SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS /05 05/00765 BALANSERAPPORT PR 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2005 372 0052/05 05/00765 BALANSERAPPORT PR 31."

Transkript

1 Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS /05 05/00765 BALANSERAPPORT PR /05 05/00766 INVESTERINGSRAPPORT PR /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS FEBRUAR /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR MARS /05 04/01239 BUDSJETT 2005: TILBAKEMELDING FRÅ FYLKESMANNEN /05 05/00699 DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT /05 05/00810 AUKA INNKREVJING AV UTESTÅANDE SKATTAR /05 04/02527 MILJØRETTA HELSEVERN - STATUSRAPPORT /05 05/00633 SENIORPOLITIKK /05 05/00745 MELDING OM DRIFTA V/PRIVAT DEL AV LURANETUNET /05 05/00025 TRIVSELS- OG HELSEREISE - VAL AV SAMARBEIDSPARTNAR 468

2 0063/05 04/00773 STATUSRAPPORT: LIKEVERDIG BEHANDLING AV BARNEHAGAR I FORHOLD TIL OFFENTLEGE TILSKOT - STYKKPRISSYSTEM /05 05/00801 KUNNSKAPSLØFTET - KOMPETANSPLAN /05 05/00804 DRIFTSTILSKOT FYSIOTERAPI /05 05/00040 POLITISK KVARTER /05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 505 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Møtet startar kl med generalforsamling i OS ASVO AS. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 2 av 61

3 REKNESKAPSRAPPORT PR MARS 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/00767 Saksnr.: Utval Møtedato 0051/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann Side 3 av 61

4 Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT MARS tyder budsjettsprekk Alle tal i heile tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Rekneskapsrapport pr mars viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein pluss på kr ,-. Side 4 av 61

5 1.100 Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca mill. kr. Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styrka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare auka utgifter til yrkesskade- og ansvarsforsikring, og vi vil få reduserte husleigeinntekter ved at Os Bygg og Eigedom AS flyttar til sumaren. Dei største risikofaktorane er imidlertid ein evt. sprekk på AFP utgiftene og lønsoppgjeret. Dette vil evt. visa seg litt seinare på året Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt forsikring av skule- og barnehageborn Reinhaldseininga Eininga kan få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga slit med å finna inndekning for påkrevd innsparing på kr Lønsutgifter tilsvarar om lag 94 % av brutto driftsbudsjett, og det er vanskeleg å finna store effektiviseringsmogelegheitar her. Desse første månadane av året har gått med til å danna seg eit overblikk over områda som eininga famner om, samt ein del oppryddingsarbeid kring uklåre avtalar. Eininga gjer alt for å spara inn påkrevd innsparing, men vil allikevel varsla om at dette ser vanskeleg ut Økonomieininga Eininga har etterslep på gebyrinntekter frå kommunale krav grunna ledig stilling på rekneskapsavdelinga i vinter. Tilgjengelege ressursar har gått med til avlegging av årsrekneskapen. Vi voner å ta igjen etterslepet i løpet av året Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Side 5 av 61

6 1.160 Bestillar og forvaltningseining Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Side 6 av 61

7 Årsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasienter. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Pleie- og omsorg Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Side 7 av 61

8 Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på 1,5 mill. kr i Ut frå bokførte krav ligg vi etter skjema for budsjettert momskompensasjon. Årsaka er at det er fleire investeringsprosjekt som ikkje er komne ordentleg i gong. Vi reknar med at dette vil ta seg opp utover året, og at stoda dermed vil betra seg utover året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut i balanse eller få ein meirinntekt. I den første prognosemodellen vi har fått frå KS er skatteinntektene for Os noko lågare enn budsjettert. Imidlertid er prognosen på rammetilskotet ein god del høgare enn budsjettert ved at innbyggjartilskotet har auka. I følgje prognosemodellen vil vi koma ut med ein solid pluss om vi ser rammetilskot, inntektsutjamning og skatt under eitt. Vi vil likevel avventa revidert nasjonalbudsjett før vi legg tala inn i prognosen Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 4,2 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 16 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2005, d.v.s. vel 1,3 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 8,3 mill. kr. Hvis vi legg til grunn at vi i månadene april desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 20,2 mill. kr, altså rundt 4,2 mill. kr meir enn budsjettert. No veit vi at tala kjem til å svinga frå månad til månad; i skrivande stund har t.d. børsane hatt eit kraftig fall. Då det er vanskeleg å spå om framtidig avkastning ønskjer rådmannen i år som i fjor å nytta ein modell der prognosen blir laga ut frå faktisk avkastning hittil i år pluss budsjettert avkastning resten av året. Når det gjeld renteutgiftene ligg dei førebels godt innafor det budsjetterte. Det er tatt høgde for noko renteoppgang ut over året. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 61

9 Sak 0052/05 BALANSERAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Rune Dalsbø Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 05/00765 Saksnr.: Utval Møtedato 0052/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 11 april 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

10 Sak 0052/05 Vedlegg: 1. Rapportering frå Balansen pr Saksopplysningar: Vedlagt fylgjer Rapportering frå Balansen pr Os, 11. april 2005 Rune Dalsbø Rekneskapssjef Side 10 av 61

11 Sak 0053/05 INVESTERINGSRAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/00766 Saksnr.: Utval Møtedato 0053/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0053/05 Vedlegg: Investeringsrapport pr mars 2005 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr mars Det er få prosjekt det grunn til å kommentera særskilt så langt i år, men vi vil nemna eit par: Tomteområder Kommunen har kjøpt eit næringsområde i Åsen (Endalausmarka) for kr ,-. Kjøpet er førebels ikkje finansiert. Planen er å finansiera tomtekjøpet ved uttak frå finansporteføljen. Rådmannen vil koma attende med eiga melding om dette Nore Neset skule Kommunen og utbyggjaren er usamde om sluttrekninga for arbeidene på skulen. Det pågår drøftingar for å få avklåra saka, som i verste fall kan medføra at vi går ut over budsjettramma. Vi vil koma attende til saka. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 12 av 61

13 Sak 0054/05 PORTEFØLJESTATUS FEBRUAR 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr februar 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

14 Sak 0054/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr januar 2005 som melding. Side 14 av 61

15 Sak 0054/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for februar 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,71% i februar, noko som utgjer om lag 4,4 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 3,7%, det vil seia om lag 9,5 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 21% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,14%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,13%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 032%. Obligasjonsfond Om lag 38% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,1%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,42%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 0,52%. Aksjefond Om lag 42% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 4,36%, noko som er betre enn referanseindeksen på 3,12% Norske fond har samla sett best avkastning i februar. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 8,84% fordelt med 13,81% på norske fond og 7,16% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE FEBRUAR 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 4 0 % % Side 15 av 61

16 Sak 0055/05 PORTEFØLJESTATUS PR MARS 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr mars 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

17 Sak 0055/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr januar 2005 som melding. Side 17 av 61

18 Sak 0055/05 Vedlegg: Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for mars 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen sank med 0,46% i mars, noko som utgjer om lag 1,2 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 3,2%, det vil seia om lag 8,3 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 21% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,17%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,16%. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 0,49%. Obligasjonsfond Om lag 38% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,01%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på 0,2%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 0,52%. Aksjefond Om lag 41% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 1,19%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på 0,43%. Den norske marknaden har falt i mars, men vi har likevel positiv avkastning her. Alle våre utanlandske fond har negativ avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 7,54% fordelt med 13,85% på norske fond og 5,55% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE MARS 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 4 0 % % Side 18 av 61

19 Sak 0056/05 MØTEBOK BUDSJETT 2005: TILBAKEMELDING FRÅ FYLKESMANNEN Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/01239 Saksnr.: Utval Møtedato 0187/04 Os Formannskap /04 Råd for funksjonshemma /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Os Formannskap /04 Arbeidsmiljøutval /04 Os kommunestyre /05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

20 Sak 0056/05 Vedlegg: Brev frå fylkesmannen i Hordaland av april 2005 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer tilbakemelding frå fylkesmannen i Hordaland på Os kommune sitt budsjett for 2005 og økonomiplan for Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 61

21 Sak 0057/05 MØTEBOK DISPONERING AV ÅRSOVERSKOT 2004 Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 05/00699 Saksnr.: Utval Møtedato 0041/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Etter vedtak i kommunestyret har ein sett av om lag kr ,- i fond til disposisjon for formannskapet til finansiering av eingongstiltak innan investering og drift. Formannskapet følgjer opp tidlegare vedtak og løyver kr ,- frå dette fondet til logopeditiltak for resten av Samstundes ber formannskapet rådmannen sjå på framtidige behov og finansiering innan dette feltet i samband med budsjetthandsaminga for Formannskapet følgjer opp tidlegare vedtak og løyver kr ,- frå dette fondet til finansiering av ekstra kostnader til opprusting av Minneparken. Samla løyving frå fondet på tiltaka over er kr ,- I tillegg løyver formannskapet frå dette fondet til følgjande tiltak med følgjande beløp; 1. kr 2. kr 3. kr 4. kr 5. kr 6. kr 7. kr 8. kr 9. kr Os den 18 april 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann

22 Sak 0057/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Budsjettkoalisjonen hadde 20 min. gruppemøte (Alle unntatt Ap) Møtet sett på nytt kl Framlegg frå budsjettkoalisjonen: Avsetning til finansfond kr ,- Avsetning til fond i einingar med overskott kr ,- Avsetning til fond til disp for formannskapet kr Sum kr ,- 2. Framlegg frå Arbeidarpartiet: Avsetning til finansfond kr ,- Avsetning til Badefond - investering kr ,- Avsetning til fond i einingar med overskott kr ,- Avsetning til krøllgrasbane på Søre Neset kr Avsetning til fond til disp for formannskapet kr ,- Avsetning til fond til disp for rådmannen kr ,- Sum kr ,- Framlegget frå budsjettkoalisjonen vart vedteke mot 2 røyster (Ap) Vedtak: Kommunestyret vedtek at årsoverskotet for 2004 vert disponert slik: Avsetning til finansfond kr ,- Avsetning til fond i einingar med overskott kr ,- Avsetning til fond til disp for formannskapet kr Sum kr ,- Side 22 av 61

23 Sak 0057/05 Vedlegg: Saksopplysningar: Os kommune hadde i 2004 eit årsoverskott på nær kr 9,9 mill. Av dette er kr 5,0 millionar sett av til finansfond gjennom vedtak i kommunestyret den 12 april 2005, slik det og går fram av ventelista til budsjettkoalisjonen. Kr 2,8 millionar er ført attende til einingar med overskott og kr 2 millionar er sett av til disposisjon for fomannskapet. Formannskap og kommunestyre har i tidlegare sak uttala seg om behovet for å finansiera logopeditiltak for born etter at klagar til Fylkesmannen fekk medhald. Kostnad for 2005 er rekna til kr ,- for dette tiltaket. I samband med oppgradering av Minneparken har Kultursjefen i meldingssak til formannskapet peika på behovet for å finansiera ein meirkostnad på kr ,-. Andre tiltak på ventelista frå budsjettarbeidet i budsjettkoalisjonen er Skulptursymposiet Osøren Blues & Jazz festival Krøllgrasbane Søre Neset I tillegg til dette har administrasjonen fanga opp informasjon om ei rekkje tiltak som ulike politiske, administrative og private grupper har ønskje om å få økonomisk stødnad til i Seniorpolitiske tiltak Rehabilitering av gamle Nøtteliten barnehage til SFO-føremål PCB-prosjekt, utskifting av lys Ferdigstilling Nore Neset skule Forsikringstilfelle Nore Neset skule Meir avdrag på gjeld, innfri 4% regelen sett av Fylkesmannen Leikeapparat barnehagar UTSIO interaktiv Dokumenteringsprosjekt Ordførarkanalen Parkeringsplass Luranetunet Levegg Vestre Lurane Møteromsmøblar Dei einskilde prosjekta Rådmannen gjev her nokre stikkord i samaband med det einskilde prosjekt og har tankar om kva beløp det er naturleg å løyve til tiltaka, dersom formannskapet vel å prioritera nokre av dei. Ut over dette legg rådmannen opp til at det er den politiske handsaminga som skal prioritera mellom prosjekta og definera samla sum som skal nyttast frå dette fondet ved dette høvet. Skulptursymposiet Side 23 av 61

24 Sak 0057/05 Kr ,- til innkjøp av skulptur og stønad til prosjektet + kr ,- i stønad til dokumentarfilm om prosjektet, til saman kr ,-. Osøren Blues & Jazz festival Kr ,- til innkjøp av cruise der Os kommune ber inn brukarar av særskilte kommunale tenester og seniorar + kr ,- som sponsorbidrag til gratis publikumsretta arrangement, til saman kr ,-. Krøllgrasbane, Søre Neset Det står att to hovudpostar i søknad om stønad frå Søre Neset Idrettslag til bygging av krøllgrasbane; Stønad kr ,- Mva-kompensasjon kr ,- Stønadsbeløpet på kr ,- er ei kontantstønad. Kompensasjon for mva kan handsamast på to måtar. Anten kan Os kommune eiga anlegget og vera ansvarleg for byggjing og framtidig drift av anlegget, der ein har ein driftsavtale med Søre Neset Idrettslag om å gjera jobben. Då fell behovet for mva-kompensasjon vekk sidan det er kommunen som eig anlegget og får dra frå mva-kostnadene i mva-rekneskapen. Eller så vel ein å la Søre Neset Idrettslag stå som utbyggar og drivar av anlegget i framtida, ved å kjøpa seg fri frå dette ansvaret ved ein kontantstønad til mva-kompensasjon på kr ,-. Det er føremoner og ulemper med begge alternativa. Skal Os kommune stå som eigar tek ein risiko i både byggjeperioden og i driftsperioden. Risikoen gjeld alt frå sprekk i byggjekostnader og sprekk på inntektssida den næraste tida, til mindre vilje til dugnad i driften av anlegget i 10-åra som kjem. Skal Os kommune ikkje stå som eigar nyttar ein kr ,- som kontantbidrag til eit tiltak innan sport- og idrett i ein periode der investeringar innan dette feltet er historisk høge frå før. Samstundes kjøpar ein seg fri frå risiko i byggeperiode og driftsperiode. Det er på det reine at banen vil vera til god nytte i nærmiljøet på Halhjem, sjølv om investeringstiltak over tid i området er noko einsidig (mykje fotballrelatert). Det skal bu mange innbyggjarar i området og eit minimum av kommunal infrastruktur for fritidsføremål er naturleg. Initiativ og tiltakslyst er no på topp i idrettslaget, medan anlegget ikkje står på topp på prioriterte lister i planverket for denne sektoren. Kultursjefen meiner, etter ei samla vurdering, at det beste alternativet her er at kommunen eig prosjektet og inngår ein detaljert driftsavtale med brukaren. Rådmannen meiner prinsippielt at saker av denne storeleiken høyrer heime i den årlege handsaminga av budsjettet og meiner ein ikkje skal realitetshandsama denne saka no. Løyvinga vil vera på anten kr ,- eller kr ,- om dette får fleirtal. UTSIO, oppgradering og interaktivitet Forholda ligg til rette for å oppgradere UTSIO. Oppgradering er tenkt både på innhald og utsjånad. På innhald er det først og fremst introduksjon av interaktive tenester som står i fokus. Dette er tenester som vil gjera det mogleg for brukarar å nytta dei interaktive tenestene heile døgeret og tidvis også få elektronisk svar frå kommunen. Innan utsjånad er ein total omlegging av sidearkitekturen, innhald og grafikk ønskjeleg og framlegg er under arbeid. Om det ikkje kan setjast av pengar til å gjera alt no, ønskjer rådmannen å gå vidare med dei viktigaste interaktive tenestene og byggja ut etter hvert. Løyvinga bør ikkje vera mindre enn kr ,-. Side 24 av 61

25 Sak 0057/05 Seniorpolitiske tiltak Personal- og lønsutvalet har arbeida fram planar for seniorpolitikk for tilsette i Os kommune. Utvalet ønskjer å nytta kr ,- til slike tiltak i Rehabilitering gamle Nøtteliten barnehage til Søfteland SFO Til rehabilitering og dagleg vask av barnehagelokala som Os kommune, mot vederlag, skal overta frå Stiftinga Nøtteliten når dei opnar ny barnehage på nabotomta i august, er det berekna eit behov for kr ,-. Dette vil setje lokala i rimeleg stand, retta opp følgjer av manglande vedlikehald og gje eit teneleg tilbod til SFO. PCB-prosjekt, utskifting av lys Administrasjonen har planar for utskifting av PCB-haldig lyspunkt i Os kommune gjennom budsjetta for 2006 og Det har frå somme kantar vore spørsmål om dette kunne startast opp noko før, f eks med ein kostnad i 2005 på kr. Det er rekna at kvart lyspunkt vil kosta kr ,- å skifta ut. I Os kommune har vi om lag 1000 slike punkt. Ferdigstilling Nore Neset skule I arbeid med nybygg og rehabilitering av Nore Neset skule er det utført arbeid som Os kommune anten ikkje har bestilt eller der det er tvil om arbeidet er bestillt for ein verdi på om lag kr 1,3 millionar. Etter omfattande møteverksemt er beløpet det framleis råder usemje om ca kr ,-. Ein stor del av dette beløpet er nytta til å skifta ut PCB haldige lyspunkt, som skulle skiftast i 2006/07 likevel. Os kommune kan velgje å forskottera denne utskiftinga no. Om ein ikkje vil betala for dette arbeidet no, kan ein anten forhandla med leverandør om betaling på seinare tidspunkt, eller nekta å betala for arbeid som ikkje er bestilt. Om vi ikkje betalar på noko tidspunkt, har leverandøren rett til å ta ned dei nye lyspunkta og hengja opp dei forbodne gamle lyspunkta. Kostnad er kr ,-. Forsikringstilfelle Nore Neset skule I samband med arrangement i området ved Nore Neset skule var det innbrot i skulen og store skadar årsaka av at vatn fekk renna fritt frå ulike kjelder. Os kommune har ein eigenandel ved slike skader på kr ,-. Forsikringsselskapet har gjennomført ei avkorting av forsikringsbeløpet med kr ,- då dei meiner det er rimeleg tvil om skulen var forsvarleg låst eller ikkje. Samla ekstra kostnad er kr ,- som anten må dekkjast gjennom ekstraløyving frå dette fondet, dekkjast innan skulen sine rammer, dekkjast frå kontoar for vedlikehald av kommunale bygg eller ein kombinasjon av desse. Meir avdrag på gjeld for å innfri krav frå Fylkesmannen på 4% Langsiktig lånegjeld per for ordinære lån (eks formidlingslån) er på kr 416,5 millionar. Vi har i 2005 budsjettert med avdrag i driftsrekneskapen med kr 14,7 millionar. Fylkesmannen meiner vi må betala minimum tilsvarande 4% av gjelda. Dette vil vera 16,7 millionar, altså kr 2,0 millionar meir enn vi har sett av i år. Ein kan her vurdera å auka innbetaling av avdrag med kr. Leikapparat barnehagar Side 25 av 61

26 Sak 0057/05 Mange av barnehagane slit med at leikeapparata no dreg på åra. Mest alle barnehagane ønskjer seg oppdatering og nyinnkjøp av leikeapparat. Om dette tiltaket får løyving vil rådmannen fordela beløpet på dei einingane som treng det mest. Kr. Dokumentasjonsprosjekt To store anlegg vil i 2005 og 2006 vera under byggjing i Os, badeanlegg og sentrallager for Lidl. Det er ønskjeleg å foto / film dokumentera begge prosjekta. Badeanlegget bør dokumenterast av kommunalhistoriske årsaker, som dei største einskildinvesteringa innan sport- og fritid gjennom alle tider i Os kommune. Utvikling av sentrallagerbygget til Lidl bør dokumenterast både for å ha gode hjelpemiddel i arbeidet med å selgja inn andre industriområde i bygda til store aktørar, og for å dokumentera den største industrietableringa i bygda på mange ti-år. Løyvinga er på samla kr ,- for begge prosjekta. Ordførarkanalen Meir og meir dialog med innbyggjarane vil over tid bli elektronisk. Informasjonsformidling via nettstader blir viktigare for kvar dag. Ordførarkanalen er det tiltaket som har ført til størst trafikk på kommunen sine nettsider. Rådmannen rår til at ein utvidar konseptet med kommunal tv-kanal til også å gjelde andre områder enn saker Ordføraren har fokus på. Dermed kan ein leggja ut både lydfilar og tv filar knytt til saker som heile kommunen jobbar med og som publikum kan ha nytte av å sjå / høyra om. Ein kjøpar inn eige videokamaera av nyttig kvalitet og redigerings- og publiseringsprogramvare. Ved å nytte interne ressursar til arbeidet kan ein få ny kommuneradio (lydfilar) og kommune-tv (video-filar) kvar gong det er framme tema som passar for dette, utan kosntad ut over investering i utstyr (og litt arbeidstid). På dette viset kan denne delen av UTSIO bli oppdatert kva tid som helst. Løyvinga er på kr ,-. Parkeringsplass Lurane Frå tid til annan kan det vera trongt med parkering ved Luranetunet. Ved maks bruk av anlegget til møteverksemd etc opplever ein at bilar står parkert langs vegen heilt ned mot krysset med Solstrandsvegen. Det kan etablerast avlastningsplass for parkering i området for kr ,- Levegg Veste Lurane Ved bustadane på Vestre Lurane har ein lenge ønskja seg ei levegg, slik at dei som bur og arbeider der kan gå noko meir skjerma når veret er dårleg. Kostnad kr ,- Møteromsmøblar Os Bygg og Eigedom flyttar ut av rådhuset til sommaren. Rådmannen har til hensikt å nytt det største av kontora til møterom i framtida. Ein treng å kjøpa inn møteromsmøblar og anna møteromsutstyr til dette. Kostnad kr ,- Rådmannen meiner det er viktig å ikkje nytta for mykje av fondet no, når det enno er 2/3 igjen av året, og mykje kan enno skje som det kan vera nyttig å ha ledige pengar til. Lars A Skorpen Hansen Side 26 av 61

27 Sak 0058/05 MØTEBOK AUKA INNKREVJING AV UTESTÅANDE SKATTAR Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 203 Arkivsaksnr.: 05/00810 Saksnr.: Utval Møtedato 0058/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at det vert sett i verk eit 2-årig prosjekt for auka innkrevjing av uteståande skattar. Det vert oppretta ei 2-årig prosjektstilling som særskilt skal arbeida med å redusera restansane. Stillinga skal finansierast ved auka gebyr- og skatteinntekter. Formannskapet skal ha rapportar om korleis prosjekter utviklar seg og kva resultat ein når, kvart halvår i prosjektperioden. Os den 14. april 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann

28 Sak 0058/05 Vedlegg: 1. Notat frå Skatteoppkrevjaren Saksopplysningar: Os kommune strevar med fleire tilhøve innan området skatteinnkrevjing. Det er fleire årsaker til dette, dei fleste historisk betinga. Statistikk syner at samanlikna med kommunar i Hordaland og i heile landet, kjem Os kommune særs dårleg ut. Dette gjeld både kva del av skattebetalarane som gjer opp for seg ved forfall og kva del som har skattegjeld i mange år. Mange akkumulerar og gjeld til storleikar som kan vera særs vanskelege å betala attende. Rådmannen kjenner ikkje til at det skulle vera årsaker i Os-bygda som skulle tilseia at betalingsevna her skulle vera annleis enn snitt for fylket og snitt for landet. Av dette kan ein slutte at det ikkje er betalingsevna, men betalingsviljen som i mange tilfeller er hovudårsaka. Betalingsvilje er knytt til batalingskultur, og betalingskultur er noko som utviklar seg gjennom mange år. Betalingsvilje er i stor grad styrt av to hovudtilhøve; individuell oppleving av kor viktig det er å gjera opp rekningar frå det offentlege og kva risiko ein tek på seg om ein ikkje gjer opp. Det første tilhøvet har sider ved seg som etikk/moral, haldningar, lærdom og erfaringar i oppvekst, etc. Her kan ein kommune berre stø opp under den generelle debatten og utviklinga kring desse spørsmåla i samfunnet. Det andre tilhøvet kan kommunen ha full kontroll og styring med, om ein velr å prioritera det. Skatteoppkrevjaren i Os spissformulerar ei rekkje sentrale problemstillingar innan dette feltet i sitt notat (sjå vedlegg). Skal Os kommune vera ei fristad for skattesnytarar og andre som gjev blaffen i dei spelereglane som samfunnet til ein kvar tid fastsett? (gjeld næringsdrivande). Ønskjer vi at Os kommune skal vera ein stad der unnalurarar skal prisa ut næringsdrivande som følgjer spelereglane? Ønskjer vi at dårlege betalarar skal trekkja med seg andre næringsdrivande / private til uforskyldte konkursar? Ønskjer vi at Os kommune skal stå sist i køen når det gjeld forfalte rekningar? Rådmannen tok alt i 2002 initiativ overfor skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen for å starta eit arbeid med å betra handhevinga av gjeldande lov- og regelverk, utarbeiding av nye og betre rutinar for sakshandsaming og sikringsmekanismar for å hindra at krav vart forelda og skattetap vart store. Alt på dette tidspunktet hadde Os kommune lege nær botnen av alle statistikkar på innbetaling av skatt i fleire år. Det er Skattefuten som er fagleg overordna for dei kommunale skatteoppkrevjarane, ikkje rådmannen. Sjølv om rådmannen oppmuntra til auka satsing på området, var det liten interesse å sjå frå ansvarleg hald på kommunalt nivå. Rådmannen noterte seg og at det på denne tida ikkje var nemneverdig støtte å henta frå nivå høgare oppe i skatte-etaten til auka fokus på problemet. Rådmannen opplever at det er kommunen sjølv som har det største ansvaret i at skattemoralen i kommunen er laber, og at den har vore det i svært mange år. Kommunen, gjennom skatteoppkrevjaren, signaliserar til lokalsamfunnet gjennom kva krav og sanksjonar ein faktisk nyttar i innkrevjinga, korleis ein vil at dette skal vera. Når krav ikkje blir følgd opp, når det nyttar å lura seg unna, når det løner seg å skjula og unndra verdiar, er dette informasjon som raskt spreier seg til mange skatteytarar. Side 28 av 61

29 Sak 0058/05 Den private inndrivinga, av rekningar for alt frå mobiltelefonar til straumrekning, kan opplevast mykje meir effektiv. Her kjem purringar og initiativ fra kreditor (ofte gjennom profesjonelle inkassofirma) på rekkje og rad. Før ein veit ordet av det er rekningen dobla og forliksrådet eller rettsapparatet neste post. Ein kan få inntrykk at det har festa seg ein oppleving av at hos skatteoppkrevjaren tek det ikkje berre vinter og vår, men fleire år, om noko til slutt skjer i det heile. Tida er inne til å stoppa denne tendensen i Os ein gong for alle. Skatt er noko ein betalar i tilknytning til at ein alt har tent noko. Betalar ein ikkje skatt, tyder det oftast på at ein meiner at meir skal gå til seg sjølv og mindre til felleskassa. I Norge er grunnstrukturen i samfunnssystemet at alle skal bidra til felleskassen, i høve inntekt og formue. Når nokon ikkje betalar, må dei som betalar, betala meir for at ein skal få inn det same beløpet. Rådmannen opplever at skatteoppkrevjaren no har store, gode og riktige ambisjonar om å få retta på tilhøva, som over år har fått utvikla seg den gale vegen i Os kommune. Han argumenterar i notatet for kva ressursar han treng i ein 2-års periode, for å koma nokonlunde ajour med tilhøva innan dei verste områda. Rådmannen opplever at skatteoppkrevjaren og tilsette ved eininga tek viktig og riktig initiativ for å endra på ein situasjon som ikkje er tilfredstillande. Notatet syner at kommunen, sjølv med kostanden til prosjektstillinga, vil har ein potensiell økonomisk vinst også på kort sikt. På lang sikt vil vinst for både kommune og samfunn ha eit endå større potensiale. Rådmannen råd til at formannskapet godkjenner eit 2-årig prosjekt med ein 2-årig prosjektstilling. Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 29 av 61

30 Sak 0059/05 MØTEBOK MILJØRETTA HELSEVERN - STATUSRAPPORT Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 614 J70 Arkivsaksnr.: 04/02527 Saksnr.: Utval Møtedato 0059/05 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

31 Sak 0059/05 Vedlegg: Brev frå Os Bygg og Eigedom AS av Saksopplysningar: Vedlagt følgjer statusrapport over arbeidet med miljøretta helsevern i skular og barnehagar, jfr brev frå Os Bygg og Eigedom AS av Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 31 av 61

32 Sak 0060/05 MØTEBOK SENIORPOLITIKK Saksbehandler: Eva K. Røttingen Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 05/00633 Saksnr.: Utval Møtedato 0009/05 Personal- og lønsutvalet /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner framlegg til Seniorpolitikk datert og ber administrasjonen innarbeida utgifter til seniorpolitiske tiltak i budsjettframlegg for For å koma i gong med arbeidet i inneverande år bør dette sjåast i samanheng med disponering av overskot for Personal- og lønsutvalet ber om at det vert sett av kr som skal nyttast til seniorpolitiske tiltak i Os, Lars Atle Skorpen Hansen

33 Sak 0060/05 Behandling i Personal- og lønsutvalet i møte Behandling i utvalget: Åse M. Gjerde sa at dei tillitsvalde hadde drøfta saka og dei saknar eit konkret budsjett. Laila Reiertsen kom med framlegg om følgjande tillegg: For å koma i gong med arbeidet i inneverande år bør dette sjåast i samanheng med disponering av overskot for Personal- og lønsutvalet ber om at det vert sett av kr som skal nyttast til seniorpolitiske tiltak i Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os formannskap godkjenner framlegg til Seniorpolitikk datert og ber administrasjonen innarbeida utgifter til seniorpolitiske tiltak i budsjettframlegg for For å koma i gong med arbeidet i inneverande år bør dette sjåast i samanheng med disponering av overskot for Personal- og lønsutvalet ber om at det vert sett av kr som skal nyttast til seniorpolitiske tiltak i Side 33 av 61

34 Sak 0060/05 Saksopplysningar: I samband med handsaming av økonomiplan vart det gjort følgjande vedtak: Verbalforslag F Seniorpolitikk Personal- og løndutvalet i Os kommune slutta seg i møte til framlegg frå Nærværsgruppa om å setja av spart 4% arbeidsgjevaravgift, kr til seniorpolitiske tiltak. Budsjettkoalisjonen meiner ein bør ha høg merksemd kring dette temaet i Os kommune. Framlegg til vedtak: Os kommunestyre ber rådmannen innan leggja fram eiga sak til politisk handsaming vedk. seniorpolitiske tiltak i kommunen. Sak vert å leggja fram for Os formannskap, via Personal- og lønsutvalet. Arbeidsgjevarpolitikk i livsfaseperspektiv (Livsfasepolitikk) Os kommune sin arbeidsgjevarpolitikk byggjer på eit humanistisk syn. Vi har tru på at alle har vilje til å utvikla seg, ta ansvar og samarbeida. Arbeidssituasjonen skal så langt det er mogeleg tilpassast den einskilde medarbeidar sine behov for tilrettelegging, og kommunen skal stimulera til at arbeidstakarane held fram i arbeid til oppnådd pensjonsalder. Arbeidstakarar med lang yrkeserfaring har eigenskapar som er verdifulle for arbeidsgjevar. Dei har ein type kompetanse som unge arbeidstakarar ikkje kan tilby. Dei har mangeårig kunnskap både om eige fagområde, og om arbeidslivet generelt. Dei har også ofte sterkare lojalitet til arbeidsplassen enn yngre arbeidstakarar. Dessutan er det billegare å vedlikehalda og styrka den kompetansen som er bygd opp enn å henta inn ny. Det er viktig at seniorarbeidet er utviklingspolitikk og ikkje avviklingspolitikk. Målet med Intensjonsavtalen for eit meir inkluderande arbeidsliv er å gje arbeid til alle som kan og vil arbeida. Konkret er måla å redusera sjukefråværet, å tilsetja og halda på fleire med redusert funksjonsevne, og å heva den reelle pensjoneringsalderen. Ved å ta betre vare på eldre arbeidstakarar sine kvalitetar, evner og ressursar, bidrar vi til at fleire godt vaksne menneske får høve til å stå lengre i arbeidslivet. Os kommune si fremste oppgåve i seniorpolitikken er å leggja til rette arbeidsplassen slik at arbeidslivet vert så attraktivt at tilsette blir i arbeid fram til pensjonsalder. Hovedtariffavtalen for kommunal sektor har no fått inn eit punkt om seniorpolitiske tiltak. Der heiter det at kommunen bør utvikla virkemidlar for å motivera arbeidstakarar til å stå lenger i arbeid. Slike virkemidlar kan vera tilpassa arbeidstid, tilpassa arbeidsoppgåver, tenestefri med løn, kronetillegg, kontantutbetaling eller liknande. Den einskilde kommune kan avtala bruk av virkemiddel med den einskilde arbeidstakar. Side 34 av 61

35 Sak 0060/05 Hausten 2004 vart det gjennomført pensjonsførebuande kurs i kommunen. Deltakarane fekk følgjande oppgåve: Kva treng du for å bli i arbeid etter fylte 62 år? Resultatet av dette gruppearbeidet kan oppsummerast slik: Bli verdsett og rekna med for det ein er og den kompetansen ein har verdifull for kommunen. Redusert arbeidstid, arbeidsmengde med same løn. Individuell tilrettelegging. Økonomi til tiltak lagt inn i budsjettet. Dialog med næraste leiar om framtidsdraum og val. Informasjon om dei ulike AFP variantane/kva er lurt for meg. Pensjonsførebuande kurs og kontakt med personal- og lønskonsulentane i Organisasjonseininga. Trim-/sosiale tilbod spesielt for 60+ Kontakt med bedriftshelsetenesta Seniorpolitikken må vera kjent, slik at alle kan få like muligheter. Tidleg kontakt og samtale mellom arbeidsgjevar og den einskilde arbeidstakar. Seniorpolitikk er god butikk Os kommune har følgende aldersgrupper: Aldersprofil mars Antall Serie Alder Gruppa over 50 år er dei som vanlegvis vert rekna for seniorar. I Os kommune utgjer denne gruppa 37% av alle tilsette, og vi ser at utfordringane er store i dei næraste åra. Vi har 103 personar over 60 år, 62 av desse fyller 62 år i løpet av dei neste tre åra. Avtalefesta pensjon Avtalefesta pensjon (AFP) gjeld i bedriftar som er omfatta av avtale om denne ordninga. AFP gjev tilsette høve til å gå av frå fylte 62 år, og få pensjon på nivå med den dei ville fått dersom dei hadde blitt ståande i jobben fram til fylte 67 år pluss eit AFP- tillegg på kr AFP er eit tilbod om frivillig fratreden med pensjon. Side 35 av 61

36 Sak 0060/05 AFP vert i varierande grad finansiert av arbeidsgjevarane. I kommunane betalar arbeidsgjevar alle kostnadene. Kommunal sektor har ikkje statleg tilskot på 40% for aldersgruppa 64 til 67 år. Kostnaden ved eldre arbeidstakarar er difor større her enn i andre sektorar. For undervisningspersonale betaler vi inn til pool-ordning og staten dekker 40% av utgiftene for aldersgruppen år. Kostnadene med AFP varierer frå person til person, men vi reknar at når ein tilsett tar ut AFP, tilsvarer kommunen sine utgifter omlag 70% av lønskostnaden for vedkomande. Ein person med ei årsløn på kr som tar ut AFP, vil kosta kommunen omlag kr pr. år. I dag betalar arbeidsgjevarar 4 prosentpoeng lågare arbeidsgjevaravgift for tilsette over 62 år. Denne reduserte arbeidsgjevaravgifta for eldre arbeidstakarar følgjer av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Det var meininga at desse pengane som kommunen sparer, skulle nyttast til seniortiltak. I Os kommune utgjer dette omlag kr Døme: Dersom 16 personar med årsløn på kr tar ut AFP, vil det utgjera ei utgift på kr pr. år. Med eit tilretteleggingstilskudd på kr pr. person pr. år til einingar som gjer avtale med tilsette om at dei skal halda fram i arbeid etter fylte 62 år, kan vi med kr gje tilbod om tilrettelegging for desse 16 personane. Uttak av AFP siste 5 år (tal personar) Heilt/delvis Utvikling i AFP utgifter AFP Av aldersprofilen til Os kommune ser vi at det i åra framover, vil vera mange tilsette som kan velja å ta ut AFP. Det blir difor viktig, også av reint økonomiske årsaker, å få tilsette til å halda fram i arbeid fram til pensjonsalder. Dersom 2 tilsette med årsløn på kr veljer å halda fram i arbeid i staden for å ta ut AFP, betyr det omlag kr pr. år i reduserte AFP utgifter. Side 36 av 61

37 Sak 0060/05 Vi kjenner ikkje framtida til AFP-ordninga. Det er kome framlegg om endringar slik at det ikkje skal verta så attraktivt å ta ut tidleg pensjon. Men slik det ser ut no, vil det ikkje koma endringar dei første åra. Difor lyt vi forhalda oss til ordninga slik ho er i dag. Seniorpolitikk i Os kommune Arbeidsgjevarpolitikken må utviklast på kvar arbeidsplass. Individuell tilrettelegging må gjerast i tett dialog mellom leiar og tilsett. Det er viktig at arbeidet er forankra i toppleiinga og at det er klart uttalt at Os kommune ser på seniorane som verdifulle medarbeidarar. Frå fylte 55 år skal tilsette i medarbeidarsamtale med sin leiar, få seia noko om kva som skal til for at dei skal halda fram i arbeid etter fylte 62 år. Her vil det vera heilt individuelt kva tiltak som skal til og kva det vil kosta. For at einingane skal få høve til å gjennomføra tilrettelegging for seniorar, gjer vi framlegg om at dei kan få eit tilretteleggingstilskot på kr pr år for kvar tilsett som skriv under på at ho/han vil halda fram i arbeid. Avtalen vert gjort for eit år om gongen. Tilskotet på kr er ikkje så mykje, men det må vera høve for einingane å bruka meir eller mindre alt etter kva det er behov for, eller økonomi til. Framlegget om kr i tilretteleggingstilskot må sjåast som ein start for å koma i gong med ein meir aktiv seniorpolitikk. Tilretteleggingstilstiltak etter fylte 62 år Det må leggjast til rette for at eldre arbeidstakarar får tilpassa arbeidsoppgåvene slik at dei kan vera yrkesaktive lengst mogleg. På den måten kan den tilsette få ein meiningsfull yrkesaktiv periode i sine siste arbeidsår, og arbeidsgjevar får dra nytte av den kunnskap og røynsle som seniorane sit inne med. Når arbeidstakaren har fylt 62 år, vil einingane få eit tilskot på kr pr. år pr arbeidstakar som held fram i 100% stilling. For deltidstilsette eller tilsette som tek ut delvis AFP, vert summen redusert tilsvarande. For dei som har særaldersgrense, og som har full opptening i pensjonsordninga, fell ordninga bort frå nådd særaldersgrense. Tilskotet skal nyttast til tilretteleggingstiltak. Det skal utarbeidast skriftleg avtale mellom den tilsette og einingsleiar om bruken av tilskotet. Døme på bruk av tilretteleggingstilskot: Tilrettelagde arbeidsoppgåver Ta inn ekstrahjelp Ta ut ekstra fridagar Få færre helgevaktar Kurs/opplæring Kortare arbeidstid Hospitering Å satsa på seniorane gjev verdifull kompetanse og er god økonomi. Det er viktig å signalisera at kommunen treng seniorane, men samstundes må det vera den einskilde sitt eige val å halda Side 37 av 61

38 Sak 0060/05 fram i arbeid eller å ta ut tidleg pensjon. For kommunen som arbeidsgjevar er det ei utfordring å skapa arbeidsplassar med arbeidsoppgåver som gjer at tilsette har lyst å halda fram i arbeid. Det som ligg i dette framlegget må no prøvast ut og må evaluerast kvart år. Seniorpolitikken må utviklast vidare ut frå dei erfaringane som vert gjort. Os Eva K. Røttingen Side 38 av 61

39 Sak 0061/05 MØTEBOK MELDING OM DRIFTA V/PRIVAT DEL AV LURANETUNET Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: 146 &14 Arkivsaksnr.: 05/00745 Saksnr.: Utval Møtedato 0061/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka som melding. Os den 8 april 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann

40 Sak 0061/05 Vedlegg: 1. Utdrag av årsmelding for Lurane Omsorgsdrift AS 2. Delrapport, brukarundersøking, Norlandia sin del av Luranetunet 3. Samandrag av medarbeidarundersøking i Norlandia Omsorg, inkl Luranetunet Saksopplysningar: Os kommune og Norlandia Omsorg har no starta på det 4 året med samarbeid om privat drift av 40 bueiningar på Luranetunet. Samarbeidet har gjennom heile perioden fungert svært godt. Os kommune har tilsyn med verksemda og den siste tida også tilsynslege i halvparten av den 40% stillinga som vart oppretta i Luranetunet Omsorgsdrift AS (Norlandia) held Os kommune oppdatert på vesentlege område av drifta og vesentlege avvik gjennom året. Kvart år får kommunen også oversendt utdrag av årsmeldinga for vektsemda. I vedlegg 1 kan ein sjå at det i 2004 var skifte i leiinga i verksemda. Os kommune var fortløpande informert om endringane i leiinga, og har ei god dialog med den nye leiaren. Verksemda rapporterar at dei reknar med eit mindre overskott på drifta i Norlandia Omsorg driv jamnleg med undersøkingar for å kartleggja kvalitet og tilhøve for bebuarar og tilsette. I 2004 er det gjort ei eiga brukarundersøking mellom bebuarar og pårørande (vedlegg 2) og ei eiga medarbeidarundersøking (vedlegg 3). Begge undersøkingane signaliserar at bebuarar, pårørande og tilsette får sine interesser godt ivaretekne innan Norlandia Omsorg. Avtalen mellom Norlandia Omsorg og Os kommune går ut i 3. kvartal Rådmannen har til hensikt å starta arbeidet med vurdering av ny konkurranseutsetjing av dette området, inkl eventuelle justeringar av storleiken på omfanget av tenesta som skal konkurranseutsetjast, med eiga sak til formannskapet i 3. kvartal Lars A Skorpen Hansen Rådmann Side 40 av 61

41 Sak 0062/05 MØTEBOK TRIVSELS- OG HELSEREISE - VAL AV SAMARBEIDSPARTNAR Saksbehandler: Lars Atle Skorpen Hansen Arkiv: G10 Arkivsaksnr.: 05/00025 Saksnr.: Utval Møtedato 0009/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek å samarbeida med selskapet VitalTour AS om drift av Trivsels- og helsereiser for ein periode på 3 år, med opsjon på 1+1 år. Det er ei føresetnad for val av leverandør at kontrakten mellom partane tilfredstillar kommunen sine krav om kvalitet, omfang og nivå på trivselsdelen og helsedelen av konseptet. Om dette ikkje skjer ønskjer formannskapet saka attende for ny handsaming. Rådmannen får fullmakt til å forhandla fram avtalen. Os, 14. april 2005 Lars A Skorpen Hansen Rådmann

42 Sak 0062/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: 1. Formannskapet tek evalueringsrapporten om Trivsels- og helsereiser som melding. 2. Formannskapet ønskjer at innbyggjarane som bur her skal ha dette som eit tilbod, og vedtek å gjennomføra ein konkurranseutsetjingsprosess for slike reiser i ein periode på år frametter. Side 42 av 61

43 Sak 0062/05 Vedlegg: 1. Anbudsprotokoll, unntatt offentlighet Vert delt ut på møtet som rosa vedlegg. Saksopplysningar: Os kommune har gjennom fleire år hatt trivsels- og helsereiser til varmare strok for seniorar og andre i bygda. Først i eigen regi og no to år i regi av VitalTour AS. Tilbakemeldingar, brukarundersøkingar og auke i talet på reisande har gjeve svar på at dette er eit tilbod innbyggjarane synest godt om. Os kommune øsnkja, og tok initiativet til å setja dette samarbeidet ut på konkurranse i marknaden, for dei neste tre åra, med opsjon for 1+1 år til. Os kommune har gjennomført konkurranseprosessen på vegne av ein rekkje kommunar i Hordaland. På grunn av at verken Os eller andre kommunar er innkjøpar eller leverandør av tenestene, berre eit samarbeids- og kvalitetssikringsledd er det ikkje krav om slik konkurranse. Det er likevel opplevd riktig å halda seg tett til dei ordinære reglane for offentlege innkjøp i heilse prosessen. Det var 5 selskap som leverte tilbod; Kypros Helse AS, Norsk Tur AS, Senior Solturer AS, Casa Consulting AS og Vital Tour AS. Tilboda var ikkje alle bygd opp over den leist som grunnlagsdokumenta inviterte til, men ein opplever likevel å ha hatt godt grunnlag for å samanlikne alle vesentlege vurderingskriteriar. Vurderingskriteria er sett opp i 3 hovudområde. Kriteria knytt til operatøren (tel 20%), kriteriar knytt opp til destinasjonen (tel 40%) og kriteriar knytt opp til konseptet (tel 40%). Vurderinga er gjennomført av innkjøpssjef Lars Petter Farsund, rådmann Lars A Skorpen Hansen og ordførar Terje Søviknes. Dei ulike aktørane har fått poeng og vekting knytt opp mot ei vurdering av tilbodet deira i høve kvart underpunkt (sjå vurderingsskjema). Maksimumk poengsum ein kunne teoretisk oppnå var 200 poeng. Poenga fordelte seg slik: Vital Tour AS Norsk tur AS Senior Solturer AS Kypros Helse AS Casa Consulting AS 183 poeng 172 poeng 161 poeng 151 poeng 143 poeng Vanleg praksis og regelverk seier at ein innstiller den som etter ein samla vurdering har kome best ut av vurderinga, og det er Vital Tour AS. Avtaleperioden kan bli på inntil 5 år, dersom ingen av partane seier den opp før. Det er derfor viktig at kontrakten blir utforma slik at den er spesifikk og detaljert på alle område som skil Side 43 av 61

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer