MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR Tilleggsoppmoding for 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : Tid: Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR Tilleggsoppmoding for /12 12/679 Mobildekning i Høyangertunnelen - deling av eigenandel utbygging med Høyanger 56/12 12/695 Suppleringsval av særskilt utval for jordskiftesaker for perioden 1. januar 2013 til 31. desember /12 12/178 OPPTAK AV STARTLÅN 2012 TIL VIDARE UTLÅN 58/12 12/684 Søknad om fritak frå verv som vara til kommunestyret 59/12 12/681 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Søknad om utsetjing av avdragsbetaling YMSE Balestrand Harald N. Offerdal Ordførar/leiar

2 Sak 54/12 49/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Vigdis Sæterbø Arkivsaknr.: 12/678 Arkiv: F30 BUSETJING AV FLYKTNINGAR Tilleggsoppmoding for 2012 Vedlegg: Brev frå IMDI: Busetjing av flyktningar Bakgrunn: Mottak av nye flyktningar Lovheimel: Uttale til Balestrand kommunestyre vedr. mottak av flyktningar i Balestrand kommune har no fått brev frå IMDI med førespurnad om mottak av flyktningar i I 2010 og 2011 har kommunen busett tilsaman 20 flyktningar, i tråd med vedtak i kommunestyret. Ein har tilsett flyktningekonsulent i engasjement i 70 % stilling ut 2011, per no ser vi at flyktningane har behov for vidare oppfylgjing, og legg opp til å vidareføre engasjementet ut 2012 i 50 % stilling. Erfaringane våre sålengt er at arbeid med flyktningar er spennande, men og utfordrande. Av utfordringar vil vi særleg nevne: - Vanskar med å skaffe bustader. Per no har vi tilfredsstillande bustad til alle, men det er aktuelt å byte bustad for iallfall ein einsleg og ein familie. Vi ser og det at når vi busett så mange flyktningar, har andre grupper vanskar med å få seg bustad då marknaden her i kommunen ikkje er så stor. - Vanskar med å skaffe språkpraksis. Flyktningane skal ha norskundervisning 3 4 dagar per veke, og i tillegg vere utplassert i ein bedrift 1 2 dagar i veka i språkpraksis. Vi har hatt store vanskar med å skaffe tilfredsstillande språkpraksisplasser, og ein av grunnane til dette er mangel på aktuelle bedrifter. - Lite kontroll med norskopplæringa. Per no har Balestrand kommune ein avtale med Høyanger kommune om norskundervisning for flyktningane. Dei reiser såleis til Høyanger 3 4 dagar i veka, og brukar mykje tid på reising. Vidare er det vanskeleg å ha kontroll med norskundervisninga all den tid andre lagar opplegget. Vi har kjent på dette

3 Sak 54/12 særskilt i samband med at ein har endra tidspunkt / dagar for undervisninga etter at vi har gjort avtale om språkpraksisplass som har ført til at vi må gjere nye avtalar med praksisplassane. Vidare framover er det slik at flyktningane har krav på stønad frå det offentlege i form av introduksjonsordning i 2 år. Deretter er det meininga at dei skal vere i stand til å forsyte seg sjølv og evt. familie. Undersøkjingar på landsbasis viser at stoda per no er at svært få flyktningar er i stand til dette etter 2 år, og mange må ha mykje støtte frå NAV i form av sosial stønad. NAV Balestrand har fokus på dette og arbeider aktivt for at flyktningane skal vere i stand til å greie seg på eiga hand etter to år, men innser at det ikkje er alle som vil bli i stand til det. Utfordringane med å ta seg av dei flyktningane som allereie er komne vil difor vare ved over tid. Slik ein vurderer stoda per no vil det ikkje vere tilrådeleg å ta imot flyktningar i , ein bør konsentrere seg om å ivareta dei som allereie er komne, på best mogleg måte. Balestrand kommune vurderar at ikkje er tilrådeleg å ta imot flyktningar i Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune vurderer at det ikkje er tilrådeleg å ta imot flyktningar i Samrøystes.

4 Sak 55/12 52/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 202 Arkivsaknr.: 12/679 Mobildekning i Høyangertunnelen - deling av eigenandel utbygging med Høyanger Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Søknad om midlar frå breibandløftet 8 Høyanger kommune Høyanger kommune har teke kontakt vedrørande mogeleg samarbeid om definansiering av eit felles prosjekt for å sikre mobildekning i Høyangertunnelen. Det er søkt fylkeskommunen om midlar frå breibandløftet 8. Prosjektet har i søknaden eit samla budsjett på kr og målsettinga er gjennomføring i Dersom støtte vert innvilga, vil 50% av godkjend kostnad bli dekka av breibandmidlane, eigenandelen vert såleis på kr som må fordelast mellom kommunane. Balestrand kommune må ta stilling om vi ønskjer å prioritere tiltaket og i så fall korleis vi skal finansiere dette. Ein vurderer tiltaket til i første rekke å vere eit tiltak for auka tryggleik, og at det vanskeleg kan forsvarast å nytte næringsfondet til dette førmålet. Ein tilrår difor at eventuell deltakning i prosjektet blir finansiert på annan måte, og at dette i så fall må bli ein del av prioriteringane i budsjettet for Fordeling av eigenandelen har så langt ikkje vore drøfta. Dersom ein fordeler kostnaden i høve til folketal (4222/1342) vil beløpet bli høvesvis kr på Høyanger og kr på Balestrand.

5 Sak 55/12 Balestrand kommune er positiv til samarbeid med Høyanger kommune om finansiering av mobildekning i Høyangertunnelen. Ein vil i arbeidet med budsjettet for 2013 vurdere ein eigendel i prosjektet på inntil kr basert på fordeling i høve til folketal i kommunane. Det vert likevel teke atterhald om endeleg budsjetthandsaming. Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune er positiv til samarbeid med Høyanger kommune om finansiering av mobildekning i Høyangertunnelen. Ein vil i arbeidet med budsjettet for 2013 vurdere ein eigendel i prosjektet på inntil kr basert på fordeling i høve til folketal i kommunane. Det vert likevel teke atterhald om endeleg budsjetthandsaming. Samrøystes.

6 Sak 56/12 8/12 Valnemnd /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Kjellaug Brekkhus Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 12/695 Suppleringsval av særskilt utval for jordskiftesaker for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Vedlegg: Protokoll: Val av særskilt utval for jordskiftesaker for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Brev frå Indre Sogn jordskifterett av : Val av særskilt utval for jordskiftesaker Bakgrunn: Lovheimel: Domsstollova Ved val av særskilt utval for jordskiftesaker 26. april i år vart det gjort val av 13 representantar i staden for 15 som det skulle vere. Det må veljast ytterligare to representantar til særskilt utval for jordskiftesaker. Valnemnd: Nemnda røysta samla over framlegget ifrå ordføraren,som vart samrøystes vedteke. Fylgjande medlemmer vart valde til supleringsval av særskilt utval for jordskiftesaker for perioden 1.januar 2013 til 31.desember 2016 Tore Brudvik Nedzada Fjærestad Samrøystes

7 Sak 57/12 50/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Svein Feidje Arkiv: 025 Arkivsaknr.: 12/178 OPPTAK AV STARTLÅN 2012 TIL VIDARE UTLÅN Vedlegg: Løyving startlån 2012, datert Løyving startlån for vidare tildeling 2012, datert Bakgrunn: Lovheimel: Kommunelova 50 nr. 6 Balestrand kommune har søkt og fått tilsagn på startlån i Husbanken til vidare utlån på kr i Vilkåra er serielån med totalt 30 år løpetid herav 8 år utan avdrag. Kommunen kan ta opp startlån i Husbanken til vidare utlån til privatpersonar. Startlån er behovsprøvd og kan omfatta blant anna unge i etableringsfasen, flyktningar, eineforsørgjarar, barnefamiliar, funksjonshemma, økonomisk vanskelegstilte med fleire. Føremålet er å bidra med å skaffa og sikra eigne bustader for unge og vanskelegstilte. Ved tap på utlån har kommune tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånet si restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for dei siste 75 prosent. Grunnlaget er heile restgjelda før oppgjør for sal er mottatt. Kommune har pr avsett kr til tapsfond. Startlån kan vera ei gunstig finansieringshjelp for nokre. Finanstilsynet har i retningsliner til forsvarleg utlånspraksis sett som karv at private finansinstitusjonar som regel ikkje skal gje lån ut over 85 % av bustaden sin verdi. Frå Husbanken er det presisert at dette ikkje gjeld startlån. Startlån kan på denne måten bidra til ei samla betre finasieringspakke. Finansavtalelova 47 gjeld likevel også for startlån. Denne paragrafen seier at ein er pliktig å

8 Sak 57/12 underretta lånetakar dersom forhold tilseier at ein alvorleg bør overvega å avstå frå å ta opp lån. Ein kommune som er i ein fråflyttingssituasjon og som treng verktøy for å stimulera til ny aktivitet og busetjing kan nytta startlån aktivt som ein del av sitt arbeid. Balestrand kommune tek opp startlån på kr 2,0 mill kr til vidare utlån til aktuelle søkjarar. Formannskapet: Formannskapet røysta over rådmannen si tilråding. Balestrand kommune tek opp startlån på kr 2,0 mill kr til vidare utlån til aktuelle søkjarar. Samrøystes.

9 Sak 58/12 9/12 Valnemnd /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Kjellaug Brekkhus Arkiv: 033 &16 Arkivsaknr.: 12/684 Søknad om fritak frå verv som vara til kommunestyret Vedlegg: Brev av Bakgrunn: Lovheimel: Syner til brev av ,der representanten Torbjørn Brosvik søkjer om fritak frå verv som 1.vara til kommunestyret for Kristeleg Folkeparti.Representanten er flytta til anna kommune. Iflg.Kommunelova 15, kan det gjevast fritak frå verv, for heile valperioden, grunna flytting. Av 16 framgår det at dersom medlemmer trer endeleg ut,eller har varig forfall, trer varamedlemmer frå vedkommande gruppe inn i deira stad, i den nummerorden dei er valgt dersom organet er valgt ved forholdsvalg. Det er rådmannen si oppfatning at omsøkte fritak frå vervet bør imøtekomast,og opprykk bør skje slik lova legg til grunn. Representanten Torbjørn Brosvik får fritak ifrå vervet som 1.vara til kommunestyret for heile valperioden.plassen vert fyllt ved opprykk av varamedlem.opprykket må her skje nøye i den nummerorden varamedlemmene er valgt.

10 Sak 58/12 Valnemnd: Nemnda røysta over tilrådinga. Representanten Torbjørn Brosvik får fritak ifrå vervet som 1.vara til kommunestyret for heile valperioden. Plassen vert fyllt ved opprykk av varamedlem. Opprykket må her skje nøye i den nummerorden varamedlemmene er valgt. Samrøystes

11 Sak 59/12 55/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 252 Arkivsaknr.: 12/681 Unntatt offentlig Ofl 13, fvl 13 Søknad om utsetjing av avdragsbetaling Vedlegg: Søknad datert Rekneskap 2010 og 2011 Bakgrunn: Søknad om avdragsutsetting på lån i kraftfond II Lovheimel: Kvikne s Hotell får 1 års avdragsutsetting med lån på kr i Kraftfond II. Lånet skal nedbetalst med halvårlege avdrag på kr frå og med Renter vert å betale pr 15.4 og som før. Formannskapet: Siv M. Lidal gjekk i frå medan det vart røysta over spørsmål om hennar habilitet i saka. Siv M. Lidal vert kjend ugild i saka. Samrøystes (4 av 4) Formannskapet røysta deretter over tilrådinga til rådmannen. Kvikne s Hotell får 1 års avdragsutsetting med lån på kr i Kraftfond II. Lånet skal nedbetalst med halvårlege avdrag på kr frå og med Renter vert å betale pr 15.4 og som før. Samrøystes (4 av 4).

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 85/09 :: Hafslo skyttarlag. Lån i næringsfondet - vilkår. 90/09 :: Reglement for Råd for funksjonshemma i Luster - revidering MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 26.11.2009 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret 1 MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondsstyret Møtedato: 09.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.15 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Kl: 10.30 14.00 Medlemmer: Harald N. Offerdal, ordførar Arnstein Menes Råmund Nyhammer Frode Bøthun Forfall: Varamedlemmer: Frå adm.

Detaljer