MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL /05 04/01986 KONTROLLRAPPORT /05 05/00073 OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR /05 05/00911 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN /05 05/00659 ØKONOMISK BALANSE I FLYKTNINGETENESTA /05 04/00830 BETALINGSORDNING - VAKSENOPPLÆRING - INVANDRARAR /05 05/00403 NY PARKERINGSPLASS VED LURANETUNET /05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT /05 03/01168 FINANSIERING AV BADEANLEGG /05 05/00940 FINANSIERING AV TOMTEKJØP 624

2 0078/05 04/00250 VASS- OG KLOAKK HEGGLANDSDALEN - ETAPPE I /05 03/03353 STATUSRAPPORT ASSISTERT BUSTAD /05 05/00875 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - BARNEHAGE /05 04/01231 EVALUERING AV BJØRNEFJORDEN NÆRINGSUTVIKLING /05 04/01446 SØKNAD OM SERVERINGSLØYVE FOR FJORD SAILING AS, Y/S "KARVI" 0083/05 05/00800 SØKNAD OM SKJENKELØYVE PÅ UTEAREAL - KAISERS KONDITORI 0084/05 05/01037 KONKURANSEUTSETJING AV HEIMETENESTER/OPPRETNING AV VERDISJEKKAR /05 05/00040 POLITISK KVARTER /05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 715 Kl vert det presentasjon av status i profileringsprosjektet for formannskap og arbeidsgruppe v/grey. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0068/05 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0051/05 Os Formannskap / Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0068/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT APRIL tyder budsjettsprekk Alle tal i heile tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 4 av 58

5 Sak 0068/05 Rekneskapsrapport pr mars viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein minus på kr , Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. 1,88 mill. kr. Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styrka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare auka utgifter til yrkesskade- og ansvarsforsikring, og vi vil få reduserte husleigeinntekter ved at Os Bygg og Eigedom AS flyttar ut til sumaren. Dei største risikofaktorane er imidlertid ein evt. sprekk på AFP utgiftene og lønsoppgjeret. Dette vil evt. visa seg litt seinare på året Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt forsikring av skule- og barnehageborn Reinhaldseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga slit med å finna inndekning for påkravd innsparing på kr Lønsutgifter tilsvarar om lag 94 % av brutto driftsbudsjett, og det er vanskeleg å finna store effektiviseringsmogelegheitar her. Desse første månadane av året har gått med til å danna seg eit overblikk over områda som eininga famner om, samt ein del oppryddingsarbeid kring uklåre avtalar. Eininga gjer alt for å spara inn påkravd innsparing, men vil likevel varsla om at dette ser vanskeleg ut Økonomieininga Eininga har etterslep på gebyrinntekter frå kommunale krav grunna ledig stilling på rekneskapsavdelinga i vinter. Tilgjengelege ressursar har gått med til avlegging av årsrekneskapen. Vi voner å ta igjen etterslepet i løpet av året Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Side 5 av 58

6 Sak 0068/ Kundeombod Bestillar- og forvaltningseining Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 6 av 58

7 Sak 0068/ Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Årsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasientar. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er at sosialhjelputgiftene er høgare enn budsjettert. Fortsetter utbetalingane som i dag vil eininga få ein budsjettsprekk på kr ,-, men av erfaring reknar vi med at denne sprekken vil bli mindre på årsbasis. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen Tenester til barn og unge Pleie- og omsorg Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Side 7 av 58

8 Sak 0068/05 Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein vasskade på Nore Neset skule som kommunen har kr ,- i eigendel på. Det er ikkje dekning for dette i ansvarsområdet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på 1,2 mill. kr i Ut frå bokførte krav ligg vi etter skjema for budsjettert momskompensasjon. Årsaka er at det er fleire investeringsprosjekt som ikkje er komne ordentleg i gang. Vi reknar med at dette vil ta seg opp, og at stoda dermed vil betra seg utover året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut i balanse eller få ei meirinntekt. I den første prognosemodellen vi har fått frå KS er skatteinntektene for Os noko lågare enn budsjettert. Imidlertid er prognosen på rammetilskotet ein god del høgare enn budsjettert ved at innbyggjartilskotet har auka. I følgje prognosemodellen vil vi koma ut med ein solid pluss om vi ser rammetilskot, inntektsutjamning og skatt under eitt. Vi vil likevel avventa revidert nasjonalbudsjett før vi legg tala inn i prognosen Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ei meirinntekt på om lag 4,2 mill. kr. Vi har i skrivande stund ikkje motteke finansporteføljerapport for april. Vi har difor ikkje laga nokon ny prognose for finansområdet for april, prognosen for mars står uendra. Side 8 av 58

9 Sak 0069/05 MØTEBOK KONTROLLRAPPORT 2004 Saksbehandler: Terje B. Lågeide Arkiv: NAV Arkivsaksnr.: 04/01986 Saksnr.: Utval Møtedato 0069/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek kontrollrapport 2004 til orientering Os Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

10 Sak 0069/05 Vedlegg: 1. Kontrollrapport Brev frå Skattedirektoratet av om handsaming av kontrollrapport 3. Halvårsmelding til skatterekneskapen av Halvårsrekneskap av Referat frå kontrollutvalet Referat frå kontrollutvalet (vert delt ut på møtet) Saksopplysningar: Vedlagt følgjer kontrollrapport for Kontrollutvalet har handsama saken og bedt om utgreiing av tiltak for innkrevjing av skattar. Side 10 av 58

11 Sak 0070/05 MØTEBOK OVERSIKT OVER UNYTTA MIDLAR PR Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00073 Saksnr.: Utval Møtedato 0002/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0070/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Innleiing Kommunestyret har i møte uttrykt ønske om å få jamnlege oversyn over unytta midlar. Avgrensing/tolking av oppgåva Administrasjonen har utarbeida oversyn over unytta lånemidlar for prosjekt som enten er avslutta eller som vi meiner det kan vera mogeleg å omdisponera midlar frå uten at prosjektet treng tilleggsløyving. Dette må likevel avklårast med aktuell eining i kvart tilfelle. Administrasjonen har og teke med fondsmidlar som ikkje er disponerte til konkrete føremål Administrasjonen har og teke med midlar frå tidlegare års overskot som ikkje er disponerte til konkrete føremål. Oversyn Vi har jfr. forrige avsnitt følgjande unytta midlar pr : Unytta midlar frå ordinære investeringsprosjekt: kr Unytta midlar frå vassprosjekt (investering): kr Unytta midlar frå kloakkprosjekt (investering): kr Unytta driftsfond (disposisjonsfond): kr Unytta midlar frå tidlegare års overskot: kr 4.022* * Overskotet for 2004 kjem i tillegg Unytta midlar frå investeringsprosjekt kan nyttast til andre investeringsprosjekt (ikkje driftstiltak). Unytta driftsmidlar (disposisjonsfond) kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Unytta midlar frå tidlegare års overskot kan nyttast til både drifts- og investeringstiltak. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 58

13 Sak 0071/05 MØTEBOK DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00911 Saksnr.: Utval Møtedato 0071/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret viser til at investeringsrekneskapen for 2004 vart gjort opp med eit meirforbruk på kr ,80, og godkjenner følgjande endringar i budsjettet for 2005 for å dekka inn meirforbruket, jfr saksutgreiinga: Post Badeanlegg (forprosjekt) Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Badeanlegg - vert redusert med kr ,- Post Rullande materiell Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Kjøp av rullande materiell (2005)- vert redusert med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr ,-* * jfr. balansekonto Parkeringsplass Mobergsviken Post Veg Thuen Bedehuset Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr ,-* * jfr. balansekonto Parkeringsplass Mobergsviken Post Ringledning Grindevoll Bedehuset Post Dekning av tidl. års meirforbruk vert auka med kr 8.815,- Post Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr 8.815,-* * jfr. balansekonto Vassledning Lyssand Midtbø Post Vassforsyning Sørstrøno Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr ,-*

14 Sak 0071/05 * jfr balansepost Vassledning Lyssand Midtbø kr ,- balansepost Vassledning Askvik Strøno kr ,- balansepost Vassledning Skeisleira kr 6.542,- balansepost Røyrgate Gåssand kr 3.890,- Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 14 av 58

15 Sak 0071/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Investeringsrekneskapen for 2004 vart avslutta med eit underskot på kr ,80, det vil seia at det var prosjekt tilsvarande denne summen som ikkje hadde finansiering pr Dette galdt: Post Badeanlegg kr ,86 Post Rullande materiell kr ,45 Post Veg Thuen Bedehuset kr ,75 Post Ringledning Grindevoll Bedehuset kr 8.815,00 Post Vassforsyning Sørstrøno kr , kr ,80 Post Badeanlegg (forprosjekt) Om lag halvparten av meirforbruket gjeld godtgjersle til prosjektgruppa, resten gjeld i hovudsak kjøp av konsulenttenester. Administrasjonen meiner det vil vera naturleg å sjå forprosjektet i samanheng med sjølve prosjektet, slik at overskridinga på forprosjektet vert dekka inn ved tilsvarande reduksjon av prosjektramma for badeanlegget. Vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Badeanlegg - vert redusert med kr ,- Post Rullande materiell Meirforbruket gjeld kjøp av ny spredar til salting av vegnettet, og vert i hovudsak foreslått dekka inn ved årets løyving til rullande materiell. I tida før jul vart det eksisterande strømateriellet stadig dårlegare med etterkvart daglege havari. Ein sto i fåre for å gå inn i romjulen utan strøberedskap. For å oppretthalda beredskapen på vegane, vart det kjøpt inn nytt utstyr til strøing med lastebil. Formelt burde kjøpet ha venta til etter nyttår (nytt budsjettår med ny løyving), men ein fann det ikkje forsvarleg å vera utan tilstrekkeleg beredskap i dette tidsrommet. Den nye spredaren er for øvrig konstruert slik at ein rekk over heile kommunevegnettet på ein tur. Kr ,- av meirforbruket vert foreslått dekka inn ved årets løyving til rullande materiell, medan resten, kr ,- vert foreslått dekka ved overføring frå prosjektet Parkeringsplass Mobergsviken, som har blitt billigare enn budsjettert ved at ein har brukt interne krefter på arbeidet.vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Kjøp av rullande materiell (2005)- vert redusert med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr ,-* * jfr. balansekonto Parkeringsplass Mobergsviken Post Veg Thuen Bedehuset Side 15 av 58

16 Sak 0071/05 Prosjektet hadde i utgangspunktet ei totalramme på 12 mill. kr. I følgje rammeavtalen skulle dette dekkja alle anleggskostnader, inkludert kostnader til prosjektering, grunnerverv, grunnundersøking, byggjeleiing, trafikkomlegging etc. Vidare skulle kostnader utover kr. 12,0 mill finansierast 100% av Os kommune. Statens vegvesen har hatt ansvaret for tinging og innløysing av veggrunn, og grunna auka utgifter til grunnerverv på ca. 0,5 mill kr sto prosjektet i fåre for å koma i minus. Kommunestyret løyvde difor i K-sak 123/04 kr ,- til prosjektet etter søknad frå administrasjonen. Det viste seg ved rekneskapsavslutninga at dette ikkje var tilstrekkeleg, og at prosjektet kom ut med eit meirforbruk på kr ,75. For å dekka inn dette foreslår vi å overføra midlar frå prosjektet Parkeringsplass Mobergsviken, som har blitt billigare enn budsjettert ved at ein har brukt interne krefter på arbeidet.vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond - vert auka med kr ,-* * jfr. balansekonto Parkeringsplass Mobergsviken Post Ringledning Grindevoll Bedehuset Prosjektet har fått eit meirforbruk vedk. prosjektoppfølging på kr 8.815,00. Meirforbruket vert foreslått dekka inn ved overføring av midlar frå prosjektet Vassledning Lyssand Midtbø. Vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidl. års meirforbruk vert auka med kr 8.815,- Post Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr 8.815,-* * jfr. balansekonto Vassledning Lyssand Midtbø Post Vassforsyning Sørstrøno Prosjektet har eit meirforbruk på kr ,74. Slik administrasjonen ser det, var prosjektet føresett delfinansiert ved tilskot frå private, men det har i etterkant vist seg at det er usemje om dette punktet. Saka har vore til handsaming i Kontrollutvalet og skal etter det vi kjenner til opp til ny handsaming i kommunestyret. Uansett endeleg utfall av saka, bør meirforbruket av rekneskapsmessige grunnar no dekkast inn. Vi rår til at det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidl. års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lånemidlar - vert auka med kr ,-* * jfr balansepost Vassledning Lyssand Midtbø kr ,- balansepost Vassledning Askvik Strøno kr ,- balansepost Vassledning Skeisleira kr 6.542,- balansepost Røyrgate Gåssand kr 3.890,- Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 58

17 Sak 0072/05 MØTEBOK ØKONOMISK BALANSE I FLYKTNINGETENESTA Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 05/00659 Saksnr.: Utval Møtedato 0043/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret tek rapporten Prosjekt flyktningetenester som melding. Alternativ 2A Kommunestyret ønskjer å halda omfanget av arbeidet for flyktningar på same nivå som i dag, og ber administrasjonen i seinare sak koma med framlegg til dekning av kostnader som ikkje er med i økonomiplanen Kommunestyret ber om at Os kommune arbeider mot sentrale styresmakter både politisk og administrativt, for å oppnå betre balanse mellom kostnader og inntekter til kommunen på dette området. Alternativ 2B. Basert på årsaker Os kommune berre delvis sjølv er herre over, har kostnadar til arbeid for flyktningar auka meir enn inntektene. Kommunestyret ønskjer å skapa langsiktig økonomisk balanse innan flyktningetenesta og vedtek at det skal sparast inn kr ,- gjennom følgjande tiltak; a) avslutta prosjektstilling 100% - introduksjonsordninga den i staden for , med finansiering og årleg innsparing som nemnt i pkt 2.a. på side 28 i prosjektrapporten. b) avslutta den midlertidige stillinga (100% ekstra stilling til undervisning) den i staden for sumaren 06, med innsparing som nemnt i pkt 2.b. på side 28 i prosektrapporten. c) redusera kostnader til mottak av flyktningar, med innsparing som nemnt i pkt 2.c. på side 28 i prosjektrapporten. d) etablera praksisplassar, med auke i inntekt som nemnt i pkt 2.d. på side 28 i prosjektrapporten e)

18 Sak 0072/05 auka budsjettet basert på auka inntekt i integreringstilskottet, med verknad slik det er formuler i pkt 2.e. på side 28 i prosjektrapporten. f) Som ein konsekvens av Staten si lovendring i høve familiegjennforeining, vedtek kommunestyret at Os kommune for framtida berre skal busetja einslege flyktningar som ikkje kan søkja om familiegjennforeining. Alternativ 2C. Kommunestyret vedtek at Os kommune ikkje skal ta imot flyktningar etter og at ein frametter resten av 2005 berre skal ta imot dei som per 12. april 05 har krav på å koma hit. Os. 30. mars 05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 18 av 58

19 Sak 0072/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Saka vert samrøystes utsett til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 14. juni-05 Vedtak: Saka vert utsett til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 14. juni-05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Åse Østensjø informerte og svarte på spørsmål om praksisplassar, språkpraksisplassar og familiegjenforening. Framlegg frå Frp og H om å utsetja saka for sluttbehandling i kommunestyret formannskapet 24. mai og kommunestyret 14. juni-05. Dette ramlegget vart samrøystes vedteke Rådmannen ber om at ønskje om ytterlegare informasjon vert formulert skriftleg til han. Vedtak: Saka vert utsett til behandling i formannskapet 24. mai og i kommunestyret 14. juni-05. Side 19 av 58

20 Sak 0072/05 Vedlegg: 1. Prosjektrapport flyktningetenester Uttale frå Utdanningsforbundet dat Saksopplysningar: Bakgrunn for saka og tidlegare vedtak i saka går fram av prosjektrapporten. Rådmannen har justert framlegg til vedtak i nokon grad, slik at dette ikkje lenger er heilt likt det framlegg til vedtak som står i prosjektrapporten. Os, den 30. mars 2005 Lars A Skorpen Hansen Side 20 av 58

21 Sak 0073/05 MØTEBOK BETALINGSORDNING - VAKSENOPPLÆRING - INVANDRARAR Saksbehandler: Åse Østensjø Arkiv: 231 A02 &73 Arkivsaksnr.: 04/00830 Saksnr.: Utval Møtedato 0090/04 Os Formannskap /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Os kommunestyre set semesteravgifta til kr 2000,- for personar som i høve rundskriv H/32/03 ikkje har rett på gratis norskundervisning med samfunnskunnskap. I tillegg til å betala semesteravgifta må dei og betala lærebøkene sjølve. Innbetalt semesteravgift vert å føra over til Vaksenopplæringa sitt busjett. Os, 10. mai 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0073/05 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med følgjande framlegg: Kommunestyret ser det slik at desse elevane får følgja undervisninga, men dei må betala lærebøkene sine sjølve. Ordførar Terje Søviknes (Frp) kom med følgjande framlegg til presisering av framlegget frå administrasjonen: Kommunestyret vedtek at personar som ikkje har rett til gratis norskopplæring og der Os kommune ikkje får refundert utgiftene til opplæring får fylgja undervisninga, men at dei må betala lærebøker sjølve og i tillegg eit beløp med kr. 500 til materiell/kopiering pr. semester. Ap sitt framlegg fekk 9 røyster (5Ap, 3SV, 1SP) og fall. FrP sitt framlegg fekk 26 røyster og vart vedteke. Vedtak: Kommunestyret vedtek at personar som ikkje har rett til gratis norskopplæring og der Os kommune ikkje får refundert utgiftene til opplæring får fylgja undervisninga, men at dei må betala lærebøker sjølve og i tillegg eit beløp med kr. 500 til materiell/kopiering pr. semester. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Borghild Borgen (Ap) kom med forslag om å setja punktum etter lærebøker sjølv og utelata resten av setningen. Administrasjonen sitt framlegg vart vedteke mot 2 røyster (2Ap). Vedtak: Kommunestyret ser det slik at desse elevgruppane får fylgja undervisninga, men at dei må betala lærerbøker sjølv og i tillegg eit beløp med kr. 500 til materiell/kopiering pr.semester. Side 22 av 58

23 Sak 0073/05 VEDLEGG: 1. Rundskriv H-32/03: Norskopplæring for vaksne innvandrarar - Personkrets som utløyser statstilskot i Rundskriv H-30/04: Kap.521 post 61 Særtilskot til norskopplæring for vaksne innvandrarar - Retningslinjer for SAKA GJELD: Tidlegare har alle elevar med opphaldsløyve utover 3 månader fått gratis norskopplæring. Frå 1. januar i 2004 er regelverket endra og kommunen kan vurdera å ta betaling for enkelte innvandrargrupper fordi dei ikkje lenger får refusjon frå staten for desse elevane. 2. OPPLYSNINGAR TIL SAKA: Norskundervisninga for vaksne innvandrarar i Os har tilbod om undervisning til dei som har opphaldsløyve ut over 3 månader. Personar som har fullført grunnskulen i heimlandet kan få 850 timar (A-løp) norskundervisning, medan personar med mindre enn 10 års grunnskule frå heimlandet kan få inntil 3000 timar (B-løp) norskundervisning. Elevtalet i vaksenopplæringa for innvandrarane har i Os vore ca. 50 pr. år i perioden Frå 1.januar 2004 kom det nye reglar for kven som kan få gratis norskopplæring. Hovudregelen er at du får gratis norskopplæring dersom du er over 16 år og har løyve for opphald i Norge som varer lenger enn tre månader, jf. vedlegg 1 og 2. Dei som får gratis norskopplæring og der kommunen får refundert del av utgiftene er i hovudsak: Innvandrarar med norsk statsborgarskap Flyktningar Innvandrarar med opphald og arbeidsløyve frå før Familiegjenforeining /gift med norsk statsborgar Viser ellers til rundskriva De som ikkje har rett på gratis norskopplæring og der kommunen ikkje får refundert utgiftene er i hovudsak: Studentar Personar som har EØS-/EFTA-løyve Au-pairer Viser ellers til rundskriva Tilskotsordningane pr dato er: Statstilskot pr. elevtime kr og tilskotet pr. lærartime/gruppetilskot kr Pr. dato har vi ca. 50 elevar. Av dei er det 13 elevar som ikkje oppfyll krava til gratis norskundervisning. 3. ANDRE KOMMUNAR: Administrasjonen har vore i kontakt med 6 andre kommunar for å få informasjon om kva dei har gjort i høve nytt regelverk og kva konsekvensar dette evt. har fått: Bergen kommune/nygård skole: Side 23 av 58

24 Sak 0073/05 Bergen kommune har starta eigne kurs for elevar som ikkje har rett til gratis norskopplæring: 2 kveldar kvar veke med kr.30,- pr. time. Totalt pr. modul ( Det vert i norskundervisninga opperert med 4 modular før du kan ta Språkprøven ) vert kostnaden pr. deltakar kr.2850,-. For Os kommune vil denne organiseringa vere umogleg fordi det er så få elevar at vi ikkje kan laga ei eiga gruppe. Dette vil det ikkje vera økonomisk grunnlag for. Askøy kommune: Askøy kommune har forsøkt å ta betaling av denne elevgruppa med kr. 40,- pr. time, 12 timar kvar veke, tilsaman kr pr. år. Av 12 elevar som fekk tilbodet var det berre 2 som tok imot tilbodet. Mange hadde ikkje råd til å gå på skulen med desse kostnadene. Austevoll kommune: Austevoll kommune har 2 elevar som har betalt kr.25,- pr time og med 4 timar kvar veke. Lindås kommune: Lindås kommune har ingen elevar i denne kategorien. Fjell kommune: Fjell kommune hadde tidlegare elevar som fekk tilbod om undervisning med kr.20,- pr time. Men det vart berre to av desse som takka ja til tilbodet. Nye elevar viser dei no til Bergen, Nygård skole og der må dei betala etter reglementet for Bergen kommune. Sund kommune: Sund kommune har heller ingen elever i denne kategorien. Kontakt med UDI-Bergen: UDI hadde ingen andre opplysningar/informasjoner om andre kommuner i vår region som hadde iverksett det nye betalingsreglementet, men UDI gav uttrykk for at dei skjønna at små kommuner hadde problem med denne ordninga når det var eit lite elevtall. 4. VURDERING/KONKLUSJON: Os kommune opererer i dag med eni semesteravgift som ligg noko lågare en mange andre kommunar (jfr forrige avsnitt). Administrasjonen meiner at dette ikkje er hensiktsmessig, mellom anna med tanke på at det i dag vert stilt store krav til sjølfinansiering av norsksopplæinga. Etter ei samla vurdering vil administrasjonen rå til at at det ikkje vert teke betaling for kvar undervisningstime for desse elevane, men at det derimot vert kravd at dei betalar lærebøker og ei semesteravgift på kr. 2000,- til dekking av utgifter til materiell og kopiering m.m. Semesteravgifta skal bli overført til busjettet for Vaksenopplæringa. 6. TILRÅDING: Os kommunestyre set semesteravgifta til kr 2000,- for personar som i høve til rundskriv H/32/03 ikkje har rett på gratis norskundervisning med samfunnskunnskap. I tillegg til å betala semesteravgifta må dei og betala lærebøkene sjølve. Innbetalt semesteravgift vert å føra over til Vaksenopplæringa sitt busjett. Os, 10. mai Åse Østensjø, einingsleiar vaksenopplæring og flyktningetenester Nina Sælen, pedagogisk leiar vaksenopplæring og flyktningtenester Side 24 av 58

25 Sak 0074/05 MØTEBOK NY PARKERINGSPLASS VED LURANETUNET Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: Q52 Arkivsaksnr.: 05/00403 Saksnr.: Utval Møtedato 0052/05 Os Forvaltningsstyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre kan på noverande tidspunkt ikkje gå inn for at det vert nytta pengar for å utvida parkeringsarealet ved Luranetunet. Kommunestyret ønskjer at det vert sett på parkeringsløysingar og samla parkeringsbehov når vidare utbygging på Lurane skal skje. Kostnad med bygging av nye parkeringsplassar må leggjast inn i investeringsbudsjettet når bygging skal skje. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

26 Sak 0074/05 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Gustav Bahus (FrP) kom med følgjande framlegg: Forvaltningsstyret rår til at formannskapet løyver dei naudsynte midlane til straksløysingar som kan løysa dei aktuelle parkeringsproblema mellombels. Samstundes må ein sjå på lystilhøva langs vegen. Administrasjonen sitt framlegg fekk 0 røyster og fall. Frp sitt framlegg vart saamrøystes vedteke. Vedtak: Forvaltningsstyret rår til at formannskapet løyver dei naudsynte midlane til straksløysingar som kan løysa dei aktuelle parkeringsproblema mellombels. Samstundes må ein sjå på lystilhøva langs vegen. Side 26 av 58

27 Sak 0074/05 Vedlegg:. 1. Kalkyle datert over opparbeiding av parkeringsareal 2. Kart som viser aktuellt areal Saksopplysningar: Forvaltningsstyret i Os gjorde i sak 0052/05 den , etter framlegg frå Gustav Bahus (FrP), følgjande samrøystes vedtak: Forvaltningsstyret rår til at formannskapet løyver dei naudsynte midlane til straksløysingar som kan løysa dei aktuelle parkeringsproblema mellombels. Samstundes må ein sjå på lystilhøva langs vegen. I sak 0057/05, disponering av årsoverskot 2004, var parkeringsplass ved Luranetunet med på lista over mogelege tiltak som kunne iverksetjast ved bruk av overskot frå drifta i Formannskapet prioriterte ikkje utviding av parkeringsarealet. Når rådmannen no legg fram eiga sak om ny parkeringsplass ved Luranetunet, trass i at prosjektet ikkje nådde opp i sak 0057/05, er det fordi forvaltningsstyret har bede om at formannskapet løyver dei naudsynte midlane. Bakgrunnen for ønsket er at det hender at det ikkje er ledige parkeringsplassar ved Luranetunet. Det må då parkerast langs vegen inn til Luranetunet. Eining for kommunalteknikk har laga kostnadsoverslag for opparbeiding av om lag 20 nye parkeringsplassar langs vegen til Luranetunet. Kostnaden er stipulert til kroner ,- eks mva. Vurdering: Rådmannen er kjent med at det til tider kan vera trangt om parkeringsplassane ved Luranetunet. Det er likevel sjeldan eller aldri heilt umogeleg å finna parkeringsplassar i området. Rådmannen ønskjer å sjå eventuell opparbeiding av nye parkeringsplassar i ein større samanheng der ein og ser på utnytting av heile det ubebygde arealet på Lurane. Det vert jobba med sak om bygging av om lag 70 nye eldrebustadar på Lurane. Planar for utbygginga og planar for organisering av prosjektet vil bli lagt fram med det første. Rådmannen finn det difor ikkje rett på noverande tidspunkt å gå inn for å bruka kroner ,- pluss mva. til opparbeiding av nye parkeringsplassar på Lurane, all den tid det vert arbeidd med eit større prosjekt, og det vil vera naturleg å sjå på parkeringsløysingar samla. Konklusjon: Rådmannen kan på noverande tidspunkt ikkje gå inn for at det vert nytta pengar for å utvida parkeringsarealet ved Luranetunet. Rådmannen rår til at ein ser på parkeringsløysingar og samla parkeringsbehov når vidare utbygging på Lurane skal skje. Kostnad med bygging av nye parkeringsplassar må leggjast inn i investeringsbudsjettet når bygging skal skje. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 27 av 58

28 Sak 0075/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0011/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

29 Sak 0075/05 Behandling i Os eldreråd i møte Behandling i utvalget: Saka vart drøfta, og det kom fram følgjande merknader: Terapibassenget er for lite. Det er berre ein heis i bygget, og det er i vestibylen i noverande idrettshall. Det betyr at dei som ikkje kan gå trapper må gå ein runde i bygget iført badetøy. Badeavdelinga treng ein heis. Det må vera trapper/leidar ned i det store bassenget. Ikkje alle er sterke nok til å heisa seg ned etter armene. Det må vera lett tilgang til begge bassenga for eldre og for funksjonshemma. Merknadane vart samrøystes vedtekne. Vedtak: Eldrerådet har følgjande merknader til badeanlegget i Os: Terapibassenget er for lite. Det er berre ein heis i bygget, og det er i vestibylen i noverande idrettshall. Det betyr at dei som ikkje kan gå trapper må gå ein runde i bygget iført badetøy. Badeavdelinga treng ein heis. Det må vera trapper/leidar ned i det store bassenget. Ikkje alle er sterke nok til å heisa seg ned etter armene. Det må vera lett tilgang til begge bassenga for eldre og for funksjonshemma. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Månadsrapport for mars-05 vart delt ut. Øyvind Tøsdal gjekk gjennom og kommenterte pkt. frå Råd for funksjonshemma og handsaming av desse. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Side 29 av 58

30 Sak 0075/05 Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Behandling i utvalget: Etter drøftingar kom rådet fram til følgjande samrøystes Vedtak: Merknader til teikningane for badeanlegg i Os: Terapibassenget er for lite, tilrådd storleik 9x12,5 m. Djupna på bassenget vør vera 1,7 m på det djupaste. Det bør vera ståkant i bassenget. Heis, rampe med rekkverk og trappetilkomst til basseng (i bassenget) Det må vera plass til utstyr rundt bassenget. Kva skal vera i innteikna vinkel i bassenget? Merking av kantar. Plassering av lysbrytarar. Kva type fliser er tenkt? Antiskli? Handtak i dusjane. Kva er akustisk felt? Garderobane er alt for tronge for rullestolar. Kva er fleirbruksgarderobe? Den er óg for trong for rullestol, og dessutan evt. berre plass til ein stol med litt utviding. Det må vera elektriske døråpnarar på alle dørene. Parkeringa for funksjonshemma må vera nærast hovudinngangen. Terrenget utanfor inngangen må vera tilrettelagt for alle typar rullestolar. Inneklima korleis blir det? Klorinnhald i bassenget? Akustikk? Blir musikkanlegg tilgjengeleg? FOR RÅDET SER DET UT SOM DET IKKJE ER TENKT UNIVERSELL UTFORMING! Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os formannskap godkjenner framlegg til avtale mellom Os kommune og Os Turnforening datert Side 30 av 58

31 Sak 0075/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os formannskap godkjenner avtaledokumentet mellom Os kommune og Strand AS datert Side 31 av 58

32 Sak 0075/05 Vedlegg: 1. Økonomisk oversyn per Overordna HMS plan datert Månadsrapport mai 2005 (vert delt ut i møtet) Saksopplysningar: I kommunestyrevedtaket frå , K-sak 0124/04, er det mellom anna sagt følgjande: Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Investeringstakten skal vera slik den er vedteken i Økonomiplanen , med kr.14 mill i 2005, kr. 15 mill i 2006 og kr. 15 mill i I tillegg kjem mellomfinansiering av tippemidlane som vert å ta opp på riktig tidspunkt i prosjektet. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt 4. Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. Prosjektgruppa arbeider no på detaljnivå når det gjeld planløysingar i badeanlegget. Dei mange gode innspela frå dei ulike råd,lag og organisasjonar er vurderte og mange av innspela har ført til at prosjektet er blitt betre tilpassa behova hos ulike brukergrupper. Det fysiske arbeidet går heilt etter planen. Det er god dialog med departementet om detaljar kring teknisk godkjenning. Det er laga analyse av akustiske tilhøve og lystilhøve. Det er fokus på tryggleiken på byggjeplassen og det er god dialog med Os Turnforening og Kuventræ skule. HMS arbeidet blir prioritert høgt. Os Bygg og Eigedom AS har teke på seg oppdraget med å sjå til at Os kommune sitt HMS ansvar som byggherre vert følgd opp. Sluttrapporten med tilråding om eigarstruktur og driftstrstruktur er ikkje heilt ferdig frå prosjektgruppa si hand. Tilrådingane vil bli lagt fram for formannskapet til møtet Konklusjon: Rådmannen rår til at Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 32 av 58

33 Sak 0076/05 FINANSIERING AV BADEANLEGG MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0011/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os eldreråd /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret vedtek at den delen av investeringsprosjektet Badeanlegg som ikkje vert finansiert ved momskompensasjon og tippemidlar, skal finansierast ved opptak av lån. 2. Kommunestyret vedtek at investeringsramma i 2005 vert auka frå kr til kr med finansiering slik: Nytt framlegg Budsjett 2005 Endring Investeringsutgift: kr kr kr Finansiert slik: Momskompensasjon: kr kr kr Lån : kr kr kr Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. 3. Kommunestyret godkjenner at det vert gjort eit ekstra låneopptak i 2005 på kr i tillegg til vedteke budsjett for 2005, til finansiering av badeanlegget. Rådmannen får fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra, jfr. delegasjonsreglementet punkt Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

34 Sak 0076/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Innleiing Kommunestyret handsama K-sak 124/04 Badeanlegg. Investeringsramma vart sett til 56 mill. kr + moms. Prosjektet er tenkt finansiert ved momskompensasjonen vert tilgodesett prosjektet, tippemidlar på 12 mill. kr, og ein restsum på 44 mill. kr som må finansierast enten ved opptak av lån eller ved bruk av eigenkapital. I handsaminga av budsjettet for 2005 og økonomiplanen for vart lånefinansiering vedteke, men det vart samstundes sagt at administrasjonen måtte koma attende med eiga sak der kommunestyret skal gjera endeleg vedtak om finansiering av anlegget, jfr. og K-sak 124/04. Endra investeringstakt I F-sak 11/05 av har formannskapet godkjent kontrakt mellom Os kommune og entrepenør. Den inneber at investeringstakten slik han er vedteken i budsjettet for 2005 og økonomiplanen for vert endra slik at heile prosjektet skal gjennomførast i 2005 og Det står ikkje i F-vedtaket kva summane dei einskilde åra skal vera, men vi legg til grunn eit beløp på 25 mill. kr + moms i For 2005 vil investeringsbeløp og finansiering då sjå slik ut: Nytt framlegg Budsjett 2005 Endring Investeringsutgift: kr kr kr Finansiert slik: Momskompensasjon: kr kr kr Lån/eigenkapital: kr kr kr Dette tyder at beløpet som skal finansierast med lån/eigenkapital i 2005 vert auka med 11 mill. kr frå 14 mill. kr til 25 mill. kr. For prosjektet er beløpet uforandra, 44 mill. kr. Føresetnader I det følgjande reknar vi med at finansering med tippemidlar og driftsmidlar (momskompensasjon) står fast, og at det er summen på 44 mill. kr som er diskusjonstema når det gjeld finansiering. Vi legg vidare til grunn at kommunen sjølv finansierar heile summen. Alternativ Kommunen har to hovudalternativ for å finansiera badeanlegget: a) Lånefinansiering b) Eigenkapitalfinansiering (d.v.s. bruk av finansformuen) Det går og an å tenkja seg ein kombinasjon av desse. Lønsemd Mange stiller seg spørsmålet: kva vil løna seg - opptak av lån eller bruk av midlar frå finansformuen? Det endelege svaret på spørsmålet ligg i framtida; i dag må ein basera sine råd på tru og forventningar om marknaden framover. Side 34 av 58

35 Sak 0076/05 Det overordna dokumentet i kommunen som seier noko om forventningar om finansmarknaden i framtida, er finansreglementet. I finansreglementet er forventa langsiktig avkastning frå finansformuen sett til 8%, medan langsiktig rentenivå har 5% som ei underliggjande føresetnad. Ut frå dette kan det verka greitt å rå til lånefinansiering som det økonomisk mest lønsomme. Situasjonen er ikkje alltid like enkel i praksis, når vi strevar med rekneskapstal og budsjett. Vi veit at nokre år vil avkastninga vera god (slik den har vore i 2003 og 2004), medan andre år vil avkastninga vera dårlig, og somme år til og med negativ. Åra med dårleg eller negativ avkastning vil vera vanskelege å handtera for kommunen, og trøysten om ein langsiktig, god gjennomsnittleg avkastning vil synast mager. Ut frå eit slikt perspektiv kan det synast fornuftig å bruka av finansformuen når ein først har bestemt seg for å investera i eit anlegg det vil i alle fall dempa framtidige svingningar i avkastninga på finansformuen. Økonomiske konsekvensar ved lånefinansiering Dersom anlegget skal finansierast med lån, kan vi bruka 5% som langsiktig rente, jfr. finansreglementet (Det er i dag mogeleg å få lån med rentebinding i ti år til ein lågare rente, men om ti tjue år kan biletet vera annleis). Lånet på 44 mill. kr skal i henhald til planen takast opp i løpet av ein periode, men for å ikkje komplisera saka føreset vi at 44 mill. kr vert teke opp i ein eingong til rente 5% og avdragstid 40 år. Årleg sum for å forrenta og avdra eit slikt lån er kr I prinsippet kan ein sjå vekk frå avdragsdelen når ein vurderar lønsemd mellom lånefinansiering og eigenkapitalfinansiering. Dersom vi tek opp lånet som serielån, vil renteutgifter første året vera kr og synkande mot null. Økonomiske konsekvensar ved eigenkapitalfinansiering Dersom anlegget skal finansierast med eigenkapital, det vil seia uttak frå finansporteføljen vår, vil vi for alltid gå glipp av mogeleg avkastning på desse midlane. Gjennomsnittleg årleg avkastning, jfr. finansreglementet kan setjast til 8%, sjølv om avkastninga i praksis vil variera frå år til år. 8% avkastning av 44 mill. kr er kr I tillegg vil ein kunne gå glipp av ein renters rente effekt. Noverdi av ei manglande årleg innbetaling på kr over ein 40 års periode er kr Kombinasjon av lånefinansiering og eigenkapitalfinansiering Det er mogeleg å kombinera lånefinansiering og eigenkapitalfinansiering med den brøken ein måtte ønskje. Oppsummering Oppsummert kan vi seia at om vi legg til grunn, og har tru på, kommunen sitt finansreglement så vil lånefinansiering av anlegget vera det økonomisk mest gunstige. Skilnaden vil vera på tre prosent, jfr. finansreglementet. 3% av 44 mill. kr utgjer kr pr år. I løpet av ein 40 års periode vil dette bli monalege summar. Side 35 av 58

36 Sak 0077/05 FINANSIERING AV TOMTEKJØP MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 05/00940 Saksnr.: Utval Møtedato 0077/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at finansiering av to tomteområde slik, jfr. saksutgreiinga: Tomtekjøp i Åsen Post Kjøp av tomt og grunn - vert sett til kr ,- Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert sett til kr ,-* * jfr balansekonto (finansporteføljen) kr ,- jfr balansekonto (finansporteføljen) kr ,- Tomtekjøp i Ådnadalen Post Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr ,-* jfr. balansekonto (tidl. sal av tomter) kr ,- balansekonto (tidl. sal av tomter) kr ,- Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

37 Sak 0077/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: Kommunen har i 2005 kjøpt to tomteområde. Rådmannen legg med dette fram forslag til finansiering av tomtene. Tomtekjøp i Åsen Kommunen har kjøpt eit næringsområde i Åsen (Endelausmarka) for kr ,-. Rådmannen foreslår å finansiera tomtekjøpet ved sal av obligasjonar frå finansporteføljen. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av tomt og grunn - vert sett til kr ,- Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert sett til kr ,-* * jfr balansekonto kr ,- jfr balansekonto kr ,- Tomtekjøp i Ådnadalen Kommunen har kjøpt eit næringsområde i Ådnadalen for kr ,-, jfr. Lidl etablering. Rådmannen foreslår å finansiera tomtekjøpet ved bruk av ubundne fond vedk. tidlegare sal av tomter. Det må då gjerast følgjande budsjettjustering: Post Kjøp av tomt og grunn - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde kapitalfond - vert auka med kr ,-* jfr. balansekonto kr ,- balansekonto kr ,- Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 37 av 58

38 Sak 0078/05 MØTEBOK VASS- OG KLOAKK HEGGLANDSDALEN - ETAPPE I Saksbehandler: Agnete Haugland Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 04/00250 Saksnr.: Utval Møtedato 0078/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma for prosjektet vert sett til kr 14,5 millionar, fordelt med 8,5 millionar på kloakk og 6,0 millionar på vatn. Finansieringa for anlegget vert slik: Det er innarbeidd 7,0 millionar kroner i økonomiplanen for Differansen på 7,5 millionar kroner må innarbeidast i økonomiplanen for Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

39 Sak 0078/05 Vedlegg: 1.Oversiktskart med leidningstrase pel Oversiktskart med leidningstrase pel Instilling frå COWI AS Saksopplysningar: I den kommunale hovudplanen er det vist framføring av kommunale vass og kloakkleidningar til Hegglandsdalen, dette er også vedteken i økonomiplanen. Anlegget vert delt i etappar og den første går fram til Hegglandsvatnet. Innkomne anbod var 7 stk og billegaste anbydar var Bøe og Lepsøy Entreprenørforretning AS, sjå vedlegg 3. Kostnadsramme: Prosjektering: Prosjektleing/byggeleiing: Utført masseutskifting/div: Entreprenørkostnader: Upårekna kostnader ca 10%: Sum Finansiering: Finansieringa for anlegget vert fordelt med 8,5 millionar på kloakk og 6 millionar på vatn. I gjeldande økonomiplan er det avsett: Kloakk: 4 millionar Vatn: 3 millionar Differansen på 7,5 million må innarbeidast i økonomiplanen for Os den Agnete Haugland Side 39 av 58

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 2.etg. Dato: 02.11.2012 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 13.40 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte: August

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Ingrid Opedal Medlem SV Arild Iversen Nestleiar KRF VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 14:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Ragnhild Aarflot Kalland Leiar SP Eldar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer