MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST /07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST /07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER /07 06/1346 REGULERING AV FESTEAVGIFT /07 07/2237 SØKNAD OM FONDSMIDLAR TIL OPPRETTING AV NY STILLING /07 07/735 EIGARSTYRING - PRINSIPP OG RAMMER FOR STYRING AV HEIL- ELLER DELEIGDE SELSKAP OG OS BYGG OG EIGEDOM AS, SPESIELT /07 07/1466 BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN /07 07/2124 VAL AV VALSTYRE I OS FOR PERIODEN /07 07/2120 VAL AV PERSONALUTVAL (ADMINISTRASJONSUTVAL), SKATTE- UTVAL OG EIGE- DOMSUTVAL I OS FOR PERIODEN /07 07/2122 VAL AV KLAGENEMND I OS FOR PERIODEN /07 07/2128 VAL AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA FOR PERIODEN /07 07/2125 VAL AV ELDRERÅD I OS FOR PERIODEN /07 07/2132 VAL AV OMBODSUTVAL FOR PERIODEN /07 07/2134 VAL AV BEREDSKAPSRÅD, KOMMUNAL KRISESTAB, HEIME- VERNSNEMND, KRIGSSK ADENEMND, INNKVARTERINGS- NEMND OG TILFLYTTINGSNEMND ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO 1506 Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 136/07 07/2140 VAL AV KANDIDATAR: BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD, BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE, BERGENSOMRÅDETS INTERKOMM. RENOVASJON 137/07 07/2141 VAL AV REPR. TIL: OS FOLKEAKADEMI, OSELVARVERKSTADEN, RADIOS, OS TAXI, DR. STRØNENS LEGAT, RAVNEBERGHAUGEN OPPTRENINGSSENTER /07 07/2176 VAL AV UTVAL FOR FORDELING AV KULTURMIDLAR, KUNST- NEMND, MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR KYSTSOGE- VEKENE, 17.MAIKOMITEEN /07 07/2181 VAL AV REPRESENTANT TIL DYREVERNSNEMNDA FOR PERIODEN /07 07/2184 VAL AV STRANDSTADEN I OS FOR PERIODEN /07 07/2194 VAL AV REPR. TIL TAKSNEMNDA FOR JORD OG SKOGBRUK, SOKNERÅDET, OSELV VASSDRAGET, DRIFTSASSISTANSE HORDALAND, BARNEREPRESENTANT /07 07/2186 VAL AV KANDIDATAR TIL LIKNINGSNEMND OG OVERLIKNINGSNEMND FOR BJØRNE FJORDEN LIKNINGSKONTOR FOR /07 07/2187 VAL AV KONFLIKTRÅD FOR PERIODEN /07 07/2193 VAL AV OVERFORMYNDARAR FOR PERIODEN /07 07/2257 VAL: OMBODSMANNSKONTAKT KS, ARBEIDSGRUPPE E39, FORLIKSRÅDET, INTER- KOMMUNALT UTVAL FOR AKUTT FORUREINING I BERGEN REGION, /07 07/25 POLITISK KVARTER /07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1534 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Børge Lunde Fung. ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 122/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 49/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr august 2007 som melding, og gjer følgjande vedtak: Os kommunestyre godkjennner at Lundefossen skule si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til tilpassa opplæring i skulane. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringa. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 122/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2007 Ansvar DM - Hiå - År - Bud Avvik Rekn Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØY ANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSY K.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 4 av 63

5 Sak 122/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr august viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 12,1 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 14 mill. kr. Lønsoppgjer I det sentrale lønsoppgjeret i kommunal sektor (kap. 4), vart det semje om ei ramme på om lag 4,9%. Lokale tingingar for kap. 5 er og ferdig, medan det er brot i kap.3 (leiarar). I tillegg til årets lønsoppgjer kjem resultatet frå dei lokale tingingane for kap. 4 i Desse var ferdige hausten 2006 etter at budsjettet for 2007 var lagt fram, og ligg såleis ikkje inne i lønsbudsjettet for Det vil og vera lønsgliding knytta til nytilsettingar og reviderte vaktavtalar. Vi har fått utarbeida konsekvensrapportar frå lønssystemet over endringane, og vi ser ut til å mangla om lag 3 mill. kr. Dette er ein del mindre enn tidlegare varsla. AFP/pensjon Utgiftene til AFP ser førebels til å halda seg godt innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Reguleringspremien kjem først i slutten av september, men pensjonsleverandørane har utarbeida prognosar. Ut frå prognosane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på om lag kr Årsaka er innsparing løn Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 5 av 63

6 Sak 122/ Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Søre Øyane skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Sprekken skuldast mellom anna IA tiltak og mindreinntekt på fødselspermisjonar. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå mindreutgift i høve gjesteelevsavtale våren Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken er budsjettsprekk frå 2006, det ser ikkje ut til at eininga klarer å ta inn denne i Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast diverse naudsynte innkjøp i samband med ei delingar på målføre. Side 6 av 63

7 Sak 122/ Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lundefossen skule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå redusert og endra personalsamansetning i perioden Eininga er frå lagt inn som avdeling under Os ungdomsskule. Ein ber om at budsjettinnsparinga vert overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til tiltak i skulane Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Rehabiliteringseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Tiltaksbudsjettet i barnevernet går mot eit underskot på kr ,-. Underskotet skyldast tiltak i familien, dvs barn/unge som er plasserte i fosterheim/institusjon. Tiltak i familien er i balanse, dvs. mellom anna tiltak frå New Page til ungdommar (5 ungdommar per ). Auka underskot i høve til forrige rapportering skuldast at det i tillegg til 23 barn per er 5 nye barn plasserte i fosterheim/institusjon. Kostnad: kr ,- per månad per barn. Alle desse barna er plasserte for lengre tid. Evt nye plasseringar i løpet av 2007 vil komme i tillegg Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Brann- og redning Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 7 av 63

8 Sak 122/ Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,5 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr august og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein mindreinntekt på 0,8 mill. kr. KS har pr oppdatert sin prognosemodell. Prognosen viser at rammetilskotet ser ut til å verta vel 2 mill. kr lågare enn budsjettert medan skatteinntektene inkludert inntektsutjamning er rekna til å verta 1,2 mill. kr høgare enn budsjettert Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 6,1 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr august i år har vi hatt ei avkastning på ca. 12,7 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene september desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 16,7 mill. kr, altså rundt 4,5 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli meir enn motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt monaleg høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 63

9 Sak 122/07 RAPPORT TIL POLITIKARANE FLYKTNINGETENSTA 2. KVARTAL 2007 Busetting I april vart det busett 1 person frå Serbia og i juni ein familie på 3 frå Irak. Forutan dette ligg det føre eit busettingsvedtak frå IMDI på to personar frå Tsjetsjenia som skal busetjast i september/oktober. Desse er i familie med herbuande flyktning frå Tsjetsjenia, men vert busett på humanitært grunnlag (ikkje familiegjenforening). Dette vil igjen seia at dei utløysar integreringstilskot for 5 år i staden for dei 3 åra som er vanleg i familiegjenforeningssaker. I juli/august kan ein forventa ein familiegjenforening på 3 personar, ei kone og 2 barn. Tal flyktningar som, etter gjeldande vedtak, skal busetjast; 3 personar som skal busetjast i løpet av hausten 2007, men som det per i dag ikkje ligg føre vedtak på frå IMDI. Familiegjenforeningar 2006/2007: 6 personar integreringstilskot 3 år Busetting på humanitært grunnlag 2006/2007: 11 personar integreringstilskot 5 år Gjenståande: 3 personar familiegjenforening eller busett på humanitært grunnlag? Integreringstilskot Satsane for integreringstilskot har for vaksne auka frå kr i 2006 til kr i For barn har det auka frå kr til kr Beløpet fordelast på følgjande måte: År 1 (2007) kr (voksen) kr (barn) År 2 (2006) kr År 3 (2005) kr År 4 (2004) kr År 5 (2003) kr Fråflytting Ein familie på 4 frå Tsjetsjenia flytta frå Os til Bergen i juni månad. Desse kom til Os i Integreringstilskotet for halve 2007 og heile 2008 kjen dermed Bergen kommune til gode. Bustad Det er ei stor utfordring å skaffa eit passande husvære til flyktningar som ventar på busetting. På grunn av få kommunale bustadar må ein ut på den private marknaden der leigekostnadane ligg svært høgt. Dagens situasjon; etterspurnad er stor og tilbodet lite, kostnaden har auka, og det er i det heile vanskeleg å skaffa bustad. Introduksjonsordninga Ein deltakar, som kom til Os i april 07 og som fekk tildelt eit individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram like etter busetting, vil bli skrevet ut av programmet i august 07 på grunn av skuleplass ved vid. skule i Os. Frå og med april og fram til skulestart er vedkommande i praksisplass (kurspengar tilfell Os kommune ca kr 6000 pr månad), samt at personen har skaffa seg sommarjobb. Dette er ein ressurssterk flyktning som både vil, kan og får det til i aller høgste grad. Men ikkje alle av flyktningane og introduksjonsdeltakarane er som denne personen. Nokon av dei treng lang tid på å læra seg norsk, dei treng tid og hjelp til å bearbeida traumer og opplevinga frå heimlandet sitt og dei treng stor grad av individuell tilpassing og oppfølging. Forskjellane er store, men tendensen er per i dag forholdsvis positiv. Foreløpig konklusjon I følgje vedtak skulle introduksjonsordninga vore evaluert våren Etter nærare vurdering, og i tråd med avtale med ordføraren, har vi funne det mest naturleg at slik evaluering vert gjort i samband med rulleringa av Flyktningplan for Os kommune. Rulleringa vert gjort i løpet av hausten Per i dag ser vi ingen grunn til at ikkje dei fleste deltakarane som har fått tildelt eit introduksjonsprogram skal verta kvalifiserte til jobb eller vidare utdanning etter endt tid i Side 9 av 63

10 Sak 122/07 ordninga. Korleis samla resultat vil verta er avhengig av metodane og kvalifiseringstiltaka som til ei kvar tid blir sett i gang. Dette gjeld særlig norskopplæringa, sidan denne har ein sentral og viktig plass i ordninga. Etter snart tre år med obligatorisk introduksjonsordning ligg det no føre ei rekkje rapportar og evalueringar frå sentralt hald og frå ulike kommunar. Desse seier noko om tiltak og metodar som har hatt god effekt på måloppnåing og såleis gjev gode resultat. Dette er spanande lesing og viser at det er viktig å tenkja alternative metodar i møte med introduksjonsdeltakarane. Kursbasert opplæring - kombinasjonskurs med norsk, fagopplæring og arbeidspraksis (yrkesretta norsk norskopplæring som speglar fagopplæringa) er noko av det som har blitt halde fram som viktige suksessfaktor. Det er grunn til å tru at det ligg stort potensiale i vidareutvikling av slike metodar. Side 10 av 63

11 Sak 123/07 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr august 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 123/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor AS for august 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen minka med 0,59% denne månaden, noko som utgjer om lag 1,5 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 5,13%, det vil seia om lag 12,7 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 28% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen etter sal av obligasjonsfondet Western Asset. Midlane skal replasserast i KLP Global Obligasjon. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,38%, litt lågare enn referanseindeksen. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 2,84%. Obligasjonsfond Om lag 22% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen, jfr kommentarane ovanfor. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,6%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 1,25%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 1,5%. Eigedom Om lag 2% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Eigedomsfondet har denne månaden hatt ei avkastning på -0,08% noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,65%. Hittil i år har eigedomsfondet hatt ei avkastning på -7,64%. Hedgefond Om lag 14% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 1,84%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,56%. Hittil i år har hedgefonda hatt ei avkastning på 11,33%. Aksjefond Om lag 34% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på -3,04%, noko som er lågare enn referanseindeksen på - 1,72%. Norske fond har samla sett svakast avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 6,07% fordelt med 8,28% på norske fond og 5,76% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE AUGUST 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedom % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 12 av 63

13 Sak 124/07 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr september 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

14 Sak 124/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor AS for september 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen minka med 0,17% denne månaden, noko som utgjer om lag 0,4 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 4,95%, det vil seia om lag 12,2 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 25% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,21%, litt lågare enn referanseindeksen. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 3,06%. Obligasjonsfond Om lag 23% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,16%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 0,42%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 1,66%. Eigedomsfond Om lag 2% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Eigedomsfondet har denne månaden hatt ei avkastning på -0,81% noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,65%. Hittil i år har eigedomsfondet hatt ei avkastning på -8,38%. Hedgefond Om lag 14% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på -1,47%, noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,57%. Hittil i år har hedgefonda hatt ei avkastning på 9,7%. Aksjefond Om lag 36% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på -0,13%, noko som er lågare enn referanseindeksen på 0,63%. Norske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 5,94% fordelt med 12,54% på norske fond og 4,14% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE SEPTEMBER 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedomsfond % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 14 av 63

15 Sak 125/07 REGULERING AV FESTEAVGIFT MØTEBOK Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 611 &52 Arkivsaksnr.: 06/1346 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 122/06 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS / Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 86/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Alternativ 1 1. Os kommmune aksepterer rekning for festeavgift for 2007 frå Statsskog/Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 2. Kommunestyret legg til grunn at tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift ikkje gjeld for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond, jfr. Justis-og politidepartementet sitt brev av Os kommune sender ut rest-rekning for festeavgift til tomtefestarane i Banktjørnhaugen, oppregulert etter endring i pengeverdien, som om ny instruks frå regjeringa gjeldande frå allereie var gjort gjeldane frå Alternativ 2 1. Os kommmune aksepterer rekning for festeavgift for 2007 frå Statsskog/Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 2. Kommunestyret legg til grunn at tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift ikkje gjeld for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond, jfr. Justis-og politidepartementet sitt brev av Os kommune sender ut rest-rekning for festeavgift til tomtefestarane i Banktjørnhaugen, oppregulert i samsvar med tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift (f.t. kr 9.825,- pr dekar). Alternativ 3 1. Os kommune aksepterar ikkje rekninga for festeavgift 2007 frå Statsskog/Opplysningsvesenets fond, Kr ,-. 2. Kommunestyret viser til advokat Magne Revheim sine tilrådingar av og og vil prøva saka rettsleg. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 125/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Rådmann Knut Terje Rekve kom med følgjande nytt framlegg: Os formannskap utset saka. Kommunen vendar seg til rette departement og ber dei avklara om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Formannskapet godkjenner ikkje at kommunen betalar festeavgifta for 2007 til Statsskog. Etter tilbakemelding, vil kommunen vurdera å evt. ta ut stevning for domstol. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os formannskap utset saka. Kommunen vendar seg til rette departement og ber dei avklara om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Formannskapet godkjenner ikkje at kommunen betalar festeavgifta for 2007 til Statsskog. Etter tilbakemelding, vil kommunen vurdera å evt. ta ut stevning for domstol. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Etter ein diskusjon vart saka samrøystes utsett til møtet med Opplysningsvesnets fond er halde. Vedtak: Saka vert utsett til møtet med Opplysningsvesnets fond er halde. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Saka vert utsett avdi naudsynte møte før saka vert behandla er vorten utsette. Vedtak: Saka vert utsett. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Gustav Bahus (Frp): kom med følgjande tilleggsfrmalegg: Os kommunestyre ber dessutan om at Os kommune v/administrasjonen aktivt bistår tomtefestarar som ynskjer å løysa inn tomter frå Opplysningsvesenets fond/statskog SF. Framlegg frå Terje Sperrevik (TvS) om å utsetja saka: Kommunestyret sender saka attende til Rådmannen, og ber om at Rådmannen legg fram ei sak til kommunestyret via formannsskapet etter at følgjande tilhøve er klargjorde: 1. Kommunen går i dialog med Statskog i høve til å justera festeavgifta til eit rimelegare nivå enn kravet frå Statskog pr. i dag tilseier. 2. Kommunen går i dialog med festarane i Banktjørnhaugen for å finna ei god løysing for dei som ønskjer å løysa inn eigedomane i Banktjørnhaugen. 3. Kommunen må henta inn ekspertise i høve til det å vurdera kontrakta. Framlegget frå Terje Sperrevik (TvS) om å utsetja saka vart samrøystes vedteke. Det vart dermed ikkje røysta over framlegget til vedtak frå Gustav Bahus (FrP) Vedtak: Saka vart utsett Side 16 av 63

17 Sak 125/07 Vedlegg: Skriftlege dokument i saka Saksopplysningar: Saka om regulering av festeavgift var første gong oppe i kommunestyret , K-sak 122/06. Dette på bakgrunn av at Os kommune frå 2006 fekk kraftig auke i festeavgifta for området Os Prestegård gnr.55 bnr.1 feste 56 Banktjørnhaugen. Kommunestyret sendte saka i retur til administasjonen, og ba om å få følgjande tilhøve avklara: 1. Kommunen går i dialog med Statskog i høve til å justera festeavgifta til eit rimligare nivå enn kravet frå Statskog pr. i dag tilseier. 2. Kommunen går i dialog med festarane i Banktjørnhaugen for å finna ei god løysing for dei som ønskjer å løysa inn eigedomane i Banktjørnhaugen. 3. Kommunen må innhenta ekspertise i høve til det å vurdera kontrakta. Nivået på festeavgift: kontrakten mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune Administrasjonen har etter kommunestyrevedtaket henta inn juridisk kompetanse frå advokat Magne Revheim, for å få vurdert festekontrakten mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune. Vi viser til notat frå advokat Revheim, dat og Kort oppsummert konkluderar advokat Revheim m.a. med at kommunen ikkje bør akseptera regulering av festeavgiften ut over tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift (dvs. kr 9.825,- pr dekar). Det kjem ikkje fram noko som juridisk skulle vera til hinder for at kommunen skulle kunne regulera opp festeavgiften til innbyggjarane i samsvar med tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift. Os kommune sendte brev til Statskog , der vi m.a. prøvde å få til eit møte med dei om saka. Dette blei stoppa av Opplysningsvesenets fond som sjølv ville ta kontakt med kommunen, jfr notat frå Statskog I notatet etterlyser Statskog samstundes svar på tidligare brev sendt Os kommune Os kommune sendte nytt brev til Statskog , med meir utfyllande svar på Statskog sitt brev av , og med kopi av kommunen sitt første svar, gitt i brev frå Os kommune Kommunen fekk nytt brev frå Opplysningsvesenets fond dat Dei anser saka som avslutta og ser difor ikkje behov for å koma til noke møte. Saka vart lagt fram for Formannskapet , sak 51/07. Saka vart utsett. Saka vart på nytt lagt fram for Formannskapet , F-sak 86/07. Følgjande vedtak vart gjort: Os Formannskap utset saka. Kommunen vender seg til rette departement og ber dei avklara om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Formannskapet godkjenner ikkje at kommunen betaler festeavgifta for 2007 til Statskog. Etter tilbakemelding vil kommunen vurdera å evt.ta ut stemning for domstol. Os kommune sendte brev til Opplysningsvesenets fond , der vi orienterte om vedtaket i Formannskapet og at kommunen ikkje ser saka som avslutta. Side 17 av 63

18 Sak 125/07 Os kommune sendte brev til Justisdepartementet der vi ba om ei avklaring om kommunen kjem inn under reglane i tomtefestelova m.m. Vidare sendte Os kommune brev til KS om saka. Os kommune fekk svar frå Opplysningsvesents fond, datert I brevet oppfordrer dei m.a. kommunen til å betala inn uteståande festeavgift. Os kommune fekk svar frå Justis-og politidepartementet Dei viser til tomtefestelova 1 første ledd om at lova berre gjeld for feste (leige) av grunn til til hus som festaren (leigaren ) har eller får for tomta. Det vil seie at tomtefestelova ikkje gjeld for såkalla grunnleige. Slik vi les brevet frå Justis-og politidepartementet gjeld tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift såleis ikkje for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond. I svarbrevet frå KS, datert , vil dei sjå nærmare på saka og då vurdera om det er tenleg å be om eit møte med Opplysningsvesenets fond/statskog. Oppsummering: kontrakten mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune Vi har altså to ulike vurderingar av det kontraktsmessige tilhøvet mellom Opplysningsvesenets fond og Os kommune. Advokat Magne Revheim meiner at kommunen ikkje bør akseptera regulering av festeavgiften ut over tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift (dvs. kr 9.825,- pr dekar), medan Justis-og politidepartementet, slik vi les det, meiner at tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift (dvs. kr 9.825,- pr dekar) ikkje gjeld for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond. Nivået på festeavgift: kontraktane mellom Os kommune og innbyggjarane Administrasjonen kan ikkje sjå at det har kome fram noko i kommuneadvokaten sine utgreiingar eller brevet frå Justisdepartementet som juridisk skulle vera til hinder for at kommunen skulle kunne regulera opp festeavgiften til innbyggjarane i samsvar med tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgift. Regjeringa har imidlertid kome med ny instruks vedk. innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta. Instruksen vart vedteke ved kongelig resolusjon , med verknad frå Av instruksen går det fram at festeavgift som har blitt oppregulert på anna grunnlag enn etter endring i pengeverdien i perioden til , må nedregulerast. Avgifta blir frå sett til det beløpet som det på tidspunktet for siste regulering kunne blitt regulert til på grunnlag av endringa i pengeverdien. Oppsummering: Kontrakten mellom Os kommune og innbyggjarane Når det gjeld festeavgifta for 2007, kan Os kommune regulera festeavgifta for tomtefestarane i Banktjørnhaugen etter reglane i tomtefesteloven 15 andre ledd nr.2 som gjeld fram til Det vil då sei at vi kan nytta makspris 9.825,- for tomt inntil 1000 m2. Då vil Os kommune og få dekka inn ein større del av rekninga frå Opplysningsvesenets fond. Alternativt kan kommunen velja å regulera opp festeavgifta etter endring i pengeverdien allereie frå Då slepp ein omregulering i 2008 men konsekvensen vil bli at Os kommune sit igjen med ein mykje større del av rekninga frå Opplysningsvesenets fond enn om vi oppregulerer avgifta for 2007 etter gjeldane reglar for tomtefestelova. Innløysing av eigedomane og kommunen sin medverknad Side 18 av 63

19 Sak 125/07 Brev til tomtefestarane i Banktjørnhaugen blei første gong sendt ut I brevet opplyste vi om regulering av festeavgifta frå Vi opplyste og om deira rett til innløysing av tomta, og at dei då måtte ta kontakt med Statskog. Nytt brev vart sendt tomtefestarane , der vi orienterte om stoda i saka, og at rekning for festeavgift for 2007 ville bli sendt ut etter gamal sats. Kommunen tok likevel unna rett til regulering av avgifta for Ut over dette har administrasjonen hatt munnleg kontakt med fleire av festarane, og vi har ved fleire høve teke opp med Statsskog at mange tomtefestarar som har søkt om innløysing opplever å ikkje få svar. Ny instruks vedk. innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold som er omtala i forrige avsnitt får og innverknad for innløysing av tomtane. Festarane kan krevja å få innløyst festetomt til bustadhus når det er gått 30 år av festetida, om ikkje stuttare tid er avtalt, og seinare kvar gong det er gått 2 nye år, eller når festetida er ute. Krav om innløysing må festaren fremja skriftlig seinast eit år før innløysinga kan gjennomførast. Prisen for tomta vert sett til 30 gonger opphaveleg normalleige regulert med endringa i pengeverdien. Oppsummering: Innløysing av eigedomane Festarane kan krevja å få innløyst festetomt til bustadhus når det er gått 30 år av festetida. Prisen for tomta vert sett til 30 gonger opphaveleg normalleige regulert med endringa i pengeverdien. Dei som ikkje ynskjer innløysing vil få tilbod om vidare leige regulert med konsumprisindeks. Oppsummering - avgjerder Kommunestyret må ta stilling til om festeavgiften for 2007 kr ,- skal betalast, eller om kommunen framleis skal nekta å betala denne. Kommunestyret må ta stilling til om kommunen skal akseptera Justis-og politidepartementet si vurdering om at at tomtefestelova si øvre øvre grense for oppregulering av festeavgift ikkje gjeld for tilhøvet mellom Os kommune og Opplysningsvesenets fond. Alternativt kan kommunen la rettssystemet vurdera saka, dette ut frå ei tilråding frå advokat Magne Revheim om at kommunen ikkje bør akseptera regulering av festeavgiften ut over tomtefestelova si øvre grense for oppregulering av festeavgifta. Kommunestyret må ta stilling om kommunen for 2007 skal fakturera festarane i Banktjørnhaugen etter gjeldande reglar i Tomtefestelova, dvs kr 9.825,- for inntil kr 1000 m2, eller alternativt som om ny instruks fra allereie var trådt i kraft, dvs. oppregulering etter endring i pengeverdien. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 63

20 Sak 126/07 MØTEBOK SØKNAD OM FONDSMIDLAR TIL OPPRETTING AV NY STILLING Saksbehandlar: Birgit Nora Holsen Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 07/2237 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 126/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at rådmannen kan bruke fondsmidlar til oppretting av ny pedagogisk stilling innanfor barnehageområdet Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 126/07 Vedlegg: 1. Rapport frå Fylkesmann Saksopplysningar: Det vert stilt store krav til kommunen som lokal barnehagemynde. Kommunen skal både veilede kommunale og private barnehagar i drift av barnehagen. Kommunen skal kontrollera at barnehagane i kommunen vert drive forsvarleg og at barnehagetilbodet oppfyller loven og rammeplanen sitt krav til innhaldet i barnehageverksemda. 21. og 22. august d.å. hadde Fylkesmannen i Hordaland tilsyn med Os kommune som tilsynsmynde og korleis kommunen løyste tilsyns- og veiledningsplikten innanfor barnehageområdet. Fylkesmannen avdekka eitt avvik: Os kommune fører ikkje tilsyn med barnehagane i samsvar med krav i barnehagelova 8, første ledd. Med bakgrunn om krav i lova og ovannemde avvik, ønskjer rådmannen å opprette ei pedagogisk stilling innanfor barnehageområdet. Målet for stillinga skal vere å sikra den pedagogiske kvaliteten og utviklinga av barnehagane gjennom oppfølging og veiledning. Stillinga skal óg omfatte tilsyn med kommunale og private barnehagar og sikra at dei følgjer lova og tilhøyrande forskrifter, med særlig fokus på krav i Rammeplanen (forskrift til barnehageloven). Stillinga vert organisatorisk plassert i Bestillar- og forvaltarkontoret og lønna over skjønnsmidlane. Skjønnsmidlar er eit øremerka tilskot til kommunane som skal bidra til å kompensera for kommunane sine meirutgifter knytt til maksimalpris, plikten til økonomisk likeverdig behandling og drift av nye barnehageplasser. Føresetnaden for tildeling av midlane er at kommunen opprettheld eigenfinansiering og at midlane nyttast til drift av barnehagar. Heimel: Lov om barnehager (barnehagelova) 8, første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Merknader til 8, første ledd Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Birgit N. Holsen Saksbehandlar Side 21 av 63

22 Sak 127/07 MØTEBOK EIGARSTYRING - PRINSIPP OG RAMMER FOR STYRING AV HEILL- ELLER DELEIGDE SELSKAP OG OS BYGG OG EIGEDOM AS, SPESIELT Saksbehandlar: Knut Terje Rekve Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/735 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 27/07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til tilråding: 1. Os kommunestyre vedtek dokumentet Eigarstyring Os kommune sin prinsipp og rammer for styring av heil- eller deleigde selskap, slik det ligg føre i vedlegg Os kommunestyre vedtek dokumentet Eigarstyring Os kommune sine prinsipp og rammer for styring av Os Bygg og Eigedom AS, slik det ligg føre i vedlegg 2. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

23 Sak 127/07 Vedlegg: 1. Dok 1. Eigarstyring Os kommunes Prinsipp og rammer for styring av heil- eller deleigde selskap. 2. Dok 2. Eigarstyring Os kommunes Prinsipp og rammer for styring av Os Bygg og Eigedom AS Saksopplysningar: I sak nr 40/07, den , handsama Os kommunestyre sak vedk forvaltningsrvisjon av Os Bygg og eigedom AS. I tråd med dette vedtaket har rådmannen engasjert Revisjonsfirmaet KPMG til å utarbeide forslag til prinsipp for eigarstyring av kommunale selskap generelt og av Os Bygg og eigedom AS (OBE) spesielt. Det er viktig at det er eigarrolla til Os kommune som vert drøfta og at synspunkt internt frå selskapet ikkje forstyrrar den prinsipielle sida. I det heile at selskap har meiningar om kva syn eigar skal ha, er i seg sjølv betenkeleg. Mykje av den uro som har vore mellom kommune og td OBE skriv seg frå at ein ikkje har halde rollene klart fråskilde. M.a. kan dei leigeavtaler som per i dag eksisterer, ha eit preg av at OBE oppfattar seg som eigar av dei kommunale bygga, og at einingane er leigetakarar. Kommunestyret vert såleis invitert til ei prinsipiell drøfting om eigarskap, roller og risiko. Frå rådmannen si side har det vore avgjerande å knyte til seg ekstern kompetanse når slike prinsipp skulle drøftast. Ikkje minst avdi ein ofte vert farga av det ein opplever til dagleg. KPMG har omfattande kompetanse på området og hadde i tillegg kjennskap til avtaler m.m. i selskapet, gjennom sin forvaltningsrevisjon. Av både tidsmessige- og kostnadsmessige omsyn valde rådmannen difor å engasjere KPMG til oppdraget. Oppdraget var drøfta i møte mellom KPMG, rådmannen og ordførar i eiga møte. Det vart streka under frå KPMG si side at det var vanskeleg for rådmannen å etablere avtale mellom Os kommune som bestillar og OBE som utførar av tenester om kommunen si eigarrolle ikkje var tydleggjort på førehand. Det dokumentet som ligg føre no er difor ikkje eit dokument som er detaljert og som går inn på tilhøvet mellom kommunen som bestillar og OBE som utførar. Det er eigarrolla som vert presisert og eigar sine forventningar til-, og rammer for selskapet som er til drøfting. På bakgrunn av det vedtak som vert gjort, vil rådmannen utforme avtale mellom Os kommune som bestillar og OBE som utførar, av definerte tenester. Saka føreset og at kommunen styrker si faglege rolle som bestillar av desse type tenester. Kommunikasjonen mellom bestillar og utførar må verte tydeleg, enkel, og kunne ta høgd for både dei rammer kommunen har til føremålet og den fagkunnskap selskapet set inne med. Avtalen kan tenkast å omhandle: faste driftsopgåver (Kontraktsfesta med eksterne leverandørar og i eigenregi av OBE) løpande vedlikehald (regulert av årlege løyvingar.) korleis god kommunikasjon skal etablerast og praktserast (faste møter, brukarundersøkingar, tilbakemeldingar, m.m.) kva som ligg i bestillar utførar prinsippet ( Pengar føl bestillinga) Saka føreset at vedtektene for selskapet vert justert i samsvar med det vedtak som vert gjort av kommunestyret, og at avtaler som er gjort mellom kommunen (eigar/bestillar) og OBE Side 23 av 63

24 Sak 127/07 som utførar av tenester vert endra. Noverande avtaler har ikkje innhald som tilseier at eigar ikkje har høve til dette. Det har KPMG stadfest i sin forvaltningsrevisjon av selskapet. Utkast til eigarstyringsdokument for OBE har vore til uttale i OBE og det har vore møte mellom Os kommune og OBE/Styret for å gå gjennom dokumentet. OBE hadde nokre innvendingar på einskilde punkt. Nokre av punkta var detaljerte og omhandla meir tilhøvet mellom bestillaren og utføraren, og har ikkje noko i eit prinsippdokument om eigarskap å gjere. Andre gjekk på meir prinsippielle spørsmål, som må ligge suverent til eigar (Kommunestyret) å ta avgjerd i, utan at selskapet skal ha spesielle meiningar om det. Andre merknader som det var semje om er tekne inn i det dokumentet som vert lagt fram i saka. Eit kjernepunkt i saka har vore om kommunen eller OBE skal erverve og avhende tomteareal. Det mest økonomiske for kommunen er utan tvil at kommunen sjølv står for dette. Dette prinsippet var lagt inn i det dokumentet OBE hadde til gjennomsyn. I det endelege dokumentet er det lagt opp til både og (jfr punktet om økonomiske mål), likevel slik at eigar avgjer dette innan gitte rammer og planar, jfr pkt 3 om mål og strategier. Det er verdt å merke seg, at prinsipielt skal OBE ikkje ha eigeninteresse i å eige noko. Det er kun eigaren sine interesser og dei mål eigaren har med selskapet som skal vektlegjast. I den seinare tid er det, grunna ein del uheldige saker, vorte større merksemd rundt kommunane si etablering av selskap og kva rolle dei skal ha og korleis eigar skal sikre styring og reduksjon av risiko. Det er såleis god selskapsstyring som ligg til grunn at kommunestyret ber om prinsippsak for eigarstyring. M.a. kan visast til at mange stader reduserer ein no eigenkapitalen i selskapa, slik at dei ikkje har høve til å ta avgjerder på eiga hand, men må lånefinansiere investeringar etter nærare avtaler med eigar. Årsaka er sjølvsagt at eigar vil ha kontroll med kva risiko selskapet til ei kvar til pådreg seg, og kva prosjekt eigar er risikoeksponert i. Side 24 av 63

25 Sak 128/07 MØTEBOK BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/1466 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 128/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek rådmannen sitt framlegg til budsjett 2008/økonomiplan førebels til orientering, og vil arbeida vidare med saka dei neste møta. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

26 Sak 128/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Dokumenta i samband med rådmannen sitt framlegg til budsjett 2008/økonomiplan vert lagt fram på møtet. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 26 av 63

27 Sak 129/07 MØTEBOK VAL AV VALSTYRE I OS FOR PERIODEN Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/2124 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 129/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Os kommunestyre vel formannskapet til valstyre for perioden Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 129/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Styret er heimla i vallova 15 der det står at i kvar kommune skal det vera eit valstyre som består av formannskapet. Iflg. Reglement for delegering vedteke i kommunestyret skal valstyret formelt velgjast av kommunestyret og bestå av 9 medlemer. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 28 av 63

29 Sak 130/07 MØTEBOK VAL AV PERSONALUTVAL (ADMINISTRASJONSUTVAL), SKATTEUTVAL OG EIGEDOMSUTVAL I OS FOR PERIODEN Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/2120 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 130/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Følgjande vert valde som medlemer i personalutvalet for perioden : Medlemer: 1. Varamedlemer: Som medlemer i Skatteutvalet for valperioden vert valde: Medlemer: 1. Varamedlemer: Som medlemer i Eigedomsutvalet for valperioden vert valde: Medlemer: 1. Varamedlemer: Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

30 Sak 130/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Partssamansett utval (personalutval administrasjonsutval): Utvalet er eit lovbestemt utval etter 25 i kommunelova. Det er eit partssamansett utval og skal bestå av 3 politiske representantar med vararepresentantar valde mellom formannskapet sine medlemer. Representasjonen er bestemt i Reglement for delegering av mynde vedteken av kommunestyret , Dei tilsette skal vera representerte etter Hovudavtalen 4. I følge reglementet vårt, skal dei velgja 2 representantar. Skatteutval: Det skal veljast 3 medlemer med vara til skatteutvalet. Desse skal velgjast mellom formannskapet sine medlemer, jfr. Reglement for delegering av mynde vedteke av kommunestyret Eigedomsutval: Eigedomsutvalet vart oppretta ved kommunestyrevedtak Utvalet skal bestå av tre medlemer, valde mellom medlemane i formannskapet. Det vert i tillegg valt ein personleg varamann for kvart medlem. Os, Gunvor S. Heggland Konsulent Side 30 av 63

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00 Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Fusa kommune Møteprotokoll

Fusa kommune Møteprotokoll Fusa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Loftet, kommunehuset i Fusa, Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 11:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Legland

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Gunvor S. Heglgand (Sekretær) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2004 Frå: 14.00 til 16.30. Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Observatørar: Leiar

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Rådhuset, rom 326 Møtedato: 06.12.2004 Frå: 14.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader: Behandla saker: Underskrifter:

Detaljer