MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING /07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung Dalland SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING /07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN /07 07/834 DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT /07 06/1161 FYLKESMANNEN SIN TILBAKEMELDING:BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN /07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS /07 07/64 INVESTERINGSRAPPORT PR /07 04/1557 GANG OG SYKKELSTI ÅDNADALEN - HJORTHAUG - FORSKOTTERING 36/07 06/363 GODKJENNING REGULERINGSPLAN FOR KLOPPAMYRA, ÅDNADALEN /07 05/2469 KRAV TIL UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR /07 07/150 RIKDOMMENS DILEMMA - DRØFTING 691 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Rådhuset, formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Rådhuset, Skorpo Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Svinningen Venstre Rådhuset, rom 308

3 Sak 29/07 MØTEBOK ÅRSMELDING 2006 Saksbehandlar: Knut Terje Rekve Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 07/469 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 45/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre tek årsmeldinga til vitande. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Os kommunestyre tek årsmeldinga til vitande. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 29/07 Vedlegg: 1. Årsmelding, med rekneskap, notar og revisjonsmelding. (Eige vedlegg.) Saksopplysningar: Det vert vist til vedlagte årsmelding. Administrasjonen har valgt å utarbeide ei felles, og meir sektor vis/tenesteovergripande, årsmelding. Denne årsmeldinga vert og tilgjengeleg på nettsida vår, under årsmelding 2006, del 1. Årsmeldingar for dei ulike einingane er tilgjengelege på nettsida under årsmeldingar, del 2. Årsmelding har ikkje funne si endelege form. Vi ønskjer ei felles årsmelding som ligg tettare opp til budsjettdokumentet, og som har større fokus på måling av resultat i høve målsetjingar i dette dokumentet og andre politiske prioriteringssaker i løpet av meldingsåret. Vi er takksame for innspel til forbetringar. Hovudbodskapen for 2006 er at organisasjonen arbeider godt. Økonomistyringa er god og lojaliteten i høve vedtekne rammer er tilfredsstillande. Ressursar i høve sektorovergripande utvikling og planlegging er imidlertid knapp. På sikt kan dette føre til manglande strategiar for utvikling, utarming av organisasjonen og stagnasjon i tenesteutvikling. Dette må ein ha i mente når evt auka ressursar skal fordelast. Årsresultatet på 35 mill kr i pluss gjev økonomisk handlefridom for kommunestyret. Kommunen er i positiv utvikling. Folketalet veks og med det skatteinntekter og rammetilskott. Problemet er likevel at denne type inntektene gjerne heng etter i høve utgiftsbehovet. Det som i fleire år har vore positivt for kommunen er den gode inntekta ein har på forvaltning av finansformuen. Desse inntektene har vore nytta delvis inn i drifta. Målsetjinga er likevel å gjere kommunen uavhengig av å nytte desse inntektene direkte i drift. Med det auka investeringsbehov komunen har, grunna m.a. folkeveksten, bør større deler av finansinntekter nyttast til investeringar. Rådmannen vonar årsmeldinga gjev ei oppsummering av året som ligg bak og innspel i høve framtidig prioritering av ressursar. Side 4 av 40

5 Sak 30/07 MØTEBOK ÅRSREKNESKAPEN 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/790 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 44/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sin årsrekneskap for Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøyses vedak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sin årsrekneskap for ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 30/07 Vedlegg: Rekneskapen for 2006 eige hefte/bok* Årsberetning Hovudoversikter m.v. rekneskapen for 2006 Revisjonsmelding for 2006 Uttale frå Kontrollutvalet om rekneskapen for 2006 vert delt ut på møtet. * Følgjer saka som utrykt vedlegg Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram årsrekneskapen for Det vert vist til vedlegga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 40

7 Sak 31/07 MØTEBOK DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/834 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 46/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 31/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg frå FrP/H: Kommunestyret vedtek følgjande disponering av årsoverskotet for 2006: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Frp/H sitt framlegg vart vedteke med 5 røyster (3Frp, 1H +ordføraren si dobbeltrøyst ). Vedtak: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Side 8 av 40

9 Sak 31/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Denne saka føreset at rekneskapen for 2006 vert godkjent av kommunestyret. Rådmannen viser til dokumenta i saka Årsrekneskapen 2006 samt F sak 26/07 Rekneskapsrapport pr desember Årsoverskotet på driftsrekneskapen for 2006 (årets rekneskapsmessige mindreforbruk) vart kr ,-. Overskotet er det beste nokonsinne, og kan i hovudsak tilskrivast høge skatteinntekter og eit godt finansresultat, men og at dei tenesteproduserande einingane kjem ut med plusstal. Rådmannen vil i denne saka gje si tilråding til korleis årsoverskotet i grove trekk skal disponerast. Det vert presisert at dette er midlar som kan nyttast til eingongstiltak som ikkje pådrar kommunen framtidige utgifter. Vedtekne einskildsaker Tilskot til Søfteland Turn & Idrettslag til bygging av kunstgrasbane kr ,- Utstyr til Os folkebibliotek kr ,- Inndekking av underskot på investeringsrekneskapen for 2006 Investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit underskot på kr ,52. Vi kan spesifisera underskotet slik: Badeanlegg kr ,87 Fortau Nordstrøno kr ,00 Opprusting av vegar kr ,19 Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26 Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298, kr ,52 Hovudårsaka til underskotet er manglande finansiering (tippemidlar) vedk. badeanlegget. Badeanlegget har ikkje gått ut over kostnadsramma. Kommunen vil med tid og stundar motta tippemidlar for badeanlegget, men det vil vera naudsynt med anna finansiering i mellomtida. Det vil påløpa utgifter for badeanlegget også i 2007, men vi har ikkje heilt oversikt over kor mykje. Når det gjeld prosjektet Fortau Nordstrøno vert det vist til tidlegare investeringsrapportar. I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg i sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det var såleis venta at det ville koma meirutgifter på dette prosjektet. Det vil kunne påløpa utgifter på prosjektet også i Rådmannen vil freista å finna dekning for dei fire VVA prosjekta ved å redusera på andre investeringsprosjekt, og kjem attende med eiga sak om dette. Når det gjeld badeanlegget er det så stort beløp at det synast vanskeleg. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- av overskotet til å dekka underskot på investeringsrekneskapen for 2006 vedk. badeanlegget. Einingane Resultatoversikten viser at tenesteproduksjonen, dvs. driften av einingane, har eit overskot på ,-. Vel 5 mill. kr gjeld Bestillar- og forvaltareininga der auka statstilskot til ressurskrevjande brukarar utgjer ein stor del av beløpet, og 4,3 mill. kr gjeld fellesutgifter til skular og barnehagar der reduserte utgifter til pensjon utgjer ein stor del av beløpet. Det vert Side 9 av 40

10 Sak 31/07 elles vist til saksutgreiinga i F sak 26/07 for detaljert informasjon om einingane sine resultat. Rådmannen vil foreslå å vidareføra prinsippet om at einingane i hovudsak får behalda sine overskot dersom overskotet ikkje skuldast tilhøve utanfor eininga, og likeeins at einingar som har underskot skal trekkast i budsjettramma for 2007 dersom eininga kunne ha forhindra underskotet. Rådmannen vil likevel varsla at han ønskjer ein diskusjon rundt prinsippa vedk. einingane sine overskot/underskot. Etter ei gjennomgang og vurdering av einingane sine rekneskapsresultat for 2006, vil rådmannen foreslå at kr ,- vert tilbakeført til einingane. Finansbufferfond I 2004 vart det etablert eit finansbufferfond. Bakgrunnen for etableringa av finansbufferfondet var å starta oppbygginga av ein buffer som gjer kommunen i stand til å klara år med negativ avkastning frå finansporteføljen utan at dette går ut over tenesteproduksjonen. Kommunen er framleis i ein situasjon der vi budsjetterer med positiv avkastning frå finansporteføljen som om dette var ein sikker inntekt. Kommunen har så langt hatt gode erfaringar med det, men år om anna vil det koma vanskelege år i finansmarknaden. Då vil eit finansbufferfond avdempa verknadene av ein slik situasjon, slik at tenesteproduksjonen overfor innbyggjararne ikkje vert råka. Pr står det kr ,- på finansbufferfondet. Rådmannen ser for seg at fondet bør ha ein storleik på mellom 30 og 40 mill. kr. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- til styrking av finansbufferfondet. Effektiviseringsfond I fellesframlegget frå FrP, H, KrF, TvS, V og Uavh. vedk. økonomiplan for går ein inn for å oppretta eit effektiviseringsfond på om lag 5 mill. kr. Bakgrunnen for dette er m.a. den ubalansen som er i driftsbudsjetta frå 2008 og framover, som ein vil freista å dekkja inn gjennom eit større effektiviseringsprosjekt der ein ser på alle sider av den kommunale verksemda. Ein del av prosjektet vil innebera investeringar i nytt utstyr for å kunne erstatta manuelle rutinar med digitale verkty, og dette er noko av det eit slikt effektiviseringsfond er tenkt nytta til. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- til oppretting av effektiviseringsfond. Fondet skal disponerast av rådmannen. Mudring av Os hamn I fellesframlegget frå FrP, H, KrF, TvS, V og Uavh. vedk. økonomiplan for går det fram at budsjettkoalisjonen vil vurdera å setja av midlar til mudring av Os hamn. Det er henta inn pristilbod på arbeidet som viser at det vil kosta om lag kr ,- å få gjennomført mudringa. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- til prosjektet. Planleggingsmidlar Endelausmarka I samband med formannskapet si handsaming av mandat til prosjektstyret for utbygging i Endelausmarka, F sak 37/07, ba formannskapet om at det i saka om disponering av overskotet for 2006 vart lagt inn ein høveleg sum til planlegging. Rådmannen vil foreslå at det vert sett av kr ,- til føremålet. Disposisjonsfond til formannskapet Formannskapet har dei siste åra fått avsett ein del av årsoverskotet til sin disposisjon. Dette er midlar som kan nyttast til uforutsette forhold som kjem opp i året og som ein ikkje har planlagt for i budsjettet. Rådmannen foreslår å setja av kr ,- til disposisjonsfond til formannskapet. Vedlikehaldsfond I fellesframlegget frå FrP, H, KrF, TvS, V og Uavh. vedk. økonomiplan for går det fram at budsjettkoalisjonen vil vurdera å oppretta eit vedlikehaldsfond. Tilliks med dei fleste andre kommunane har Os eit vedlikehaldsetterslep, og det er mange bygg som hadde hatt godt av ei oppussing. Det er og verd å merka seg at kommunen har frist ut 2007 med å skifta Side 10 av 40

11 Sak 31/07 ut PCB haldige armaturar. Os Bygg og Eigedom AS meiner at dei treng ytterlegare kr ,- for å gjennomføra utskiftinga. Rådmannen skulle svært gjerne sett av midlar til styrking av vedlikehaldet, men ser ikkje at det er rom for det. Skulebruksplan Det vert vist til eiga sak om utarbeiding av skulebruksplan. Planen er å leiga inn konsulenthjelp for å få utført arbeidet. Norconsult har gjeve eit pristilbod på kr ,- pluss reiseutgifter. Rådmannen ønskjer å forhandla om prisen, men ber likevel om at det vert sett av kr ,- til arbeidet. Søknad om velferdsmidlar OK klubben søkjer om støtte til å driva velferdstiltak i Os kommune. Dei søkjer om frikjøp av leiar av OK klubben i 20% stilling, samt at det vert sett av kr 200,- pr tilsett til velferdsmidlar (ca kr ) kvart år framover. Rådmannen er positiv til OK klubben sitt bidrag for å oppretthalda eit godt arbeidsmiljø i kommunen, og har vist det ved å leggja inn kr ,- i budsjettet for 2007 til velferdsmidlar. Som det vert presisert i innleiinga kan årsoverskotet berre nyttast til eingongstiltak som ikkje pådrar kommunen framtidige utgifter. Slik søknaden er formulert passar han såleis meir inn i ein budsjettdiskusjon enn i ein overskotsdiskusjon. Rådmannen vil difor ikkje rå til søknaden ved dette høvet. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 40

12 Sak 32/07 MØTEBOK FYLKESMANNEN SIN TILBAKEMELDING:BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/1161 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 32/06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Råd for funksjonshemma PS /06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Arbeidsmiljøutval PS /06 Os kommunestyre PS /06 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

13 Sak 32/07 Vedlegg: 1. Brev frå Fylkesmannen i Hordaland av Saksopplysningar: Vedlagt følgjer tilbakemelding frå Fylkesmannen i Hordaland på Os kommune sitt budsjett for 2007/økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 40

14 Sak 33/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 33/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS - tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DMreknrekn. Hiå- Årsbud. Avvik FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON (2 300) SKATT, RAMMETILSKOT M.V (3 800) FINANS SUM SUM TOTALT Side 15 av 40

16 Sak 33/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr mars viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 5,1 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser førebels ut til å gå i balanse. Det gjenstår å sjå om den avsette potten til lønsoppgjer (ca 4%) vil halda, det same er tilfelle for AFP. Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. Enøk tiltak, er administrasjonen ikkje kome så langt med tiltak. Straumprisen er imidlertid monaleg lågare no enn på budsjetteringstidspunktet, og administrasjonen vil difor fremja ei budsjettreguleringssak der einingane sine straumbudsjett vert reduserte slik at innsparingskravet i budsjettet vert innfridd. Administrasjonen vil parallellt med dette arbeida vidare med Enøk tiltak som kan redusera kostnadene ytterlegare. Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Det er usikkert om konkurranseutsette verksemder vil gå i balanse i Innsparinga på reinhald etter konkurranseutsettinga får halvårsverknad i Dette gjer at det er usikkert om eininga klarar heile innsparingskravet. Vi anslår underskotet til ,- men det er for tidleg å seie noko sikkert om dette Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga skal drive ut mai månad. Det ser ut til at eininga kan få ei innsparing på om lag på desse månadane Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Side 16 av 40

17 Sak 33/ Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Side 17 av 40

18 Sak 33/ Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Innan barnevernet ser vi ein tendens til at kostnadene aukar kraftig. Årsaka til dette er fleire barn i tiltak, fleire igangsette tiltak og fleire heimebuande ungdommar med omfattande tiltak (mellom anna New Page). Vidare er det fleire barn i institusjon og fosterheim og fleire barn som bur i institusjon over lenger tid. Korleis dette vil slå ut i løpet av 2007 er vanskeleg å seie noko sikkert om, men truleg vil området få eit underskot på om lag kr , Pleie- og omsorg Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis RAPPORT TIL POLITIKARANE FLYKTNINGETENSTA 1. KVARTAL 2007 Busetting I februar vart det busett 1 person frå Palestina og 3 frå Tsjetsjenia (2 barn). Dei sistnemnde er i slekt med herbuande flyktning, men vart busett på humanitært grunnlag (ordinær busetting - ikkje familiegjenforening). I 2007 kan Os kommune venta seg 9 (3 vaksne og 6 barn) personar på familiegjenforening. Når dette vil finna stad er enno uvisst og per i dag veit vi ikkje om alle av dei som no ventar på å bli familigjenforent faktisk vert busett i 2007, eller kanskje først i I april månad vil det verta busett ein person frå Serbia. Dei føreståande familiegjenforeningane, som i tråd med til kommunestyrevedtak skal inkluderast i det totale talet på flyktningar som skal busetjast i kommunen i 2006/2007, gjer at ein ikkje kan styra busettingsprosessen i same grad som ved ordinær busetting. UDI har ikkje som praksis (slik dei hadde i 2004 og åra før dette) å informera kommunen om føreståande familiegjenforeningar, men skal berre halda seg til og informera herbuande flyktning. Dette gjer at vi er avhengig av at herbuande flyktning held oss oppdatert og informerer oss om når det ligg føre brev frå UDI vedk vedtak om busetting/familigjenforening. Både UDI og IMDI har motteke tlf. og brev frå Os kommune v/flyktningtenesta vedk dei uheldige konsekvensane ein slik praksis kan medføra, som til dømes at herbuande flyktning mottek familien utan å ha sikra seg et passande husvære m.m.. UDI hadde fått tilsvarande tilbakemeldingar frå andre kommunar, men dei ønskjer ikkje på det noverande å endra dagens praksis, diverre. Introduksjonsordninga I dag består introduksjonsordninga av ei rekkje ulike deltakarar med høgst ulikt nivå. Nokre har liten utdanning frå heimlandet sitt og slit med å tileigna seg det norske språket, medan andre igjen har god utdanning frå heimlandet og har opparbeidd seg god språkferdighet etter kort tid i ordninga. Trass i forskjellane viser erfaringane at dei alle har behov for tett oppfølging og eit godt tilrettelagt program for å lykkast i ordninga. 1 deltakar har avslutta programmet sidan sist rapportering. Denne hadde i utgangspunktet rett på program fram til Side 18 av 40

19 Sak 33/ , men er no ferdig med kvalifiseringsprosessen (norskprøve bestått, praksisplass gjennomført og utdanning står for tur). Vedkommande er ikkje avhengig av stønad frå Os kommune, men klarar seg sjølv. 1 deltakar er på lønstilskot frå NAV-arbeid (Os kommune har i denne perioden ikkje utbetalt introduksjonsstønad til vedkommande). Det er søkt midlar frå UDI for dei personane som har store psykiske problem og som mellom anna av den grunn slit med å tilpassa seg eit program beståande av norsk og andre tiltak. Desse treng eit heilt spesielt og tilrettelagt program. 3 av dei personane som i dag er i programmet ønskjer å utdanne seg innanfor helsesektoren, medan dei resterande ønskjer seg arbeid. I dag deltek 12 personar i eit introduksjonsprogram. Når ny busetting vil finna sted, i nær framtid, vil det være ca 17 (++) personar i programmet. Per. 30. mars har Os kommune 37 personar i integreringsfasen. Det ser ut som området vil gå i balanse i Bygg og eigedom Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 2,3 mill. kr. Det er pr første kvartal ført relativt lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi held utanfor i denne samanhengen. Vi voner at dette vil ta seg opp utover året, slik at det i dag er vanskeleg å gje ei god prognose for dette området. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr 1. kvartal og forlenga den ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 3,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell med oppdaterte folketal pr Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta nær 2,4 mill. kr lågare enn budsjettert. Skatteinntektene for Os er i KS-prognosen sett monaleg høgare enn det regjeringa la til grunn i statsbudsjettet, men likevel 1,4 mill. kr lågare enn det kommunen har budsjettert med (kommunen auka skatteanslaget med 6 mill. kr i høve til statsbudsjettet) Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 1,8 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 4,8 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene april desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 14 mill. kr, altså rundt 1,8 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 40

20 Sak 34/07 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/64 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 50/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 34/07 Vedlegg: Investeringsrapport pr mars taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr mars Vi vil kommentera særskilt følgjande prosjekt: Post Tettstadutvikling Osøyro Kommunen har fått tilsagn om prosjektmidlar frå fylkeskommunen for opprusting av området rundt Baronselva, men det kan verta naudsynt med kommunal mellomfinansiering. Vi vil måtte koma attende til dette. Post Førebyggjande teneste Det er kjøpt inn to biler til PPT- kontoret til bruk for å transportera tilsette når dei skal ut til skular og barnehagar. Bilane skal finansieriast ved bruk av eininga sine budsjettmidlar, kommunale fond m.v. Alle detaljane i finansieringa er ikkje ferdige enno, så vi lyt koma attende med sak om budsjettregulering. Post Badeanlegg Prosjektet ser ut til å halda seg innafor kostnadsramma, men ettersom kommunen ikkje har fått på plass tippemidlane må kommunen inn med mellomfinansiering. Då det er usemje knytt til sluttrekninga frå Strand AS, veit vi ikkje pr i dag den endelege sluttsummen. Post Veg/fortau Hegglandsdalen Det har vore gjort ein del endringar undervegs i prosjektet, m.a. bygging av ny gangveg, som har medført ekstra kostnader. Statens vegvesen deltar i prosjektet, men summen kan verta lågare enn det dei tidlegare har gjeve signal om. Det er planlagt eit nytt møte med Statens vegvesen der prosjektet skal gjennomgåast, og administrasjonen vil etter dette leggja fram ei eiga sak til formannskapet om prosjektet. Post / / I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg i sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det er for lite vegmidlar i prosjektet slik at det vert naudsynt med tilleggsløyving. Som delfinansiering av prosjektet inngår anleggstilskot frå utbyggjar med kr ,-, jfr utbyggingsavtale. Anleggstilskotet er ikkje betalt trass i fleire purringar. Det er usikkert kva konsekvensar dette vil få. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 40

22 Sak 35/07 MØTEBOK GANG OG SYKKELSTI ÅDNADALEN - HJORTHAUG - FORSKOTTERING Saksbehandlar: Øyvind Tøsdal Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 04/1557 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 74/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre løyver kroner 4,7 mill til delfinansiering av etappe 1 av gang og sykkelveg mellom Hjorthaug og Kolskogheiane. Etappe 1 er frå Hjorthaug til avkøyrsla til LIDL sitt sentrallager. Os kommunestyre løyver og kroner 12,4 mill til forskottering av Statens Vegvesen sin del av kostnaden. Det er ein føresetnad at 2,4 mill. av dei 12,4 mill vert betalt tilbake til Os kommune seinast under føresetnad at prosjektet er fullført då. Resten, 10,0 mill, skal betalast tilbake så snart det er mogleg å leggja summen inn i Hordaland fylkeskommune sine fylkesvegbudsjett. Vidare godkjenner Os kommunestyre at det vert teke opp lån stort kr til finansiering av prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån, godkjenna lånevilkåra og å signera gjeldsbrev vedkomande lånet. Det vert og snarast søkt Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen Region Vest om høve til å forskottera kostnader med gangveg på etappe 1 og 2 med samla kr. 10 millionar. Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for 2007: Post gang og sykkelveg Hjorthaug-Ådnadalen-Ulven vert sett til kr ,- Post Optak av lån- vert sett til ,- Os, 30. april 2007 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 35/07 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om å auka lånet med 1,5 mill. kroner Kommunestyret ber administrasjonen arbeida med kostnadsreduserande tiltak for prosjektet. Samrøystes vedtak som innstillinga med justeringa frå ordføraren Vedtak: 1) Etappe 2 Kloakk og gangveg frå Ådnadalen til Ulven. Veg og VA til LIDL. Det må tilleggløyvast kr Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til finansiering av prosjektet og til å oppta og godkjenna lånevilkåra. Det vert også søkt fylkestinget om høve til å forskottera kostnader med gangveg, kr Kommunestyret ber administrasjonen arbeida med kostnadsreduserande tiltak for prosjektet. 2) Etappe 1 Gang og sykkelveg frå Hjorthaugen til Ådnadalen. Kommunstyret kjem attende til finansiering av prosjektet i budsjettarbeidet for ) Etappe 3 Gang og sykkelveg frå Kryss Ulven leir til Kolskogen. Kommunstyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til gang og sykkelveg under føresetnad av at Statens Vegvesen inngår avtale om tilbakebetaling av beløpet i 2008/2009. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Summane skal kvalitetssikrast. Vedtak: 1) Etappe 2 Kloakk og gangveg frå Ådnadalen til Ulven. Veg og VA til LIDL. Det må tilleggløyvast 6,6 millionar kr. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til finansiering av prosjektet og til å oppta og godkjenna låvevilkåra. Det vert også søkt fylkestinget om høve til å forskottera kostnader med gangve, kr ) Etappe 1 Gang og sykkelveg frå Hjorthaugen til Ådnadalen. Kommunstyret kjem attende til finansiering av prosjektet i budsjettarbeidet for ) Etappe 3 Gang og sykkelveg frå Kryss Ulven leir til Kolskogen. Kommunstyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til gang og sykkelveg under føresetnad av at Statens Vegvesen inngår avtale om tilbakebetaling av beløpet i 2008/2009. Side 23 av 40

24 Sak 35/07 Vedlegg: 1. Kostnadskalkyle frå COWI for utbetring av FV 160 Etappe 1 datert Utsnitt reguleringsplan for strekninga Hjorthaug- avkøyrsle LIDL Saksopplysningar: Bygging av gang- og sykkelveg mellom Kolskogheiane og Ådnadalen Etappe 3 og 2 er i gang. Etappe 2; -gang- og sykkelveg med autovern og veglys frå Ådnadalen til krysset ved Ulven leir, samt leidningsanlegg for kloakk og vatn frå Ådnadalen til Ulven leir er på det næraste fullført. I tillegg er det inngått avtale med Statens Vegvesen om at Os kommune forskotterar om lag 14 millionar kroner til bygging av gang og sykkelveg mellom Kolskogheiane og kryss FV 160- Ulvenvegen og FV161 -Lyseklostervegen. Etappe 3 vil bli starta opp like over ferien og tilbakebetaling av forskotteringa til etappe 3;-kryss ved Ulven leir til Kolskogheiane vil bli betalt tilbake når Stamvegprosjektet Rådal Svegatjørn er vedteke opstarta og tildelt midlar. Dette vert truleg i Os kommune har ikkje fått behandla søknaden sin om forskottering av strekninga avkøyrsel LIDL til kryss Ulvenvegen Lysekloster (Etappe 2) i fylkestinget. Os kommunestyre gjorde i møte , -sak 66/06, vedtak om å søkja om løyve til å forskottera kr 6,5,-millioer for å få bygd gang og sykkelveg frå kryss Ulvenvegen-Lysekloster til avkøyrsle LIDL. Planen er at Fylkestinget skal behandla søknaden i junimøtet Difor hastar det no å få inn endra søknad slik at Os kommune, om mogeleg, kan få bygd gang- og sykkelvegl også frå avkøyrsla til LIDL og fram til Hjothaug(etappe 1) All den tid søknaden ikkje er behandla, og det no er særs aktuelt og å byggja etappe 1;- har Os kommune ved ordførar Terje Søviknes, kommunaldirektør Øyvind Tøsdal og avdelingsingeniør Johannes Håkonsund møtt Statens Vegvesen Region Vest ved økonomiansvarleg Per Steffen Myhren og Overingeniør Arild Heggrenes, for å drøfta sjansen for å få til ei forskotteringsordning og for etappe 1 mellom kryss LIDL og Hjorthaug. Kostnaden med etappe 2,som det i møte 20.juni 2006 vart vedteke å søkja forskottering av,mellom kryss LIDL og kryss ved Ulven er om lag 6,5 millionar kroner inklusiv mva. I tillegg kjem 1,4 millioner kroner inklusiv mva til opprusting av fylkesvegen. Kostnadsoverslaget for gang og sykkelveg LIDL Hjorthaug er kroner ,-eks mva og uføresett per 20.februar 2006(sjå vedlegg 1. ) I tillegg kjem kostnader til grunninnløysing, prosjekteringskostnader og prosjektadministrasjon. Os kommune skal stå som byggherre på etappe 1. Totale anleggskostnader for etappe 1, inklusiv grunninnløysing, prosjektering og prosjektadministrasjon vert rekna til om lag 8,2 millioner kroner inklusiv mva, og kjem fram som følgjer: Kostnadsoverslag eks mva kr ,- Prosjektleiing/administrasjon kr ,- Prosjektering /tilbodsinnhenting kr ,- Diverse Uføresett ca 15 % kr , Sum eks mva og grunninnløysing(avrunda kr ,- Mva (utgjer ca 10%) kr ,- Grunninnløysing kr ,- Samla sum inklusiv mva kr ,- Statens Vegvesen er positiv til å rå til ein forskotteringspakke for etappe 1 og 2 på 10,0 millionar og vil sjølv gå inn med direkte finansiering med 2,4 millionar under føresetnad av at Os kommune går inn med delfinansieing i form av anleggstilskot på 4,7 millioner kroner. Det betyr at det totalt er 17,1 millioner til finansiering av etappe 1 og etappe 2. Side 24 av 40

25 Sak 35/07 Kostnad etappe 1: kr ,- Kostnad etappe 2. kr ,- + opprusting fylkesveg etappe 2 kr , Sum kr ,- Forskottering kr ,- (i staden for 6,5,mill.slik vedteke søkt om ) Kommunalt anleggstilskot kr ,- Bidrag Statens Vegvesen kr , Sum kroner ,- Os kommune vil leggja ny kloakkleidning i gang og sykkelvegen, slik at kloakken som i dag vert pumpa mot vest og renn ut i Hagaviksfjero, vert snudd og vert pumpa til Ulven. På sikt vil all kloakken som i dag renn ut i Hagaviksfjero pumpast til Ulven. Det same gjeld kloakken som renn ut i Skeisosen via reinseanlegget i Skeisleira. Ved å snu desse to utlaupa bort frå Skeisosen og pumpa kloakken til Ulven og vidare til hovudreinseanlegg i Osdalen, vil problemet med utlslepp i Skeisosen kunna vera løyst. Vurdering: Ved å tilføra prosjektet om lag 9,0 mill i nye midlar vil gang og sykkelstien vera fullfinansiert på heile strekninga Kolskogheiane- Hjorthaug. Det ligg vassleidning på strekningen. Det ligg og kloakk på strekninga frå Rolls Royce til Hjorthaug og vidare til Hagaviksfjero. H er må det leggjast ny leidning, slik at kloakken vert leia til Ulven og Osdalen via pumpestasjonane ved Innkøyrsla til LIDL og og ved Ulven leir. Kloakkleidningen vert avgiftsfinansiert og vil ikkje ha noko med forskotteringssøknaden til Statens Vegvesen/Hordaland Fylkeskommune og gjera. Det vil vera rom for å finansiera kloakkleidningen innan ordinært låneopptak til investeringsprosjekt i kommunen utan at det går ut over andre viktige kloakkprosjekt som står for døra. Uansett er kloakkanlegget avgiftsfinansiert og det vil ha lite å sei for avgiftsnivået fordi om det vert nytta pengar til utbetring/leggjing av ny leidning i gang og sykkelvegen mellom Hjorthaug og Ådnadalen. Det er viktig å få samordna arbeida med gang og sykkelveg og ny kloakkleidning. Då vert det ein samordningvinst som gjer at Os kommune totalt sett får ein lågare totalpris på veganlegget og kloakkanlegget sett i høve til om dei vart bygde som to seperate prosjekt. Klargjeringa av Kloppamyra vest for Rolls Royce er på det næraste ferdig og næringsverksemder står og trippar for å koma i gang med bygging. Forvaltningstyret har vedteke at det ikke kan setjast i gang bygging før gang og sykkelveg frå avkøyrsla til LIDL og fram til avkøyrsla til næringsaraelet på Kloppamyra er ferdig opparbeidd. Dersom berre den sist nemnde strekningen vert opparbeidd, vil det bli ståande igjen ei strekning frå Kloppamyra til Hjorthaug utan gang og sykkelveg, medan resten av strekninga Osøyro Ulven-Hjorthaug Grindevoll-Thuen- Bedehuset Moberg- Osøyro vil ha gang og sykkelveg. Rett nok manglar gang- og sykkelveg i Mobergsbakken, men det er fullt mogeleg å ta inn Stemmevegen på Moberg og gå eller sykla ned Likbrekka til Osøyro. Då er runden fullført på trygg gang- og sykkelveg med unntak av strekninga denne saka gjeld. Ved å samordna bygginga av gang- og sykkelvegen mellom kyss LIDL og Hjorthaug med bygginga av gang- og sykkelvegen mellom Kolskogheiane og Ulven(etappe 3), kan det nyttast overskotsmassar frå etappe 3 på etappe 1 med økonomisk innsparing som resultat. Side 25 av 40

26 Sak 35/07 Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre løyver kroner 4,7 millioner til delfinansiering av etappe 1 av gang- og sykkelveg mellom Hjorthaug og Kolskogheiane. Etappe 1 er frå Hjorthaug til avkøyrsla til LIDL sitt sentrallager. Vidare rår rådmannen til at Os kommunestyre løyver kroner 12,4 mill til forskottering av Statens Vegvesen sin del av kostnaden. Det er ein føresetnad at 2,4 mill. av dei 12,4 mill vert betalt tilbake til Os kommune seinast under føresetnad at prosjektet er fullført då. Resten, 10,0 mill, skal betalast tilbake så snart det er mogleg å leggja summen inn i Hordaland fylkeskommune sine fylkesvegbudsjett. Vidare rår rådmannen til at Os kommunestyre godkjenner at det vert teke opp lån stort kroner ,- til finansiering av prosjektet. Rådmannen ber om fullmakt til å ta opp lån og godkjenna låvevilkåra. Det vert og snarast søkt Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen Region Vest om høve til å forskottera kostnader med gangveg på etappe 1 og 2 med samla kr. 10 millionar. Os 30.april 2007 Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 26 av 40

27 Sak 36/07 MØTEBOK GODKJENNING REGULERINGSPLAN FOR KLOPPAMYRA, ÅDNADALEN Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0603 Arkivsaksnr.: 06/363 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 68/06 Os Forvaltningsstyre DS /06 Os Forvaltningsstyre PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os eldreråd PS /07 Os Forvaltningsstyre PS /07 Os Forvaltningsstyre PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Kloppamyra, Ådnadalen, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Knut Terje Rekve Pådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 36/07 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande framlegg istaden for 7: Bedriftene i området skal driva innanfor dei til ei kvar tid gjeldande miljøkrav og akseptable rammer når det gjeld støv, støy og avlaup, utslepp til luft, vatn og sjø. Dette gjeld eksponering i høve til naboar, mest mogeleg skjerming i høve til innsyn, avdemping gjennom plassering og skjerming av støykjelder og andre tiltak som gir minst mogelege ulemper for bustadar og tun utanfor reguleringsområdet. Buffersona mot det regulerte området skal følgja terrenget. Eirik Neverdal (Uavh.) kom med framlegg om å leggja føresegnene 2.7 som eige avsnittunder 3: Området skal nyttast til industri og lager. Verksemder som etter det faste utvalet for plansaker sitt skjøn, kan føra med seg miljømessige ulemper ( støy og luft)for dei omkringlinngande områda, særleg bustadområde, vert ikkje tilletne. - Rekkefølgeføresegnene til kommunen skal innarbeidast i planen. - Det skal opparbeidast gang- og sykkelsti frå Lidl-krysset til avkøyrse Kloppamyra. - Tiltakshavar skal senda planen attende til administrasjonen for ny handsaming i forvaltningsstyret når ovannemnde punkt er Innarbeidd. Punkt 1 i Neverdal og Bahus sine framlegg vart begge samrøystes vedtekne. Punkt 2 Rekkefølgeføresegnene skal innarbeidast i planen - vart samrøystes vedteke. Punkt 3 vart vedteke med 5 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs, 1Ap) mot 4 røyster (3Frp, 1H). Vedtak: Saka vert sendt attende til tiltakshavar for at følgjande punkt skal innarbeidast i planen: - Området skal nyttast til industri og lager. Verksemder som etter det faste utvalet for plansaker sitt skjøn, kan føra med seg miljømessige ulemper ( støy og luft)for dei omkringlinngande områda, særleg bustadområde, vert ikkje tilletne. - Bedriftene i området skal driva innanfor dei til ei kvar tid gjeldande miljøkrav og akseptable rammer når det gjeld støv, støy og avlaup, utslepp til luft, vatn og sjø. Dette gjeld eksponering i høve til naboar, mest mogeleg skjerming i høve til innsyn, avdemping gjennom plassering og skjerming av støykjelder og andre tiltak som gir minst mogelege ulemper for bustadar og tun utanfor reguleringsområdet. - Buffersona mot det regulerte området skal følgja terrenget. - Det skal opparbeidast gang- og sykkelsti frå Lidl-krysset til avkøyrse Kloppamyra. - Tiltakshavar skal senda planen attende til administrasjonen når ovannemnde punkt er oppretta. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Eldrerådet har ingen merknader til framlegg til reguleringsplan for Kloppamyra i Ådnadalen. Side 28 av 40

29 Sak 36/07 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Det vart samrøyses gjort vedtak om at rådet ikkje har innvendingar mot reguleringsplanen. Vedtak: Rådet har ingen innvendingar mot reguleringsplanen. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret ønsker ei skriftleg orientering om delegasjonsfullmakta i plansaker. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Kloppamyra, Ådnadalen, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Side 29 av 40

30 Sak 36/07 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Framlegg til reguleringsplan rev Framlegg til reguleringsføresegner rev Planskildring rev Kommentar til innkomne merknader dat Statens vegvesen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat Barnetalsmannen dat Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid dat Fylkesmannen i Hordaland, miljø dat Råd for funksjonshemma mø os Eldreråd mø Alvhild Brakvatne dat Notat tilleggsopplysninger i saka dat Reviderte føresegner dat Eige vedlegg: 1.5 Framlegg til revidert reguleringsplan (i fargar) rev Saksopplysningar: Os Forvaltningsstyret behandla saka på møte og gjorde nokre små endringer i plan og føresegner. Reviderte føresegner ligg som vedlegg 4.2, revidert plankart er eige vedlegg. Os Forvaltningsstyre behandla i møte sak 140/07. Følgjande vedtak vart gjort: Punkt 1 i Neverdal og Bahus sine framlegg vart begge samrøystes vedtekne. Punkt 2 Rekkefølgeføresegnene skal innarbeidast i planen - vart samrøystes vedteke. Punkt 3 vart vedteke med 5 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs, 1Ap) mot 4 røyster (3Frp, 1H). Saka vert sendt attende til tiltakshavar for at følgjande punkt skal innarbeidast i planen: o Området skal nyttast til industri og lager. Verksemder som etter det faste utvalet for plansaker sitt skjøn, kan føra med seg miljømessige ulemper ( støy og luft)for dei omkringlinngande områda, særleg bustadområde, vert ikkje tilletne. o Bedriftene i området skal driva innanfor dei til ei kvar tid gjeldande miljøkrav og akseptable rammer når det gjeld støv, støy og avlaup, utslepp til luft, vatn og sjø. Dette gjeld eksponering i høve til naboar, mest mogeleg skjerming i høve til innsyn, avdemping gjennom plassering og skjerming av støykjelder og andre tiltak som gir minst mogelege ulemper for bustadar og tun utanfor reguleringsområdet. o Buffersona mot det regulerte området skal følgja terrenget. o Det skal opparbeidast gang- og sykkelsti frå Lidl-krysset til avkøyrse Kloppamyra. o Tiltakshavar skal senda planen attende til administrasjonen når ovannemnde punkt er oppretta. Tiltakshavar påstår å ha retta plan og føresegner i samsvar med vedtak. Forvaltningsstyret må vurdere om buffersone følgjer terrenget og om justert plan er i samsvar med vedtaket. Tiltakshavar har forlenga buffersona mot tilliggande bustadfelt ned til fylkesvegen, mens på øvre del har buffersone ei jevn grense på 10 meter, uavhengig av terrenget. Nedanfor følgjer saka slik den var skrive til møte : Side 30 av 40

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Formannskapssalen i 4. etg i Rådhuset Møtedato: 29.03.2006 Frå: 08.30 til 09.45 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 02.05.2006 Frå: 09.00 til 14.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Ordførar Terje Bviknes

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.01.2007 Frå: 09.00 til Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1163

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1163 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Mecmar, Søre Øyane Møtedato: 26.06.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Aase Lønningdal (FrP) Tore Rykkel (V) Vara som møter: Gustav Bahus

Detaljer