MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399"

Transkript

1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl med Os Sokneråd. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER /06 06/125 PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER /06 06/1948 SØKNAD OM MIDLER TIL OMBYGGING AV DELAR AV HAUGSHEIM 169/06 06/1928 OSELVARVERKSTADEN - BUDSJETTAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN 170/06 05/2076 STORESTRAUMEN-ULVENSKIFTET - VA-ANLEGG I GANG- OG SYKKELVEG /06 06/1846 SØKNAD OM STØNAD TIL UTLÅNSPARAPLYAR - TAKIOS /06 06/1944 PLAN FOR FULL BARNEHAGEDEKNING /06 04/1982 BREIDBAND I OS /06 06/1970 OS HAMN VEST - PROSJEKTORGANISERING /06 06/1161 BUDSJETT2007/ ØKONOMIPLAN /06 06/2 POLITISK KVARTER /06 06/3 NÆRINGSLIVETS KVARTER 2459 ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møter for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar Lisbeth L. Axelsen Medlem Aase Lønningdal Medlem Laila Marie Reiertsen Medlem Børge Lunde Medlem Borghild Borgen Medlem Ruth Elin Andersen Midtbø Medlem Tore Rykkel Medlem Øystein Nordvik Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann

3 Sak 166/06 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 06/127 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 64/06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS /06 Os kommunestyre PS /06 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS 166/06 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalet: Formannskapet ønskjer at administrasjonen skal utgreia sak om straumbruken i kommunen til budsjettarbeidet tek til. Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

4 Sak 166/06 Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER tyder budsjettsprekk Allle tal i heile tyder innsparing Ansvar DM Hiå - Rekn År - Bud Avvik Rekn FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER KONKURRANSEUTSATTE VERKSEMDER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF VAKSENOPPL OG FLYKTNINGETENEST REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2006 DRIFTSREKNESKAPEN Side 4 av 40

5 Sak 166/06 Rekneskapsrapport pr september 2006 viser at rekneskapen for 2006 kan koma ut med ein meirinntekt på 4 mill. kr etter finans Folkevalde organ Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Fellesutgifter Ansvarsområdet kan få ein budsjettsprekk på om lag 4,8 mill. kr. Hovudårsaka til dette er at verknadene av lønsoppgjeret ser ut til å verta om lag 4,8 mil. kr høgare enn budsjettert inkludert alle konsekvensar Konkurranseutsette verksemder Konkurranseutsette verksemder vil truleg få ein budsjettsprekk på ,-. Årsaka til dette er at ein ikkje vil klare å nå det budsjetterte innsparingskravet vedkomande konkurranseutsetting på kr ,-. Luranetunet privat del sprekk med ,-. Årsaka til dette er høg pleietyngde på bebuarar. Frå og med september er det Aleris omsorg som drifter denne delen av Luranetunet. Kommunen betaler nå ein fastpris pr. månad. Det vil si at kostnadane blir meir stabile og uavhengige av pleietyngde på brukarar Rådmannen sin stab Eininga ser ut til å koma ut i balanse Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Reinhaldseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Økonomieininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Organisasjonseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kundeombod Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Bestillar- og forvaltareininga Eininga ser ut til å få eit overskot i høve til budsjett på 3,2 mill. kroner på årsbasis. Årsaka til dette overskotet er at vi får høgre inntekter for ekstra ressurskrevjande brukarar enn det som er budsjettert, i tillegg til at eit tiltak for ein ekstra ressurskrevjande brukar er opphørt. I statsbudsjett 2007 vart det varsla at tilskotet til særskilt språkopplæring for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen blir innlemma i rammeoverføring frå og med Tilskotet for hausten 2006 vil også gå ut då dette vert utbetalt etterskotsvis frå staten. Os Side 5 av 40

6 Sak 166/06 kommune får ei mindreinntekt på dette i 2006 på om lag 1,2 millioner. Vi prøver så langt som mogeleg å dekkja dette innan eigne rammer, men det reduserte statstilskotet kan medføra at overskotet i BOF eininga vert lågare enn oppgjeve Hegglandsdalen skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Søre Øyane skule Eininga ser ut til å få ei innsparing på om lag kr Innsparinga skuldast lågare forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Nore Neset skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Os skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr Delar av sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Sprekken skuldast høgare pris og forbruk på straum i høve til det vi la til grunn i budsjettet Søfteland skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søre Neset skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Halhjem barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lysekloster barnetun Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga vil gjera sitt beste for å redusera på underskotet utover hausten. Eininga har drege med seg eit underskot frå 2005 på kr I tillegg ser eininga ut til å få sprekk på lønsutgiftene. Dette skuldast i all hovudsak vikarutgifter ved sjukefråvær og deltaking på pålagte møter (i samband med barn med spesielle behov) og kurs. Eininga har og hatt utgifter knytt til sikring av uteområdet i barnehage / sfo (miljøretta helsevern, sikringstiltak). Eininga søkjer om å få desse utgiftene dekt over budsjettet for miljøretta helsevern. Eininga opplever innsparingskravet for 2006 på kr som svært vanskeleg, og ser det ikkje som truleg at dei vil klara verken denne innsparinga eller underskotet frå Nore Øyane barnetun Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Lundefossen skule Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Side 6 av 40

7 Sak 166/ Os barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Søfteland barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Nore Neset barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Flåten barnehage Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til dette er kjøp av telefonteneste til legevakten frå Hjelp 24. Vidare har vi overført kr ,- til Norsk pasientskadeerstatning. Sistnemnde ordning har ikkje vore budsjettert då dette er ei ny ordning frå og med Kommunen har fått tilsvarande auke i rammetilskot frå staten Rehabiliteringseininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Tenester til barn og unge Eininga ser ut til å ein budsjettsprekk på kr ,- på årsbasis. Vi har i 2006 sett ein kraftig tendens til at behova for tiltak frå barneverntenesta aukar. Omfattande tiltak rundt barn som bur heime har hatt spesielt stor kostnadsauke. Også kostnader for barn i institusjon/fosterheim aukar. Eininga vil bruke tidlegare avsette fond til å dekkja størsteparten av underskotet Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på ,-. Eininga makter ikkje å selja sengeplassar for ,-, som ligg inne i økonomiplanen. Årsaka til dette er stort press i open omsorg med mange som venter på langtids- og korttidsplass samstundes som eininga må ta hand om sjuke personar som blir utskriven frå Haukeland sjukehus Idrettsvegen / bolig Moberg Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kuhnletunet Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis Arealbruk Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein kraftig auke i festeavgiftene. Statsskog har på vegner av grunneigar Opplysningsvesenets fond regulert festeavgifta for Os Prestegard (Banktjørnhaugen) frå kr ,- til kr ,- frå Os kommune sine festekontraktar med bebuarane kan ikkje regulerast før i Brann- og redning Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Dette skyldast auka mengde brannutrykkingar. Pr. september har det vore 160 brannutrykkingar mot 159 i heile Det ser ut som talet utrykkingar held seg høgt. Side 7 av 40

8 Sak 166/ Kultureininga Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Flyktningmottak: Visar til vedtak i sak 33/06, Flyktningtenesta i Os: Evaluering av introduksjonsordninga - eventuell ny busetting av flyktningar, der det blei bestemt at Formannskapet skulle få rekneskapsrapport på flyktningområdet kvart kvartal. Førre rapport vart avlevert i juni Busetting Det ligg føre UDI-vedtak om busetting av 4 flyktningar. 3 (1 barn) har allereie kome til kommunen og 1 er venta i løpet av oktober månad. Av desse har 3 kome på familiegjenforening og ein kjem frå Bulken asylmottak. Dei er alle afghanarar. Dette er ei gruppe som me ynskjer å auka. Flyktningtenesta har kvar veke kontakt med asylmottak i regionen og har planlagt ny busetting (6 personar) opp mot november/desember Introduksjonsprogrammet Pr. 28. september 2006 deltek det 7 flyktningar i eit introduksjonsprogram. Frå oktober vil talet auka til 10 deltakarar. Majoriteten av programdeltakarane er i dag kvinner (5 kvinner og 2 menn). Det har vore 19 programdeltakarar i ordninga i perioden (1.8.). 13 av desse er i dag i fast arbeid. Resultat lokalt - 68% i arbeid eller utdanning. Resultat nasjonalt - 53% til arbeid eller utdanning (kjelde: IMDI). Introduksjonsstønad I oktober vil 7 programdeltakarar få utbetalt introduksjonsstønad. I november vil dette auka til 10 personar. Dette på grunn av at dei som starta i programmet (eller som har kome tilbake frå svangerskapspermisjon) i oktober først vil få utbetalt stønad i november (etterskotsvis utbetaling). "Med blikk for arbeid" Os kommune har fått tildelt nye prosjektmidlar frå IMDI - kr , der målet er å skapa raskast mogleg overgang frå introduksjonsordninga til arbeidslivet, i tillegg til å førebyggja at nokon sluttar i arbeid. Utviklinga som ein har sett når det gjeld å kvalifisera programdeltakarar til fast arbeid held fram, og rekneskapsprognosane ser positive ut. Området vil gå i balanse i Bygg og eigedom Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr ,-. Årsaka til denne sprekken er innbrot på skulane i Os der eigendelen for desse innbrota var kr ,-. Vidare hadde dette ansvarsområdet kostnader på kr ,- i samband med brannen på Luranetunet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein budsjettsprekk på 4 mill. kr. Side 8 av 40

9 Sak 166/06 Det er pr september framleis ført svært lite investeringsutgifter som gjev momskompensasjon utanom badeanlegget, som vi må halda utanfor i denne samanhengen. I vår prognose har vi lagt til grunn bokførte tal pr september og forlenga dei ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å koma ut med ein meirinntekt på om lag kr 10,7 mill. kr. KS har oppdatert sin prognose vedk. frie inntekter og teke omsyn til den gode skatteveksten som er i landet. For Os kommune viser prognosen at våre frie inntekter (skatt + rammetilskot) ser ut til å verta om lag 10,7 mill. kr høgare enn budsjettert. Auken skuldast vekst i skatteinntektene, ikkje i rammetilskotet Finans Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 3 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 14,2 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2006, dvs. ca. 1,19 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 13,6 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene oktober desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 17,2 mill. kr, altså rundt 3 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld rente- og avdragsutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte, og det kan vera at vi får ei innsparing, men vi ser at rentene er på veg oppover. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 9 av 40

10 Sak 167/06 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2006 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 06/125 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 43/06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS /06 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet tek saka som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

11 Sak 167/06 Vedlegg: 1. Rapport frå Grieg Investor for september 2006 Saksopplysningar: Verdien på porteføljen til kommunen auka med 1,67% i september, noko som utgjer om lag 3,9 mill. kr. Hittil i år har vi oppnådd ei avkastning på 5,77%, det vil seia om lag 13,6 mill. kr. Bank/rentefond Om lag 13% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Rentefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,23%, det same som referanseindeksen. Hittil i år har rentefonda hatt ei avkastning på 1,98%. Obligasjonsfond Om lag 33% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Obligasjonsfonda har denne månaden hatt ei avkastning på 0,4%, noko som er betre enn referanseindeksen på 0,28%. Hittil i år har obligasjonsfonda hatt ei avkastning på 1,73%. Hedgefond Om lag 11% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Hedgefondet har i rapporteringsmånaden hatt ei avkastning på 0,04%, noko som er dårlegare enn referanseindeksen på 0,41%. Hittil i år har hedgefonda hatt ei avkastning på 6,95%. Aksjefond Om lag 43% av porteføljen vår er for tida plassert i denne aktivaklassen. Aksjefonda har denne månaden hatt ei avkastning på 3,57%, noko som er betre enn referanseindeksen på 1,73%. Utanlandske fond har samla sett best avkastning denne månaden. Hittil i år har aksjefonda hatt ei avkastning på 10,26% fordelt med 13,08% på norske fond og 20,35% på utanlandske fond. OVERSIKT OVER PORTEFØLJE SEPTEMBER 2006 Tal i heile tusen Aksjefond % Hedgefond % Obligasjonsfond % Rentefond m.v % % Side 11 av 40

12 Sak 168/06 MØTEBOK SØKNAD OM MIDLER TIL OMBYGGING AV DELAR AV HAUGSHEIM Saksbehandlar: Birgit Nora Holsen Arkiv: 614 H47 Arkivsaksnr.: 06/1948 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 168/06 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at det vert søkt om tilskot og lån til ombygging av delar av Vestre Lurane 10, Haugsheim. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

13 Sak 168/06 Vedlegg: 1. Kostnadsoverslag 2. Skisse for ombygging 3. Følgjeskriv til skissa Saksopplysningar: I Bustadpolitisk handlingsplan er konklusjonen i punkt : Prosjektgruppa vil rå til at PU eininga for Vestre Lurane bufellesskap må utarbeida planar for utbygging av Haugsheim til bustad for 4 utviklingshemma... Dette har ikkje vore gjort då huset har vore disponert av Eining for Psykiatriske og sosiale tenester. Det har heller ikkje vore lagt andre planar eller gjennomført tiltak for å imøtekoma søknadane om bustad for dei utviklingshemma. Vurdering: Det er ønskjeleg å bygga om den delen av Vestre Lurane 10 som ligg nærast Vestre Lurane bufellesskap til husvære for ein tenestemottakar. I samtale med einingsleiar Eva-Mari Solberg er det klart at Eininga for Psykiatriske og sosiale tenester ikkje har trong for å nytta denne delen av huset. Dei har eit toårig prosjekt som skal nytta resten av huset. Ei ombygging vil ikkje vera til hinder for denne drifta. Husværet er tiltenkt ein tenestemottakar som har søkt om kommunal bustad for tre år sidan. Han bur no åleine i leigd bustad med omfattande bistand frå open omsorg. Desse tilhøva er ikkje tilfredsstillande. Ut frå søkjar sitt bistandsbehov vil han passa inn i eksistrerande gruppe ved Vestre Lurane bufellesskap. Ved å utvida bufellesskapet på denne måten vil kommunen gje tenestemottakar eit mykje betre tilbod, samtidig som dei totale resursane kan reduserast ved at ein nyttar dei eksisterande ressursane på Vestre Lurane. Ved søknad til Husbanken vil ein truleg få om lag 20% som tilskot, det resterande vert gjeve som lån. Prosjektet vil vera sjølvfinansierande ved innbetaling av husleige. Lån utgjer kr ,- og tilsot kr ,- Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at det vert søkt om tilskot og lån til ombygging av delar av Vestre Lurane 10, Haugsheim, samla kostnad kr ,-. Os, Birgit N. Holsen saksbehandlar Side 13 av 40

14 Sak 169/06 MØTEBOK OSELVARVERKSTADEN - BUDSJETTAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN Saksbehandlar: Karl Ole Midtbø Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/1928 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 169/06 Os Formannskap PS / Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: Os kommunestyre godkjenner at det vert inngått avtale med Hordaland fylkeskommune når det gjeld framtidig fastsetting av kommunale og fylkeskommunale tilskot til Oselvarverkstaden. Avtaleteksten byggjer på framlegg til slik avtale frå administrasjonen i fylkeskommunen. Innhaldet i avtalen er: For å sikra stabil og forutsigbar drift ved Oselvarverkstaden inngår Os kommune og Hordaland fylkeskommune slik avtale: Før kvart budsjettår, og i god tid før administrasjonane i kommunen og fylkeskommunen skal leggja fram første utkast til budsjett, skal administrasjonane ha eit drøftingsmøte om driftstilskotet til Oselvarverkstaden for det komande budsjettåret. Det samla driftstilskotet frå kommunen og fylkeskommunen vert dekt med 40% frå kommunen og 60% frå fylkeskommunen. Ordninga med at Os kommune held hus for Oselvarverkstaden held fram. Husleiga som i 2006 er sett til kr kan ikkje setjast opp utan etter semje også med fylkeskommunen. Denne avtalen gjeld for 3 år og skal så reforhandlast. Avtalen er først gjeldande etter at den er godkjend av politiske organ i Os kommune og Hordaland fylkeskommune. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

15 Sak 169/06 Vedlegg: 1. Budsjettframlegg for Oselvarverkstaden 2006 frå stiftinga. 2. Oversyn over fordelinga av offentlege tilskot , med merknader frå økonomidirektøren, Hordaland fylkeskommune. Saksopplysningar: Sidan Oselvarverkstaden starta verksemda si i 1997 har inntektssida til verkstaden vore sett saman av to hovuddelar: eiga inntening og offentlege tilskot. Os Kommune har heile tida vore inne med tilskot, og i starten dreiv ein også med både fylkeskommunale og statlege midlar. Då statsmidlane fall bort etter oppstartsfasen vart dette tiskotet erstatta med auka fylkeskommunale midlar. Verkstaden vart fyrst og fremst etablert for å ta vare på og vidareføra den unike, lokale tradisjonen som båtbygginga representerer, og fylkeskommunen sit engasjement har heile tida vore særleg retta inn mot å halda oppe sjølve båtbyggjarkompetansen. Kommunen har basert sine tilskot på å halda hus til verkstaden, sikra naudsynte driftsmidlar ut over løn til båtbyggjarane og syta for ansvarleg dagleg drift av verkstaden. Stiftinga har heile tida hatt ein rimeleg sunn økonomi, sjølv om det stundom har gått noko ut over eigenkapitalen. Stiftingsleiinga har såleis fleire gonger dei siste åra vend seg til kommunen med søknad om auka kommunalt tilskot til drifta. Søknadane har vore tufta på eit sterkt ønske om generell betring av økonomien, slik at ein kan stå friare med omsyn til kva oppgåver ein kan ta på seg, og slik at dagleg leiar og andre ved verkstaden kan delta aktivt i dei mange nettverka der verkstaden kan bidra og kan dra nytte av. Trongen for noko auka tilskot har den siste tida vorte endå tydelegare, knytt til at det også har vorte trong for særlege tiltak for å sikra at vi ikkje mister vesentleg kompetanse innan sjølve båtbygginga. Føremålet med Oselvarverkstaden er som nemnd å føra den svært omfattande og detaljerte kunnskapen om å byggja oselvarar vidare til nye båtbyggjargenerasjonar. Harald Dalland er tradisjonsberaren som dei yngre båtbyggjarane må læra av, men han vert 62 år i 2007, og har varsla at han ikkje kjem til å stå i arbeid så mange år til. Difor er det svært viktig å få utnytta kunnskapen hans maksimalt medan han framleis er i arbeid på verkstaden. Oselvarverkstaden har i dag fire båtbyggjarar i fast stilling, to av dei i full, to i halv stilling. Dette er ½ årsverk mindre enn då verkstaden kom i drift i Ein av dei to i halv stilling har også hatt permisjon i tre år, og kjem tilbake frå Den andre i halv stilling er Harald Dalland, som ikkje kan driva mykje bygging sjølv, men bruker all tida si på å vera lærar. Berit Osmundsen skal ta fagprøven sin i februar 2007, etter tre års læretid på verkstaden. Ho er svært dugande og motivert, og det vil vera svært viktig for framtida til verkstaden at ho kan tilsetjast som båtbyggjar når ho har teke fagprøven sin. Dagleg leiing av verkstaden er utleigd frå kulturkontoret, og har sidan starten av denne ordninga vore basert på at det skulle kunna nyttast om lag 25% stilling til denne oppgåva. Arbeidsoppgåvene skulle fyrst og fremst vera økonomiplanlegging og -oppfølging, tilrettelegging for styrearbeidet og personalansvar for dei tilsette. Dette har over tid endra seg mykje Kontakten med museum og ymse andre instansar i inn- og utland er vorten mykje større enn det nokon kunne vita frå starten av. Døme er EU-prosjekta North Sea Viking Legacy og Clinkerboat, samarbeid med Vikingeskibsmuseet i Roskilde, deltaking på festivalen i Brest (2004), samarbeid med Handverksregisteret om båtbruksprosjekt, dokumentasjon og kopibygging. Det er dagleg leiar som har ansvaret for all denne kontakten. Side 15 av 40

16 Sak 169/06 Formidling. Som del av Viking Legacy vart utstillinga i 2. høgda laga. Medrekna skuleklassar har det dei siste åra vore omvisingar årleg i utstillinga. I utgangspunktet var det ikkje tenkt mykje på formidling, og det var ikkje planlagd noko utstilling. Opplegg for skuleklassar. Dagleg leiar er stadig med på planlegginga saman med folk frå skulane og PRT. Dei fyrste åra var det berre sporadiske besøk av skuleklassar. Fagleg arbeid. Det har vore gjennomført nasjonale og internasjonale fagsamlingar som Oselvarverkstaden har stått for. Kundekontakt. Dagleg leiar har deis siste åra overteke hovudansvaret for kundekontakten, tilbod og kontraktar, marknadsføring, deltaking på messer osb. Etter at kulturkontoret mista den merkantile funksjonen sin har dagleg leiar også måtta overta alt det vanlege kontorarbeidet, arkivering, brev, kontraktar og rekningar. Det vert i dag brukt vesentleg meir enn 25% av ei stilling til dagleg leiing av verkstaden, og dette berre for å greia det meste av det som må gjerast for å halda drifta svivande. Det har vore, og er, eit sterkt ønske å få auka stillingsdelen til 50%. Utvida samarbeid med fylkeskommunen? Budsjettsituasjonen for verkstaden har vore drøfta i fleire samkomer med fylkeskommunen, sist i eit eige økonomimøte der kommune var representert ved økonomisjef I. K. Kaalaas og kultursjef K.O. Midtbø, fylkeskommune ved økonomidirektør J. Stiansen og fylkeskultursjef I. Astrup. Administrasjonen i fylkeskommunen syner stor vilje til å sikra verkstaden eit forutsigbart og forsvarleg budsjett, og er særleg opptekne å følgja opp den opphavlege tanken om at fylkeskommunen skal gjera særleg innsats for å sikra båtbyggjarkompetansen. Økonomidir. Stiansen har studert fordelinga av offentlege tilskot sidan starten nøye, og peikar her på at fordelinga mellom kommunalt og statleg/fylkeskommunalt bidrag har vore i nærleiken 40:60 (rett nok oftast med eit noko større kommunalt bidrag enn dette). I vedlagde oversyn over tilskot har økonomidir. Stiansen synleggjort fordelinga. For å gjera det enkelt har det vore reist ein ide om at kommunen og fylkeskommunen skal freista å avtalefesta bidraga sine til 40;60, sjølvsagt etter fyrst å ha vurdert verkstaden sitt budsjettframlegg for påfølgjande år. Fylkeskommunen har laga framlegg til slik avtale, referert i framlegg til vedtak. Det er semje mellom dei administrative representantane for kommunen og fylkeskommunen at verkstaden bør få eit økonomisk løft frå og med 2007, fyrst og fremst for å sikra at vi ikkje mister vesentleg fagkompetanse innan sjølve båtbygginga. Når det gjeld auke av den administrative ressursen med 25% kan fylkeskommunen tenkja seg at denne vert gjort stegvis, med halv auke frå Gjennom åra har kommunen sitt tilskot svinga ein god del. For 2005 var tilskotet kr , medan det for 2006 også vart ytt eit ekstra tilskot på kr Som ein kan sjå av merknadane i tilskotoversynet gjer representantane for fylkeskommunen framlegg om at det samla offentlege tilskotet til verkstaden vert auka med kr ,- i høve til årets budsjett. Av dette vil fylket kunna ta kr ,-, medan kommune sin auke vert kr ,-. I høve til tilskotstorleiken tidlegare år vert den kommunale auken kr ,-. Det må merkjast at fylkeskommunen sine representantar har synt stor interesse for saka, ikkje minst når det gjeld det fagspesifikke og dei kultur- og samfunnsmessige sidene ved drifta av Oselvarverkstaden. Side 16 av 40

17 Sak 169/06 For å sikra ei stabil drift, tufta på trygge økonomiske føresetnader, vil det vera ei stor føremon om Os kommune og Hordaland fylkeskommune kunne inngå ein slik intensjonsavtale som det her vert gjort framlegg om. Os, 16. oktober 2006 Karl Ole Midtbø Kultursjef Side 17 av 40

18 Sak 170/06 MØTEBOK STORESTRAUMEN-ULVENSKIFTET - VA-ANLEGG I GANG- OG SYKKELVEG Saksbehandlar: Håkon Østgulen Arkiv: PRN Arkivsaksnr.: 05/2076 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 16/06 Os Forvaltningsstyre DS /06 Os Formannskap PS Framlegg til vedtak: Os formannskap godkjenner at det vert inngått avtale med Statens vegvesen og etablert nye va-leidningar i den nye nye gang- og sykkelvegen frå Storestraumen til Ulvenskiftet. Kostnadsramma for prosjektet, basert på innkomne tilbod, avtale med Statens vegvesen, samt uføresette utgifter vert sett til Kr. 23 mill, med slik fordeling : Vassleidning, post : Kr. 15 mill Kloakkleidning, post : Kr. 8 mill Kostnadar og finansiering av prosjektet vert innarbeidd i økonomiplanen for Etter dette, og i samsvar med tilråding frå Norconsult, vil det nye reinseanlegget på Skogen få råvatnet via leidning i gangvegen og ikkje gjennom vatnet. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

19 Sak 170/06 Vedlegg: Utrykt vedlegg 1. Vurdering av kostnadar VA- anlegg Storestraumen Ulvenskiftet Tilrådd løysing, datert frå Norconsult 2. Møtereferat, datert etter innkomne tilbod 3. Kommunestyrevedtak sak 22/06 4. Framlegg til avtale mellom Os kommune og Statens vegvesen Saksopplysningar: Vegvesenet har utarbeidd reguleringsplanen og innhenta tilbod på vegarbeid og nye VAanlegg som kommunen vil leggja i gangvegen mellom Storestraumen og Ulvenskiftet. Kommunen har nytta Norconsult a/s til å prosjektera VA- anlegga etter eigen kontrakt og prosjekteringskostnadane er dekka av tidlegare avsette investeringsmidlar på vass- og kloakksektoren. I innstillinga frå Norconsult, vedlegg 1 er det gjort ei samanlikning av leidning på land og leidning i vatn. I referat og innstilling frå konsulenten er anleggskostnadane 0,8 mill for låge. Grunnen til dette er at vi på det tidspunktet, det var skrive ikkje hadde fått med frå vegvesenet kapittelet for mellombels traffikkavvikling, traffikkulemper, merking, varsling og dirigering/omlegging som følgje av VA-anlegget. Dette utgjer kr ,-. Dette er det korigert for i det etterfølgjande Grunngjevinga for å leggja leidningar i det nye veganlegget er fleire: Eksisterande kloakkanlegg/ pumpeleidning frå Søfteland, ca. 35 år gml. er moden for utskifting Nytt vassrenseanlegg i Skogafjellet krev betre overføringskapasitet I dei nye bustadområda i Hjellemarka er fleire utbyggjarar i gang med regulerings- og prosjekteringsarb. Kommunen prosjekterer ny kloakkpumpestasjon i område med Gåsakilen, både for eksisterande busetnad og forventa ny utbygging. Det må vera eit tenleg overføringsanlegg frå den nye stasjonen. Nygårdsområdet treng ordna avlupssystem. Nygårdsvegen vert ein del av det nye gangvegsystemet. Her må det leggjast ned ny hovudkloakk og ny hovudvassleidning før gangvegen vert teken i bruk. Kostnadar /Finansiering : Kommunalteknisk eining har ikkje tidlegare kostnadsrekna/ budsjettert med dette prosjektet samla, men har lagt fram tal for råvassleidning Storestraumen Skogafjellet ( land/sjø) i lokaliseringssaka for reinseanlegg og Cowi si kvalitetssikring av denne. Det er tidlegare oppretta post for ny kloakkpumpestasjon i Gåsakilen/ Eikhaugen og vi har vore klar over at vi ville få større utteljingar med ny kloakkoverføring frå Søfteland og VA- anlegg nordover i Nygårdsvegen. I arbeidet med nye hovudplanar for vatn og avlaup vert dei aktuelle anlegga i gang- og sykkelvegen tekne med. Når det gjeld råvassleidninga er denne oppdimmensjonert i høve til tidlegare føresetnader, etter drøfting i styringsgruppa for hovudplan vassforsyning, og etter at det er bestemt at det skal leggjast til grunn 2,5% folkeauke i kommunen. Sjølv om kostnaden aukar meiner vi det er framtidsretta å leggja store dimmensjonar ikkje minst på bakgrunn av den sterke veksten vi opplever i kommunen no. Side 19 av 40

20 Sak 170/06 Basert på innkomne tilbod, avtale med vegvesenet og kostnadar med grunnerverv, samankoplingar utanom vegarbeidsområde, omlegging av ein del private anlegg og uføresett har vi sett kostnadar og finansiering for prosjektet til : Kostnader VA-kostnader iflg tilbod: Kap. E.2 Kostnadar vedk. traffikkavvikling knytt til VA- arbeida : Kr ,- Kap. 11. Grunnarbeid VA: Kr Kap. 11. Frådrag alternativ grøft: Kr ,- Kr ,- Kap 13. Røyrleggjararbeid Kr ,- Sum tilbod: Kr ,- Del av kostnader til rigg og grunnerverv: Kr ,- Byggjeleiing oppfølging: Kr ,- Ca. 10 % uforutsett: Kr ,- Sum VA- kostnader avrunda: Kr ,- Fordelt på vatn og kloakk : Kostnader vassleidningsanlegg : Kr ,- Kostnader kloakkanlegg : Kr ,- Del av kostnader til rigg, grunnerverv, byggjeleiing/ oppfølging og uforutsett er skjønsmessig fordelt etter leidnings- og grøftelengder for vatn og avløp. Kloakkpumpestasjon Gåsakilen m/tilførselsgrøft i eksisterande gangveg utanfor dette anleggsområdet, diverse samankoplingar og omleggingar utafor anleggsområdet er under prosjektering. Kostnadane med desse arbeida vil bli belasta andre budsjettpostar. Veganlegget vert igangsett i slutten av denne månad. Kommunen har i utgangspunktet frist til 1. november med å melda tilbake om ein vil nytta obsjonen til å få utført VA- anlegga no. Denne fristen har ein fått utsett til 14 november. Då vert første byggjemøte på anlegget halde. Finansiering: Finansieringa vert å innarbeida i økonomiplanen for Tilråding Kommunalteknisk eining tilrår at det vert inngått avtale med Statens vegvesen slik at dei prosjekterte VA-anlegg kan utførast med felles entreprenør. Kostnader og finansiering av prosjektet vert innarbeidd i økonomiplanen for Vatn Kr. 15 mill på post, Kloakk Kr. 8 mill på post, Os, Håkon Østgulen Side 20 av 40

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Sak 6/09 MØTEBOK VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE Saksbehandlar: Simen Soltvedt Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2743 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 6/09 Tenesteutvalet PS 04.02.2009 Framlegg til tilråding:

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer