MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN /07 06/890 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT IKT-SELSKAP 1979 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Sak 107/07 MØTEBOK DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/790 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 44/07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret viser til at investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit meirforbruk (underskot) på kr ,52, og godkjenner følgjande tiltak for å dekka inn dette: 1. Prosjekt Badeanlegg Det vert teke opp lån stort kr ,- for å finansiera meirforbruket på prosjektet Badeanlegg. Rådmannen får fullmakt til å oppta lånet, godkjenna lånevilkår og signera lånedokumenta. Post Dekning av tidlegare års underskot - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån - vert auka med kr ,- 2. Prosjekt Fortau Nordstrøno Underdekning på prosjektet Fortau Nordstrøno kr ,00 vert finansiert ved ved å nytta (ikkje budsjetterte) inntekter/refusjonar på prosjektet i 2007 kr ,- samt ved bruk av unytta lån og investeringsfond. Post Dekning av tidlegare års underskot vert auka med kr ,- Post Salsinntekter - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond** - vert auka med kr ,- * Unytta lån konto frå prosjekt Veg til Steinneset kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt Parkering Mobergsvika kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt Undersjøisk kartverk kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt veg til Sveo kr ,- 3. Prosjekt Opprusting av vegar Underdekning på prosjektet Opprusting av vegar kr ,19 vert finansiert ved bruk av unytta investeringsfond. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Sak 107/07 Post Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert auka med kr ,- * ubunde investeringsfond konto Parkeringsplass Mobergsvika 4. Prosjekt Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet Underdekning på prosjektet Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298,- vert finansiert ved bruk av årets løyving til prosjektet. Post Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 7.298,- Post Tenestekjøp og materialer - vert red. med kr 7.298,- 5. Prosjekt Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet Kommunestyret godkjenner at det ikkje vert gjort tiltak for å finansiera underdekning på prosjektet Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Side 3 av 12

4 Sak 107/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøyses vedak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret viser til at investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit meirforbruk (underskot) på kr ,52, og godkjenner følgjande tiltak for å dekka inn dette: 1. Prosjekt Badeanlegg Det vert teke opp lån stort kr ,- for å finansiera meirforbruket på prosjektet Badeanlegg. Rådmannen får fullmakt til å oppta lånet, godkjenna lånevilkår og signera lånedokumenta. Post Dekning av tidlegare års underskot - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån - vert auka med kr ,- 2. Prosjekt Fortau Nordstrøno Underdekning på prosjektet Fortau Nordstrøno kr ,00 vert finansiert ved ved å nytta (ikkje budsjetterte) inntekter/refusjonar på prosjektet i 2007 kr ,- samt ved bruk av unytta lån og investeringsfond. Post Dekning av tidlegare års underskot vert auka med kr ,- Post Salsinntekter - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond** - vert auka med kr ,- * Unytta lån konto frå prosjekt Veg til Steinneset kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt Parkering Mobergsvika kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt Undersjøisk kartverk kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt veg til Sveo kr ,- 3. Prosjekt Opprusting av vegar Underdekning på prosjektet Opprusting av vegar kr ,19 vert finansiert ved bruk av unytta investeringsfond. Post Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert auka med kr ,- * ubunde investeringsfond konto Parkeringsplass Mobergsvika 4. Prosjekt Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet Underdekning på prosjektet Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298,- vert finansiert ved bruk av årets løyving til prosjektet. Post Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 7.298,- Post Tenestekjøp og materialer - vert red. med kr 7.298,- 5. Prosjekt Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet Kommunestyret godkjenner at det ikkje vert gjort tiltak for å finansiera underdekning på prosjektet Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26. Side 4 av 12

5 Sak 107/07 Vedlegg: Saksopplysningar: Investeringsrekneskapen for 2006 vart gjort opp med eit underskot på kr ,52. Vi kan spesifisera underskotet slik: Badeanlegg kr ,87 Fortau Nordstrøno kr ,00 Opprusting av vegar kr ,19 Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 411,26 Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet kr 7.298, kr ,52 Hovudårsaka til underskotet er manglande finansiering (tippemidlar) vedk. badeanlegget. Badeanlegget har ikkje gått ut over kostnadsramma for prosjektet. Kommunen vil med tid og stundar motta tippemidlar for badeanlegget, men det vil vera naudsynt med anna finansiering i mellomtida. Det vil påløpa utgifter for badeanlegget også i 2007, pr er det påløpt kr Når det gjeld prosjektet Fortau Nordstrøno vert det vist til kommentarar i tidlegare investerings-rapportar. I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg i sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt: Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det var såleis venta at det ville koma meirutgifter på dette prosjektet. Det vil kunne påløpa utgifter på prosjektet også i 2007, men så langt er det berre registrert refusjon (inntekt) frå BKK og Relacom AS med til saman kr Rådmannen har freista å finna dekning for dei fire VVA prosjekta ved å redusera på andre investeringsprosjekt som det vonleg ikkje kjem fleire utgifter på og som dermed har unytta lånemidlar eller investeringsfond. Når det gjeld prosjektet Badeanlegg er det så stort beløp at det synast vanskeleg. Rådmannen ser ikkje anna råd enn å ta opp ekstra lån for å finansiera meirutgiftene i 2006 etter at kommunestyret avviste rådmannen sitt framlegg om å nytta overskot på driftsrekneskapen 2006 til dette. Post Badeanlegg Meirutgiften i 2006, kr ,87, vert foreslått dekka inn ved opptak av lån i Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidlegare års underskot - vert auka med kr ,- Post Opptak av lån - vert auka med kr ,- Post Fortau Nordstrøno Meirutgiften i 2006, kr , vert foreslått dekka inn ved å nytta (ikkje budsjetterte) inntekter/refusjonar på prosjektet i 2007 kr ,- samt ved bruk av unytta lån og investeringsfond på følgjande prosjekt: * Parkeringsplass Mobergsvika kr ,- * Veg til Steinneset (Lyngheim) kr ,- * Veg til Sveo kr ,- Side 5 av 12

6 Sak 107/07 Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidlegare års underskot vert auka med kr ,- Post Salsinntekter - vert auka med kr ,- Post Bruk av unytta lån* - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond** - vert auka med kr ,- * Unytta lån konto frå prosjekt Veg til Steinneset kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt Parkering Mobergsvika kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt Undersjøisk kartverk kr ,- ** Ubunde investeringsfond konto frå prosjekt veg til Sveo kr ,- Post Opprusting av vegar Meirutgiften i 2006, kr ,19, vert foreslått dekka inn ved bruk av unytta investeringsfond vedk. Parkeringsplass Mobergsvika. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr ,- Post Bruk av ubunde investeringsfond* - vert auka med kr ,- * ubunde investeringsfond konto Parkeringsplass Mobergsvika Post Vassleidning Storestraumen Ulvenskiftet Meirutgiften i 2006, kr 411,26, er så liten at det ikkje vert gjort framlegg om tiltak/budsjettjustering. Post Kloakkleidning Storestraumen Ulvenskiftet Meirutgiften i 2006, kr 7.298,20, vert foreslått dekka inn ved bruk av årets løyving til prosjektet. Det vert gjort følgjande budsjettjustering: Post Dekning av tidlegare års meirforbruk - vert auka med kr 7.298,- Post Tenestekjøp og materialer - vert red. med kr 7.298,- Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 6 av 12

7 Sak 108/07 MØTEBOK ETABLERING AV INTERKOMMUNALT IKT-SELSKAP Saksbehandlar: Terje Håvardstun Arkiv: 056 &10 Arkivsaksnr.: 06/890 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 200/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /07 Arbeidsmiljøutval PS /07 Os Formannskap PS /07 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Etter ei samla vurdering av det som står i hovudrapporten, og ut frå at føresetnaden om at kommunane i Bergen- og omland samla skulle gå inn i selskapet, vil Os kommune heller ikkje vere medstiftar av eit interkommunalt selskap for IKT-drift. Det er og lagt vekt på at Bergen kommune ikkje ser seg som deltakar i selskapet med si drift, men meir som observatør med eigarinteresser og interesse for sal av tenester til selskapet. Slik modell verkar uryddig i høve selskapet si framtid. Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

8 Sak 108/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Etter ei samla vurdering av det som står i hovudrapporten, og ut frå at føresetnaden om at kommunane i Bergen- og omland samla skulle gå inn i selskapet, vil Os kommune heller ikkje vere medstiftar av eit interkommunalt selskap for IKT-drift. Det er og lagt vekt på at Bergen kommune ikkje ser seg som deltakar i selskapet med si drift, men meir som observatør med eigarinteresser og interesse for sal av tenester til selskapet. Slik modell verkar uryddig i høve selskapet si framtid. Behandling i Arbeidsmiljøutval i møte Behandling i utvalet: Arbeidsmiljøutvalet sluttar seg til vetaket i denne saka slik det ligg føre. Dei hovudtillitsvalde viser til innspel dei har kome med, dersom vedtaket får eit anna utfall i den politiske behandlinga. Vedtak: Etter ei samla vurdering av det som står i hovudrapporten, og ut frå at føresetnaden om at kommunane i Bergen- og omland samla skulle gå inn i selskapet, vil Os kommune heller ikkje vere medstiftar av eit interkommunalt selskap for IKT-drift. Det er og lagt vekt på at Bergen kommune ikkje ser seg som deltakar i selskapet med si drift, men meir som observatør med eigarinteresser og interesse for sal av tenester til selskapet. Slik modell verkar uryddig i høve selskapet si framtid. Behandling i Os kommunestyre i møte Behandling i utvalet: Samrøystes vedtak som innstillinga frå formannskapet. Vedtak: 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m. m. når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Side 8 av 12

9 Sak 108/07 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med framlegg om eit tilleggspunkt: Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Administrasjonen si innstilling vart samrøystes tilrådd. Ordføraren sitt tilleggspunkt vart samrøystes tilrådd. Vedtak: 1. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKT-tenester. 2. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m m når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 3. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Side 9 av 12

10 Sak 108/07 Vedlegg: 1. Saksfremstilling frå Regionrådet Bergen og omland 2. Uttale frå KFO dat Uttale frå Fagforbundet Referat frå møte med tillitsvalde dat Saksopplysningar: I kommunestyret vart det gjordt følgjande vedtak i sak 113/06: 5. Os kommune gjer framlegg om at forprosjektet Felles IKT- satsing i Bergensregionen blir ført vidare i eit hovudprosjekt. Siktemålet er å gjennomføra dei tilrådingar som står i forprosjektet sin rapport om etablering av eit Strategi- og bestillarråd og eit selskap (IKS) som skal stå for felles IKTtenester. 6. Os kommune godkjenner at det snarast blir oppretta eit Strategi- og bestillarråd (SBR) etter Regionrådet sine vedtekter 3c. SBR skal ha som formål å forma ut og tilrå ein regional IKT-strategi for Bergensregionen, koordinera kjøp av felles produkt og handla fram rammeavtalar m. m. når det gjeld IKT-produkt som kommunen skal ta i bruk. SBR vil vera kommunen sin innkjøpssentral på dette området. SRB legg fram forslag til sitt mandat m m for Regionrådet sitt styre. 7. Den førebelse forretningsplanen av oktober 2006 blir lagt til grunn for hovudsprosjektet sitt arbeid med etablering av eit interkommunalt IKT-selskap (IKS). Sak om deltaking i det interkommunale IKT-selskapet, vil bli lagt fram for kommunestyret våren Os kommune ser det som særs viktig at Bergen kommune vert aktivt med i samarbeidet frå starten. Som det går fram av vedtaket i punkt 1, ville Os kommune vera med å få utarbeida eit hovudprosjekt for felles IKT-satsing i Bergensregionen. Rapporten er no ferdig og sendt ut til dei kommunane som valte å vera med i hovudprosjektet (Bergen, Os, Osterøy, Øygarden, Vaksdal, Fusa og Samnanger). Fjell, Askøy og Sund hoppa av før hovudprosjektet starta. Austevoll kommune, som og er ein del av Regionsrådet Bergen og Omland, var ikkje med i forprosjektet. Bergen kommune har stadfesta at dei ikkje kjem til å gå inn i selskapet med sin IKT-drift, dette av strategiske omsyn, men vil bidra med kompetanse og rådgjeving i eit eventuelt IKS, og vil i selskapet ha same eignelut (26,53 %) som Os kommune. Målet med eit interkommunalt selskap er at flest mogleg av Regionsrådets kommunar skal ha felles IKT-løysingar: felles IKT-infrastruktur, felles IKT-drift, felles brukarstøtte, felles og like IKT-system. Dei kommunane som går inn i IK-Selskapet forpliktar seg til å velja same løysingar, med det arbeid og kostnader dette medfører. Alternativet er å arbeide seg fram til flest mogeleg felles løysingar gjennom Strategi og bestillarrådet, der fleire kommunar har sagt dei vil gå inn. Når no fleire av kommunane har valt og ikkje vera med i eit interkommunalt selskap, er mange av måla med eit slikt selskap vanskeleg å oppnå. Det vært også lagt opp til at alt driftspersonale skal samlast ein plass i det nye selskapet, men ha einskilde dagar ute i kommunane. Ei slik løysing vil vera eit stort tilbakeskritt for Os kommune, då vi treng lokale ressursar for å oppretthalda drift og servicenivå, og dagleg har vi mange oppdrag som ikkje Side 10 av 12

11 Sak 108/07 kan løysast pr. telefon. I ei eventuell oppbygging av eit nytt selskap vil mykje av Os sine ressursar gå med til dette arbeidet, og det er lite ønskjeleg. I kapittel 10 i Hovudrapporten, seiar rapporten litt om økonomi. Det står der at data som er samla inn er usikre og lite sammenliknbare. Det er også lagt ved økonomiplan/driftsbudsjett som er basert på røynsle frå tilsvarande prosjekt/selskap samt vurderingar av innmeldte data frå kommunane. Det forventes ein årleg vekst på 13-15% som følgje av auka behov, fleire brukarar av system, auka tenester og ikkje minst Det digitale løftet, dvs. skulane sine satsingar på digitale læremidlar. Etablering av selskapet vil krevja store grunninvesteringar, der Os får om lag halve kostnaden, utan at ein kjenner til om investeringa vert nytta i kommunen. Det er også svært ulike nivå i kommunane med omsyn til IKT løysingar per i dag, som vil krevja uforholdsmessige mykje investeringar for å få alle opp på same nivå. Det er og i høgste grad eit spørsmål om kommunane er i stand til å ta det økonomiske løftet som ligg inne i planane (auke i driftskostnadene med fleire millionar per år for Os). Dersom ikkje, vil felleskontoret verte opplevt som tilbakegang i høve den situasjon som er. Dette er og kostnader som må konkurrere med vanlege kommunale tenester under vanleg kommunal organisering, men i ein organisasjonsmodell som skissert vil ikkje kommunen kunne velje bort desse kostnadene til fordel for tenester, dersom styret går inn for dei. Balanse forventas etter 3-4 års drift. I eit interkommunalt selskap vil alle IKT-utgiftene bli ført som driftsutgifter, slik at driftsutgiftene innan IKT vil auka monaleg framover. Tidlegare kunne større IKT-investeringar gjerast gjennom investeringsbudsjettet, denne moglegheita har ein ikkje i det nye selskapet. Det vil alltid vera lettare å rekruttera IKT-tilsette til eit større fagleg It-miljø, og i eit større selskap er ein og mindre sårbare ved sjukdom og når tilsette sluttar. Mindre kommunar med eit lite It-miljø kan ha mange fordelar med å vera med i eit interkommunalt selskap. I Os har vi eit svært høgt fagleg It-miljø, med 4 fast tilsette og 1 lærling, og har så langt ikkje hatt problem med ny rekruttering. Dei kommunane som ikkje deltek i IKS- selskapet har delvis grunngitt dette med at dei har mykje å tapa og lite å vinna på ei slik organisering, både økonomisk, fagleg, praktisk og strategisk val, der ein vurderer IKT som noko av det viktigaste verktøyet for intern utvikling og drift i kommunen. Eit slikt strategisk verktøy må rådmannen/byrådet disponere då det er han/byrådet som har ansvar for å levere resultat i høve den kommunale drifta. Berre dersom ressursen er så avgrensa/marginal at den er vanskeleg å oppretthalde i eigen organisasjon bør ein vurdere annan organisering. Det er likevel ikkje sikkert at beste organisering er gjennom oppretting av eige selskap, eit selskap som og må dra på seg administrative kostnader ( leiing, personale, økonomi, styre). Ei løysing, som diverre ikkje har vore utgreidd, er at desse kommunane kan kjøpe tenester hjå andre kommunar. Dette er ei mindre byråkratisk, billegare og strategisk meir fleksibel løysing enn å gå for eit felles selskap der alle løysingar innan IKT skal vere felles/sams. Felles IKT selskap, med felles IKT plattform (program og maskinvare, m.m) vil og medføre at store deler av IKT investeringar som er gjort, vil kunne ha 0 verdi. Dette er kostnader som kjem i tillegg til nyinvesteringskostnadene i høve ny teknologi. Arbeidet med felles plattformar og IKT strategi bør i første omgang utviklast gjennom Strategi og bestillarrådet, der fleire kommunar vil delta. Når det gjeld styring av selskapet, registrer ein og at det administrative leiarnivået i kommunane, som har ansvar for dagleg drift og såleis er totalt avhengig av IKT tenestene, ikkje er tiltenkt plass i styret. Dette forsterkar innvendingane ovanfor. Bergen kommune har gjort ei positiv innstilling til bystyret, som skal ha møte 17. september, men der det går klart fram dei ikkje går inn med sin drift i selskapet. Dei vil vera med som medeigar og bidra med rådgjeving og kompetansedeling. Side 11 av 12

12 Sak 108/07 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir fullmakt til at Bergen kommune går inn som medeier i et interkommunalt IKT - selskap (IKS) slik det er lagt frem i saken, og vedleggene. 2. Bystyret godkjenner Forretningsplanen og selskapsavtalen, datert 21. juni Bystyret ber byrådet innarbeide dekning av innskudd til egenkapital kr ,- i tertialrapport 2 i Bystyret gir Byrådet fullmakt til å utpeke den Byråden som skal være medlem i selskapets representantskap. 5. Bystyret legger til grunn at de 6 øvrige kommunene som er definert i rapporten, vedtar å delta i det interkommunale selskapet. Dersom en eller flere av kommunene avstår fra deltakelse, får Byrådet fullmakt til å revurdere vedtaket og eventuelt trekke Bergen kommune fra prosjektet. 6. Bystyret skal holdes orientert om prosjektets fremdrift. Os, Terje Håvardstun It-sjef Side 12 av 12

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR OKTOBER 2008 1274 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 117/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer