MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING /07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung Dalland SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING /07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN /07 07/834 DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT /07 06/1161 FYLKESMANNEN SIN TILBAKEMELDING:BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN /07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS /07 07/64 INVESTERINGSRAPPORT PR /07 04/1557 GANG OG SYKKELSTI ÅDNADALEN - HJORTHAUG - FORSKOTTERING 36/07 06/363 GODKJENNING REGULERINGSPLAN FOR KLOPPAMYRA, ÅDNADALEN /07 05/2469 KRAV TIL UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR /07 07/150 RIKDOMMENS DILEMMA - DRØFTING 691 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Rådhuset, formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Rådhuset, Skorpo Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Svinningen Venstre Rådhuset, rom 308

3 Sak 29/07 MØTEBOK ÅRSMELDING 2006 Saksbehandlar: Knut Terje Rekve Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 07/469 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 45/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre tek årsmeldinga til vitande. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Os kommunestyre tek årsmeldinga til vitande. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 29/07 Vedlegg: 1. Årsmelding, med rekneskap, notar og revisjonsmelding. (Eige vedlegg.) Saksopplysningar: Det vert vist til vedlagte årsmelding. Administrasjonen har valgt å utarbeide ei felles, og meir sektor vis/tenesteovergripande, årsmelding. Denne årsmeldinga vert og tilgjengeleg på nettsida vår, under årsmelding 2006, del 1. Årsmeldingar for dei ulike einingane er tilgjengelege på nettsida under årsmeldingar, del 2. Årsmelding har ikkje funne si endelege form. Vi ønskjer ei felles årsmelding som ligg tettare opp til budsjettdokumentet, og som har større fokus på måling av resultat i høve målsetjingar i dette dokumentet og andre politiske prioriteringssaker i løpet av meldingsåret. Vi er takksame for innspel til forbetringar. Hovudbodskapen for 2006 er at organisasjonen arbeider godt. Økonomistyringa er god og lojaliteten i høve vedtekne rammer er tilfredsstillande. Ressursar i høve sektorovergripande utvikling og planlegging er imidlertid knapp. På sikt kan dette føre til manglande strategiar for utvikling, utarming av organisasjonen og stagnasjon i tenesteutvikling. Dette må ein ha i mente når evt auka ressursar skal fordelast. Årsresultatet på 35 mill kr i pluss gjev økonomisk handlefridom for kommunestyret. Kommunen er i positiv utvikling. Folketalet veks og med det skatteinntekter og rammetilskott. Problemet er likevel at denne type inntektene gjerne heng etter i høve utgiftsbehovet. Det som i fleire år har vore positivt for kommunen er den gode inntekta ein har på forvaltning av finansformuen. Desse inntektene har vore nytta delvis inn i drifta. Målsetjinga er likevel å gjere kommunen uavhengig av å nytte desse inntektene direkte i drift. Med det auka investeringsbehov komunen har, grunna m.a. folkeveksten, bør større deler av finansinntekter nyttast til investeringar. Rådmannen vonar årsmeldinga gjev ei oppsummering av året som ligg bak og innspel i høve framtidig prioritering av ressursar. Side 4 av 40

5 Sak 30/07 MØTEBOK ÅRSREKNESKAPEN 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/790 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 44/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sin årsrekneskap for Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøyses vedak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret godkjenner Os kommune sin årsrekneskap for ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 30/07 Vedlegg: Rekneskapen for 2006 eige hefte/bok* Årsberetning Hovudoversikter m.v. rekneskapen for 2006 Revisjonsmelding for 2006 Uttale frå Kontrollutvalet om rekneskapen for 2006 vert delt ut på møtet. * Følgjer saka som utrykt vedlegg Saksopplysningar: Rådmannen legg med dette fram årsrekneskapen for Det vert vist til vedlegga. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 40

7 Sak 31/07 MØTEBOK DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/834 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 46/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 31/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg frå FrP/H: Kommunestyret vedtek følgjande disponering av årsoverskotet for 2006: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Frp/H sitt framlegg vart vedteke med 5 røyster (3Frp, 1H +ordføraren si dobbeltrøyst ). Vedtak: Kunstgrasbane Søfteland Turn & Idrettslag Utstyr Os folkebibliotek Tilbakeføring til einingane Finansbuferfond Effektiviseringsfond Mudring Os Hamn Planleggingsmidlar Endelausmarka Disposisjonsfond Formannskapet Skulebruksplan Byggvedlikehald, maling og skifte PCB-haldige armaturar Vegvedlikehald, reasfalering Sentrumsutvikling Osøyro Os Kunst- og kulursenter Sum Side 8 av 40

9 Sak 31/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Denne saka føreset at rekneskapen for 2006 vert godkjent av kommunestyret. Rådmannen viser til dokumenta i saka Årsrekneskapen 2006 samt F sak 26/07 Rekneskapsrapport pr desember Årsoverskotet på driftsrekneskapen for 2006 (årets rekneskapsmessige mindreforbruk) vart kr ,-. Overskotet er det beste nokonsinne, og kan i hovudsak tilskrivast høge skatteinntekter og eit godt finansresultat, men og at dei tenesteproduserande einingane kjem ut med plusstal. Rådmannen vil i denne saka gje si tilråding til korleis årsoverskotet i grove trekk skal disponerast. Det vert presisert at dette er midlar som kan nyttast til eingongstiltak som ikkje pådrar kommunen framtidige utgifter. Vedtekne einskildsaker Tilskot til Søfteland Turn & Idrettslag til bygging av kunstgrasbane kr ,- Utstyr til Os folkebibliotek kr ,- Inndekking av underskot på investeringsrekneskapen for 2006 Investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit underskot på kr ,52. Vi kan spesifisera underskotet slik: Badeanlegg kr ,87 Fortau Nordstrøno kr ,00 Opprusting av vegar kr ,19 Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26 Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298, kr ,52 Hovudårsaka til underskotet er manglande finansiering (tippemidlar) vedk. badeanlegget. Badeanlegget har ikkje gått ut over kostnadsramma. Kommunen vil med tid og stundar motta tippemidlar for badeanlegget, men det vil vera naudsynt med anna finansiering i mellomtida. Det vil påløpa utgifter for badeanlegget også i 2007, men vi har ikkje heilt oversikt over kor mykje. Når det gjeld prosjektet Fortau Nordstrøno vert det vist til tidlegare investeringsrapportar. I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg i sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det var såleis venta at det ville koma meirutgifter på dette prosjektet. Det vil kunne påløpa utgifter på prosjektet også i Rådmannen vil freista å finna dekning for dei fire VVA prosjekta ved å redusera på andre investeringsprosjekt, og kjem attende med eiga sak om dette. Når det gjeld badeanlegget er det så stort beløp at det synast vanskeleg. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- av overskotet til å dekka underskot på investeringsrekneskapen for 2006 vedk. badeanlegget. Einingane Resultatoversikten viser at tenesteproduksjonen, dvs. driften av einingane, har eit overskot på ,-. Vel 5 mill. kr gjeld Bestillar- og forvaltareininga der auka statstilskot til ressurskrevjande brukarar utgjer ein stor del av beløpet, og 4,3 mill. kr gjeld fellesutgifter til skular og barnehagar der reduserte utgifter til pensjon utgjer ein stor del av beløpet. Det vert Side 9 av 40

10 Sak 31/07 elles vist til saksutgreiinga i F sak 26/07 for detaljert informasjon om einingane sine resultat. Rådmannen vil foreslå å vidareføra prinsippet om at einingane i hovudsak får behalda sine overskot dersom overskotet ikkje skuldast tilhøve utanfor eininga, og likeeins at einingar som har underskot skal trekkast i budsjettramma for 2007 dersom eininga kunne ha forhindra underskotet. Rådmannen vil likevel varsla at han ønskjer ein diskusjon rundt prinsippa vedk. einingane sine overskot/underskot. Etter ei gjennomgang og vurdering av einingane sine rekneskapsresultat for 2006, vil rådmannen foreslå at kr ,- vert tilbakeført til einingane. Finansbufferfond I 2004 vart det etablert eit finansbufferfond. Bakgrunnen for etableringa av finansbufferfondet var å starta oppbygginga av ein buffer som gjer kommunen i stand til å klara år med negativ avkastning frå finansporteføljen utan at dette går ut over tenesteproduksjonen. Kommunen er framleis i ein situasjon der vi budsjetterer med positiv avkastning frå finansporteføljen som om dette var ein sikker inntekt. Kommunen har så langt hatt gode erfaringar med det, men år om anna vil det koma vanskelege år i finansmarknaden. Då vil eit finansbufferfond avdempa verknadene av ein slik situasjon, slik at tenesteproduksjonen overfor innbyggjararne ikkje vert råka. Pr står det kr ,- på finansbufferfondet. Rådmannen ser for seg at fondet bør ha ein storleik på mellom 30 og 40 mill. kr. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- til styrking av finansbufferfondet. Effektiviseringsfond I fellesframlegget frå FrP, H, KrF, TvS, V og Uavh. vedk. økonomiplan for går ein inn for å oppretta eit effektiviseringsfond på om lag 5 mill. kr. Bakgrunnen for dette er m.a. den ubalansen som er i driftsbudsjetta frå 2008 og framover, som ein vil freista å dekkja inn gjennom eit større effektiviseringsprosjekt der ein ser på alle sider av den kommunale verksemda. Ein del av prosjektet vil innebera investeringar i nytt utstyr for å kunne erstatta manuelle rutinar med digitale verkty, og dette er noko av det eit slikt effektiviseringsfond er tenkt nytta til. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- til oppretting av effektiviseringsfond. Fondet skal disponerast av rådmannen. Mudring av Os hamn I fellesframlegget frå FrP, H, KrF, TvS, V og Uavh. vedk. økonomiplan for går det fram at budsjettkoalisjonen vil vurdera å setja av midlar til mudring av Os hamn. Det er henta inn pristilbod på arbeidet som viser at det vil kosta om lag kr ,- å få gjennomført mudringa. Rådmannen foreslår at det vert sett av kr ,- til prosjektet. Planleggingsmidlar Endelausmarka I samband med formannskapet si handsaming av mandat til prosjektstyret for utbygging i Endelausmarka, F sak 37/07, ba formannskapet om at det i saka om disponering av overskotet for 2006 vart lagt inn ein høveleg sum til planlegging. Rådmannen vil foreslå at det vert sett av kr ,- til føremålet. Disposisjonsfond til formannskapet Formannskapet har dei siste åra fått avsett ein del av årsoverskotet til sin disposisjon. Dette er midlar som kan nyttast til uforutsette forhold som kjem opp i året og som ein ikkje har planlagt for i budsjettet. Rådmannen foreslår å setja av kr ,- til disposisjonsfond til formannskapet. Vedlikehaldsfond I fellesframlegget frå FrP, H, KrF, TvS, V og Uavh. vedk. økonomiplan for går det fram at budsjettkoalisjonen vil vurdera å oppretta eit vedlikehaldsfond. Tilliks med dei fleste andre kommunane har Os eit vedlikehaldsetterslep, og det er mange bygg som hadde hatt godt av ei oppussing. Det er og verd å merka seg at kommunen har frist ut 2007 med å skifta Side 10 av 40

11 Sak 31/07 ut PCB haldige armaturar. Os Bygg og Eigedom AS meiner at dei treng ytterlegare kr ,- for å gjennomføra utskiftinga. Rådmannen skulle svært gjerne sett av midlar til styrking av vedlikehaldet, men ser ikkje at det er rom for det. Skulebruksplan Det vert vist til eiga sak om utarbeiding av skulebruksplan. Planen er å leiga inn konsulenthjelp for å få utført arbeidet. Norconsult har gjeve eit pristilbod på kr ,- pluss reiseutgifter. Rådmannen ønskjer å forhandla om prisen, men ber likevel om at det vert sett av kr ,- til arbeidet. Søknad om velferdsmidlar OK klubben søkjer om støtte til å driva velferdstiltak i Os kommune. Dei søkjer om frikjøp av leiar av OK klubben i 20% stilling, samt at det vert sett av kr 200,- pr tilsett til velferdsmidlar (ca kr ) kvart år framover. Rådmannen er positiv til OK klubben sitt bidrag for å oppretthalda eit godt arbeidsmiljø i kommunen, og har vist det ved å leggja inn kr ,- i budsjettet for 2007 til velferdsmidlar. Som det vert presisert i innleiinga kan årsoverskotet berre nyttast til eingongstiltak som ikkje pådrar kommunen framtidige utgifter. Slik søknaden er formulert passar han såleis meir inn i ein budsjettdiskusjon enn i ein overskotsdiskusjon. Rådmannen vil difor ikkje rå til søknaden ved dette høvet. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 40

12 Sak 32/07 MØTEBOK FYLKESMANNEN SIN TILBAKEMELDING:BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/1161 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 32/06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Råd for funksjonshemma PS /06 Os eldreråd PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Arbeidsmiljøutval PS /06 Os kommunestyre PS /06 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

13 Sak 32/07 Vedlegg: 1. Brev frå Fylkesmannen i Hordaland av Saksopplysningar: Vedlagt følgjer tilbakemelding frå Fylkesmannen i Hordaland på Os kommune sitt budsjett for 2007/økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 40

14 Sak 33/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 33/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS - tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DMreknrekn. Hiå- Årsbud. Avvik FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON (2 300) SKATT, RAMMETILSKOT M.V (3 800) FINANS SUM SUM TOTALT Side 15 av 40

16 Sak 33/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. MARS 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr mars viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 5,1 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser førebels ut til å gå i balanse. Det gjenstår å sjå om den avsette potten til lønsoppgjer (ca 4%) vil halda, det same er tilfelle for AFP. Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. Enøk tiltak, er administrasjonen ikkje kome så langt med tiltak. Straumprisen er imidlertid monaleg lågare no enn på budsjetteringstidspunktet, og administrasjonen vil difor fremja ei budsjettreguleringssak der einingane sine straumbudsjett vert reduserte slik at innsparingskravet i budsjettet vert innfridd. Administrasjonen vil parallellt med dette arbeida vidare med Enøk tiltak som kan redusera kostnadene ytterlegare. Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Det er usikkert om konkurranseutsette verksemder vil gå i balanse i Innsparinga på reinhald etter konkurranseutsettinga får halvårsverknad i Dette gjer at det er usikkert om eininga klarar heile innsparingskravet. Vi anslår underskotet til ,- men det er for tidleg å seie noko sikkert om dette Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga skal drive ut mai månad. Det ser ut til at eininga kan få ei innsparing på om lag på desse månadane Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Side 16 av 40

17 Sak 33/ Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Side 17 av 40

18 Sak 33/ Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Innan barnevernet ser vi ein tendens til at kostnadene aukar kraftig. Årsaka til dette er fleire barn i tiltak, fleire igangsette tiltak og fleire heimebuande ungdommar med omfattande tiltak (mellom anna New Page). Vidare er det fleire barn i institusjon og fosterheim og fleire barn som bur i institusjon over lenger tid. Korleis dette vil slå ut i løpet av 2007 er vanskeleg å seie noko sikkert om, men truleg vil området få eit underskot på om lag kr , Pleie- og omsorg Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis RAPPORT TIL POLITIKARANE FLYKTNINGETENSTA 1. KVARTAL 2007 Busetting I februar vart det busett 1 person frå Palestina og 3 frå Tsjetsjenia (2 barn). Dei sistnemnde er i slekt med herbuande flyktning, men vart busett på humanitært grunnlag (ordinær busetting - ikkje familiegjenforening). I 2007 kan Os kommune venta seg 9 (3 vaksne og 6 barn) personar på familiegjenforening. Når dette vil finna stad er enno uvisst og per i dag veit vi ikkje om alle av dei som no ventar på å bli familigjenforent faktisk vert busett i 2007, eller kanskje først i I april månad vil det verta busett ein person frå Serbia. Dei føreståande familiegjenforeningane, som i tråd med til kommunestyrevedtak skal inkluderast i det totale talet på flyktningar som skal busetjast i kommunen i 2006/2007, gjer at ein ikkje kan styra busettingsprosessen i same grad som ved ordinær busetting. UDI har ikkje som praksis (slik dei hadde i 2004 og åra før dette) å informera kommunen om føreståande familiegjenforeningar, men skal berre halda seg til og informera herbuande flyktning. Dette gjer at vi er avhengig av at herbuande flyktning held oss oppdatert og informerer oss om når det ligg føre brev frå UDI vedk vedtak om busetting/familigjenforening. Både UDI og IMDI har motteke tlf. og brev frå Os kommune v/flyktningtenesta vedk dei uheldige konsekvensane ein slik praksis kan medføra, som til dømes at herbuande flyktning mottek familien utan å ha sikra seg et passande husvære m.m.. UDI hadde fått tilsvarande tilbakemeldingar frå andre kommunar, men dei ønskjer ikkje på det noverande å endra dagens praksis, diverre. Introduksjonsordninga I dag består introduksjonsordninga av ei rekkje ulike deltakarar med høgst ulikt nivå. Nokre har liten utdanning frå heimlandet sitt og slit med å tileigna seg det norske språket, medan andre igjen har god utdanning frå heimlandet og har opparbeidd seg god språkferdighet etter kort tid i ordninga. Trass i forskjellane viser erfaringane at dei alle har behov for tett oppfølging og eit godt tilrettelagt program for å lykkast i ordninga. 1 deltakar har avslutta programmet sidan sist rapportering. Denne hadde i utgangspunktet rett på program fram til Side 18 av 40

19 Sak 33/ , men er no ferdig med kvalifiseringsprosessen (norskprøve bestått, praksisplass gjennomført og utdanning står for tur). Vedkommande er ikkje avhengig av stønad frå Os kommune, men klarar seg sjølv. 1 deltakar er på lønstilskot frå NAV-arbeid (Os kommune har i denne perioden ikkje utbetalt introduksjonsstønad til vedkommande). Det er søkt midlar frå UDI for dei personane som har store psykiske problem og som mellom anna av den grunn slit med å tilpassa seg eit program beståande av norsk og andre tiltak. Desse treng eit heilt spesielt og tilrettelagt program. 3 av dei personane som i dag er i programmet ønskjer å utdanne seg innanfor helsesektoren, medan dei resterande ønskjer seg arbeid. I dag deltek 12 personar i eit introduksjonsprogram. Når ny busetting vil finna sted, i nær framtid, vil det være ca 17 (++) personar i programmet. Per. 30. mars har Os kommune 37 personar i integreringsfasen. Det ser ut som området vil gå i balanse i Bygg og eigedom Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 2,3 mill. kr. Det er pr første kvartal ført relativt lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi held utanfor i denne samanhengen. Vi voner at dette vil ta seg opp utover året, slik at det i dag er vanskeleg å gje ei god prognose for dette området. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr 1. kvartal og forlenga den ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 3,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell med oppdaterte folketal pr Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta nær 2,4 mill. kr lågare enn budsjettert. Skatteinntektene for Os er i KS-prognosen sett monaleg høgare enn det regjeringa la til grunn i statsbudsjettet, men likevel 1,4 mill. kr lågare enn det kommunen har budsjettert med (kommunen auka skatteanslaget med 6 mill. kr i høve til statsbudsjettet) Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 1,8 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 4,8 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene april desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 14 mill. kr, altså rundt 1,8 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 40

20 Sak 34/07 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/64 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 50/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek investeringsrapport pr som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 34/07 Vedlegg: Investeringsrapport pr mars taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr mars Vi vil kommentera særskilt følgjande prosjekt: Post Tettstadutvikling Osøyro Kommunen har fått tilsagn om prosjektmidlar frå fylkeskommunen for opprusting av området rundt Baronselva, men det kan verta naudsynt med kommunal mellomfinansiering. Vi vil måtte koma attende til dette. Post Førebyggjande teneste Det er kjøpt inn to biler til PPT- kontoret til bruk for å transportera tilsette når dei skal ut til skular og barnehagar. Bilane skal finansieriast ved bruk av eininga sine budsjettmidlar, kommunale fond m.v. Alle detaljane i finansieringa er ikkje ferdige enno, så vi lyt koma attende med sak om budsjettregulering. Post Badeanlegg Prosjektet ser ut til å halda seg innafor kostnadsramma, men ettersom kommunen ikkje har fått på plass tippemidlane må kommunen inn med mellomfinansiering. Då det er usemje knytt til sluttrekninga frå Strand AS, veit vi ikkje pr i dag den endelege sluttsummen. Post Veg/fortau Hegglandsdalen Det har vore gjort ein del endringar undervegs i prosjektet, m.a. bygging av ny gangveg, som har medført ekstra kostnader. Statens vegvesen deltar i prosjektet, men summen kan verta lågare enn det dei tidlegare har gjeve signal om. Det er planlagt eit nytt møte med Statens vegvesen der prosjektet skal gjennomgåast, og administrasjonen vil etter dette leggja fram ei eiga sak til formannskapet om prosjektet. Post / / I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg i sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det er for lite vegmidlar i prosjektet slik at det vert naudsynt med tilleggsløyving. Som delfinansiering av prosjektet inngår anleggstilskot frå utbyggjar med kr ,-, jfr utbyggingsavtale. Anleggstilskotet er ikkje betalt trass i fleire purringar. Det er usikkert kva konsekvensar dette vil få. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 40

22 Sak 35/07 MØTEBOK GANG OG SYKKELSTI ÅDNADALEN - HJORTHAUG - FORSKOTTERING Saksbehandlar: Øyvind Tøsdal Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 04/1557 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 74/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre løyver kroner 4,7 mill til delfinansiering av etappe 1 av gang og sykkelveg mellom Hjorthaug og Kolskogheiane. Etappe 1 er frå Hjorthaug til avkøyrsla til LIDL sitt sentrallager. Os kommunestyre løyver og kroner 12,4 mill til forskottering av Statens Vegvesen sin del av kostnaden. Det er ein føresetnad at 2,4 mill. av dei 12,4 mill vert betalt tilbake til Os kommune seinast under føresetnad at prosjektet er fullført då. Resten, 10,0 mill, skal betalast tilbake så snart det er mogleg å leggja summen inn i Hordaland fylkeskommune sine fylkesvegbudsjett. Vidare godkjenner Os kommunestyre at det vert teke opp lån stort kr til finansiering av prosjektet. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån, godkjenna lånevilkåra og å signera gjeldsbrev vedkomande lånet. Det vert og snarast søkt Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen Region Vest om høve til å forskottera kostnader med gangveg på etappe 1 og 2 med samla kr. 10 millionar. Det vert gjort følgjande endring i budsjettet for 2007: Post gang og sykkelveg Hjorthaug-Ådnadalen-Ulven vert sett til kr ,- Post Optak av lån- vert sett til ,- Os, 30. april 2007 Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 35/07 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om å auka lånet med 1,5 mill. kroner Kommunestyret ber administrasjonen arbeida med kostnadsreduserande tiltak for prosjektet. Samrøystes vedtak som innstillinga med justeringa frå ordføraren Vedtak: 1) Etappe 2 Kloakk og gangveg frå Ådnadalen til Ulven. Veg og VA til LIDL. Det må tilleggløyvast kr Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til finansiering av prosjektet og til å oppta og godkjenna lånevilkåra. Det vert også søkt fylkestinget om høve til å forskottera kostnader med gangveg, kr Kommunestyret ber administrasjonen arbeida med kostnadsreduserande tiltak for prosjektet. 2) Etappe 1 Gang og sykkelveg frå Hjorthaugen til Ådnadalen. Kommunstyret kjem attende til finansiering av prosjektet i budsjettarbeidet for ) Etappe 3 Gang og sykkelveg frå Kryss Ulven leir til Kolskogen. Kommunstyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til gang og sykkelveg under føresetnad av at Statens Vegvesen inngår avtale om tilbakebetaling av beløpet i 2008/2009. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Summane skal kvalitetssikrast. Vedtak: 1) Etappe 2 Kloakk og gangveg frå Ådnadalen til Ulven. Veg og VA til LIDL. Det må tilleggløyvast 6,6 millionar kr. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til finansiering av prosjektet og til å oppta og godkjenna låvevilkåra. Det vert også søkt fylkestinget om høve til å forskottera kostnader med gangve, kr ) Etappe 1 Gang og sykkelveg frå Hjorthaugen til Ådnadalen. Kommunstyret kjem attende til finansiering av prosjektet i budsjettarbeidet for ) Etappe 3 Gang og sykkelveg frå Kryss Ulven leir til Kolskogen. Kommunstyret godkjenner at det vert teke opp lån stort kr til gang og sykkelveg under føresetnad av at Statens Vegvesen inngår avtale om tilbakebetaling av beløpet i 2008/2009. Side 23 av 40

24 Sak 35/07 Vedlegg: 1. Kostnadskalkyle frå COWI for utbetring av FV 160 Etappe 1 datert Utsnitt reguleringsplan for strekninga Hjorthaug- avkøyrsle LIDL Saksopplysningar: Bygging av gang- og sykkelveg mellom Kolskogheiane og Ådnadalen Etappe 3 og 2 er i gang. Etappe 2; -gang- og sykkelveg med autovern og veglys frå Ådnadalen til krysset ved Ulven leir, samt leidningsanlegg for kloakk og vatn frå Ådnadalen til Ulven leir er på det næraste fullført. I tillegg er det inngått avtale med Statens Vegvesen om at Os kommune forskotterar om lag 14 millionar kroner til bygging av gang og sykkelveg mellom Kolskogheiane og kryss FV 160- Ulvenvegen og FV161 -Lyseklostervegen. Etappe 3 vil bli starta opp like over ferien og tilbakebetaling av forskotteringa til etappe 3;-kryss ved Ulven leir til Kolskogheiane vil bli betalt tilbake når Stamvegprosjektet Rådal Svegatjørn er vedteke opstarta og tildelt midlar. Dette vert truleg i Os kommune har ikkje fått behandla søknaden sin om forskottering av strekninga avkøyrsel LIDL til kryss Ulvenvegen Lysekloster (Etappe 2) i fylkestinget. Os kommunestyre gjorde i møte , -sak 66/06, vedtak om å søkja om løyve til å forskottera kr 6,5,-millioer for å få bygd gang og sykkelveg frå kryss Ulvenvegen-Lysekloster til avkøyrsle LIDL. Planen er at Fylkestinget skal behandla søknaden i junimøtet Difor hastar det no å få inn endra søknad slik at Os kommune, om mogeleg, kan få bygd gang- og sykkelvegl også frå avkøyrsla til LIDL og fram til Hjothaug(etappe 1) All den tid søknaden ikkje er behandla, og det no er særs aktuelt og å byggja etappe 1;- har Os kommune ved ordførar Terje Søviknes, kommunaldirektør Øyvind Tøsdal og avdelingsingeniør Johannes Håkonsund møtt Statens Vegvesen Region Vest ved økonomiansvarleg Per Steffen Myhren og Overingeniør Arild Heggrenes, for å drøfta sjansen for å få til ei forskotteringsordning og for etappe 1 mellom kryss LIDL og Hjorthaug. Kostnaden med etappe 2,som det i møte 20.juni 2006 vart vedteke å søkja forskottering av,mellom kryss LIDL og kryss ved Ulven er om lag 6,5 millionar kroner inklusiv mva. I tillegg kjem 1,4 millioner kroner inklusiv mva til opprusting av fylkesvegen. Kostnadsoverslaget for gang og sykkelveg LIDL Hjorthaug er kroner ,-eks mva og uføresett per 20.februar 2006(sjå vedlegg 1. ) I tillegg kjem kostnader til grunninnløysing, prosjekteringskostnader og prosjektadministrasjon. Os kommune skal stå som byggherre på etappe 1. Totale anleggskostnader for etappe 1, inklusiv grunninnløysing, prosjektering og prosjektadministrasjon vert rekna til om lag 8,2 millioner kroner inklusiv mva, og kjem fram som følgjer: Kostnadsoverslag eks mva kr ,- Prosjektleiing/administrasjon kr ,- Prosjektering /tilbodsinnhenting kr ,- Diverse Uføresett ca 15 % kr , Sum eks mva og grunninnløysing(avrunda kr ,- Mva (utgjer ca 10%) kr ,- Grunninnløysing kr ,- Samla sum inklusiv mva kr ,- Statens Vegvesen er positiv til å rå til ein forskotteringspakke for etappe 1 og 2 på 10,0 millionar og vil sjølv gå inn med direkte finansiering med 2,4 millionar under føresetnad av at Os kommune går inn med delfinansieing i form av anleggstilskot på 4,7 millioner kroner. Det betyr at det totalt er 17,1 millioner til finansiering av etappe 1 og etappe 2. Side 24 av 40

25 Sak 35/07 Kostnad etappe 1: kr ,- Kostnad etappe 2. kr ,- + opprusting fylkesveg etappe 2 kr , Sum kr ,- Forskottering kr ,- (i staden for 6,5,mill.slik vedteke søkt om ) Kommunalt anleggstilskot kr ,- Bidrag Statens Vegvesen kr , Sum kroner ,- Os kommune vil leggja ny kloakkleidning i gang og sykkelvegen, slik at kloakken som i dag vert pumpa mot vest og renn ut i Hagaviksfjero, vert snudd og vert pumpa til Ulven. På sikt vil all kloakken som i dag renn ut i Hagaviksfjero pumpast til Ulven. Det same gjeld kloakken som renn ut i Skeisosen via reinseanlegget i Skeisleira. Ved å snu desse to utlaupa bort frå Skeisosen og pumpa kloakken til Ulven og vidare til hovudreinseanlegg i Osdalen, vil problemet med utlslepp i Skeisosen kunna vera løyst. Vurdering: Ved å tilføra prosjektet om lag 9,0 mill i nye midlar vil gang og sykkelstien vera fullfinansiert på heile strekninga Kolskogheiane- Hjorthaug. Det ligg vassleidning på strekningen. Det ligg og kloakk på strekninga frå Rolls Royce til Hjorthaug og vidare til Hagaviksfjero. H er må det leggjast ny leidning, slik at kloakken vert leia til Ulven og Osdalen via pumpestasjonane ved Innkøyrsla til LIDL og og ved Ulven leir. Kloakkleidningen vert avgiftsfinansiert og vil ikkje ha noko med forskotteringssøknaden til Statens Vegvesen/Hordaland Fylkeskommune og gjera. Det vil vera rom for å finansiera kloakkleidningen innan ordinært låneopptak til investeringsprosjekt i kommunen utan at det går ut over andre viktige kloakkprosjekt som står for døra. Uansett er kloakkanlegget avgiftsfinansiert og det vil ha lite å sei for avgiftsnivået fordi om det vert nytta pengar til utbetring/leggjing av ny leidning i gang og sykkelvegen mellom Hjorthaug og Ådnadalen. Det er viktig å få samordna arbeida med gang og sykkelveg og ny kloakkleidning. Då vert det ein samordningvinst som gjer at Os kommune totalt sett får ein lågare totalpris på veganlegget og kloakkanlegget sett i høve til om dei vart bygde som to seperate prosjekt. Klargjeringa av Kloppamyra vest for Rolls Royce er på det næraste ferdig og næringsverksemder står og trippar for å koma i gang med bygging. Forvaltningstyret har vedteke at det ikke kan setjast i gang bygging før gang og sykkelveg frå avkøyrsla til LIDL og fram til avkøyrsla til næringsaraelet på Kloppamyra er ferdig opparbeidd. Dersom berre den sist nemnde strekningen vert opparbeidd, vil det bli ståande igjen ei strekning frå Kloppamyra til Hjorthaug utan gang og sykkelveg, medan resten av strekninga Osøyro Ulven-Hjorthaug Grindevoll-Thuen- Bedehuset Moberg- Osøyro vil ha gang og sykkelveg. Rett nok manglar gang- og sykkelveg i Mobergsbakken, men det er fullt mogeleg å ta inn Stemmevegen på Moberg og gå eller sykla ned Likbrekka til Osøyro. Då er runden fullført på trygg gang- og sykkelveg med unntak av strekninga denne saka gjeld. Ved å samordna bygginga av gang- og sykkelvegen mellom kyss LIDL og Hjorthaug med bygginga av gang- og sykkelvegen mellom Kolskogheiane og Ulven(etappe 3), kan det nyttast overskotsmassar frå etappe 3 på etappe 1 med økonomisk innsparing som resultat. Side 25 av 40

26 Sak 35/07 Konklusjon: Rådmannen rår til at Os kommunestyre løyver kroner 4,7 millioner til delfinansiering av etappe 1 av gang- og sykkelveg mellom Hjorthaug og Kolskogheiane. Etappe 1 er frå Hjorthaug til avkøyrsla til LIDL sitt sentrallager. Vidare rår rådmannen til at Os kommunestyre løyver kroner 12,4 mill til forskottering av Statens Vegvesen sin del av kostnaden. Det er ein føresetnad at 2,4 mill. av dei 12,4 mill vert betalt tilbake til Os kommune seinast under føresetnad at prosjektet er fullført då. Resten, 10,0 mill, skal betalast tilbake så snart det er mogleg å leggja summen inn i Hordaland fylkeskommune sine fylkesvegbudsjett. Vidare rår rådmannen til at Os kommunestyre godkjenner at det vert teke opp lån stort kroner ,- til finansiering av prosjektet. Rådmannen ber om fullmakt til å ta opp lån og godkjenna låvevilkåra. Det vert og snarast søkt Hordaland Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen Region Vest om høve til å forskottera kostnader med gangveg på etappe 1 og 2 med samla kr. 10 millionar. Os 30.april 2007 Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 26 av 40

27 Sak 36/07 MØTEBOK GODKJENNING REGULERINGSPLAN FOR KLOPPAMYRA, ÅDNADALEN Saksbehandlar: Asle J. Andås Arkiv: GEO P0603 Arkivsaksnr.: 06/363 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 68/06 Os Forvaltningsstyre DS /06 Os Forvaltningsstyre PS /07 Råd for funksjonshemma PS /07 Os eldreråd PS /07 Os Forvaltningsstyre PS /07 Os Forvaltningsstyre PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner kommunestyret framlegg til reguleringsplan for Kloppamyra, Ådnadalen, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Knut Terje Rekve Pådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 36/07 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande framlegg istaden for 7: Bedriftene i området skal driva innanfor dei til ei kvar tid gjeldande miljøkrav og akseptable rammer når det gjeld støv, støy og avlaup, utslepp til luft, vatn og sjø. Dette gjeld eksponering i høve til naboar, mest mogeleg skjerming i høve til innsyn, avdemping gjennom plassering og skjerming av støykjelder og andre tiltak som gir minst mogelege ulemper for bustadar og tun utanfor reguleringsområdet. Buffersona mot det regulerte området skal følgja terrenget. Eirik Neverdal (Uavh.) kom med framlegg om å leggja føresegnene 2.7 som eige avsnittunder 3: Området skal nyttast til industri og lager. Verksemder som etter det faste utvalet for plansaker sitt skjøn, kan føra med seg miljømessige ulemper ( støy og luft)for dei omkringlinngande områda, særleg bustadområde, vert ikkje tilletne. - Rekkefølgeføresegnene til kommunen skal innarbeidast i planen. - Det skal opparbeidast gang- og sykkelsti frå Lidl-krysset til avkøyrse Kloppamyra. - Tiltakshavar skal senda planen attende til administrasjonen for ny handsaming i forvaltningsstyret når ovannemnde punkt er Innarbeidd. Punkt 1 i Neverdal og Bahus sine framlegg vart begge samrøystes vedtekne. Punkt 2 Rekkefølgeføresegnene skal innarbeidast i planen - vart samrøystes vedteke. Punkt 3 vart vedteke med 5 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs, 1Ap) mot 4 røyster (3Frp, 1H). Vedtak: Saka vert sendt attende til tiltakshavar for at følgjande punkt skal innarbeidast i planen: - Området skal nyttast til industri og lager. Verksemder som etter det faste utvalet for plansaker sitt skjøn, kan føra med seg miljømessige ulemper ( støy og luft)for dei omkringlinngande områda, særleg bustadområde, vert ikkje tilletne. - Bedriftene i området skal driva innanfor dei til ei kvar tid gjeldande miljøkrav og akseptable rammer når det gjeld støv, støy og avlaup, utslepp til luft, vatn og sjø. Dette gjeld eksponering i høve til naboar, mest mogeleg skjerming i høve til innsyn, avdemping gjennom plassering og skjerming av støykjelder og andre tiltak som gir minst mogelege ulemper for bustadar og tun utanfor reguleringsområdet. - Buffersona mot det regulerte området skal følgja terrenget. - Det skal opparbeidast gang- og sykkelsti frå Lidl-krysset til avkøyrse Kloppamyra. - Tiltakshavar skal senda planen attende til administrasjonen når ovannemnde punkt er oppretta. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Eldrerådet har ingen merknader til framlegg til reguleringsplan for Kloppamyra i Ådnadalen. Side 28 av 40

29 Sak 36/07 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalet: Det vart samrøyses gjort vedtak om at rådet ikkje har innvendingar mot reguleringsplanen. Vedtak: Rådet har ingen innvendingar mot reguleringsplanen. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret ønsker ei skriftleg orientering om delegasjonsfullmakta i plansaker. Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer forvaltningsstyret (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Kloppamyra, Ådnadalen, datert , revidert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Side 29 av 40

30 Sak 36/07 Vedlegg: 1.0 Oversendingsbrev dat Framlegg til reguleringsplan rev Framlegg til reguleringsføresegner rev Planskildring rev Kommentar til innkomne merknader dat Statens vegvesen dat Fylkesmannen i Hordaland, landbruk dat Barnetalsmannen dat Hordaland Fylkeskommune, kommunesamarbeid dat Fylkesmannen i Hordaland, miljø dat Råd for funksjonshemma mø os Eldreråd mø Alvhild Brakvatne dat Notat tilleggsopplysninger i saka dat Reviderte føresegner dat Eige vedlegg: 1.5 Framlegg til revidert reguleringsplan (i fargar) rev Saksopplysningar: Os Forvaltningsstyret behandla saka på møte og gjorde nokre små endringer i plan og føresegner. Reviderte føresegner ligg som vedlegg 4.2, revidert plankart er eige vedlegg. Os Forvaltningsstyre behandla i møte sak 140/07. Følgjande vedtak vart gjort: Punkt 1 i Neverdal og Bahus sine framlegg vart begge samrøystes vedtekne. Punkt 2 Rekkefølgeføresegnene skal innarbeidast i planen - vart samrøystes vedteke. Punkt 3 vart vedteke med 5 røyster (1Uavh, 1Krf, 1Tvs, 1Ap) mot 4 røyster (3Frp, 1H). Saka vert sendt attende til tiltakshavar for at følgjande punkt skal innarbeidast i planen: o Området skal nyttast til industri og lager. Verksemder som etter det faste utvalet for plansaker sitt skjøn, kan føra med seg miljømessige ulemper ( støy og luft)for dei omkringlinngande områda, særleg bustadområde, vert ikkje tilletne. o Bedriftene i området skal driva innanfor dei til ei kvar tid gjeldande miljøkrav og akseptable rammer når det gjeld støv, støy og avlaup, utslepp til luft, vatn og sjø. Dette gjeld eksponering i høve til naboar, mest mogeleg skjerming i høve til innsyn, avdemping gjennom plassering og skjerming av støykjelder og andre tiltak som gir minst mogelege ulemper for bustadar og tun utanfor reguleringsområdet. o Buffersona mot det regulerte området skal følgja terrenget. o Det skal opparbeidast gang- og sykkelsti frå Lidl-krysset til avkøyrse Kloppamyra. o Tiltakshavar skal senda planen attende til administrasjonen når ovannemnde punkt er oppretta. Tiltakshavar påstår å ha retta plan og føresegner i samsvar med vedtak. Forvaltningsstyret må vurdere om buffersone følgjer terrenget og om justert plan er i samsvar med vedtaket. Tiltakshavar har forlenga buffersona mot tilliggande bustadfelt ned til fylkesvegen, mens på øvre del har buffersone ei jevn grense på 10 meter, uavhengig av terrenget. Nedanfor følgjer saka slik den var skrive til møte : Side 30 av 40

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.11.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer