MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 1529"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 90/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST /06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER /06 06/825 INVESTERINGSRAPPORT PR JULI /06 06/1175 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - OS RØDE KORS EIENDOM AS /06 06/1944 PLAN FOR FULL BARNEHAGEDEKNING /06 06/1970 OS HAMN VEST - PROSJEKTORGANISERING /06 06/638 KUNSTMUSEUM / KULTURHUS I OS /06 03/1816 SLUTTBEHANDLING AV UTBYGGINGSPLAN BERGE 71/ /06 05/1649 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN VÅGSHAUGEN SØRVEST - 48/ /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET OG /06 06/673 MØTEBOK FRÅ KONTROLLUTVALET ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Medlem ( SV) Sigrid Melhuus x Medlem (Sp) Egil Lekven x Varamedlem (SV) Hilde K. Storum Sigrid Melhuus Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Skorpo Venstre Os Folkebibliotek

3 Sak 90/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 90/06 Behandling i Os Formannskap i møte Formannskapet ønskjer at administrasjonen skal utgreia sak om straumbruken i kommunen til budsjettarbeidet tek til. Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 4 av 64

5 Sak 90/06 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 5 av 64

6 Sak 90/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST tyder budsjettsprekk Allle tal i heile tyder innsparing Ansvar DM Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF VAKSENOPPL OG FLYKTNINGETENEST REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 6 av 64

7 Sak 90/06 REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr juli 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ein budsjettsprekk på 6,1 mill. kr etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag 4,8 mill. kr. Hovudårsaka til dette er at verknadene av lønsoppgjeret ser ut til å verta om lag 4,8 mil. kr høgare enn budsjettert inkludert alle konsekvensar Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få ein budsjettsprekk på ,-. Årsaka til dette er at ein ikkje vil klare å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr ,-. Luranetunet privat del sprekk med ,-. Årsaka til dette er høg pleietyngde på bebuarar. Frå og med september er det Aleris omsorg som drifter denne delen av Luranetunet. Kommunen skal betale ein fastpris pr. månad. Det vil si at kostnadane blir meir stabile og uavhengige av pleietyngde på brukarar. Kostnadane som Os kommune skal betale til Aleris i 2006 ligg på samme nivå som vi betalte til Norlandia siste periode Rådmannen sin stab Eininga kan koma ut med ein budsjettsprekk på om lag kr Avviket kan i hovudsak forklarast med ei langtidssjukemelding der det ikkje er samsvar mellom utgifter, inntektskrav og refundert sjukeløn Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Side 7 av 64

8 Sak 90/ Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på 3,2 mill. kroner på årsbasis. Årsaka til dette overskotet er at vi får høgare inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. Det er mogeleg at noko av dette overskotet kan bli redusert dersom det kjem nye tiltak i haust som vi enno ikkje har oversikt over Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Nore Neset skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr Delar av sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga vil gjera sitt beste for å redusera på underskotet utover hausten. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr I tillegg ser eininga ut til å få sprekk på lønsutgiftene. Dette skuldast i all hovudsak vikarutgifter ved sjukefråvær og deltaking på pålagte møter (i samband med barn med spesielle behov) og kurs. Eininga har og hatt utgifter knytt til sikring av uteområdet i barnehage / sfo (miljøretta helsevern, sikringstiltak). Eininga søkjer om å få desse utgiftene dekt over budsjettet for miljøretta helsevern. Eininga opplever innsparingskravet for 2006 på kr som svært vanskeleg, og ser det ikkje som truleg at dei vil klara verken denne innsparinga eller underskotet frå Side 8 av 64

9 Sak 90/ Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til dette er kjøp av telefonteneste til legevakten frå Hjelp 24. Vidare har vi overført kr ,- til Norsk pasientskadeerstatning. Sistnemnde ordning har ikkje vore budsjettert då dette er ei ny ordning frå og med Kommunen har fått tilsvarande auke i rammetilskot frå staten Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga vil i første omgang bruke tidlegare avsette fond til å dekkja underskotet så langt som mogeleg Pleie- og omsorg Det er usikkert i kva grad eininga makter å selja sengeplassar for ,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr ,- til kr ,- frå Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i Side 9 av 64

10 Sak 90/ Brann- og redning Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Dette skyldast auka mengde brannutrykkingar. Pr. juli har det vore 117 brannutrykkingar mot 86 i heile Det ser ut som talet utrykkingar held seg høgt Kultureininga Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er innbrot på skulane i Os der eigendelen for desse innbrota var kr ,-. Vidare hadde dette ansvarsområdet eigendel på kr ,- i samband med brannen på Luranetunet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet kan koma ut med ein budsjettsprekk på 4,1 mill. kr. Det er pr august framleis ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi må halda utanfor i denne samanhengen. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr august og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på tilnærma kr 2,7 mill. kr. KS sin prognose på frie inntekter i 2006 for Os kommune etter framlegginga av kommuneøkonomiproposisjonen er rekna til kr ,-. Os kommune har budsjettert med til saman kr ,- i frie inntekter for 2006 (skatteinntekter, rammetilskot og inntektsutjamning). Dette området ligg såleis an til ein inntektsauke på nærare 2,7 mill. kr i forhold til budsjettet. Auken skuldast vekst i skatteinntektene, ikkje rammetilskot. Det er von om ytterlegare vekst i skatteinntektene. Vi ventar ny prognose frå KS i september/oktober Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ei innsparing på om lag 0,4 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 9,7 mill. kr etter ein svært god august månad. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene september desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 14,5 mill. kr, altså rundt 0,3 mill. kr meir enn budsjettert. Prognosen vil kunne svinga mykje frå månad til månad. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, men rentene er på veg oppover. Det er usikkert om vi får budsjettert utbyte frå Os Bygg og Eigedom AS kr , men kommunen har i år fått utbyte frå BIR AS med kr Side 10 av 64

11 Sak 91/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak/tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

12 Sak 91/06 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Formannskapet ønskjer at administrasjonen skal utgreia sak om straumbruken i kommunen til budsjettarbeidet tek til. Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 12 av 64

13 Sak 91/06 Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 13 av 64

14 Sak 91/06 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER tyder budsjettsprekk Allle tal i heile tyder innsparing Ansvar DM Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF VAKSENOPPL OG FLYKTNINGETENEST REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 14 av 64

15 Sak 91/06 REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr september 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ein meirinntekt på 4 mill. kr etter finans Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag 4,8 mill. kr. Hovudårsaka til dette er at verknadene av lønsoppgjeret ser ut til å verta om lag 4,8 mil. kr høgare enn budsjettert inkludert alle konsekvensar Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få ein budsjettsprekk på ,-. Årsaka til dette er at ein ikkje vil klare å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr ,-. Luranetunet privat del sprekk med ,-. Årsaka til dette er høg pleietyngde på bebuarar. Frå og med september er det Aleris omsorg som drifter denne delen av Luranetunet. Kommunen betaler nå ein fastpris pr. månad. Det vil si at kostnadane blir meir stabile og uavhengige av pleietyngde på brukarar Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å koma ut i balanse Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Side 15 av 64

16 Sak 91/ Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på 3,2 mill. kroner på årsbasis. Årsaka til dette overskotet er at vi får høgre inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. I statsbudsjett 2007 vart det varsla at tilskotet til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen blir innlemma i rammeoverføring frå og med Tilskotet for hausten 2006 vil også gå ut då dette vert utbetalt etterskotsvis frå staten. Os kommune får ei mindreinntekt på dette i 2006 på om lag 1,2 millioner. Vi prøver så langt som mogeleg å dekkja dette innan eigne rammer, men det reduserte statstilskotet kan medføra at overskotet i BOF eininga vert lågare enn oppgjeve Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Nore Neset skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr Delar av sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Side 16 av 64

17 Sak 91/ Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga vil gjera sitt beste for å redusera på underskotet utover hausten. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr I tillegg ser eininga ut til å få sprekk på lønsutgiftene. Dette skuldast i all hovudsak vikarutgifter ved sjukefråvær og deltaking på pålagte møter (i samband med barn med spesielle behov) og kurs. Eininga har og hatt utgifter knytt til sikring av uteområdet i barnehage / sfo (miljøretta helsevern, sikringstiltak). Eininga søkjer om å få desse utgiftene dekt over budsjettet for miljøretta helsevern. Eininga opplever innsparingskravet for 2006 på kr som svært vanskeleg, og ser det ikkje som truleg at dei vil klara verken denne innsparinga eller underskotet frå Nore Øyane barnetun Lundefossen skule Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til dette er kjøp av telefonteneste til legevakten frå Hjelp 24. Vidare har vi overført kr ,- til Norsk pasientskadeerstatning. Sistnemnde ordning har ikkje vore budsjettert då dette er ei ny ordning frå og med Kommunen har fått tilsvarande auke i rammetilskot frå staten Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på kr ,- på årsbasis. Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga vil bruke tidlegare avsette fond til å dekkja størsteparten av underskotet Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på ,-. Eininga makter ikkje å selja sengeplassar for ,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus. Side 17 av 64

18 Sak 91/ Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Arealbruk Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr ,- til kr ,- frå Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i Brann- og redning Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Dette skyldast auka mengde brannutrykkingar. Pr. september har det vore 160 brannutrykkingar mot 159 i heile Det ser ut som talet utrykkingar held seg høgt Kultureininga Flyktningmottak: Visar til vedtak i sak 33/06, Flyktningtenesta i Os: Evaluering av introduksjonsordninga - eventuell ny busetting av flyktningar, der det blei bestemt at Formannskapet skulle få rekneskapsrapport på flyktningområdet kvart kvartal. Førre rapport vart avlevert i juni Busetting Det ligg føre UDI-vedtak om busetting av 4 flyktningar. 3 (1 barn) har allereie kome til kommunen og 1 er venta i løpet av oktober månad. Av desse har 3 kome på familiegjenforening og ein kjem frå Bulken asylmottak. Dei er alle afghanarar. Dette er ei gruppe som me ynskjer å auka. Flyktningtenesta har kvar veke kontakt med asylmottak i regionen og har planlagt ny busetting (6 personar) opp mot november/desember Introduksjonsprogrammet Pr. 28. september 2006 deltek det 7 flyktningar i eit introduksjonsprogram. Frå oktober vil talet auka til 10 deltakarar. Majoriteten av programdeltakarane er i dag kvinner (5 kvinner og 2 menn). Det har vore 19 programdeltakarar i ordninga i perioden (1.8.). 13 av desse er i dag i fast arbeid. Resultat lokalt - 68% i arbeid eller utdanning. Resultat nasjonalt - 53% til arbeid eller utdanning (kjelde: IMDI). Introduksjonsstønad I oktober vil 7 programdeltakarar få utbetalt introduksjonsstønad. I november vil dette auka til 10 personar. Dette på grunn av at dei som starta i programmet (eller som har kome tilbake frå svangerskapspermisjon) i oktober først vil få utbetalt stønad i november (etterskotsvis utbetaling). "Med blikk for arbeid" Os kommune har fått tildelt nye prosjektmidlar frå IMDI - kr , der målet er å skapa raskast mogleg overgang frå introduksjonsordninga til arbeidslivet, i tillegg til å førebyggja at nokon sluttar i arbeid. Utviklinga som ein har sett når det gjeld å kvalifisera programdeltakarar til fast arbeid held fram, og rekneskapsprognosane ser positive ut. Området vil gå i balanse i Side 18 av 64

19 Sak 91/ Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er innbrot på skulane i Os der eigendelen for desse innbrota var kr ,-. Vidare hadde dette ansvarsområdet kostnader på kr ,- i samband med brannen på Luranetunet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein budsjettsprekk på 4 mill. kr. Det er pr september framleis ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi må halda utanfor i denne samanhengen. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr september og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på om lag kr 10,7 mill. kr. KS har oppdatert sin prognose vedk. frie inntekter og teke omsyn til den gode skatteveksten som er i landet. For Os kommune viser prognosen at våre frie inntekter (skatt + rammetilskot) ser ut til å verta om lag 10,7 mill. kr høgare enn budsjettert. Auken skuldast vekst i skatteinntektene, ikkje i rammetilskotet Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 3 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 13,6 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene oktober desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 17,2 mill. kr, altså rundt 3 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, og det kan vera at vi får ei innsparing, men vi ser at rentene er på veg oppover. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 19 av 64

20 Sak 92/06 MØTEBOK INVESTERINGSRAPPORT PR JULI 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 06/825 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 65/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

21 Sak 92/06 Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os kommunestyre i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Behandling i Os Formannskap i møte Samrøystes tilråding som innstillinga. Kommunestyret tek saka som melding. Side 21 av 64

22 Sak 92/06 Vedlegg: 1. Investeringsrapport pr juli taldel Saksopplysningar: Vedlagt følgjer investeringsrapport pr juli Dei fleste prosjekta ser ut til gå innafor den budsjetterte ramma, men som vi har peika på i tidlegare rapporter er det eit par prosjekt innafor oppvekstsektoren som har problem. Nytt i denne rapporten er at og nokre tekniske anlegg slit litt økonomisk Søfteland skule Som nemnt i fleire saker før har dette prosjektet blitt monaleg dyrare enn budsjettert. Det vert vist til eiga sak om dette K-53/06 der og overskridingane i 2005 er dekka inn. I år har vi sett for oss at det ville koma sluttrekningar med storleik ca kr ,- og at prosjektet etter det ville vera avslutta også økonomisk. Vi må diverre no varsla at prosjektet ser ut til å koma ut med ei underdekning på ca. kr ,- i Årsaka til dette er mistydingar rundt kunstnarleg utsmykning. Arbeidet har i løpet av prosessen blitt utsett og seinare avbestilt men er no utført Kjøp av grunn til barnehage Utgifter for å sikra ny adkomst til barnehagen i Lysefjorden manglar budsjettdekning Søfteland barnehage Arbeidet med å oppgradera barnehagen slik at den tilfredsstiller krava til miljøretta helsevern er venta ferdigstilt i løpet av september. Som nemnt før er det oppdaga fleire lekkasjeskadar i golv og veggar, noko som har medført at rørsystemet måtte skiftast ut. Forsikringsselskapet vårt har gått med på å dekka delar av skadeomfanget, men vi veit ikkje med kor stort beløp. Pr i dag varslar vi ein budsjettsprekk på kr ,-, men vi strekar under at talet er usikkert VVA anlegg Nordstrøno I K-sak 67/06 vart det gjort vedtak om å byggja fortau frå Nore Øyane skule til krysset Ervikane/Nordstrøno kai utan tillegg til sjølve kostnadsramma. Det vart og gjort følgjande tilleggspunkt Evt. løyving utanom dette vert å fremja som eiga sak. Det synast klårt at det er for lite vegmidlar i prosjektet. I samband med sluttoppgjer vil det verta fremja sak om full finansiering / Rullering av hovudplan vatn og kloakk Vi vil varsla om at arbeidet med hovudplanane kan verta dyrare enn budsjettert. Ei evt. tilleggsløyving vil finansierast innafor vass- og kloakk sektoren / VVA anlegg Ådnadalen - Ulven Grunna dårlege grunn forhold og meir omfattande arbeid med bekkelukking er det trong for tilleggsløyving til vass- og kloakkdelen av prosjektet. Ei evt. tilleggsløyving vil finansierast innafor vass- og kloakk sektoren. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 22 av 64

23 Sak 93/06 MØTEBOK SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - OS RØDE KORS EIENDOM AS Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 06/1175 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 156/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre finn å ikkje kunne innvilga søknaden om kommunal garanti stor kr ,- for lån til bygging av nytt Røde Kors-hus. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

24 Sak 93/06 Behandling i Os Formannskap i møte Formannskapet drøfta søkjaren sitt ønskje om å trekkja saka. Dette vart ikkje teke til følgje. Samrøystes tilråding som innstillinga. Os kommunestyre finn å ikkje kunne innvilga søknaden om kommunal garanti stor kr ,- for lån til bygging av nytt Røde Kors-hus. Side 24 av 64

25 Sak 93/06 Vedlegg: 1. Brev frå Os Røde Kors Eiendom AS av Brev frå Os Røde Kors Eiendom AS av Utrykt vedlegg: Brev frå Os kommune (førebelse svar) av og Saksopplysningar: Os Røde Kors Eiendom AS har i brev av og søkt om kommunal garanti stor kr ,- for lån til bygging av nytt Røde Kors hus. Om søknaden Os Røde Kors har beslutta å byggja eit nytt Røde Kors hus. Bygget skal tena som eit nytt husvære for Os Røde Kors, men er og meint å vera ei ny finansieringsbase for laget ved at delar av bygget skal leigast ut. Helse Bergen vil vera største leigetakar med 399 m2; dei vil nytta lokala til ambulanseteneste. Os kommune har til handsaming sak om leige av vel 80 m2 til legevaktlokale. Os Røde Kors har sett det som tenleg å skipa eit nytt heleigd dotterselskap Os Røde Kors Eiendom AS som skal stå for bygging og drift av bygget. Det er aksjeselskapet som har søkt om kommunal garanti. Det er lagt ved eit driftsbudsjett som viser at selskapet ser for seg å koma ut med eit årleg overskot på vel kr. Dette føreset at alle areal vert leigd ut (pr i dag står 72 m2 ledig). Eit overskot i aksjeselskapet vil i følgje søknaden gå uavkorta til lokallaget. Økonomisk vurdering Ut frå driftsbudsjettet som er sett opp, vil dei årlege husleigeinntektene frå dei offentlege leigetakarane aleine dekkja størsteparten av dei årlege utgiftene til bygget (kostnad med avskriving ser riktignok ikkje ut til å vera med). Investeringa ser såleis ut til å ha eit trygt økonomisk fundament. Spørsmålet om næringsverksemd Kommunelova si 51 hindrar kommunane i å kunne gje kommunal garanti til føremål som kan reknast som næringsføremål. Det finst ikkje høve til å gje dispensasjon, og fortolkningane av kva som fell inn under næringsverksemd er ikkje alltid like enkle. Os Røde Kors har valt å skipa eit aksjeselskap til å stå for bygging og drift av bygget. Valet om å skipa aksjeselskap gjer denne saka vanskeleg. Lova er i utgangspunktet ikkje til hinder for å gje kommunal garanti til eit aksjeselskap, men det at selskapet budsjetterer med eit overskot som skal overførast til morselskapet (dvs at aksjeselskapet skal tena som finansieringsbase for laget) gjer at verksemda vert å sjå på som næringsverksemd, sjølv om morselskapet i dette tilfellet driv veldedig arbeid. Ein måte å omgå dette regelverket på er at aksjeselskapet kan ta inn i vedtektene sine at verksemda skal drivast utan vinst for eigar i garantiperioden og at eit evt. overskot såleis må behaldast i selskapet og ikkje delast ut til eigar. Dette er ein metode som er nytta ved fleire høve, og som vil kunne verta godkjent av staten v/fylkesmannen. Spørsmålet er om Os Røde Kors vil vera tent med ei slik løysing, då det er eit poeng for dei at utleigeverksemda skal generera inntekter til bruk for veldedig arbeid. Ei evt. garanti må i beløp og vera avgrensa til den delen av eigedomen som vert brukt til offentlege og veldedige føremål, då ein garanti ikkje kan omfatta utleige til ordinær forretningsverksemd. Side 25 av 64

26 Sak 93/06 Tilråding Som vi har prøvd å gjera greie for ovanfor reiser denne garantisøknaden ein del vanskelege spørsmål med omsyn til næringsverksemd. Slik vi ser det er det ikkje høve til å gje kommunal garanti til aksjeselskapet dersom ein planlegg å overføra overskotet til Os Røde Kors. Ei vedtektsendring der selskapet forpliktar seg til å driva verksemda utan vinst for eigarane kan synast som lite tenleg for Os Røde Kors. Konsekvensane for Os Røde Kors dersom kommunen ikkje gjev garanti vil truleg vera ei noko høgare rente på lånet. Vi veit ikkje kor mykje høgare, men tidlegare saker har vist at skilnaden har vore om lag 0,5%. Ei høgare rente vil svekka driftsresultatet til selskapet, og indirekte Os Røde Kors sitt arbeid, men summane vert neppe dramatiske. Med bakgrunn i saksutgreiinga vil rådmannen rå kommunestyret til å ikkje innvilga søknaden om kommunal garanti i dette tilfellet. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 26 av 64

27 Sak 94/06 MØTEBOK PLAN FOR FULL BARNEHAGEDEKNING Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 06/1944 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 172/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Det vert oppretta ei tverrfagleg gruppe som skal utarbeida plan for korleis kommunen møter potensielle utbyggjarar. Telledato for barnehagedekning vert 2 gonger i året. Endringar/auke i tal born på venteliste vert signalisert til potensielle utbyggjarar. Kommunestyret ber om at det vert sett av areal for barnehageformål i pressområda. (Søre Neset/Halhjem, Nore Neset og Lysekloster/Endelausmarka.) Kommunestyret ber administrasjonen fremja sak vedk. framtidig utvikling av Flåten og Os barnehage, samt evt. utbygging av Nore Øyane barnetun og Halhjem barnetun. Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

28 Sak 94/06 Behandling i Os Formannskap i møte Ordførar Terje Søviknes (FrP) kom med følgjande tilleggsframlegg: Ny ekstra setning i 4. kulepunkt: Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar i sentrumskrinsen. Innstillinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteke. Ordføraren sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke. Det vert oppretta ei tverrfagleg gruppe som skal utarbeida plan for korleis kommunen møter potensielle utbyggjarar. Telledato for barnehagedekning vert 2 gonger i året. Endringar/auke i tal born på venteliste vert signalisert til potensielle utbyggjarar. Kommunestyret ber om at det vert sett av areal for barnehageformål i pressområda. (Søre Neset/Halhjem, Nore Neset og Lysekloster/Endelausmarka.) Kommunestyret ber administrasjonen fremja sak vedk. framtidig utvikling av Flåten og Os barnehage, samt evt. utbygging av Nore Øyane barnetun og Halhjem barnetun. Administrasjonen må under dette vurdera om eksisterande kommunale barnehagar kan erstattast av ein eller fleire nye, større og moderne private barnehagar. Side 28 av 64

29 Sak 94/06 Prosjektgruppa sine medlemmer Simen Soltvedt, konsulent Bestillar- og forvaltarkontoret Aina Haugland, einingsleiar Kommunetorget Inger Marie Kvalvaag, styrar Søre Neset korttidsbarnehage (privat) Grethe Lemme, styrar Flåten barnehage (kommunal) Ole Andreas Vorland, Arealbruk Kjelder Tal barn på søkjarliste etter krins og aldersgruppe Tal frå rapport om framskrevet folketal i Os kommune Lov om barnehagar (Barnehageloven) Veileder - godkjenning av barnehagar Situasjonskart over krinsane i Os kommune Opplysningar frå andre kommunar Opplysningar om planlagd utbygging/etablering av barnehagar. Bakgrunn for rapporten Kommunestyret vedtok i samband med budsjettsaka i desember 2005 oppstart av eit prosjekt som skal laga ein plan for full barnehagedekning i Os kommune. Dei folkevalde i Os ønskjer full dekning og plass til alle som vil ha barn i barnehage. Prosjektoppstart var Planen for full barnehagedekning skal behandlast i kommunestyret i november I følgje Lov om barnehagar (barnehagelova) 8 har kommunen plikt til at det er eit tilstrekkeleg tal barnehageplassar for barn i alderen 0-5 år. Prosjektet Full barnehagedekning skal laga ein plan for korleis ein kan få full barnehagedekning i Os kommune og i kva tidsperspektiv dette er mogeleg å få til. Prosjektet skal ta utgangspunkt i forventa folketalsutvikling skissert i rapport om framskrive folketal Os kommune Prosjektet skal skissera behovet for å etablera nye barnehageplassar i tråd med den forventa veksten i folketalet i aldersgruppa 0-5 år. Informasjon om barnehagetilbodet i Os I Os er det i dag 17 barnehagar. 7 av desse er kommunale, 9 er private og 1 er eigd av Helse Bergen. I 2005 vart det opna 120 nye barnehageplassar i kommunen, fordelt på nye barnehagar i Kuvågen, på Søfteland og ny avdeling ved Lysekloster barnetun. Ved oppstart barnehageåret 2005/06 hadde Os kommune full dekning av barnehageplassar for alle over 3 år, medan det var kø for barn under 3 år. Auka tilflytting og reduksjon i kostnaden med barnehageplass har, saman med fleire andre årsaker, ført til at i barnehageåret 2005/2006 var det ventelister for begge aldersgrupper. Mange av barnehagane i kommunen er i tilknytning til E-39, medan tilbodet i krinsane er avgrensa. Side 29 av 64

30 Sak 94/06 Nyetableringar i 2006 I januar opna Kuvågen barnehage ei ny avdeling med 21 plassar. I slutten av juli opna Sælehaugen barnehage med 43 plassar og i slutten av september opna Kuventræ barnehage med 200 plassar. Desse plassane er no fylte opp. I tillegg planlegg Puslebiten familiebarnehage på Nore Neset opning av 10 plassar i november Framtidig auke i barnehageplassar Søre Neset korttidsbarnehage skal byggja ny barnehage med 3 avdelingar. Forventa opning våren Lysekloster barnetun skal utvidast med ei avdeling. Kommunen held på med innhenting av anbod. Mål og delmål Gruppa har i definisjonen av full barnehagedekning valt å sidestilla omgrepa full barnehagedekning og full behovsdekning. Sidan føresette er mest kjende med omgrepet full barnehagedekning, har vi vald å bruka dette vidare i rapporten. Definisjon av full barnehagedekning: Full barnehagedekning er når alle barn som står på søkjarliste ved hovudopptak, får tilbod om plass i ein av dei barnehagane som det er søkt på Skulle det visa seg at det er ledig kapasitet i ein barnehage etter hovudopptak, vil kommunen kunna tilby plass til søkjarar som ikkje har søkt denne barnehagen. Vi meiner at full barnehagedekning er ein stegvis prosess: Steg 1 Full barnehagedekning i følgje definisjon. Steg 2 Full barnehagedekning i følgje definisjon i den plasstorleik dei ønskjer. Steg 3 Full barnehagedekning i følgje definisjon i den barnehagen som føresette ønskjer og i den plasstorleik dei ønskjer. Pr i dag er vi i Os kommune kome til steg 2. Nesten alle born som ønskjer det, har fått plass i barnehage, og dei fleste har fått den plasstorleiken dei ønskjer. Utfordringa er å kunna tilby plass i den barnehagen føresette primært ønskjer. Dette trur vi er vanskeleg å få til, sidan barnehagane ikkje er geografisk likt fordelte som skulane. Dekningsgrad i dag Tabellen nedanfor syner tal barn i barnehage, tal barn på søkjarliste og dekningsgrad pr Med dekningsgrad meiner vi kor mange barn av den totale søkjarmassen som faktisk har barnehageplass. Tabellen skil mellom store barn (3-6 år) og små barn (0-3 år). Dette har med tilskot og korleis barnehagane organiserer verksemda si. Barn under 3 år krev betre vaksendekning og større leikeareal. Som hovudregel kan ein seia at eit småbarn tel som 2 store når det gjeld vaksendekning. Side 30 av 64

31 Sak 94/06 Barn u/ 3 år Barn o/3 år Sum Andel småbarn Tal barn i kommunale barnehagar ,58% Tal barn i private barnehagar ,69% SUM ,60% Barn utan barnehageplass pr Dekningsgrad pr ,86% 99,53% 97,78% Tal barn registrert med bustadadresse i Os kommune pr Tal barn som ikkje står som søkjarar eller har plass i barnehage pr Totalt er det 796 barn som har barnehageplass i Os kommune pr Tal barn på søkjarliste som ikkje har fått tilbod om plass i barnehage pr er 34 barn. Den totale dekningsgraden er 97,78%. Tal barn på søkjarlista tek utgangspunkt i behovsdato for barnehageplass. Dekningsgraden vil difor kunne endra seg i løpet av barnehageåret. Føresette kan endra behovsdatoen. Dekningsgraden vil vera best etter hovudopptaket kvart år, og vil verta redusert etter kvart som nye barn søkjer om barnehageplass i løpet av barnehageåret. Endring i dekningsgrad gjeld særleg for småbarnsgruppa. Barn med plass i Kuventræ barnehage er ikkje teke med i denne tabellen. Ved oppstart hadde 119 små barn og 44 store barn fått plass i Kuventræ barnehage. Kunnskapsdepartementet har barnehagerapportering i september kvart år. I teljinga skal kommunane innrapportera ventelisteopplysningar og skil søkjarane i 4 kategoriar. I tillegg syner tabellen tal søkjarar frå andre kommunar. Pr er situasjonen følgjande: Tal barn som har barnehageplass, men som står som søkjar til annan barnehage med behovsdato før Tal barn som per har søkt om barnehageplass, men ikkje fått det Tal barn som har fått tilbod om plass, men takka nei, med behovsdato Tal barn på venteliste som ikkje ønskjer plass for etter Under 3 år Over 3 år Totalt Søkjarar utanfor Os Tabellen syner at det pr er totalt 25 barn på søkjarliste med behovsdato før , der flest er småbarn. Tabellen skil mellom barn som ikkje har fått tilbod om plass i det heile og dei som har fått tilbod. Full dekning tek utgangspunkt i tilbod om plass. Dersom føresette takkar nei til plasstilbod, vil kommunen likevel kunna hevda å ha full barnehagedekning. Teljinga skil også mellom søkjarar som bur i Os kommune og søkjarar som ikkje bur i kommunen. For at barnehagane skal kunna ta inn barn frå andre kommunar (hovudsakeleg Fusa, Samnanger og Bergen), må det ikkje vera fleire søkjarar til barnehagen Side 31 av 64

32 Sak 94/06 som bur i Os. 48 barn som har barnehageplass står som søkjarar til andre barnehagar. Årsaka kan m.a. vera at barnet ikkje har fått fyrste ønsket sitt eller at familien har flytta til annan krins. Faktorar som påverkar behovet for barnehageplassar Målet om full barnehagedekning som kan vera vanskeleg å planleggja fordi behovet for barenehageplassar er eit variabelt mål. Faktorar som påverkar behovet er mellom anna: Kontantstøtte Kontantstøtta har ført til at ein del føresette ikkje har behov for barnehageplass i ein kortare eller lengre periode. Kontantstøtta kan nyttast til barnet fyller 3 år. Ein auke eller nedgang i kontantstøtta vil få verknad på tal småbarn på søkjarlista til barnehageplass. Pris på barnehagetilbodet Staten har 2 gongar regulert maksprisen i barnehagesektoren. I 2003 vart maksprisen sett til kr. 2750,- kroner for full plass i barnehage. Frå og med vart maksimalprisen yttarlegare redusert til kr ,-. Alle barnehagane i Os kommune held seg innanfor makspris for heildagstilbod i barnehage. Reduksjon i prisen vil føra til større etterspurnad etter barnehageplassar, samt at fleire vil ønskja større plasstorleikar. Spørsmålet er om når vi nasjonalt oppnår full barnehagedekning! Ei endring i maksimalprisen vil truleg fyrst skje når det på nasjonalt nivå er full barnehagedekning med dagens maksimalpris. Siste signal frå Regjeringa er at maksimalprisen vil auka med 80 kroner frå kr til kr Fleire parti har skissert tankar om rett til gratis barnehageplass 20 timar i veka eller at barnehage vert ein rett og plikt på lik linje med skulegong. Dersom det blir realitet vil det verkeleg påverka behovet. Pressområde Prosjektet tek utgangspunkt i pressområde nemd i Rapport om framskrive folketal i Os kommune Tabellen under syner forventa auke i aldergruppa 0-5 år i krinsane dei neste 8 åra. Barn i krins i dag Forventa auke i krins Forvent auke i krins Søfteland Lysefjorden Nore Øyane Søre Øyane Søre Neset/Halhjem Nore Neset Kuventræ Osøyro Hegglandsdalen Totalt Plass i krins i dag Forventa auke i aldersgruppa 0-5 år dei neste 4 åra er 99 barn, og for perioden 2011 til 2015 er talet 114 barn. Dersom prognosen slår til og alle desse barna ønskjer barnehageplass vil dette føra til eit auka behov for barnehageplassar på over 200 plassar. I tillegg må vi ta høgde for dei som i dag ikkje har barnehageplass og som heller ikkje søkjer om plass, kan ønskje plass i framtida. Side 32 av 64

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT - MOT LOKALSAMFUNN MED MOT 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/07 07/2290 PILOTPROSJEKT -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING AV TIDLEGARE ÅRS MEIRFORBRUK - INVESTERINGSREKNESKAPEN OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.11.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 107/07 07/790 DEKNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Frå: 09.00 til 16.00 Frammøtte: Forfall: Leiar Hedevig Holst (H), Stig Nilsen (FrP), Kari Fjellstad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS VALSTYRE Møtestad: Nore Neset Aktivitetshus NB. MERK STADEN! Møtedato: 13.05.03 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0008/03 03/00236 PARTISERVICE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Luranetunet Møtedato: 11.03.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Hedevig Holst Stig Endre

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR 1125 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Terje Hermansen (A) Vara som møter: Nils-Olav Nøss (A) Tillegg SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER OM TILSKOT 1912 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 27.06.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 128/06 06/549 SØKNADER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 38/09 09/163 INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM OS OG SAMNANGER OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.05.2009 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss Vara som møter: Nils Gunnar Drange Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.06.2008 Frå: 14.00 til 16.30 Frammøtte: Leir Jorun Klausen, Asbjørn Nicolaysen, Ruth Solberg,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859 OMSTILLING - OPPRETTING AV STILLINGSBANK OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2040 Tid: Kl. 18.00 i formannskapssalen SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 07/2859

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 40/07 07/735 FORVALTNINGSREVISJON "OS BYGG OG EIGEDOM AS" 697

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 40/07 07/735 FORVALTNINGSREVISJON OS BYGG OG EIGEDOM AS 697 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Osbadet KF Møtedato: 19.06.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Unnvar Bakke (Ap) Vara som møter: Gunvor S. Sæbø (Ap) SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til OS KOMMUNE Organisasjonseining Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.05.2007 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes FO Varaordførar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/06 05/1345

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2007 1405 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.10.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 122/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer