MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 52/08 08/1409 "REKLAME - JA TAKK!" VURDERING AV NY ORDNING FOR RESERVASJON MOT UADRESSERT REKLAME YMSE Balestrand Einar Målsnes Ordfører

2 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 45/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 256 Arkivsaknr.: 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Brev av med vedlegg frå Nessane vassverk BA Hovudplan for vassforsyning Drikkevassforskrifta Kommunelova 51 SAKSOPPLYSNINGAR Nessane vassverk er eit privat vassverk som leverer vatn til om lag 50 abonnentar, deriblant skule/barnehage og industri. Nesseplast er ei av tre industriverksemder som får vatn frå vassverket, og denne verksemda forbruker % av vassmengda. Vassverket nyttar vatn frå Nessedalselva. Vassforsyninga har ikkje vore godkjend i høve til drikkevassforskrifta. Det er planlagd renovering/oppgradering av vassverket slik at krava til godkjenning vert tilfredsstilt. Dette skal skje ved investering i filter for partikkelreduksjon, desinfeksjon med UV med klor i reserve, UV-sensor med alarm og ph-korrigering med vannglass. Det skal i tillegg etablerast eit reintvassbasseng på 100 m 3. Ut frå desse planane har Mattilsynet i brev av godkjent vassforsyninga. Investeringa er samla kalkulert til ca kr 1,5 mill. Sidan vassverket ikkje har midlar som kan nyttast til ei slik investering, er det planlagt å finansiere heile kostnaden ved låneopptak. Panteverdien er avgrensa, og det aller meste av forbruket og inntektene kjem frå Nesseplast. Av denne grunn har 3 av 3 bankar som ein har bedt om tilbod frå sett krav om kommunal garanti for å yte lån.

3 I samband med tiltaket er gebyra for abonnentane vedteke auka, og utgjer no kr mva pr år for ordinære abonnentar og kr mva pr år for Nesseplast (auka med kr mva). Nessane vassverk er innstilt på at ytterlegare investeringar vert dekka ved gebyrauke. Kommunen kan etter kommunelova 51 stille økonomisk garanti for verksemd som vert driven av andre enn kommunen sjølv, men dette gjeld ikkje garanti for næringsverksemd. Garantien skal vere i form av såkalla simpel kausjon. Vedtak om å stille garanti for beløp over kr skal godkjennast av fylkesmannen. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å godkjenne vassforsyning etter drikkevassforskrifta. Kommunen sine pliktar i høve til vassforsyning, er å syte for at det er ei tilfredsstillande vassforsyning etter føresegnene om miljøretta helsevern. Det kan og vere moment i høve til brannvassforsyning som bør tilleggjast vekt frå kommunen si side. Kommunen har ikkje plikt til sjølv å forestå den fysiske leveransen av vatn, utover å syte for at oppvekstsenteret på Nessane og kommunale tomter har ei godkjent vassforsyning. Kommunen kan såleis sette krav om at private hushald og verksemder sjølve etablerer godkjent vassforsyning. I samband med søknaden om kommunal garanti er kommunen oppmoda om rask sakshandsaming. Dette er grunngjeve med at ein ynskjer å få gjennomført ein del arbeid før det vert tele i jorda til vinteren. Det er ynskjeleg å få utbetra vassforsyninga raskt fordi det relativt ofte har vore påvist koliforme bakteriar/e-colibakteriar i råvatnet. VURDERING Det er opplyst at ein har lagt vekt på å finne ei kostnadseffektiv løysing for utbetring av vassforsyninga som tilfredsstiller krava, og det synest som ein har gjort dette. Det har vore ei god løysing med eit privat vassverk på Nessane som dekker behova for industriverksemdene, oppvekstsenteret og private abonnentar. Å endre på dette vil medføre nye utfordringar, og det er rådmannen si vurdering at ein vil vere tent med ei oppgradering av vassverket i regi av det etablerte Nessane vassverk BA. Det synest reelt at det er vanskeleg å løyse finansieringa utan ein kommunal garanti for låneopptaket i dette tilfellet. Rådmannen vil tilrå at ein går inn på ein kommunal garanti. Spørsmål som må vurderast i samband med dette, er kva vilkår kommunen skal sette for å sikre seg mot at denne garantien for lett vert utløyst. Det må i alle fall setjast som krav at lån vert sikra mot pant i eigedom slik som det er omtalt i søknaden. Då vil långjevar fyrst måtte iverksette realisering av pant før kommunen sitt garantiansvar vert gjort gjeldande, når det er simpel kausjon.

4 I tillegg vert det ei vurdering om vassverket bør forplikte seg til å auka gebyrbetalinga eller den økonomiske medverknaden frå medlemane før ein kastar korta og det kommunale ansvaret trer inn. Her kan ein tenke seg at ein kan sette krav om at Nesseplast i utgangspunktet tek ein del av investeringa for å redusere låneopptaket, eller at gebyra må aukast til eit visst nivå dersom det må til nye investeringar eller kostnadene aukar av andre grunnar. Dette må i så fall vere ein avtale mellom kommunen og Nessane vassverk BA. Det vert lagt fram eit utkast til avtale i møtet. Rådmannen si tilråding: 1. Balestrand kommune stiller, i samsvar med kommunelova 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, kommunal garanti (simpel kausjon) for lån på kr 1,5 mill i samband med renovering av Nessane vassverk, slik dette er framstilt i søknad av med vedlegg. 2. Det er ein føresetnad for garantien at långjevar sikrar lånet med pant i Nessane vassverk sine eigendelar. 3. Det skal inngåast avtale mellom Balestrand kommune og Nessane vassverk om at ytterlegare investeringar og auka kostnader skal dekkast ved gebyrauke. Avtalen skal omfatte føresegner om at Nessane vassverk sine eigedomar og rettar skal vere overførbare til andre. Handsaming: Formannskapet : Rådmannen orienterte om møte med Nessane vassverk og om brev av , der Nessane vassverk stadfester oppfylling av vilkåra som det er gjort framlegg om å stille for å kunne gje kommunal garanti for lån. Det vart lagt fram endra tilråding frå rådmannen: 1. Balestrand kommune stiller, i samsvar med kommunelova 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, kommunal garanti (simpel kausjon) for lån på kr 1,5 mill i samband med renovering av Nessane vassverk, slik dette er framstilt i søknad av med vedlegg. 2. Det er ein føresetnad for garantien at långjevar sikrar lånet med pant i Nessane vassverk sine eigendelar og at dei øvrige vilkåra som går fram av brev av frå Nessane vassverk er oppfylt. Det vart røysta over tilrådinga frå rådmannen.

5 Tilråding 1. Balestrand kommune stiller, i samsvar med kommunelova 51 og forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, kommunal garanti (simpel kausjon) for lån på kr 1,5 mill i samband med renovering av Nessane vassverk, slik dette er framstilt i søknad av med vedlegg. 2. Det er ein føresetnad for garantien at långjevar sikrar lånet med pant i Nessane vassverk sine eigendelar og at dei øvrige vilkåra som går fram av brev av frå Nessane vassverk er oppfylt. Samrøystes

6 Sak 52/08 MØTEBOK Sak nr.: Utval Møtedato 46/08 Formannskapet /08 Kommunestyret Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaknr.: 08/1409 Arkiv: N61 "REKLAME - JA TAKK!" VURDERING AV NY ORDNING FOR RESERVASJON MOT UADRESSERT REKLAME Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: SAKSOPPLYSNINGAR Saka har sin bakgrunn i ein kampanje frå Norges Naturvernforbund: Reklame ja takk!. Kampanjen har som mål å få ned omfanget av distribusjon av uadressert reklame, ved å speilvende dagens reservasjonsordning. Med den ordninga det er gjort framlegg om, må dei som ynskjer slik reklame aktivt seie frå om det. Naturvernforbundet peiker på at ei omlegging vil gje store positive miljømessige effektar. Den gjeldande marknadfsøringslova er til hinder for å innføre ei slik ordning. Marknadsføringslova skal reviderast i haust, og i samband med dette er kommunane bedne om å ta stilling til saka. Formannskapet tok opp saka direkte i møtet den VURDERING Saka er teken opp utan nærare vurdering eller tilråding frå rådmannen. Rådmannen si tilråding:

7 Sak 52/08 Handsaming: Formannskapet : Formannskapet kom samla fram til slikt vedtak: Tilråding: 1. Balestrand kommune vil be partia på Stortinget om at dei i samband med handsaming av regjeringa sitt framlegg til ny marknadsføringslov i haust, gjer framlegg om ei lovendring som medfører ei speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. 2. Dersom ny marknadsføringslov ikkje vert endra av Stortinget, vil Balestrand kommune søke regjeringa om å få verte ein forsøkskommune for speilvending av dagens reservasjonsordning mot uadressert reklame. Samrøystes