Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Save this PDF as:
Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune"

Transkript

1 Asbjørn Rune Aa Holteigvegen Kaupanger Tlf Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

2 Innhald 1 Innleiing 2 2 Landformer, berggrunn og lausmassar 6 3 Klima 8 4 Vurdering av skredfare 8 5 Samla vurdering Konklusjon Referansar 18 VEDLEGG 1: Utdrag av TEK 10; Innleiing Etter oppdrag frå Olav Hanekam er skredfare for Hanekam hyttefelt i Vik kommune (Fig. 1 og 2) vurdert. Vurderinga byggjer på topografisk kart, berggrunnskart, kvartærgeologisk kart, flyfoto, aktsemdkart frå Skrednett.no, hellingskart, og synfaring den 15. juni 2015 der Olav Hanekam var med. Hellingskart er utarbeidde av geolog Eivind Sønstegaard ved hjelp av Arc Gis. Skredfare blir omfatta av Byggeteknisk forskrift (TEK ) (Vedlegg 1). For tiltak av denne typen er kravet til sikkerhet høgst ei skredhending pr år, sikkerhetsklasse S2. Krava til sikkerhet gjeld også tilhøyrande bruksareal som tilkomstveg og uteplass. Vurderinga følgjer retningsliner og krav til tryggleik mot skred- og flaumfare (NVE 2011). Sidan området ligg i potensiell utløpsone for snøskred og flaumskred ifølgje aktsemdkart, må tilhøva vurderast nærare.

3 Fig. 1. Lokaliseringskart (Norgeskart NGO). Området er vist med pil. Fig. 2. Topografi (Norgeskart, NGO)

4 Fig. 3. Vurdert område avgrensa med gul strek. 5 m ekvidistanse.

5 Fig. 4. Flyfoto (NGO). Fig. 5. Hanekamneset, hyttefelt markert med blå strek.

6 Fig. 6. Fjellrygg der hyttetomt alt 1 og 2 (Fig.3 ) er planlagd. 2. Landformer, berggrunn og lausmassar Hanekam hyttefelt ligg ved sørsida av Sognefjorden (Fig.1 og 2). Mot sør stig terrenget opp mot Klimpen 702 m o.h. Overflata er prega av nakne fjellryggar og fjellknausar. Det er stadvis litt lausmassar med humus og torv, så vegetasjonen der lauvskog dominerer er relativt tett. Det er ikkje detaljkart over berggrunnen i området, men ifølgje oversynskart er bergarten migmatittisk gneis med granittisk og diorittisk samansetjing (Lutro og Tveten 1996). I det aktuelle området er det som nemnt mest snaufjell, men med tynt dekke av blokkrikt morenemateriale mellom fjellknausar og fjellryggar.

7 Fig. 7. Moreneblokker i planområdet. Skredblokker er ikkje funne. Fig. 8. Kart over lausmassar (NGU).

8 3. Klima Næraste målestasjon er Vik. Der er lågare normalnedbør enn lenger ute ved fjorden. I Takle er nedbøren 4-5 gonger høgare. Normal årsnedbør i perioden er 1075 mm i Vik. Stølsheimen ligg elles i ei sone med opptil 4000 mm årsnedbør. Nedbørsmønsteret ser ut til å vere likt langs Sognefjorden, med mest regn i september og oktober. Men også mykje nedbør i november, desember og januar (Fig. 9). Høgaste målte døgnnedbør i Vik er 27,2 mm , og i Takle 123 mm I Hanekam har ein ikkje målingar, men om ein samanliknar med Vik på grunnlag av kortare avstand dit, er det lite sannsynleg med flaum. Normaltemperatur er over 0ᴼ gjennom heile året. Ein kan difor rekne med lite snø, i alle fall langs fjorden. I tillegg er normaltemperaturen stigande. Fig. 9. Normalnedbør og temperatur for næraste målestasjon i Vik (eklima.no). 4. Vurdering av skredfare Skred omfattar steinsprang, fjellskred, jordskred og snøskred. Med aukande innhald av vatn kan jordskred gå over til flaumskred, og snø til sørpeskred. Steinsprang er skred med volum opptil 100 m 3, steinskred har volum m 3. Utløyste fjellstykke med større volum enn m 3 blir kalte fjellskred.

9 Fig. 10. Aktsemdkart for steinsprang. Mørk skravering er soner for utløysing. Lysare skravering er sone for rekkevidde. Steinsprang rekk ikkje ned til planområdet som er avgrensa med svart strek (NVE).

10 Steinsprang kan teoretisk bli utløyste frå fjellskrentar og andre areal som er brattare enn omlag 45º. For steinsprang er det utarbeidde nasjonale kart som viser område der ein må vise aktsemd i arealdisponeringa. Aktsemdkartet (Fig.10) ( byggjer på ein digital høgdemodell der område med terrenghelling større enn 45º automatisk blir framstilte som utløysingsområde for steinsprang. Vidare datamodellering gir utløpsområde for steinsprang. Aksemdkarta har ikkje vurdering av fare- eller risikonivå. Til dette er det naudsynt med feltsynfaring, eventuelt detaljert kartlegging, Steinsprang har ifølgje aktsemdkartet og feltsynfaringa ikkje rekkevidde til hyttefeltet

11 Fig. 11. Aktsemdsoner for jord- og flaumskred, brun prikkskravering (NVE).

12 Fig.12. Hellingskart. Raud farge: Brattare enn 27ᴼ, og svart brattare enn 45ᴼ. Jordskred kan vere ein aktuell fare i lausmasseskråningar med helling 27-40ᴼ, unntaksvis ned mot 20ᴼ.

13 Aktsemdkartet (Fig. 11) for jord- og flaumskred syner at den austlege delen av feltet ligg i ei potensiell sone for denne skredtypen. Det er stadvis bratt nok (Fig. 12) for utløysing av jordskred, men dei bratte partia er nakne fjellknausar utan jord som kan rase ut. Det er ikkje funne spor etter jordskred i terrenget. Mellom dei nakne fjellknausane er det usamanhengande morenedekke, ikkje skredjord. Jordskred blir difor ikkje vurdert som nokon aktuell fare for hyttefeltet. Flaumskred Det blir fortalt at det gjekk eit flaum- eller sørpeskred på 1800-talet langs bekken gjennom Hanekam-garden, og ned til Bjørkevika. Eit hus på Hanekam vart teke, og det vart bygt opp att lenger aust. I hyttefeltet er det ikkje planlagt å bygge langs denne bekken, men på ein høgare fjellrygg vest for bekken. Difor er ikkje flaum- eller sørpeskred nokon aktuell fare for dei planlagde hyttene. Feltet aust for bekken blir heller ikkje vurdert som utsett for flaum eller flaumskred.

14 Fig. 13. Aktsemdkart for snøskred. Mørk raud skravur er utløysingsområde. Lys raud skravur er mogelege utløpsområde (NVE).

15 Fig. 14. Hellingskart med soner brattare enn 30ᴼ, raud farge, der snøskred kan bli løyste ut. Svart farge brattare enn 45ᴼ. Ekvidistanse 20 m. Snøskred blir normalt utløyste frå skråningar med brattare hellingsvinkel enn 30 o, unntaksvis ned mot 28 o. Aktsemdskarta (Fig. 13) for snøskred er framstilte på grunnlag av ein digital

16 høgdemodell der terreng brattare enn 30ᴼ er klassifisert som utløysingsområde for snøskred. Dette skjer automatisk utan omsyn til lokale faktorar som t.d. skog, oppsamlingterreng for snø, eller dominerande vindretning. Aktsemdkartet for snøskred (Fig. 13) syner at snøskred på grunnlag av terrenghelling kan ha rekkevidde ned i fjorden. Hellingskartet (Fig. 14) viser fleire mindre soner som er brattare enn 30ᴼ. Dette er små fjellknausar som er lite eigna for oppsamling av snø. Det er også tett skog som ville kunne hindre utløysing av snøskred, og det er ikkje registrert spor i terrenget etter snøskred, heller ikkje historiske hendingar. Sørpeskred Utløysing av sørpeskred er særleg knytt til stor vasstilgang i snødekket, og lokaltopografi. Det skjer helst i slake dalparti langs bekkar, og blir ikkje vurdert som aktuelt i dette området. 4. Samla vurdering Ifølgje aktsemdkarta er det potensiale for skredtypane jord- og flaumskred, og snøskred. Flaumskred kan førekome langs bekken som renn gjennom Hanekamtunet og ned til Bjørkavika i planområdet. Det blir fortalt om ei slik hending på 1800-talet. Gjennom planområdet er det aktuelt å legge ei omsynssone eller faresone (Fig. 15) langs denne bekken. Han kan vekse opp under flaum, sjølv om det er ein liten bekk. Dei som skal byggje hytte har budd i området, og kjenner forholda godt. Dei vil i alle fall unngå bygging inntil bekken. Fig.15. Faresone (rosa farge) langs elva gjennom planområdet som er avgrensa med svart strek. Planlagde hyttetomter er viste. Ekvidistanse 5 m.

17 5. Konklusjon Etter ein gjennomgang av ulike skredtypar, geologiske kart, aktsemd- og hellingskart, og vurdering av terrenget, blir planområdet vurdert som utsettt for skred sjeldnare enn ein gong pr år. Unntak er ei sone langs ein bekk gjennom området. Der kan flaum og flaumskred førekome med større sannsyn enn 1 pr år. Kravet i TEK 10, s.2 (Vedlegg 1), S2 er då oppfylt for andre delar av planområdet. 6. Referansar Lutro, O. & Tveten, E. 1996: Geologisk kart over Norge, berggrunnskart Årdal 1: Norges geologiske undersøkelse. NVE 2011: Flaum og skredfare I arealplaner, retningslinjer NVE 2011: Kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner. Vedlegg 2 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner, s VEDLEGG 1. TEK 10 Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger 7-1. Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger (1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. (2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område. (2) For byggverk i flomutsatt område skal sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. I de tilfeller hvor det er fare for liv fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område Sikkerhetsklasse for flom Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet F1 liten 1/20 F2 middels 1/200 F3 stor 1/1000

18 (3) Første og annet ledd gjelder tilsvarende for stormflo. (4) Byggverk skal plasseres eller sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig område. (2) For byggverk i skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen nedenfor ikke overskrides. Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet S1 liten 1/100 S2 middels 1/1000 S3 stor 1/5000

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune

Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Dyrdal Aurland kommune Rapport Mai 2012 Utgitt dato: 26.05. 2012 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind Sønstegaard

Detaljer

Geologisk undersøking i Naustbakkane og Oldenleirane i Olden, Stryn kommune

Geologisk undersøking i Naustbakkane og Oldenleirane i Olden, Stryn kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Muristranda og fjellsida opp mot Murinibba, 04.11.2014 Geologisk undersøking i Naustbakkane og Oldenleirane i Olden, Stryn kommune Rapport Desember

Detaljer

Skredfarevurdering og grunforhold, Botn i Hafslo, Luster kommune

Skredfarevurdering og grunforhold, Botn i Hafslo, Luster kommune As bjørn Rune Aa Hol teigv egen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering og grunforhold, Botn i Hafslo, Luster kommune Rapport Novem ber 201 6 Utgitt dato: 25. 11.2016 Utarbeidd: Asbjørn Rune

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune

Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt, Voss kommune Jarle Sæve Skredfarevurdering Nedre Jonstølsdalen hyttefelt,

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ RENE, VOSS KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ RENE, VOSS KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ RENE, VOSS KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no ANDA & HIRTH ANS SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN PÅ

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR. 132/2, LUSSAND, GRANVIN HERAD.

SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR. 132/2, LUSSAND, GRANVIN HERAD. SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR. 132/2, LUSSAND, GRANVIN HERAD. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no SKREDFAREVURDERING FOR REGULERINGSPLAN GNR./BNR.

Detaljer

Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune

Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune Skredfarevurdering for ny fjøs på Øvre Ljøsne, Lærdal kommune Jord- og flaumskredvifte Steinsprangur Stein Bondevik Avdeling for ingeniør- og naturfag, september 2015 Innhaldsliste SAMANDRAG... 1 1 Innleiing...

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR UTSKILLING AV TOMT FRÅ GNR/BNR 79/2, LÅNEFJORDEN, BALESTRAND KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no BJARNE SENNESETH SKREDFAREVURDERING

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

Skredfarevurdering Rinden, Hodlekve, Sogndal kommune

Skredfarevurdering Rinden, Hodlekve, Sogndal kommune As bjørn Rune Aa Hol teigv egen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering Rinden, Hodlekve, Sogndal kommune Rapport oktober 201 6 Utgitt dato: 03.10.2016. Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert

Detaljer

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune

Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 wwwcowino Stordalen Tomteselskap Flom- og skredfarevurdering Stordalshammaren hyttefelt, Stordalen, Masfjorden kommune Stordalen Tomteselskap

Detaljer

Skredfare i arealplan

Skredfare i arealplan Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i arealplan Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen

Detaljer

SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING BREKKE/JØRDRE, GRANVIN HERAD RAPPORT JULI

Detaljer

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat

NOTAT KVAM HERAD. Kvinnherad - reguleringsplan Norsafe, Årsnes - synfaringsnotat KVAM HERAD NOTAT Til Anbjørn Høivik, Kvinnherad kommune Knut Magnar Teigen, ansvarleg søkar Dato: 27.06.2013 Synfaring 05.06.2013 Frå Tore Dolvik, kommunegeolog Vår ref: 12/50-102/N-860//TORDOL Kopi til:

Detaljer

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg:

Plan- og bygningsloven 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot fare for nybygg og tilbygg: Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 529463 Detaljregulering Rossåsen Dato: 2014-09-03 Skrevet av: Kalle Kronholm Kvalitetskontroll: Henrik Langeland GROV SKREDFAREVURDERING 1 INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK, LAKSEVÅG, BERGEN KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no KJØKKELVIKVEIEN 146 AS SKREDFAREVURDERING MARINA KJØKKELVIK,

Detaljer

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46

Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune INNHALD. 1 Samandrag s 1. 2 Innleiing s 2. 3 Regelverk s 23. 4 Vurdert område s 46 Flaumfarevurdering Rene - Gnr/Bnr 188/2 - Voss kommune ADRESSE COWI AS Magasinvegen 35 5700 Voss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHALD 1 Samandrag s 1 2 Innleiing s 2 3 Regelverk s 23 4 Vurdert område

Detaljer

SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD KOMMUNE

SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD KOMMUNE SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal TLF +47 02694 WWW cowi.no SNØSKREDFAREVURDERING OSPELUNDEN BUSTADFELT, KVINNHERAD

Detaljer

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE.

SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE VOSS KOMMUNE. COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no VOSS RESORT UTVIKLING AS SKREDFAREVURDERING HANGURSVEGEN TERRASSE,

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune

Øra, Kunnsundet. Meløy kommune Øra, Kunnsundet Meløy kommune Skredfarevurderinger for planlagt hyttefelt Harald Rostad Ingeniørgeolog Bakgrunn Det planlegges å etablere et nytt hyttefelt ved Øra, tett sør av Kunnasundet i Meløy kommune.

Detaljer

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen

ROS - LISTER: flom, skred, klima. Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen ROS - LISTER: flom, skred, klima Svein Arne Jerstad Distriktsingeniør Skred- og vassdragsavdelingen NVE har ansvar for å forvalte Norges vassdrags- og energiressurser. NVE ivaretar også de statlige forvaltningsoppgavene

Detaljer

SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD ADRESSE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no SKREDFAREVURDERING ØVSTHUS, GRANVIN HERAD OPPDRAGSNR. 137054 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold

Teknisk notat. Kartlegging av faresoner for skred. Innhold Teknisk notat Til: Karttjenester as v/: Jan Audun Bjørkestøl Kopi til: Dato: 19. juni 2012 Rev. nr./rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120402-01-TN Prosjekt: Gunnarstjødn hyttefelt Utarbeidet av: Frode Sandersen

Detaljer

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune Utgave: 1 Dato: 2015-01-13 Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Eg oppdaga at det er gjort endringar i tilrådinga (pr. 1/11-13) til kommuneplan i forhold til vedtak ved første gongs handsaming i kommunen.

Eg oppdaga at det er gjort endringar i tilrådinga (pr. 1/11-13) til kommuneplan i forhold til vedtak ved første gongs handsaming i kommunen. Fra: Til: Cc: 13026247 Kvåle Jon "pol.sek@sogndal.kommune.no" "jarle.aarvoll@sogndal.kommune.no" , "eorheim@online.no"

Detaljer

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10).

Hytte/ fritidsbolig er naturlig å plassere i sikkerhetsklasse S2 iht byggteknisk forskrift (TEK 10). Notat Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 22.04.17 Kunde: Tommy Johansen Prosjekt: Vurdering av skredfare for ny hytte Gjælen gnr 111 bnr 3 Tommy Johansen har bedt Talus As foreta en vurdering av faren for

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR NY REGULERINGSPLAN PÅ STASJONSOMRÅDET, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING FOR NY REGULERINGSPLAN PÅ STASJONSOMRÅDET, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FOR NY REGULERINGSPLAN PÅ STASJONSOMRÅDET, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon +47 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FOR NY

Detaljer

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10

Helge Øen. Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune. Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune Utgave: 1 Dato: 2014-12-10 Skredfarevurdering Angedalsvegen 47 og 49, Førde kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no GRANVIN BÅTLAG SKREDFAREVURDERING FOR NY SMÅBÅTHAMN, GRANVIN HERAD RAPPORT

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 22.02.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Bjørgegrend 86, 88 og 90 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Bjørgegrend 86, 88 og 90 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.02.10 Rapportens tittel: ROS II, Geotekniske

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV. Espen Eidsvåg FIRMA OPPDRAG Vågsøy - Geologiske og geotekniske vurderinger OPPDRAGSNUMMER 21620001 GÅR TIL Rolf Erik Nore OPPDRAGSLEDER Freddy Xavier Yugsi Molina OPPRETTET AV Freddy Xavier Yugsi Molina KONTROLLERT AV Espen

Detaljer

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Interkommunalt skredsamarbeid 2010/11 Prosjektavsluttande skredseminar Innleiing Ullensvang hotell, 9. november 2011 Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Meir regn m.m. i vente på Vestlandet!

Detaljer

HVORDAN PÅVIRKER KLIMAENDRINGER SKREDFARE. Astrid Flatøy Seniorrådgiver NVE

HVORDAN PÅVIRKER KLIMAENDRINGER SKREDFARE. Astrid Flatøy Seniorrådgiver NVE HVORDAN PÅVIRKER KLIMAENDRINGER SKREDFARE Astrid Flatøy Seniorrådgiver NVE Skred i framtidas klima Utløysingsfaktorer for skred: Topografi/ terrenget Veret /klima (regn, flaum, snø) auka nedbør og meir

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED SKIELVA, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED SKIELVA, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED SKIELVA, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon47 02694 www.cowi.no GRANVIN KOMMUNE SKREDFAREVURDERING UTVIDA BYGGJEFELT VED

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR REGULERINGSENDRING FOR DYRDAL

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR REGULERINGSENDRING FOR DYRDAL RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR REGULERINGSENDRING FOR DYRDAL 26. september 2012 INNHALD Innleiing side 2 Analyse 3 Vurdering 4 Sannsynlegheitsgrad 4 Konsekvensgrad 4 Skredfare 5 Brannberedskap

Detaljer

SWECO Norge AS har fått i oppdrag å utføre undersøkelsen. I foreliggende rapport har vi vurdert skredfare og eventuelle behov for sikringstiltak.

SWECO Norge AS har fått i oppdrag å utføre undersøkelsen. I foreliggende rapport har vi vurdert skredfare og eventuelle behov for sikringstiltak. Til: Weglo Design Plan og Landskap AS Dato: 20.11.2014 Kopi til: Prosjekt: 11982001 Notat vedr.: Vurdering av skredfare i forbindelse med reguleringsplan Nr: 1 Fra: Roger Sørstø Andersen E-post: Roger.andersen@sweco.no

Detaljer

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal

Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Nedrehagen AS Skredfarevurdering for Nedrehagen i Sogndal Reguleringsplan 2014-01-30 Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 5 2 Planområdet 6 3 Gjeldende retningslinjer 7 3.1 PBL, TEK 10 og retningslinjer fra

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE STRIPO, HUSNES, KVINNHERAD KOMMUNE

SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE STRIPO, HUSNES, KVINNHERAD KOMMUNE SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE STRIPO, HUSNES, KVINNHERAD KOMMUNE COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no STRIPO EIGEDOM AS SKREDFAREVURDERING FOR INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER. Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Storetveitv. 98, 5072 Bergen Telefon: 55 27 50 00 Faks: 55 27 50 01 ROS II GEOTEKNISKE UNDERSØKELSER Øvre Riplegården 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 PROSJEKTNR.: 96793001 DATO: 15.06.10 Rapportens tittel: ROS

Detaljer

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss?

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Siss-May Edvardsen Region Vest Foto: Thomas Stratenwerth Vannforeningen, 12. juni 2012 NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse

Detaljer

GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET

GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET Oppdragsgjevar: Vik kommune Oppdrag: 535916-01 Reguleringsplan Tenold Dato: 21.09.2016 Skriven av: Birgit K. Rustad Kvalitetskontroll: Nils Husabø GRUNNTILHØVE I FJELLSIDA OG PLANOMRÅDET 1.1 Topografi

Detaljer

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN.

R A P P O R T SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND I GRANVIN. Side 1 av 11 GEOTEST AS Prosjektering - anlayser - materialprøving R A P P O R T Dato: 03. desember 2012 SKREDFAREVURDERING FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 121, BNR. 3 M. FL. SMÅBÅTHAMN, NEDRE RØYNSTRAND

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

NOTAT 15294001-G03-02

NOTAT 15294001-G03-02 OPPDRAG E134 Morgedal-Mostøyl & Mostøyl Høydalsmo OPPDRAGSNUMMER 15294001 OPPDRAGSLEIAR OPPRETTA AV DATO TIL Statens vegvesen Region Sør v/turid Marie Leikvoll & Helene Noraberg KOPI TIL UTARBEIDA AV Signatur:

Detaljer

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE

VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Vaaland&Vaaland Kong Haraldsgate 46B, 4041 Hafrsjord Saksnr. 14045 26.04.2016 VEDK. REGULERINGSPLAN FOR HYTTER, BLESKESTAD, GNR/BNR. 67/3, SULDAL KOMMUNE - VURDERING AV SKREDFARE Bakgrunn har fått i oppdrag

Detaljer

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer "

Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer Arealplanlegging og skred, flom og klimaendringer " Allmenne, velkjente metoder for å beskytte seg mot farer: 1. Skaff deg kunnskap om hvor farene er og når de kommer (kartlegging, overvåkning, varsling)

Detaljer

Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks

Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Skredfarevurdering for planlagde bustader på Barsnes, Sogndal kommune gnr./bnr. 3/54 8/13 12.09.2013 PROSJEKTTITTEL

Detaljer

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad

Interkommunalt samarbeid. Kommunegeolog. Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kvam, Fusa, Ullensvang, Masfjorden, Modalen, Ulvik, Jondal, Eidfjord, Kvinnherad NVE fagmøte Molde Tysdag 11. februar 2014, Quality Hotel Alexandra, Molde http://www.kvam.no/kommunegeolog

Detaljer

ÅKNES SKREDFARESONER I GEIRANGER MED ÅRLEG SANNSYN ÅKNES RAPPORT STØRRE ENN 1/5000. Bildet over Geiranger er kopiert frå Wikipedia

ÅKNES SKREDFARESONER I GEIRANGER MED ÅRLEG SANNSYN ÅKNES RAPPORT STØRRE ENN 1/5000. Bildet over Geiranger er kopiert frå Wikipedia SKREDFARESONER I GEIRANGER MED ÅRLEG SANNSYN STØRRE ENN 1/5000 Bildet over Geiranger er kopiert frå Wikipedia ÅKNES RAPPORT 2 2014 ÅKNES/TAFJORD BEREDSKAP IKS, ØDEGÅRDSVEGEN 176, N-6200 STRANDA ORG.NR.:

Detaljer

Klimatilpasning i NVE

Klimatilpasning i NVE Klimatilpasning i NVE Hege Hisdal Klimaarbeid i NVEs strategi NVE skal dokumentere klimaendringer gjennom datainnsamling, forskning og analyse. NVE skal vise de forvaltningsmessige konsekvensene av klimaendringer

Detaljer

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering

NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering NOTAT Djupvika Ingeniørgeologisk vurdering Notat nr.: 583641- Geo 02 rev 01 13.2.2013 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Tom Fredrik Aas Weto Eiendom Kopi til: Fra: Kine Wenberg Jacobsen Norge AS Djupvika.

Detaljer

Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng

Vurdering av potensiell skredfare i bratt terreng Innhald 1. Samandrag... 3 1.1 Føremål... 3 1.2 Oppsummering... 3 1.3 Konklusjonar... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Vurdert område... 3 2.2 Føremål... 4 2.3 Tryggleikskrav... 4 2.4 Oppdragsgjevar... 4 2.5 Ansvarleg...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Registrering av vann- og vassdragsforhold og tilstand til eksisterende vegetasjon Simuleringer i RocFall for å finne utløpslengder av steinsprang Grunnlag For vurdering av skredfare har følgende materiale

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Stornes, vannforsyningsanlegg DOKUMENTKODE 711570-RIGberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Gert Sande KONTAKTPERSON Geir Lysaa SAKSBEH Maria Hannus

Detaljer

Skredfarevurdering for hyttefelt på Nærestad i Sogndalsdalen, Sogndal kommune

Skredfarevurdering for hyttefelt på Nærestad i Sogndalsdalen, Sogndal kommune Skredfarevurdering for hyttefelt på Nærestad i Sogndalsdalen, Sogndal kommune Jordskred - 6. juni 19 49 Stein Bondevik og Asbjørn Rune Aa Avdeling for ingeniør- og naturfag, desember, 2015 Skredfarevurdering

Detaljer

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring

NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: Synfaring KVAM HERAD FOR KVINNHERAD KOMMUNE NOTAT Kvinnherad kommune uttale om skredfare Dato: 06.07.07 Synfaring 0.06.07 Frå Tore Dolvik, Kommunegeolog Vår ref: 6/4-8/N - 06/TORDOL Kvinnherad - uttale frå kommunegeologen

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD

SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 Sogndal Telefon 02694 www.cowi.no GRANVIN HERAD SKREDFAREVURDERING FURENES, GRANVIN HERAD RAPPORT JUNI 2012 OPPDRAGSNR.

Detaljer

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Jon B. Helland. Skredfarevurdering. Rimma, Haramsøy Haram kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Jon B. Helland Skredfarevurdering Rimma, Haramsøy Haram kommune Reguleringsplan 2015-07-24 J01 2015-07-24 Skredfarevurdering, for bruk SiOSk ToSan ToSan Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vassdrag, flom og skred i arealplaner

Vassdrag, flom og skred i arealplaner Vassdrag, flom og skred i arealplaner Eva Forsgren NVE Region nord Bodø 11-12 desember 2012 NVE er høringspart for arealplaner som berører: Flom- og erosjonsutsatte områder Skredutsatte områder (alle typer

Detaljer

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet

Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet Til: Hans Petter Duun Fra: Norconsult AS Dato: 2014-04-24 Internt notat KU Felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal Ingeniørgeologisk vurdering av skredfare og gjennomførbarhet INNHOLD: 1 BAKGRUNN OG

Detaljer

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra Arealklimprosjektet Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Organisering Faglege partnarar Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og UNI Research Bjerknessenteret

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

Vurdering av skredfare mot veiparsell Kjørnesplatået, Sogndal kommune

Vurdering av skredfare mot veiparsell Kjørnesplatået, Sogndal kommune Oppdrags gi v e r: Sogndal kommune Oppdrag: Vurdering av skredfare mot veiparsell Kjørnesplatået, Sogndal kommune Dato: 12. 09.2017 Skr evet av: Helge Henriksen Kvalitetskontroll: Stein Bondevik Vurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR TY - DEL 2 Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Skred/steinsprang/Ustabil grunn:... 5 Radon:... 7 Bygningsmiljø/gardstun:...

Detaljer

DOK NVE sine temadata

DOK NVE sine temadata DOK NVE sine temadata Aart Verhage Seksjon for skredkunnskap og formidling Førde 02.03.2016 Innhald NVE sine temadata i DOK Kvar finn du NVE sine temadata NVE si farekartlegging Gjennomgang av skred og

Detaljer

Skredfarevurdering fritidseiendom gbnr 89/1, Lindane, Balestrand kommune

Skredfarevurdering fritidseiendom gbnr 89/1, Lindane, Balestrand kommune COWI AS Fosshaugane Campus Trolladalen 30 6856 SOGNDAL Telefon 02694 www.cowi.no Skredfarevurdering fritidseiendom gbnr 89/1, Lindane, Balestrand kommune Karin Linde Skredfarevurdering fritidseiendom gbnr

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DYRDAL

REGULERINGSENDRING FOR DYRDAL REGULERINGSENDRING FOR DYRDAL Framlegg til reguleringsendring for del av gnr. 67, bnr. 2 og 9, Dyrdal i Aurland 26. september 2012 Prosjekt: Oppdragsgjevar: Utarbeidd av: Sakshandsamar: Reguleringsendring

Detaljer

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri

3 Grunnforhold. 4 Vurdering av flom- og skredfare. Topografi, vegetasjon og løsmasseforhold. Bergartsfordeling og sprekkegeometri Grunnlag For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått: - Topografisk kart (10-m Digital elevation model i ArcGIS, SOSI-fil fra området) - Flybilder (www.norgeskart.no) -

Detaljer

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen

ROS i kommuneplanen. Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata. Norges vassdrags- og energidirektorat Anita Andreassen ROS i kommuneplanen Skred/flom/kvikkleire i kommunal planlegging bruk av kartdata Anita Andreassen Bodø 05.11.2014 og Mosjøen Tema Hva gjør NVE innenfor skred/flom i arealplan? Hva betyr endret klima for

Detaljer

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå samarbeidande kommunar Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus

Detaljer

DOK NVE sine temadata

DOK NVE sine temadata DOK NVE sine temadata Odd Are Jensen Seksjon for skredkunnskap og formidling Førde 25.02.2016 Innhald Kvar finn du NVE sine temadata NVE si farekartlegging NVE sine temadata i DOK Gjennomgang av skred

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

Skredfarevurdering - kva kan kommunane sjølve gjere. Snøskred 2. april 2011 i Fjærland. Foto Rune Aa.

Skredfarevurdering - kva kan kommunane sjølve gjere. Snøskred 2. april 2011 i Fjærland. Foto Rune Aa. Skredfarevurdering - kva kan kommunane sjølve gjere Snøskred 2. april 2011 i Fjærland. Foto Rune Aa. Asbjørn Rune Aa og Stein Bondevik Avdeling for ingeniør- og naturfag, november 2014 NOTAT Postboks 133,

Detaljer

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012

METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 METODE OG AKSEPTKRITERIA FOR ROS-ANALYSE I SAMBAND MED PLANARBEID REVIDERT SEPTEMBER 2012 // HS sak xxx/12 OSTERØY KOMMUNE 2012 Framlegg til vedtak HS sak xxx/12. Vedtak: 03.10.2012 s. 1/9 NB! Dette dokumentet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning

Statens vegvesen. Notat. Svein Mæle Lene Eldevik. E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering av skredfare. 1 Innledning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Svein Mæle Lene Eldevik Saksbehandler/innvalgsnr: Lene Eldevik - 51911340 Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2012/127994-003 E39 Vistvik - Sandvikvåg - vurdering

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Rapportmal Bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng

Rapportmal Bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng Rapportmal Bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng Dette er en rapportmal som må følges om man skal utføre en skredfarevurdering/faresonekartlegging i bratt terreng i henhold til bransjestandarden.

Detaljer

2. Utførte undersøkelser

2. Utførte undersøkelser 2. Utførte undersøkelser Befaringen ble utført av rådgiver Asbjørn Øystese fra Multiconsult AS. Tomten og området bak ble undersøkt til fots 8. januar 2014. Temaene i undersøkelsen bestod i hovedsak av:

Detaljer

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.:

Sarai Eiendom AS. Skredfarevurdering. Rønningstrøa, Melhus kommune. Reguleringsplan Oppdragsnr.: Sarai Eiendom AS Skredfarevurdering Rønningstrøa, Melhus kommune Reguleringsplan 2015-03-24 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Gjeldende retningslinjer 5 1.3 Bestemmelse av sikkerhetsklasse for

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Befaringsområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Snøskred- og steinsprangkartlegging DOKUMENTKODE 416638-Rigberg-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Total Bygg AS OPPDRAGSLEDER Sverre Hagen KONTAKTPERSON Thor-Ove Nedrelid SAKSBEH

Detaljer

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase

Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Skred, skredkartlegging og Nasjonal skreddatabase Kari Sletten Norges geologiske undersøkelse Norges geologiske undersøkelse Forskningsbasert, statlig forvaltningsinstitusjon Landets sentrale institusjon

Detaljer

Vurdering av lausmassestabilitet og snøskredfare ved Fosslid (gbnr. 137/200 m.fl.), Valestrandsfossen, Osterøy kommune

Vurdering av lausmassestabilitet og snøskredfare ved Fosslid (gbnr. 137/200 m.fl.), Valestrandsfossen, Osterøy kommune Sunnfjord Geo Center AS Villabyen 3 6984 Stongfjorden Tlf.: 577 31 900 Mob: 982 25 951 E-post: post@sunnfjordgeocenter.no Organisasjonsnr.: 998 899 834 MVA ARD arealplan AS v/ Lene Lindhardt Hammer Nygårdsgaten

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

Ny skole på Vollan Vurdering av rasfare fra Nodefjellet

Ny skole på Vollan Vurdering av rasfare fra Nodefjellet NOTAT Oppdrag 1350012355 Kunde Songdalen kommune Notat nr. G-not-001 Dato 2015/10/23 Til Fra Kopi Arne Kjell Brunes Jørgen Fjæran Johan Nyland Ny skole på Vollan Vurdering av rasfare fra Nodefjellet Dato

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Oppdrag: Skredfarekartlegging Rv70 Elverhøy bru Dok. nr. i Sveis:

Oppdrag: Skredfarekartlegging Rv70 Elverhøy bru Dok. nr. i Sveis: NOTAT Til: Kopi: Plan og prosjekteringsseksjonen v/siv Sundgot Per Olav Berg Oppdrag: Skredfarekartlegging Rv70 Elverhøy bru Dok. nr. i Sveis: 2013036915 01 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Skredfarekartlegging i Hornindal kommune

Skredfarekartlegging i Hornindal kommune Skredfarekartlegging i Hornindal kommune 24 2015 R A P P O R T Rapport nr 24-2015 Skredfarekartlegging i Hornindal kommune Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Henrik Langeland

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredfare i byggesak - tiltak på eksisterande bygg i Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang

Detaljer