REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2010-2011"

Transkript

1 REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for Rapporten relateres til søknaden for , og gjelder høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud. Navn Ny som lærer Deltakere i prosjektet er høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud. Ledere for programmet Faglig koordinator: Gry Hjortdal Økonomisk koordinator: Eva Bjerkholt Administrativ koordinator: Tonje Brokke Teamledere for hvert fylke: Telemark: Østfold: Vestfold: Buskerud: Gry Hjortdal Thorbjørn J. Karlsen Liv Torunn Eik Knut-Rune Olsen Mål/spesiell satsing skoleåret 2010/2011 Program for veiledning av nyutdannede lærere er helt eller delvis innarbeidet i en betydelig del avkommunene i vår region som et tiltak for å rekruttere og beholde nyutdannede lærere. Fortsatt er det mange kommuner i vår region som ikke deltar og som kun har mer eller mindre tilfeldig oppfølging av nyutdannede. KDs forventninger om at alle nyutdannede lærere skal få veiledning fra (St.meld.nr.11, ) og avtale mellom KD og KS ( ), innebærer at vår region i har satset spesielt på å: Utvikle og implementere varige systemer for veiledning av nyutdannede lærere i skoler og barnehager i kommunene i regionen. Etablere nettverk for erfarne veiledere som veileder nyutdannede lærere. Antall nyutdannede førskolelærere og lærere som har fått veiledning i kommuner vi i vår region har samarbeidet med i : 376 Kommuner/fylkeskommuner som samarbeider med lærerutdanningene i Ny som lærer er som følger: Fylke Kommuner Telemark Skien, Bamble, Porsgrunn, Kragerø, Drangedal, Vinje, Tinn, Notodden, Hjartdal, Sauherad Østfold Askim, Marker, Rømskog, Hobøl, Eidsberg, Skiptvet, Trøgstad, Spydeberg, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Våler, Moss, Hvaler og Råde Vestfold Tønsberg, Nøtterøy, Re, Holmestrand, Larvik, Stokke, Svelvik, Horten Andebu Buskerud Røyken, Modum, Drammen, Kongsberg, Lier Nedre Eiker, Øvre Eiker og Ål. Fylkeskommuner: Telemark, Vestfold, Østfold og Buskerud. Totalt 42 kommuner 4 fylkeskommuner 1

2 Utfordringene dette studieåret har vært å komme i dialog med administrasjon i mindre kommuner for å lage gode systemer, En av begrunnelsene for at en del mindre kommuner ikke er i gang med veilederordningen er blant annet at det ikke har vært nyutdannede lærere ansatt på mange år. Regionene: Fagteamene i de ulike fylkene har arbeidet noe ulikt når det gjelder oppfølging av veiledere som veileder nyutdannede. Telemark har sammen med de aktuelle kommunene arbeidet med å etablere kommunale nettverk for veiledere som veileder nyutdannede. Telemark har derfor i år fulgt opp veiledernettverk i den enkelte kommune ved at Høgskolens veilederteam har organisert og gjennomført 2 fagsamlinger i disse nettverkene. Arbeidsform har vært å støtte i arbeidet med de nyutdannede og oppdatering på ulike metoder for gruppeveileding med veiledere som har ansvar for å veilede nyutdannede. Vi har også valgt å følge opp gruppeveiledninger med veiledere som er nye som veiledere for nyutdannede ute i feltet. Dette for å kvalitetssikre veiledningene samt være en støtte for veileder i veiledningsarbeidet. De nyutdannede har deltatt i mellom 7-10 veiledninger i løpet av året, både individuelt og i gruppe. I tillegge har det vært arrangert en regional fagsamling med veiledere og koordinatorer i Bø. I Buskerud har erfarne mentorer i hovedsak vært fulgt opp gjennom regionale nettverkssamlinger med 4 til 8 deltakere. Representanter for høgskolens fagteam har organisert og ledet samlingene. Oppslutningen om samlingene har vært god fra de mentorene som faktisk har veiledet nyutdannede dette året, men det er mye som tyder på at vi gradvis mister kontakt med de mentorene som ikke har hatt veiledningsoppgaver. Over tid kan det medføre betydelig frafall av erfarne mentorer noe som kan svekke skole og barnehageeiers evne til å tilby kvalifisert veiledning til nyutdannede. I Vestfold har det også i år vært liten gjenbruk av veiledere ved at kommunene i liten grad har benyttet veiledere som allerede har veilederutdanning. Bare tre av årets veiledere hadde utdanning fra før. Siden disse hadde tatt veilederutdanning for en del år siden, ønsket de å delta på noen av samlingene for årets veiledningsstudenter for å få faglig oppdatering. De fikk også oppfølging av lærere fra studiet på arbeidsplassen to ganger i løpet av året. Vi regner med å ha en større andel veiledere med utdanning neste år, siden rundt halvparten av årets veilederstudenter tok utdanningen uten å ha noen nyutdannet kollega å veilede dette år. Kommunene ønsket å gi dem veilederutdanning for å møte kommende veiledningsoppgaver. Et problem i år har vært et stort frafall blant veilederne som tok utdanning samtidig med veilederoppgaver. I mange tilfeller har de forklart at dette ble for arbeidskrevende fordi de i liten grad fikk avsatt tid til dette. I Østfold har noen skole- og barnehageeierne i samarbeid med Høgskolen i Østfold arrangert fagmøter for erfarne og nye veiledere. Høgskolens fagteam har bidratt faglig. Andre kommuner/ eiere har i samarbeid med høgskolens veilederteam fulgt opp veiledere i nettverk med egne kommunale veiledere. Det er også gjennomført dialogseminar for nye veiledere, deres ledere og eiere, initiert av høgskolens veilederteam. Det har også vært avholdt ulike lokale konferanser der tema har vært Faglig påfyll for veiledere og koordinatorer i kommunene Informasjon om organisering av ordningene til sentrale aktører i kommunene Det har også vært gjennomført to arbeidsseminar i regionen for ansatte på lærerutdanningene. Det har også vært avholdt 5 teamledermøter der vi har arbeidet med å koordinere og dele erfaringer. Det har også vært avholdt møter i de nye lærerutdanningsregionene OFA og Region sør for å oppdatering og erfaringsutveksling. 2

3 Det har våren 2011 blitt utarbeidet et spørreskjema som skal sendes ut i uke 21-22, til tidligere studenter ved veilederutdanningene i regionen. Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan deres veiledingskompetanse benyttes i arbeidet med nyutdannede og hvilke behov de har for faglig støtte fra høgskolen i arbeidet med å veilede nyutdannede. Modell for veiledning av nyutdannede lærere. Det er utviklet ulike lokale modeller avhengig av den enkelte kommunes særegne ønsker og behov. Hovedmodellen er at nyutdannede får veiledning både individuelt og i grupper av erfarne lærere som er kolleger på egen arbeidsplass eller på en annen barnehage/skole, og som har eller er i gang med å få formell kompetanse i veileding. Veilederne har blitt valgt som lokale veileder av barnehage-/skoleeier eller styrer/rektor. Høgskolenes veilederteam har prioritert å følge opp på gruppeveiledning, både fordi det gir gode muligheter til felles kompetanseutvikling og fordi de nyutdannede selv uttrykker behov for at det er godt å møte andre i sammen fase i yrkeslivet som dem selv. Det gir også lærerutdanningene bedre muligheter for å tilbakeføre de nyutdannedes erfaringer til utdanningene når vi møter et større antall nyutdannede. Det brukes ulike veiledningsmodeller, bl.a. problemorientert veiledning individuelt eller i gruppe, reflekterende team og strukturerte støttegruppemodeller. I etterkant av noen av veiledningene har de lokale veilederne samtaler med representant fra veilederteamet på høgskolene. De nyutdannede gir tilbakemelding om at selve veiledningen er nyttig for dem og bidrar både som faglig, praktisk og emosjonell støtte. Nyutdannede som har veileder fra en annen skole eller barnehage gir også uttrykk for at det gir bedre mulighet til å ta opp ulike typer utfordringer i hverdagen når veileder ikke er en del av den nyutdannedes arbeidsplass. Dette er temaer som blir tatt opp med barnehage /skoleeier når det ordningen planlegges før oppstart. Det å skille mellom daglige fadderoppgaver og veiledningsoppgaver for veileder er fremdeles sentralt i programmet. Representanter fra Høgskolene har også deltatt på møter med representanter for kommunene og skal ha et strategi- og erfaringsmøte med representanter for barnehage- og skoleeier. I tillegg har det gjennom hele året vært mail- og telefonkontakt med barnehage- og skoleeierne. Erfaringene gjort i programmet har ført til endringer/justeringer av både programmet og lærerutdanningene. De nyutdannede har deltatt i oppstartsmøter med rektorer/styrere, veiledere og høgskolenes veilederteam for planlegging og gjennomføring av veiledningen. Kommunenes erfaringer med veiledningen er blitt ivaretatt via fortløpende evaluering av ordningen underveis og evaluering på slutten av året. Det er barnehage/skoleeiers ansvar at programmet blir evaluert, men evalueringsform blir valgt i samarbeid mellom høgskolene og barnehage/skoleeier. Dette er med på å justere de ulike modellene i kommunene fra år til år. Tilbakemeldinger, vurderinger og problemstillinger fra både veiledere og nyutdannede blir ivaretatt i det videre arbeidet når programmet planlegges på vårparten. Justeringer har blant annet vært at rammene for programmene fra skoleleier har blitt tydeligere for både veiledere og de nyutdannede i en del kommuner ved at kommunene har lagt til rette. Arbeidet med å forankre programmet i ledelsen og på skoleeiernivå er også en konkret endring som følge av evaluering. Også mer vekt på gruppeveiledning er i tråd med tilbakemelding fra flertallet av de nyutdannede. Når det gjelder justeringer i lærerutdanningene er det blitt økt fokus på praksislærernes veiledningskompetanse. 3

4 Samarbeid og erfaringsdeling/ spredning Det er gjennomført rekrutteringsmøter med skole- og barnehageeiere, rektorer/styrere i videregående opplæring, grunnskoler og barnehager. Det er også stor vilje til erfaringsspredning og informasjon om modellutvikling på tvers av kommunene. Avgangsstudenter er informert og det er brukt plakater, foldere, film, brev, e-post, telefonkontakt, annonser i lokalaviser og åpne informasjonsmøter på høgskolene for å gjøre programmet kjent. Rekrutteringen har foregått gjennom hele året, men intensiveres i april, mai og juni. I noen kommuner er det også nødvendig med rekruttering i august og september på grunn ansettelsesrutinene. Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjoner, fylkesmannsembetet, KS, kommuner, fylkeskommuner og andre aktuelle instanser. Regionalt nivå: Programmet har en felles referansegruppe for regionen Buskerud, Telemark, Østfold og Østfold som har hatt 2. møter dette studieåret. Fylkesnivå: Høgskolenes veilederteam har gjennomført informasjons- og samarbeidsmøter med KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmannsembetet og Skolelederforbundet. Representanter fra høgskolene har deltatt i tverretatlige partnerskap og informert rådmannsutvalg og fylkesvise samarbeidsutvalg om programmet Ny som lærer i barnehage og skole. Høgskolene deltar i fylkesvise GNIST grupper der det er etablert. Samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjonen(e), videregående opplæring, grunnskolen og barnehager Styrke praksisopplæring og etter og videreutdanningstilbudet. Arbeid med tillit og relasjoner i feltet. Høgskolenes veilederteam har samarbeidet med skole- og barnehageeiere (fylkeskommune, kommune), private barnehageeiere og den enkelte skole/barnehage. Kommuner/eiere som har etablerte systemer for veiledning har vært ansvarlige for rekrutteringen av nyutdannede og veiledere gjennom kartlegging og invitasjon til skoler og barnehager. Høgskolene har tatt kontakt mot kommuner/eiere som ikke har etablerte systemer for veiledning. Samarbeidet har ført til at noen har implementert veiledning av nyutdannede lærere i kommunenes generelle kompetanseog utviklingsplaner. Interkommunalt samarbeid er for eksempel blitt gjennomført i Østfold, der ti mindre kommuner har organisert et samarbeid om veiledning av nyutdannede førskolelærere. Erfaringene fra tiltaket blir tilført ansvarlige for grunnutdanningen i læreutdanning og for etter- og videreutdanning på de deltakende høgskoler. Høgskolenes veilederteam deltar i ulike plangrupper og arbeidsgrupper i høgskolene, der kunnskapsdeling om nyutdannedes kompetansebehov er på dagsorden. Programmet har en sentral plass i høgskolenes karrieredager, der studenter, faglig tilsatte og arbeidsgivere får informasjon. Det samarbeides med praksisopplæringen i grunnutdanningene, der nyutdannede møter studenter som del av praksisopplæringen. Praksisbarnehager/-skoler skal ha etablerte veiledningssystemer for nyutdannede. Ved høgskolen i Østfold er det gjennomført profesjonsdager der studenter møter nyutdannede, skole- og barnehageledere og representanter for eierne. På Høgskolen i Telemark er prosjektet Likeverdig samarbeid et forum for samarbeid, der både teamleder for veiledning av nyutdannede, praksiskoordinator og ansvarlig for oppdragsenheten er med, sammen med 3 representanter for skoleeiere i fylket. 4

5 Videre planer for arbeidet Fylkesvise fagutvalg og tverretatlige partnerskap (KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmannen, Fylkeskommunene, kommuneadministrasjonen og høgskolen) vil fortsatt være sentrale fora i arbeidet med å forankre programmet på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Samarbeidet med fylkeskommunene og lederne i videregående opplæring må fremdeles utvikles videre. Noen av høgskolene har hatt en del nyutdannede lærere fra videregående opplæring, men vi ser at det fremdeles er et utviklingspotensial her. Videregående opplæring bør være et satsingsområde fremover både lokalt og nasjonalt. Det må også arbeides med kommunal forankring i de kommunene dette mangler. Forskning og publisering: Eva Bjerkholt 75 % (Phd) Nyutdannede læreres kompetansebygging Elin Ødegård har 60 % (Phd) Nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging i møte med barnehagens kultur Liv Torunn Eik 75 % (Phd) Nyutdannede førskolelæreres videre profesjonskvalifisering det første året i yrket. Gry Hjortdal 20 % (FOU) Nytilsatte ledere i barnehager Thorbjørn J. Karlsen 18 % (FOU). Redaktør for den vitenskapelige antologien Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Publiseres på Gyldendal Akademisk august Roger Sträng 10 % (FOU). Prosjektet Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen (KARIB) Dag Sørmo 10 % (FOU). KARIB-prosjektet Magne Jensen 10 % (FOU). KARIB-prosjektet Knut-Rune Olsen 10 % FOU. Har sammen med Eli Kari Høihilder utgitt boken Veiledning av nye lærere i skole og barnehage, Pedlex Norsk Skoleinformasjon, Konferansebidrag studieåret Eva Bjerkholt, HiT Bjerkholt, E. (2011): Fra private avtaler til systemforandring. Hvordan beholde gnisten? På Utdanningsdirektoratets konferanse, Lærerutdanning i praksis, Oslo konferansesenter, Bjerkholt, E. (2011): Veiledning av nyutdannede lærere og kvalitetsutvikling av lærerutdanningene. På landskonferanse for studieledere og praksisansvarlige i lærerutdanningene. Oslo, Bjerkholt, E., Ødegård, E. (2011): Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og allmennlærere på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in Bjerkholt, E. (2011): Panel debate, The Nordic perspectives, representing Norway på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Bjerkholt, E. (2010): Utdanningskvalitetsprisen til HIT. Hvordan følge opp samarbeidet? Konferanse og workshop sammen med statssekretær Lisbeth Rugtvedt og praksislærere, ledere og lærerutdannere ved Høgskolen i Telemark, Notodden, Bjerkholt, E. (2010): Styrer SV utdanningspolitikken, eller blir det mest gode intensjoner? Telemark SVs skolekonferanse i samarbeid med statsråd KristinHalvorsen, Skien,

6 Bjerkholt, E. (2010): Utdanningskvalitetsprisen 2010 til prosjektet Veiledning av nyutdannnede lærere, Innledning for politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet ved åpningen av studieåret ved Høgskolen i Telemark, Notodden, Bjerkholt, E.(2010): Nettverkenes rolle og ansvar, Utdanningsdirektoratets konferanse for nettverksledere/koordinatorer 2011, Oslo, Elin Ødegård, HiT Ødegård, E. (2011): Veiledning som støtter og utfordrer nyutdannede pedagogiske lederes kompetansebygging. Konferanse mai 2011 UIA, Kristiansand Ødegård, E. (2011): From leadership to management Presentation at the conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Bjerkholt, E., Ødegård, E. (2011): Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og allmennlærere på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in Ødegård, E. (2010): Do we need a new way to frame and construct leadership in kindergarten? Presentation on the Conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Gry Hjortdal, HiT Hjortdal, G. (2011): Ny som styrer i barnehagen Presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Hjortdal, G. (2011): Plakatpresentasjon av HiT s veilederutdanning på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Hjortdal, G. (2010): From leadership to management Presentation at the conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Knut R Olsen, Hive Liv Torunn Eik, Hive Olsen, K R. (2011): Workshop: Veiledning som strategi for erfaringslæring i profesjonelle grupper på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Eik. L T. (2011): Hvordan kan veiledning støtte utøvelse av profesjonelt skjønn og improvisasjon? presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Eik. L T. (2010): Nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging. Presentasjon på NAFOLs nasjonale konferanse Utdanning og forsknings-politikk; Bergen, Universitetet i Bergen, Eik, L T. (2010): How do newly qualified kindergarten teachers assess their own competence building and contribution in knowledge construction in kindergarten? Presentation on the Conference Knowledge and voices in early childhood: who knows, who speaks, who listens? 20th EECERA Conference, Birmingham Thorbjørn J Karlsen, HiØ Karlsen, T.J. (2011): Plakatpresentasjon av HiØ s veilederutdanning på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo,

7 Balterzen, R.K., Karlsen, T.J. (2011): Kollektiv utvikling av wikibasert lærebok om veiledning posterpresentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Roger Sträng og Dag Sørmo, HiØ Tony Burner, HiBu Eli Kari Høihilder, HiVe Sträng, R., Sørmo, D. (2011): Reflective processes in teambased learning through mentoring presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell Burner, T. (2011): Fagdidaktikkens betydning i veiledningssamtalen. presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in schools and kindergarten, Oslo, Høgskolen i Oslo, Høihilder, E.K. (2011): Hvordan kan veiledning bidra til økt profesjonskompetanse? presentasjon på konferansen Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap/ Becoming a Professional Teacher: the new teacher in 7

REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2011-2012

REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2011-2012 REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2011-2012 Rapporten relateres til søknaden for 2011-2012 og gjelder regionen Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Tiltaket: Ny som lærer i barnehage og skole Teamledere

Detaljer

RESULTAT og REGNSKAPSRAPPORT for 2012-2013

RESULTAT og REGNSKAPSRAPPORT for 2012-2013 RESULTAT og REGNSKAPSRAPPORT for 2012-2013 Rapporten relateres til søknaden for 2012-2013 og gjelder regionen Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Rapporten omhandler de punktene Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rapportering for studieåret 2014-2015

Rapportering for studieåret 2014-2015 Rapportering for studieåret 2014-2015 Tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere skal bidra til å rekrutter og beholde dyktige barnehagelærere og lærere, samt sikre og videreutvikle

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

RESULTAT-RAPPORT for 2013-2014 Tiltaket Ny som Lærer

RESULTAT-RAPPORT for 2013-2014 Tiltaket Ny som Lærer RESULTAT-RAPPORT for 2013-2014 Tiltaket Ny som Lærer Rapporten relateres til søknaden for 2013-2014 og gjelder regionen Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Det har ikke vært endringer eller avvik

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.01.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/321 Deres referanse: Institusjoner som gir lærerutdanning

Detaljer

RAPPORT. Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere

RAPPORT. Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere RAPPORT Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere - vurdering av betingelsene for at veilederordningen for grunnskole og videregående opplæring skal komme i gang fra høsten 2010, for

Detaljer

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene

NAFOs kompetansetiltak for barnehagene NAFOs kompetansetiltak for barnehagene 2013-2014 Tidligere kompetansetiltak i NAFOs regi med midler fra KD 2005-2010: Kompetansetiltak i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Lovverket Plikt å stille barnehagen til disposisjon for praksis i barnehagelærer - utdanningen etter Barnehageloven Utdanningen er rammeplan

Detaljer

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler

Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Invitasjon til praksissamarbeid med inngåelse av nye praksisavtaler Lovverket Plikt å stille barnehagen til disposisjon for praksis i barnehagelærer - utdanningen etter Barnehageloven Utdanningen er rammeplan

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehagen. Askøy kommune

Plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehagen. Askøy kommune Plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehagen Askøy kommune Se mer på mulighetene enn på vanskelighetene. Grip hver dag som en underlig gave til deg.. Barnehagen Alt jeg egentlig trenger

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere hvem sitt ansvar?

Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere hvem sitt ansvar? Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere hvem sitt ansvar? 26.08.14 Skoleeiermøte, Troms Liv Carstens Knudsen Koordinator for veiledningsstudiene ved ILP Det er bedre å tenke mer, og si mindre (Gaski,

Detaljer

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø

Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Arbeid med å sikre gode og trygge barnehage- og skolemiljø Kompetansepakken: Oppfølgingen av NOU 2015:2 Arbeid med barnehage-, skolemiljø og mobbing Regjeringens arbeid er bygget opp rundt følgene mål

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter. NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter MARIT GJERVAN

NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter. NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter MARIT GJERVAN 2014 NAFO-rapport 2014: Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter MARIT GJERVAN NAFO-rapport Kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Bakgrunn for tiltaket Nasjonalt senter for flerkulturell

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Tiltaket veiledning av nyutdannede v / Elin Ødegård

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Tiltaket veiledning av nyutdannede v / Elin Ødegård Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Tiltaket veiledning av nyutdannede v / Elin Ødegård Førskolelærerundersøkelsen 2012 Grunnlaget for GLØD Sektorens særskilte utfordringer Historisk tilbakeblikk

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016 Veiledning i praksis Praksisforum 9.desember 2016 Ulike typer veiledning i barnehagelærerutdanningen Oppgavefaglig veiledning Profesjonsgruppeveiledning Studieveiledning Praksisveiledning Veiledning første

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps. tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Fra Meld. St.31 (2007-2009) Om kvalitet i skolen Departementet vil styrke arbeidet rettet mot skoleeiere og skoler som trenger veiledning for å komme

Detaljer

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen

Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Utdanningsforbundet og KS om lærerrollen Innhold Skolens samfunnsmandat, læreplaner og generell del Profesjonsfellesskap og profesjonalisering innenfra Profesjonsutvikling. Etter- og videreutdanning og

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Kommunesektorens viktigste utviklingspartner KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Hva mener KS om utdanning? Hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Skape engasjement

Detaljer

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014

Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Rullerende handlingsplan for høst 2013/vår 2014 Når Aktiviteter Innhold Ansvarlig August 1 5 7 21 20 27 Oppstart av prosjektet «Dynamisk nettside» Møte for nytilsatte ved EFL Personalmøte Internasjonal

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen. Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg

Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen. Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg Nye karriereveier og forventninger til ledelse i skolen Hedvig Abrahamsen, Kristin Helstad, Eli Lejonberg Nye forventninger Bakteppe: Betydning av profesjonsfellesskap Det profesjonelle samarbeidet ved

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ?

Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/ ? Samarbeid om velferd og utvikling Vi tråkker i hverandres bed, men ikke på hverandres blomster https://vimeo.com/221276781?ref=em-v-share Bakgrunn Samarbeidsavtalen springer ut fra det toårige bosettingsprosjektet

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016

Vurdering for læring. Første samling for pulje 7, dag mai 2016 Vurdering for læring Første samling for pulje 7, dag 1 12. mai 2016 Velkommen til pulje 7! Udirs arbeid med individuell vurdering Underveisvurdering - Satsingen Vurdering for læring - Nasjonale prøver,

Detaljer

Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet?

Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet? Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet? (Har PIL gjort en forskjell?) Øystein Gilje, forsker UiO Trondheim, 28. november det lenge uttalte målet om å redusere spenningen mellom teori og praksis

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

KD, Udir og Pedagogstudentene:

KD, Udir og Pedagogstudentene: Nettverksmøte 29.0517 referat fra Info fra KD, Udir og Pedagogstudentene og Nettverkets time KD, Udir og Pedagogstudentene: - Oppstartsmøte i arbeidsgruppa for utarbeidelse av rammer for veiledningsordninger

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

ÅRSMELDING Høst 2008-Vår 2009. Forkortet utgave

ÅRSMELDING Høst 2008-Vår 2009. Forkortet utgave ÅRSMELDING Høst 28-Vår 29 Forkortet utgave Forkortet utgave av Årsmelding 28/29 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Tabell: Tall i de ulike regionene... 4 : Agder... 6 : Hedmark og Oppland... 7 : Hordaland...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere i pulje 2 Utdanningsdirektoratet 16.12.2010 Avdeling for vurdering Program Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning og erfaringer

Detaljer

Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder

Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder Kontaktmøte Morgedal 6. og 7.des Robert Lien Pettersen, GNISTprosjektleder Og ilden brenner fortsatt... Agenda 1. GNIST 2. Stortingsmelding & Ungdomstrinnstrategien 3. GNIST-prosjektet i Telemark 4. Skolebasert

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Organisasjonsutvikling, endringsledelse og skoleeierrollen Samling for skoleeiere i VK15, jan 2016

Organisasjonsutvikling, endringsledelse og skoleeierrollen Samling for skoleeiere i VK15, jan 2016 Organisasjonsutvikling, endringsledelse og skoleeierrollen Samling for skoleeiere i VK15, 25. 26. jan 2016 Deltakere: Finnmark Finnmark Nordland Nord-Trøndelag Nordland Finnmark Sør-Trøndelag Oppland Vestfold

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid?

Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Hvordan bruke Ungdata i planlegging av kommunens forebyggende arbeid? Identifisering av problemområder Det er nødvendig å skaffe oversikt over problemområdene i kommunen, og over hvem som besitter hvilken

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013 Arkivsak-dok. 201202970-3 Arkivkode ---/U01 Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud Saksgang Møtedato Sak nr Verdiskaping Vestfold 27.02.2013 Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND

Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND Jens Garbo, Utdanningsforbundet Håkon Kavli, Gnist-sekretariatet/KD HORDALAND 13.12.12 AGENDA Forslag til økt kvalitet i lærerprofesjonen og sammenhengen med satsingen på ungdomstrinnet Partnerskapets

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 AGENDA Bakgrunn Veiledningsordningen Veilederutdanningen Avsluttende betraktninger Forutsetninger for en god ordning Betraktninger

Detaljer

Veiledning av nye lærere

Veiledning av nye lærere Veiledning av nye lærere Marit Ulvik, UiB Jeg vil ha et liv nå også! (ny lærer) Når du kommer dit, så opplever du veldig mye som du ikke har lest om i noen bok (ny lærer). 1 Hva vi vet Mange slutter de

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Bakgrunn Prosjektmidler fra KD (barnehageavdelingen) med utgangspunkt i NOU 2010:7 Flerkulturelt og flerspråklig arbeid

Detaljer

Veilederrollen i utvikling: forventninger, praksiser og problematiseringer

Veilederrollen i utvikling: forventninger, praksiser og problematiseringer Veilederrollen i utvikling: forventninger, praksiser og problematiseringer Skolelederdagen, 13.10.17 Siv Paus Brovold, Frogn vgs, Anne Kristin Dahl, ILS og Eli Lejonberg, ILS Innhold Utvikling av veilederrollen

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

GLØD- Nettverket 2016

GLØD- Nettverket 2016 GLØD- Nettverket 2016 KOMMUNESAMLING BARNEHAGEOMRÅDET 9.JUNI 2016 TRINE SAMUELSBERG, PBL GLØD Nettverket i Hordaland GLØD-Nettverket prioritert videreført etter at KD avsluttet prosjektet i 2014 Videreføringen

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Veilederkorps - Velkommen til skoleeiersamling i VK juni 2015

Veilederkorps - Velkommen til skoleeiersamling i VK juni 2015 Veilederkorps - Velkommen til skoleeiersamling i VK15 2.-3.juni 2015 Mål for samlingen Formålet med samlingen er å gi faglige innspill, dele erfaringer og stimulere til refleksjon - som grunnlag for skoleeierne

Detaljer

Hvem er lærerutdanneren sett fra universitetet

Hvem er lærerutdanneren sett fra universitetet Hvem er lærerutdanneren sett fra universitetet Kunnskapsparlament, Oslo 12. mai 2017 Rachel Jakhelln & Siw Skrøvset, UiT Norges arktiske universitet og ProTEd Universitetet og lærerutdanninga Tradisjonelt

Detaljer

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold

Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) Fylkesmannen i Østfold 13.05.2016 www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015

Vurdering for læring. Første samling for pulje 6, dag april 2015 Vurdering for læring Første samling for pulje 6, dag 2 10. april 2015 10. april Program for dag 2, første samling pulje 6 Kl. 09.00 09.30 Kl. 09.30 11.00 (inkl. pause) Kl. 11.00 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl.

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide

Utdanning. Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanning Horten 17. mars 2014 Knut Vareide Utdanningsnivå i befolkning Utdanningsnivå i arbeidsliv Utdanningsnivå i næringsliv Pendler ut Pendler inn 24.03.2014 2 378 304 290 288 221 191 150 137 111 104

Detaljer