, er vår vurdering at det heller ikke eksisterer verken snøskredfare eller steinskredfare for det aktuelle utbyggingsområdet. Med ferdig utført avskjæringsgrøft med fangvoll vurderes det at sikkerhetskravene i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK10) er overholdt for tomtene BK1, BK2, BK3 og BK4. Nominell skredfare vurderes da å være mindre enn 1:5000 og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 4 av 22

5 1 Bakgrunn og hensikt Geovest-Haugland AS, nå Norconsult AS, gjorde i januar 2008 en vurdering av skredfaren for det planlagte boligfeltet Haukås Øvre i Elnesvågen i Fræna kommune. Det vises til befaringsnotat datert 9. januar 2008 (revisjon A datert 11. februar 2008) samt Notat nr. 2, datert 14. august NVE har kommet med motsegn til detaljreguleringsplan for Haukås Øvre BK3, ref. brev datert 22. januar Det påpekes her at skredfarevurderingen som er utført ikke har avklart om det kan oppstå andre typer skred i planområdet, og at det må gjøres en vurdering av om planområdet tilfredsstiller sikkerhetsklasse S3 for skred med bakgrunn i nytt regelverk TEK10. N Figur 1: Kartutsnitt viser planområdets beliggenhet i Elnesvågen i Fræna kommune. Norconsult AS er kontaktet av Paul Gunder Groven på vegne av Haukås Panorama AS og Fræna Kysteiendom AS, og bedt om å utføre en supplerende skredfarevurdering for det aktuelle planområdet. Befaring til det aktuelle planområdet ble foretatt av våre ingeniørgeologer Lillian Todnem og Anne Mari Farstad, torsdag 23. januar Foreliggende rapport gir en beskrivelse av gjeldende retningslinjer, en gjennomgang av grunnlagsmateriale og en vurdering av skredfare for det aktuelle planområdet. Skredfarevurderingen er gjort med hensyn til sikkerhetsklasse for skred for den planlagte bygningsmassen, i henhold til byggteknisk forskrift (TEK10, ref. 1). n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 5 av 22

6 2 Planområdet Det aktuelle planområdet ligger i Elnesvågen i Fræna kommune, se Figur 2. Foreliggende skredfarevurdering dekker tomtene BK 3 og BK 4 i øvre del av planområdet, og BK 1 og BK 2 i nedre del. Planen åpner for bygging av blokker og rekkehus. Terrenget i planområdet har en gjennomsnittlig helningsgrad på 15. I overkant av planområdet stiger terrenget med en helningsgrad på fra ca. 110 moh. til ca. 225 moh., der terrenget flater ut mot det høyeste punktet Måna med høyde ca. 240 moh. BK2 BK4 BK3 BK1 N Figur 2: Kartutsnitt som viser de aktuelle tomtene BK3 og BK4 i øvre del og BK1 og BK2 i nedre del. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 6 av 22

7 3 Gjeldende retningslinjer 3.1 PBL, TEK 10 OG RETNINGSLINJER FRA NVE Krav til byggetomt og ubebygd areal er gitt i plan- og bygningsloven (Pbl.) 28-1 hvor det sies at det skal være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. I henhold til Pbl skal tiltak prosjekteres eller utføres på en slik måte at det ferdige tiltaket verner liv og materielle verdier, samt oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi. Krav til sikkerhet for byggverk og tilhørende uteareal mot naturpåkjenninger er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10, Ref.1). Sikkerhetskravene er nærmere beskrevet og tolket i veilederen til forskriften på hjemmesidene til Statens bygningstekniske etat ( NVE gir retningslinjer for arealbruk i skredutsatte områder, se ref. 3. Retningslinjene er tilpasset gjeldende plan- og bygningslov og ny byggteknisk forskrift til loven (TEK10). Det er videre utarbeidet en veileder «Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner», Ref. 4. Krav til sikkerhet for byggverk i forhold til naturfarer er gitt i byggteknisk forskrift (TEK10). NVE sine retningslinjer beskriver hvordan kravene til god nok sikkerhet kan oppfylles i arealplanleggingen. Retningslinjene gjelder ved utarbeidelse av og revisjon av arealplaner i områder som kan være utsatt for fare. De vil også være til hjelp ved saksbehandling av dispensasjons- og byggesaker, samt ved meldepliktige tiltak i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift. Utbygging må i størst mulig grad styres utenom fareområder. Der dette ikke er praktisk mulig, må det fastsettes hensynssoner med bestemmelser som ivaretar sikkerheten i samsvar med sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10). n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 7 av 22

8 3.2 SIKKERHETSKLASSE FOR SKRED For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes i henhold til TEK10. Sannsynligheten for at et byggverk skal rammes av skred er avhengig av sannsynligheten for at et skred skal løsne og sannsynlig skredløp og utløpsdistanse. TEK10 angir krav til nominell årlig sannsynlighet fordi det er umulig å beregne skredsannsynligheten eksakt. Det skal i tillegg til teoretiske beregningsmetoder brukes faglig skjønn. I fjellsider og skråninger der skred kan opptre tilfeldig langs fjellsiden, må sannsynligheten for skred ses i sammenheng med bredden på skredet og utstrekningen av det utsatte området. Nominell sannsynlighet for skred er definert som sannsynlighet for skred per enhetsbredde på 30 meter på tvers av skredretningen når tomtebredden ikke er fastlagt. Skredfare angis som regel ved årlig sannsynlighet. Et snøskred med gjentaksintervall 1000 år (ofte kalt 1000-årsskred) har en nominell årlig sannsynlighet på 1/1000. Ved plassering av byggverk i skredfarlige områder er det i TEK 10 ( 7-3) definert tre sikkerhetsklasser for skred, inndelt etter konsekvens og største nominelle årlig sannsynlighet. Sikkerhetsnivåene i forskriften er satt ut i fra at sikkerheten skal ivaretas både for menneskeliv og for materielle verdier. Tabell 1 viser sikkerhetsklassene for skred slik disse er definert i TEK10. Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde, (Kommunal- og regionaldepartementet, 2010) Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 Liten 1/100 S2 Middels 1/1000 S3 Stor 1/5000 I veileder til TEK10 står det følgende om sikkerhetsklasse 3: «Sikkerhetsklasse S3 omfatter tiltak der konsekvensen av en skredhendelse er stor. I dette ligger det eksempelvis byggverk der det normalt oppholder seg anslagsvis over 10 personer og/eller der det er store økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler på byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er eneboliger i kjede/rekkehus med tre enheter eller mer, boligblokker, brakkerigger, næringsbygg, større driftsbygninger, skoler, barnehager, lokale beredskapsinstitusjoner, overnattingssteder og publikumsbygg. For bygninger som inngår i sikkerhetsklasse S3 kan det vurderes å redusere kravet til sikkerhet for tilhørende uteareal til sikkerhetsnivået som er angitt for sikkerhetsklasse S2 (1/1000), dersom dette vil gi tilfredsstillende sikkerhet for tilhørende uteareal. Momenter som må vurderes i denne sammenheng er eksponeringstiden for personer, antall personer som oppholder seg på utearealet, mv.» Ut fra dette vil det generelle kravet til sikkerhet for den planlagte bebyggelsen i planområdet være S3. Deler av uteområdet antas å kunne plasseres i sikkerhetsklasse S2. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 8 av 22

9 4 Grunnlagsmateriale 4.1 KARTGRUNNLAG, NETTSTEDER OG DOKUMENTER Følgende kartgrunnlag og grunnlagsdata er benyttet i utarbeidelse av rapporten: Topografisk kart, flybilder, aktsomhetskart for snøskred og steinsprang samt kart over registrerte skredhendelser ( Berggrunns- og løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse ( Kart med planområdet inntegnet, se Figur 2. Befaringsnotat utarbeidet av Geovest-Haugland AS (nå Norconsult AS), rev. A datert 11. februar Notat nr. 2 utarbeidet av Geovest-Haugland AS (nå Norconsult AS), datert 14. august AKTSOMHETSKART Aktsomhetskart viser potensielle fareområder. Aktsomhetskartene kan ha ulik detaljeringsgrad, og faregraden er ikke tallfestet. Dess grovere aktsomhetskartet er, dess større utstrekning har normalt aktsomhetsområdene. I Norge er det foreløpig utarbeidet landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang og snøskred. Kartseriene er tilgjengelig på De er utarbeidet ved hjelp av datamodeller som ut fra terrengdata kjenner igjen områder som kan være utsatt for disse skredtypene. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effekten av lokale faktorer som f. eks. skog, utførte sikringstiltak o.l. er derfor ikke vurdert. På grunn av oppløysingen i terrengmodellen, viser aktsomhetskartene ikke utløsningsområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter. I enkelte tilfeller kan også skråninger med høydeforskjell på mellom 20 til 50 meter falle utenfor, og det må derfor gjøres en vurdering av lokale forhold.. For deler av landet finnes det eldre snø- og steinskredkart utarbeidet av NGI. Disse er basert på tilsvarende modell som de nye landsdekkende aktsomhetskartene. I tillegg er det gjennomført befaring med vurdering av lokale terrengforhold, skogdekke og andre lokale forhold som kan påvirke utløpsområdet. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 9 av 22

10 I følge retningslinjene til NVE, kan kartene til NGI brukes til å avgrense aktsomhetsområdene for snøskred og steinsprang/steinskred i stedet for de nasjonalt dekkende aktsomhetskartene Også for NGI-kartene gjelder at skrenter som er lavere enn ca. 50 meter, og som ligger utenfor aktsomhetsområdene, ikke er markerte på kartene fordi høydemodellen er for grov til å fange opp slike skrenter. Eventuell skredfare knyttet til slike skrenter, bør derfor vurderes. Da skog er en del av vurderingsgrunnlaget for NGI sine aktsomhetskart, bør det også vurderes om f.eks. hogst kan ha endret forholdene. Aktsomhetskartene er først og fremst ment som et grunnlag for vurdering av skredfare og fastsetting av omsynssoner med potensiell skredfare på kommuneplannivå. Der det finnes mer detaljerte faresonekart med opplysninger om sannsynlighet for skred, bør disse erstatte aktsomhetskartene ved avgrensning av omsynssoner. I forbindelse med reguleringsplaner og byggesøknader må mer detaljerte faresonekart utarbeides, bl.a. for å få grunnlag for å vurdere sannsynligheten for skred i forhold til sikkerhetskrava i byggteknisk forskrift (TEK10). Figur 3 viser kartutsnitt fra NGIs aktsomhetskart på skrednett.no, der deler av det aktuelle planområdet ligger i aktsomhetsområdet. Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Da aktsomhetskart fra NGI gjelder der dette er utarbeidet, er det aktsomhetsgrensen ut fra Figur 3 som blir utgangspunktet for den videre vurderingen. N Figur 3: NGIs aktsomhetskart hentet fra skrednett.no. Aktsomhetsområde er vist med brun farge. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 10 av 22

11 4.3 REGISTRERTE SKREDHENDELSER Det er ikke registrert skredhendelser for det aktuelle området i databasen til NVE ( 4.4 FELTARBEID Feltarbeid i forbindelse med denne skredfarevurderingen har bestått i befaring av det aktuelle området for å gjøre observasjoner og registreringer. Første befaring ble foretatt i forbindelse med utarbeidelse av befaringsnotatet fra Ny befaring ble gjennomført av ingeniørgeologene Lillian Todnem og Anne Mari Farstad, torsdag 23. januar Ved befaringen var været bra og terrenget var ikke dekket av snø. Det aktuelle planområdet og overliggende terreng ble gjennomgått, og potensielle løsneområder for steinsprang, terrengformer, vegetasjon og urmasser fra tidligere skred ble registrert. Deler av området var vanskelig tilgjengelig på grunn av tett skog, men vi gikk til fots fra plangrensa og opp til toppen av Måna i en slik retning at vi traff på den tidligere omtalte skrenten, se Figur 4. Det ble under befaringen tatt bilder, og observasjoner og registreringer er i etterkant sammenlignet med kartgrunnlag og observasjoner beskrevet i befaringsnotat fra Sammen med øvrig grunnlagsmateriale, er befaringen av området grunnlaget for vår vurdering av skredfare for det aktuelle området. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 11 av 22

12 5 Beskrivelse av området 5.1 OVERSIKTSBILDE Figur 4 viser et utsnitt av flyfoto hentet fra De aktuelle tomtene i planområdet er vist. Skrenten som er omtalt i befaringsnotatet fra 2008 ligger innenfor rød stiplet sirkel. Måna Avgrensningsgrøft med fangvoll BK3 BK4 BK1 BK2 N Figur 4: Flyfoto av området hentet fra Den omtalte skrenten er markert med rød stiplet sirkel. Gul sirkel med pil viser hvor bildet i Figur 5 er tatt fra og retningen. Figur 5 viser bilde tatt fra grensa mellom BK 3 og BK 4 mot nordøst, og viser deler av tomta BK 3. Det er på bildet skissert inn hvor avgrensningsgrøft med fangvoll går, og dette er også synlig på flyfoto i Figur 4. Avskjæringsgrøft med fangvoll vil etableres videre østover slik at den går langs overkanten i hele planområdet. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 12 av 22

13 Figur 5: Bilde tatt fra grensa mellom BK3 og BK4 i nordøstlig retning mot BK3. Stiplet gul linje viser hvor avskjæringsgrøft med fangvoll er etablert, og denne vil etableres videre mot øst slik at den går i overkant av hele planområdet. 5.2 BERGBLOTNINGER, LØSMASSER OG VEGETASJON For generell beskrivelse av bergart og oppsprekking samt løsmasser og vegetasjon vises også til notatet utarbeidet av Geovest-Haugland i Bergarten i området er gneis. Planområdet og overliggende terreng er imidlertid dekket av vegetasjon og det er kun i skrenten markert i Figur 4 at det er observert bergblotning. Denne skrenten ligger så langt mot vest at eventuelle steinsprang fra denne ikke vil kunne på inn på det aktuelle planområdet. Figur 6 viser NGUs løsmassekart. Det er her beskrevet tykk morene i planområdet, og tynn morene og tynt humus-/torvdekke videre oppover i terrenget nord for planområdet. Dette stemmer bra overens med observasjonene ved befaringen, med unntak av at det ble observert bart fjell ved den omtalte skrenten. Hele skråningen ovenfor planområdet er dekket av tett skog, se Figur 7. For det meste løvskog, med unntak av et område i øst med barskog. Det ble observert blokker og steinmateriale i terrenget ovenfor planområdet, og også inne på selve planområdet. Ved befaring i 2008 ble det ikke observert tegn på nylig skredaktivitet, og dette ble heller ikke observert på siste befaring. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 13 av 22

14 N Figur 6: Løsmassekart over området ( BK4 BK3 Figur 7. Bildet er tatt fra samme sted som bildet i Figur 5, men mot nord. Bildet viser tett skog i terrenget over planområdet. Gul stiplet linje viser hvor plangrensen går opp mot overliggende terreng, og viser samtidig hvor avskjæringsgrøft med fangvoll er etablert. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 14 av 22

15 5.3 TOPOGRAFI Figur 8 viser helningsgrad i planområdet og terrenget over. «Skrenten» N Figur 8: Kartutsnittet viser helningsgrad i planområdet og terrenget over ( Avgrensing for planområdet vises med røde linjer. Kotehøyden i det aktuelle planområdet varierer mellom ca. 75 moh. til 115 moh. Planområdet har en helningsgrad på rundt 15, med unntak av det øverste området der helningsgraden passerer 20. Terrenget over planområdet har helningsgrad som varierer mellom Terrenget har tilnærmet jevn stigning med unntak av det nedre partiet, og gjennomsnittlig stigningsgrad er på ca. 30. Nordvest for planområdet er terrenget noe brattere med helningsgrad opp mot 45. Det er i dette området den omtalte skrenten er lokalisert. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 15 av 22

16 6 Vurdering av aktuelle skredtyper 6.1 GENERELT I områder med bratt terreng kan ofte flere skredtyper forekomme. En enkelt skredhendelse kan ofte vise seg å være en kombinasjon av ulike skredtyper. Et skred defineres som et naturfenomen der tyngdekraften bidrar til at materialer som stein, løsmasser eller snø beveger seg nedover en skråning i terrenget. Skredet kan inneholde vann i ulike mengder, og bevegelsen kan beskrives som fall, glidning eller en rask strøm av masse. De mest relevante skredtypene i Norge er: snøskred, sørpeskred, jordskred, flomskred, fjellskred, steinsprang og steinskred. 6.2 AVGRENSNING AV SKREDTYPER VED AKTUELL LOKALITET Ved den aktuelle lokaliteten har vi en høydeforskjell fra plangrensen og til toppen av Måna på ca 120 meter. Gjennomsnittlig stigning er på ca. 30. Det finnes brattere bergskrenter nordvest for planområdet, og øvrig terreng har i all hovedsak helningsgrad på De topografiske forholdene sammen med fravær av større bekkeløp og løsmasser, gjør at skredtypene jordskred, sørpeskred og flomskred ikke er aktuelle for denne lokaliteten. Fjellskred er heller ikke aktuelt, da dette begrepet blir benyttet om svært store skredhendelser der hundretusener til mange millioner m 3 steinmasse beveger seg hurtig ned en fjellside. Deler av det aktuelle området ligger innenfor aktsomhetsområdet på aktsomhetskart utarbeidet av NGI, se Figur 3 i kapittel 4.2. Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI viser aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Vurdering av skredfare for hver av disse skredtypene blir derfor gjennomgått i kapittel 7. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 16 av 22

17 7 Vurdering av fare for snøskred I følge NGUs aktsomhetskart ligger deler av det aktuelle området innenfor aktsomhetsgrensen for snøskred, og det er ikke kjent om aktsomhetsgrensen på NGIs kart gjelder snøskred eller steinskred. Det må derfor gjøres en vurdering av sannsynligheten for snøskred i forhold til sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK10). Alle skråninger som har brattere helning enn 30 betraktes som mulige løsneområder for snøskred, såfremt terrenget ikke er dekket av tett skog (Ref. 2). Tett skog defineres som områder der det er mindre enn 10 meter mellom trærne. I bratte berghammere med helning over 60 vil snø oftest skli ut i mindre deler under eller like etter snøfall, og en vil sjelden få akkumulasjon av større snømengder. I slake skråninger (30-35 ) må det komme 1-2 m snø i løpet av tre døgn før det oppstår ustabile forhold. I en bratt fjellside er 0,5 m snø nok til å utløse snøskred (Ref. 4). For det aktuelle området er gjennomsnittlig helning fra plangrensa og til toppen av Måna på rundt 30, og områdene med helning over 30 har svært liten utstrekning, se helningskart Figur 8 i kapittel 3. Ut fra topografien i seg selv er det lite sannsynlig at det kan utløses snøskred i det aktuelle området. Når det i tillegg tas hensyn til at terrenget over planområdet er dekket av tett skog, anses det som usannsynlig at snøskred vil utgjøre noen reell skredfare for det aktuelle planområdet. Vår vurdering er dermed at det aktuelle planområdet ikke ligger innenfor noen faresone for snøskred. Det forutsettes at skogen over planområdet ikke fjernes. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 17 av 22

18 8 Vurdering av fare for steinsprang og steinskred 8.1 KARTLEGGING AV LØSNEOMRÅDE OG VURDERING AV UTLØPSLENGDER Steinskred og steinsprang løsner vanligvis i bratte fjellpartier der terrenghelningen er større enn (Ref. 4). Steinmaterialet beveger seg ved glidning, rulling og sprang. Ut fra terrenghellinga er det den bratte skrenten nordvest for planområdet som i all hovedsak vil utgjøre potensielle løsneområder for steinsprang. Skrenten er beskrevet i notatet fra 2008, men ble også vurdert ved siste befaring i januar Observasjonene fra siste befaring støtter konklusjonen fra tidligere utarbeidet notat. Kartlegging i feltet har identifisert enkelte avløste blokker i denne bergskrenten som kan betegnes som ustabile, og som kan tenkes å skli ut. Felles for de blokkene som er observert, er imidlertid at det vurderes som mest sannsynlig at de vil stoppe i terrenget like under løsneområdet. Dette skyldes både gunstig fallvinkel på lagdelingssprekker, terrenghelning i underkant av potensielt løsneområde og vegetasjon med stor fangevne. Det er også vurdert som usannsynlig at steinsprang som løsner her vil kunne havne ned mot planområdet, da utløpsretningen vil være nær rett sør. Det er observert en del blokker og steinmateriale i terrenget i overkant av planområdet. Terrengets helningsgrad er ikke større enn at disse i utgangspunktet vurderes å ligge stabilt. Det ble heller ikke observert tegn på nylig rasaktivitet. Det kan likevel ikke utelukkes utfall/utglidning av blokker og steinmateriale i forbindelse med mye nedbør eller påvirkning av rotvelter o.l. Det kan videre ikke utelukkes at slike mindre utfall vil kunne nå inn på det aktuelle planområdet. Dette vurderes ikke som skred, men som mindre enkelthendelser. Generelt for området vurderes det som usannsynlig at det vil komme steinskred/steinsprang som har utløpslengde inn over plangrensa. Med hensyn til det tidsperspektivet som gjelder for vurdering av skredfare i henhold til TEK 10, kan det imidlertid ikke utelukkes at det enkelte blokker og steinmateriale som ligger i terrenget kan løsne og skli/trille helt inn i planområdet. Konsekvensen av slike hendelser vil imidlertid være svært begrenset, da dette materialet vil bevege seg i lav fart og langs bakken. Det vurderes derfor at disse enkelthendelsene ikke vil kunne medføre den type konsekvenser som sikkerhetsklassene er utarbeidet med tanke på. Et enkelt tiltak som etablering av en lav voll som stopper materialet i bevegelsesretningen, kan fjerne den restrisikoen som er tilstede ved at enkelte blokker eller steinmateriale kan skli/trille inn i planområdet. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 18 av 22

19 8.2 UTFØRTE SIKRINGSTILTAK Det er allerede etablert sikringstiltak i øvre del av planområdet i form av en avskjæringsgrøft med en liten fangvoll på nedsiden, se Figur 9. Da det har vært stilt krav om å etablere avskjæringsgrøft, har man valgt å etablere fangvoll samtidig. Tiltaket er ikke etablert lengst øst i området, men det er planlagt utført også her. Figur 9: Bildet viser etablert avskjæringsgrøft med fangvoll. Det vurderes at dette er et godt tiltak for å stoppe blokker og steinmateriale som kommer trillende/glidende langs terrenget. Tiltaket vurderes tilstrekkelig til å redusere restrisikoen for denne type enkelthendelser til et minimum, og vil bedre sikkerheten mot skred ytterligere. Forutsetningen for dette er at fangvollen bygges med tilsvarende avstand til skråningsfot som det er gjort tidligere. Fangvollen bør ha en minste høyde på 0,5 meter, men gjerne rundt 1 meter der dette er mulig eller dersom terrenget like i overkant blir betydelig brattere etter inngrepet. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 19 av 22

20 Det påpekes at inngrep i planområdet ved utbygging av tomtene, kan medføre lokal steinsprangfare eller fare for utglidning av løsmasser innenfor planområdet. Tiltak for å sikre tomtene for lokal steinsprangfare eller løsmasseutglidninger må vurderes og utføres spesielt i utbyggingsfasen. 8.3 VURDERING AV FARESONEGRENSE Det er ikke mulig å gi eksakte tall for skredfaren knyttet til steinskred og steinsprang. Ut fra vurdering av grunnlagsmateriale, topografi, observasjoner av løsneområder og kartlagte utløpslengder, kan det likevel antas en sannsynlig skredfrekvens og tilhørende farenivå. Ut fra vår vurdering er det ikke reell steinskred/steinsprangfare for det aktuelle planområdet, og det utarbeides derfor ikke faresonekart. Løse blokker og steinmateriale som ligger i terrenget kan ved enkelte ekstreme situasjoner som kraftig nedbør kunne bli vasket ut og skli/trille mot planområdet. Med ferdig utført avskjæringsgrøft med fangvoll vurderes det at denne restrisikoen er redusert tilstrekkelig til at sikkerhetskravene i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK10) er overholdt. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 20 av 22

21 9 Oppsummering Det eksisterer en viss fare for enkelthendelser der blokker og steinmateriale som ligger i terrenget kan skli/trille inn på planområdet. Det er allerede utført tiltak i form av etablering av avskjæringsgrøft med liten fangvoll på nedsiden for deler av planområdet, og dette er planlagt utført også for resten. Med ferdig utført avskjæringsgrøft med fangvoll vurderes det at denne restrisikoen er redusert tilstrekkelig til at sikkerhetskravene i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK10) er overholdt. Med bakgrunn i gjennomgang av foreliggende grunnlagsmateriale, observasjoner og registreringer i felt, er vår vurdering at det ikke eksisterer verken snøskredfare eller steinskredfare for det aktuelle utbyggingsområdet. Nominell skredfare for felt BK1 vurderes ut fra dette å være mindre enn 1:5000, og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. Nominell skredfare for felt BK2 vurderes ut fra dette å være mindre enn 1:5000, og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. Nominell skredfare for felt BK3 vurderes ut fra dette å være mindre enn 1:5000, og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. Nominell skredfare for felt BK4 vurderes ut fra dette å være mindre enn 1:5000, og tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse S3. Det er i vår vurdering tatt hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon. Dersom området over planområdet blir avskoget må skredfare vurderes på nytt, da dette vil redusere fangevnen til terrenget. Det påpekes at inngrep i planområdet i forbindelse utbygging av tomtene, kan medføre lokal steinsprangfare eller fare for utglidning av løsmasser innenfor planområdet. Tiltak for å sikre tomtene for lokal steinsprangfare eller løsmasseutglidninger må vurderes og utføres i utbyggingsfasen. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 21 av 22

22 Referanser 1. Byggteknisk forskrift, (2010). (TEK10). Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. Fastsatt ved kg. Res. 26 mars 2010 nr. 489 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr Lied, K. og Kristensen, K., Snøskred. Håndbok om snøskred. Forlaget Vett og Viten, Nesbru, Norge, pp NVEs retningslinjer nr : Flaum- og skredfare i arealplaner. 4. NVEs veileder: Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner. Vedlegg 2 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner. n:\514\02\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\rapport _01_skredfarevurdering.docx Side 22 av 22

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Evja AS. Skredfarevurdering. Tomter ved Skavøypollen. Vågsøy kommune Oppdragsnr.:

Evja AS. Skredfarevurdering. Tomter ved Skavøypollen. Vågsøy kommune Oppdragsnr.: Evja AS Skredfarevurdering Tomter ved Skavøypollen Vågsøy kommune 2015-03-26 Dokumentnr.: 01 Skredfarevurdering Tomterved Skavøypollen J01 2015-03-26 Rapport til bruk LiTod ToSan LiTod Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skårabrekkå DOKUMENTKODE 217691-RIGberg-NOT001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Norrøn Bolig AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Tor-Inge Larsen SAKSBEHANDLER Svein

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti

Skredfarevurdering for planlagt barnehage, skole og tursti Teknisk notat Til: Flora kommune, Plan og Samfunn v/: Catherin Secher Kopi til: Dato: 4. november 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20130777-01-TN Prosjekt: Omregulering av Knapstadmarka i Flora

Detaljer

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom

Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom Til: Fra: Rolf Johan Harkestad Norconsult AS Dato 2016-09-29 Reguleringsplan Fagerdalen Øst, Fjell kommune Skredfarevurdering for tom INNLEDNING Bakgrunn På oppdrag fra Rolf Johan Harkestad har Norconsult

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Klar til utsendelse R. Ø. Slobodinski Øyvind Riste Atle Christophersen REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Rv. 13 Lovraeidet - Rødsliane DOKUMENTKODE 217350-RIGberg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering, kollektivknutepunkt ved Lovraeidet TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen, Region vest OPPDRAGSLEDER

Detaljer

2 Topografi og grunnforhold

2 Topografi og grunnforhold Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) 2 Topografi og grunnforhold Det laveste punktet i planområdet ligger på 120-125 moh. Mot nord stiger terrenget opp til ca. 200 moh.

Detaljer

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Karsten Østerås Maria Hannus Torill Utheim REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Bremnes avfallspark, gnr/bnr: 25/7 i Sortland kommune DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET Åpen 712038-RIGberg-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Reno-Vest IKS OPPDRAGSLEDER Maria Hannus KONTAKTPERSON Kai

Detaljer

Rivenes & Sønner Transport AS

Rivenes & Sønner Transport AS 1 TIL: KOPI TIL: Rivenes & Sønner Transport AS FRA: Geir Bertelsen, OPTICONSULT Direkte telefon: 55 27 51 36 E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no DATO: 8. november 2006 Doknr: Stephansensvei 58 Vurdering

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE

Skredfarekart og arealplanlegging. Eli K. Øydvin, NVE Skredfarekart og arealplanlegging Eli K. Øydvin, NVE NGU-dagen 9. februar 2010 Ansvarsområde NVE Oppdrag NVE: Forebygging av skader som følge av flom (vassdrag) og skred Helhetlig modell, 5 arbeidsområder:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Storevikhammeren DOKUMENTKODE 217629-RIGberg-NOT- 001_rev00 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Eiendomsutvikling Ryfylke AS v/dan Sindre Helgø OPPDRAGSLEDER Silje Wiik Rese KONTAKTPERSON

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold

NOTAT. 1. Innledning. 2. Beskrivelse og forhold NOTAT Oppdrag 6120511 Kunde Bachke & Co. A/S Notat nr. 001 Dato 28.06.2013 Til Fra Kopi Frode Arnesen Christiane Mögele Odd Musum 1. Innledning Rambøll har fått i oppdrag av Bachke & Co. A/S /v Frode Arnesen,

Detaljer

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag

NOTAT. Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane. 1. Innledning. 2. Grunnlag NOTAT Oppdrag 1350013669-003 Kunde Vest-Agder Fylkeskommune Notat nr. G-not-01 Dato 2016/09/22 Til Fra Kopi Vest-Agder Fylkeskommune Jørgen Fjæran Rasvurdering for byggesak Bussanlegg Dalane Dato 2016/09/22

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Kristiansen & Selmer Olsen v/ragnhild Kaggestad Tamburstuen NOTAT OPPDRAG Kvidingsveien, Hellvik DOKUMENTKODE 218005-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hellvik Hus Eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Kim K.

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Mariia Pihlainen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Vågen 47 DOKUMENTKODE 616768-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Åge Andre Opsanger OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Knut Magnar Teigen SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Geirr Fagnastøl Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Detaljreguleringsplan Fagnastøl Camping og hyttefelt - Skredfarevurdering 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING E6-04 KULSTADDALEN NORD ÅKVIK, TIL DETALJREGULERINGSPLAN, VEFSN KOMMUNE Statens vegvesen Notat 4 Til: Fra: Kopi: Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen Anders Aal Viggo Aronsen Saksbehandler/innvalgsnr: Anders Aal +47 75552819 Kvalitetskontroll: Viggo Aronsen Vår dato 2010-08-23

Detaljer

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000.

Området er vurdert i forhold til krav i TEK10 sikkerhetsklasse S2, med en nominell årlig risiko for skred <1:1000. NOTAT Oppdrag Søre Morken hyttefelt. Kunde Thøring utbyggingsselskap AS Notat nr. G-not-001 Dato 2015-09-25 Til Einar Thøring, Thøring utbyggingsselskap AS Fra Stein Heggstad Kontroll Stein Vegar Rødseth

Detaljer

Ingeniørgeologiske vurderinger

Ingeniørgeologiske vurderinger Arkitektgruppen CUBUS AS Ingeniørgeologiske vurderinger Reguleringsplan Tertnesflaten Åsane, Bergen kommune 2014-03-17 Oppdragsnr.: 5124939 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområde 6 3 Gjeldende lover

Detaljer

SKREDFAREVURDERING E6-04 NY VEGLINJE ÅKVIK MJÅVATN MELLOM KM I VEFSN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING E6-04 NY VEGLINJE ÅKVIK MJÅVATN MELLOM KM I VEFSN KOMMUNE Statens vegvesen Notat -01 Til: Fra: Kopi: SVV avd Prosjekt Vegpakke Helgeland v/ Børge Johnsen Jeanette Kvalvågnes Saksbehandler/innvalgsnr: Jeanette Kvalvågnes + 47 75 55 27 81 Kvalitetskontroll: Viggo

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Valedalen DOKUMENTKODE 617109-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Valedalen Kraftverk AS OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Terje Enes SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Gjerdsvik DOKUMENTKODE 616746-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asbjørn Moe OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Elisabeth Silde ved Omega Areal as SAKSBEH Asbjørn

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering.

G01 Stein n esberget hytteområde - s kredfare vurdering. N O TAT OPPDRAG Steinesberget hytteområde OPPDRAGSNUMMER 19659001 OPPDRAGSLEDER Harald Sverre Arntsen OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam Harald Sverre Arntsen (KS) DATO 18. 07.2016 Rev 12.08.2016 1 9659001

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger av fylling, skredfarevurdering. OPPDRAG Lunderdalshaugane, Jondal Geofaglige vurderinger - OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen DATO OPPDRAGSNUMMER 15797001 OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen Lunderdalshaugane, Jondal, Geofaglige vurderinger

Detaljer

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune.

Sweco Norge AS har vurdert skredfare i forbindelse med planlagt hotellutbygging mellom Røynholm og Vedavika i Kvinnherad kommune. NOTAT Til: Rosendal Spa Hotel AS Dato: 02.07.2008 Kopi til: Prosjekt: Rosendal Spa Hotel Nr: 96662001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare Nr: 1 Fra: Bertelsen, Geir E-post: geir.bertelsen@opticonsult.no

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Situasjonsbeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Møgedalsvannet hyttefelt DOKUMENTKODE 217690-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Rune Strømstad OPPDRAGSLEDER Svein Magnus Halsne KONTAKTPERSON Rune Strømstad SAKSBEHANDLER

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS

Geokonsulent Perry O. Kaspersen AS Kontaktperson: Helene Andreassen h.andreassen@lyse.net Skredvurdering på eiendommen med Bruksnummer 60 / Grunn nummer 21. Innledning: På oppdrag fra Helene Andersen er det bedt om en skredvurdering i forbindelse

Detaljer

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat

Innhold. Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune. Aurland Energibygg AS. Fagnotat COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Aurland Energibygg AS Telefon +47 02694 www.cowi.no Skredvurdering av GBnr 14/3 Vassbrekka, Aurland kommune Fagnotat Innhold 1 Sammendrag 1 2 Innledning

Detaljer

PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG. Anja Hammernes Pedersen

PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG. Anja Hammernes Pedersen PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG Anja Hammernes Pedersen PLANLEGGING I SKREDUTSATT TERRENG Plan- og kartdagene 07.03.2017 Anja Hammernes Pedersen KORT OM MEG OG ASPLAN VIAK AS Utdannet ingeniørgeolog

Detaljer

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik

Narvikgården AS. Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Narvikgården AS Skredfarevurdering av Narvikgårdens arealer i Fagernesfjellet i Narvik Rapport nr: 477711-01-A01 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 477711-01-A01 477711 Kunde: Narvikgården AS Sammendrag:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold

Teknisk notat. Skredfarevurdering. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Valle kommune Knut Erik Paulsen Dato: 7. november 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: Skredfarevurdering Innhold

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal

RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Rapportnr.: RRG 11-23 Dato: 07.03.2011 RAPPORT Årdal Vurdering av skredfaren for Torgkvartalet ved Farnes Øvre Årdal Fig. 1: Torgkvartalet på Farnes avgrensa av: Storevegen, Jotunvegen Elvavegen, Aasmund

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør 06.02.15 NAURAK FELT 2 GNR. 31 BNR. 129 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side 1 av 8 Innledning Reguleringsområdet er utsalgsområde for snøskred i henhold til NVE-Atlas skrednett.no Området ligger i foten av Høgefjell

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering

Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering Til: Fra: Steinkjer kommune / v. Jon Birger Johnsen Norconsult v/henning Tiarks Dato 2017-08-30 Detaljregulering Skarpnes skole - Skredfarevurdering 1. Innledning På oppdrag fra Steinkjer kommune / v.

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Grunnlag og befaring SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Rådal Nord Reguleringsendring DOKUMENTKODE 614694-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER Bent Stensaker KONTAKTPERSON SAKSBEH Mariia Pihlainen og Asbjørn Øystese

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

1 Bakgrunn NOTAT SAMMENDRAG

1 Bakgrunn NOTAT SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Granheibekken, Sulitjelma i Fauske kommune DOKUMENTKODE 123510-1-RIGberg-NOT- 002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER SulisKraft AS ANSVARLIG ENHET 4014 Tromsø Bergteknikk KONTAKTPERSON

Detaljer

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold

Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering av skredfare og grunnforhold NOTAT Oppdrag: Reguleringsplan Fretheimshaugane Naturpark Kunde: Aurland Ressursutvikling AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Dato 0309 2012 Ders ref Fretheimshaugane Naturpark: Vurdering

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Ole Falk Frederiksen SAKSBEHANDLER

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN. Side 1 av 11 GEOTEST AS Prosjektering - anlayser - materialprøving R A P P O R T Dato: 03. desember 2012 SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Skarbø Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99842001 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 10.02.2014 Innledning Plan Vest AS utarbeider på oppdrag for Ørskog kommune en reguleringsplan

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av skredfare innenfor planlagte utbyggingsområder. Innhold Teknisk notat Til: v/: Kopi til: Multiconsult - Kristiansand Bjørn Andersen Dato: 11. januar 2013 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: Prosjekt: Utarbeidet av: Prosjektleder: Kontrollert av: 20120827-01-TN

Detaljer

Statens vegvesen. Fv61, Hp 1, Km 8888 Ny Sulesund ferjekai. Skredfarekartlegging.

Statens vegvesen. Fv61, Hp 1, Km 8888 Ny Sulesund ferjekai. Skredfarekartlegging. Statens vegvesen Skredfarekartlegging til reguleringsplan ny ferjekai Dok. nr. i Sveis: Oppdrag: Sulesund 2011150621 Statens vegvesen Region Midt Plan- og Oppdragsgiver: Dato: 05052013 prosjekteringsseksjonen

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken

Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Årdal, Øvre Årdal - Skredfarevurdering reguleringsplan Hydroparken Oppdragsgiver: Handelsbygg 5 AS Kontaktperson: Hanne Karin Tollan Rapport nr.: 15081-02-1 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS Baklivegen

Detaljer

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold

Teknisk notat. Vurdering av steinsprangfare. Innhold Teknisk notat Til: Stranda Kommune v/: Inge Bjørndal Kopi til: Dato: 20. mai 2014 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20140413-01-TN Prosjekt: Kopane, Geiranger, Stranda kommune: Vurdering av steinsprangfare

Detaljer

NOTAT RIG-N02 REV. 01

NOTAT RIG-N02 REV. 01 OPPDRAG RIG Innledende vurdering boligområde Mo i Rana OPPDRAGSNUMMER 17659001 GÅR TIL Tor Helge Nordvång KOPI TIL Kjell Bertelsen OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi

Detaljer

Snøskredvurdering Kvislane

Snøskredvurdering Kvislane 2013 Jonas Hjelme Cautus Geo AS 06.12.2013 Notat Oppdragsgiver: Oppdrag: Nils Jarle Hjelme Aktivitetspark Kvislane/Hjelme 6210 Valldal Emne: Snøskredvurdering Dato: Oppdrag-/ rapport nr. 2013046/2 Utarbeidet

Detaljer

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Skredfarevurdering Asbjørn Øystese Frode Johannesen Asbjørn Øystese REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nordvik DOKUMENTKODE 616175-RIGberg-NOT 001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER ABO Plan og Arkitektur OPPDRAGSLEDER Asbjørn Øystese KONTAKTPERSON Ola Klyve Dalland SAKSBEH Asbjørn Øystese

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen

OPPDRAGSLEDER. Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV. Roger Sørstø Andersen OPPDRAG Sunde i Matresfjorden, Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15471001 OPPDRAGSLEDER Roger Sørstø Andersen OPPRETTET AV Roger Sørstø Andersen DATO DOKUMENTNUMMER 15471001 Sunde i Matersfjorden, Skredfarevurdering

Detaljer

Vedlegg: Vurdering av reell fare for steinsprang og ras.

Vedlegg: Vurdering av reell fare for steinsprang og ras. Vedlegg: Vurdering av reell fare for steinsprang og ras. Snø- og steinsprang Det er ikke fareområder i eller ved området, men aktsomhetsområder. Svart skravur er mulig utløsningsområde og utløpsområde

Detaljer

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør

Planhuset as arkitekt og rådgivende ingeniør SVIVKOLLEN GNR. 31 BNR. 202 I NISSEDAL VURDERING AV SKREDFARE Side1 av6 Innledning NVE sine aktsomhetskart for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang har informasjon om utløpsområde og utløsingsområde.

Detaljer

Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir

Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir Skredrapport for Ytre Stræte og Strupebukta seir Av RunarJohansen Geolog 30.10.2013 i Innhold Innledning 3 Sikkerhetskrav 3 Skredtyper 4 3.1 Snøskred 4 Metode 4 4.1 Løsmassekartlegging og vurdering av

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av NVEs DOK-data? Lars Ove Gidske Skred- og vassdragsavdelingen Region Sør NVEs organisasjon 3 Norges vassdrags- og energidirektorat Kartverk

Detaljer

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen

Arealplanlegging i skredfarlige områder. Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen Arealplanlegging i skredfarlige områder Grethe Helgås Skred- og vassdragsavdelingen NVE er høringspart for arealplaner som omfatter eller berører: Vassdrag og vassdragsnære områder, særlig: Flom- og erosjonsutsatte

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Espen Eidsvåg OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg OPPDRAG Teien - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 10197001/10 OPPDRAGSLEDER Espen Eidsvåg OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO Innledning Omega Areas AS utarbeider på oppdrag for Berge Sag og Trelast AS en

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg

OPPDRAGSLEDER. Amund Gaut OPPRETTET AV. Espen Eidsvåg -14 OPPDRAG Kleivlia - Skredfarekartlegging OPPDRAGSNUMMER 99827001 OPPDRAGSLEDER Amund Gaut OPPRETTET AV Espen Eidsvåg DATO 12.02.2014 Innledning Det planlegges boligutbygging i Kleivlia ved Sundvollen

Detaljer

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22

Opplysningsvesenets fond. Detaljvurdering av skredfare. Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare Utgave: 1 Dato: 2014-08-22 Detaljvurdering av skredfare 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Detaljvurdering av skredfare Utgave/dato: 1 / 2014-08-22 Arkivreferanse:

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Arealplaner og flom- og skredfare Smøla 28. februar 2013 - Ole M. Espås NVEs regionkontor i Trondheim Fra Dovrefjell til Saltfjellet Møre og Romsdal - kommunene Sunndal,

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Hvordan kan kommunen ha glede av våre DOK-data? (og litt andre data ) Kristin Ødegård Bryhn Skred- og vassdragsavdelingen, Region Øst Seksjon for areal- og sikring NVEs

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201321 Arkivsaksnr: 2013/1516-8 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 73/2016

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010

Teknisk notat. Innhold. Befaringsnotat 31. august 2010 Teknisk notat Til: Løvenskiold-Vækerø AS v/: Rolf Hatlinghus Kopi: Fra: NGI Dato: 29. oktober 2010 Dokumentnr.: 20100785-00-1-TN Prosjekt: Skredfarevurdering Helset i Bærum Utarbeidet av: Trond Vernang

Detaljer

Områdeplan for planområdet Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsætra

Områdeplan for planområdet Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsætra Trondheim kommune Områdeplan for planområdet Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsætra Delrapport Skredfare og grunnforhold 2012-04-26 Oppdragsnr.: 5114507 Innhold 1 Innledning 5 2 Grunnlagsmateriale

Detaljer

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt.

Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. Tomt 168/1745 og 168/146 har slakt terreng og veg mot et bratt, massivt fjellparti som er svært bratt. 3 Vurdering av snøskredfare Det er ikke kjent at snøskred har forekommet i området I værstatistikk

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 003 OPPDRAG Fjerdingby sentrum, Rælingen DOKUMENTKODE 128744-RIG-NOT-003 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Andreas Berger KONTAKTPERSON Elin Enlid SAKSBEHANDLER

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah

OPPDRAGSLEDER. Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV. Albert Twumasi Duah Mensah OPPDRAG Lyngbøveien - Skredfarevurdering OPPDRAGSNUMMER 15027001 OPPDRAGSLEDER Albert Twumasi Duah Mensah OPPRETTET AV Albert Twumasi Duah Mensah DATO 07.07.2016 DOKUMENTNUMMER 15027001-N01-A01 Vurdering

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Utarbeidet notat Andreas Berger Truls Martens Pedersen Andreas Berger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT RIG 001 OPPDRAG Lier Hageby DOKUMENTKODE 128205-RIG-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Civitas AS OPPDRAGSLEDER Vemund Stensrud Thorød KONTAKTPERSON Trine Aagesen SAKSBEHANDLER Andreas

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Skredfarekartlegging Plassen-Sula kommune DOKUMENTKODE 417147-RigBerg-NOT-001 EMNE Skredfarevurdering - Steinsprang TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tikal utvikling AS OPPDRAGSLEDER Sverre

Detaljer

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan.

1) Avklare hvor nøyaktig utredningen skal være: Denne saken gjelder reguleringsplan. Grunnlagsmateriale Vårt grunnlagsmateriale består av følgende dokumenter: NGU, Løsmassekart Skrednett, Kvikkleirekart NVE Veileder nr. 7-2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred Grunnforhold I følge løsmassekartet

Detaljer

NVE skred og flom Naturfare i arealplanleggingen

NVE skred og flom Naturfare i arealplanleggingen NVE skred og flom Naturfare i arealplanleggingen Kristin Ødegård Bryhn NVE, Region Øst Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, 02.12.2015 Bedre føre var enn etter snar Arealplanlegging Sikring Foto: NGI

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN

NOTAT. 1. Innledning. 2. Oppdrag SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Rema Vinterbro - Geoteknikk Rema Eiendomsutvikling Øst AS G-not-001 Petter Tiltnes Fra Kopi Morten Tveit SJØSKOGVEIEN 2 OVERORDNET GEOTEKNISK VURDERING AV TOMTEN 1. Innledning

Detaljer

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune

Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no Notat Helge Henriksen 04.11.2009 Rasrisikovurdering gnr. 110 bnr. 53 Lønningen, Bergen kommune 1. Innledning Fagetaten for

Detaljer

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata

Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Temadata flom og skred fra NVE og bruk av laserdata Eli K. Øydvin Seksjon for skred- og flomkartlegging 05.05.2015 1 Innhold Bakgrunn for NVEs farekartlegging Temadata flom og skred fra NVE Temadata og

Detaljer

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08.

NOTAT. Navn Dato Navn Dato Navn Dato. Stefan Geir Arnason 14.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 21.07.2014 Jón Haukur Steingrímsson 06.08. Prosjekt nr. Oppdragsgiver NOTAT 2890-021 Prosjektil EFLA 23.06.2014 Prosjekt/oppdrag Tørejuvet Forsand kommune ROS analyse Tema Skredfarevurdering for planlagt tursti Sender Stefán Geir Árnason Distribusjon

Detaljer