MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Forfall X X

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.06.2006 Frå: 09.00 til 12.00. Forfall X X"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Frå: til Innkalla: Funksjon Ordførar Varaordførar Namn Terje Søviknes (FrP) Espen Aspenes (FrP) Laila Reiertsen (FrP) Lisbeth L. Axelsen (H) Gustav Bahus (FrP) Borghild Borgen (Ap) Terje Olav Hermansen (Ap) Ingunn J. Nøkland ((Krf) Egil Lekven (Sp) Forfall X X X X Møtt for Aase Lønningdal (FrP) Børge Lunde (H) Tore Rykkel (V) Øystein Nordvik (Tvs) Frå adm. : Andre: Merknader: Fung. Rådmann Jorunn Solberg, Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal Det var ingen merknader til innkallinga. Til saklista: Sak 102/06 vert trekt. Tilleggssakslista sak 109 og 110/06 vart godkjendt. Sak 109/06 er ikkje lukka sak. Lisbeth Axelsen er ugild i sakene 106 og 110/06. Behandla saker: 100/06 110/06 Underskrifter: Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Os, Terje Søviknes Lisbeth L. Axelsen Terje O. Hermansen Ordførar ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 100/06 05/875 SØKNAD OM UTVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE 101/06 05/810 SKATTEPROSJEKT - RESULTATOPPNÅING PR /06 05/1291 NYE LOKALE TIL VAKSENOPPLÆRINGA 103/06 06/135 FUSJON - HSD / GAIA 104/06 03/1168 OSBADET KF - VAL AV REVISOR. FRAMHALD STIFTINGSMØTE 105/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT 106/06 06/756 HAUGSNESFJERO, OVERSIKT OVER DOKUMENTA I SAKER VEDK. UTBYGGING AV HAUGSNESFJERO 107/06 06/2 POLITISK KVARTER 108/06 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER 109/06 05/1345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR /06 06/1168 Unntatt off., jfr. offl. 6 Offl. 6 KOMMUNALE BUSTADER - UTVIDA RAMMER

3 100/06 Arkiv: 256 Arkivsaknr.: 05/875 SØKNAD OM UTVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE Administrasjonen tar, i forkant av kommunestyremøtet , kontakt med banken vedk. garantibeløp. Samrøystes vedtak som tilrådinga frå administrasjonen, men partigruppene tar atterhald om endeleg avgjerd i kommunestyret 20. juni. Kommunestyret finn å ikkje kunna innvilga søknaden om utvida kommunal garanti for Sælehaugen barnehage. 101/06 Arkiv: 203 Arkivsaknr.: 05/810 SKATTEPROSJEKT - RESULTATOPPNÅING PR Formannskapet tek rapporten om skatteprosjektet som melding. 102/06 Arkiv: 614 &52 Arkivsaknr.: 05/1291 NYE LOKALE TIL VAKSENOPPLÆRINGA Framlegg til vedtak: Saka vert ettersendt. Saka vert trekt. Saka vert trekt. 103/06 Arkiv: 255 Arkivsaknr.: 06/135 FUSJON - HSD / GAIA

4 Lisbeth L. Axelsen (H) er ugild i denne saka. Terje Hermansen (Ap) fremja følgjande alternativ til vedtak: 1. Os kommunestyre godkjenner den planlagde fusjonen mellom Gaia Trafikk AS og HSD ASA, som skal handsamast i ekstraordinære generalforsamlingar i selskapa den % av vederlaget skal takast ut i form av kontantar i staden for aksjar i tråd med skissa i fusjonsplanen. Pkt. 1 vart vedteke mot 2 røyster (2Ap) Pkt. 2 vart vedteke med ordføraren si dobbeltstemme og mot 4 røyster (2Ap, 1Krf, 1Sp). Pkt 3 vart vedteke mot 2 røyster (2Ap). 1. Os kommunestyre godkjenner ikkje den planlagde fusjonen mellom Gaia Trafikk AS og HSD ASA, som skal handsamast i ekstraordinære generalforsamlingar i selskapa den Os kommunestyre ber ordførar og rådmann om å arbeida vidare med Bergen kommune om alternative løysingar som tek utgangspunkt i dei forhold som er omtalt i saka vedr. framtidig eigarskap i Gaia, herunder felles sal av kommunane sine aksjar i selskapet i den opne marknaden. 3. Dersom fusjonen mellom Gaia Trafikk AS og HSD ASA likevel vert vedteken, skal 20% av vederlaget takast ut i form av kontantar i staden for aksjar i tråd med skissa i fusjonsplanen. 104/06 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/1168 OSBADET KF - VAL AV REVISOR. FRAMHALD STIFTINGSMØTE Tilråding: Os kommunestyre vel revisorfirmaet KPMG Haugesund v/statsautorisert revisor Sigurd Østensen til revisor for Osbadet KF. Vidare vert vedtektene tilføydd eit pkt(nytt pkt 6) der styreleiar og eit styremedlem får mynde til å teikna selskapet og eit pkt(nytt pkt 7) der styret får fullmakt til å meddela prokura. Fullstendige vedtekter ser etter 2006 slik ut: Foretaket sitt namn er Osbadet KF

5 1. Foretaket sit føremål er å driva badeanlegg på Kuventræ og tilhøyrande anlegg som naturleg kan drivast saman med badeanlegget. 2. Forretningskontor skal vera i Os kommune 3. Talet på styremedlemmar skal vera fem med personlege varamenn 4. Styret, styreleiar og nestleiar vert valde av Os kommunestyre og skal veljast for to år om gongen. Ved førstegongsval skal to av medlemane veljast for eit år. 5. Styret tilset dagleg leiar. 6. Styreleiar og eit styremedlem teiknar selskapet 7. Styret kan meddela prokura 8. Spørsmål om opptak av lån til det kommunale foretaket skal leggjast fram for kommunestyret for avgjerd. 9. Styret skal kvart år setja opp budsjett for drifta innan 20.september slik at eventuelle løyvingar til det kommunale foretaket kan gjerast ved den ordinære budsjettbehandlinga. 10. Det vert ut over dette vist til Kommunelova kapittel /06 Arkiv: D23 Arkivsaknr.: 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE -MILEPELSRAPPORT OM STATUS OG FRAMDRIFT Os formannskap tek milepelsrapporten om status og framdrift i badeanleggsaka til orientering. 106/06 Arkiv: GEO R Arkivsaknr.: 06/756 HAUGSNESFJERO, OVERSIKT OVER DOKUMENTA I SAKER VEDK. UTBYGGING AV HAUGSNESFJERO Dokumentoversikten vert teken til orientering.

6 107/06 Arkiv: 033 Arkivsaknr.: 06/2 POLITISK KVARTER Borghild Borgen (Ap) Oversikt/planar vedk. bygging av nye skulebygg i høve auka folketal. Er slike planar på gang? Fung. Rådmann Jorunn Solberg svara: Det er ei gruppe i arbeid som skal greia ut om barnehagesituasjonen. Den er leia av Simen Soltvedt. Ei anna gruppe, leia av Birgit N. Holsen skal greia ut om kapasiteten til skulane. Dei skal vera ferdige med arbeidet til budsjettprosessen tek til. Terje Olav Hermansen (Ap) Innovasjon Norge og Bjørnefjordregionen. På fylkestinget vart det orientert om midlar til næringsutvikling. Bjørnefjordregionen har fått lite midlar, og har få prosjekt på gang. Kva kjem dette av? Ordførar Terje Søviknes (FrP) orienterte: Området ligg for nær Bergen og kommunane i regionen har vore for lite flikne til å koma opp med felles prosjekt. Gustav Bahus (FrP): Ordførarane i dei 3 kommunane burde invitera Innovasjon Norge til eit møte for å drøfta kva som kan gjerast. Laila Reiertsen (FrP) Er søkjarane til Dr. Strønens legat offentlege dokument? Fung. rådmann Jorunn Solberg svara at søkjarlista er offentleg, men søknadane er unnateke offentleg innsyn. Serviceerklæringane er frå Skal dei reviderast? Fung. rådmann Jorunn Solberg svara at alle serviceerklæringane skal reviderast til hausten. Lisbeth L. Axelsen (H) ønskte eit eige kommunestyremøte der alle serviceerklæringane vert handsama samstundes. Pengar som følgjer enkeltvedtak. Kor blir det av dei når vedtaka utgår? Fung. rådmann Jorunn Solberg svara at når eit vedtak opphøyrer, går pengane attende til bestillar- og forvaltareininga. Dei får midlane for eitt år om gongen. Større løyvingar går inn att i økonomiplanen. Det vil bli utarbeidd notat over kor desse pengane går. Haugsheim. Blir den brukt? Fung. rådmann Jorunn Solberg svara at Haugsheim blir brukt til kontor og til overnattingar ved spesielle behov. Det kjem sak om bruken av Haugsheim til formannskapsmøtet 27.6.d.å. Ordførar Terje Søviknes (FrP) Søknaden om midlar til tettstadutvikling er behandla i administrasjonen i Hordaland fylkeskommune med positiv tilråding. 108/06 Arkiv: U00 Arkivsaknr.: 06/3

7 NÆRINGSLIVETS KVARTER Terje Olav Hermansen (Ap) Reglering Endalausmarka. Dette vert store arbeidsplassar og her er mykje unytta areal og mykje natur. Er det med i planane at det skal byggjast barnehage for dei som kjem til å arbeida i området? Ordførar Terje Søviknes (FrP): Det vert sett av areal til ulike offentlege føremål. Kommunaldirektør Øyvind Tøsdal: Det kjem sak til formannskapsmøtet d.å. Kommunale areal i Endalausmarka. Møtet vart lukka. 109/06 Arkiv: 611 Arkivsaknr.: 05/1345 KOMMUNAL FORKJØPSRETT-24 HUSVÆRE BYVEGEN G.NR 54 / B.NR. 546 Framlegg til tilråding: Os kommune aksepterer tilbodet frå SR-Bank om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 20,5 millionar. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa. Kjøpet skal lånefinansierast. Rådmannen får fullmakt til å taka opp og godkjenna lånevilkår for lån på inntil kr 24,6 millionar som dekker kjøpesum og oppgradering. Ordføraren kom med tilleggsframlegg: Os kommune legg til grunn at Husbanken held fast ved sin uttale i brev av der dei førespeglar at det kan gjevast støtte til nødvendige utbetringskostnadar. Adminisstrasjonen si innstilling med tillegget vart samrøystes vedteke. Tilråding: Os kommune aksepterer tilbodet frå SR-Bank om kjøp av 24 husvære på gnr 54, bnr 546, Byvegen for kroner 20,5 millionar. Husleigene skal fastsetjast slik at dei dekker faktiske utgifter med det å eiga dei tjuefire husværa. Kjøpet skal lånefinansierast. Rådmannen får fullmakt til å taka opp og godkjenna lånevilkår for lån på inntil kr 24,6 millionar som dekker kjøpesum og oppgradering.

8 Os kommune legg til grunn at Husbanken held fast ved sin uttale i brev av der dei førespeglar at det kan gjevast støtte til nødvendige utbetringskostnadar. 110/06 Unntatt off., jfr. offl. 6 Arkiv: 614 Arkivsaknr.: 06/1168 KOMMUNALE BUSTADER - UTVIDA RAMMER Lisbeth L. Axelsen (H) er ugild i denne saka. Tilråding: Vedtaket er unnateke offentleg innsyn jfr. offl. 6

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 14.02.2006 Frå: 17.00 til Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Frå: 09.00 til 12.05 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50. Øystein Nordvik (Tvs) Astrid Leikvoll (Tvs) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Frå: 09.00 til 12.50 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 14.02.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 05/1345 Unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til. Torill Otterskred (SV) Borghild Borgen (Ap) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Ordførar Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Frammøte: Framstegspartiet Terje Søviknes Laila Reiertsen Marianne Hjelle Espen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. OS KOMMUNE Os kommune. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Frå: 09.00 til 14.40 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.2003 Frå: 17.00 til MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Til stades på møtet Medlemmer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Aase Lønningdal

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer