MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR /05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR /05 04/02156 NY BANKAVTALE /05 05/00354 LURANETUNET, PROSJEKT FOR LINDRANDE BEHANDLING /05 05/00193 KLAGESAKER - SPESIALPEDAGOGISK HJELP /05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE /05 04/01640 Klientsaker Ofl 5a, fvl 13 SKATTESØKNAD 0023/05 05/00040 POLITISK KVARTER 0024/05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

2 Sak 0017/05 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/00117 Saksnr.: Utval Møtedato 0017/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr januar 2005 som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

3 Sak 0017/05 Vedlegg: 1. Rapport frå Aon Grieg Investor ASA for januar 2005 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,96% i januar, noko som utgjer over 5 mill kr. Dette er svært bra, og kan forklarast med god avkastning på aksjefonda. Bank/rentefond Om lag 21% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,18%, noko som er høgare enn referanseindeksen på 0,15%. Obligasjonsfond Om lag 38% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,62%, noko som er litt lågare enn referanseindeksen på 0,77%. Aksjefond Om lag 41% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 4,29%, noko som er høgare enn referanseindeksen på 2,56%. Alle dei norske aksjefonda har hatt ein god månad, med Holberg Norge som det suverent beste. Dei utanlandske fonda er meir ujamne med Skagen Global som det beste denne månaden. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE JANUAR 2005 Tal i heile tusen Aksjar % Obligasjonar % Rentefond % Bank 3 0 % % Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 3 av 20

4 Sak 0018/05 MØTEBOK NY BANKAVTALE Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 04/02156 Saksnr.: Utval Møtedato 0018/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at Nordea Bank Norge ASA blir kommunen sin hovudleverandør av ordinære banktenester, og at DnB NOR Bank ASA blir kommunen sin hovudleverandør av tenesta forvaltning av vidareutlån. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Nordea Bank Norge ASA og DnB Nor Bank ASA for perioden fram til med opsjon på forlenging ytterlegare år på dei vilkåra som går fram av konkurransegrunnlaget og dei innleverte tilboda. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

5 Sak 0018/05 Uytykt vedlegg: Bankanbud vurdering Saksopplysningar: Innleiing Det har vore utlyst anbodskonkurranse for levering av banktenester til Os kommune. Anbodskonkurransen har vore utlyst i DOFFIN databasen og Norsk Lysningsblad, og konkurransen er gjennomført som ein open anbodskonkurranse i høve til Lov om offentlige anskaffelser m.v. med tilhøyrande Forskrift om offentlige anskaffelser Del III. Tre leverandørar har levert inn tilbod: DnB Nor Bank ASA, Fokus Bank ASA og Nordea Bank Norge ASA. Kriteriar Hovudkriteriar for val av leverandør er, i samsvar med Forskrift om offentlige anskaffelser 10-3, kva som er det kvalitetsmessig og økonomisk mest fordelaktige tilbodet for Os kommune. Følgjande kriteriar er lagt til grunn for vurdering med vekting: Pris/prisformat 40% Kostnader ved skifte av bank 10% Service og praktisk bistand 10% Kompetanse 10% Kvalitet på samla leveranse 30% Os kommune har i konkurransegrunnlaget teke atterhald om å skilja ut forvaltning av vidareutlån (formidlingslån) som eiga delteneste. Vurdering Alle bankane som har levert tilbod til Os kommune har høg kompetanse på banktenester og legg vekt på å yta god service. Dei gjev alle eit seriøst og godt inntrykk. Det er vidare små prisforskjeller mellom tilboda. Bankane opnar i varierande grad for at tilboda og skal gjelda for kommunale føretak. Målt opp mot tildelingskriteriane viser det seg at kommunen vil koma best ut ved å skilja ut forvaltning av vidareutlån som eiga delteneste sjølv om marginane er små. Kommunen vil då kunne velja den som kjem best ut på ordinære banktenester, og den som kjem best ut når det gjeld forvaltning av vidareutlån. Konklusjon Nordea Bank Norge ASA har ut frå kriteriane levert det beste tilbodet på ordinære banktenester og vert innstilt som leverandør av denne tenesta, medan DnB Nor Bank ASA har levert det beste tilbodet på forvaltning av vidareutlån og vert innstilt som leverandør av denne tenesta. Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 5 av 20

6 Sak 0019/05 MØTEBOK LURANETUNET, PROSJEKT FOR LINDRANDE BEHANDLING Saksbehandler: Liv Rønning Arkiv: G10 &67 Arkivsaksnr.: 05/00354 Saksnr.: Utval Møtedato 0019/05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Os kommune, Luranetunet, behandlingsavdelinga vil laga ein modell for lindrande behandling, og søkjer Sosial og helsedepartementet om prosjektmidlar til dette i to år framover, 2005 og Rådmannen rår til at Luranetunet, behandlingsavdelinga, søkjer om statlege midlar til å driva prosjekt for Lindrende behandling. Rådmannen rår til at midlar for å dekka utgifter til spesialsjukepleiar ca. kr etter at prosjektet er avslutta, vert lagt inn i budsjettet for Luranetunet i Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

7 Sak 0019/05 Vedlegg: 1. Prosjekt Lindrande Behandling v/luranetunet. Prosjektframstilling. Standard for palliasjon, NFPM ( Lindrande behandling er det same som Palliativ behandling.) Den finn ein på internett under: Saksopplysningar: Alt frå 2001 då Luranetunet vart opna, starta behandlingsavdelinga med å byggja opp tilbod om lindrande behandling. Avdlinga har i åra som er gått, gradvis auka kompetansen sin. Dei har sjukepleiarar med spesialkompetanse på dette feltet, og dei har og heimel for onkologisk sjukepleiar. Bakgrunnen for lindrande behandling er auken i alvorleg sjukdom, spesielt kreft. Kreft er ein diagnose som aukar i heile samfunnet både hjå eldre og yngre. Denne auken ser vi tydeleg på behandlingsavdelinga. I 2003 var det 16 dødsfall på avdelinga. I 2004 var det 31 dødsfall. Avdlinga gir tryggleik til alvorleg sjuke og døyande. Det er godt å vera på avdelinga, og dette ryktet sprer seg. Unge personar vil koma, og mange vil vera i nærmiljøet, og i nærleiken av familien den siste tida av livet. Dei ynskjer ikkje å liggja på sjukehus. Dersom vi i Os kommune kan bidra til at dette let seg gjennom føra, driv vi samfunnsmessig rett. Vi brukar felles ressursar slik dei er tenkt brukt. Svingdørs problematikken vert borte og pasientane får det betre. Men krava aukar og pasienttalet aukar, difor er det trong for å laga ein modell slik at vi får organisert og effektivisert tilbodet betre. Det er og krav frå statleg hald om å driva lindrande behandling i kommunane. Syner til standard palliasjon NFPM Sjå vedlegg, internett adresse. Vurdering: Rådmannen ser det som god samfunnsøkonomi og god utnytting av ressursar å halda fram med det faglege og høge nivået på tenester til alvorlig sjuke og døyande ved behandlingsavdelinga på Luranetunet. I dette tilfellet rår rådmmannen til at det vert løyvd ca. kr til dette tiltaket for vidare drift frå budsjettåret 2007, Luranetunet. Konklusjon: Rådmannen rår til at vi søkjer prosjektmidlar frå Sosial og helsedepartementet til å driva lindrande behandling på behandlingsavdelinga på Luranetunet i 2005 og Rådmannen rår og til at Os kommune etter denne tid legg inn lønsmidlar til spesialsjukepleiar slik at lindrande behandling ved Luranetunet kan halda fram. Os, Liv Rønning Einingsleiar. Side 7 av 20

8 Sak 0020/05 MØTEBOK KLAGESAKER - SPESIALPEDAGOGISK HJELP Saksbehandler: Olav E. Kvåle Arkiv: A24 &02 Arkivsaksnr.: 05/00193 Saksnr.: Utval Møtedato 0020/05 Os Formannskap Framlegg til tilråding: 1. Kommunestyret tek til etterretning at behova er større enn kapasiteten når det gjeld logopedisk behandling til førskulebarn og løyver kr ,- ekstra til dette på 2005 budsjettet. Kommunestyret ber administrasjonen om å koma attende med framlegg til finansiering av tiltaket. 2. Kommunestyret vil på nytt ta opp spørsmål om oppretting av 100% stilling som spesialpedag med logopedi til utearbeidande avdeling ved PPT i samband med budsjettarbeidet for Os, 18. feb. 05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

9 Sak 0020/05 Saksopplysningar: Av meldingar frå Os PPT går det fram at som fylgje av budsjett-vedtak, på møte i Os kommunestyre den , må den ekstraordinære bemanninga dei hadde hausten 2004, reduserast med ein 60 % stilling som spesialpedagog/logoped frå Formannskapet gjorde, med bakgrunn i skriv frå PPT, på møte sak 0119/04 fylgjande vedtak: Kommunestyret vil ta opp spørsmål om oppretting av 100 % spesialpedagog med logopedi til utearbeidande avdeling ved PPT i samband med budsjettet for I tillegg fekk PPT ei ekstraløyving på kr ,- til bruk hausten Vidare vart det i brev datert frå eininga Tenester for barn og unge bl.a. peika på: Behovet for spesialpedagogisk hjelp til førskulebarn har vore relativt konstant over fleire år m/behov for tilsaman 2,5 stilling. PPT har 1,3 stilling til dette arbeidet. Ved hjelp av omdisponering av ressursar bruker no PPT 1,6 stilling. Omdisponeringa skjer på bekostning av skolebarn. Konklusjon: 13 barn med enkeltvedtak på tilsaman 24 timar vil ikkje ha tilbod frå av desse barna har hatt hjelp denne hausten og får hjelpa avbrutt. PPT må sende ut skriv til foreldra om dette etter kommunestyremøte For å unngå dette er det behov for 100 % stilling for logoped frå Fast stilling er viktig for å sikre kvalitet, kontinuitet og effektiv utnytting av ressursen. Eit eventuelt engasjement på timebasis er lite teneleg, og det vil vere vanskeleg å skaffe kvalifisert personale. Ved budsjettbehandling fann likevel ikkje Os kommunestyre rom til å setja av nødvendige midlar til spesialpedagogisk hjelp til førskulebarn på 2005 budsjettet. Dette førde til at Os PPT etter ei grundig individuell vurdering, såg seg nøydde til å senda melding om midlartidig stopp i spesialpedagogisk hjelp til 5 barn frå Foreldra til 4 av desse barna har klaga på denne meldinga. Saka blei sendt til Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga til vurdering. Foreldra fekk medhald. I grunngjevinga si skriv Fylkesmannen bl.a.: Vedtaket om stopp/utsetjing av hjelpa er ikkje i samsvar med den retten Opplæringslova gjev, og ei utsetjing av å oppfylla denne retten ut frå ressursmessig grunngjeving, er ikkje i samsvar med intensjonane i lova. Etter denne klare tilbakemeldinga frå Fylkesmannen, ser vi inga anna løysing på denne saka enn at den spesialpedagogiske hjelpa må halda fram i samsvar med enkeltvedtaka som er gjorde for barnehageåret 2004/2005. Situasjonen pr kan då kort skildrast slik: Ved hjelp av ekstraløyvinga hausten 2004 har 9 barn med enkeltvedtak på tilsaman 16 veketimar fått hjelp. Hjelpa har vore gjeve av logopedar så langt dei har hatt kapasitet. Nokre timar er lagt ut i 3 barnehagar der barnehagepersonalet utfører treninga med rettleiing av PPT. Vi veit om 4 barn som vil trenge enkeltvedtak på tilsaman ca 8 veketimar i næraste framtid. Side 9 av 20

10 Sak 0020/05 Alle desse 13 barna er barn med store språkvanskar som gjer at dei har vanskar i leik og samhandling med andre barn. 16 timar + 8 timar utgjer noko meir enn 100 % stilling. PPT vurderer omfanger av hjelp fortløpande i tråd med enkeltvedtak og individuelle opplæringaplanar. Det er ikkje i overskueleg framtid mogeleg å ta fleire barn med enkeltvedtak inn i PPT sin faste 1,3 (1,6) stillingsressurs. Personalpolitikk og tilsetjingsvilkår: Ved omorganisering og nedlegging av spesialpedagogisk teneste i 2001 vart kapasiteten til logopedteneste for førskulebarn etter 5.7 i Opplæringslova redusert med ein 100 % stilling. Trass i auka innsats med system- og rettleiingsarbeid til barnehagar og foreldre frå PPT, har det vist seg at behovet for individuell logopedhjelp har vore om lag konstant. Frå 2003 har PPT difor med hjelp av ekstramidlar, hatt to tilsette i midlartidige stillingar på faste oppgåver. Tilsaman har desse to personane i løpet av to år hatt 8 tilsetjingsavtalar i delstillingar på mellom 30 % og 50 % kvar. Dette er ikkje tilfredsstillande personalpolitikk. Ut frå dette søkjer vi om ei ekstraløyving på 2005 budsjettet til å oppretta ein 100 % stilling som spesialpedagog/logoped knytta til utearbeidande avdeling ved PPT. Denne stillinga må vidareførast ved framskriving av budsjettet i neste langtidsperiode. Årleg kostnad ca kr ,- Olav E. Kvåle Side 10 av 20

11 Sak 0021/05 MØTEBOK BADEANLEGG I OS KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 03/01168 Saksnr.: Utval Møtedato 0011/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Råd for funksjonshemma Framlegg til vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os formannskap godkjenner framlegg til avtale mellom Os kommune og Os Turnforening datert Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

12 Sak 0021/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. Os formannskap godkjenner avtaledokumentet mellom Os kommune og Strand AS datert Side 12 av 20

13 Sak 0021/05 Vedlegg: 1: Månadsrapport frå prosjektgruppa 2. Framlegg til avtale med Os Turnforening datert Situasjonskart over parkeringsareal 4. Eigedomskart for parkeringsarealet Saksopplysningar: Os kommunestyre gjorde i møte følgjande vedtak i K-sak 0124/04: 1. Kommunestyret i Os vedtek å byggja og driva badeanlegg på Kuventræ, etter planar og tilbod frå Strand AS (av 9 sept 04) og utgreiing frå eiga kommunal styringsgruppe. Samla netto investeringsramme for prosjektet er kr 56 millionar. Berekna årleg driftsunderskott, inkl alle finanskostnadar, er kr 4,2 millionar. Kommunestyret ønskjer ei prosjektframdrift som sikrar opning av anlegget ved årsskiftet Finansiering av investering i anlegget (totalt kr 56 mill eks mva) skal skje som omtala i saksframstillinga med vedlegg. I praksis vil dette seia; a) mva kompensasjon for anlegget vert avsett i eige fond og går til direkte refusjon i prosjektrekneskapen, slik at dette for anlegget blir eit null-sum-spel. b) kr 12 mill er rekna som stønad frå tippemidlar. Grunna utbetaling av tippemidlar ei tid etter at slike anlegg er ferdige, må forskottering av desse midlane reknast inn i driftsbudsjettet over DR1 med kr årleg i 40 år i vedteken driftsramme (kr 12 mill i 2 år, 4% rente). c) kr 20 mill er finansiert med renter og avdrag dekka av dagleg drift innan DR 1. d) kr 24 mill er finansiert med renter i DR 3. Kommunestyret ønskjer at prosjektgruppa og rådmannen freistar å finansiera nedbetaling av størst mogeleg del av denne investeringsdelen gjennom samarbeid med eksterne aktørar, sponsorar, andre offentlege aktørar og liknande. Lånet, med frådrag av eksterne midlar, skal vera avdragsfritt inntil drifta av anlegget skaper overskot som kan nyttast til avdrag eller til kommunestyet vedtek noko anna. 3. Ein ber administrasjonen om å koma attende med eiga sak der ein drøftar nærare om investeringsbehovet på 56 mill skal lånefinasnierast fullt ut, eller om ein andel av investeringa skal dekkjast gjennom uttak av eigenkapital frå finanskapitalen (BKK-midlane). I saka må også risiko knytt til svingingar i finansmarknaden vurderast. Resultatet av denne saka kan også få verknad på fordelinga av investeringa i pkt. 2 i dette vedtaket. Investeringstakten skal vera slik den er vedteken i Økonomiplanen , med kr.14 mill i 2005, kr. 15 mill i 2006 og kr. 15 mill i I tillegg kjem mellomfinansiering av tippemidlane som vert å ta opp på riktig tidspunkt i prosjektet. 4. Kommunestyret oppretter ein ny prosjektorganisasjon for gjennomføring av kontrakts- og byggeperiode, frå dags dato til anlegget er i dagleg drift. Kommunestyret er prosjekteigar og skal ta del i avgjerder av omfattande karakter, t.d.endringar i rammer og viktige føresetnader. Side 13 av 20

14 Sak 0021/05 Formannskapet er styringsgruppe og skal ha skriftleg eller munnleg milepælsrapportar om status og framdrift i prosjektet i kvart ordinære møte. Formannskapet tek avgjerd i viktige prioriteringssaker innanfor vedtekne rammer. Det vert sett ned ei prosjektgruppe på 6 personar, 4 folkevalde og 2 frå administrasjonen, som skal fungera i rolla som ansvarleg byggekomite for prosjektet. Formannskapet vil vedta instruks og mandat for prosjektgruppa. Prosjektgruppa kan, innanfor eige mandat og rammer, etablera undergrupper. 5. Prosjektgruppa skal vera sett saman av 1. Tor Inge Døsen, leiar 2. Turid Oltedal Lunde 3. Gustav Bahus (FrP) 4. Terje Hermannsen (Ap) 5. Øyvind Tøsdal, kommunaldirektør 6. Karl Ole Midtbø, kultursjef 6. Prosjektgruppa legg fram saker som krev vedtak i folkevald organ gjennom rådmannen på vanleg vis, jfr pkt Kommunestyret legg til grunn at prosjektgruppa analyserar og rår til løysingar kring eigarstrukturar, driftsstrukturar (offentleg, privat, ops, etc), tidleg tilsetting i nøkkelstillingar, osb, relativt tidleg i prosjektarbeidet. I medhald av 3. avsnittet i pkt 4 vert det lagt fram rapport frå prosjektgruppa. Prosjektgruppa har hatt tre møte i perioden mellom formannskapsmøte 25.januar og 18.februar Månadsrapport frå Prosjektgruppa ligg som vedlegg 1 i saka. Os formannskap godkjende i møte framlegg til kontrakt med Strand AS. Kontrakten er ikkje underskriven. Det skuldast at det har teke litt lengre tid enn rekna med å få på plass ein faktureringsplan som samsvarar med kommunalt budsjett/økonomiplan. Utfordringa gjeld ikkje totalkostnad, men betalingstempo samanlikna med kroner som er til disposisjon ifølgje budsjett/økonomiplan. Slik framdrifta er, og slik det var lagt opp i anbodsinnbydinga, skal badeanlegget stå ferdig i september Dette samsvarar ikkje med budsjett/økonomiplan. Det mest fornuftige er truleg å endra budsjettet når endeleg faktureringsplan er klar, dersom det ikkje let seg gjera å få samsvar mellom faktureringsplan og kommunalt budsjett. Prosjektgruppa ser det ikkje som noko alternativ å forlenga byggeperioden for å få samsvar mellom framdrift og budsjett. Os formannskap må og ta stilling til framlegg til avtale mellom Os Turnforening og Os kommune. Olav Botnevik og Os Turnforening eig delar av arealet som er planlagt til parkeringsplass (jfr. vedleg 3 og 4). Olav Botnevik har per ikkje svara på om han vil selja eller stilla areal til disposisjon til parkeringsareal. Os Turnforening er positiv og stiller arealet til disposisjon utan vederlag. Vilkåra i avtalen er av ein slik karakter at dei tiltaka Os Turnforening ønskjer som motyting, uansett måtte gjerast for å gjennomføra badeanleggsprosjektet. Dette gjeld ikkje flytting av trappa opp til balkongen på klubbhuset. Side 14 av 20

15 Sak 0021/05 Flytting av trappa er nødvendig for å få til betre plass der publikum og brukarar av uteanlegga på Kuventræ skal passera på veg inn. Kostnaden med flytting av trappa er minimal. Prosjektgruppa har starta arbeidet med å vurdera eigar og driftsmodellar. Eigarformer som vert vurderte er å eiga gjennom stifting, kommunalt foretak, aksjeselskap og vanleg kommunalt eigarskap. Dei same modellar vert vurderte når det gjeld drifta. Drift gjennom stifting, kommunalt foretak, aksjeselskap og vanleg kommunal eining. Dette arbeidet blir gjennomført i samsvar med pkt 7 i kommunestyrevedtaket om badeanlegg. Det har vore møte med Hordaland Fylkeskommune om søknaden om spelemidlar. Arkitekten har laga ferdig teikningar som skal sendast kulturdepartementet for teknisk godkjenning. Teikningane er sente til Hordaland Fylkeskommune for vidaresending til departementet. Strand AS ønskjer å starta arbeidet med parkeringsplassane 7.mars Det vil bli nytta massar frå nordsida av idrettshallen til planering på sydsida. Konklusjon: Saka blir lagt fram for Os formannskap til orientering om framdrift og for vedtak når det gjeld avtalen med Os Turnforening Rådmannen rår til at Os formannskap godkjenner framlegg til avtale mellom Os kommune og Os Turnforening datert Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Side 15 av 20

16 Sak 0022/05 MØTEBOK SKATTESØKNAD Saksbehandler: Terje B. Lågeide Arkiv: NAV Arkivsaksnr.: 04/01640 Klientsaker Ofl 5a, fvl 13 Saksnr.: Utval Møtedato 0001/05 Skatteutvalet /05 Os Formannskap Framlegg til vedtak: Vi viser til søknad datert om ettergjeving av restskatt frå Grunna beløpsgrensene sendes saken til formannsskapet I Skattebetalingsloven 41 er det nemnt dødsfall, særlig alvorleg eller langvarig sjukdom, invaliditet og liknande opplysningar som må liggja føre i søknaden dersom denne skal bli imøtekomen. Etter vurdering av dei framlagde opplysningane i saka har skatteutvalet kome fram til at det føreligg tilstrekkeleg billigdomsgrunnar til at vilkåra i skattebetalingslova 41 kan seiast å vera oppfylte. Skattytaren født i 1967 får ettergjeve restskatt med rente for åra Os, 18. feb. 05 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

17 Sak 0022/05 Behandling i Skatteutvalet i møte Behandling i utvalget: Lågeide gjorde merksam på ein skrivefeil i framlegg til vedtak. Det skal stå frå i første setningen. Framlegget vart samrøystes vedteke med ovannemnde korrigering. Vedtak: Vi viser til søknad datert om ettergjeving av restskatt frå Grunna beløpsgrensene sendes saken til formannsskapet I Skattebetalingsloven 41 er det nemnt dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sjukdom, invaliditet og liknande opplysningar som må ligge føre i søknaden dersom denne skal bli imøtekomen. Etter vurdering av dei framlagde opplysningane i saka har skatteutvalet kome fram til at det føreligg tilstrekkelig billigdomsgrunnar til at vilkåra i skattebetalingslova 41 kan seiast å vera oppfylt. Skatyter født får ettergjeve restskatt med rente for åra Side 17 av 20

18 Sak 0022/05 Vedlegg: Søknad følgjer som fortruleg dokument. Saksopplysningar: Saksopplysningar følgjer som fortruleg dokument. Side 18 av 20

19 Sak 0023/05 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/00040 Saksnr.: Utval Møtedato 0013/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

20 Sak 0024/05 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandler: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 05/00043 Saksnr.: Utval Møtedato 0014/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap Uformell drøfting av ymse saker.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer