MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: Frå: til Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar Hedevig Holst (H), Bjørn Matland (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjeldstad (FrP), Leiv Gunnar Heggland (FrP), Nina Borgen Halhjem (FrP), Helge Kjellevold (V), Torun Øvredal (Tvs) Borghild Borgen (Ap), Leiv Gunnar Heggland (FrP) Norvald Skåtøy (Ap) Kommunaldirektør Beate Moberg Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Det var ingen merknader til saklista. Behandla saker: 20/08 23/08 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Hedevig Holst Stig Nilsen Helge Kjellevold Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/08 08/7 POLITISK KVARTER 21/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: SKULE 22/08 08/817 BARNEHAGAR, KOSTNADER OG ØKONOMISTYRING 23/08 08/90 TENESTEUTVIKLING- KVALITET, OMFANG OG SERVICENIVÅ

3 20/08 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 08/7 POLITISK KVARTER Kari Fjeldstad (Frp): Innkjøpsavtale med Norli. Status levering av skulebøker for skuleåret 2007/2008. Varighet/Styrking av avtale. Kommunaldirektør Beate Moberg orienterte om Lov om offentlige anskaffelser og om innkjøpsavtalen vi har saman med Bergen kommune. Avtalen med Norli gjekk ut og er forlenga ut Bergen kommune har følgd opp Norli og fått erstatning. Leiar Kåre Lutro: Det er ikkje kome melding om at ting ikkje er på plass no, men det var mykje rot i haust. Tidsfrist for utarbeding av plan og metode for oppfølging av miljøretta helsevern i skule og barnehage. Kommunaldirektør Beate Moberg: Kommunen jobbar med få på plass avale med Os Bygg og Eigedom. Samstundet kartlegg ein einingane. Det skal koma ein plan for framdrift til hausten vedk prosessen fram til godkjenning. Kostnader og omfang av utgreiingar som rådmannen bestiller eksternt. Kommunaldirektør Beate Moberg: Kommunen bruker svært lite eksterne konsulentar på utgreiingar. Agendarapporten kosta mellom 50 og ,- og skulebruksplanen kosta ,-. Samarbeid med KFU. Leiar Kåre Lutro: Hn tar gjerne imot innspel til Kommunalt ForeldreUtval. Skulefagleg ansvarleg er linken. Hedevig Holst (H), Ventetid for kartlegging av lese- skrivevansker hos barn. Leiar Kåre Lutro: Skulane handrerer dette sjølve. Kommunaldirektør Beate Moberg: PPT har ei venetid på 8 10 mnd. for å få ei vurdering/ utgreiing av barna. Kriterier for økonomisk stønad til behandlingsprogram for rusavhengige generelt og for Narconon programmet spesielt. Kven vurderer dei kvalitetsmessige krava til dei programma som Os kommune gir støtte til? Korleis held ein oversikt over de programma som ein kan godkjenna stønad til? Kommunaldirektør Beate Moberg: Personar somhar rusroblem og som ønsker behandling på institusjon, vert kartlagt av NAV. (Før- og nosituasjon.) Søknaden går til Helsedirektratet som tildeler institusjonsplass. Der er ventetid. Dersom kommunen er redd for liv og helse for ein søkjar, fekk vedkomande eit tilbod medan han/ho venta på institusjonsplass. Narconon og andre er ikkje ei behandling, men eit tilsyn i venteperioden. Kommunen hadde 5 personar i perioden I 2008 vart budsjettposten teke bort. Vi hadde 1 spørsmål om hjelp i januar i år, men har ikkje noko tilbod lenger. Helge Kjellevol d(v) Foreldrestyrt skule Søre Øyane. Er skulen foreldrestyrt i dag? Leiar Kåre Lutro: Prosjektet er avslutta. Resten er opp til politikarane. Den foreldrestyrte skulen har ikkje bedt om å få halda fram med å vera foreldrestyrt. SFO sine planleggingsdagar. Vanskeleg for foreldre som går i arbeid at SFO er stengt. Kva kan kommunen gjera?

4 Leiar Kåre Lutro: Det er eit kostnadsspørsmål. For å halda ope lenger, må vi auka opp stillingane. Helge Kjellevoll (V): Utvalet treng å få talfesta desse utgiftene. Utvalsleiar Hedevig Holst (H): Ein skule i Oslo bruker foreldre som kan arbeida dugnad til å sjå etter borna på slike dagar. Norvald Skåtøy (Ap): Kommunen har eit ansvar for barna. Kva skjer med dette ansvaret ved slik dugnad? Ressurssituasjonen i skulane. Alle var positive i valkampen, men eg ser no at det blir kutta i budsjettet for skulane. Stig Nilsen (FrP) Betre skule. Vi må ha betre samarbeid med det kommunale utvalet. Kommunaldirektør Beate Moberg: Det kjem sak til neste møte. 21/08 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: SKULE Framlegg til vedtak: Utvalet tek saka om skulane i Os kommune til orientering. Skulefagleg ansvarleg Kåre Lutro orienterte om og svara på spørsmål kring temaet skular og skuleutvikling i Os. Torunn Øvredal (Tvs) kom med følgjande framlegg: Tenesteutvalet ber om at utfordringane og konsekvensane i reduksjon av ressursane til tilpassa opplæring og ved nedlegging av Lundefossen skule i tillegg, umiddelbart blir lagt fram for formannskapet. Saka må konkret innehalda kva ein har av timar og kva ein treng og kor store ressursar dette krev i kroner. Hedevig Holst (H) kom med følgjande framlegg: Tenesteutvalet vil i eit seinare møte koma attende til ein meir omfattande uttale. Øvredal sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Holst sitt framlegg vart sarmøystes vedteke. Vedtak: Tenesteutvalet ber om at utfordringane og konsekvenasne i reduksjon av ressursane til tilpassa opplæring og ved nedlegging av Lundefossen skule i tillegg, umiddelbart blir lagt fram for formannskapet. Saka må konkret innehalda kva ein har av timar og kva ein treng og kor store ressursar dette krev i kroner. Tenesteutvalet vil i eit seinare møte koma attende til ein meir omfattande uttale.

5 22/08 Arkiv: A10 Arkivsaknr.: 08/817 BARNEHAGAR, KOSTNADER OG ØKONOMISTYRING Leiar Hedevig Holst (H) la fram følgjande framlegg: Tenesteutvalet tar rapporten til orientering med følgjande merknader: Sjølvkostprinsippet for kommunale plassar er godt definert. Det blir sett lys på framtidige finansieringsformer og ein legg vekt på lovlege verkemilder for å auka barnetalet i dei kommunale barnehagane. Samanlikninga må baserast på like vilkår. Her er det etter vår meining nokre manglar: 1. Kommunale barnehagar betaler fellesutgifter til Bestillar og forvaltning, kommunetorg, psykiatri, helsevern og sosiale tenester, tenester for barn og unge. Det kjem ikkje fram om dei private må ta denne kostnaden. Det kjem heller ikkje fraam korleis utgiftsføring for desse felleseiningane blir belasta barnehagane. Storleiken av fellesbeløpet er marginalt men det utgjer 1 prosent. Det står ikkje noko om korleis dei private barnehagane nyttar slike tilbod og om dei blir belasta på same måte som kommunale plassar. 2. Det står heller ikkje noko om det er likskap mellom kommunale og private når det gjeld krav til intergrering av funksjonshemma, flyktningar og andre med spesielle behov. Rapporten samanliknar kostnadsnivået i Os med andre kommunar. Den seier ingen ting om korleis til dømes Rælingen kommune organiserer barnehagetilbodet. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Rapporten seier at kommunen tek på seg risiko ved å etablera kommunale barnehager. Mange private barnehagaer har kommunal garanti og tar også på seg risiko som går ut over det totale tenestetilbodet dersom dei må innfri lån. Rapporten seier at det er mogleg å leggja om bemanningsnormmen, men seier ingenting om det også krev større lokale enn det som finnes pr i dag. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Rapporten fortel at det er kun to barnehager i kommunal eige. Os kommune eig alle lokala som barnehagane nyttar i samband med barnetun. Rapporten fortel at det er få kommunale småbarnsplassar i Os. Rapporten fortell ikkkje noko om forskjell i trivselen og konituiteten for dei som jobbar i barnehagane. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Rapporten seier ikkje noko om kva ein privat barnehage treng av tenester frå kommunen. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidd rapporten. Rapporten seier ikkje noko om ein nødvendig organisering/stab i kommunen om alle barnehagane blir privatiserte. Dette har kanskje ikkje vore mandatet til dei som utarbeidde rapporten. Tallmateriealet i rapporten må kvalitetsikrast av administrasjonen. Ikkje alle tala er korrekte. Tenesteutvalet ber i første omgang om å få ei sammanlikning mellom drifta av ein kommunal og ein privat barnehage i Os. Administrasjonen informerte om at det er sett ned ei gruppe i administrasjonen som skal arbeida vidare med framtidig finansiering av barnehageplassar i Os. Tenesteutvlet vonar at overnevnte merknader blir tatt med i dette arbeidet. Framlegget til Holst vert å senda over til administrasjonen for vidare arbeid.

6 Innstillinga vart så samrøystes vedteke. Vedtak: Utvalet tek saka til orientering. 23/08 Arkiv: 053 Arkivsaknr.: 08/90 TENESTEUTVIKLING- KVALITET, OMFANG OG SERVICENIVÅ Framlegg til vedtak: Tenesteutvalet tek orienteringa opp til drøfting. Saka vart utsett til neste møte. Vedtak: Saka vart utsett til neste møte.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE

SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE SLUTTRAPPORT INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE Rådmannen, januar 2011 INNHALD SLUTTRAPPORT 1 INN PÅ TUNET I LUSTER KOMMUNE 1 1. INNLEIING 3 SIE-GARDEN, MOLLANDSMARKI (TILBOD TIL DEMENTE I TIDLEG FASE). 3 LINGJERDE-GARD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer