MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER /07 07/64 INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER /07 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER /07 07/1703 BALANSERAPPORT KVARTAL /07 07/1466 BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN /07 06/1028 BUSINESS REGION BERGEN AS - AKSJEKAPITAL /07 07/2188 VAL AV REPR. TIL SAMARBEIDSUTVALA I DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE, SKULANE OG MUSIKK- OG KULTURSKULEN FOR /07 07/2190 VAL AV REPRESENTANT TIL OPPNEMNINGSUTVALET I KONFLIKTRÅDET I HORDLAND FOR PERIODEN /07 07/2543 VAL AV FORLIKSRÅD OG MØTEFULLMEKTIGAR TIL FORLIKSRÅDET I OS FOR PERIODEN /07 07/2071 VAL AV SKJØNNSMENN FOR PERIODEN /07 07/25 POLITISK KVARTER /07 07/27 NÆRINGSLIVETS KVARTER 1772 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 160/07 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 07/832 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 160/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek rekneskapsrapport pr august 2007 som melding, og gjer følgjande vedtak: Os kommunestyre godkjennner at Rådmannen si budsjettramme vert redusert med kr og overført til området Felles skular og barnehagar for bruk til kjøp av utgreiingsrapportar innanfor området skule og barnehage. Os kommunestyre godkjennner ei auke i budsjettrammene til Nore Neset skule, Søfteland skule og Os ungdomsskule. Auken vert å finansiera ved auka rammetilskot kr Auken gjeld statleg finansiering av fruktordning ved skular med ungdomstrinn. Os kommunestyre godkjenner at budsjettet for Reinhaldseininga for perioden kr vert overført til budsjettområde for Konkurranseutsette verksemder, dette som følgje av konkurranseutsetting av reinhaldstenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringane. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 160/07 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. OKTOBER tyder budsjettsprekk + tyder innsparing Ansvar DM - Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 4 av 33

5 Sak 160/07 REKNESKAPSRAPPORT PR. OKTOBER 2007 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr september viser at rekneskapen for 2007 kan koma ut med eit budsjettunderskot på 2,8 millioner kroner etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å kunne få ein budsjettsprekk på om lag 11 mill. kr. AFP/pensjon Utgiftene til avtalefesta pensjon AFP ser førebels til å halda seg innafor budsjettet. Pensjonsleverandørene våre har imidlertid varsla auka utgifter til pensjon i På grunn av høgare lønsvekst og uventa stor auke i folketrygda sitt grunnbeløp (G), vil kommunane få ein svært høg reguleringspremie. Ut frå prognosane til pensjonsleverandørane vil kommunen få auka sine pensjonsutgifter med om lag 11 mill. kr i Innsparingskrav Effektiviseringsprosjekt Når det gjeld budsjettert innsparing på kr ,- vedk. effektiviseringsprosjekt så er det sett i verk fleire prosjekt med sikte på å få meir ut av kvar krone. Ein del av prosjekta er av ein slik karakter at dei vil gje vinst på sikt, og er vanskelege å talfesta no it-prosjekt kan vera døme på dette Konkurranseutsette verksemder Ansvarsområdet ser ut til å kunne få eit underskot på om lag ,-. Det er lagt inn eit innsparingskrav på konkurranseutsetting på 1 mill kr. Det er vidare budsjettert med kr i innsparing vedk. innkjøp. Desse krava vil vi ikkje klare fullt ut. Innsparing vedk. reinhald etter konkurranseutsettinga får først verknad frå juni i Kjøkkendrifta vil få meirutgifter i 2007 ; dette skuldast fleire vedtak på levering av mat. Dette vil igjen gi auka inntekter på pleie og omsorgseininga som fakturerer matleveringa Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på om lag kr Årsaka er innsparing på løn Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr i perioden januar til mai. Innsparinga i høve budsjett kjem frå effektivisering, sjukepengeinntekter og reinhaldsmiddel Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Side 5 av 33

6 Sak 160/ Kundeombod Bestillar- og forvaltareininga Hegglandsdalen skule Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Budsjettsprekken inkluderer budsjettsprekk på kr frå Sprekken skuldast mellom anna IA tiltak og mindreinntekt på fødselspermisjonar. Eininga skal jobba aktivt for å redusera underskotet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ei innsparing i høve budsjett på kr Innsparinga kjem frå mindreutgift i høve gjesteelevsavtale våren Det bør vurderast om eininga skal få behalda denne innsparinga Søfteland skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken er budsjettsprekk frå 2006, det ser ikkje ut til at eininga klarer å ta inn denne i Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Eininga ser ut få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast diverse naudsynte innkjøp i samband med ei delingar på målføre Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Avdelinga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Området er frå lagt inn som avdeling under Os ungdomsskule Os barnehage Søfteland barnehage Side 6 av 33

7 Sak 160/ Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å få eit underskot på om lag ,- på årsbasis. Underskotet skyldast tiltak i familien innan barnevernet, dvs barn/unge som er plasserte i fosterheim/institusjon. I oktober var det 28 barn på tiltak med kostnad om lag kr ,- per månad per barn. Alle barna er plasserte for lengre tid. Evt nye plasseringar i løpet av 2007 vil komme i tillegg Pleie- og omsorg Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få eit underskot på kr ,-. Årsaka til dette underskotet er oppgradering av golvbelegg på Kuventræ skule, Lysekloster skule og Nore Øyane skule. Alternativt til dette vedlikehaldet var å skifta golvbelegg til ein mykje høgare kostnad Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 7 av 33

8 Sak 160/ Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 0,1 mill. kr. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr oktober og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på 1,8 mill. kr. Ut i frå KS sin prognosemodell skal kommunen koma ut med ein meirinntekt på 2,1 mill. kr i frie inntekter (skatteinntekter, rammetilskot og inntektsutjamning) i forhold til kommunen sitt reviderte budsjett. Av dette gjeld 0,3 mill. kr auke i rammetilskotet vedk. ordning med frukt i skulen som vil medføra tilsvarande auka utgift for kommunen. KS sin prognosemodell er det beste analyseverktyet vi har, og ligg til grunn for denne rekneskapsrapporten. På bakgrunn av skattetal til og med oktober er administrasjonen imidlertid litt uroleg, då Os kommune sin skattevekst ligg noko under gjennomsnittet for Hordaland Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 10 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 12,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2007, dvs. ca. 1,02 mill. kr pr mnd. Pr oktober i år har vi hatt ei avkastning på ca. 17,3 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i rest månadene oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 19,3 mill. kr, altså vel 7 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Forventa gjennomsnittleg lånerente ligg noko over det som er budsjettert, men ser ut til å bli meir enn motsvart av fastrentelån til gunstig rente samt høgare rente på bankinnskot. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 8 av 33

9 Sak 161/07 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR OKTOBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/64 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 161/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

10 Sak 161/07 Vedlegg: Investeringsrapport pr oktober 2007 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr oktober Vi vil kommentera særskilt følgjande prosjekt: Post Kjøp av aksjar (eigenkapitalinnskot KLP) Kommunen har betalt inn pliktig eigenkapitalinnskot i KLP i 2007 på kr ,-. Beløpet manglar finansiering. Post Sentrumsplan Prosjektet er overskride med kr ,- og summen kan verta høgare då arbeidet ikkje er avslutta. Post Tettstadutvikling Osøyro Kommunen har fått tilsagn om prosjektmidlar frå fylkeskommunen for utvikling av området rundt Baronselva, men det vil verta naudsynt med mellomfinansiering og evt. medfinansiering. Post Utleigebustad Formannskapet gjorde i F-sak 61/06 vedtak om tilrettelegging av kommunal bustad. Prosjektet vart kr ,- dyrare en forutsett. Det er diskusjon mellom Os kommune og Os Bygg og Eigedom AS om kven som må ta ansvaret for kostnadssprekken. Post Søfteland barnehage Entrepenøren har kome med eit monaleg tilleggskrav i prosjektet i samband med sluttoppgjeret. Os Bygg og Eigedom AS freistar å koma til semje om kostnadene, men saka er ikkje avklart. Post Badeanlegg Det er hittil i år påløpt kr på prosjektet, og i tillegg kjem sluttoppgjeret frå Strand AS. Prosjektet har ikkje gått ut over kostnadsramma, men på same måte som i 2006 har ikkje kommunen motteke tippemidlar som er ein del av finansieringa av dette prosjektet. Det vil såleis verta naudsynt med mellomfinansiering inntil kommunen mottek tippemidlane. Post / / Hegglandsdalen etappe 1 Det er gjort ein del endringar undervegs i prosjektet, m.a. bygging av ny gangveg, som har medført ekstra kostnader. Statens vegvesen vil gje tilskot til vegdelen i prosjektet, men truleg med ein lågare sum enn det dei tidlegare har gjeve signal om. Det er totalt løyvd kr. 15. mill. til prosjektet: kr. 6,2 mill til vatn og kr. 8,8 mill. til kloakk, og ingen løyving til veg. Det er så langt bokført over 18 mill. kr i prosjektet (rekkverk vil koma i tillegg), så sjølv om vi får eit tilskot frå Statens vegvesen vil prosjektet få overskriding. Post / Rullering av hovudplan for vatn og avlaup Arbeidet med hovudplanane har så langt kosta om lag kr meir enn budsjettert. Andre kommentarar: Skorpo Det pågår tingingar mellom Os kommune og Direktoratet for naturforvaltning vedk. kjøpesummen for Skorpo. Desse er ikkje avslutta enno. Side 10 av 33

11 Sak 161/07 Kommunale kostnader i samband med Lidl etableringa (lagerbygg) Formannskapet har bedt om ein oversikt over kostnader og inntekter kommunen har hatt i samband med Lidl si etableringa. Kommunen har ikkje hatt eit eige prosjekt på desse kostnadene, så vi har på nokre punkt gjort ei skjønsmessig vurdering. Vi har og avgrensa oversikten til å gjelda investeringspostar. a) Tomtekostnader Kjøp av tomt 23 daa Sal av tomt til Lidl 19 daa 1,2 mill. kr 0,9 mill. kr ,3 mill. kr Kommunen eig då eit restareal på 4 daa. b) Veg, vatn og avlaup Ådnadalen - Ulven Kostnadene er relatert til prosjektet veg og VA anlegg Ådnadalen Ulven (etappe 2). Dette delprosjektet (etappe 2) har ein kostnadsramme på 14,8 mill. kr. Av dette kan vel 7 mill. kr relaterast til Lidl. c) Avtale med grunneigar Det er inngått avtale om etablering av veg og VA anlegg til ein av grunneigarane som har selt tomt til Lidl. Arbeidet er ikkje utført, men kostnadene er estimert til ca. 1,5 mill. kr. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 33

12 Sak 162/07 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2007 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 07/65 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 162/07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek porteføljestatus pr oktober 2007 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

13 Sak 162/07 Vedlegg: Rapport frå Grieg Investor AS for oktober 2007 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,94% denne månaden, noko som utgjer om lag 5 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 6,99%, det vil seia om lag 17,3 mill kr. Bank/rentefond Om lag 24% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,51%, noko høgare enn referanseindeksen. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 3,59%. Obligasjonsfond Om lag 25% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,61%, noko som er høgare enn referanseindeksen på 0,36%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 2,28%. Eigedomsfond Om lag 2% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Eigedomsfondet har denne månaden hatt ei avkastning på -2,26% noko som er svakare enn referanseindeksen på 0,55%. Hittil i år har eigedomsfondet hatt ei avkastning på -10,45%. Hedgefond Om lag 13% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefonda har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 1,38%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,48%. Hittil i år har hedgefonda hatt ei avkastning på 11,21%. Aksjefond Om lag 35% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 4,43%, noko som er høgare enn referanseindeksen på 2,62%. Utanlandske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 10,63% fordelt med 16,42% på norske fond og 9,13% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE OKTOBER 2007 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Eigedomsfond % Obligasjonfond % Rentefond m.v % % Side 13 av 33

14 Sak 163/07 BALANSERAPPORT KVARTAL MØTEBOK Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 07/1703 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 163/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek balanserapport kvartal som melding. OS, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 163/07 Vedlegg: Rapportering frå balansen pr Saksopplysningar: Vedlagt fylgjer Rapportering frå balansen pr Os, Kenneth Stokke Rekneskapssjef Side 15 av 33

16 Sak 164/07 MØTEBOK BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 07/1466 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 128/07 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til tilråding: Innstilling frå Os formannskap vert lagt fram i møtet. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Formannskapet tek rådmannen sitt framlegg til budsjett 2008/økonomiplan førebels til orientering, og vil arbeida vidare med saka dei neste møta. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

17 Sak 164/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Generelle vedtak: 1. Framlegg til budsjett for 2008 vert vedteke i samsvar med følgjande: a. Kommunestyret vedtek totalt netto budsjettbeløp for 2008 til tenesteområda, slik det går fram av budsjettdokumentasjonen og med dei endringar som er gjort ved handsaminga i kommunestyret. Rådmannen får fullmakt til å fordele denne nettoramma på den til ei kvar tid gjeldande organisering under tenesteområda. b. Investeringsbudsjettet for 2008 vert vedteke slik det går fram av budsjettdokumentasjonen og kommunestyret sine endringar. c. Kommunestyret vedtek rammene for det kommunale føretaket, Osbadet KF, slik det ligg føre, jamfør og overføringspostane mellom Kommunen og Føretaket, slik dei går fram av budsjettet. d. Kommunestyret vedtek at Osbadet KF kan ta opp lån, stort kr eks mva til kjøp av varmepumpe. Lånet vert finansiert ved reduserte utgifter til energi. Nedbetalingstid må tilpassast dette. 2. Vedtaka om løyvingar til investeringsføremål er underlagt føresetnader om at naudsynte finansieringsmidlar ligg føre, og at ikkje noko prosjekt vert sett i gang før fullfinansiering er oppnådd. Summane i investeringsbudsjettet kan overførast til seinare år. 3. Avgifter og eigenbetaling for 2008 vert fastsett i samsvar med budsjettdokumentasjonen. Kommunestyret godkjenner at BIR Privat AS fakturerer og står for innkrevjing av avfallsgebyret på vegner av Os kommune. Prisar og rabattar følgjer BIR Privat sine retningsliner. 4. Driftsrammene for åra og investeringsrammene for , for nye prosjekt, vert å sjå på som retningsgjevande for det vidare budsjettarbeid gjennom årleg rullering av økonomiplanen 5. Kommunestyret ber om at det vert utarbeidd tertialrapportar med avviksjustering i løpet av året. 6. Ordninga med fritt skuleval vert avvikla i Os. Skuleopptaket må styrast ut frå omsynet til lovverk og mest mogeleg rasjonell utnytting av den samla skulekapasiteten i Os. 7. Os kommune forlenger avtalen om forsikra pensjonsløysing i Storebrand, med moderat til balansert risikoprofil (dvs utan tilføring av ekstra bufferkapital.) 8. For å sikre god ressursutnytting og økonomistyring, samt oppnå fleksibilitet i måten kommunen til ei kvar tid løyser sine oppgåver på, vert punkt og i kommunen sitt delegeringsreglement, sist endra , gjort gjeldande. Rådmannen skal rapportere bruken av denne fullmakta i tertialrapportane. Skattevedtak: 9. Skatt på inntekt og formue: Høgaste sats for kommunal skattøre skal nyttast. Side 17 av 33

18 Sak 164/07 Lånevedtak: 10. Kommunestyret vedtek å ta opp lån i 2008 i samsvar med vedteke budsjett. Rådmannen får fullmakt til på kommunen sine vegne å inngå avtale om opptak av obligasjonslån, sertifikatlån og gjeldsbrevlån (gjeld og og til å avtale nærare lånetidspunkt og lånevilkår og til å underteikne lånekontrakt innan vedtekne lånerammer). 11. Det vert teke opp startlån til vidare utlån på kr pr år i planperioden. Nedbetaling av låna skjer i samsvar med regelverk i Husbanken. Det vert søkt om bustadtilskot i samsvar med gjeldande regelverk i Husbanken. Rådmannen har fullmakt til å oppta og godkjenna lånevilkåra og signera lånedokumenta, jfr punkt i Reglement for delegering av mynde i Os kommune. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Side 18 av 33

19 Sak 165/07 MØTEBOK BUSINESS REGION BERGEN AS - AKSJEKAPITAL Saksbehandlar: Øyvind Tøsdal Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 06/1028 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 91/06 Os Formannskap PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap løyver kr ,- av formannskapet sitt disposisjonsfond, konto , for å finansiera kommunen sin aksjeandel i Business Region Bergen AS. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

20 Sak 165/07 Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Haldor Fosse (SV) kom med følgjande framlegg: Midlar som skulle løyvast til aksjekapital til Bergen Business Region, vert istaden nytta til tiltak for dei tidlegare kommunalt tilsette reinhaldarane der det er trong for det. Evt. overskytande vert nytta til tiltak for bustadlause. Sv sitt framlegg fekk 3 røyster (3SV) og fall. Innstillinga frå administrasjonen vart vedteke mot 3 røyster. Vedtak: Os kommunestyre vedtek at Os kommune skal gå inn som aksjonær i Business Region Bergen AS der Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune kvar eig 35 % av aksjekapitalen. Spørsmålet om finansiering av aksjekapitalen vert å ta opp i eiga sak når aksjefordelinga er klar. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga frå administrasjonen Vedtak: Os kommunestyre vedtek at Os kommune skal gå inn som aksjonær i Business Region Bergen AS der Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune kvar eig 35 % av aksjekapitalen. Spørsmålet om finansiering av aksjekapitalen vert å ta opp i eiga sak når aksjefordelinga er klar. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg til vedtak: Os kommune syner til høyringsutkast til ny Strategisk Næringsplan for Bergen Bergensregionen mot Os kommune er svært positiv til hovudintensjonen i planen; - å etablera ei regionalt forankra næringsutvikling i Bergensregionen. Integrasjonen mellom Bergen og nabokommunane vert stadig sterkare, og området framstår i dag som ein funksjonell Arbeids-, Bustad- og Serviceregion (ABS-region). Gjennom utstrakt samarbeid vil Bergensregionen stå sterkare i den nasjonale og globale konkurransen om kompetanse, næringsetablering og verdiskaping. Skal ein lukkast i denne konkurransen må fokuset rettast mot både gode bu- og oppvekstmiljø, opplevelse og kultur, kompetanseutvikling og meir tradisjonelle næringsutviklingstiltak som infrastruktur, tilrettelegging av næringsareal, etablerarservice og profilering. I dag har kommunane i Bergensregionen kvar for seg knappe ressursar og små, fragmenterte og sårbare kompetansemiljø som arbeider med næringsutvikling. Side 20 av 33

21 Sak 165/07 Dersom kommunane kan kraftsamla sine resursar i eit nytt felles regionalt selskap for næringsutvikling (Business Region Bergen) vil dette klårt styrke næringsarbeidet i regionen. Os kommune gjev difor sin tilslutnad til etablering av eit slikt selskap, og legg til grunn at alle aktuelle og interesserte kommunar i regionen vert invitert med i den vidare planlegging og realisering av Business Region Bergen. Os kommune legg til grunn at ei slik etablering bør skje allereie hausten 2006/vinteren Os kommune gjev vidare sin tilslutnad dei fire øvrige tiltaka i planen; - kompetanseutvikling, gründerregionen, områdeutvikling og identitet/marknadsføring. Kommunen har elles ikkje merknader til den overordna strukturen i planen, med visjon, mål, satsingsområde og strategiske grep. Framlegget frå FrP vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommune syner til høyringsutkast til ny Strategisk Næringsplan for Bergen Bergensregionen mot Os kommune er svært positiv til hovudintensjonen i planen; - å etablera ei regionalt forankra næringsutvikling i Bergensregionen. Integrasjonen mellom Bergen og nabokommunane vert stadig sterkare, og området framstår i dag som ein funksjonell Arbeids-, Bustad- og Serviceregion (ABS-region). Gjennom utstrakt samarbeid vil Bergensregionen stå sterkare i den nasjonale og globale konkurransen om kompetanse, næringsetablering og verdiskaping. Skal ein lukkast i denne konkurransen må fokuset rettast mot både gode bu- og oppvekstmiljø, opplevelse og kultur, kompetanseutvikling og meir tradisjonelle næringsutviklingstiltak som infrastruktur, tilrettelegging av næringsareal, etablerarservice og profilering. I dag har kommunane i Bergensregionen kvar for seg knappe ressursar og små, fragmenterte og sårbare kompetansemiljø som arbeider med næringsutvikling. Dersom kommunane kan kraftsamla sine resursar i eit nytt felles regionalt selskap for næringsutvikling (Business Region Bergen) vil dette klårt styrke næringsarbeidet i regionen. Os kommune gjev difor sin tilslutnad til etablering av eit slikt selskap, og legg til grunn at alle aktuelle og interesserte kommunar i regionen vert invitert med i den vidare planlegging og realisering av Business Region Bergen. Os kommune legg til grunn at ei slik etablering bør skje allereie hausten 2006/vinteren Os kommune gjev vidare sin tilslutnad dei fire øvrige tiltaka i planen; - kompetanseutvikling, gründerregionen, områdeutvikling og identitet/marknadsføring. Kommunen har elles ikkje merknader til den overordna strukturen i planen, med visjon, mål, satsingsområde og strategiske grep. Side 21 av 33

22 Sak 165/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Os kommune vedtok i K-sak 47/07 å gå inn som aksjonær i Business Region Bergen AS. Aksjefordelinga er no klar og ser slik ut: Hordaland fylkeskommune 350 aksjer á kr sum kr Bergen kommune 350 aksjer á kr sum kr Askøy kommune 36 aksjer á kr sum kr Fjell kommune 36 aksjer á kr sum kr Os kommune 36 aksjer á kr sum kr Regionrådet Nordhordland IKS 36 aksjer á kr sum kr Stord kommune 36 aksjer á kr sum kr Austevoll kommune 20 aksjer á kr sum kr Fusa kommune 20 aksjer á kr sum kr Samnanger kommune 20 aksjer á kr sum kr Sund kommune 20 aksjer á kr sum kr Vaksdal kommune 20 aksjer á kr sum kr Øygarden kommune 20 aksjer á kr sum kr For Os kommune er det snakk om ein aksjekapital på kr Det vert foreslått å finansiera aksjekapitalen ved bruk av formannskapet sitt disposisjonsfond. Rådmannen får fullmakt til å gjera naudsynte budsjettjusteringar. Os, Øyvind Tøsdal Kommunaldirektør Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 22 av 33

23 Sak 166/07 MØTEBOK VAL AV REPR. TIL SAMARBEIDSUTVALA I DEI KOMMUNALE BARNE- HAGANE, SKULANE OG MUSIKK- OG KULTURSKULEN FOR Saksbehandlar: Gunvor S. Heggland Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 07/2188 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 166/07 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Som representantar med vara til samarbeidsutvala i barnehagane for valperioden vert valde: Flåten barnehage: Halhjem barnetun: Lysekloster barnehage: Nore Neset barnehage: Nore Øyane barnetun: Os barnehage: Søfteland barnehage: Som representant til Samarbeidsutvalet for Musikk- og Kulturskulen for valperioden Vara: Som kommunen sin representant til samarbeidsutvala for skulane for valperioden vert valde: Halhjem barnetun: Hegglandsdalen skule: ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014

Balestrand kommune. Framlegg av 27.01.2014 Balestrand kommune 1 Framlegg av 27.01.2014 INNHALD Generelt om økonomireglementet... 4 Bakgrunn... 4 Føremål... 4 Ajourhald... 4 Andre vedtekne dokument... 4 Plan- og økonomisystem... 4 Årsbudsjett og

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer