MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT JULI /03 03/01754 BUDSJETTREGULERING LØN /03 03/02786 SPESIALUNDERVISNING - BUDSJETTREGULERING 0056/03 03/02327 SØKNAD OM TILLEGGSLØYVING KYRKJA 0057/03 03/01270 SØKNAD OM STØNAD TILETABLERARKURS 2003/ /03 03/02135 KOMMUNEPROPOSISJONEN /03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 0060/03 03/02605 DELRAPPORT 1. PROSJEKT "AUKA INNTEKT 2004": SJØLVKOST FOR KOMMUNALE BETALINGSTENESTER 0061/03 03/01860

2 VIDAREFØRING AV VASSLEIDNING NORDSTRØNO- SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 0062/03 03/02089 VASSLEDNING NORDSTRØNO, VIDAREFØRING LANGS FV- 160 MOT VEGKRYSS NORDSTRØNO 0063/03 03/00162 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR TEINAVIKA, 54/7 0064/03 03/00205 GODKJENNING AV ENDRING AV REGULERINGPLAN KVERNELVA - GRANLIA, OMRÅDE FOR OS NÆRINGSPARK VERT UTVIDA 0065/03 03/00260 GODKJENNING REGULERINGSPLAN HØGESTØLEN, LEPSØY 0066/03 03/00002 GODKJENNING - REGULERINGSPLAN FOR SKEISFLATEN, 34/4 M.FL. 0067/03 03/00352 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDSTRØNO, 27/57 M.FL. 0068/03 03/01405 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR NORDSTRAUMEN 0069/03 03/00417 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR BRENDAHAUGANE, BJØRKHOVDA 0070/03 03/00768 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR FLORSHAUGEN, 51/ /03 03/00652 TILBAKEKJØP AV GNR 54 BNR 708-DEL AV PAN-TOMTA 0072/03 03/00527 FORELDRESTYRTE SKULAR 0073/03 03/01356 ÅRSMELDING 2003 FRÅ KONTROLLUTVALET

3 0074/03 03/01356 MELDINGSSAK: MØTEBØKER FRÅ KONTROLLUTVALET 0075/03 03/01974 LÅNEAVTALE MELLOM OS KOMMUNE OG KOMMUNEBYGG OS AS 0076/03 03/02541 BETALINGSSATSAR I KOMMUNALE BARNEHAGAR MELDINGSSAK 0077/03 03/02545 VAL AV OVERFORMYNDAR - MELDINGSSAK Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Kantina Fremskrittspartiet Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Skeisbotnen Sosialistisk Venstreparti Stegen 40

4 Sak 0051/03 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0051/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Side 5 av 126

6 Sak 0051/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 6 av 126

7 Sak 0051/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 7 av 126

8 Sak 0051/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 Alle tal i heile tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik Straumutgifter, heile kommunen Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Skatte- og finanstransaksjonar Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side 8 av 126

9 Sak 0051/03 Straum Kommunen er med på Bergen kommune sin avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Straumprisen ligg framleis 25 30% høgare enn i fjor, men for ein del bygg er forbruket gått ned. Samla kostnader til straum dei første månadene i 2003, målt mot samla kostnader til straum same tidsrom i 2002 viser ein mindre auke enn ein kunne venta ut frå auken i straumprisen. På denne bakgrunn nedjusterar vi vår prognose på meirutgift til straum frå 2,3 mill. kr (30% auke) til 1,9 mill. kr (25% auke). Tal frå revidert nasjonalbudsjett viser at kommunen kan få kompensasjon for auka straumutgifter på om lag kr Samla sett kan vi då nedjustera prognosen til 1,6 mill. kr. Straumprisane er for øvrig på veg ned, og vi vil i juni rapporten vurdera prognosen på ny Folkevalde organ Korleis eininga vil enda opp ved årets utgang, vil heilt avhenga av graden av ekstramøte i dei ulike politiske utvala. Vi reknar så langt med at den vil gå i balanse Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Det vert vist til tidlegare orientering om det arbeidet administrasjonen har sett i verk for å få til ei innsparing. Vi har til no identifisert ein stilling som vi meiner kan sparast inn (verknad i 2003 kr ). Pr er mesteparten av posten for juridisk hjelp brukt opp. Det er vanskeleg å seia noko sikkert om fortsettinga, men vi må forventa ein sprekk på minst kr Konsulenthonorar i samband med gjennomgang av organisasjonsprosjektet er blitt kr høgare enn budsjettert (moms). Sentralt lønsoppgjer er no i hamn. Det vert ikkje gjeve generelle tillegg i 2003 og det er heller ikkje avsett midlar til lokale tingingar for tilsette i kap. 4. Endra beredskapsgodtgjersle til legevakt vil imidlertid måtte gå av denne posten, saman med tingingar for tilsette i kap 5 m.fl. Venta innsparing er no rekna til kr KS har gjeninnført ordning med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling. Ordninga vert delvis finansiert med trekk i løn frå dei tilsette, men kommunen vil ha ein netto utgift på ordninga på , noko som ikkje er budsjettert. Husleige for sentrumskvartalet fall vekk frå då kommunen kjøpte bygget, men innsparinga må sjåast i samanheng med auka utgifter til renter og avdrag, samt føreståande avrekning mellom Sentrumskvartalet AS og kommunen. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr Dette var ikkje budsjettert Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er førebels ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det er derimot venta at der vil koma ein auke i statstilskot til Side 9 av 126

10 Sak 0051/03 barnehagesektoren i august, men er uklart kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene Økonomieininga Eininga ser ut til minst å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseinga Det kan gå mot ein budsjettsprekk på avrunda kr ,-. Grunnen er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein budsjettsprekk på rundt kr I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Denne summen er allereie brukt. Tildelte ressursar ligg langt under tilrådde ressursar, og ein ventar fleire klagar. Eininga har lagt fram eiga meldingssak til formannskapsmøte den 3. juni om denne problemstillinga Skatt, rammetilskot m.v. Mai har vore ein god månad når det gjeld innbetaling av skatt, og vi har fått inn meir enn venta i tilleggsforskot. Slik det ser ut no vil kommunen klara å få inn budsjettert skatteinntekt. Når det gjeld tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 vert det kr lågare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg, og det er for tidleg å seia noko om vi vil nå opp i inntektsoverslaget for momskompensasjon Finans Kommunen har pr. utgangen av mai plassert ca. 265 mill. kr i marknaden. Om lag 210 mill. kr er plassert i bankinnskot, 40 mill. kr er plassert i rentefond, medan vel 10 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. Avkastinga på bankplasseringane har lagt noko under lånerenta, men dette vil snu for ein periode ettersom plasseringane i bankinnskot har fast rente fram til 13. juni. Avkastninga på aksjar er no positiv, også om vi ser på akkumulerte tal for året. Likviditeten til kommunen er god, og renteinntektene frå ordinære bankinnskot dei første månadene er gode Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 10 av 126

11 Sak 0051/ Søre Øyane skule Skulen har fått ein svært ressurskrevjande elev, og ligg førebels ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr for første halvår For siste halvår 2003 (neste skuleår) er ressursomfanget ikkje avgjort, jfr. eige meldingssak om problemstilling rundt nye ressurskrevjande barn i grunnskulen Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis. Side 11 av 126

12 Sak 0051/ Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at mesteparten av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Den delen ser ut til å gå i balanse. I tillegg har kommunen driftsansvaret for Mobergslia. Her ser det ut til at det kan verta ei overskriding på årsbasis på avrunda kr ,-. Dette har samanheng med at kommunale avgifter er for lågt budsjettert. Side 12 av 126

13 Sak 0051/ Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 126

14 Sak 0052/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: John Lunde Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0052/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Side 15 av 126

16 Sak 0052/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 16 av 126

17 Sak 0052/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 17 av 126

18 Sak 0052/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI tyder negativt avvik + tyder positivt avvik Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Straum Sum Side 18 av 126

19 Sak 0052/03 Prognose pr. juni syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på mill. kr. Straum Kommunen har avtale med Fjordkraft om forvaltningskraft der profesjonelle forvaltarar i Fjordkraft står for innkjøpet og foretar prissikring av kraftporteføljen. Som følgje av dette har vi hatt lågare straumpris enn om vi hadde hatt flytande kraft, men auken frå i fjor er likevel stor. Samla kostnader til straum dei første halvår 2003, målt mot samla kostnader til straum same tidsrom i 2002 viser ein mindre auke enn ein kunne venta ut frå auken i straumprisen. På denne bakgrunn nedjusterar vi vår prognose på meirutgift til straum ytterlegare frå 1,9 mill. kr (25% auke) til 1,5 mill. kr (20% auke). Tal frå revidert nasjonalbudsjett viser at kommunen kan få kompensasjon for auka straumutgifter på om lag kr Samla sett kan vi då nedjustera prognosen til 1,2 mill. kr Folkevalde organ Førebels ser det ut til at eininga vil gå i balanse. Dette kan endra seg avhengig om det vert ekstramøte i politiske utval utover hausten Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på ca. kr for Det er budsjettert med innsparing på kr som følgje av naturleg avgang. Det vert vist til tidlegare orientering om det arbeidet administrasjonen har sett i verk for å få til ei innsparing. Vi har til no identifisert ei stilling som vi meiner kan sparast inn (verknad i 2003 kr ). Pr er posten for juridisk hjelp overskriden. Dersom det vert trong for like mykje juridisk hjelp i 2. halvår, må vi rekna med ein budsjettsprekk på kr Konsulenthonorar i samband med gjennomgang av organisasjonsprosjektet er blitt kr høgare enn budsjettert (moms). Venta innsparing på posten for lønsoppgjer er rekna til kr KS har gjeninnført ordning med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling. Ordninga vert delvis finansiert med trekk i løn frå dei tilsette, men kommunen vil ha ein netto utgift på ordninga på ca. kr , noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har ikkje motteke faktura frå Storebrand vedk. AFP ordninga ennå, men faktura frå Statens Pensjonskasse vedk. AFP viser ein auke frå i fjor. Dersom Storebrand rekninga held same nivå som i fjor ligg vi an til ein budsjettsprekk for AFP på om lag kr Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er pr ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det vil koma ein auke i statstilskot til barnehagesektoren, auken gjeld frå august, men vi har enno ikkje heilt klart for oss kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene. Side 19 av 126

20 Sak 0052/ Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Det ser ut til at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Årsaka er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga vil gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få reduserte husleigeinntekter i høve til budsjettet. I tillegg til denne svikten, vil kommunen få ein svikt i budsjetterte rente- og avdragrefusjonar frå Husbanken i samband med Luraneutbygginga. Kommunane får refusjonar med bakgrunn i Husbanken si flytande rente. I budsjettet er det rekna med ei rente på 6,5% medan renta ligg no rundt 4,5%. For eininga vil dette bety at den kan få ein samla inntektssvikt på avrunda kr for I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Dessse er tildelt ulike einingar og tildelinga ligg langt under tilrådde ressursar. Klager har vore til handsaming hos fylkesmannen i Hordaland og tilbakemelding er komen, jfr. eiga meldingsak Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på kr på årsbasis. Skatteinngangen for juni vart betre enn venta, då ei avrekning av fordelinga mellom kommunane i FLT systemet gav ei monaleg etterbetaling for vår del. Ser vi på 1. halvår under eitt, har veksten i skatteinntektene vore høg samanlikna med tilsvarande periode i fjor. Lønsoppgjeret i år vil nok ikkje gje same drahjelp i 2. halvår slik som i fjor, men på bakgrunn av rekneskapstala 1.halvår legg vi til grunn ein samla skatteinngang for året på minst 3 mill. kr meir enn budsjettert. Kommunaldepartementet har gjort ei ny berekning av rammetilskotet til kommunane basert på folketalet pr Til tross for at Os kommune hadde høgare vekst i folketalet frå 2002 til 2003 enn landsgjennomsnittet har vi fått eit trekk i rammetilskotet på nærare 2,7 mill. kr for Årsaka er at sosiale kriteria i Os har endra seg i høve til landsgjennomsnittet slik at vår del av kostnadsnøkkelen er redusert. Kommunaldepartementet har og laga eit nytt overslag på inntektsutjamnande tilskot som for Os kommune slår positivt ut med ein auke på 2,2 mill. kr. Overslaget er usikkert og vert påverka av utviklinga i årets skatteinngang. Tilskot til renter og avdrag vedk. Reform 97 ser ut til å verta kr lågare enn budsjettert. Vi har inntektsført krav på staten vedk. momskompensasjon som er kr høgare enn budsjettert. Vi har førebels ikkje motteke kompensasjon for investering i skulebygg. Side 20 av 126

21 Sak 0052/ Finans Kommunen har pr. utgangen av juni plassert ca. 272 mill. kr i marknaden. Om lag 142 mill. kr er plassert i bankinnskot, om lag 87 mill. kr er plassert i rentefond, 10 mill. kr er plassert i obligasjonsfond medan vel 30 mill. kr er plassert i aksjefond. Det vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. I budsjettet er det føresett at avkastninga på plasseringane skal vera den same som lånerenta. I praksis varierer dette varierar litt frå periode til periode, men alt i alt ser det ut til å halda nokolunde stikk. Avkastninga på aksjar er no positiv, men vi er framleis ganske lågt vekta i aksjar sjølv om vi har auka plasseringane her i juni. Likviditeten til kommunen i første halvår har vore god Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå med eit underskot på om lag kr Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 21 av 126

22 Sak 0052/ Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at det aller meste av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd Side 22 av 126

23 Sak 0052/03 firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Vi er inne i første reelle driftsåret med kjøp av tenester frå Kommunebygg AS. Den delen ser ut til å gå i balanse. I tillegg har kommunen driftsansvaret for Mobergslia. Her ser det ut til at det kan verta ei overskriding på årsbasis på avrunda kr ,-. Dette har samanheng med at kommunale avgifter er for lågt budsjettert Samferdsle Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet vil gå i balanse på årsbasis. Os, John Lunde Økonomikonsulent Side 23 av 126

24 Sak 0053/03 REKNESKAPSRAPPORT JULI 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os Formannskap /03 Os Formannskap /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre /03 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

25 Sak 0053/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstilling frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vert brukt som buffer mot mogeleg underskot i 2003 Side 25 av 126

26 Sak 0053/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Forslag til framlegg til vedtak frå ordførar Søviknes frå FrP/H: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars2003. Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Administrasjonen sitt forslag til tilråding fekk 4 røyster (1Krf, 1Tvs, 1SV, 1Ap) og fall. FrP/H sitt forslag fekk 5 røyster (3Frp, 2H) og vart vedteke Vedtak: Kommunestyret syner til rekneskapsrapport pr. mars Kommunestyret ber om at overskot og tilbakeførte midlar til einingane (fond) for 2002 i hovudsak vet brukt som buffer mot mogeleg underskot i Kommunestyret understreker at einingane sine budsjettrammer er bindande, og at kommunebudsjettet 2003 krev sreng budsjettdisiplin i alle einingar. Kommunestyret vil koma attende til eventuelle endringar i budsjettet i eiga budsjettrevidering 17. juni. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 26 av 126

27 Sak 0053/03 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 27 av 126

28 Sak 0053/03 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JULI 2003 Alle tal i heile 1000 Denne mnd Hittil i år År År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 Folkevalde organ Fellesutgifter Rådmannen sin stab Felles skular og barnehagar Økonomiavdeling Organisasjonseining Kommunetorget IKT-avdeling Kundeombod Bestillar- og forvaltarkontor Skatt, rammetilskot m.v Finans Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Os ressurssenter Rehabiliteringstenester Sos. tenester og psyk. helsev Tenester til barn og unge Pleie- og omsorgstenester Pu - Vestre Lurane Pu - Idrettsvegen Pu - Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kulturavdeling Bygg og eigedommar Samferdsle Vatn Kloakk og renovasjon Side av

29 Sak 0053/03 REKNESKAPSRAPPORT PR. JULI 2003 DRIFTSREKNESKAPEN Prognose pr. juli syner at kommunen kan få ein budsjettsprekk på mill. kr. Straum I sak om revidert budsjett, K 34/03, viste kommunestyret til at budsjettrammane til einingane er bindande, og at det ikkje vert gjeve tilleggsløyvingar til einingane. Administrasjonen tolkar dette slik at den einskilde eining må freista å finna dekning for auka straumutgifter innafor eige budsjett. Som følgje av dette vil vi ikkje lengre laga ei samla oversikt over auka utgifter til straum, men gje kommentarar på einingsnivå Folkevalde organ Førebels ser det ut til at eininga vil gå i balanse. Dette kan endra seg avhengig om det vert ekstramøte i politiske utval utover hausten Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettinnsparing på ca. kr for Vi ventar framleis på avrekning/oppgjer av mellomverande i samband med kjøp av Sentrumskvartalet. Innsparing på tenesteområde for administrasjonsbygg er førebels stipulert til 3,2 mill. kr. Innsparinga må sjåast i samanheng med auka renter og avdrag på lån. Manglande innsparing som følgje av naturleg avgang ser ut til å verta nærare 1,5 mill. kr. Vi må rekna med ein budsjettsprekk på juridisk hjelp kr Venta innsparing på posten for lønsoppgjer er rekna til kr Ordninga med kontingent til Kommunal Opplæring og Utvikling vil gje kommunen ein netto utgift på ca. kr , noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har måtta dekka renteutgifter for 1. halvår på lån til Lyngheim, kr noko som ikkje er budsjettert. Kommunen har ikkje motteke faktura frå Storebrand vedk. AFP ordninga ennå, men faktura frå Statens Pensjonskasse vedk. AFP viser ein auke frå i fjor på om lag kr Dersom Storebrand rekninga held same nivå som i fjor ligg vi an til ein budsjettsprekk på om lag kr Det er og ein del andre poster som syner +/- avvik Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Beløp til disposisjon, kr , er pr ikkje disponert Felles skule og barnehage Grunnskule: Det kan gå mot ein budsjettsprekk på omlag kr Budsjettsprekken kjem av reduserte inntekter frå elevar tilhøyrande andre kommunar (gjesteelevar). Tiltak funksjonshemma barnehageborn: Slik ein no ser stoda, ser det ut til at det er mangel på midlar innanfor dette området. Det vil koma ein auke i statstilskot til barnehagesektoren, auken gjeld frå august, men vi har enno ikkje heilt klart for oss kor mykje som vil koma. Ein vil freista å halda tenesteområdet innanfor budsjettrammene Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 29 av 126

30 Sak 0053/ Organisasjonseininga Det ser ut til at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Årsaka er at annonsekostnadane er høgare enn budsjettert og høgare enn rekneskapen for Kommunetorget Eininga vil gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga vil gå i balanse på årsbasis Bestillar og forvaltningseining Sviktande husleigeinntekter mellom anna på grunn av at husvære står lengre tomme enn rekna med, gjer at eininga kan få ein inntektssvikt på rundt kr I tillegg til denne svikten, vil kommunen få ein svikt i budsjetterte rente- og avdragrefusjonar frå Husbanken i samband med Luraneutbygginga. Kommunane får refusjonar med bakgrunn i Husbanken si flytande rente. I budsjettet er det rekna med ei rente på 6,5% medan renta ligg no rundt 4,5%. Dette vil bety ein inntektssvikt for kommunen på avrunda kr for I denne eininga ligg budsjettet for tiltak til nye ressurskrevjande barn i grunnskulen. Budsjettet for 2003 er på kr Dessse er tildelt ulike einingar og tildelinga ligg langt under tilrådde ressursar. Klager har vore til handsaming hos fylkesmannen i Hordaland og tilbakemelding er komen, jfr. eiga meldingsak Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på ca kr på årsbasis. Prognosen er usikker, då vi får sprikande tal frå sentralt hald om inntektsutjamninga. Som nemnt i juni rapporten laga Kommunaldepartementet nytt overslag på inntektsutjamnande tilskot som for Os kommune slo positivt ut med ein auke på 2,2 mill. kr. Dette vart lagt til grunn i juni rapporten, sjølv om vi då og presiserte at overslaget var usikkert og vert påverka av utviklinga i årets skatteinngang. I juli rapporten finn vi å måtte nedjustera overslaget for inntektsutjamninga med om lag ein million kr, då KS har rekna at vi får eit (stort) negativt trekk også i september. Vi oppretthald prognosen om ein samla skatteinngang for året på minst 3 mill. kr meir enn budsjettert. Som nemnt i juni rapporten får kommunen eit trekk i rammetilskotet på nærare 2,7 mill. kr for 2003 som følgje av den nye berekninga av rammetilskotet til kommunane basert på folketalet pr Finans Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på Inne i tala ligg mellom anna opptak av lån til sentrumskvartalet, jfr kommentarar under Fellesutgifter om innsparing i husleige. Utviklinga i rentemarknaden har ført til reduserte renteutgifter for kommunen, men samstundes redusert avkastning på bankplasseringane. Utviklinga i aksjemarknaden har dei siste månadene vore svært god, men kommunen er framleis relativt lågt eksponert i aksjemarknaden sjølv om vi vekta oss opp ein del i midten av juni. Administrasjonen vil vurdera ytterlegare oppvekting i aksjefond i tida som kjem. Det Side 30 av 126

31 Sak 0053/03 vert vist til eiga månadsrapportering om status og avkastning på desse midlane. Likviditeten til kommunen i første halvår har vore god, men vil venteleg bli dårligare framover Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Os ungdomsskule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis, under føresetnad av at skulen får tilført ressursar til ressurskrevjande barn, jfr. eiga meldingssak Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Side 31 av 126

32 Sak 0053/03 Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os ressurssenter Over/underskot vert i stor grad regulert mot flyktningefondet. Med dette som bakgrunn vil eininga gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringstenester Eininga har eit inntektskrav på sal av sengeplassar på kr Slik stoda er pr. dato, er dette eit rimeleg uoppnåeleg resultat. Det ser difor ut for at eininga vil få ein budsjettsprekk på avrunda kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Netto utbetaling til sosialhjelp ser ut til å verta avrunda høgare enn budsjettert. I tillegg vart det avsett mindre til psykiatrifond enn det som var rekna med i budsjettet. Dette fondet var tenkt å finansiera Stegen bufellesskap i Svikten er avrunda kr Det ser no ut til at det aller meste av denne svikten kan takast inn i løpet av året. Samla sett vil eininga få ein budsjettsprekk ved årsslutt på rundt kr Barn og unge Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Pleie- og omsorg I budsjettet er det sett som eit inntektskrav at det skal seljast plassar tilsvarande kr Dersom salet av plassar går som i første kvartal for resten av året, vil ein oppnå ei inntekt på avrunda kr Slik det ser ut for i dag er det innsparingar/inntektsauke på andre område slik at eininga ser ut til å gå i balanse sett på årsbasis Vestre Lurane Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen/bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er no kome i gang ved bruk av innleigd firma. Eininga har varsla at det ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein netto svikt på avrunda kr synes å vera realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at ein totalt får ein budsjettsprekk på om lag kr Side 32 av 126

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Tid: 10.00 Forfall Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H)

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 12.11.2014 Møtetid: Kl. 09:00 11:30 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 033/14-037/14 Desse medlemmene møtte: Arnfinn Brekke Liss Bergum Leidulf Gloppestad

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

Perioderekneskap August 2011

Perioderekneskap August 2011 1 Perioderekneskap August 2011 2 3 PERIODISERT REKNESKAP PR. 31.08.11 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert budsjett. Det

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0103/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI 2003 769

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0103/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT PR. JUNI 2003 769 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall Øystein Nordvik (Tvs) Vara som møter Astrid Leikvoll SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet - Arbeidsmøte Møtestad: Møterom, Midsund sjukeheim Dato: 07.03.2011 Tid: 09:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond)

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Aktiva (plasseringar i aksjefond, obligasjonsfond og pengemarknadsfond) VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2013/1678 Arkivkode: 209 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013 (AKTIVA) Administrasjonen

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Trond Roy Pedersen Arkiv: B13 Arkivsaksnr.: 16/430-3 Planlagt behandling: Hovudutval for skule og barnehage KAPASITETSUTFORDRINGAR BORE SKULE OG KLEPPE SKULE OG NY IDRETTSHALL

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer