MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER /08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER /08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JANUAR /08 08/430 LANDBRUKSTENESTER - FUSA, OS, SAMNANGER - EVALUERING /08 08/468 ENDRING AV PRISAR FOR SAL AV EIGEDOMSOPPLYSNINGAR /08 08/5 POLITISK KVARTER /08 08/10 NÆRINGSLIVETS KVARTER 216 Før møtet tek til, vert det omvisning på Solstrand Hotel & Bad. Saka om seniorsenter på Lurane vert ettersendt. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

2 Sak 15/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr november 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 15/08 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor AS for november 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen minka med 0,33% denne månaden, noko som utgjer om lag 0,87 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 6,64%, det vil seia om lag 16,4 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 24% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,36%, litt lågare enn referanseindeksen. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 3,96%. Obligasjonsfond Om lag 26% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,52%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 1,05%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 2,82%. Eigedomsfond Om lag 2% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Eigedomsfondet har denne månaden hatt ei avkastning på -4,12% noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,68%. Hittil i år har eigedomsfondet hatt ei avkastning på -14,14%. Hedgefond Om lag 14% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 3,73%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,60%. Hittil i år har hedgefonda hatt ei avkastning på 15,35%. Aksjefond Om lag 34% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på -2,74%, noko som er betre enn referanseindeksen på - 2,90%. Norske fond har samla sett svakast avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 7,60% fordelt med 12,89% på norske fond og 6,26% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE NOVEMBER 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedomsfond % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 3 av 15

4 Sak 16/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR DESEMBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr desember 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann

5 Sak 16/08 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor AS for desember 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen minka med 0,75% denne månaden, noko som utgjer om lag 1,9 mill. kr. I 2007 har vi oppnådd ei avkastning på 5,83%, det vil seia om lag 14,4 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 21% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,49%, litt høgare enn referanseindeksen på 0,44%. I 2007 har rentefonda hatt ei avkastning på 4,47%. Obligasjonsfond Om lag 26% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,28%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 039%. I 2007 har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 3,11%. Eigedomsfond Om lag 6% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Eigedomsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på -8,46% noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,65%. I 2007 har eigedomsfonda hatt ei avkastning på -21,41%. Hedgefond Om lag 14% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på -0,54%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 0,57%. I 2007 har hedgefonda hatt ei avkastning på 14,72%. Aksjefond Om lag 34% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på -1,65%, noko som er betre enn referanseindeksen på - 1,98%. Utanlandske fond har samla sett svakast avkastning denne månaden. I 2007 har aksjefonda hatt ei avkastning på 5,83% fordelt med 15,46% på norske fond og 3,01% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE DESEMBER Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedomsfond % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 5 av 15

6 Sak 17/08 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2008 MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus for januar 2008 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann

7 Sak 17/08 Vedlegg: Avkastningsrapport frå Grieg Investor for januar 2008 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer avkastningsrapport frå Grieg Investor for januar Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 7 av 15

8 Sak 18/08 MØTEBOK LANDBRUKSTENESTER - FUSA, OS, SAMNANGER - EVALUERING Saksbehandlar: Helene Dahl Arkiv: 034 V00 &10 Arkivsaksnr.: 08/430 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 18/08 Os Formannskap PS Framlegg til tilråding: Felles landbrukskontor for Fusa, Os og Samnanger held fram som permanent ordning. Fordeling av kostnader vert som følgjer, gjeldande frå 2008: Fusa: 43% Os: 39% Samnanger: 18% Dersom ein kommune har aktivitetar som krev mykje oppfølging frå landbrukskontoret eit år, kan ein etterskotsvis justere prosentane for det aktuelle året. Administrasjonssjef/rådmann i samarbeidskommunane får fullmakt til å føreta slik justering. Avtale om landbrukstenester (Punkt 8 om felles kostnader og punkt 10 om kva tidsrom avtalen gjeld) vert justert tilsvarande. Os Knut Terje Rekve Rådmann

9 Sak 18/08 Saksframstilling: Vedtaksmynde: Vedtaket vert sendt: Kopi: Saksdokument: Vedlegg: Ikkje vedlegg: Kommunestyret Samarbeidsavtalen mellom kommunane Faktiske opplysningar: Evaluering av felles landbrukskontor etter eit og fem år er ein del av avtalen mellom kommunane. Den første evalueringa vart gjennomført i 2005, men på grunn av arbeidssituasjonen ved kontoret, vart rapportskriving utsett til Vi har dermed meir erfaring enn eit år, og saka ber preg av det. Vi kan konkludere med at felles landbrukskontor bør bli permanent ordning, og det er ikkje trong for ny evaluering no. Rapporten om evaluering viser at vi har fått ein god start, og at samarbeidet fungerer godt. Omstillingsprosessen har involvert mange, og vi har etter kvart innarbeidd rutinar som fungerer i kvardagen. Vi har fokusert på fordelingsnøkkelen mellom kommunane. Etter at rapporten er skriven, har Os kommune lagt ned viltnemnda, medan Samnanger held fram med viltnemnd. Dette har konsekvensar for arbeidsmengde. Vurdering: Samarbeidet går generelt veldig bra, og tilbakemeldingane tyder på at publikum, politikarane og andre vi samarbeider med i kommunane er nøgde. Vi på landbrukskontoret trives, og vi meiner at vi kan levere betre tenester med denne organiseringa. Vi må likevel vidareutvikle oss, og ha fokus på kva tenester vi er pålagde frå staten og kva tenester kommunane ønskjer frå oss. Det er ikkje lett å lage ei god fordeling av kostnader mellom kommunane. Vi har så mange ulike oppgåver, og til dels varierer arbeidsmengda i kommunane. Os har til dømes hatt rullering av kommuneplan i 2007, og dette har medført meir arbeid der ein periode. Men likevel ser vi at Fusa og Os jamt har meir lik saksmengd enn vi trudde då vi vurderte fordelinga. No er det ikkje viltnemnd lenger i Os, og dette vil medføre at vi sparer tid på tilrettelegging av eigne møter og sjølve møtetida. Vi forutset at prinsipielle saker vert lagt fram for eit eksisterande politisk utval. Samnanger skal halde fram med viltnemnd. Rapporten konkluderer med at Samnanger sin del av kostnadane vart om lag som venta, men at viltnemnda tar ekstra tid og må vurderast. Vi har mest kontortid i Fusa, men det betyr ikkje så mykje som vi kanskje tenkte i starten. Det meste av kontakt går føre seg med telefon og e-post, og vi har kontortid i alle kommunane for dei som ønskjer å treffe oss. Vi er og fleksible med møtetider for spesielle saker/tema det gjeld både med kundar og med dei vi samarbeider med internt i kommunane. Dei vi samarbeider med har og vist velvilje og tilpassa møter til dagar vi vanlegvis er til stades. Dette fungerer godt. Side 9 av 15

10 Sak 18/08 Vi har arkiv for alle landbrukssaker i Fusa og vi kan dermed arbeide med saker i alle kommunane når vi er på kontoret i Fusa. Vi har prøvd å vurdere arbeidsfordelinga så godt vi kan. Dersom vi legg til grunn at Os har lagt ned viltnemnda og Samnanger skal ha viltnemnd, meiner vi at Fusa 43% (47,2 no), Os 39% (36,1 no) og Samnanger 18% (16,7 no) vil vere meir rettvis fordeling. Dersom ein kommune har aktivitetar som krev mykje oppfølging frå landbrukskontoret eit år, kan vi etterskotsvis justere prosentane for det aktuelle året. Eksempelvis ville konsekvensar for 2007 vere: (Samla kostnad for landbrukskontoret kr ,-) Fusa: Utgift 47,2 %, kr ,- Ved ny fordeling: 43%, kr ,- (- 4,2 %, - kr ,-) Os: Utgift 36,1 %, kr ,- Ved ny fordeling: 39%, kr ,- (+ 2,9 %, + kr ,-) Samn: Utgift 16,7 %, kr Ved ny fordeling: 18%, kr ,- (+1,3 %, + kr ,-) Kommunane vil likevel ha innsparing med felles landbrukskontor, og det vil vere betre fagkunnskap tilgjengeleg enn om kommunane forvalta landbrukssakene åleine. Vi må og fokusere på IKT. Det er heilt avgjerande for effektiviteten vår at vi kan jobbe med saker same kva kontor vi er fysisk til stade. Os, Helene Dahl Landbruksjef Side 10 av 15

11 Sak 19/08 MØTEBOK ENDRING AV PRISAR FOR SAL AV EIGEDOMSOPPLYSNINGAR Saksbehandlar: Geir Heldal Arkiv: 231 L30 Arkivsaksnr.: 08/468 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 19/08 Os Formannskap PS Framlegg til tilråding: Os kommunestyre godkjenner framlegg om å endra prisar for sal av eigedomsopplysningar gjennom Infoland. Os kommunestyre godkjenner framlegg om at all leveranse av eigedomsopplysningar og kart som vert tinga elektronisk skal gå som leveranse gjennom Infoland. Os, Knut Terje Rekve Rådmann

12 Sak 19/08 Vedlegg: Bakgrunn for saka Os kommune har avtale med Norsk Eigedomsinformasjon AS om å levere eigedomsopplysningar gjennom Infoland. Infoland er eit internettbasert logistikksystem for leveranse av eigedomsopplysningar og kart som vert nytta av eigedomsmeklarar, rådgjevande ingeniørar, takstmenn og arkitektar. Ny lov om eigedomsmekling vart innført frå Oppdragstakar si undersøkings- og opplysningsplikt har her vorte endra. Med bakgrunn i dette har det difor vorte naudsynt å endre nokre av produkta Os kommune leverer. Eigedomsmeklarane skal no hente inn informasjon om tilgang til utleige av eigedom, og dei skal også tinge ferdigattest eller mellombels bruksløyve frå kommunen. Desse opplysningane er no lagt inn i som ein del av produktet bygningsopplysningar og prisen for meklarpakke, (bygd eigedom), må difor aukast tilsvarande. Det er også lagt inn eit nytt produkt kalla fastmerkekart som landmålingsfirma kan tinge når dei treng oversikt over fastmerke. (målepunkt) I tillegg til at systemet har vorte nytta av eigedomsmeklarar, rådgjevande ingeniørar, takstmenn og arkitektar er Infoland systemet no også opna for privatpersonar. Det er då ikkje naudsynt å ha eigen avtale med Norsk eigedomsinformasjon som kunde, men ein kan nytte ei betalingsløysing for å få kjøpt produkta med kredittkort. Os kommune har lagt ut ei eiga internettside til desse produkta, kalla kartbutikken, der kunden sjølv kan velje å tinge produkta. For å kunne handsame alle slike førespurnader likt, og for å få ein mest mogeleg enkel og kostnadseffektiv løysing bør alle slike tingingar der ein ynskjer å få send kart og eigedomsopplysningar elektronisk gå via Infoland. Alternativt må kunden sjølv stille i kundetorget for å få kjøpt kartutrift. Prisar for sal av eigedomsopplysningar gjennom Infoland Meklarpakke, bygd eigedom ,15 % Meklarpakke ubygd eigedom ,70 % Bygningsteikningar ,23 % Mellombels bruksløyve eller ferdigattest ,14 % Nabooppgåve ,14 % Oversiktskart ,14 % Situasjonskart ,14 % Fastmerkekart ,14 % Oppmålingsstatus ,67 % Målebrev ,14 % Planstatus ,67 % Utsnitt av kommuneplan ,14 % Utsnitt av regulerings-/utbyggingsplan ,14 % Reguleringsføresegner ,14 % Bygningsopplysninger ,00 % Kommunale avgifter ,67 % Brannvernopplysninger ,67 % Side 12 av 15

13 Sak 19/08 Dersom eigedomsopplysningar eller kart skal sendast som elektronisk dokument skal Infoland nyttast Os, Torbjørn Steffensen Fagleiar kart- og oppmåling Side 13 av 15

14 Sak 20/08 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 08/5 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 13/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker.

15 Sak 21/08 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 08/10 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 14/08 Os Formannskap PS /08 Os Formannskap PS Uformell drøfting av ymse saker.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer