Telemark fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemark fylkeskommune"

Transkript

1 Vår ref. 13/ /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset møterom Songavatn Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for, på e-post: eller tlf Sak 8/13 Forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal kalles inn kl 10:00. Sak 9/13 Fylkesrådmann og/eller Christian Thorsen Egeberg TFK Eigedom kalles inn kl 11:00. Vara møter berre etter eiga innkalling. Vedlagt følgjer sakene 8/13-12/13 for Leiar Line Bosnes Sekretær for Temark Postboks BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto:

2 Sakliste for Telemark fylkeskommune - Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 8/13 12/249 RESSURSBRUK TANNHELSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 9/13 12/248 EIENDOMSFORVALTNING - TFK EIENDOM FORVALTNINGSPROSJEKT 10/13 13/105 GODKJENING AV MØTEPROTOKOLL /13 12/470 STUDIETUR /13 13/110 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER

3 Sak nr. 8/13 RESSURSBRUK TANNHELSE - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Arkivsaksnr.: 12/249 Arkivkode: 217 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 28/12 Telemark fylkeskommune - 59/12 Telemark fylkeskommune - 3/13 Telemark fylkeskommune - 8/13 Telemark fylkeskommune - Tilråding til fylkestinget: Fylkestinget tek forvaltningsrapport nr: «Tannhelsetjenesten - Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi» til orientering og ber Fylkesrådmannen arbeide vidare med følgande tiltak: Treffe tiltak for å sikre økt kunnskap om og meir einskapleg praktisering av delegasjonsreglementa. Vurdere om ein treng skriftlege rutinar og retningsliner for å sikre at reglane vert fulgt når det gjeld kjøp og offentleg støtte. Vurderer om ein treng retningsliner for når og korleis BTV Innkjøp og TFK Eiendom bør hjelpe fylkeskommunen sine øvrige verksemnder. Vurderer om ein treng å utarbeide retningsliner for å forebygge ulovleg offentleg støtte og kryssubsidiering. Fylkesrådmannen gir ei orientering i arbeidet i saka hausten Sak 8/13 Side 3 av 10

4 Sak 8/13 Problemstillinga i få ord Rapporten handlar om følgande problemstillingar: 1. Har fylkeskommunen rutiner for avtaleinngåelsar på tannhelsefeltet som sikrar best mogleg utnytting av fylkeskommunen sine ressursar, og blir dei fulgt? 2. Er det utarbeida retningsliner for å skille mellom privat og offentleg verksemnd i den offentlege tannhelsetenesta, og blir desse fulgt? I kontrollutvalget sin plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av fylkestinget i sak 20/12, står tannhelsetenesta som fyrste tema. Dette er den andre av to rapportar om tannhelsetjenesta. Todelinga blei vedtatt i kontrollutvalsmøte 9.mai 2012, sak 28/12, og innholdet i denne rapporten blei vedtatt i møte 26. november 2012, sak 59/12. Den fyrste rapporten vart handsama av 30. januar 2013, sak 3/13. den andre delen av rapporten leggast fram for handsaming i dette møtet. I rapporten Tannhelsetjenesten, økonomistyring og ressursbruk nr , vart det vist til at det pågår eit arbeid for å betre økonomistyringa i tannhelsetenesta. Det vart tilrådd at mellom anna kvaliteten på budsjettarbeidet bør bli betre, og at rutiner og praksis for oppfølging og kontroll av budsjett og regnskap bør bli betre. Det vart også tilrådd å vurdere gjeldende praksis for signering av avtalar som pådrar fylkeskommunen utgifter utover budsjettåret. Kommunerevisjonen sine tilrådingar i rapporten «Tannhelsetjenesten - Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi» bygger vidare på tilrådingane i denne fyrste rapporten. Forvaltningrevisor Hildegunn Rafdal legg fram rapporten i møte. Rapporten sendast ut uten sammendrag, endelig rapport med sammendrag ettersendast så snart den er klar og papirversjon delast ut i møtet dersom medlemmane ønskjer det. Vedlegg: Forvaltningsrapport nr Tannhelsetjenester Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. Side 4 av 10

5 Sak nr. 9/13 EIENDOMSFORVALTNING - TFK EIENDOM FORVALTNINGSPROSJEKT Arkivsaksnr.: 12/248 Arkivkode: 217 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 26/12 Telemark fylkeskommune - 9/13 Telemark fylkeskommune - Kontrollutvalet tek orienteringa i saka til etterretning. Kontrollutvalet handsama Forvaltningsrevisjonsrapport Eigendomsforvaltning TFK Eigedom i møte sak 26/12. Fylkestinget handsama rapporten sak 57/12. Der vart følgande vedtak fatta: «Rapporten tas til orientering. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake med en sak om hvordan anbefalingene følges opp.» Kontrollutvalet kallar inn fylkesrådmann og/eller leiar av TFK Eigedom til å orientere om korleis det går i saka i møte kl 11:00. Sak 9/13 Side 5 av 10

6 Sak nr. 10/13 GODKJENING AV MØTEPROTOKOLL Arkivsaksnr.: 13/105 Arkivkode: 033 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 10/13 Telemark fylkeskommune - Møteprotokollen frå møtet godkjennast. Leiar legg fram møteprotokollen for godkjenning i møte. Vedlegg: Møteprotokoll Sak 10/13 Side 6 av 10

7 Sak nr. 11/13 STUDIETUR 2013 Arkivsaksnr.: 12/470 Arkivkode: 033 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 53/12 Telemark fylkeskommune - 6/13 Telemark fylkeskommune - 11/13 Telemark fylkeskommune - Planlegging av studietur. Tidspunkt for tur? Vidare planlegging og ansvarsfordeling. Leiar av legg fram foreløpige planar. Telemark fylkeskommune - i møte den sak nr. 6/13: Vedtak i Telemark fylkeskommune - Ingen vedtak. Behandlinga i Telemark fylkeskommune - Kvar går turen? Irland South Tipperary County, innbyggare i et lite innanlandsfylke. Irland gjennomfører regionreform. Nord og sør Tipparary skal slåast saman. Kva ønsker vi på denne turen? Tema er forvaltningsrevisjon, planer og prosesser. Planprosesser, kva typar forvaltningsrevisjon utførast der, korleis er revisjonsprosedyrar innanfor fylket, korleis styrer dei gjennomføring av byggeprosjekter? Det er laga ein Heritageplan langs elva i Tipparary kan dette overførast til Telemarkskanalen? Korleis involverte dei lokalbefolkninga. Turen varer i fire dager. Høsten Leiar sjekkar kva som passer for vertskapet. Torp-Dublin eller Kork via London. Vidare planlegging utover våren. Sak 11/13 Side 7 av 10

8 Sak 11/13 Telemark fylkeskommune - i møte den sak nr. 53/12: Vedtak i Telemark fylkeskommune - Innstilling til fylkestinget: Kontrollutvalet ber om at det settast av ei budsjettramme på ,- til studietur på budsjettet for for Samrøystes vedteke Behandlinga i Telemark fylkeskommune - Kontrollutvalet ynskjer som tidlegare utval å tillegge seg kunnskap og betre samhandlinga i utvalet i starten av perioden. Detta ved å reise samla på ein studietur. Kontrollutvalet er førebels i planfasen for studieturen. Kontrollutvalet har bede sekretariatet undersøke moglegheit for en slik tur. Sekretariatet legg fram mogleg hetar og utvalet legg fram sine ynskjer i møtet. Vurdering frå sekretariatet: Kontrollutvalet må budsjettere i eiga budsjett for ein slik tur. Ein søkjer ei budsjett ramme på ,- for å sikre at ein held seg innafor ved ein slik tur i budsjett for Estimerte utgifter: ca pr.pers 6 personer Flyutgifter tur/retur 6000, ,- Statens regulativ for utenlandsturer- overnatting 1900,- pr pers pr. døgn (3 netter) 5700, ,- Statens regulativ for utenlandsturer kost 900,- pr pers pr. døgn (3 netter) 2700, ,- Forsikring 200,- pr.pers 200,- 1200,- Transport lokalt 500,-pr pers 500,- 3000,- Tranport til og fra flyplass 1000,-pr.pers 1000,- 6000,- uforutsette utgifter 3400,- sum ,- Tidlegare utval har bl.a reist til Island, Sverige. International kontakt i Fylkeskommunen er behjelpelig med program i land som dei har koordinatorar/samarbeidspartnarar i. Ingen forslag. Side 8 av 10

9 Sak 11/13 Kontrollutvalet ynskjer som tidlegare utval å tillegge seg kunnskap og betre samhandlinga i utvalet i starten av perioden. Dette ved å reise samla på ein studietur. I vedtatt budsjett for kontroll og tilsyn 2013 vart det lagt inn kr til dette formålet. Sekretariatet har tidlegare estimert utgiftene slik: ca pr.pers 6 personer Flyutgifter tur/retur 6000, ,- Statens regulativ for utenlandsturer- overnatting 1900,- pr pers pr. døgn (3 netter) 5700, ,- Statens regulativ for utenlandsturer kost 900,- pr pers pr. døgn (3 netter) 2700, ,- Forsikring 200,- pr.pers 200,- 1200,- Transport lokalt 500,-pr pers 500,- 3000,- Tranport til og fra flyplass 1000,-pr.pers 1000,- 6000,- uforutsette utgifter 3400,- sum ,- Tidlegare utval har bl.a reist til Island, Sverige. International kontakt i Fylkeskommunen er behjelpelig med program i land som dei har koordinatorar/samarbeidspartnarar i. Kontrollutvalet bør no bli einige om: - Kvar turen skal gå? - Når tid skal ein reise? - Ei skisse for program på turen? Side 9 av 10

10 Sak nr. 12/13 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER Arkivsaksnr.: 13/110 Arkivkode: 033 Saksbehandler: Line Bosnes Behandling i: 12/13 Telemark fylkeskommune - Referat frå NKRF konferansen på Gardermoen Korrupsjon tema for eit seinare møte? Vårkonferansen i Bø, 30. april. Representantskapsmøte Temark same dag. Rådmann Per Wold, Porsgrunn «Tanker om godt kontrollutvalgsarbeid» Ordfører og leder av KS Etikkutvalg Nils Røhne «Etikk i kommunenen» Neste møte avlyse 19. mars? Eventuelt Sak 12/13 Side 10 av 10

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget

Seljord kommune. kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015. Seljord kommune - kontrollutvalget Vår ref. 15/555-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 13.05.2015 Seljord kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 01.06.2015 Tid: 09:00-12:00 Stad: Kommunehuset, møterommet

Detaljer

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tinn kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014. Tinn kommune - kontrollutvalget. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 14/926-3 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 11.12.2014 Tinn kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 16.12.2014 Tid: 10.00 13.00 Sted: Formannskapssalen,

Detaljer

Bø kommune - kontrollutvalet

Bø kommune - kontrollutvalet Bø kommune - kontrollutvalet Kontrollutval Møteprotokoll frå Bø kommune - kontrollutvalet Møtedato: 13.12.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Kommunestyresalen 2.etg. Bø kommunehus Ole Morten Aasgrav Karstein

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe

Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 4 Kontrollutvalet i Forsand INNKALLES TIL MØTE 30. august 2011 kl. 08.30 i Møterom oppe SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 19/11 Godkjenning

Detaljer

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune - Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700031 2012/2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon

Oppdragsansvarleg revisor finansiell revisjon VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Rådhuset- møterom 1, 1.etg. Dato: 05.05.2015 Møtet tok til: 09.00 Møtet slutta: 10.45 August Vonheim leia møte. Faste medlemar som møtte:

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar. Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune Vår ref. 15/643-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 04.06.2015 Anders Støren Sandaas Åge Aashamar Kragerø kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: mandag 15.06.2015

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 04.12.2012. Formannskapssalen Kommunehuset Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 04.12.2012 Møtested: Møteleder: Formannskapssalen Kommunehuset Bjarne Bakken Til stede: Leder Bjarne Bakken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 17. november 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 12/159 Møtedato/tid: 05.12.2012, kl. 11:00 Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Melhus rådhus, Møterom Bergljot, 3. etg. NB! Merk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: 25.02.2015 kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer