REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2010-2011"

Transkript

1 REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for Rapporten relateres til søknaden for , og gjelder høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud. Navn Ny som lærer Deltakere i prosjektet er høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud. Ledere for programmet Faglig koordinator: Gry Hjortdal Økonomisk koordinator: Eva Bjerkholt Administrativ koordinator: Tonje Brokke Teamledere for hvert fylke: Telemark: Østfold: Vestfold: Buskerud: Gry Hjortdal Thorbjørn J. Karlsen Liv Torunn Eik Knut-Rune Olsen Mål/spesiell satsing skoleåret 2010/2011 Program for veiledning av nyutdannede lærere er helt eller delvis innarbeidet i en betydelig del avkommunene i vår region som et tiltak for å rekruttere og beholde nyutdannede lærere. Fortsatt er det mange kommuner i vår region som ikke deltar og som kun har mer eller mindre tilfeldig oppfølging av nyutdannede. KDs forventninger om at alle nyutdannede lærere skal få veiledning fra (St.meld.nr.11, ) og avtale mellom KD og KS ( ), innebærer at vår region i har satset spesielt på å: Utvikle og implementere varige systemer for veiledning av nyutdannede lærere i skoler og barnehager i kommunene i regionen. Etablere nettverk for erfarne veiledere som veileder nyutdannede lærere. Antall nyutdannede førskolelærere og lærere som har fått veiledning i kommuner vi i vår region har samarbeidet med i : 376 Kommuner/fylkeskommuner som samarbeider med lærerutdanningene i Ny som lærer er som følger: Fylke Kommuner Telemark Skien, Bamble, Porsgrunn, Kragerø, Drangedal, Vinje, Tinn, Notodden, Hjartdal, Sauherad Østfold Askim, Marker, Rømskog, Hobøl, Eidsberg, Skiptvet, Trøgstad, Spydeberg, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Våler, Moss, Hvaler og Råde Vestfold Tønsberg, Nøtterøy, Re, Holmestrand, Larvik, Stokke, Svelvik, Horten Andebu Buskerud Røyken, Modum, Drammen, Kongsberg, Lier Nedre Eiker, Øvre Eiker og Ål. Fylkeskommuner: Telemark, Vestfold, Østfold og Buskerud. Totalt 42 kommuner 4 fylkeskommuner 1

2 Utfordringene dette studieåret har vært å komme i dialog med administrasjon i mindre kommuner for å lage gode systemer, En av begrunnelsene for at en del mindre kommuner ikke er i gang med veilederordningen er blant annet at det ikke har vært nyutdannede lærere ansatt på mange år. Regionene: Fagteamene i de ulike fylkene har arbeidet noe ulikt når det gjelder oppfølging av veiledere som veileder nyutdannede. Telemark har sammen med de aktuelle kommunene arbeidet med å etablere kommunale nettverk for veiledere som veileder nyutdannede. Telemark har derfor i år fulgt opp veiledernettverk i den enkelte kommune ved at Høgskolens veilederteam har organisert og gjennomført 2 fagsamlinger i disse nettverkene. Arbeidsform har vært å støtte i arbeidet med de nyutdannede og oppdatering på ulike metoder for gruppeveileding med veiledere som har ansvar for å veilede nyutdannede. Vi har også valgt å følge opp gruppeveiledninger med veiledere som er nye som veiledere for nyutdannede ute i feltet. Dette for å kvalitetssikre veiledningene samt være en støtte for veileder i veiledningsarbeidet. De nyutdannede har deltatt i mellom 7-10 veiledninger i løpet av året, både individuelt og i gruppe. I tillegge har det vært arrangert en regional fagsamling med veiledere og koordinatorer i Bø. I Buskerud har erfarne mentorer i hovedsak vært fulgt opp gjennom regionale nettverkssamlinger med 4 til 8 deltakere. Representanter for høgskolens fagteam har organisert og ledet samlingene. Oppslutningen om samlingene har vært god fra de mentorene som faktisk har veiledet nyutdannede dette året, men det er mye som tyder på at vi gradvis mister kontakt med de mentorene som ikke har hatt veiledningsoppgaver. Over tid kan det medføre betydelig frafall av erfarne mentorer noe som kan svekke skole og barnehageeiers evne til å tilby kvalifisert veiledning til nyutdannede. I Vestfold har det også i år vært liten gjenbruk av veiledere ved at kommunene i liten grad har benyttet veiledere som allerede har veilederutdanning. Bare tre av årets veiledere hadde utdanning fra før. Siden disse hadde tatt veilederutdanning for en del år siden, ønsket de å delta på noen av samlingene for årets veiledningsstudenter for å få faglig oppdatering. De fikk også oppfølging av lærere fra studiet på arbeidsplassen to ganger i løpet av året. Vi regner med å ha en større andel veiledere med utdanning neste år, siden rundt halvparten av årets veilederstudenter tok utdanningen uten å ha noen nyutdannet kollega å veilede dette år. Kommunene ønsket å gi dem veilederutdanning for å møte kommende veiledningsoppgaver. Et problem i år har vært et stort frafall blant veilederne som tok utdanning samtidig med veilederoppgaver. I mange tilfeller har de forklart at dette ble for arbeidskrevende fordi de i liten grad fikk avsatt tid til dette. I Østfold har noen skole- og barnehageeierne i samarbeid med Høgskolen i Østfold arrangert fagmøter for erfarne og nye veiledere. Høgskolens fagteam har bidratt faglig. Andre kommuner/ eiere har i samarbeid med høgskolens veilederteam fulgt opp veiledere i nettverk med egne kommunale veiledere. Det er også gjennomført dialogseminar for nye veiledere, deres ledere og eiere, initiert av høgskolens veilederteam. Det har også vært avholdt ulike lokale konferanser der tema har vært Faglig påfyll for veiledere og koordinatorer i kommunene Informasjon om organisering av ordningene til sentrale aktører i kommunene Det har også vært gjennomført to arbeidsseminar i regionen for ansatte på lærerutdanningene. Det har også vært avholdt 5 teamledermøter der vi har arbeidet med å koordinere og dele erfaringer. Det har også vært avholdt møter i de nye lærerutdanningsregionene OFA og Region sør for å oppdatering og erfaringsutveksling. 2

3 Det har våren 2011 blitt utarbeidet et spørreskjema som skal sendes ut i uke 21-22, til tidligere studenter ved veilederutdanningene i regionen. Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan deres veiledingskompetanse benyttes i arbeidet med nyutdannede og hvilke behov de har for faglig støtte fra høgskolen i arbeidet med å veilede nyutdannede. Modell for veiledning av nyutdannede lærere. Det er utviklet ulike lokale modeller avhengig av den enkelte kommunes særegne ønsker og behov. Hovedmodellen er at nyutdannede får veiledning både individuelt og i grupper av erfarne lærere som er kolleger på egen arbeidsplass eller på en annen barnehage/skole, og som har eller er i gang med å få formell kompetanse i veileding. Veilederne har blitt valgt som lokale veileder av barnehage-/skoleeier eller styrer/rektor. Høgskolenes veilederteam har prioritert å følge opp på gruppeveiledning, både fordi det gir gode muligheter til felles kompetanseutvikling og fordi de nyutdannede selv uttrykker behov for at det er godt å møte andre i sammen fase i yrkeslivet som dem selv. Det gir også lærerutdanningene bedre muligheter for å tilbakeføre de nyutdannedes erfaringer til utdanningene når vi møter et større antall nyutdannede. Det brukes ulike veiledningsmodeller, bl.a. problemorientert veiledning individuelt eller i gruppe, reflekterende team og strukturerte støttegruppemodeller. I etterkant av noen av veiledningene har de lokale veilederne samtaler med representant fra veilederteamet på høgskolene. De nyutdannede gir tilbakemelding om at selve veiledningen er nyttig for dem og bidrar både som faglig, praktisk og emosjonell støtte. Nyutdannede som har veileder fra en annen skole eller barnehage gir også uttrykk for at det gir bedre mulighet til å ta opp ulike typer utfordringer i hverdagen når veileder ikke er en del av den nyutdannedes arbeidsplass. Dette er temaer som blir tatt opp med barnehage /skoleeier når det ordningen planlegges før oppstart. Det å skille mellom daglige fadderoppgaver og veiledningsoppgaver for veileder er fremdeles sentralt i programmet. Representanter fra Høgskolene har også deltatt på møter med representanter for kommunene og skal ha et strategi- og erfaringsmøte med representanter for barnehage- og skoleeier. I tillegg har det gjennom hele året vært mail- og telefonkontakt med barnehage- og skoleeierne. Erfaringene gjort i programmet har ført til endringer/justeringer av både programmet og lærerutdanningene. De nyutdannede har deltatt i oppstartsmøter med rektorer/styrere, veiledere og høgskolenes veilederteam for planlegging og gjennomføring av veiledningen. Kommunenes erfaringer med veiledningen er blitt ivaretatt via fortløpende evaluering av ordningen underveis og evaluering på slutten av året. Det er barnehage/skoleeiers ansvar at programmet blir evaluert, men evalueringsform blir valgt i samarbeid mellom høgskolene og barnehage/skoleeier. Dette er med på å justere de ulike modellene i kommunene fra år til år. Tilbakemeldinger, vurderinger og problemstillinger fra både veiledere og nyutdannede blir ivaretatt i det videre arbeidet når programmet planlegges på vårparten. Justeringer har blant annet vært at rammene for programmene fra skoleleier har blitt tydeligere for både veiledere og de nyutdannede i en del kommuner ved at kommunene har lagt til rette. Arbeidet med å forankre programmet i ledelsen og på skoleeiernivå er også en konkret endring som følge av evaluering. Også mer vekt på gruppeveiledning er i tråd med tilbakemelding fra flertallet av de nyutdannede. Når det gjelder justeringer i lærerutdanningene er det blitt økt fokus på praksislærernes veiledningskompetanse. 3

4 Samarbeid og erfaringsdeling/ spredning Det er gjennomført rekrutteringsmøter med skole- og barnehageeiere, rektorer/styrere i videregående opplæring, grunnskoler og barnehager. Det er også stor vilje til erfaringsspredning og informasjon om modellutvikling på tvers av kommunene. Avgangsstudenter er informert og det er brukt plakater, foldere, film, brev, e-post, telefonkontakt, annonser i lokalaviser og åpne informasjonsmøter på høgskolene for å gjøre programmet kjent. Rekrutteringen har foregått gjennom hele året, men intensiveres i april, mai og juni. I noen kommuner er det også nødvendig med rekruttering i august og september på grunn ansettelsesrutinene. Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner, fylkesmannsembetet, KS, kommuner, fylkeskommuner og andre aktuelle instanser. Regionalt nivå: Programmet har en felles referansegruppe for regionen Buskerud, Telemark, Østfold og Østfold som har hatt 2. møter dette studieåret. Fylkesnivå: Høgskolenes veilederteam har gjennomført informasjons- og samarbeidsmøter med KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmannsembetet og Skolelederforbundet. Representanter fra høgskolene har deltatt i tverretatlige partnerskap og informert rådmannsutvalg og fylkesvise samarbeidsutvalg om programmet Ny som lærer i barnehage og skole. Høgskolene deltar i fylkesvise GNIST grupper der det er etablert. Samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjonen(e), videregående opplæring, grunnskolen og barnehager Styrke praksisopplæring og etter og videreutdanningstilbudet. Arbeid med tillit og relasjoner i feltet. Høgskolenes veilederteam har samarbeidet med skole- og barnehageeiere (fylkeskommune, kommune), private barnehageeiere og den enkelte skole/barnehage. Kommuner/eiere som har etablerte systemer for veiledning har vært ansvarlige for rekrutteringen av nyutdannede og veiledere gjennom kartlegging og invitasjon til skoler og barnehager. Høgskolene har tatt kontakt mot kommuner/eiere som ikke har etablerte systemer for veiledning. Samarbeidet har ført til at noen har implementert veiledning av nyutdannede lærere i kommunenes generelle kompetanseog utviklingsplaner. Interkommunalt samarbeid er for eksempel blitt gjennomført i Østfold, der ti mindre kommuner har organisert et samarbeid om veiledning av nyutdannede førskolelærere. Erfaringene fra tiltaket blir tilført ansvarlige for grunnutdanningen i læreutdanning og for etter- og videreutdanning på de deltakende høgskoler. Høgskolenes veilederteam deltar i ulike plangrupper og arbeidsgrupper i høgskolene, der kunnskapsdeling om nyutdannedes kompetansebehov er på dagsorden. Programmet har en sentral plass i høgskolenes karrieredager, der studenter, faglig tilsatte og arbeidsgivere får informasjon. Det samarbeides med praksisopplæringen i grunnutdanningene, der nyutdannede møter studenter som del av praksisopplæringen. Praksisbarnehager/-skoler skal ha etablerte veiledningssystemer for nyutdannede. Ved høgskolen i Østfold er det gjennomført profesjonsdager der studenter møter nyutdannede, skole- og barnehageledere og representanter for eierne. På Høgskolen i Telemark er prosjektet Likeverdig samarbeid et forum for samarbeid, der både teamleder for veiledning av nyutdannede, praksiskoordinator og ansvarlig for oppdragsenheten er med, sammen med 3 representanter for skoleeiere i fylket. 4

5 Videre planer for arbeidet Fylkesvise fagutvalg og tverretatlige partnerskap (KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmannen, Fylkeskommunene, kommuneadministrasjonen og høgskolen) vil fortsatt være sentrale fora i arbeidet med å forankre programmet på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Samarbeidet med fylkeskommunene og lederne i videregående opplæring må fremdeles utvikles videre. Noen av høgskolene har hatt en del nyutdannede lærere fra videregående opplæring, men vi ser at det fremdeles er et utviklingspotensial her. Videregående opplæring bør være et satsingsområde fremover både lokalt og nasjonalt. Det må også arbeides med kommunal forankring i de kommunene dette mangler. Forskning og publisering: Eva Bjerkholt 75 % (Phd) Nyutdannede læreres kompetansebygging Elin Ødegård har 60 % (Phd) Nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging i møte med barnehagens kultur Liv Torunn Eik 75 % (Phd) Nyutdannede førskolelæreres videre profesjonskvalifisering det første året i yrket. Gry Hjortdal 20 % (FOU) Nytilsatte ledere i barnehager Thorbjørn J. Karlsen 18 % (FOU). Redaktør for den vitenskapelige antologien Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Publiseres på Gyldendal Akademisk august Roger Sträng 10 % (FOU). Prosjektet Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen (KARIB) Dag Sørmo 10 % (FOU). KARIB-prosjektet Magne Jensen 10 % (FOU). KARIB-prosjektet Knut-Rune Olsen 10 % FOU. Har sammen med Eli Kari Høihilder utgitt boken Veiledning av nye lærere i skole og barnehage, Pedlex Norsk Skoleinformasjon, Konferansebidrag studieåret Eva Bjerkholt, HiT Bjerkholt, E. (2011): Fra private avtaler til systemforandring. Hvordan beholde gnisten? På Utdanningsdirektoratets konferanse, Lærerutdanning i praksis, Oslo konferansesenter, Bjerkholt, E. (2011): Veiledning av nyutdannede lærere og kvalitetsutvikling av lærerutdanningene. På landskonferanse for studieledere og praksisansvarlige i lærerutdanningene. Oslo, Bjerkholt, E., Ødegård, E. (2011): Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og allmennlærere på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in Bjerkholt, E. (2011): Panel debate, The Nordic perspectives, representing Norway på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Bjerkholt, E. (2010): Utdanningskvalitetsprisen til HIT. Hvordan følge opp samarbeidet? Konferanse og workshop sammen med statssekretær Lisbeth Rugtvedt og praksislærere, ledere og lærerutdannere ved Høgskolen i Telemark, Notodden, Bjerkholt, E. (2010): Styrer SV utdanningspolitikken, eller blir det mest gode intensjoner? Telemark SVs skolekonferanse i samarbeid med statsråd KristinHalvorsen, Skien,

6 Bjerkholt, E. (2010): Utdanningskvalitetsprisen 2010 til prosjektet Veiledning av nyutdannnede lærere, Innledning for politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet ved åpningen av studieåret ved Høgskolen i Telemark, Notodden, Bjerkholt, E.(2010): Nettverkenes rolle og ansvar, Utdanningsdirektoratets konferanse for nettverksledere/koordinatorer 2011, Oslo, Elin Ødegård, HiT Ødegård, E. (2011): Veiledning som støtter og utfordrer nyutdannede pedagogiske lederes kompetansebygging. Konferanse mai 2011 UIA, Kristiansand Ødegård, E. (2011): From leadership to management Presentation at the conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Bjerkholt, E., Ødegård, E. (2011): Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og allmennlærere på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in Ødegård, E. (2010): Do we need a new way to frame and construct leadership in kindergarten? Presentation on the Conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Gry Hjortdal, HiT Hjortdal, G. (2011): Ny som styrer i barnehagen Presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Hjortdal, G. (2011): Plakatpresentasjon av HiT s veilederutdanning på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Hjortdal, G. (2010): From leadership to management Presentation at the conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Knut R Olsen, Hive Liv Torunn Eik, Hive Olsen, K R. (2011): Workshop: Veiledning som strategi for erfaringslæring i profesjonelle grupper på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Eik. L T. (2011): Hvordan kan veiledning støtte utøvelse av profesjonelt skjønn og improvisasjon? presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Eik. L T. (2010): Nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging. Presentasjon på NAFOLs nasjonale konferanse Utdanning og forsknings-politikk; Bergen, Universitetet i Bergen, Eik, L T. (2010): How do newly qualified kindergarten teachers assess their own competence building and contribution in knowledge construction in kindergarten? Presentation on the Conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Thorbjørn J Karlsen, HiØ Karlsen, T.J. (2011): Plakatpresentasjon av HiØ s veilederutdanning på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo,

7 Balterzen, R.K., Karlsen, T.J. (2011): Kollektiv utvikling av wikibasert lærebok om veiledning posterpresentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Roger Sträng og Dag Sørmo, HiØ Tony Burner, HiBu Eli Kari Høihilder, HiVe Sträng, R., Sørmo, D. (2011): Reflective processes in teambased learning through mentoring presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Burner, T. (2011): Fagdidaktikkens betydning i veiledningssamtalen. presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Høihilder, E.K. (2011): Hvordan kan veiledning bidra til økt profesjonskompetanse? presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in 7

Rapportering for studieåret 2014-2015

Rapportering for studieåret 2014-2015 Rapportering for studieåret 2014-2015 Tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere skal bidra til å rekrutter og beholde dyktige barnehagelærere og lærere, samt sikre og videreutvikle

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning Skoleledere om nye læreres behov for veiledning av eva sunde og marit ulvik Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009:

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Vestfold (LNV)/Høgskolen i Vestfold/Erik Eliassen 1.2. Historikk: Nettverk 1. okt. 2004 2006 (13 skoler). Nettverk 2:

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Partnerskap i karriereveiledning

Partnerskap i karriereveiledning ØF-notat nr. 10/2011 Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i Østfold av Lene Nyhus og Katrine Blystad Solbu ØF-notat nr. 10/2011 Partnerskap i karriereveiledning - grunnopplæringa i Østfold

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Deltakerundersøkelsen 2013

Deltakerundersøkelsen 2013 Deltakerundersøkelsen 2013 Resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet» Cay Gjerustad Asbjørn Kårstein Rapport

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer