MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 16/06 05/276 SAMMØTE MED OS DIAKONAT OG OS PENSJONISTFORENING 3 17/06 06/248 DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER /06 05/955 FRIVILLIGSENTRAL 7 19/06 06/247 FYLKESELDRERÅDSKONFERANSEN /06 06/658 SENIORSENTER PÅ LURANE 11 21/06 05/1671 FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKORPO SØRVEST 13 22/06 04/271 SORTERING AV ELDRE 16 23/06 05/459 KVALITETSVURDERING AV ELDREOMSORGA I KOMMUNANE I HORDALAND 19 24/06 06/ BRUKARUNDERSØKING - LURANETUNET 25/06 05/1934 PLANPROGRAM FOR SENTRUMSPLANEN 37 26/06 06/4 REFERATSAKER OG MELDINGAR 44 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Kåre Herdlevær Leiar Gunvor S. Heggland Sekretær

3 Sak 15/06 MØTEBOK UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/6 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 1/06 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Protokollen frå førre eldrerådsmøte vert godkjendt. Os, Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 15/06 Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Protokollen frå førre eldrerådsmøte vert godkjendt. Side 4 av 28

5 Sak 16/06 MØTEBOK SAMMØTE MED OS DIAKONAT OG OS PENSJONISTFORENING Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 05/276 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 8/05 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Orienteringa frå Os diakonat og Os pensjonistforening vert teken som melding. Os, 29,03.06 Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

6 Sak 16/06 Vedlegg: Saksopplysningar: Kyrkjelydssekretær Inger Feste møter. Kyrkjelydssekretæren og leiaren i Os pensjonistforening gjer greie for arbeidet dei har ansvaret for. Side 6 av 28

7 Sak 17/06 MØTEBOK DEN INTERNASJONALE ELDREDAGEN 1.OKTOBER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/248 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 10/06 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting og evt. vedtak. Os, Kåre Herdlevær Leiar Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Det kom fram mange gode forslag. Rådsmedlemane skal tenkja meir til neste møte. Vedtak: Saka vert drøfta vidare på neste møte. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 17/06 Vedlegg: Saksopplysningar: Vi må drøfta talar på møtet. Medlemene må koma med framlegg. Vi må også drøfta programmet. Kva servering skal vi ha. Spesielt innbedne? Side 8 av 28

9 Sak 18/06 MØTEBOK FRIVILLIGSENTRAL Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 05/955 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 96/05 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS /05 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek orienteringa om friviljugsentral som melding. Os, Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 18/06 Vedlegg: Saksopplysningar: To av medlemene har vore med på ein idèdugnad om tiltaket. Dei må gjere greie for kva som kom fram, og kva rolle vil eldrerådet få. Side 10 av 28

11 Sak 19/06 MØTEBOK FYLKESELDRERÅDSKONFERANSEN 2006 Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/247 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/06 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek orienteringa frå årets fylkeseldrerådskonferanse som melding. Os, Kåre Herdlevær Leiar Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Det vart føreteke ei oppteljing av kven som kunne vera med, og leiaren får fullmakt til å rekna ut deltakarsummen og skriva søknaden. Vedtak: Det vert søkt om løyving for å delta på Eldrerådskonferansen 22. og 23. mars Leiaren får fullmakt til å rekna ut og skriva søknaden. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 19/06 Vedlegg: Saksopplysningar: Tre av medlemene var tilstades begge dagane. Oppsummering. Side 12 av 28

13 Sak 20/06 MØTEBOK SENIORSENTER PÅ LURANE Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 06/658 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Saka vert lagt fram for drøfting og vedtak. Os, Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 20/06 Vedlegg: Saksopplysningar: Dei av medlemene som var tilstades på møtet 15.mars må kort kunna gje ei oppsummering frå møtet. Er dette ei form for omsorgsbustader? Skal kommunen engasjera seg i seniorbustader? Fører dette til direkte utgifter for kommunen? Vert seniorar rekna frå 50+? Har då kommunen plikter? Eller: Er dette tiltaket eit gode for alle dei som gjerne vil skifta bustad og få det meir lettvint i alderdomen? Her er mange spørsmål som krev svar. Eit hovudspørsmål: Skal eldrerådet engasjera seg i saka? Side 14 av 28

15 Sak 21/06 MØTEBOK FRAMLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKORPO SØRVEST Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO P0506 Arkivsaksnr.: 05/1671 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 173/05 Os Forvaltningsstyre PS /05 Os eldreråd PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Os eldreråd vil peika på at tilhøva for gåande, med eller utan rullator eller rullestol, vert tilfredstillande ivaretatt. Det gjeld både ilandstigning og at gangvegane har slike stigningsforhold at dei tilfredstiller forskriftsmessige krav. Os, Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 21/06 Vedlegg: 1. Nedfotografert plankart Saksopplysningar: Medlemene kjenner til at området er delt i ein offentleg del som friareal og privat del for hyttebygging. Delelina mellom privat og offentleg er godkjent tidlegare. I tillegg til hytter er det også lagt opp til nokre hyttenaust. Gangvegsystemet i hytteområdet kan nyttast av ålmenta. For eldrerådet må det vera viktig å peika på at tilhøva for gåande, med eller utan rullator/ rullestol kan både koma i land og nytta gangvegane. Side 16 av 28

17 Sak 22/06 MØTEBOK SORTERING AV ELDRE Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 &75 Arkivsaksnr.: 04/271 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 22/06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek referat frå møtet mellom Bergen eldreråd og Haukeland Universitetssykehus som melding. Os, Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

18 Sak 22/06 Vedlegg: 1. Referat frå møtet mellom Bergen eldreråd og Haukeland Universitetssykehus Saksopplysningar: Medlemene er kjent med avisinnlegg om denne saka. Som følgje av desse har Bergen eldreråd teke opp hansken og hatt eit møte med leiinga av nevrogolisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Som vedlegg følgjer eit notat etter dette møtet. Saka vert berre lagt fram for medlemene til orientering og evt. drøfting. Side 18 av 28

19 Sak 23/06 MØTEBOK KVALITETSVURDERING AV ELDREOMSORGA I KOMMUNANE I HORDALAND Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 05/459 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/05 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Eldrerådet tek analysen vedk. kvalitetsvurdering av eldreomsorga til orientering. Os, Kåre Herdlevær leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

20 Sak 23/06 Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Leiar Kåre Herdlevær kom med følgjande innspel til punkt B 2: Leiaren har fått hjelp frå administrasjonen til utfylling av skjemaet, med unntak av pkt. 2 under spørsmål B. Her må eldrerådet koma med si vurdering av dei politiske løysingane kommunen har valt. Leiaren kjem her med eit utkast til rådet si vurdering: 1. Alle bustadene på Luranetunet er omsorgsbustader. Dette er ei god løysing så lenge dei som bur der kan klara seg sjølve. Kommunen har ventelister for slike bustader. Det er planar for bygging av fleire i det same området. Dersom dette vert gjort på ein måte som ikkje gjev eit institusjonspreg, er eldrerådet glad for at slike planar vert sett ut i livet. Etter sterkt press, mellom anna frå eldrerådet, vil kommunen opna for å ta i bruk 8 ledige plassar i Os sjukeheim. Dette er likevel ikkje nok med tanke på at ventelistene aukar. Dei komande åra vil setja store krav til politikarane, med tanke på institusjonsplassar, for å halda tritt med auken av eldre. 2. Så langt eldrerådet kjenner til fungerer institusjonstilbodet godt. Men tilbodet er ikkje fullnøyande. Rådet meiner at dei tilsette må ha betre tid til å ta seg av den sosiale delen av opphaldet. Dette å ha tid til å snakka med dei som bur der, og også ha aktivitetar som gjer dagen meir meinigsfull er mangelvare. Aktivitørane, som tidlegare arbeidde her, må få arbeida med det dei vil og kan. Det vil gjera dei siste leveåra langt meir meiningsfulle for mange. Rådet slutta seg samrøystes til leiaren si innstilling og til resten av det utfylte skjemaet. Vedtak: Os Eldreråd har følgjande innspel til pkt B 2 vedk. handlingsplan for eldreomsorga: 1. Alle bustadene på Luranetunet er omsorgsbustader. Dette er ei god løysing så lenge dei som bur der kan klara seg sjølve. Kommunen har ventelister for slike bustader. Det er planar for bygging av fleire i det same området. Dersom dette vert gjort på ein måte som ikkje gjev eit institusjonspreg, er eldrerådet glad for at slike planar vert sett ut i livet. Etter sterkt press, mellom anna frå eldrerådet, vil kommunen opna for å ta i bruk 8 ledige plassar i Os sjukeheim. Dette er likevel ikkje nok med tanke på at ventelistene aukar. Dei komande åra vil setja store krav til politikarane, med tanke på institusjonsplassar, for å halda tritt med auken av eldre. 2. Så langt eldrerådet kjenner til fungerer institusjonstilbodet godt. Men tilbodet er ikkje fullnøyande. Rådet meiner at dei tilsette må ha betre tid til å ta seg av den sosiale delen av opphaldet. Dette å ha tid til å snakka med dei som bur der, og også ha aktivitetar som gjer dagen meir meinigsfull er mangelvare. Aktivitørane, som tidlegare arbeidde her, må få arbeida med det dei vil og kan. Det vil gjera dei siste leveåra langt meir meiningsfulle for mange. Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedak som innstillinga. Vedtak: Eldrerådet tek halvårsrapporten frå fylkesmannen vedk. handlingsplan for eldreomsorga som melding. Side 20 av 28

21 Sak 23/06 Vedlegg: 1. Analyse, utgreiing og dokumentasjon dat. mars Saksopplysningar: Saka var oppe på vårt møte d.å. som sak 11/06. Det vart der svart på ei rekkje spørsmål. Som vedlegg følgjer ei analyse av svara frå kommunane der 32 av 33 svarte. Saka vert lagt fram til orientering. Side 21 av 28

22 Sak 24/06 MØTEBOK BRUKARUNDERSØKING - LURANETUNET Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: J44 &32 Arkivsaksnr.: 06/533 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 55/06 Os Formannskap PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Eldrerådet tar brukarundersøkinga i omsorgssektoren til orientering. Os, Kåre Herdlevær Leiar Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Alternativt framlegg til vedtak frå Børge Lunde (H): Formannskapet tek orienteringa til etterretning. Formannskapet ser det som naudsynt med ei formell ekstern undersøking av tilhøva ved Luranetunet og sjukeheimen no. Framlegget fekk 2 røyster (H) og fall. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart dermed vedteke mot 2 røyster (H). Vedtak: Formannskapet tek orienteringa til etterretning. Formannskapet ser det ikkje som naudsynt med ei formell ekstern undersøking av tilhøva ved Luranetunet og sjukeheimen no, men ber administrasjonen koma attende med framlegg til ei slik ekstern undersøking i samband med budsjettet for 2007, for gjennomføring hausten 2007, eit år etter at nye kontraktar er tildelte for drifta. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 24/06 Vedlegg: 1. Saksutgreiing til formannskapet Saksopplysningar: Formannskapet har hatt saka oppe i møtet d.å. Vedlagt følgjer kopi av rådmannen si oppsummering til orientering. Side 23 av 28

24 Sak 25/06 MØTEBOK PLANPROGRAM FOR SENTRUMSPLANEN Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: GEO Arkivsaksnr.: 05/1934 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 263/05 Os Forvaltningsstyre PS /05 Os Formannskap PS /06 Os eldreråd PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os Forvaltningsstyre PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Dei to medlemene frå eldrerådet som er med i Referansegruppa og Gruppa for kultur og næring får fullmakt til å gje uttale på vegne av eldrerådet. Os, Kåre Herdlevær Leiar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

25 Sak 25/06 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Øystein Nordvik (Tvs) kom med framlegg om å leggja ned prosjektet frå og med mai til og med september. Prosjektet vert å ta opp for å vidareførast til kommunestyremøtet i desember. Tvs sitt framlegg fekk 1 røyst (1Tvs) og fall. Lisbeth L. Axelsen (H) kom med framlegg om å avslutta prosjektet til kommunestyremøtet i oktober. Høgre sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Formannskapet justerte grensa for området. Det vart sett ein rett strek frå det austlige punktet og til brua der Borgavegen startar. Grensa kan justerast litt etter eigedomsgrensar og terreng. Vedtak: Formannskapet tek utgreiinga om sentrumsplanen til orientering. Prosjektet skal avsluttast til kommunestyremøtet i oktober. Grensa for området vert justert slik: Det vart sett ein rett strek frå det austlige punktet og til brua der Borgavegen startar. Grensa kan justerast litt etter eigedomsgrensar og terreng. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalet: Forvaltningsstyret foreslår følgjande tillegg: Planområdet vert utvida til å omfatte heile Mobergsvika og Likbrekka slikt det vert vist på kart datert (vedlagt). Samrøsystes vedtak i samsvar med framlegg, med tillegg. Vedtak: OPPSTART SENTRUMSPLANEN FOR OS 1. Forvaltningsstyret vedtar i samsvar med 20-5 i Plan- og bygningslova at arbeidet med kommunedelplanen for Os sentrum skal startast opp. Kunngjering skjer i samsvar med Plan- og bygningslova 27-1, 2 ledd. 2. Planområdet vert utvida til å omfatte heile Mobergsvika og Likbrekka slikt det vert vist på kart datert (vedlagt). 3. Forvaltningsstyret vedtar at det vert starta arbeid med planprogram. Side 25 av 28

26 Sak 25/06 Vedlegg: 1. Vedlegga til høyringsnotatet: Trafikk og gatebruk, Bu- og oppvekstmiljø og Kultur og næring. Saksopplysningar: Forvaltningsstyret har vedteke å leggja planprogrammet for sentrumsplanen ut til offentleg høyring. Eldrerådet har fått oversendt planframlegget. Høyringsfristen er d.å. Saka vert difor teken opp på dette møtet, men leiaren ser det som vanskeleg å koma med eit framlegg til vedtak, avdi det har vore alt for lita tid til å setja seg inn i planen. To av medlemene i eldrerådet er med i kvar si gruppe: Referansegruppa og Gruppa for kultur og næring. Leiaren sitt framlegg er at desse to, i fellesskap, får fullmakt til å gje uttale på vegne av eldrerådet. Som vedlegg følgjer konklusjon for tema: Trafikk og gatebruk, Bu- og oppvekstmiljø og Kultur og næring. Saka vert lagt fram til orientering og evt. framlegg i tråd med leiaren sitt framlegg ovanfor. Side 26 av 28

27 Sak 26/06 REFERATSAKER OG MELDINGAR MØTEBOK Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/4 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 13/06 Os eldreråd PS /06 Os eldreråd PS Framlegg til vedtak: Dei refererte sakene vert tekne som melding. Os, Kåre Herdlevær Leiar Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Dei refererte sakene vert tekne som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 26/06 Vedlegg: a. Melding om oppstart av reguleringsplan Gjelevika sør, Røttingen b. Protokoll frå møtet i Statens seniorråd c. Sluttrapport for rådsperioden for Statens seniorråd. Saksopplysningar: Side 28 av 28

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2008 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/09 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1163

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1163 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Mecmar, Søre Øyane Møtedato: 26.06.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Aase Lønningdal (FrP) Tore Rykkel (V) Vara som møter: Gustav Bahus

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 14.02.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 05/1345 Unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 28/06 03/993 REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR HAUGSNESET, LERKEVEGEN, GYMNASVEGEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 28/06 03/993 REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR HAUGSNESET, LERKEVEGEN, GYMNASVEGEN OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 21.02.2006 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 28/06 03/993 REHAB./OMBYGG.UTLEIGEBUSTADAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/07 07/469 ÅRSMELDING 2006 527 30/07 07/790 ÅRSREKNESKAPEN 2006 529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.05.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Egil Lekven (Sp) Sigve Thuen (FrP) Vara som møter Liv Rønning Sveinung

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2008 1013

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2008 1013 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.09.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 88/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 22/08 08/262 SKULEBRUKSPLAN 2008-2020, HØYRING 217 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Josein Bondevik (Krf) Vara som møter: Arne Bjørndal (Krf) Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2006 133 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 16/07 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR

Detaljer