Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan og budsjett 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010"

Transkript

1 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/ Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/ Formannskapet i Fræna kommune 14/ Kommunestyret i Fræna 60/ Økonomiplan og budsjett 2010 Vedlegg 1 Økonomiplan melde behov for nye tiltak i drift 2 Økonomiplan melde/stadfesta behov for investeringstiltak 3 Oppsummering av gruppearbeid på dialogmøte Utkast til Økonomiplan og budsjett 2010 Saksopplysningar Økonomiplana er ein integrert del av kommunen sitt plansystem og skal mellom anna ha følgjande funksjonar: Gje oversyn over den økonomiske handlefridomen (handlingsrommet) Sette langsiktige mål og strategiar frå kommunen inn i ei konkret og realistisk ramme, og fordele ansvar og ressursar for gjennomføring av dei ulike tiltaka som realiserast for å nå måla. Fange opp erfaringar hausta gjennom konklusjonar i kommune si årlege evaluering (årsmeldingar) og signaliserte behov for endringar på bakgrunn av dette. Fange opp politikken som ligg bak dei einskilde tiltaka og vere ein reiskap til omprøving og omstilling. I medhald av kommunelova 44, skal økonomiplana omfatte heile kommunen si verksemd, vere realistisk og settast opp på ein oversiktlig måte. Den skal minst omfatte dei fire neste budsjettåra, og innehalde ei samla oversikt over kommunen si samla gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden. Kommunestyret bestemmer sjølv korleis økonomiplana skal framstillast.

2 Før økonomiplana Fræna kommune vert handsama i Fræna kommunestyre 14. desember, skal formannskapet sitt forslag til økonomiplan og budsjett ligge ute til offentleg ettersyn i minst 14 dagar. Økonomiplanprosessen har følgd vedteke årshjul for Det har i 2009 vore gjennomførd tre dialogmøte, der politikarar, einingsleiarar og hovudtillitsvalde i Fræna kommune har vore samla for, informasjon og diskusjon om Fræna kommune sine prioriteringar og vegval vidare. I tillegg har ein 2009 hatt ein grundig gjennomgang av økonomien i Fræna kommune, i samband med prosjektet Budsjett i balanse. Prosjektet, som er ein direkte følgje av Budsjettvedtaket den 15 desember 2008, jfr. pkt. 10, er leia av ei styringsgruppe med følgjande samansetting: Ordførar, varaordførar, leiar av driftsutvalet, gruppeleiarar i dei politiske partia, 2 hovudtillitsvalde, rådmann, kommunalsjefar, einingsleiar administrasjon og personal/organisasjon og ein sekretær (koordinator). Arbeidet starta opp i februar 2009 og det er gjort to vedtak i direkte tilknyting til prosjektet 15 juni og 17. august. Dette arbeidet danna grunnlag for budsjettkorrigering den 7. september. Gruppa kjem til å halde fram med arbeidet. Vurdering Prosjekt Budsjett i balanse hadde to hovudføremål: Finne einingane sine behov i forhold til dagens driftsnivå. Finne ut kvar ein kunne kutte i tenestenivået. Det vart sett ned 6 arbeidsgrupper, som var samansett av politikare, tillitsvalde og ein sekretær frå administrasjonen. Gruppene fekk eit samla måltal om innsparing på 12 mill. Gruppene samla fann 6,7 mill. Det vart på møte i juni vedteke ei innsparing på 6,7 mill med heilårsverknad frå Av dette har 4,2 mil verknad i 2009 og resten 2,5 mill er lagd inn frå Styringsgruppa heldt fram med arbeidet og det vart vedteke å kutte drifta med ytterlegare 12,6 mill den 17 august. Av dette har 1,6 mill verknad i 2009 og resten 11 mill er lagd inn med verknad frå Det vart i same møte gjort endringar i investeringsprogrammet, der ein del investeringar vart teke ut og to nye prosjekt kom til. Eit av delmåla var å finne einingane sitt behov i forhold til noverande drift. Til det føremålet var det sendt ut eit skjema til einingane om trong til noverande drift, dette vart gått gjennom i lag med rådmannsteamet og folk frå administrasjonen. Det vart meld om ei samla auke på 27,9 mill, av dette vart 15,3 mill tilført einingane i samband med korrigering av budsjettet 7 september 09. Restbeløpet på 12,6 mill er lagd inn med verknad frå Butenesta har i ettertid redusert sitt behov med 4,1 mill. Nye tiltak drift: Det er meld inn behov for nye tiltak til drift frå einingane for til saman 15,9 mill. Det vert vist til vedlegg. Ut frå dei økonomiske rammene og at ein må gjennomføre tiltak som er lovpålagde, er det prioritert følgjande tiltak. Det er prioritert tiltak for 4,3 mill i Prioriterte tiltak (Beløp i heile 1000) Eining Administrasjon Lærling Lønn Auke i forsikringar Sum administrasjon Personal/organisasjon Bedriftshelseteneste Hovedvernombud Tillitsvaldordninga - auke Sum Personal/organisasjon

3 Samfunn/utvikling ART Etter og vidareutdanning Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning Skoleleiing Sum samfunn/utvikling Sum Stab/støtte Hustad skole 70% Assistentstilling Sum Hustad skole Malme skole Tiltak 202 Sum Malme skole Sum skole Bud distrikt Vedtak 15 juni Sum Eldreomsorg Butenesta Prosjekt i 3 månadar 450 Sum Butenesta 450 Sum Pleie og omsorg Rehab /hab Sekretærstilling Barnebustad - Netto verknad av Vedtak Sum Rehab/hab Helse/Barnevern 1 Stilling frå 1.jan Sum Helse /Barnevern Sum Helse og sosial Sum i alt frå einingane Nye tiltak investering. Det vart meld inn nye behov for investeringar for 3,5 mill i 2010, jfr vedlegg. Følgjande tiltak vert prioritert: Uteområde skoler/ barnehagar med kvart år, utbetring av brannstasjon i Bud for 1,4 mill i 2010 og IKT-prosjekt i tilknyting til samarbeidet med Orkidè. Tiltak som gjeld innan eldreomsorg vil ein vente på handsaming av PROF-plan. Investering på 8 mill til skolebygg er flytta frå 2009 til Det er gjort ein endring i fordeling på tidspunkt. Det er gjort mindre endringar i forhold til bustadfelt. Fleirbrukshus/Kulturhus er forskjøve med eit år. Handlingsrom: Det nytta KS- sine prognoser for skatt og rammetilskot, med ein årleg vekst på 0,5% frå Det er lagt til grunn ei flytande rente på 3,5% i 2010 og 4% dei påfølgande åra. Det er nytta 40 år i avdragstid på nye lån. For investeringar innan vatn, avløp og IKT alle etatar vert det nytta ubrukte lånemidlar. Eigedomskatt for verker og bruk er auka med 8,4 mill, ein har og auka fondsavkastninga med 1 mill frå 8 til 9 mill. Etter at tiltak som er knytt opp mot Budsjett i Balanse, prioriteringar av nye tiltak, auke i pensjonsutgiftene på 1,8 mill, og løns- og prisauke frå på 13,9 mill, samt inndekking av underskot i 2007 og 2008 og forventa underskot i 2009,er lagd inn. Får vi følgjande oversikt:

4 Budsjettskjema 1 A Beløp i heile Budsjettskjema 1A - driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett korr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre direkte eller indirekte skattar Meirverdiavgift investering Flyktningar Kompensasjonstilstak Tilskot ressurskrevjande brukarar Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års regnskapsmessige meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsbudsjettet Motpost avskrivingar Til fordeling drift Fordelt einingar Meirforbruk/mindreforbruk (-) Rådmannens tilråding: 1. Budsjett for Fræna kommune for 2010 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2010 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen og barnehagane, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i heile 1000 Rådmann Administrasjon Personal/ organisasjon Samfunn/Utvikling Sørviskontor Grunnskolen Barnehagane Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole 27 Sosialtenesta 7 532

5 Bøtunet Fræna sjukeheim Legesenter/Legevakt Bud distrikt Elnesvågen/ Søre Fræna Farstad distrikt Rehab/Habilitering Helse og barnevern Butenesta Eigedom Landbruk Arbeidssenteret Kjøkken aldersheimar Kultur Kulturskolen Plan/byggesak/brann Anlegg/ drift VAR - området Avsette lønsmidlar Sum tildelt einingar Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Prosjekt Edb- alle etatar Prosjekt IKT Orkidè Skanneprosjekt -Eigedomsarkiv Uteområde skolar/barnehagar Opprusting skolebygg Opprusting - Fræna helsesenter Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kultur-/fleirbrukshus Vatn Kloakk Nytt dekke Trafikktryggingstilak Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen sentrum Ny Branngarasje i Bud Investeringar for samling av dagtilbod Sum brutto investeringar Finansiering Bruk av "Istad-fondet" Mva kompensasjon Investering Sal av tomter/bustadfelt 75% av kapitalkostnadane Tilskot Kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Kulturhus Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktryggingstiltak Sum tilskot, refusjonar m.m Sum finansiert med lån Nye låneopptak Ubrukte lånemidlar

6 4. Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2010 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. Eigedomsskatten vert for 2010 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 7. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke, når ein har oversikt over lønsauken for 2010 for kvar einskild eining. 8. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordele ramma til barnehagane mellom barnehagane, etter modell vedteke i DRUT , sak 4/ Rådmannen vert gjeven fullmakt til omfordeling av rammene i samband med endring i administrativ struktur. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Saka vart drøfta, men ikkje realitetshandsama. Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Representantane Nils Johan Gjendem, Henry Ståle Farstad, Kjell-Arne Iversen, Ragnar Valle og Palmer Sjåholm sette fram føljande forslag til vedtak: Nytt punkt. - Budsjett for 2010 og økonomiplan for vert vedteken med slik endring: Budsjett 2010 Investeringsbudsjettet: Ansvar 7000, nytt dekke. - Posten vert høgda med kr. 1,1 mill. Til 1,5 mill - Finansiering: Låneopptak - Kapitalkostnaden vert dekt inn med ein tilsvarande bruk av avkastning, Istadfondet. - Driftsbudsjettet: - Kommunen tek sikte på å avvikle Pensjonærboligen. - Stillingsheimelen m.m. vert overført til Auretunet. - Dette vert gjennomført så snart som råd.

7 Økonomiplan Investeringsbudsjettet - Opprusting Farstad Aldersheim vert ført opp med høvesvis kr. 8 mill. og kr. 12 mill. for åra 2011 og Oppdekking: Investeringane til kulturhus vert redusert med høvesvis kr. 8 mill og 12 mill for åra 2011 og Forslaget frå representantane Nils Johan Gjendem, Henry Ståle Farstad, Kjell-Arne Iversen, Ragnar Valle og Palmer Sjåholm vart vedteke med 10 mot 6 røyster. Rådmannen sitt forslag med dei endringane som fekk fleirtal, vart vedteke med 11 mot 5 røyster. Vedtak 1. Budsjett for Fræna kommune for 2010 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2010 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen og barnehagane, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i heile 1000 Rådmann Administrasjon Personal/ organisasjon Samfunn/Utvikling Sørviskontor Grunnskolen Barnehagane Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole 27 Sosialtenesta Bøtunet Fræna sjukeheim Legesenter/Legevakt Bud distrikt Elnesvågen/ Søre Fræna Farstad distrikt Rehab/Habilitering Helse og barnevern Butenesta Eigedom Landbruk Arbeidssenteret Kjøkken aldersheimar Kultur Kulturskolen Plan/byggesak/brann Anlegg/ drift VAR - området Avsette lønsmidlar Sum tildelt einingar

8 3. Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Prosjekt Edb- alle etatar Prosjekt IKT Orkidè Skanneprosjekt -Eigedomsarkiv Uteområde skolar/barnehagar Opprusting skolebygg Opprusting - Fræna helsesenter Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kultur-/fleirbrukshus Vatn Kloakk Nytt dekke Trafikktryggingstilak Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen sentrum Ny Branngarasje i Bud Investeringar for samling av dagtilbod Sum brutto investeringar Finansiering Bruk av "Istad-fondet" Mva kompensasjon Investering Sal av tomter/bustadfelt 75% av kapitalkostnadane Tilskot Kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Kulturhus Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktryggingstiltak Sum tilskot, refusjonar m.m Sum finansiert med lån Nye låneopptak Ubrukte lånemidlar Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2010 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. Eigedomsskatten vert for verker og bruk for 2010 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget. 7. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke, når ein har oversikt over lønsauken for 2010 for kvar einskild eining. 8. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordele ramma til barnehagane mellom barnehagane, etter modell vedteke i DRUT , sak 4/07.

9 10. Rådmannen vert gjeven fullmakt til omfordeling av rammene i samband med endring i administrativ struktur. 11. Budsjett for 2010 og økonomiplan for jamfør punkt 1. vert vedteken med slik endring: Budsjett 2010 Investeringsbudsjettet: Ansvar 7000, nytt dekke. - Posten vert høgda med kr. 1,1 mill. Til 1,5 mill - Finansiering: Låneopptak - Kapitalkostnaden vert dekt inn med ein tilsvarande bruk av avkastning, Istadfondet. Driftsbudsjettet: - Kommunen tek sikte på å avvikle Pensjonærboligen. - Stillingsheimelen m.m. vert overført til Auretunet. - Dette vert gjennomført så snart som råd. Økonomiplan Investeringsbudsjettet - Opprusting Farstad Aldersheim vert ført opp med høvesvis kr. 8 mill. og kr. 12 mill. for åra 2011 og Oppdekking: Investeringane til kulturhus vert redusert med høvesvis kr. 8 mill og 12 mill for åra 2011 og Behandling i Kommunestyret i Fræna Før handsaming av saka vart det delt ut følgjande skriv: Kommunal råd for menneske med nedsett funksjonsevne o Høyringsuttale til budsjett Utvikling i lån fram til 2021 Forslag sett fram i møtet vert nummerert 1. Representanten Kjell Arne Iversen sette fram følgjande forslag til vedtak: - Fræna kommunestyre ber om at rådmannen innarbeider utbygging av Bud barnehage, byggetrinn 2, i tråd med vedtak i driftsutvalet sak 60/2008. Møtedato Ein går utifrå utbygginga vil skje i nær framtid og helst i løpet av Oppdekking: Låneopptak elle av posten ubrukte lånemidlar. 2. Representanten Aud Solveig P. Malmedal sette fram følgjande forslag til vedtak: - Fræna kommunestyre ber rådmannen innan 1. april 2010 legg fram sak for driftsutvalet der det vert gjeve ei samla vurdering av kommunen sitt tilbod innan skolehelsetenesta, både i grunnskolen og den vidaregåande skole. 3. Representanten Øyvind Fenne sette fram følgjande forslag til vedtak:

10 - Kommunestyret vil be administrasjonen om å styrke skuleshelsetenesta for budsjettåret 2010 i tråd med føringane i samhandlingsreforma. Dette må skje slik at denne styrkinga kjem både grunnskule- og vidaregåande elevar til gode. 4. Representanten Aud Solveig P. Malmedal sette fram følgjande forslag til vedtak: - Oppretthalde rådmannens forslag til vedtak. Det vart under møte reist spørsmål om representanten Erling Hustad sin habilitet Representanten Erling Hustad tredde frå under handsaming av habilitetsspørsmålet. Representanten Erling Hustad vart røysta habil med 22 mot 8 røyster. 5. Representantane Ragnar Valle, Knut Sæbø, Palmer Sjåholm, Nils Gjendem og Henry S. Farstad sette fram følgjande forslag til vedtak: - Fræna kommunestyre ber om at det blir lagt fram ei sak som vurderer behovet for ei utbygging av Bud barnehage. - Saka bør m.a. drøfte behov, kostnader med vidare av ei utbygging av Bud barnehage. 6. Representanten Ragnar Valle sette fram følgjande forslag til vedtak: Formannskapet sitt forslag til vedtak pkt. 11 vert splitta opp i følgjande forslag A), B) og C): Budsjett for 2010 og økonomiplan for jamfør punkt 1. vert vedteken med slik endring: A) Budsjett 2010 Investeringsbudsjettet: Ansvar 7000, nytt dekke. - Posten vert høgda med kr. 1,1 mill. Til 1,5 mill - Finansiering: Låneopptak - Kapitalkostnaden vert dekt inn med ein tilsvarande bruk av avkastning, Istadfondet. B) Driftsbudsjettet: - Kommunen tek sikte på å avvikle Pensjonærboligen. - Stillingsheimelen m.m. vert overført til Auretunet. - Dette vert gjennomført så snart som råd. C) Økonomiplan Investeringsbudsjettet - Opprusting Farstad Aldersheim vert ført opp med høvesvis kr. 8 mill. og kr. 12 mill. for åra 2011 og Oppdekking: Investeringane til kulturhus vert redusert med høvesvis kr. 8 mill og 12 mill for åra 2011 og Det vart røysta over forslaga i følgjande rekkefølgje: Pkt 4. Representanten Aud Solveig Pedersen Malmedal sitt forslag vart ikkje vedteke med 24 mot 7 røyster Pkt. 6. Representanten Ragnar Valle om å splitte formannskapet si tilråding pkt 11. vart samrøystes vedteke

11 Pkt. 2. Representanten Aud Solveig Pedersen Malmedal sitt forslag vart samrøystes vedteke Pkt. 3 Representanten Øyvind Fenne sitt forslag vart ikkje vedteke med 29 mot 2 røyster Pkt. 1. Representanten Kjell Arne Iversen sitt forslag vart ikkje vedteke med 8 mot 23 røyster. Pkt. 5. Representantane Ragnar Valle, Knut Sæbø, Palmer Sjåholm, Nils Gjendem og Henry S. Farstad sitt forslag vart samrøystes vedteke. Formannskapet sitt forslag punkt 11. A) Vart vedteke med 22 mot 9 røyster B) Vart vedteke med 24 mot 7 røyster C) Vart vedteke med 21 mot 10 røyster Formannskapet si tilråding med dei forslaga som har fått flertall vart samrøystes vedteke. Vedtak 1. Budsjett for Fræna kommune for 2010 og økonomiplan for vert vedteke slik det ligg føre. 2. Budsjettet for 2010 vert vedteke på rammenivå for kvar einskild eining/ansvarsområde frå , med unntak av grunnskulen og barnehagane, der det er gitt ei samla løyving. Eining Beløp i heile 1000 Rådmann Administrasjon Personal/ organisasjon Samfunn/Utvikling Sørviskontor Grunnskolen Barnehagane Opplæringssenteret Bjørnsund Leirskole 27 Sosialtenesta Bøtunet Fræna sjukeheim Legesenter/Legevakt Bud distrikt Elnesvågen/ Søre Fræna Farstad distrikt Rehab/Habilitering Helse og barnevern Butenesta Eigedom Landbruk Arbeidssenteret 3 141

12 Kjøkken aldersheimar Kultur Kulturskolen Plan/byggesak/brann Anlegg/ drift VAR - området Avsette lønsmidlar Sum tildelt einingar Det vert gjort følgjande investeringar i planperioden (1000): Prosjekt Edb- alle etatar Prosjekt IKT Orkidè Skanneprosjekt -Eigedomsarkiv Uteområde skolar/barnehagar Opprusting skolebygg Opprusting - Fræna helsesenter Bustadfelt Friluftsområde for ålmenta Kultur-/fleirbrukshus Vatn Kloakk Nytt dekke Trafikktryggingstilak Kartlegging 300 Utvikling Elnesvågen sentrum Ny Branngarasje i Bud Investeringar for samling av dagtilbod Sum brutto investeringar Finansiering Bruk av "Istad-fondet" Mva kompensasjon Investering Sal av tomter/bustadfelt 75% av kapitalkostnadane Tilskot Kulturhus frå Næringslivet Tippemidlar Kulturhus Statstilskot friluftsområde Statstilskot trafikktryggingstiltak Sum tilskot, refusjonar m.m Sum finansiert med lån Nye låneopptak Ubrukte lånemidlar Dei rammene som er gitt i årsbudsjettet for utgifter og inntekter til bestemte føremål, er bindande, og må ikkje overskridast utan at det på førehand er gjort nødvendige endringar i budsjettet. Dersom det skjer vesentlege endringar i løpet av budsjettåret i høve til dei oppførte inntekter/utgifter, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, jfr. kommunelova Skattlegginga for kommuneskatten skal for 2010 gjerast etter høgaste lovlege sats. 6. Eigedomsskatten vert for verker og bruk for 2010 utskriven etter eit skatteøre på 7,00 av kvart 1.000,00 av skattegrunnlaget.

13 7. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsette midlar til lønsauke, når ein har oversikt over lønsauken for 2010 for kvar einskild eining. 8. Innan området for grunnskulen vert rådmannen gjeven fullmakt til fordele ramma til grunnskulen mellom skulane i samsvar med modell for fordeling av ressursar vedteke i DRUT , sak 54/ Rådmannen vert gjeven fullmakt til å fordele ramma til barnehagane mellom barnehagane, etter modell vedteke i DRUT , sak 4/ Rådmannen vert gjeven fullmakt til omfordeling av rammene i samband med endring i administrativ struktur. 11. Budsjett for 2010 og økonomiplan for jamfør punkt 1. vert vedteken med slik endring: A) Budsjett 2010 Investeringsbudsjettet: Ansvar 7000, nytt dekke. - Posten vert høgda med kr. 1,1 mill. Til 1,5 mill - Finansiering: Låneopptak - Kapitalkostnaden vert dekt inn med ein tilsvarande bruk av avkastning, Istadfondet. B) Driftsbudsjettet: - Kommunen tek sikte på å avvikle Pensjonærboligen. - Stillingsheimelen m.m. vert overført til Auretunet. - Dette vert gjennomført så snart som råd. C) Økonomiplan Investeringsbudsjettet - Opprusting Farstad Aldersheim vert ført opp med høvesvis kr. 8 mill. og kr. 12 mill. for åra 2011 og Oppdekking: Investeringane til kulturhus vert redusert med høvesvis kr. 8 mill og 12 mill for åra 2011 og Fræna kommunestyre ber rådmannen innan 1. april 2010 legg fram sak for driftsutvalet der det vert gjeve ei samla vurdering av kommunen sitt tilbod innan skolehelsetenesta, både i grunnskolen og den vidaregåande skole. 13. Fræna kommunestyre ber om at det blir lagt fram ei sak som vurderer behovet for ei utbygging av Bud barnehage. Saka bør m.a. drøfte behov, kostnader med vidare av ei utbygging av Bud barnehage.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Saksprotokoll Utval: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2015 Arkivsak: 15/1144 Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 Formannskapet 30.11.2015 sak 90/15 Formannskapet si einstemmige

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer

Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan og Budsjett 2011

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan og Budsjett 2011 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2010/1188-5 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 10/2010 29.11.2010 Kommunestyret i Fræna 74/2010

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING

NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING NAUSTDAL KOMMUNE SAKSUTGREIING SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar FORMANNSKAPET 03.12.2015 112/15 PKL KOMMUNESTYRET 17.12.2015 081/15 PKL Saksansv.: Per-Kristian Langlie Arkiv: K1-232 Objekt:

Detaljer

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN Sak 141/15 Arkivsak nr: 15/905 Arkiv: Sakshandsamar: Lars Fylling Sak nr Utval Møtedato Kommunestyret 141/15 01.12.2015 BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 01.12.2015 Handsaming: Økonomisjefen orienterte

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Torleiv Hvistendahl Medlem AP Ingunn Lauvrak Medlem AP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunhuset Dato: 28.01.2016 Tid: 19:00 20:45 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Kommunestyret i Fræna 98/

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Kommunestyret i Fræna 98/ Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2008/911-9 Sakshandsamar: Åsa Fredly Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/2008 01.12.2008 Kommunestyret i Fræna 98/2008 15.12.2008

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune

Behandling i Formannskapet i Fræna kommune Behandling i Formannskapet i Fræna kommune - 26.11.2012 Representantane Øyvind Panzer Iversen, Torleif Langnes, Kjell Lode og Palmer Sjåholm sette fram følgjande fellesforslag til vedtak: 1. Budsjett for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 25.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Saksnr til og frå: 057/09-059/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 12.12.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 72/12 12/1226 Endring av selskapsavtale for Alarmsentralen Sogn og Fjordane

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Hovudutval for samferdsle Møtedato: 22.11.2016 Sak nr.: 16 / 296-25 Internt l.nr. 39851 / 16 Sak: 55 / 16 Tittel: Budsjett / økonomiplan 2017-2020 Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Budsjett økonomiplan Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna

Fræna kommune. Saksframlegg. Budsjett økonomiplan Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2014/2733-1 Sakshandsamar: Ole Rødal Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune Kommunestyret i Fræna Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora Helen Dyrseth Blø MEDL AP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 30.11.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Odd Helge Gangstad LEDER SP Nora

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet Kommunestyret. Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 174/17 Formannskapet 14.11.2017 Kommunestyret Sakshandsamar: Anne Marie Mo Arkiv: K1-150 Arkivsaksnr. 17/750-8 Budsjett 2018 Kort samandrag: Rådmannen sitt

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/250-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2014 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 20.05.2014 Tid: 10.00 Sted: Kommunehuset, Dalen Dersom

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer