MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING 1913 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 MØTEBOK E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING Saksbehandlar: Terje Søviknes Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 05/2278 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 192/05 Os Formannskap PS /05 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak/tilråding: 1. Os kommunestyre syner til godkjent reguleringsplan for parsellen E39 Svegatjørn- Rådal, og føreset at reguleringsplan for Rådalskrysset vert godkjent i Bergen bystyre i desember Plangrunnlaget for Kyststamvegen E39 Svegatjørn Rådal med tilknyting til Fritz Riebers veg (rv553) og tilknyting mellom Fritz Riebers veg og Flyplassvegen (rv580) er dermed komplett. 2. Os kommunestyre syner til tidlegare handsaming av saka i Os kommunestyre , og sluttar seg til hovudtilrådinga (alt. 1) i revidert bompengesøknad av frå Bergen-Os Bompengeselskap AS om 50/50 deling av prosjektkostnaden mellom bompengar og statlege midlar. 3. Dersom det vert naudsynt å forskottere den statlege delen av finansieringa ut over ramma som ligg til grunn for prosjektet i inneverande NTP-periode på kr mill, stør Os kommunestyre at Bergen-Os Bompengeselskap AS får ta opp lån til å dekkja inn den resterande statlege delen av prosjektkostnaden, ref. alt. 5 i bompengesøknaden. Føresetnaden er at forskotterte midlar vert refundert frå Staten i perioden Os kommunestyre syner til brev frå Statens Vegvesen av vedr. Bompengesøknad for E39 Svegatjørn-Rådal. Forutsatt 50/50 deling av prosjektkostnaden mellom stalege midlar og bompengar slår Statens Vegvesen fast at bompengesøknaden først kan slutthandsamast i Stortinget parallelt med deira handsaming av NTP våren For å sikre raskast mogeleg oppstart av vegarbeida etter at endeleg godkjenning ligg føre i Stortinget, ber Os kommunestyre difor om at Bergen-Os Bompengeselskap AS evt. med garantiar/støtte frå eigarkommunane søkjer Statens Vegvesen om å få forskottera prosjekteringsmidlar til prosjektet. Terje Søviknes Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Fleirtalsinnstillinga frå formannsskapet er identisk med framlegget frå administrasjonen, og med følgjande framlegg til styremedlem: Terje Søviknes. vara: Lisbeth Axelsen. Terje Søviknes får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Innstillinga frå formannsskapet saman med namneframlegget vart samrøystes vedteke. Protokolltilførsel frå Høgre: Os Høgre ønskjer primært at bompengeselskapet vert oppretta berre saman med Bergen kommune. Det vert vist til mindretalstilrådinga frå Høgre i formannsskapet Framlegg om tillegg frå Haldor Fosse (SV): Midlar frå bompengeselskapet skal gå til å styrka kollektivtrafikken. Ordføraren er i tvil om dette vedkjem saka, og ber om votering over om framlegget frå SV skal realitetsbehandlast. Det vart 8 røyster for realitetsbehandling (5AP, 2SV og 1V), og framlegget vart dermed ikkje realitetsbehandla.. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det vert etablert bompengeselskap for bompengeprosjekt E- 39 Rådal -Svegatjørn som aksjeselskap. Os kommunestyre godkjenner vidare at Bergen-Os Bompengeselskap blir stifta basert på utkast til stiftingsdokument datert 1.november 2005 der Os kommune skal teikna 24 aksjar kvar pålydande kroner 1000,-. Os kommune set fram følgjande framlegg til styremedlem: Terje Søviknes. Til varamedlem vert gjort framlegg om å velja: Lisbeth Axelsen. Terje Søviknes får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Summen, kr ,- vert dekka ved bruk av unytta lånemidlar. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av aksjar - vert sett til kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert sett til kr ,- * Unytta lån, balansekonto Rullestolrampe Haugsheim Protokolltilførsel frå Høgre: Os Høgre ønskjer primært at bompengeselskapet vert oppretta berre saman med Bergen kommune. Det vert vist til mindretalstilrådinga frå Høgre i formannsskapet Side 3 av 6

4 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Lisbeth L. Axelsen (H) kom med følgjande framlegg: Os kommunestyre ønsker primært at bompengeselskapet vert oppretta for Os kommune saman med Bergen kommune. Os kommunestyre ber om at det vert teke kontakt med Bergen kommune for å undersøkja om det er høve til dette. Høgre sitt framlegg fekk 2 røyster (2H) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart vedteke. Samrøystes vedtak om å bruka ordførar og varaordførar som styremedlemar, og ordførar som representant på stiftingsmøtet. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det vert etablert bompengeselskap for bompengeprosjekt E- 39 Rådal - Svegatjørn som aksjeselskap. Os kommunestyre godkjenner vidare at Bergen-Os Bompengeselskap blir stifta basert på utkast til stiftingsdokument datert 1. november 2005 der Os kommune skal teikna 24 aksjar kvar pålydande kroner 1000,-. Os kommune set fram følgjande framlegg til styremedlem: Ordførar Terje Søviknes. Til varamedlem vert gjort framlegg om å velja: Varaordførar Lisbeth L. Axelsen. Ordførar Terje Søviknes (FrP) får fullmakt til å representera Os kommune på stiftingsmøtet. Summen, kr ,- vert dekka ved bruk av unytta lånemidlar. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av aksjar - vert sett til kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert sett til kr ,- * Unytta lån, balansekonto Rullestolrampe Haugsheim Side 4 av 6

5 Vedlegg: 1. Søknad om løyve til Bompengefinansiering av E39 Svegatjørn-Rådal ( Lysevegen ), datert revidert Brev frå Statens Vegvesen, datert Saksopplysningar: Vedlagt følgjer søknad frå Bergen-Os Bompengeselskap AS om løyve til bompengefinansiering av E39 Svegatjørn-Rådal. Søknaden frå Bergen-Os Bompengeselskap AS er utarbeidd i dialog med Statens Vegvesen og dei tre eigarane av selskapet, - Os kommune, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Det er no lagt opp til parallell handsaming av saka i Os kommunestyere og Bergen bystyre i desember 2007, medan Hordaland fylkesting får saka til endeleg lokal godkjenning 6.-7.mars Historikken og grunnlaget for prosjektet går fram av bompengesøknaden (vedlegg 1). Os kommunestyre har tidlegare handsama prinsippa i saka, og fatta slikt vedtak ; 1. Os kommune går inn for delvis bompengefinansiering på E39 Svegatjørn Rådal med parallellinnkreving på ferjesambandet Halhjem Sandvikvåg frå og ut anleggsperioden, samt etterinnkreving på eksisterande og ny E39 og på fylkesvegen over Fanafjellet. 2. For det samla bompengeprosjektet legg fylkestinget til grunn strekninga E39 Svegatjørn Rådal, delvis utbygging av Rådalskrysset, bygging av tversamband til Lysefjorden, samt opprusting av fylkesvegnettet i Lysefjordområdet. 3. Fylkestinget legg til grunn 50% bompengefinansiering og føreset at Stortinget vedtek ei ramme på tilsvarande 50% statleg andel i samband med handsaminga av Nasjonal transportplan Ein føresetnad for Os kommune sin aksept av bompengefinansiering er fysisk oppstart av parsellen Svegatjørn Rådal i første 4-årsperiode av Nasjonal Transportplan Os kommune legg og til grunn at ein må koma attende til endeleg plassering av bomstasjonar og rabattordningar for brukarane. 5 Os kommune føreset ein god dialog med Fitjar og Stord kommunar i den vidare prosessen om parallellinnkreving på ferjesambandet Halhjem Sandvikvåg. Prosjektet har no vorte monaleg dyrare, og er kostnadsrekna til mill kroner. Dette skuldast dels generell kostnadsvekst, og dels auka krav til tunellar og kryssløysing i Rådalen. Framlegget frå bompengeselskapet legg opp til fortsatt 50/50 deling mellom bompengar og statlege midlar, men med opning for å forskotera statens sin andel utover dei mill kr som ligg inne i gjeldande Nasjonal Transportplan Framlegg til vedtak legg opp til at Os kommunestyre primært ynskjer auka statleg ramme til mill kr i perioden (alt. 1), subsidiert at bompengeselskapet får løyve til å Side 5 av 6

6 forskotera restløyvinga frå staten mot refusjon i perioden (alt. 5). Den subsidiere løysinga er òg i tråd med tilrådinga frå Statens Vegvesen i brev av (vedlegg 2). Basert på eit slikt scenario vil gjennomsnittleg inntekt pr bompengepassering bli kr 30 (snitt av stor og liten bil, samt rabatter). Utrekningar syner at sjølve enkelttaksten for liten bil (personbil) vert kr 37,- i eit slikt opplegg, og med maks rabatt på 40% kr 22,- pr passering. Framdrifta av E39 Svegatjørn-Rådal er avhengig av den vidare handsaminga i Vegdirektorat, Regjering og Storting. Os kommune si målsetting har vore sluttbehandling av prosjektet i Stortinget 2008, oppstart på vegarbeida i 2009 og opning av veganlegget i 2011/12. Denne framdriftsplanen er òg i tråd med tidlegare skisser frå Statens Vegvesen. Slik saka står no, med manglande fullfinansiering frå staten si side, er det grunn til å frykte at handsaminga i Stortinget kan bli utsett til rulleringa av Nasjonal Transportplan vert avslutta i Stortinget våren Dette vert stadfesta i brev frå Statens Vegvesen (vedlegg 2). Med slutthandsaming i Stortinget først våren 2009, vil også oppstart av prosjektet bli tilsvarande forseinka. Dette kan evt. kompenserast ved at prosjekteringsarbeidet tek til før endeleg vedtak er på plass i Stortinget. Slikt prosjekteringsarbeid må då truleg forskotterast av Bergen-Os Bompengeselskap AS, alternativt må vi få aksept hos statlege styresmakter til å starta opp slik prosjektering på deira risiko. Vi rår i pkt. 4 i framlegg til vedtak til at BergenOs Bompengeselskap AS, evt. med garantiar eller støtte frå eigarkommunane, søkjer om løyve til ei slik forskottering av prosjekteringa. Dette for å hindre ytterlegare forseinking av poppstartstidspunkt for prosjektet. Målsettinga bør framleis være fysisk oppstart i 2009, alternativt tidleg i Uansett bør bompengesøknaden no godkjennast lokalt, slik at den statlege handsaminga av søknaden kan ta til. Realiseringa av prosjektet er vidare avhengig av fortsatt lokalt engasjement og arbeidsinnsats. Samarbeidet mellom Os, Bergen og Hordaland fylke må halda fram, og innsatsen rettast politisk mot Vegdirektorat, Regjering og Storting for å få saka opp til slutthandsaming i Stortinget snarast råd. Os, 5.desember 2007 Terje Søviknes Ordførar Side 6 av 6

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN

Statens vegvesen. Vegforskottering i Kvinnherad. Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Fylkesrådmannen i Hordaland 5020 BERGEN Statens vegvesen Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Per Steffen Myhren -55516534 2005/045942-026 2005/4562-30.01.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR E134 HAUKELIVEGEN (SELJESTAD - HAUKELIFJELL) ODDA VEGFINANS AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001077-2 Arkivnr. 814 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering.

MØTEBOK. Framlegg til vedtak: Os formannskap tek statusrapport per 17. juni 2009 for Oseana kunst- og kultursenter til orientering. Sak 61/09 OSEANA - RAPPORT PR. MAI 2009 MØTEBOK Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 614 C56 Arkivsaksnr.: 06/638 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 183/06 Os Formannskap PS 07.11.2006 96/06 Os kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer