MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje Søviknes (FrP), Aase Lønningdal (FrP), Laila Reiertsen (FrP), Lisbeth L. Axelsen (H), Børge Lunde (H), Kåre Lutro (Krf), Terje Hermansen (A), Borghild Borgen (A) Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) Rådmann Lars Atle Skorpen Hansen, kommunaldirektørane Jorunn Solberg og Øyvind Tøsdal. Andre: Merknader: Det var ingen merknader til innkallinga. Protokollen frå forrige møte vart godkjendt. Saklista. Tilleggssaklister vart godkjende. Sak 113/05. Rådmannen orienterte om at tingingane har ført til at saka kan trekkjast. Behandla saker: 0107/ /05 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth L. Axelsen Terje Hermansen Ordførar Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Rådhuset, Osøyro Telefax: Org.nr.: Postadresse: E-post: P.b. 84, 5202 Os

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JUNI /05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR JULI /05 05/01229 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN /05 05/01055 TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING 0112/05 05/00364 AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR 0113/05 05/01611 NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING 0114/05 05/01301 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA 0115/05 05/01345 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR /05 05/01676 FRAMTIDIG DRIFT AV LURANETUNET 0095/05 03/01168 SAKSPROTOKOLL: BADEANLEGG I OS KOMMUNE - EIGAR- OG DRIFTSTRUKTUR 0117/05 05/00040 POLITISK KVARTER 0118/05 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER 0119/05 05/01695 FINANSIERING, DRENERING LYNGHEIM Side 2 av 12

3 0120/05 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - BETALING PROSJEKTLEIAR 0121/05 05/01776 OMKLASSEFISERING AV TIDLEGARE E 39 GJENNOM OS SENTRUM Side 3 av 12

4 0107/05 Arkiv: 211 Arkivsaknr.: 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 Samrøystes tilråding som innstillinga. Tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. 0108/05 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2005 Formannskapet tek porteføljestatus pr juni 2005 som melding. 0109/05 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 05/00117 PORTEFØLJESTATUS PR JULI 2005 Formannskapet tek porteføljestatus pr juli 2005 som melding. 0110/05 Arkiv: 112 Arkivsaknr.: 05/01229 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2005, KOMMUNEPROPOSISJONEN 2006 Side 4 av 12

5 Kommunestyret tek saka som melding. 0111/05 Arkiv: 223 Arkivsaknr.: 05/01055 TILSKOT TIL JUBILEUMSBOK FOR OS TURNFORENING Os kommune gratulerer Os turnforening med 100 årsjubileet og gjev i samband med dette, etter søknad, laget ei omfram løyving på kr ,- som skal nyttast til utarbeiding av jubileumsbok om laget. Løyvinga går frå fond til disposisjon for formannskapet. Det vert gjort slik budsjettjustering: ; tilskot til private vert auka med kr , ; bruk av driftsfond* vert auka med kr ,- * jfr. Balansekonto /05 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 05/00364 AUKE I UTGIFTSDEKNING TIL STØTTEKONTAKTAR Formannskapet tek saka til orientering og ber rådmannen arbeide vidare med saka i budsjett arbeidedet for Side 5 av 12

6 0113/05 Arkiv: 153 Arkivsaknr.: 05/01611 NY BRANN- OG REDNINGSBIL - TILLEGGSLØYVING Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at kostnadsramma for kjøp av ny brannbil vert auka fra kr ,- til kr ,- ut frå innkomne anbod, og gjev administrasjonen fullmakt til å tinga ny brannbil innafor denne kostnadsramma. Manglande finansering, kr ,-, vert å innarbeida i budsjettet for Tingingsresultatet har ført til at saka vert trekt. Saka vert trekt. 0114/05 Arkiv: 221 Arkivsaknr.: 05/01301 BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD - STADFESTING ETTER 27 I KOMMUNELOVA Ordføraren er ikkje ugild i denne saka, jfr. dei nye vedtektene. Os kommune stadfestar at Bergen og Omland Friluftsråd er eit interkommunalt samarbeidsorgan i samsvar med 27 i kommunelova, med oppgåve å arbeida for sikring, tilrettelegging og drift av offentlege friluftsområde for ålmenta. Vedtaket er gjort i medhald av delegasjonsreglementet 2.4 Hastemynde, jfr. og Kommunelova 13 punkt /05 Unntatt offentlig ofl 6 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 05/01345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 Side 6 av 12

7 Framlegg til vedtak: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Rådmannen får fullmakt til å by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Møtet vart lukka jfr. Offl. 6 under drøftinga av saka. Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande framlegg: Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Eigedomsutvalet i samråd med rådmannen, får fullmakt til å nytta forkjøpsretten/by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Det er og ein føresetand at det vert føreteke ein grundig og dokumentert gjennomgang av feil og manglar ved husvera, og at tilbodet gjenspeglar utbetalingskostnaden. Framlegget frå administrasjonen med tillegga frå ordføraren vart samrøystes vedtekne. Os kommune melder frå om, med heimel i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder av 29.april 1977 nr 34, at Os kommune vil nytta forkjøpsretten sin på 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen Eigedomsutvalet i samråd med rådmannen, får fullmakt til å nytta forkjøpsretten/by på eigedomen med atterhald om endeleg godkjenning i Os kommunestyre av kjøp og endeleg kjøpesum. Det er og ein føresetand at det vert føreteke ein grundig og dokumentert gjennomgang av feil og manglar ved husvera, og at tilbodet gjenspeglar utbetalingskostnaden. 0116/05 Arkiv: H12 &22 Arkivsaknr.: 05/01676 FRAMTIDIG DRIFT AV LURANETUNET Kåe Lutro (Krf) kom med følgjande endring av andre avsnittet: Os kommune kokurranseutset 40 plassar og kommunen skal driva 40 plassar på Luranetunet. Terje Hermansen (A) kom med følgjande framlegg: Os kommune overtek drifta av heile Luranetunet frå 1. september Arbeidarpartiet sitt framlegg fekk 2 røyster (2A) og fall. Side 7 av 12

8 Krf sitt framlegg fekk 2 røyster (1Krf, 1Tvs) og fall. Administrasjonen sitt framlegg fekk 5 røyster (3FrP, 2H) og vart vedteke. Formannskapet tilrår at drifta ved Luranetunet framleis skal konkurranseutsetjast, etter at avtalen med noverande drivarar går ut den 1. september Formannskapet tilrår at det skal arbeidast ut eit konkurransegrunnlag som opnar for at leverandørar kan gje tilbod om drift av heile Luranetunet (80 bu-einingar) eller halve (40 bueiningar) eller begge delar. Formannskapet legg til grunn at prosjektet får ein tidsplan som gjer at endeleg vedtak i saka skal fattast seinast på møte i formannskapet i februar /05 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/01168 SAKSPROTOKOLL: BADEANLEGG I OS KOMMUNE - EIGAR- OG DRIFTSTRUKTUR Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggssaka til orientering. 0117/05 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 05/00040 POLITISK KVARTER Lisbeth Axelsen (H): Nybygget på Kaien. Ein gjennomgang viste at det i denne medieomtalte saka ikkje er gjort nokon feil frå det offentlege si side. Lisbeth L. Axelsen (H) meinte det var flott at innbyggjarane i Os hadde slikt engasjement, og at det vonaleg ville koma til uttrykk og nytte i det vidare arbeidet med strandstaden. Innsamlingsaksjon. Side 8 av 12

9 Til barneheim i Litauen. Politikarane er utfordra til å gje kr. 200,- kvar. Tove Tvedt Skarstein er leiar for innsamlinga. Formannskapsmedlemane er med dette utfordra til å bidra. Kommunen er og beden om å koma med utstyr og anna barneheimen treng. Sydenturar til psykisk utviklingshemma. Er dette på same nivå som dei sydenturane det er politiske vedtak på. Anbodskonkurranse? Terje Søviknes (FrP) svara at det var same nivå og opplegg som trivsels- og helsereiser for seniorar. Det er Vital Tours som har dette opplegget. I det nye opplegget vil det vera fleire pleiarar med. Dei tilsette som er med får løn som dei var i vanleg arbeid. Andre kommunar er og inviterte med då dei har samarbeid frå før om desse brukarane. Denne turen vert berre arrangert ein gong i året, og er for lite å setja ut på anbod. Astrid Leikvoll (Tvs): Teinevika ved Skorpo. Når fekk kommunen melding om situajsonen ved oppdrettsanlegget i Teinevika på Skorpo der fisken døydde p.g.a. sjukdom. Dette gav store luktplagar og folk kunne ikkje opphalda seg i området. Kva er rutinane? Gjorde kommunen noko? Har anlegget/bedrifta noka plikt til å melda frå eller ordna opp? Terje Søviknes (FrP): Bedrifta har vel plikt til å melda frå til SFT og mattilsynet. Kommunaldirektør Jorunn Solberg: Kommunen fekk melding 14. juli, brann- og redning dagen før. Dei sende ut båt med to mann, og etter å ha vurdert omfanget og tiltak som var igangsett av verksemda, kontakta dei IUA unterkommunalt utval for akuttforureining. Solberg kontakta Fylkesmannen si miljøvernavdeling som også var i kontakt med IUA. Konklusjon: Omfanget var for lite til å setja i gang oppsamlingstiltak, sjølv om det lukta fælt. Meldarane fekk tilbakemelding, men det vart ikkje gjeve allmenn informasjon. Ny melding 6. august gav same konklusjon. Rådmannen: Kommunen kan laga eit flytdiagram på kva næringane sjølve og kommunen skal gjera i liknande tilfelle. Dette må og gjelda informasjon til publikum. Kåre Lutro (Krf): Kommuneplanen Når er den ferdig? Ordførar Terje Søviknes (FrP): Planen er klar relativt raskt etter framlegging av profileringsprosjektet etter valet i løpet av oktober. Bør vera ute til husstandane før jul. Laila Reiertsen (FrP): Husnummerering og vegmerking. Tilvisningsskilt manglar. Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal: Marianne Rød reknar med å vera ferdig med planen før jul. Kommnalteknikk har alt fått dei første skilta og driv og set dei opp. Det gjeld i underkant av skilt. Saka kjem i budsjettprosessen. Borghild Borgen (A): Status profileringsprosjektet. Det vert ei lansering om profileringsprosjektet etter valet, i oktober månad. Terje Hermjansen (A): Status Sentrumsplanen. Korleis er prosessen? Ein må sjå på kvalitetane før ein drøftar detaljane. Kva ønsker ein med utviklinga? Kven skal gjera det? Side 9 av 12

10 Rådmannen: Leiga inn Tonje Nordås frå Os Bygg og Eigedom i 40% stilling på plansida og Arne Skogedal i 40% stilling for kommunikasjon og den politiske prosessen. Det skal lagast ulike forslag til totalprosess. Når hovudvegen er peika ut, kjem saka attende til politisk drøfting. Børge Lunde (H): Reguleringsplanen for Jessadalen. Reguleringsplanen godkjent i kommunestyret i desember 2004 og skal kunngjerast. Då kan dei ordinære prosessane gå vidare. Alle papira er ikkje komne inn. Utbyggjaren har starta opp utan at alle papira var ferdig handsama i kommunen. Går det an å få godkjendt byggemelding før reguleringsplanen er godkjendt? Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal: Ein kan ta til å byggja når planen er godkjent i kommunen og konkret byggjemelding er handsama. Rekkefølgebestemmelsane var i dette tilfellet ikkje følgd. Kommunaldirektør Solberg stoppa utbygginga. Fortaua skal koma før utbygging. Papira har no kome inn Privatrettslige tilhøve i området skal ikkje kommunen ta omsyn til. Terje Søviknes (FrP): Status Skorpo. Statusrapport er sendt ut. Nabomerknad til delingssøknad er ordna opp i. Delingssaka og reguleringsplan for området skal opp i forvaltningsstyret Trollmannen frå Os Invitasjon til stykket 15. september. Klassifisering av gm.l. E39 gjennom Os. Skriv vart delt ut. Ønskjer at vegen vert riksveg. Statens vegvesen konkluderer med at strekningen Osøyro Moberg blir riksveg til evig tid. Osøyro Svegatjørn blir midlertidig riksveg til ny parsell Svegatjørn Rådal er ferdig. Kommunen er tjent med at strekkja vert ein riksveg. Det har noko med standard og vedlikehald å gjera. Saka vert å ta opp som ekstrasak på dette møtet. 0118/05 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 05/00043 NÆRINGSLIVETS KVARTER Dei innmelde sakene vart utsette til neste møte. Side 10 av 12

11 0119/05 Arkiv: D34 Arkivsaknr.: 05/01695 FINANSIERING, DRENERING LYNGHEIM Os formannskap løyver kr ,- som skal nyttast til delfinansiering av naudsynt dreneringsarbeid i parkområdet på Lyngheim. Løyvinga vert henta frå delen av overskotet frå 2004 som tidlegare er avsett til formannskapet sin disposisjon Det er ein føresetnad at resterande finansiering av dreneringsarbeidet kan gjerast ved bruk av midlar avsett i kommunebudsjettet for inneverande år. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Merking av turstiar vert auka med kr , Bruk av driftsfond* vert auka med kr ,- *Jfr balansekonto Til disp. for formannskapet 0120/05 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - BETALING PROSJEKTLEIAR Os formannskap godkjenner at Tor Inge Døsen vert engasjert som prosjektleiar for nytt badeanlegg i Os innan ei kostnadsramme på kroner 500,- per time i timar. 0121/05 Arkiv: Q11 &83 Arkivsaknr.: 05/01776 OMKLASSEFISERING AV TIDLEGARE E 39 GJENNOM OS SENTRUM Side 11 av 12

12 Os formannskap syner til brev frå Statens vegvesen av vedr. omklassifisering av E39 i Os kommune. Os kommune reagerer negativt på at strekninga Os sentrum Svegatjørn berre får midlertidig riksvegstatus, og at strekninga er planlagd nedklassifisert til fylkesveg når ny E39 Svegatjørn Rådal står ferdig. Dersom dette tyder at heile gamle E39 Osøyro Nesttun skal nedklassifiserast til fylkesveg når ny E39 Os Bergen står ferdig, er dette ikkje foreineleg med busetnaden og den store trafikken langs traseen. Os kommune ber på det sterkaste om at Statens vegvesen vurderer saka på nytt ut frå følgjande situasjon: naturleg trasé for trafikk som kjem frå Rv 522 Hatvik og skal nordover mot Bergen, er den gamle E39 Os sentrum Svegatjørn å nytta traséen sør for Osøyro, dvs. Os sentrum Moberg, for å knytta seg til E39 vil bli oppfatta som unødig omkjøring dette gjeld óg permanent etter at E39 Svegatjørn Rådal er ferdigstilt. Osøyro er i Fylkesplanen for Hordaland definert som regionsenter for Bjørnefjordsregionen, og tilkomsten til regionsenteret både frå nord og sør bør skje via vegar med riksvegstandard. Kvaliteten på parsellen Os sentrum Moberg er langt dårlegare enn på parsellen Os sentrum Svegatjørn, - ikkje minst gjeld dette vinterstid for tungtrafikk frå Rv 522 (Mobergsbakken) Os kommune ber om at Statens vegvesen omgjer sitt vedtak, og permanent klassifiserer parsellen Os sentrum Svegatjørn som riksveg. Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer