MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI /04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT JUNI /04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORTAR PR JULI /04 04/01035 BALANSERAPPORT PR JUNI /04 04/01011 INVESTERINGSRAPPORT PR JULI /04 04/02033 SKATTEREKNESKAPEN 1 HALVÅR /04 04/01194 REVIDERT NASJONALBUDSJETT VEDTAK /04 03/03225 SØKNAD OM FORSKOTERING AV TIPPEMIDLAR - BALLBINGE I SØRE ØYANE 908

2 0087/04 04/00847 AVKØYRSLE KALVATRÆET-FORSKOTTERING AV KRONER ,- 0088/04 04/01474 KONKURRANSEUTSETJING AV REVISJONEN FOR OS KOMMUNE 0089/04 03/01610 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN LANGSIKTIG FELLESDEL /04 04/00257 REG.PLAN FOR NY TILKOMSTVEG LYSSAND TREINDUSTRI /04 03/02577 REGULERINGSPLAN FORSTRØNO /04 04/01234 DIHVA- TILPASSING TIL LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP /04 04/01667 OPPRETTING AV EIGEDOMSUTVAL /04 04/01049 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET - MELDINGSSAK /04 04/01049 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET - MELDINGSSAK /04 04/01777 SØKNAD OM FRITAK FRÅ VERV - DAG WESTHRIN /04 04/00466 FRITAK FRÅ KOMMUNALE VERV - BJØRN-ATLE DRANGE /04 04/01888 UTMELDING AV POLITISK PARTI - VIGDIS STRØNEN - MELDINGSSAK /04 04/01729 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a RESSURSER TIL PERSONAR MED OMFATTANDE BEHOV 1046 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling.

3 Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høyre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Biblioteket Sosialistisk Venstreparti Biblioteket Venstre Sentrumskvartalet rom 326

4 Sak 0082/04 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 04/00579 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skkorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0082/04 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MAI 2004 Alle tal i heile tyder negativt avvik Denne mnd Hittil i år År + tyder positivt avvik Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomieining Organisasjonseining Kommunetorget IKT -avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltareining Momskompensasjon Skatt, rammetilskot m.v Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Vaksenoppl og Flyktningetenest Rehabiliteringseining Psyk.helsev. og sos.tenester Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester PU - Vestre Lurane PU - Idrettsvegen PU - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Resultat før finans Finans Resultat Side 5 av 75

6 Sak 0082/04 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2004 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsprognose pr. mai syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk etter finans på om lag 4,3 mill. kr Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er manglande innsparing på konkurranseutsetting, jfr. vedtak om reinhaldsprosjektet samt at det ser ut til å verta vanskeleg å oppnå budsjettert innsparing på 0,5 mill. kr på naturleg avgang Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar og forvaltningseining Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på kr ,- på årsbasis. Tidlegare har denne sprekken sett ut til å bli vesentleg større, men det viser seg at det ligg pengar også innan open omsorg til å dekkje utgifter til Uloba. Desse budsjettmidlane som i dag ligg på open omsorg vil bli overført til bestillar og forvaltningseininga Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på kr på årsbasis. Kommunen har no sendt inn krav om momskompensasjon for 1. tertial 2004, og på bakgrunn av refusjonskravet vil vi varsla at kommunen pr i dag ser ut til å få kr mindre i momskompensasjon på årsbasis enn budsjettert Skatt, rammetilskot m.v. Side 6 av 75

7 Sak 0082/04 Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein meirinntekt på om lag 1,5 mill. kr på årsbasis. Skatteinngangen til kommunen hittil i år er svært god. Vi vil få inn langt meir i skatt enn det som er budsjettert, men samstundes vil vi få trekk i inntektsutjamnande tilskot. Ut frå KS sin prognosemodell vil skatt og inntektsutjamning samla koma ut betre enn budsjettert på årsbasis. Når det gjeld rammetilskot kan det koma eit lite tillegg i samband med revidert nasjonalbudsjett, men vi har ikkje fått oversendt tala på kommunenivå enno, og har difor valt å ikkje leggja inn noko ekstra i denne rekneskapsoversikten Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 7 av 75

8 Sak 0082/ Flåten barnehage Helsesjef Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Rehabiliteringseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- I 2004 har sengeavdelinga kosta om lag kr ,-. Kr ,- av desse er eit etterslep på variabel løn frå desember Kr av desse er løn til tilsette fram til dei blei flytta til andre einingar. Dei fleste slutta , nokon og andre var der til litt ut i februar. Eininga har vidare ein stilling som badevakt i 50 % som ikkje det er dekning for i budsjettet. Badevakta kostar ,- i året Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Tenesta Omsorgstilbod i heimen får ein budsjettsprekk på om lag ,- grunna dårlege brukarar i Stegen. Desse krev mange ekstravaktar. Tenesta Tiltak Psykisk helsevern får ein budsjettsprekk på kr ,- då statlige psykiatrimidlar er lågare enn budsjettert. Under tenesta Praktisk bistand i heimen er det ikkje budsjettmidlar. Her har vi fått ein brukar som krev tilsyn heile døgnet, jfr. eiga sak om butiltak for ungdomar som flyttar tilbake til Os etter opphald i fylkeskommunalt barnevernstiltak. Den eine ungdomen kostar ,- i 2004 slik som det ser ut pr. i dag. Tenesta økonomisk sosialhjelp får ein budsjettsprekk på kr ,- dersom tiltaka som vi har hatt hittil i år held fram. Utgiftene til økonomisk sosialhjelpen er redusert kraftig siste månaden Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga brukar meir enn det som ligg i budsjettet, men dei har planlagt dette inn mot avsette fondsmidlar Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Innan open omsorg er det lagt inn ei innsparing på 3,5 stillingar i 2004 med heilårsverknad. Denne nedbemanninga er ikkje ferdig gjennomført men ein jobbar med dette. Eininga klarar ikkje å få heilårseffekt av nedbemanninga, men reknar med at dei mot slutten av året vil vera der dei skal når det gjeld bemanning. Ein annan usikker post innan pleie og omsorg er sal av sengeplassar som er budsjettert med ,-. Hittil i år har vi fått inn kr ,- på dette salet. Her må det påreknast ein budsjettsprekk på minimum kr ,-. Årsaka til at budsjettsprekken likevel ikkje blir større er at det ser ut til å vera budsjettert for høg pensjon på dette ansvarsområdet Vestre Lurane Tenesta PU Vestre Lurane går mot eit budsjettunderskot på kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Årsaka til avviket er institusjonsomsorg på Haugsheim som har akutt tiltak på Side 8 av 75

9 Sak 0082/04 tunge brukarar som krev ekstravakter og nattevakter. I tillegg til ekstravakter har dei høgt sjukefråvær og høge opplæringskostnadar Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Samferdsle Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Finans Ansvarsområdet ser ut til å koma ut omtrent i balanse. Til grunn for prognosen ligg forventa innsparing på renteutgifter som følgje av rentenedgang og refinansiering til lågare rente på nærare 5 mill. kr. Det er forutsett fortsatt låg rente ut året, men likevel med noko auke mot slutten av året. Merk at innsparinga er tenkt sett av til eit bufferfond. Finansportefølja utvikla seg svært bra dei to første månadene i året, men mars - mai har vore dårlege månader og vi ligg no langt etter skjema i flg. budsjettet. Med ei normal avkastning resten av året vil vi likevel kunne få ein sprekk på 4 5 mill. kr på finansportefølja. Dette er no lagt inn i prognosen. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef MØTEBOK Side 9 av 75

10 Sak 0082/04 REKNESKAPSRAPPORT JUNI 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 04/00579 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr juni 2004 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 10 av 75

11 Sak 0082/04 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI 2004 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomieining Organisasjonseining Kommunetorget IKT -avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltareining Momskompensasjon Skatt, rammetilskot m.v Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Vaksenoppl og Flyktningetenest Rehabiliteringseining Psyk.helsev. og sos.tenester Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester PU - Vestre Lurane PU - Idrettsvegen PU - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Finans Side 11 av 75

12 Sak 0082/04 Rekneskapsprognose pr. juni syner at kommunen kan få ein budsjettinnsparing etter finans på om lag 2,6 mill. kr Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er manglande innsparing på konkurranseutsetting, jfr. vedtak om reinhaldsprosjektet samt at det ser ut til å verta vanskeleg å oppnå budsjettert innsparing på 0,5 mill. kr på naturleg avgang. Det ser ut til at vi også i år vil få sprekk på AFP, men inntektsføring av fjorårets negative premieavvik og andre innsparingar ser ut til å kompensera for dette Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar og forvaltningseining Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga har fått overført ressursar frå Open omsorg og fått meir i tilskot til særleg ressurskrevjande brukarar enn det som ligg inne i budsjettet dette dekkjer inn den budsjettsprekken som er varsla tidlegare Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på kr på årsbasis. Kommunen har sendt inn krav om momskompensasjon for 1. tertial 2004, og på bakgrunn av refusjonskravet vil vi varsla at kommunen pr i dag ser ut til å få kr mindre i momskompensasjon på årsbasis enn budsjettert Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein meirinntekt på om lag 1,5 mill. kr på årsbasis. Skatteinngangen til kommunen hittil i år er svært god. Vi vil få inn langt meir i skatt enn det Side 12 av 75

13 Sak 0082/04 som er budsjettert, men samstundes vil vi få trekk i inntektsutjamnande tilskot. Ut frå KS sin prognosemodell vil skatt og inntektsutjamning samla koma ut betre enn budsjettert på årsbasis. Når det gjeld rammetilskotet har kommunen fått netto tilført kr i samband med revidert nasjonalbudsjett, men vi vil få auka utgifter til straum på grunn av gjeninnføring av el avgiften Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Side 13 av 75

14 Sak 0082/ Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Årsaka til denne sprekken er høge transportutgifter, reiseutgifter og bu utgifter for legevaktordninga. Vidare ser det ut til at vi vil bruker kr ,- meir enn budsjett til tenestekjøp frå private innan legevaktordninga Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Rehabiliteringseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- I 2004 har sengeavdelinga kosta om lag kr ,-. Kr ,- av desse er eit etterslep på variabel løn frå desember Kr av desse er løn til tilsette fram til dei blei flytta til andre einingar. Dei fleste slutta , nokon og andre var der til litt ut i februar. Eininga har vidare ein stilling som badevakt i 50 % som ikkje det er dekning for i budsjettet. Badevakta kostar ,- i året Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Tenesta Omsorgstilbod i heimen får ein budsjettsprekk på om lag ,- grunna dårlege brukarar i Stegen. Desse krev mange ekstravaktar. Dette overforbruket dekkjar ein inn ved fondsmidlar. Tenesta Tiltak Psykisk helsevern får ein budsjettsprekk på kr ,- då statlige psykiatrimidlar er lågare enn budsjettert. Også denne sprekken dekkjer ein inn ved å bruke av fondsmidlar. Under tenesta Praktisk bistand i heimen er det ikkje budsjettmidlar. Her har vi fått ein brukar som krev tilsyn heile døgnet, jfr. eiga sak om butiltak for ungdomar som flyttar tilbake til Os etter opphald i fylkeskommunalt barnevernstiltak. Den eine ungdomen kostar ,- i 2004 slik som det ser ut pr. i dag. Tenesta økonomisk sosialhjelp får ein budsjettsprekk på kr ,- dersom tiltaka som vi har hatt hittil i år held fram. Eininga håpar å dekkja inn dette underskotet ved budsjettoverskot andre stader innan eininga Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga brukar meir enn det som ligg i budsjettet, men dei har planlagt dette inn mot avsette fondsmidlar Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Innan open omsorg er det lagt inn ei budsjettinnsparing på 3,5 stillingar i 2004 med heilårsverknad. Denne nedbemanninga nærmar seg ferdig gjennomført, men eininga har enno litt igjen. Pleie og omsorg klarar ikkje å få heilårseffekt av nedbemanninga, men har jobba kontinuerlig med reduksjon i bemanninga heile året. Ein annan usikker post innan pleie og omsorg er sal av sengeplassar som er budsjettert med ,-. Hittil i år har vi fått inn kr ,- på dette salet. Her må det påreknast ein budsjettsprekk på minimum kr ,-. Årsaka til at budsjettsprekken likevel ikkje blir større er at det ser ut til å vera budsjettert for høg pensjon på dette ansvarsområdet. Side 14 av 75

15 Sak 0082/ Vestre Lurane Tenesta PU Vestre Lurane går mot eit budsjettunderskot på kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Årsaka til avviket er institusjonsomsorg på Haugsheim som har akutt tiltak på tunge brukarar som krev ekstravakter og nattevakter. I tillegg til ekstravakter har dei høgt sjukefråvær og høge opplæringskostnadar Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Samferdsle Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Finans Ansvarsområdet kan få ein meirinntekt på om lag 6,5 mill. kr. Til grunn for prognosen ligg forventa innsparing på renteutgifter som følgje av rentenedgang og refinansiering til lågare rente på nærare 5 mill. kr. Det er forutsett fortsatt låg rente ut året, men likevel med noko auke mot slutten av året. Merk at innsparinga er tenkt sett av til eit bufferfond. Finansportefølja utvikla seg svært bra dei to første månadene i året, men mars - mai var dårlege månader. Juni har har vore ein knallgod månad og teke igjen mykje av det tapte. Med ei normal avkastning resten av året vil vi likevel kunne få ein meirinntekt på om lag 1,5 mill. kr. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef MØTEBOK Side 15 av 75

16 Sak 0082/04 REKNESKAPSRAPPORTAR PR JULI 2004 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 04/00579 Saksnr.: Utval Møtedato 0028/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 16 av 75

17 Sak 0082/04 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomieining Organisasjonseining Kommunetorget IKT -avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltareining Momskompensasjon Skatt, rammetilskot m.v Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Vaksenoppl og Flyktningetenest Rehabiliteringseining Psyk.helsev. og sos.tenester Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester PU - Vestre Lurane PU - Idrettsvegen PU - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Finans Side 17 av 75

18 Sak 0082/04 REKNESKAPSRAPPORT PR. JULI 2004 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsprognose pr. juli syner at kommunen kan koma ut omtrent i balanse ved årsslutt Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er manglande innsparing på konkurranseutsetting, jfr. vedtak om reinhaldsprosjektet, samt at det ser ut til å verta vanskeleg å oppnå budsjettert innsparing på 0,5 mill. kr på naturleg avgang. Det ser ut til at vi også i år vil få sprekk på AFP, men inntektsføring av fjorårets negative premieavvik og andre innsparingar ser ut til å kompensera for dette Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar og forvaltningseining Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga har fått overført ressursar frå Open omsorg og fått meir i tilskot til særleg ressurskrevjande brukarar enn det som ligg inne i budsjettet. Dette dekkjer inn den budsjettsprekken som er varsla tidlegare Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på kr på årsbasis. Kommunen har sendt inn krav om momskompensasjon for 1. tertial 2004, og på bakgrunn av refusjonskravet har vi varsla at kommunen ser ut til å få kr mindre i momskompensasjon på årsbasis enn budsjettert Skatt, rammetilskot m.v. Side 18 av 75

19 Sak 0082/04 Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein meirinntekt på om lag 1,5 mill. kr på årsbasis. Skatteinngangen til kommunen hittil i år er svært god. Vi vil få inn langt meir i skatt enn det som er budsjettert, men samstundes vil vi få trekk i inntektsutjamnande tilskot. Ut frå KS sin prognosemodell vil skatt og inntektsutjamning samla koma ut betre enn budsjettert på årsbasis. Når det gjeld rammetilskotet har kommunen fått netto tilført kr i samband med revidert nasjonalbudsjett, men vi vil få auka utgifter til straum på grunn av gjeninnføring av el avgiften Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 19 av 75

20 Sak 0082/ Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Årsaka til denne sprekken er høge transportutgifter, reiseutgifter og bu utgifter for legevaktordninga. Vidare ser det ut til at vi vil bruker kr ,- meir enn budsjett til tenestekjøp frå private innan legevaktordninga Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Rehabiliteringseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. I 2004 har sengeavdelinga kosta om lag kr ,-. Kr ,- av desse er eit etterslep på variabel løn frå desember Kr av desse er løn til tilsette fram til dei blei flytta til andre einingar. Dei fleste slutta , nokon og andre var der til litt ut i februar. Eininga har vidare ei stilling som badevakt i 50 % som ikkje det er dekning for i budsjettet. Badevakta kostar ,- i året Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Tenesta Omsorgstilbod i heimen får ein budsjettsprekk på om lag ,- grunna dårlege brukarar i Stegen. Desse krev mange ekstravaktar. Dette overforbruket dekkjar ein inn ved fondsmidlar. Tenesta Tiltak Psykisk helsevern får ein budsjettsprekk på kr ,- då statlige psykiatrimidlar er lågare enn budsjettert. Også denne sprekken dekkjer ein inn ved å bruke av fondsmidlar. Under tenesta Praktisk bistand i heimen er det ikkje budsjettmidlar. Her har vi fått ein brukar som krev tilsyn heile døgnet, jfr. eiga sak om butiltak for ungdomar som flyttar tilbake til Os etter opphald i fylkeskommunalt barnevernstiltak. Den eine ungdomen kostar ,- i 2004 slik som det ser ut pr. i dag. Tenesta økonomisk sosialhjelp får ein budsjettsprekk på kr ,- dersom tiltaka som vi har hatt hittil i år held fram. Eininga håpar å dekkja inn dette underskotet ved budsjettoverskot andre stader innan eininga Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse. Eininga brukar meir enn det som ligg i budsjettet, men dei har planlagt dette inn mot avsette fondsmidlar Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Innan open omsorg er det lagt inn ei budsjettinnsparing på 3,5 stillingar i 2004 med heilårsverknad. Nedbemanninga er på det nærmaste gjennomført, men eininga har enno litt igjen. Pleie og omsorg klarar ikkje å få heilårseffekt av nedbemanninga, men har jobba kontinuerlig med reduksjon i bemanninga heile året. Ein annan usikker post innan pleie og omsorg er sal av sengeplassar som er budsjettert med ,-. Hittil i år har vi fått inn kr ,- på dette salet. Her må det påreknast ein budsjettsprekk på minimum kr ,-. Årsaka til at budsjettsprekken likevel ikkje blir større er at det ser ut til å vera budsjettert for høg pensjon på dette ansvarsområdet. Side 20 av 75

21 Sak 0082/ Vestre Lurane Tenesta PU Vestre Lurane går mot ein budsjettsprekk på kr ,- dersom drifta held fram som i dag. Årsaka til avviket er institusjonsomsorg på Haugsheim/Lio som har akutt tiltak på tunge brukarar som krev ekstravakter og nattevakter. I tillegg til ekstravakter har dei høgt sjukefråvær og høge opplæringskostnadar Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Samferdsle Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 4 mill. kr. Til grunn for prognosen ligg forventa innsparing på renteutgifter som følgje av rentenedgang og refinansiering til lågare rente på nærare 5 mill. kr. Det er forutsett fortsatt låg rente ut året, men likevel med noko auke mot slutten av året. Merk at innsparinga er tenkt sett av til eit bufferfond. Finansportefølja utvikla seg ujamnt i løpet av året. Etter ei god juni månad vart det ein tilbakegang i juli, og med ei normal avkastning resten av året vil vi kunne få ein sprekk på vel 1 mill. kr. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 21 av 75