MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JUNI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR JULI /05 05/01229 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN /05 05/01055 TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING /05 05/00364 AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR /05 05/01611 NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING /05 05/01301 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA 0115/05 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR /05 05/01676 FRAMTIDIG DRIFT AV LURANETUNET 902

2 0119/05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT /05 05/00040 POLITISK KVARTER /05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 914 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Seminar: Det vert eit fellesseminar denne dagen for politikarar og einingsleiarar frå kl Temaet er Jakten på det gode arbeidsliv. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0107/05 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0107/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0107/05 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI tyder budsjettsprekk Alle tal i heile tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 4 av 35

5 Sak 0107/05 Rekneskapsrapport pr juni viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein meirinntekt på 9 mill. kr inkl. finanspostar Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare auka utgifter til yrkesskade- og ansvarsforsikring, og vi vil få reduserte husleigeinntekter ved at Os Bygg og Eigedom AS flyttar i til sumaren. Dei største risikofaktorane er imidlertid ein evt. sprekk på AFP utgiftene. Det er imidlertid vanskeleg å laga prognoser for denne posten, då kostnadene vert utjevna på alle kommunekundane i Storebrand Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring, forsikring av skule- og barnehageborn samt utgifter til gjesteelevar Reinhaldseininga Det krev imidlertid at eininga får auka budsjett som følgje av auka vaskeareal på Søfteland skule og Lysekloster barnehage Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltningseining Side 5 av 35

6 Sak 0107/ Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Årsaka til sprekken er i hovudsak gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon. I tillegg har skulen auka utgifter til vikarar grunna nasjonale prøvar. Dette fordi skulen er fådelt, og må dela opp dei samanslegne klassestega når nasjonale prøver skal gjennomførast. Skulen har og hatt unormalt mykje korttidssjukefråver denne vinteren/våren. Eininga har allereie gjennomført fleire tiltak for å redusera det prognostiserte underskotet mest mogeleg Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2004 på kr Grunna behov for ekstra ressursar til ei elevgruppe våren 2005, ser ein ikkje at ein kan klara å ta inn heile underskotet frå 2004 i Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 6 av 35

7 Sak 0107/ Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Hovudårsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasienter. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Eininga har eit innsparingskrav på 1,123 mill. Kommunestyret gjorde i sitt møte vedtak om å stogga mottak av flyktningar etter , og ba rådmannen starta arbeidet med å tilpassa omfanget av flyktningetenesta sett i relasjon til redusert mottak av flyktningar. Dette arbeidet vil starta opp etter ferien. Det er uvisst om vi vil klara å få eininga i økonomisk balanse i Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Det er knytt stor usikkerhet rundt utgiftene til sosialhjelp då dei varierar mykje frå månad til månad. Ei anna uro er budsjettposten for opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Ventetida er for tida frå 5 til 7 månader for plass i statleg institusjon. Os kommune er forplikta til å gje rusmisbrukarar eit tilbod mens dei venter på hjelp i det statlege helsesystemet. Tunge og vanskelige saker gjer at det pr. i dag ser ut til at eininga sprekk på denne posten med om lag ,-. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen Tenester til barn og unge Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk i open omsorg på omlag ,-. Årsaka til denne sprekken er at ein kom ikkje heilt i mål med nedbemanning av 3,5 årsverk i 2004 og det er i dag fatta fleire vedtak enn ressurser i open omsorg. Det er sett ned ei gruppe under leiing av kommunaldirektør Tøsdal med sikte på å redusera budsjettsprekken Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Side 7 av 35

8 Sak 0107/ Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein vannskade på Nore Neset skule som kommunen har kr ,- i eigenandel på. Det er ikkje dekning for dette på ansvarsområdet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å koma ut i balanse på årsbasis. Det er ført mykje utgifter i investeringsrekneskapen i juni, og bokført krav vedk. momskompensasjon aukar såleis. Det ser såleis ut som vi skal klara budsjettkravet Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 5 mill. kr. Det vert vist til eiga sak der konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett 2005 er utgreidd. Kommunen vil få ein auke i rammetilskotet på 5,9 mill. kr, men det ser ut til å bli ein svikt i skatteinntektene inkl. inntektsutjamning. Svikten kan verta frå 0,9 til 1,9 mill. kr avhengig av kva ein legg til grunn når det gjeld skattevekst i kommunen og landet. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 8,4 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 16 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2005, d.v.s. vel 1,3 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 16,4 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene juli desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 24,4 mill. kr, altså rundt 8,4 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld renteutgiftene ligg dei førebels innafor det budsjetterte. Det er tatt høgde for noko renteoppgang ut over året. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 35

9 Sak 0108/05 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0108/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr juni 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

10 Sak 0108/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for juni 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 2,57% i juni, noko som utgjer om lag 6,2 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 6,71%, det vil seia om lag 16,44 mill. kr. Budsjettert avkastning 2005 er 16,1 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 18% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,15%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,99%. Obligasjonsfond Om lag 36% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,65%, noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,88%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 2,10%. Aksjefond Om lag 39% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 5,29%, noko som er betre enn referanseindeksen på 4,9% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden med 10,44%. Hovedtyngda av våre aksjefond er imidlertid utanlandske. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 14,22% fordelt med 28,05% på norske fond og 10,45% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JUNI 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank % %... Sett inn saksutredningen over denne linja Side 10 av 35

11 Sak 0109/05 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0109/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr juli 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0109/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for juli 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,77% i juli, noko som utgjer om lag 4,4 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 8,6%, det vil seia om lag 20,8 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 18% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,16%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,14%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 1,16%. Obligasjonsfond Om lag 42% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,36%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 1,92%. Aksjefond Om lag 40% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 4,67%, noko som er betre enn referanseindeksen på 3,71% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 19,56% fordelt med 37,26% på norske fond og 14,83% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JULI 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 20 0 % % Side 12 av 35

13 Sak 0110/05 MØTEBOK REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 05/01229 Saksnr.: Utval Møtedato 0110/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

14 Sak 0110/05 Utrykt vedlegg: Rundskriv H-16/05 frå Kommunal- og regionaldepartementet Saksopplysningar: Rundskrivet gjev ei orientering om Stortinget sine vedtak av 16. og 17. juni 2005 om Kommuneproposisjonen 2006 og Revidert nasjonalbudsjett Vi vil trekkja ut dei viktigaste punkta og sjå korleis dei får verknad for kommuneøkonomien i Os. A. KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 I kommuneproposisjonen 2006 la regjeringa opp til ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på mellom 2 og 3 milliarder kroner. Veksten i dei frie inntektene vart varsla til å bli mellom 1,3 og 2,3 milliarder kroner. Deler av vekstintervallet skulle vera kompensasjon for meirutgifter til nye læremidlar i grunnskulen. Ved handsaminga av proposisjonen i Stortinget vart det framsett fire alternative forslag til vekst i samla og frie inntekter, alle med ei høgare inntektsramme enn regjeringa sitt framlegg. Under voteringa oppnådde ingen av dei fire alternative framlegga fleirtal. Samstundes vart det ikkje votert over regjeringa sitt framlegg. Dette inneber at Stortinget ikkje har fatta noko vedtak om vekst i kommunesektoren sine samla og frie inntekter i I kommuneproposisjonen vart det og foreslått innlemming av ein del øyremerka tilskot i rammetilskotet, mellom anna tilskot til leirskuleopphald og rusmiddeltiltak. Samtlege innlemmingsframlegg vart forkasta av Stortinget. Ved handsaminga av kommuneproposisjonen vedtok Stortinget ei rekke oppmodingar til regjeringa. Regjeringa si vurdering av desse vert lagt fram i statsbudsjettet for 2006 eller på anna egna måte. Statsbudsjettet for 2006 skal etter planen leggast fram 14. oktober B. REVIDERT NASJONALBUDSJETT Endringar i rammetilskotet Endring som følgje av nye befolkningstal Vinst/tap som følgje av bruk av nyare folketal ved utrekning av rammetilskot er lagt inn. For Os kommune inneber dette ein auke på kr ,-. Utegløymt trekk for momskompensasjonen i 2003 (gamal ordning) I opprinneleg statsbudsjett for 2005 vart kommunane trekt for momskompensasjonen for 2003, ettersom denne kjem til direkte utbetaling til kommunane i Departementet hadde imidlertid gløymt å gjera dette trekket for 15 kommunar, deriblant Os kommune. Desse kommunane vert difor trekt no. For Os kommune utgjer trekket kr ,-. Dette vart det i hovudsak teke omsyn til ved utarbeidinga av budsjettet for Os kommune. Endringar i skatteopplegget for 2005 Side 14 av 35

15 Sak 0110/05 Storinget har vedteke endringar i skatteopplegget for 2005 slik at det er blitt noko lette i personskattlegginga. Dette vil medføra reduserte skatteinntekter for kommunesektoren, noko som blir kompensert gjennom rammetilskotet. Kompensasjonen for Os kommune utgjer kr ,-. 2. Endringar i øyremerkte tilskot Det er gjort nokre endringar i dei øyremerkte tilskota, men for desse er verknadene ikkje rekna for den einskilde kommune. Det er heller ikkje alle endringane som får direkte konsekvenser for kommunane. Det er gjort endringar innafor følgjande område: Tilskot til landsliner Tilskot til opplæring innafor kriminalomsorga Rentekompensasjon for skuleanlegg Tilskot til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag (omsorgsbustader) Tilskot til rusmiddeltiltak Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukarar Helsetenesta for innsatte i fengsel Investeringstilskot (barnehagar) Skjønsmidlar til barnehagar Tilskot til kommunar (frå forsvardepartementet) Tilskot til opplæring for språklege minoriteter i grunnskulen Integreringstilskot Norskopplæring for vaksne innvandrarar Kompensasjon for meirverdiavgift 3. Andre endringar Momskompensasjonsordninga Stortinget har vedteke at 50 mill. kr skal trekkast ut av rammetilskotet til kommunane og overførast til fylkeskommunane. Fordelinga av midlane og korleis trekket slår ut for den einskilde kommune vert lagt fram i statsbudsjettet for Det er vidare lagt inn ein auke av skjønstilskotet knytta til etterberekninga av momskompensasjonsordninga. Årsaka er at trekket i rammetilskotet for einskildkommunar kan ha vore høgare enn det dei har motteke i momskompensasjon. Det er sett av 100 mill. kr til etterberekninga; av dette er 70 mill. kr tilleggsløyvd medan 30 mill. kr er dekka innafor ramma av skjønstilskotet. Fordelinga av midlane vert lagt fram i statsbudsjettet for Innføring av frist for forsøkssøknader Det vert innført ein årleg frist for søknader om forsøk etter forsøkslova. Fristen vert i 2005 sett til 1. oktober, medan fristen seinare år vil verta 1. juni. C. OPPSUMMERING AV KOMMUNEN SINE FRIE INNTEKTER Side 15 av 35

16 Sak 0110/05 Kommunane sine frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter og inntektsutjamning. Med bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett kan vi no gjera opp status for venta frie inntekter i 2005 for Os kommune. Rammetilskot Os kommune har for 2005 budsjettert med eit rammetilskot på kr ,-. I budsjettsummen er det teke omsyn til konsekvensane av budsjettavtalen samt venta trekk som følgje av den gamle momskompensasjonsordninga med kr ,-. Vi fekk ikkje teke omsyn til at Stortinget i si handsaming av statsbudsjettet auka rammetilskotet til kommunen med kr ,- som følgje av redusert skatteinngang i landet. Vi kan såleis plussa på denne summen når vi reknar på auken i rammetilskotet. Vi får ei slik grov oppsummering: Rammetilskot Os kommune etter revidert nasjonalbudsjett 2005: kr ,- Budsjettert rammetilskot 2005: kr , Auke i rammetilskot kr ,- Skatteinntekter/inntektsutjamning Os kommune har for 2005 budsjettert med kr ,- i skatteinntekter og kr 0,- i inntektsutjamning. Når det gjeld skatteinntektene snakkar vi enno om prognosar, i motsetnad til rammetilskotet der vi no veit kva vi har å halda oss til. I KS sin siste prognose, der konsekvensane av siste skattetal for landet samt revidert nasjonalbudsjett er lagt inn, er skatteinntektene inkl. inntektsutjamning for Os kommune rekna til kr ,-. (Altså kr ,- lågare enn budsjettert). KS har i prognosen for Os kommune lagt til grunn ein skattevekst på 4,3% frå fjoråret, men legg opp til at kommunen kan gjera eigne vurderingar her. Pr var den reelle skatteveksten for Os kommune berre 3,47%, og pårekna skattevekst for kommunane i landet er 3,1%. Administrasjonen er på denne bakgrunnen uroleg for at den forutsatte skatteveksten i KS modellen på 4,3% kan vera for høg, og har gjort ei ny berekning der skatteveksten er sett til 3,47%. Skatteprognosen vert då endra til kr ,-, altså kr ,- lågare enn budsjettert. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 35

17 Sak 0111/05 MØTEBOK TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING Saksbehandler: Karl Ole Midtbø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/01055 Saksnr.: Utval Møtedato 0111/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune gratulerer Os turnforening med 100 årsjubileet og gjev i samband med dette, etter søknad, laget ei omfram løyving på kr ,- som skal nyttast til utarbeiding av jubileumsbok om laget. Løyvinga går frå fond til disposisjon for formannskapet. Det vert gjort slik budsjettjustering: ; tilskot til private vert auka med kr , ; bruk av driftsfond* vert auka med kr ,- * jfr. Balansekonto Os, 15. august 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0111/05 Vedlegg: Søknad frå Os turnforening, dagsett , vedk jubileumsbok Saksopplysningar: Tradisjonsrike Os turnforening fyller 100 år i 2005, og søkjer i samband med dette om kr ,- i stønad til utgjeving av ei eiga jubileumsbok. Som det er nemnd i søknaden kan eit slikt stort jubileum vera eit svært passande høve til å gjera ein ekstra innsats for å dokumentera historien til eit så tradisjonsrikt lag. Os Turnforening er eit framifrå idrettslag, men er også generelt ein hjørnestein i det lokale kulturlivet vårt, og såleis ein svært viktig del av lokalsamfunnet. På mange måtar speglar tilhøva og utviklinga innan lagslivet det generelle samfunnslivet, og utarbeidinga av ei jubileumsbok kan vera eit svært positivt bidrag til bygda. Til dømes er kulturhuset vårt, Fjellheim, ein arv etter Os Turnforening og Os Musikkforening. Både gamle (brann på trettitalet) og nye Fjellheim har alltid hatt stor verdi for bygda, og mange kan nok skriva under på at desse verdiane strekkjer seg langt ut over laga sine eigne aktivitetar i huset. Saka er vurdert, og ut frå den viktige rolla Os turnforening har hatt i lokalsamfunnet i 100 år vert det gjort framlegg om at kommunen stettar søknaden og på den måten gjev bidrag til at ein viktig del av lokalhistorien vår vert dokumentert. Det kan også vera naturleg å minna om at det er tradisjon for, jamvel vedtak om, at lag som fyller 100 år får ei jubileumsgåve frå kommunen på kr ,-. Os, 15. august 2005 Karl Ole Midtbø Kultursjef Side 18 av 35

19 Sak 0112/05 MØTEBOK AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR Saksbehandler: Birgit Nora Holsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/00364 Saksnr.: Utval Møtedato 0112/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til orientering og ber rådmannen arbeide vidare med saka i budsjett arbeidedet for Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0112/05 Vedlegg: 2 Saksopplysningar: Spørsmål om auke i utgiftsdekning for støttekontaktane har vore oppe fleire gonger. Sist dei vart justert var i kommunestyresak 26. juni Då vart satsane justert til kr. 300,- pr. månad for dei som hadde 5 timar støttekontakt pr. veke. Dei som hadde færre timar fekk dekka kr. 200,- pr. mnd inklusiv køyreutgifter. Situasjonen i dag er slik at dei fleste som har behov for støttekontakt berre har vedtak på 3 timar pr. veke. Mange ønskjer å reise til Bergen der det er fleire aktivitetar og større mogelegheit til å vere anonym saman med støttekontakten sin. Med ei utgiftsdekning på kr. 200,- seier det seg sjølv at det ikkje er mange aktivitetar ein kan delta på. Eit enkelt reknestykke viser at bussbillett tur/retur Bergen kostar kr. 110,-. Ein kinobillett kostar i dag kr. 90,-, teater eller konsertbillettar kostar meir. Summen av dette utgjer heile utgiftsdekninga. Da er det ikkje meir pengar igjen til aktivitetar den månaden. Dei få som har følgjekort for funksjonshemma, dvs. at dei kan ta med seg ein person til halv pris eller gratis, kan berre nytta seg av dette i Bergen, fordi i Os er det ingen aktivitetstilbod som nyttar seg av denne ordninga. I dag er det fleire brukargruppar enn tidlegare som søkjer om støttekontakt. Som til dømes barn med ulike funksjonshemningar, personar med psykiske lidingar og personar med rusproblem. Dette er gruppar som tidlegare i liten grad har nytta seg av tenesta, men som fyller vilkåra i lova. Eininga har for tida vanskar med å rekruttera støttekontaktar. Frå til har 17 personar slutta som støttekontakt. Alle har ikkje grunna oppseiinga si med lite midlar til utgiftsdekning, men mange har gitt uttrykk for at dei meiner det er for lite pengar til å vere med på ulike aktivitetar. Nokon oppleve det og som eit problem at dei som har bruk for støttekontakt tilbyr seg å betale for buss, kino o.s.b. berre for at dei skal koma seg ut. Målet med støttekontakt ordninga er at brukarane skal få ein meiningsfylt fritid. Med så få midlar til rådevelde vert det lite variasjon i aktivitetane. Ein kan ikkje berre gå på tur eller sitte på kafé. I andre Hordalands kommunar vert dette litt ulikt praktisert ( sjå vedlegg). Dei fleste får dekka køyringa utanom dei pengane dei får til andre utgifter. Vi ønskjer heller at vi skal ha ein fast utgiftsdekning, så kan ein velje bil eller buss som transportmiddel. Ut frå dette ønskjer vi å heva utgiftsdekninga til kr. 450,- pr. mnd for dei som har inntil 16 timar støttekontakt pr. mnd. og kr. 550,- pr. mnd. for dei som har meir enn 16 timar pr. mnd. Samla kostnad pr. år vert kr ,- Birgit Nora Holsen saksbehandlar Side 20 av 35

21 Sak 0113/05 MØTEBOK NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING Saksbehandler: Stein Gjøsund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01611 Saksnr.: Utval Møtedato 0113/05 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma for kjøp av ny brannbil vert auka fra kr ,- til kr ,- ut frå innkomne anbod, og gjev administrasjonen fullmakt til å tinga ny brannbil innafor denne kostnadsramma. Manglande finansering, kr ,-, vert å innarbeida i budsjettet for Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0113/05 Vedlegg: Saksopplysningar: I samband med innkjøp av ny brann og redningsbil har det vore utlyst anbudskonkuranse i heile EØS området. Det er kome inn 2 pristilbod, Scania 380 med påbygg, innredning og pumpe. pris: kr 2,085,000,- + 25% mva kr 521,250,- = kr 2,606,250,- Det er over investeringsbudsjettet til Os kommune avsatt 2.2 mill. fordelt på 2005 og Restsummen blir på kr 406,250,- Brannsjefen har vurdert fleire andre alternativ, til dømes kjøp av mindre bil, kjøp av brukt bil osv. Når det gjeld kjøp av brukte brann- og redningsbilar, er det ikkje noko marknad for dette, før bilane er år gamle og moden for utskifting. Kjøp av mindre bil er eit alternativ, men brannfaglege grunnar gjer at ei slik løysing ikkje er tilrådeleg. Os kommune har store utfordringar på brann og redningsområdet i samband med utbygging av naturgassterminal på Halhjem, nye E 39 med lange tunnelsystem og Lidl utbygging. Spesialutstyr for desse objektene kjem i tillegg til det tradisjonelle brannmateriellet, og må plasserast på brannbilen. Os Stein Gjøsund Brannsjef Side 22 av 35

23 Sak 0114/05 MØTEBOK BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 05/01301 Saksnr.: Utval Møtedato 0114/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan i samsvar med 27 i kommunelova, med oppgåve å arbeida for sikring, tilrettelegging og drift av offentlege friluftsområde for ålmenta. Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 2.4 Hastemynde, jfr. og Kommunelova 13 punkt 1. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

24 Sak 0114/05 Vedlegg: Brev frå Bergen og Omland Friluftsråd Saksopplysningar: Bergen og Omland Friluftsråd oppfattar seg som ein interkommunal samanslutning etter 27 i Kommunelova. På årsmøtet i 2005 vart vedtektene endra slik at det ikkje er formelle hindre for dette. Interkommunale samanslutningar etter 27 i kommunelova vil ha rett til momskompensasjon. Samstundes vil det vera slik at berre dei politisk oppnemnde representantane frå medlemskommunane vil ha avgjerdsrett på årsmøta. For at Bergen og Omland Friluftsråd skal få rett til momskompensasjon, krev Hordaland Fylkesskattekontor at medlemskommunane stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan. Rådmannen rår til at det vert gjort ei slik stadfesting som omsøkt. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 24 av 35

25 Sak 0115/05 MØTEBOK KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 Saksnr.: Utval Møtedato 0115/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Rådmannen får fullmakt til å by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Os, 18. august 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2005 372 0052/05 05/00765 BALANSERAPPORT PR 31.

SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2005 372 0052/05 05/00765 BALANSERAPPORT PR 31. Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.04.2005 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2005 372

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL 2005 506 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 24.05.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0068/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR APRIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer