MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS"

Transkript

1 PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen Marta Finden Halset Olav Turvoll Britt Grimelid Jarle Aarvoll Laura Kvamme Ivar Kvalen. Harald Offerdal, ordførar i Balestrand. ANDRE TIL STADES; Jarle Skartun, styreleiar Vidar Trettenes, brann- og redningssjef. Ingunn Broch Hauge. Styremedlem. Forfall; Arnstein Menes og vara. (Harald Offerdal møtte.) Olaug Høyheim og vara. Protokollen vert sendt til møtedeltakarane, eigarkommunane v/rådmennene, samt styret sine faste medlemmar. Olav Lunden leia møte. SAK 011/14. Godkjenning av innkalling og saksliste. Stadfesting av protokoll frå møte Det blei gjennomført opprop, jf ovanfor. Styreleiar informerte om bakgrunn for at møte vart utsett frå Utover dette var det ikkje merknader til innkalling og sakliste. 1. Innkalling og sakliste vart godkjent. 2. Ingen merknader til protokoll frå møte SAK 12/14. Val av to til å skrive under møteprotokoll saman med leiaren Marta Finden Halset og Ivar Kvalen vart valde til å skrive under møteprotokoll saman med leiaren. Protokoll representantskapsmøte Side 1

2 SAK 13/14 Endring av selskapsavtale. Med utgangspunkt i innspel frå IKT-gruppa i Sogn Regionråd har styret drøfta arbeid og ansvarsforhold i høve Komtek og Gis-lisensar; Bakgrunn for endringa er å unngå å betale dobbelt opp m.o.t. lisensar altså at kommunane sjølve er ansvarlege for og eigar av nødvendige lisensar til Sogn brann og redning. Alternativet ville vore at SBR IKS måtte betale for 5 nye lisensar i Kom Tek. Det er på bakgrunn av dette utarbeida eit tillegg til 2 i Selskapsavtalen som det er tilrådd vert teke inn. Selskapsavtalen 2 vert endra ved nytt avsnitt slik; Eigarkommunane er ansvarlege for og er eigar av lisensar med moglegheit for elektronisk registrering i KomTek og brukartilgang i Gis-line. Sogn brann og redning Iks er ansvarleg for å registrere og oppdatere data i KomTek knytt til feiing og bustadtilsyn i alle 5 kommunane. SAK 14/14 Budsjett og økonomiplan Det vart synt til utsendt dokumentasjon, eiga «budsjettbok» og tilråding frå styre i selskapet. Styreleiar orienterte ved å gå gjennom tilrådingane i saka. Styreleiar og brann- og redningssjef kommenterte og svara på spørsmål. Gjennom statsbudsjettet får selskapet eit tilskot på kr til utdanning av personell. Ut frå den økonomiske situasjonen i selskapet er likevel grunnkurs planlagt oppstarta hausten 2014 utsett til hausten Styret i selskapet har utover dette tilrådd innstrammingar i budsjettet så langt dei finn det forsvarleg. 1)Budsjett og økonomiplan for SBR IKS vert vedteke slik: Sum alle område: Løn/sosiale Andre dr Netto finans Udekka meirforbruk Driftsinnt. Sum finans Protokoll representantskapsmøte Side 2

3 2)Felles administrasjon: Løn/sosiale Andre dr kap./udekka Sum Driftstilskot Styrearbeid/styringskostander vert vidareført på uendra nivå. Udekka underskot frå 2013 er dekka inn med kr Investeringsplan 2015 er redusert i høve framlegg i tidlegare økonomiplan, jf framlegg pkt. 7. Gjorde investeringar i 2013 og 2014 aukar kapitalutgiftene i selskapet. Det er innrekna ½ årseffekt av kapitalutgifter i investeringsåret, og eit rentenivå på 2,5 %. Planen legg opp til at låneopptaket vert halde innanfor ramma på 10 millionar fastsett i selskapsavtalen. 3) Byggjetilsyn. Løn/sosiale Andre dr Sum Driftstilskot Budsjettframlegget fullfinansierar løn og sosiale utgifter for 100% stilling. ( ) Andre driftsutgifter er budsjettert utan prisvekst, og det er gjort nokre opprettingar i budsjettet. 4)Feiing og bustadtilsyn 4.1 Løn/sosiale Andre dr Sum Gebyr Gebyr for feiing og bustadtilsyn vert auka med 10% i For å oppnå sjølvkostinndekking må feiegebyr aukast med 10%. Ordninga med forskot/driftstilskot frå kommunane, pr pipe, vert avvikla og tenesta vert finansiert direkte via gebyra i Komtek. Protokoll representantskapsmøte Side 3

4 5)Førebyggande brannvern Løn/sosiale Andre dr Sum Driftstilskot Andre driftsutgifter er etter revurdering redusert. Det er ikkje rom for ny stilling til tilsyn i framlegget. 6)Beredskap. Løn/sosiale , Andre dr Sum Driftstilskot * *Regulert budsjett 2014 nyttar av fond som alternativ til auka driftstilskot dette året. Ut frå den økonomiske situasjonen er planane for beredskapsområdet revurdert. Det største tiltaket er at kompetansetiltak, grunnkurs med 20 plassar, planlagt oppstarta november 2014 vert utsett eitt år. I tillegg vert det gjennomført reduksjonar på lønsutgifter til vedlikehald av materiell og utstyr og om nødvendig for å halde budsjettbalansen så må øvingsaktiviteten mellombels reduserast. 7)Investeringar. 7.1) Investeringsbudsjettet pr. prosjekt *Opprinneleg framlegg er revurdert med framlegg om reduksjon og utsetjing. 7.2) Investeringsbudsjettet for 2015, kr , vert finansiert ved låneopptak på inntil kr og mva kompensasjon kr Protokoll representantskapsmøte Side 4

5 8)Fordelingsnøklar. Representantskapet ber rådmannsgruppa i eigarkommunane om å vurdere fordelingsnøklane for kostnadsdeling og selskapsavtalen i selskapet. Tilråding skal leggjast fram for representantskapet for godkjenning på møte våren )Brannstasjonar Kommunane må vurdere HMT- tiltak i brannstasjonane for å sikre arbeidsmiljøet til mannskapa. Selskapet inviterar til drøfting for å finne tenelege løysingar på kort og lengre sikt. 15/14 Kontingent Alarmsentralen Brann og redningssjefen orienterte om kontingentopplegget i Alarmsentralen. Frå brann vert det hevda at brannområde sin del av kontingenten er urimeleg stor, tryggleiksalarmane bør betale ein langt større del av kontingenten. «Brann subsidierar helse og omsorg.» Vedtak: Representantskapet i SBR IKS tek saka til orientering. 16/14 Orientering og open post. Orientering om status i selskapet. Brann og redningssjefen orienterte om status og utvikling i selskapet. Presentasjon vert lagt ved protokollen Underskrifter; Marta Finden Halset. Ivar Kvalen. Olav Lunden. Jarle Skartun. -styreleiar/sekretær. Protokoll representantskapsmøte Side 5

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR)

ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) ETABLERINGSAVTALE FOR SOGN BRANN OG REDNING IKS (SBR) I) Kommunane Balestrand, Leikanger, Luster, Sogndal og Vik har vedteke å stifte Sogn brann og redning IKS. Jf vedtak i kommunestyra juni 2010 og rapport

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010

MØTEINNKALLING SAKLISTE 41/09 09/1040 VAL AV NY REPRESENTANT I BALESTRAND SOKNERÅD 43/09 09/993 BETALINGSSATSAR I SKULEFRITIDSORDNINGA 2010 MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: KOMMUNESTYRET Nessane sambrukshus Møtedato: 16.12.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 40/09 09/1094 MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Ivar Kvalen ordførar. Anita Bjørk Ruud Politisk sekretariat MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 20.06.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp

MØTEBOK. Karen Marie Hjelmeseter, Sp Hilmar Høl, Ap. Anita Nybø, Sp MØTEBOK Organ Møtestad Finansutvalet Fylkeshuset - møterom Firda Møtedato 24.09.2014 Kl. 09.00 11:30 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Anders Ryssdal,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen

Møteprotokoll. Følgjande møtte frå administrasjonen: Rådmann Jan Olav Osen, assisterande rådmann Olav Mongstad og økonomisjef Olav Andersen Austrheim kommune Kommunestyret Møteprotokoll Møte nr: 12 Møtedato: 04.12.2013 Møtetid: Kl. 18:00 2100 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 122/13-144/13 Følgjande medlemmer møtte: Per Lerøy (Ap) Hardy Pedersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 104/12 Sognekraft - konvertering av ansvarleg lån til eigenkapital MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20

SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 SANDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, rådhuset Dato: 01.06.2015 Tid: 08.00 10.20 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Myklebust Leiar Wenche

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg.

MØTEPROTOKOLL. Ivar Kvalen, Ernst Veum, Marit Aakre Tennø, Jon Ove Lomheim, Morten Vigdal, Anette Stegegjerdet Norberg. MØTEPROTOKOLL Utval Formannskapet og næringsutvalet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.08.2014 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 17.00 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Ivar

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016

Kvinnherad kommune - budsjett 2012 og framlegg til økonomiplan 2012-2016 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.04.2012 Dykkar dato 23.01.2012 Vår referanse 2012/1684 331.1 Dykkar referanse 11/2150 Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal Kvinnherad

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret

Fedje kommune. Møtebok for Kommunestyret Fedje kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 11.12.2014 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Kristin Handeland var ugild i sak 76/14. Møtedeltakarar Hans Erik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 09.06.2015 Tid: Kl. 11:00 Stad: Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Florø MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent: Harry Mowatt, Olin Johanne Henden,

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Protokoll frå regionstyremøte

Protokoll frå regionstyremøte Protokoll frå regionstyremøte Møte nr. 1/2014 Dato: 11. 12. januar 2014 Nordfjord Hotell Nordfjordeid Til stades frå styret: Nils-Gunnar Solli, Anita Nøring, Grete Sjøhagen Nedrebø, Kari Klokseth, Oddgeir

Detaljer