MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JUNI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR JULI /05 05/01229 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN /05 05/01055 TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING /05 05/00364 AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR /05 05/01611 NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING /05 05/01301 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA 0115/05 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR /05 05/01676 FRAMTIDIG DRIFT AV LURANETUNET 902

2 0119/05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT /05 05/00040 POLITISK KVARTER /05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 914 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Seminar: Det vert eit fellesseminar denne dagen for politikarar og einingsleiarar frå kl Temaet er Jakten på det gode arbeidsliv. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0107/05 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0107/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0107/05 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT JUNI tyder budsjettsprekk Alle tal i heile tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 4 av 35

5 Sak 0107/05 Rekneskapsrapport pr juni viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein meirinntekt på 9 mill. kr inkl. finanspostar Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare auka utgifter til yrkesskade- og ansvarsforsikring, og vi vil få reduserte husleigeinntekter ved at Os Bygg og Eigedom AS flyttar i til sumaren. Dei største risikofaktorane er imidlertid ein evt. sprekk på AFP utgiftene. Det er imidlertid vanskeleg å laga prognoser for denne posten, då kostnadene vert utjevna på alle kommunekundane i Storebrand Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring, forsikring av skule- og barnehageborn samt utgifter til gjesteelevar Reinhaldseininga Det krev imidlertid at eininga får auka budsjett som følgje av auka vaskeareal på Søfteland skule og Lysekloster barnehage Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltningseining Side 5 av 35

6 Sak 0107/ Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Årsaka til sprekken er i hovudsak gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon. I tillegg har skulen auka utgifter til vikarar grunna nasjonale prøvar. Dette fordi skulen er fådelt, og må dela opp dei samanslegne klassestega når nasjonale prøver skal gjennomførast. Skulen har og hatt unormalt mykje korttidssjukefråver denne vinteren/våren. Eininga har allereie gjennomført fleire tiltak for å redusera det prognostiserte underskotet mest mogeleg Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2004 på kr Grunna behov for ekstra ressursar til ei elevgruppe våren 2005, ser ein ikkje at ein kan klara å ta inn heile underskotet frå 2004 i Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 6 av 35

7 Sak 0107/ Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Hovudårsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasienter. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Eininga har eit innsparingskrav på 1,123 mill. Kommunestyret gjorde i sitt møte vedtak om å stogga mottak av flyktningar etter , og ba rådmannen starta arbeidet med å tilpassa omfanget av flyktningetenesta sett i relasjon til redusert mottak av flyktningar. Dette arbeidet vil starta opp etter ferien. Det er uvisst om vi vil klara å få eininga i økonomisk balanse i Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Det er knytt stor usikkerhet rundt utgiftene til sosialhjelp då dei varierar mykje frå månad til månad. Ei anna uro er budsjettposten for opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Ventetida er for tida frå 5 til 7 månader for plass i statleg institusjon. Os kommune er forplikta til å gje rusmisbrukarar eit tilbod mens dei venter på hjelp i det statlege helsesystemet. Tunge og vanskelige saker gjer at det pr. i dag ser ut til at eininga sprekk på denne posten med om lag ,-. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen Tenester til barn og unge Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk i open omsorg på omlag ,-. Årsaka til denne sprekken er at ein kom ikkje heilt i mål med nedbemanning av 3,5 årsverk i 2004 og det er i dag fatta fleire vedtak enn ressurser i open omsorg. Det er sett ned ei gruppe under leiing av kommunaldirektør Tøsdal med sikte på å redusera budsjettsprekken Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Side 7 av 35

8 Sak 0107/ Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein vannskade på Nore Neset skule som kommunen har kr ,- i eigenandel på. Det er ikkje dekning for dette på ansvarsområdet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å koma ut i balanse på årsbasis. Det er ført mykje utgifter i investeringsrekneskapen i juni, og bokført krav vedk. momskompensasjon aukar såleis. Det ser såleis ut som vi skal klara budsjettkravet Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 5 mill. kr. Det vert vist til eiga sak der konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett 2005 er utgreidd. Kommunen vil få ein auke i rammetilskotet på 5,9 mill. kr, men det ser ut til å bli ein svikt i skatteinntektene inkl. inntektsutjamning. Svikten kan verta frå 0,9 til 1,9 mill. kr avhengig av kva ein legg til grunn når det gjeld skattevekst i kommunen og landet. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 8,4 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 16 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2005, d.v.s. vel 1,3 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 16,4 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene juli desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 24,4 mill. kr, altså rundt 8,4 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld renteutgiftene ligg dei førebels innafor det budsjetterte. Det er tatt høgde for noko renteoppgang ut over året. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 35

9 Sak 0108/05 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0108/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr juni 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

10 Sak 0108/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for juni 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 2,57% i juni, noko som utgjer om lag 6,2 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 6,71%, det vil seia om lag 16,44 mill. kr. Budsjettert avkastning 2005 er 16,1 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 18% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,15%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,99%. Obligasjonsfond Om lag 36% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,65%, noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,88%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 2,10%. Aksjefond Om lag 39% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 5,29%, noko som er betre enn referanseindeksen på 4,9% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden med 10,44%. Hovedtyngda av våre aksjefond er imidlertid utanlandske. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 14,22% fordelt med 28,05% på norske fond og 10,45% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JUNI 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank % %... Sett inn saksutredningen over denne linja Side 10 av 35

11 Sak 0109/05 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0109/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr juli 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0109/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for juli 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,77% i juli, noko som utgjer om lag 4,4 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 8,6%, det vil seia om lag 20,8 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 18% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,16%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,14%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 1,16%. Obligasjonsfond Om lag 42% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,36%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 1,92%. Aksjefond Om lag 40% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 4,67%, noko som er betre enn referanseindeksen på 3,71% Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 19,56% fordelt med 37,26% på norske fond og 14,83% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JULI 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 20 0 % % Side 12 av 35

13 Sak 0110/05 MØTEBOK REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 112 Arkivsaksnr.: 05/01229 Saksnr.: Utval Møtedato 0110/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

14 Sak 0110/05 Utrykt vedlegg: Rundskriv H-16/05 frå Kommunal- og regionaldepartementet Saksopplysningar: Rundskrivet gjev ei orientering om Stortinget sine vedtak av 16. og 17. juni 2005 om Kommuneproposisjonen 2006 og Revidert nasjonalbudsjett Vi vil trekkja ut dei viktigaste punkta og sjå korleis dei får verknad for kommuneøkonomien i Os. A. KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 I kommuneproposisjonen 2006 la regjeringa opp til ein realvekst i kommunesektoren sine samla inntekter på mellom 2 og 3 milliarder kroner. Veksten i dei frie inntektene vart varsla til å bli mellom 1,3 og 2,3 milliarder kroner. Deler av vekstintervallet skulle vera kompensasjon for meirutgifter til nye læremidlar i grunnskulen. Ved handsaminga av proposisjonen i Stortinget vart det framsett fire alternative forslag til vekst i samla og frie inntekter, alle med ei høgare inntektsramme enn regjeringa sitt framlegg. Under voteringa oppnådde ingen av dei fire alternative framlegga fleirtal. Samstundes vart det ikkje votert over regjeringa sitt framlegg. Dette inneber at Stortinget ikkje har fatta noko vedtak om vekst i kommunesektoren sine samla og frie inntekter i I kommuneproposisjonen vart det og foreslått innlemming av ein del øyremerka tilskot i rammetilskotet, mellom anna tilskot til leirskuleopphald og rusmiddeltiltak. Samtlege innlemmingsframlegg vart forkasta av Stortinget. Ved handsaminga av kommuneproposisjonen vedtok Stortinget ei rekke oppmodingar til regjeringa. Regjeringa si vurdering av desse vert lagt fram i statsbudsjettet for 2006 eller på anna egna måte. Statsbudsjettet for 2006 skal etter planen leggast fram 14. oktober B. REVIDERT NASJONALBUDSJETT Endringar i rammetilskotet Endring som følgje av nye befolkningstal Vinst/tap som følgje av bruk av nyare folketal ved utrekning av rammetilskot er lagt inn. For Os kommune inneber dette ein auke på kr ,-. Utegløymt trekk for momskompensasjonen i 2003 (gamal ordning) I opprinneleg statsbudsjett for 2005 vart kommunane trekt for momskompensasjonen for 2003, ettersom denne kjem til direkte utbetaling til kommunane i Departementet hadde imidlertid gløymt å gjera dette trekket for 15 kommunar, deriblant Os kommune. Desse kommunane vert difor trekt no. For Os kommune utgjer trekket kr ,-. Dette vart det i hovudsak teke omsyn til ved utarbeidinga av budsjettet for Os kommune. Endringar i skatteopplegget for 2005 Side 14 av 35

15 Sak 0110/05 Storinget har vedteke endringar i skatteopplegget for 2005 slik at det er blitt noko lette i personskattlegginga. Dette vil medføra reduserte skatteinntekter for kommunesektoren, noko som blir kompensert gjennom rammetilskotet. Kompensasjonen for Os kommune utgjer kr ,-. 2. Endringar i øyremerkte tilskot Det er gjort nokre endringar i dei øyremerkte tilskota, men for desse er verknadene ikkje rekna for den einskilde kommune. Det er heller ikkje alle endringane som får direkte konsekvenser for kommunane. Det er gjort endringar innafor følgjande område: Tilskot til landsliner Tilskot til opplæring innafor kriminalomsorga Rentekompensasjon for skuleanlegg Tilskot til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag (omsorgsbustader) Tilskot til rusmiddeltiltak Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukarar Helsetenesta for innsatte i fengsel Investeringstilskot (barnehagar) Skjønsmidlar til barnehagar Tilskot til kommunar (frå forsvardepartementet) Tilskot til opplæring for språklege minoriteter i grunnskulen Integreringstilskot Norskopplæring for vaksne innvandrarar Kompensasjon for meirverdiavgift 3. Andre endringar Momskompensasjonsordninga Stortinget har vedteke at 50 mill. kr skal trekkast ut av rammetilskotet til kommunane og overførast til fylkeskommunane. Fordelinga av midlane og korleis trekket slår ut for den einskilde kommune vert lagt fram i statsbudsjettet for Det er vidare lagt inn ein auke av skjønstilskotet knytta til etterberekninga av momskompensasjonsordninga. Årsaka er at trekket i rammetilskotet for einskildkommunar kan ha vore høgare enn det dei har motteke i momskompensasjon. Det er sett av 100 mill. kr til etterberekninga; av dette er 70 mill. kr tilleggsløyvd medan 30 mill. kr er dekka innafor ramma av skjønstilskotet. Fordelinga av midlane vert lagt fram i statsbudsjettet for Innføring av frist for forsøkssøknader Det vert innført ein årleg frist for søknader om forsøk etter forsøkslova. Fristen vert i 2005 sett til 1. oktober, medan fristen seinare år vil verta 1. juni. C. OPPSUMMERING AV KOMMUNEN SINE FRIE INNTEKTER Side 15 av 35

16 Sak 0110/05 Kommunane sine frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter og inntektsutjamning. Med bakgrunn i revidert nasjonalbudsjett kan vi no gjera opp status for venta frie inntekter i 2005 for Os kommune. Rammetilskot Os kommune har for 2005 budsjettert med eit rammetilskot på kr ,-. I budsjettsummen er det teke omsyn til konsekvensane av budsjettavtalen samt venta trekk som følgje av den gamle momskompensasjonsordninga med kr ,-. Vi fekk ikkje teke omsyn til at Stortinget i si handsaming av statsbudsjettet auka rammetilskotet til kommunen med kr ,- som følgje av redusert skatteinngang i landet. Vi kan såleis plussa på denne summen når vi reknar på auken i rammetilskotet. Vi får ei slik grov oppsummering: Rammetilskot Os kommune etter revidert nasjonalbudsjett 2005: kr ,- Budsjettert rammetilskot 2005: kr , Auke i rammetilskot kr ,- Skatteinntekter/inntektsutjamning Os kommune har for 2005 budsjettert med kr ,- i skatteinntekter og kr 0,- i inntektsutjamning. Når det gjeld skatteinntektene snakkar vi enno om prognosar, i motsetnad til rammetilskotet der vi no veit kva vi har å halda oss til. I KS sin siste prognose, der konsekvensane av siste skattetal for landet samt revidert nasjonalbudsjett er lagt inn, er skatteinntektene inkl. inntektsutjamning for Os kommune rekna til kr ,-. (Altså kr ,- lågare enn budsjettert). KS har i prognosen for Os kommune lagt til grunn ein skattevekst på 4,3% frå fjoråret, men legg opp til at kommunen kan gjera eigne vurderingar her. Pr var den reelle skatteveksten for Os kommune berre 3,47%, og pårekna skattevekst for kommunane i landet er 3,1%. Administrasjonen er på denne bakgrunnen uroleg for at den forutsatte skatteveksten i KS modellen på 4,3% kan vera for høg, og har gjort ei ny berekning der skatteveksten er sett til 3,47%. Skatteprognosen vert då endra til kr ,-, altså kr ,- lågare enn budsjettert. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 35

17 Sak 0111/05 MØTEBOK TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING Saksbehandler: Karl Ole Midtbø Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 05/01055 Saksnr.: Utval Møtedato 0111/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune gratulerer Os turnforening med 100 årsjubileet og gjev i samband med dette, etter søknad, laget ei omfram løyving på kr ,- som skal nyttast til utarbeiding av jubileumsbok om laget. Løyvinga går frå fond til disposisjon for formannskapet. Det vert gjort slik budsjettjustering: ; tilskot til private vert auka med kr , ; bruk av driftsfond* vert auka med kr ,- * jfr. Balansekonto Os, 15. august 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0111/05 Vedlegg: Søknad frå Os turnforening, dagsett , vedk jubileumsbok Saksopplysningar: Tradisjonsrike Os turnforening fyller 100 år i 2005, og søkjer i samband med dette om kr ,- i stønad til utgjeving av ei eiga jubileumsbok. Som det er nemnd i søknaden kan eit slikt stort jubileum vera eit svært passande høve til å gjera ein ekstra innsats for å dokumentera historien til eit så tradisjonsrikt lag. Os Turnforening er eit framifrå idrettslag, men er også generelt ein hjørnestein i det lokale kulturlivet vårt, og såleis ein svært viktig del av lokalsamfunnet. På mange måtar speglar tilhøva og utviklinga innan lagslivet det generelle samfunnslivet, og utarbeidinga av ei jubileumsbok kan vera eit svært positivt bidrag til bygda. Til dømes er kulturhuset vårt, Fjellheim, ein arv etter Os Turnforening og Os Musikkforening. Både gamle (brann på trettitalet) og nye Fjellheim har alltid hatt stor verdi for bygda, og mange kan nok skriva under på at desse verdiane strekkjer seg langt ut over laga sine eigne aktivitetar i huset. Saka er vurdert, og ut frå den viktige rolla Os turnforening har hatt i lokalsamfunnet i 100 år vert det gjort framlegg om at kommunen stettar søknaden og på den måten gjev bidrag til at ein viktig del av lokalhistorien vår vert dokumentert. Det kan også vera naturleg å minna om at det er tradisjon for, jamvel vedtak om, at lag som fyller 100 år får ei jubileumsgåve frå kommunen på kr ,-. Os, 15. august 2005 Karl Ole Midtbø Kultursjef Side 18 av 35

19 Sak 0112/05 MØTEBOK AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR Saksbehandler: Birgit Nora Holsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/00364 Saksnr.: Utval Møtedato 0112/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka til orientering og ber rådmannen arbeide vidare med saka i budsjett arbeidedet for Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0112/05 Vedlegg: 2 Saksopplysningar: Spørsmål om auke i utgiftsdekning for støttekontaktane har vore oppe fleire gonger. Sist dei vart justert var i kommunestyresak 26. juni Då vart satsane justert til kr. 300,- pr. månad for dei som hadde 5 timar støttekontakt pr. veke. Dei som hadde færre timar fekk dekka kr. 200,- pr. mnd inklusiv køyreutgifter. Situasjonen i dag er slik at dei fleste som har behov for støttekontakt berre har vedtak på 3 timar pr. veke. Mange ønskjer å reise til Bergen der det er fleire aktivitetar og større mogelegheit til å vere anonym saman med støttekontakten sin. Med ei utgiftsdekning på kr. 200,- seier det seg sjølv at det ikkje er mange aktivitetar ein kan delta på. Eit enkelt reknestykke viser at bussbillett tur/retur Bergen kostar kr. 110,-. Ein kinobillett kostar i dag kr. 90,-, teater eller konsertbillettar kostar meir. Summen av dette utgjer heile utgiftsdekninga. Da er det ikkje meir pengar igjen til aktivitetar den månaden. Dei få som har følgjekort for funksjonshemma, dvs. at dei kan ta med seg ein person til halv pris eller gratis, kan berre nytta seg av dette i Bergen, fordi i Os er det ingen aktivitetstilbod som nyttar seg av denne ordninga. I dag er det fleire brukargruppar enn tidlegare som søkjer om støttekontakt. Som til dømes barn med ulike funksjonshemningar, personar med psykiske lidingar og personar med rusproblem. Dette er gruppar som tidlegare i liten grad har nytta seg av tenesta, men som fyller vilkåra i lova. Eininga har for tida vanskar med å rekruttera støttekontaktar. Frå til har 17 personar slutta som støttekontakt. Alle har ikkje grunna oppseiinga si med lite midlar til utgiftsdekning, men mange har gitt uttrykk for at dei meiner det er for lite pengar til å vere med på ulike aktivitetar. Nokon oppleve det og som eit problem at dei som har bruk for støttekontakt tilbyr seg å betale for buss, kino o.s.b. berre for at dei skal koma seg ut. Målet med støttekontakt ordninga er at brukarane skal få ein meiningsfylt fritid. Med så få midlar til rådevelde vert det lite variasjon i aktivitetane. Ein kan ikkje berre gå på tur eller sitte på kafé. I andre Hordalands kommunar vert dette litt ulikt praktisert ( sjå vedlegg). Dei fleste får dekka køyringa utanom dei pengane dei får til andre utgifter. Vi ønskjer heller at vi skal ha ein fast utgiftsdekning, så kan ein velje bil eller buss som transportmiddel. Ut frå dette ønskjer vi å heva utgiftsdekninga til kr. 450,- pr. mnd for dei som har inntil 16 timar støttekontakt pr. mnd. og kr. 550,- pr. mnd. for dei som har meir enn 16 timar pr. mnd. Samla kostnad pr. år vert kr ,- Birgit Nora Holsen saksbehandlar Side 20 av 35

21 Sak 0113/05 MØTEBOK NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING Saksbehandler: Stein Gjøsund Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/01611 Saksnr.: Utval Møtedato 0113/05 Os Formannskap Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma for kjøp av ny brannbil vert auka fra kr ,- til kr ,- ut frå innkomne anbod, og gjev administrasjonen fullmakt til å tinga ny brannbil innafor denne kostnadsramma. Manglande finansering, kr ,-, vert å innarbeida i budsjettet for Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0113/05 Vedlegg: Saksopplysningar: I samband med innkjøp av ny brann og redningsbil har det vore utlyst anbudskonkuranse i heile EØS området. Det er kome inn 2 pristilbod, Scania 380 med påbygg, innredning og pumpe. pris: kr 2,085,000,- + 25% mva kr 521,250,- = kr 2,606,250,- Det er over investeringsbudsjettet til Os kommune avsatt 2.2 mill. fordelt på 2005 og Restsummen blir på kr 406,250,- Brannsjefen har vurdert fleire andre alternativ, til dømes kjøp av mindre bil, kjøp av brukt bil osv. Når det gjeld kjøp av brukte brann- og redningsbilar, er det ikkje noko marknad for dette, før bilane er år gamle og moden for utskifting. Kjøp av mindre bil er eit alternativ, men brannfaglege grunnar gjer at ei slik løysing ikkje er tilrådeleg. Os kommune har store utfordringar på brann og redningsområdet i samband med utbygging av naturgassterminal på Halhjem, nye E 39 med lange tunnelsystem og Lidl utbygging. Spesialutstyr for desse objektene kjem i tillegg til det tradisjonelle brannmateriellet, og må plasserast på brannbilen. Os Stein Gjøsund Brannsjef Side 22 av 35

23 Sak 0114/05 MØTEBOK BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 221 Arkivsaksnr.: 05/01301 Saksnr.: Utval Møtedato 0114/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan i samsvar med 27 i kommunelova, med oppgåve å arbeida for sikring, tilrettelegging og drift av offentlege friluftsområde for ålmenta. Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 2.4 Hastemynde, jfr. og Kommunelova 13 punkt 1. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

24 Sak 0114/05 Vedlegg: Brev frå Bergen og Omland Friluftsråd Saksopplysningar: Bergen og Omland Friluftsråd oppfattar seg som ein interkommunal samanslutning etter 27 i Kommunelova. På årsmøtet i 2005 vart vedtektene endra slik at det ikkje er formelle hindre for dette. Interkommunale samanslutningar etter 27 i kommunelova vil ha rett til momskompensasjon. Samstundes vil det vera slik at berre dei politisk oppnemnde representantane frå medlemskommunane vil ha avgjerdsrett på årsmøta. For at Bergen og Omland Friluftsråd skal få rett til momskompensasjon, krev Hordaland Fylkesskattekontor at medlemskommunane stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan. Rådmannen rår til at det vert gjort ei slik stadfesting som omsøkt. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 24 av 35

25 Sak 0115/05 MØTEBOK KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 Saksnr.: Utval Møtedato 0115/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Rådmannen får fullmakt til å by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Os, 18. august 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer