MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS"

Transkript

1

2

3 Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr September 2009 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 93/09 Vedlegg: Avkastningsrapport frå Grieg Investor As pr September 2009 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastnignsrapport frå Grieg Investor As pr September Det har ikkje vore nokon endrignar i september månad. Os, Kenneth Stokke Rekneskapssjef Side 3 av 14

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Sak 94/09 MØTEBOK KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - LYSEFJORDEN RIDE OG KJØREKLUBB INVESTERING Saksbehandlar: Jonny Haugland Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 09/2286 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 94/09 Os Formannskap PS Framlegg til tilråding: Os kommunestyre er positiv til å gje garanti for lån til Lysefjorden Ride og Kjøreklubb til bygging av ny ridebane på inntil kr for å sikra mellomfinasiering. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år. Føresetnad for garanti er lånetilsegn frå banken. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

16 Sak 94/09 Vedlegg: 1. Søknad frå Lysefjorden ride og kjøreklubb med budsjett og finansiering 2. Brev frå Dnb vedkommande lånetilsegn 3. Retningsliner for kommunale garantiar Saksopplysningar: Lysefjorden ride og kjøreklubb vart etablert i 1995 og har halde til på ridesenteret på Kalvatræ i Lysefjorden. Frå 1998 har Lysefjorden kjøre og rideklubb saman med Os Hestesportsenter teke ansvar for drift og vedlikehald av eksisterande ridebane og frå 2008 gav Os formannskap i sak 71/08 disposisjonsretten på ridebanen til Lysefjorden ride og kjøreklubb. Aktiviteten i laget har heile tida vore aukande og behovet for ei utviding og oppgradering avridebanen er nødvendig. Samtidig med utvidinga er det også viktig å få ein bane som tilfredstiller internasjonale mål for å kunne arrangere større stemner. Kommunale garantiar/vurdering Os kommune har vedteke at ein skal vere restriktive med å gje garantiar. Å gje garanti vil vere i samsvar med tidlegare garantiar til liknande tiltak. Det har vore praksis for å gje garanti på lån i påvente av utbetalte spelemidlar. Spelemidlane vert gjevne etter faste reglar, og er såleis sikre pengar når dei vilkåra er oppfylte. Dei vert alltid utbetalt til kommunen. Kostnadsoverslag Anlegget har ei total kostnadsramme pålydande Finansiering Spelemidlar/lån kr Eigenkapital kr Dugnad kr Gåver/rabattar kr Sum kr Utvidinga og bygginga av ny ridebane kjem inn under, og ein kan søkje om spelemidlar på inntil ein tredjedel av kostnaden. For tida er det i Os kommune, grunna mange søknader ei ventetid på minimum 5 år før ein kan rekna med utbetaling av tildelte spelemidlar. Dette er bakgrunnen for at klubben søkjer om garanti for lån i påvente av utbetalte spelemidlar. Framlegg til tilråding Os kommunestyre er positiv til å gje garanti for lån til Lysefjorden Ride og Kjøreklubb til bygging av ny ridebane på inntil kr for å sikra mellomfinansiering. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år. Føresetnad for garanti er lånetilsegn frå banken. Os den Jonny Haugland Nestleiar kulturavdelinga Side 5 av 14

17

18

19

20

21

22

23 Sak 95/09 LAGNAD FOR "RØDE KORS-HUSET" MØTEBOK Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 09/683 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 7/09 Eigedomsutval PS /09 Eigedomsutval PS /09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Etter tilråding frå eigedomsutvalet gjer formannskapet følgjande vedtak: Med bakgrunn i manglande planar for framtidig bruk av området kring Røde Kors-huset vert det vedteke at heile eigedomen framleis skal vera i kommunal eige. Formannskapet syner vidare til tekniske tilstandsrapportar for Røde Kors-huset og tilstøytande brakker og godkjenner kondemnering og riving av bygningsmassen på tomta. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

24 Sak 95/09 Behandling i Eigedomsutval i møte Behandling i utvalet: Børge Lunde (H) og Eirik Neverdal (Tvs) fremja følgjande felles framlegg til tilråding: Med bakgrunn i manglande planar for framtidig bruk av området kring Røde Kors-huset vert det vedteke at heile eigedomen framleis skal vera i kommunal eige. Formannskapet syner vidare til tekniske tilstandsrapportar for Røde Kors-huset og tilstøytande brakker og godkjenner kondemnering og riving av bygningsmassen på tomten. Framlegget frå administrasjonen fekk 1 røyst (Søviknes, Frp) og fall Framlegget frå Lunde/Neverdal fekk to røyster (Lunde,H og Neverdal, Tvs) og vart såleis vedteke. Vedtak: Med bakgrunn i manglande planar for framtidig bruk av området kring Røde Kors-huset vert det vedteke at heile eigedomen framleis skal vera i kommunal eige. Formannskapet syner vidare til tekniske tilstandsrapportar for Røde Kors-huset og tilstøytande brakker og godkjenner kondemnering og riving av bygningsmassen på tomten. Behandling i Eigedomsutval i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Eigedomsutvalet vurderer det som lite tenleg å gjera påkravd investering i eigedomen Oshaugen 17. Rådmannen får såleis fullmakt til å leggja eigedomen ut for sal på den opne marknaden. Eigedomsutvalet sender delen av saka som omhandlar Røde Kors-huset og hytta i St. Hanshaugen tilbake til administrasjonen. Lagnaden for desse to eigedomane skal vurderast i ein brei samfunnsmessig samanheng, gjerne med utgangspunkt i den tekniske tilstanden for påståande bygg. Det skal takast sikte på endeleg avgjerd i løpet av våren Side 7 av 14

25 Sak 95/09 Vedlegg: 1. Tilstandsrapport for sjølve bustadhuset 2. Tilstandsrapport for brakkene som er bygd inntil huset 3. Uttale frå kommunalsjef for oppvekst og kultur Saksopplysningar: Sak om vidare lagnad for den gamle disktriktslekjarbustaden på Giskavollen, Røde Korshuset, vart handsama av eigedomsutvalet i sak 12/09. Administrasjonen hadde lagt fram slikt framlegg til tilråding: Eigedomsutvalet ser på den tidlegare distriktslekjarbustaden på Giskavollen som eit bygg med vesentleg kulturell og historisk verdi. På grunn av bygget sin tekniske stand finn utvalet det vidare strekt påkravd at bygget no vert sett i stand. På grunn av svært mange andre prioriterte investeringsoppgåver for kommunen vil utvalet rå til at huset vert lagt ut for vurdering sal, men då med klare føringar om at kjøpar pliktar å restaurera huset i tråd med gjevne retningslinjer. Kulturkontoret får oppdraget med å laga retningslinjer for korleis huset skal takast i vare. Ved salet skal det høyra med ei naturleg arrondert tomt på kvm, inkludert bebygd areal. Eigedomsutvalet får fullmakt til å gjera endeleg vedtak om sal. Handsaminga bygde på denne saksutgreiinga (som del av oppfølging av sak vedk. både Røde Kors-huset og huset i St. Hanshaugen): I møte drøfta eigedomsutvalet lagnaden for Røde Kors-huset i sak 7/09. Det vart då gjort vedtak om at spørsmålet om lagnad for dette huset og kommunalt eigd hus i St. Hanshaugen skal vurderast i brei samfunnsmessig samanheng. Administrasjonen har no vurdert saka meir nøye, og m.a. vurdert kommunal bruk av eigedommane. På grunnlag av m.a. uttale frå oppvekst og kultur vil lagnaden for huset i St. Hanshaugen verta vurdert i høve til kommunal bruk. Det er difor tinga fullstendig tilstandsrapport med kostnadskalkyle for istandsetting. Saka vert teken opp i neste møte. Når det gjeld Røde Kors-huset stiller saka seg noko annleis. Det er no gjeve klar melding om at kommunale tenesteområde som kunne vore aktuelle brukarar av hus/område ikkje ser det som tenleg at kommunen skal investera i det som må til for å få eigedommen i brukbar stand. Som det går fram av tilstandsrapport er huset i svært dårleg forfatning, og istandsetting vil verta svært dyrt. Samstundes veit vi at mange osingar har eit forhold til eigedommen, og at huset har særmerkte arkitektoniske verdiar. Eigedommen er også næraste nabo til Minneparken, og uoffisielt framlagde idear om utbygging av heile området har tidlegare vorte svært dårleg mottekne. Sidan saka truleg vil vekkje kjensler hos ålmenta vil vi rå til at saka vert send vidare til formannskapet for vurdering, men at det då samstundes følgjer med ei tilråding som kan ha i seg løysingar som stettar ulike syn. I og med at det ikkje er peika på klar kommunal nytte av huset er det vanskeleg å sjå føre seg at kommunen skal kunna prioritera tung, eiga investering i huset. Samstundes kan det vera svært positivt for sentrum og kommunen generelt at huset vert ståande, Side 8 av 14

26 Sak 95/09 og helst restaurert i tråd med opphavlege kvalitetar. Vi kjenner til at private har synt interesse for eigedommen, og det kan såleis vera ei løysing å overlata til slike å halda huset i hevd. Vi vil såleis rå til at huset, med tillegg av avgrensa tomteareal, vert lagt ut for vurdering sal, men då med klare retningslinjer (rammer) for korleis huset skal setjast i stand. Kulturkontoret bør få ansvar for, i samarbeid med naturleg fagmiljø, å utarbeida slike retningslinjer. Ved handsaminga i eigedomsutvalet la Børge Lunde (H) og Eirik Neverdal (Tvs) fram følgjande felles alternative framlegg til tilråding: Med bakgrunn i manglande planar for framtidig bruk av området kring Røde Korshuset vert det vedteke at heile eigedomen framleis skal vera i kommunal eige. Formannskapet syner vidare til tekniske tilstandsrapportar for Røde Kors-huset og tilstøytande brakker og godkjenner kondemnering og riving av bygningsmassen på tomten. Framlegget frå administrasjonen fekk 1 røyst (Søviknes, Frp) og fall Framlegget frå Lunde/Neverdal fekk to røyster; Lunde (H) og Neverdal (Tvs), og vart såleis vedteke som tilråding. Os, Karl Ole Midtbø Kommunaldirektør Side 9 av 14

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Sak 96/09 MØTEBOK KLAGE PÅ NATTKLUBBLØYVE BAR2BE AS Saksbehandlar: Rønnaug Askeland Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 09/37 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 22/09 Os Formannskap PS /09 Os Formannskap PS /09 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap stadfestar sitt vedtak av Saka går til Fylkesmannen for endeleg handsaming. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

48 Sak 96/09 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleg til alternati v 2: Os formannskap godkjenner at Bar2be AS får forlenga skjenketid til kl fredagar, laurdagar og dagar før heilagdagar, dvs. nattklubbløyve, ut perioden til Os formannskap ber rådmannen, i samarbeid med Mattilsynet, går gjennom bygningsfasilitetane for Bar2be AS med omsyn til isolering, sanitærtilhøve, ventialsjon og evt støyreduserande tiltak. Administrasjonen sitt alternative 1 fekk 3 røyster (1Tvs, 1Ap, 1Krf) og fall medan FrP/H fekk 6 røyster og vart vedteke. Vedtak: Os formannskap godkjenner at Bar2be AS får forlenga skjenketid til kl fredagar, laurdagar og dagar før heilagdagar, dvs. nattklubbløyve, ut perioden til Os formannskap ber rådmannen, i samarbeid med Mattilsynet, går gjennom bygningsfasilitetane for Bar2be AS med omsyn til isolering, sanitærtilhøve, ventialsjon og evt støyreduserande tiltak. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Framlegget vart vedteke med 7 mot 2 røyster (1Krf, 1Tvs). Vedtak: Os formannskap gjev Bar2Be AS serveringsløyve og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikke i gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin). Løyvet vert gjeve med heimel i 3 i Serveringslova, 1-7 i Alkohollova og kommunen sine retningsliner for sals- og skjenkeløyve. Løyvet gjeld for areal som vist på vedlagte skisse. Bar2Be får vidareført utvida skjenketid til kl fram til 1. juli 2009, jfr. vedtak i formannskapssak 55/08. Dagleg leiar er Lisa Frimannslund. Lisa Frimannslund er styrar for skjenkeløyvet og Jan Thomas Monclair avløysar. Løyvet gjeld til Side 11 av 14

49 Sak 96/09 Vedlegg: 1. Melding om vedtak i formannskapet om forlenging av nattklubbløyve 2. Brev/klage frå adv. Per Magne Kristiansen av med klage på F-vedtaket. 3. Notat av frå jurist i Os kommune, Christian Moe. 4. Søknad frå Bar2Be AS av Uttale frå Politiet av Saksopplysningar: Vi viser til klage frå advokat Per Magne Kristiansen. Når det gjeld klagerett vert det vist til pkt. 3 i notat frå jurist Christian Moe. Saka vert fremja for formannskapet for ny handsaming i tråd med forvaltningslova, før den vert sendt til Fylkesmannen for endeleg handsaming. Klagen går ut på at Bar2Be har fått nattklubbløyve for fredagar, laurdagar og dagar før heilagdagar, men dei vil også skjenka til kl på torsdagar. Administrasjonen kan ikkje sjå at det er nye moment i saka som ikkje var kjende då formannskapet handsama saka Vi rår difor til at vedtak av vert oppretthalde. Os, Rønnaug Askeland Konsulent Side 12 av 14

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Sak 97/09 MØTEBOK POLITISK KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/78 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

60

61 Sak 98/09 MØTEBOK NÆRINGSLIVETS KVARTER Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: U00 Arkivsaksnr.: 09/79 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato Uformell drøfting av ymse saker. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

62

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer