MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI /07 07/832 REKNESKAPSRAPPORTAR PR JUNI /07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR JULI /07 07/1703 BALANSERAPPORT KVARTAL /07 05/187 HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN /07 05/1790 LENGING AV AVTALE OM LEGEVAKTTELEFON FRÅ HJELP /07 07/1167 ORGANISERING AV ARBEIDET MED LÆRLINGAR - SPESIELT HELSEFAGARBEIDAR 65/07 07/1182 REGLEMENT FOR DELEGERING - OS KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITIKSE UTVAL OG FOLKEVALDE /07 07/1529 OS I TIO - MELDINGSSAK /07 07/1901 RETTFERDIG HANDEL /07 05/2412 REGULERINGSPLAN KUVEN UTMARK - VES. ENDRING OG UTVIDING 69/07 06/1910 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GOLFBANE PÅ HAUGE SLUTTBEHANDLING 70/07 06/2222 REG.PLAN LURANE NORD, VESENTLEG ENDRING OG UTVIDING SENIORSENTER - SLUTTBEHANDLING ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 71/07 07/735 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET Forfall: Elling Røttingen (FrP) Åse V. Sælensminde (Ap) Jostein Bondevik (Krf) Egil Lekven (Sp) Vara som møter: Sveinung Dalland Unnvar Bakke Arne Bjørndal Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Skorpo Høgre Bjoarvik Trafikkskule Kristelig folkeparti Rådhuset, kantina Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebiblioterk Sosialistisk Venstreparti Os Folkebibliotek Venstre Rådhuset, formannskapssalen 2

3 Sak 58/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: 1. Kommunestyret tek rekneskapsrapport for mai 2007 som melding. 2. Kommunestyret godkjenner at einingane sine straumbudsjett vert reduserte med til saman kr ,- slik at ein oppnår budsjettert innsparing vedk. straum, jfr budsjettpost Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. Sjølv om innsparingkravet i budsjettet vert innfridd med budsjettjusteringa, skal det likevel jobbast med ENØK-tiltak som kan redusera det totale straumforbruket. 3. Kommunestyret godkjenner at budsjettert fondsavsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr , jfr budsjettpost , vert omdisponert til å dekka meirutgifter vedk. juridisk bistand, konsulenthjelp og OU midlar. Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. 4. Kommunestyret godkjenner at meirutgifter til seniorpolitiske tiltak kr ,- vert dekka ved bruk at fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane, jfr balansekonto Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 58/07 Behandling i Os Formannskap i møte Ruth-Elin Midtbø (Ap) kom med følgjande tilleggsframlegg til pkt. 2: Sjølv om innsparingkravet i budsjettet vert innfridd med budsjettjusteringa, skal det likevel jobbast med ENØK-tiltak som kan redusera det totale straumforbruket. Dei fire punkta i framlegget vart røysta over kvar for seg og vart alle samrøystes vedtekne Tillegsframlegget frå Ap vart samrøystes vedteke. 5. Kommunestyret tek rekneskapsrapport for mai 2007 som melding. 6. Kommunestyret godkjenner at einingane sine straumbudsjett vert reduserte med til saman kr ,- slik at ein oppnår budsjettert innsparing vedk. straum, jfr budsjettpost Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. Sjølv om innsparingkravet i budsjettet vert innfridd med budsjettjusteringa, skal det likevel jobbast med ENØK-tiltak som kan redusera det totale straumforbruket. 7. Kommunestyret godkjenner at budsjettert fondsavsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr , jfr budsjettpost , vert omdisponert til å dekka meirutgifter vedk. juridisk bistand, konsulenthjelp og OU midlar. Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. 8. Kommunestyret godkjenner at meirutgifter til seniorpolitiske tiltak kr ,- vert dekka ved bruk at fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane, jfr balansekonto Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. Side 4 av 71

5 Sak 58/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - År - Bud Avvik Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSY K.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Rekneskapsrapport pr mai viser at rekneskapen for mai 2007 kan koma ut omtrent i balanse etter finans. Side 5 av 71

6 Sak 58/ Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 5,5 mill. kr. Lønsoppgjer Det sentrale lønsoppgjeret i kommunal sektor er no ferdig (kap. 4), og det er semje om ei ramme på om lag 4,9%. Lokale tingingar for kap. 3 (leiarar) og kap. 5 gjenstår. I tillegg til årets lønsoppgjer kjem resultatet frå dei lokale tingingane for kap. 4 i Desse var ferdige hausten 2006 etter at budsjettet for 2007 var lagt fram, og ligg såleis ikkje inne i lønsbudsjettet for Det vil og vera lønsgliding knytta til nytilsettingar. Eit overslag viser at vi vil mangla om lag 5,5 mill. kr. Pensjon/AFP Utgiftene til AFP ser ut til å halda seg innafor budsjettert ramme. Pensjonsleverandørene våre har varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og auke i folketrygda sitt grunnbeløp enn venta, vil kommunane få auka reguleringspremie. Også bruttogaranti elementet aukar. Det er vanskeleg å seia nøyaktig kor mykje dette vil utgjera. Innsparingskrav Enøk Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. Enøk tiltak, er administrasjonen ikkje kome så langt med tiltak. Straumprisen er imidlertid monaleg lågare no enn på budsjetteringstidspunktet, og rådmannen foreslår difor at einingane sine straumbudsjett vert reduserte slik at innsparingskravet i budsjettet vert innfridd. Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette. Anna Utgifter til juridisk bistand, konsulenthjelp og såkalla OU midlar til KS ser til saman ut til å verta om lag kr høgare enn budsjettert. Rådmannen foreslår at budsjettert avsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr ,- vert omdisponert til å dekka desse meirutgiftene. Seniorpolitiske tiltak Dette området ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. I budsjett 2007 er det budsjettert med kr ,- til seniorpolitiske tiltak. Restmidlar frå 2006 avsett på fond utgjer kr ,-. Pr. mai 2007 er det 35 personer som går på slike tiltak. Desse tiltaka som er i gang pr mai 2007 har ein årskostnad på kr ,-. Rådmannen foreslår å nytta fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane til å dekka meirutgiftene Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein mindreinntekt på kr ,-. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får halvårsverknad i Det er vidare budsjettert med kr ,- i innsparing vedk. innkjøp. Dette gjer at det er usikkert om ansvarsområdet klarar heile innsparingskravet på 1,5 mill. kr. Vi anslår underskotet til ,- men det er for tidleg å seie noko sikkert om dette Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 6 av 71

7 Sak 58/ Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Hegglandsdalen skule Eininga har for tida ei utfordring med få barn i SFO. Til hausten får dei mange nye førsteklassingar og vi vonar at barnetalet i SFO vil auka Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Eininga ser ut til gå i balanse på årsbasis. Området skuledrift ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på om lag kr Innsparinga kjem frå gjesteelevsavtale. Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Side 7 av 71

8 Sak 58/ Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Innan barnevernet ser vi ein tendens til at kostnadene aukar kraftig. Årsaka til dette er fleire barn i tiltak, fleire igangsette tiltak og fleire heimebuande ungdommar med omfattande tiltak (mellom anna New Page). Vidare er det fleire barn i institusjon og fosterheim og fleire barn som bur i institusjon over lenger tid. Korleis dette vil slå ut i løpet av 2007 er vanskeleg å seie noko sikkert om, men truleg vil området få eit underskot på om lag kr , Pleie- og omsorg Eininga har jobba hardt for å klare innsparingskravet på sjukeheimen på ,-. Dei har ikkje klart å spare inn så mykje som dei er pålagd men dei jobbar heile tida med saka. Luranetunet fekk også ei reduksjon i rammene i budsjett 2007 i høve til 2006 på ,-. Dei har jobba hardt for å klare dette innsparingskravet og det ser ut som dei skal klare dette i Dersom eininga ikkje klarer innsparingskravet på 1,1 mill. kroner blir underskotet dekka av tidlegare opparbeidde fond Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Side 8 av 71

9 Sak 58/ Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til få eit budsjettunderskot på om lag ,-. Årsaka til dette er at mange golv rundt i skulane er så nedslitne at det var nødvendig å gjøre ei stor reinsejobb og skurejobb for å unngå å skifte ut golva innan eit par år. Å skifte golva vil vere ein stor kostnad. Etter reinsejobben vil golva halde i mange år til Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 1,8 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr mai og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 0,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell etter framlegging av Kommuneproposisjonen Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta nær 2 mill. kr lågare enn budsjettert. Skatteanslaget for kommunesektoren er oppjustert med 0,9 mrd. kr. I prognosen frå KS der dette er lagt inn, kjem Os kommune ut med eit skatteanslag på om lag 317 mill. kr, dvs. vel 1,2 mill. kr mir enn det kommunen har budsjettert med (kommunen auka skatteanslaget med 6 mill. kr i høve til statsbudsjettet) Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 9,5 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr mai i år har vi hatt ei avkastning på ca. 14,6 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene juni desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 21,7 mill. kr, altså rundt 9,5 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 71

10 Sak 59/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORTAR PR JUNI 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 59/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - År - Bud Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 11 av 71

12 Sak 59/07 Rekneskapsrapport pr juni viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på om lag 9 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 14 mill. kr. Lønsoppgjer I det sentrale lønsoppgjeret i kommunal sektor (kap. 4), vart det semje om ei ramme på om lag 4,9%. Lokale tingingar for kap. 5 er og ferdig, medan det er brot i kap.3 (leiarar). I tillegg til årets lønsoppgjer kjem resultatet frå dei lokale tingingane for kap. 4 i Desse var ferdige hausten 2006 etter at budsjettet for 2007 var lagt fram, og ligg såleis ikkje inne i lønsbudsjettet for Det vil og vera lønsgliding knytta til nytilsettingar og reviderte vaktavtalar. Vi har fått utarbeida konsekvensrapportar frå lønssystemet over endringane, og vi ser ut til å mangla om lag 3 mill. kr. Dette er ein del mindre enn tidlegare varsla. AFP/pensjon Utgiftene til AFP ser førebels til å halda seg godt innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Reguleringspremien kjem først i slutten av september, men pensjonsleverandørane har utarbeida prognosar. Ut frå prognosane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Enøk Etter innstilling frå administrasjonen har formannskapet tilrådd at einingane sine straumbudsjett vert reduserte med til saman kr slik at ein oppnår budsjettert innsparing vedk. straum. Formannskapet presiserte likevel at sjølv om innsparingskravet i budsjettet vert innfridd med dette, skal det jobbast med ENØK tiltak som kan redusera det totale straumforbruket. Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette. Anna Utgifter til juridisk bistand, konsulenthjelp og såkalla OU midlar til KS ser til saman ut til å verta om lag kr høgare enn budsjettert. Etter innstilling frå administrasjonen har formannskapet tilrådd at budsjettert avsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr ,- vert omdisponert til å dekka desse meirutgiftene. Saka skal avgjerast av kommunestyret. Seniorpolitiske tiltak Dette området ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Etter innstilling frå administrasjonen har formannskapet tilrådd å nytta fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane til å dekka meirutgiftene. Saka skal avgjerast av kommunestyret Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa Rådmannen sin stab Side 12 av 71

13 Sak 59/ Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast i hovudsak IA tiltak. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til gå i balanse på årsbasis. Området skuledrift ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på om lag kr Innsparinga kjem frå gjesteelevsavtale. Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Side 13 av 71

14 Sak 59/ Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Innan barnevernet ser vi ein tendens til at kostnadene aukar kraftig. Årsaka til dette er fleire barn i tiltak, fleire igangsette tiltak og fleire heimebuande ungdommar med omfattande tiltak (mellom anna New Page). Vidare er det fleire barn i institusjon og fosterheim og fleire barn som bur i institusjon over lenger tid. Korleis dette vil slå ut i løpet av 2007 er vanskeleg å seie noko sikkert om, men truleg vil området få eit underskot på om lag kr , Pleie- og omsorg Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Side 14 av 71

15 Sak 59/ Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,5 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr juni og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 0,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell etter framlegging av Kommuneproposisjonen Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta nær 2 mill. kr lågare enn budsjettert. Skatteanslaget for kommunesektoren er oppjustert med 0,9 mrd. kr. I prognosen frå KS der dette er lagt inn, kjem Os kommune ut med eit skatteanslag på om lag 317 mill. kr, dvs. vel 1,2 mill. kr meir enn det kommunen har budsjettert med (kommunen auka skatteanslaget med 6 mill. kr i høve til statsbudsjettet) Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 8,7 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr juni i år har vi hatt ei avkastning på ca. 14,8 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene juli desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 20,9 mill. kr, altså rundt 8,7 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 15 av 71

16 Sak 60/07 REKNESKAPSRAPPORT PR JULI 2007 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr juli 2007 som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr juli 2007 som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 60/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. JULI tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - År - Bud Avvik Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF VAKSENOPPL OG FLYKTNINGETENEST REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 17 av 71

18 Sak 60/07 Rekneskapsrapport pr juli viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 10,6 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 14 mill. kr. Lønsoppgjer I det sentrale lønsoppgjeret i kommunal sektor (kap. 4), vart det semje om ei ramme på om lag 4,9%. Lokale tingingar for kap. 5 er og ferdig, medan det er brot i kap.3 (leiarar). I tillegg til årets lønsoppgjer kjem resultatet frå dei lokale tingingane for kap. 4 i Desse var ferdige hausten 2006 etter at budsjettet for 2007 var lagt fram, og ligg såleis ikkje inne i lønsbudsjettet for Det vil og vera lønsgliding knytta til nytilsettingar og reviderte vaktavtalar. Vi har fått utarbeida konsekvensrapportar frå lønssystemet over endringane, og vi ser ut til å mangla om lag 3 mill. kr. Dette er ein del mindre enn tidlegare varsla. AFP/pensjon Utgiftene til AFP ser førebels til å halda seg godt innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Reguleringspremien kjem først i slutten av september, men pensjonsleverandørane har utarbeida prognosar. Ut frå prognosane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Enøk Etter innstilling frå administrasjonen har formannskapet tilrådd at einingane sine straumbudsjett vert reduserte med til saman kr slik at ein oppnår budsjettert innsparing vedk. straum. Formannskapet presiserte likevel at sjølv om innsparingskravet i budsjettet vert innfridd med dette, skal det jobbast med ENØK tiltak som kan redusera det totale straumforbruket. Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette. Anna Utgifter til juridisk bistand, konsulenthjelp og såkalla OU midlar til KS ser til saman ut til å verta om lag kr høgare enn budsjettert. Etter innstilling frå administrasjonen har formannskapet tilrådd at budsjettert avsetning ( budsjettoverskot 2007 ) kr ,- vert omdisponert til å dekka desse meirutgiftene. Saka skal avgjerast av kommunestyret. Seniorpolitiske tiltak Dette området ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Etter innstilling frå administrasjonen har formannskapet tilrådd å nytta fondsmidlar vedk. inntrekk av tidlegare års underskot i einingane til å dekka meirutgiftene. Saka skal avgjerast av kommunestyret Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa. Side 18 av 71

19 Sak 60/ Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast i hovudsak IA tiltak. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til gå i balanse på årsbasis. Området skuledrift ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på om lag kr Innsparinga kjem frå gjesteelevsavtale. Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Søre Neset skule Side 19 av 71

20 Sak 60/ Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Innan barnevernet ser vi ein tendens til at kostnadene aukar kraftig. Årsaka til dette er fleire barn i tiltak, fleire igangsette tiltak og fleire heimebuande ungdommar med omfattande tiltak (mellom anna New Page). Vidare er det fleire barn i institusjon og fosterheim og fleire barn som bur i institusjon over lenger tid. Korleis dette vil slå ut i løpet av 2007 er vanskeleg å seie noko sikkert om, men truleg vil området få eit underskot på om lag kr , Pleie- og omsorg Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Side 20 av 71

21 Sak 60/ Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,5 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr juli og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 0,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell. Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta vel 2 mill. kr lågare enn budsjettert medan skatteinntektene inkludert inntektsutjamning er rekna til å verta 1,2 mill. kr høgare enn budsjettert Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 7,1 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr juli i år har vi hatt ei avkastning på ca. 14,2 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene august desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 19,3 mill. kr, altså rundt 7,1 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 71

22 Sak 61/07 BALANSERAPPORT KVARTAL MØTEBOK Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 07/1703 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 104/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 61/07 Vedlegg: Rapportering frå balansen pr Saksopplysningar: Vedlagt fylgjer Rapportering frå Balansen Os, Kenneth Stokke Rekneskapssjef Side 23 av 71

24 Sak 62/07 MØTEBOK HALVÅRSMELDING TIL SKATTEREKNESKAPEN Saksbehandlar: Terje B. Lågeide Arkiv: 201 Arkivsaksnr.: 05/187 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 57/06 Os kommunestyre PS /06 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek skatterekneskapen 1. halvår 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

25 Sak 62/07 Vedlegg: 1. Halvårsmelding 2. Halvårsrekneskap Saksopplysningar: Kommunestyre/kontrollutvalet skal ikkje lengre handsama sjølve skatterekneskapen. Skattedirektoratet ser det likevel som naturleg at skatteopkrevjaren oversender skatterekneskapen og kopi av den halvårlege utgreiinga si til kommunestyret/kontrollutvalet. Os, Terje B. Lågeide Skatteoppkrevjar Side 25 av 71

26 Sak 63/07 MØTEBOK LENGING AV AVTALE OM LEGEVAKTTELEFON FRÅ HJELP 24 Saksbehandlar: Birgit Nora Holsen Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 05/1790 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 33/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner ei lenging av avtalen med Hjelp24 frå til Meirkostnad på kr ,-, vert dekt inn ved reduksjon i budsjettrammene for dei einingane som fekk underskot i Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettendringar. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

27 Sak 63/07 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret godkjenner ei lenging av avtalen med Hjelp24 frå til Meirkostnad på kr ,-, vert dekt inn ved reduksjon i budsjettrammene for dei einingane som fekk underskot i Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettendringar. Behandling i Os kommunestyre i møte Laila Reiertsen (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: Kommunestyret ber administrasjonen ta eit samhandlingsmøe med legane før ein lyser ut stillinga som hjelpepersonell. Kontrakten med Hjelp 24 skal godkjennast i formannskapet. Tiltaket skal evaluerast etter eit års drift. Evalueringa skal leggjast fram for formannskapet. Administrasjonen si innstilling vart samrøystes vedeke. Tilleggsframlegget frå FrP vart samrøystes vedteke. Os kommune etablerar ei ordning med sjukepleiar som hjelpepersonale for legevaktlegane i tida på kvardagar og dei 7,5 travlaste timane på helge- og høgtidsdagar. Hjelpepersonalet ved legevakta bemannar ikkje legevakttelefonen i det heile. Denne tenesta vert sett ut til Hjelp 24 til ei samla kostnad på om lag kr ,- per år for døgnkontinuerleg drift. Årleg kostnad med sjukepleiar som hjelpepersonale er rekna til om lag brutto kr ,-. Årleg kostnad for drift av legevaktstelefonen via Hjelp 24 i døgnkontinuerleg drift er om lag kr ,- per år. Samla kostnad for hjelpepersonale og Hjelp 24 blir her ca kr ,- per år. Ein reknar med oppstart av den nye ordninga per den Kostnaden for 2006 blir dermed om lag kr ,- for hjelpepersonalet og ca kr ,- for avtalen med Hjelp24, til saman kr ,-. Kostnaden for 2006 skal dekkast inn av årsoppgjørsdisposisjonar for Kostnad for seinare år skal arbeidast inn i økonomiplanen frå Forventa innsparing på kr ,- ved Luranetunet og kr ,- i reduserte kostnader til innleige av eksterne legar i legevaktordninga, vert trekte inn som delfinansiering av det nye tiltaket. Kommunestyret ber administrasjonen ta eit samhandlingsmøe med legane før ein lyser ut stillinga somhjelpepersonell. Kontrakten med Hjelp 24 skal godkjennast i formannskapet. Tiltaket skal evaluerast etter eit års drift. Evalueringa skal leggjast fram for formannskapet. Side 27 av 71

28 Sak 63/07 Behandling i Os Formannskap i møte Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg til alternativ tilråding frå FrP/H: Forventa innsparing på kr ,- ved Luranetunet og kr ,- i reduserte kostnader til innleige av eksterne legar i legevaktordninga, vert trekte inn som delfinansiering av det nye tiltaket. Alternativ tilråding med tillegget frå FrP/H vart samrøystes vedteke. Os kommune etablerar ei ordning med sjukepleiar som hjelpepersonale for legevaktlegane i tida på kvardagar og dei 7,5 travlaste timane på helge- og høgtidsdagar. Hjelpepersonalet ved legevakta bemannar ikkje legevakttelefonen i det heile. Denne tenesta vert sett ut til Hjelp 24 til ei samla kostnad på om lag kr ,- per år for døgnkontinuerleg drift. Årleg kostnad med sjukepleiar som hjelpepersonale er rekna til om lag brutto kr ,-. Årleg kostnad for drift av legevaktstelefonen via Hjelp 24 i døgnkontinuerleg drift er om lag kr ,- per år. Samla kostnad for hjelpepersonale og Hjelp 24 blir her ca kr ,- per år. Ein reknar med oppstart av den nye ordninga per den Kostnaden for 2006 blir dermed om lag kr ,- for hjelpepersonalet og ca kr ,- for avtalen med Hjelp24, til saman kr ,-. Kostnaden for 2006 skal dekkast inn av årsoppgjørsdisposisjonar for Kostnad for seinare år skal arbeidast inn i økonomiplanen frå Forventa innsparing på kr ,- ved Luranetunet og kr ,- i reduserte kostnader til innleige av eksterne legar i legevaktordninga, vert trekte inn som delfinansiering av det nye tiltaket. Side 28 av 71

29 Sak 63/07 Vedlegg: 1. Tilbod frå Hjelp 24 Saksopplysningar: Avtalen som Os kommune har med Hjelp24 om drift og vedlikehald av legevakt og telefontenste opphøyrer den Arbeidet med å etablera eit kommunalt legevaktskontor i Kolskogen er ikkje ferdig. Hjelp24 kan tilby vidareføring av tenesten som i opprinrlig avtale til kr ,- pr. månad i peroden frå til Samla kostnad vil vere kr ,- Birgit N. Holsen saksbehandlar Side 29 av 71

30 Sak 64/07 MØTEBOK ORGANISERING AV ARBEIDET MED LÆRLINGAR - SPESIELT HELSEFAGARBEIDAR Saksbehandlar: Eva K. Røttingen Arkiv: 417 Arkivsaksnr.: 07/1167 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/07 Personal- og lønsutvalet PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre er positiv til å ta inn lærlingar i det nye helsefagarbeidarfaget frå , og ber om at oppretting av 5 nye læreplassar blir tatt opp til vurdering i samband med handsaming av budsjett for 2008/økonomiplan Os kommune vil ikkje på noverande tidspunkt gå inn i Opplæringskontoret for helse- og sosialfagene m.fl., men vil leggja til rette for at tilsette i kommunen kan ta seg av arbeidet med dei nye lærlingane. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

31 Sak 64/07 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga frå personal- og lønsutvalet. Os kommunestyre er positiv til å ta inn lærlingar i det nye helsefagarbeidarfaget frå , og ber om at oppretting av 5 nye læreplassar blir tatt opp til vurdering i samband med handsaming av budsjett for 2008/økonomiplan Os kommune vil ikkje på noverande tidspunkt gå inn i Opplæringskontoret for helse- og sosialfagene m.fl., men vil leggja til rette for at tilsette i kommunen kan ta seg av arbeidet med dei nye lærlingane. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Denne saka skal i Formannskapet og kjem i Kommunestyret i september. Arbeidsmiløutvalet sluttar seg til konklusjonen, og er einig i at for eit så pass lite område, er det lite eller ingen ting å henta på å gå inn i eit forpliktande fellesskap med andre kommunar. Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til administrasjonen sitt framlegg til vedtak. Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Os kommunestyre er positiv til å ta inn lærlingar i det nye helsefagarbeidarfaget frå , og ber om at oppretting av 5 nye læreplassar blir tatt opp til vurdering i samband med handsaming av budsjett for 2008/økonomiplan Os kommune vil ikkje på noverande tidspunkt gå inn i Opplæringskontoret for helse- og sosialfagene m.fl., men vil leggja til rette for at tilsette i kommunen kan ta seg av arbeidet med dei nye lærlingane. Side 31 av 71

32 Sak 64/07 Vedlegg: 1. Oppretting av felles opplæringskontor med hovedfokus på helse- og sosialfag, arbeidsgruppa si tilråding 2. Lovgrunnlag for opplæringskontor 3. Aksjonæravtale 4. Utkast til vedtekter for opplæringskontoret for helse- og sosialfagene m.fl. A/S 5. Budsjett for første fulle driftsår Saksopplysningar: Os kommune har i dag 10 lærlingeplassar og er godkjent lærebedrift for følgjande fag: Barne- og undgdomsarbeidar Omsorgsarbeidar IKT-fag Kontorfag Vi har no 8 lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget, 1 i omsorgsfaget og 1 IKT-lærling. Os kommune oppretta dei 10 læreplassane då det vart innført nye lærefag. Opplæringsløpet er 2 år på skule og 2 år i lære. Meininga var at vi skulle ha 5 lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget og 5 i omsorgsarbeidarfaget. Det har ikkje meldt seg nok søkjarar til lærlingeplassane i omsorgsarbeidarfaget, og vi har då fylt opp med lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget; der er pågangen mykje større. Søkninga til studieretningar for helse- og sosialfag går ned. Søkjarar til helse- og sosialfag i Hordaland har gått ned frå 1634 elevar i 2006 til 1427 elevar i Frå 2006 vert hjelpepleiarutdanninga og omsorgsarbeidarutdanninga avslutta, og det blir oppretta eit nytt lærefag: Helsefagarbeidarfaget med 2 år opplæring i skule og 2 år opplæring i bedrift. Dei første ordinære lærlingane vil vera ute i verksemdene frå hausten Kommunane sitt behov for arbeidskraft i omsorgssektoren er aukande, og vi må framstå som ein attraktiv og interessant arbeidsplass for å klara å trekka til oss ungdommen. Reformar i vidaregåande opplæring set og eit press på arbeidsgjevarar om å ta i mot lærlingar i mykje større skala enn tidlegare. Her er særleg det nye helsefagarbeidarfaget ei utfordring i kommunal sektor. Dette er bakgrunnen for at KS, fleire kommunar i Hordaland, fylkeskommunen m.fl. kom saman for å sjå om dette er oppgåver vi bør prøva å løysa i lag gjennom eit felles opplæringskontor. Det vart sett ned ei arbeidsgruppe som skulle utgreia dette nærare. Arbeidsgruppa si tilråding er no sendt ut, og er til handsaming i dei verksemdene som har bestilt utgreiinga. Vi må ta stilling til om Os kommune skal gå inn i eit slikt felles opplæringskontor. Arbeidsgruppen har gitt følgende enstemmige tilråding i saken: Man ser med bekymring på at søkertallet til både læreplasser og grunnkursene i helse og sosialfag i Hordaland er synkende. Dette gir store utfordringer for virksomheter i helsetjenesten med tanke på å rekruttere nødvendig arbeidskraft med fagkompetanse. De samarbeidende partene ser det som viktig og interessant at offentlige og private samordner sine ressurser for å motivere unge mennesker til å utdanne seg til en yrkeskarriere i helse og sosial sektoren. Side 32 av 71

33 Sak 64/07 Bergen og omegn trenger et felles organ som kan synliggjøre markedsføre og bidra til utvikling av helse og sosialarbeidsplassene, samt ta ansvar for lærlinger som utdanner seg til denne sektoren. De samarbeidende partene vil sterkt henstille adressatene til å delta i etableringen av et felles opplæringskontor med hovedfokus på helse og sosialfagene med oppstart fra 2007 og i samsvar med framlagt forslag. Eit opplæringskontor er eit organ for verksemder som samarbeider om opplæring for lærlingar og/eller lærekandidatar. Lærlingen teiknar kontrakt med opplæringskontoret. Alle tilskot vert betalt til kontoret, og medlemmene vedtek på årsmøtet kor stor del av lærlingetilskotet som skal overførast til kommunane/institusjonane. Arbeidsgruppa gjer framlegg om at medlemmene får utbetalt 60% av lærlingetilskotet. Målet er at opplæringskontoret skal ta det meste av oppgåvene knytt til arbeidet med læreplassane. Konkrete oppgaver som påligger opplæringskontoret: Bindeledd mellom medlemsbedriftene og yrkesopplæringsnemnda/ fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. Bistå ved formidling av elever til lærekontrakt. Opprette lærekontrakter. Påse at lærlingene får opplæring i samsvar med læreplanen, herunder dekke opp eventuell manglende teoriopplæring. Må ha faglige ledere for hvert fag som kontoret er godkjent for. Lage oversikt over hele læretida for lærling og arbeidsplass, - opplæringskontoret skal sette faglig standard for elever som vil ha læreplass Melde lærlingene opp til fagprøve ved slutten av læretiden og sørge for egnet prøvearbeid i samarbeid med lærebedriften. Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene og signalisere disse til fylkeskommunen og dermed eventuelt påvirke tilbudsstrukturen i den videregående opplæring. Utvikle og arrangere instruktøropplæring. Bidra til å rekruttere instruktører. Utarbeide og følge opp opplæringsbøker for lærlingene. Ha en plan for lærekandidater / lærlinger med spesielle behov. Opplæringskontoret skal stimulere og bidra til mangfold og likestilling i helsearbeiderfaget. Samarbeide med personalkontor/arbeidsplassene om tilrettelegging av stilling etter endt læretid. (jfr. Stortingsmelding 25/omsorgsmeldinga). Bidra til å rydde i ulike ordninger som har ulike roller i forholdet lærlinger arbeidsplass, viktigst her kan være NAV. Informere og motivere arbeidsplassene og videregående skoler for å utvikle samhandlingen og kvaliteten på læretida. Her møtes ulike tradisjoner, fag og kulturer, opplæringskontoret kan være en viktig brobygger. Bidra til kontinuerlig utvikling av helsearbeiderfaget. Hjelpe til med å få organisert kurs for voksne medarbeidere i bedriften, særlig med sikte på å kvalifisere disse til fagprøve. Organisasjonsform Arbeidsgruppa tilrår oppretting av Opplæringskontor for Helse- og sosialfagene som eit A/S med ikkje økonomiske føremål. Grunngjevinga for å velja A/S modellen er m.a. at dette er ein open, velkjend og oversikteleg organisasjonsform. Aksjekapitalen skal vera på kr Side 33 av 71

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2009 Frå: 09.00 til 11.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02.2010 Frå: 17.00 til 20.15 OS KOMMUNE Rådmannens stab MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.02. Frå: 17.00 til 20.15 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Espen Aspenes Marianne

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Formannskap/økonomiutval

Formannskap/økonomiutval Seljord kommune Møteprotokoll Formannskap/økonomiutval Utval: Møtestad: Møterom 2, Kommunehuset Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 40/07 07/735 FORVALTNINGSREVISJON "OS BYGG OG EIGEDOM AS" 697

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 40/07 07/735 FORVALTNINGSREVISJON OS BYGG OG EIGEDOM AS 697 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 19.06.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Unnvar Bakke (Ap) Vara som møter: Gunvor S. Sæbø (Ap) SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge

MØTEPROTOKOLL. Knut Harald Frøland Jan Erik Boge SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 19.01.2016 Møtetid: 13:00-14:55 Møtestad: Kommunehuset Av 8 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, BOMPENGEFINANSIERING 413 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/08 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Innkalling til Administrasjonsutvalet

Innkalling til Administrasjonsutvalet Innkalling til Administrasjonsutvalet Møtedato: 17.11.2015 Møtestad: Flora omsorgssenter Møtetid: 12:00 etter arbeidsmiljøutvalet sitt møte Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemma Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Leiar Harald Norheim, Jan Lorentz Lund,

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer