Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013"

Transkript

1 Arkivsak-dok Arkivkode ---/U01 Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud Saksgang Møtedato Sak nr Verdiskaping Vestfold Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013 Sammendrag Saken gir en oversikt over tiltak som er gjennomført per februar 2013, innenfor handlingsprogrammet som Verdiskaping Vestfold vedtok etter Partnerskapskonferansen Fylkesrådmannens innstilling Verdiskaping Vestfold tar saken til orientering. Tønsberg, Egil Johansen fylkesrådmann Sverre Høifødt direktør Eventuelle vedlegg til saken ligger på Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer. Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til venstre på siden. 1

2 Innledning: Partnerskapskonferansen 2011 ble arrangert med Kompetansebygging i Vestfold som tema. Hovedstrategien i handlingsprogrammet er å etablere en tettere og strukturert integrasjon mellom utdanningssektor og nærings- og arbeidsliv i Vestfold. Initiativene det er rapportert på i denne saken skal bygge opp under denne strategien: Rapportering av innsats i løpet av 2012 Innsatsområde 1: Grunnskolen i samspill med lokalt nærings- og arbeidsliv Initiativ I (NHO, i samarbeid med Fylkesmannen, LO, NAV og KS) Strategi for samarbeid mellom grunnskole og nærings- /arbeidsliv KS og NHO BTV gjennomførte konferansen "Samarbeid skole/arbeidsliv- ord eller realitet" i Drammen i september Blant inviterte var rådmenn, politikere, leder/ rådgiver med ansvar for oppvekst og utdanning, rektorer, rådgivere, inspektører, opplæringskontor og andre med interesse/ansvar for utdanning/arbeidslivs-temaet i kommunene og fylkeskommunene til konferanse. Konferansen var i stor del organisert av elever fra videregående skoler i Drammen, og de ledet også samtalegruppene etter den tradisjonelle bolken med innlegg. Det er utarbeidet en kortfattet rapport. Dette var den første konferansen i regi av KS/NHO og ble mal for tilsvarende konferanser som er og skal arrangeres av KS/NHO i alle fylkene. Initiativ II (Fylkesmannen/KS i samarbeid med NHO og LO) Tilrettelegge for nye praktiske valgfag, utdanningsvalg og forsøksfaget arbeidslivsfag på ungdomstrinnet Høgskolen i Buskerud tilbyr nå videreutdanning for lærere som skal undervise i faget utdanningsvalg (15 studiepoeng). KS jobber for å legge til rette for skolens møte med foreldres yrkesvalg, etter en modell av Svelvik kommune. Larvik kommune har vist interesse. Det er usikkerhet omkring videreføring av arbeidslivsfag. Det er ansatt en GNIST 1 koordinator hos Fylkesmannen, som skal tilrettelegge for gjennomføring av ungdomstrinnstrategien innenfor GNIST-satsningen. Ungdomstrinnstrategien skal blant annet bidra til en mer 1 GNIST er en nasjonal satsning som skal målrette og samordne innsatsen for å heve skolens kvalitet gjennom å bedre lærernes kompetanse og bidra til god og stabil rekruttering til læreryrket. 2

3 praktisk rettet undervisning på ungdomstrinnet, som også vil innebærer tettere kontakt med arbeidslivet. Det er foreløpig igangsatt en behovskartlegging på kompetanse i fylket. Initiativ III (HIVE) Kompetansehevende studietilbud for lærere HIVE har hatt møter om etterutdanning og videreutdanning i «Lederforum for oppvekst og utdanning». I forumet er HIVE, KS, Fylkesmannen, skoleeiere i grunnskolen og videregående skole representert. Etter- og videreutdanning er tema i lederforum. Behovet for kompetanseheving i de nye valgfagene har vært diskutert i denne sammenhengen i HIVE har for studieåret 2012/13 startet tilbudet innenfor valgfaget Sal og scene (gir studiepoeng). Innsatsområde 2: Videregående opplæring, Fagskolen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold i samspill med regional næringsliv Initiativ I (VFK, i samarbeid med NHO, LO, HIVE, NAV og KS) Strategi for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og nærings-/arbeidsliv TAF 2 opplæring er etablert innen byggfag, teknologi og produksjon og elektrofag. TAF innenfor Service og Samferdsel og Restaurant og Matfag opprettes fra skoleåret 2013/14. Gjennom arbeid med Prosjekt Til Fordypning (PTF) etableres det strategier og samarbeidsarenaer mellom den enkelte skole og lokalt arbeidsliv. VFK har startet et prosjekt «Opplæring på arbeidsplassen» for voksne. Initiativ II (NHO, i samarbeid med LO og VFK) Strategi for læreplasser i næringsliv Initiativ III (VFK, i samarbeid med KS og LO) Strategi for læreplasser i offentlig sektor Strategi er igangsatt, rettet mot offentlige og private, også i forbindelse med faget Prosjekt til fordyping. Flere kommuner har nå nådd målet om 1 lærling per 1000 innbygger. I sammenheng med den nye samfunnskontrakten er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av NHO, LO, KS, Utdanningsforbundet og VFK som skal komme med konkrete forslag. Se innsatsområde 3 initiativ 1. 2 TAF er en opplæring som veksler mellom praksis på arbeidsplassen og opplæring i skole fra første dag. Opplæringen går over 4 år. 3

4 Initiativ IV (VFK, i samarbeid med NHO og LO) Videreutvikle opplæringskontorene Initiativ V (VFK, i samarbeid med HIVE og KS) Parallell opplæring på høyere nivå for elever som presterer høyt Fokus for året som har gått har vært å implementere metoden «vurdering for læring» i bedriftene. Horten videregående og Thor Heyerdal videregående har elever fra ungdomsskole som har parallell opplæring på videregående nivå. Horten videregående har forskerlinje, med parallell opplæring videregående og høgskolenivå. 6 elever har parallell opplæring på høgskolenivå. Mest aktuell for 3. års elever. Studenter fra Ingeniørutdanningen ved Hive har de 3 siste årene arrangert Ent3r-kurs 3 for elever fra ungdomsskoler og videregående skoler i Tønsberg/Hortensområdet. Det har i snitt vært 150 elever fra ungdomsskole/videregående med på disse samlingene som holdes hver torsdag fra Det har vært elever fra 10 skoler i området som har deltatt. Prøveprosjekt mellom videregående skoler i Vestfold (i første rekke Horten VGS) og høgskolens ingeniørutdanning er i gang: Flinke elever kan ta eksamen i enkelt fag i førsteklasse ved ingeniørutdanningen. De første elevene gis mulighet til dette fra høsten Det er i skoleåret elever som er med i denne ordningen. Våren 2012 og våren 2013 har vi hatt ett samarbeid med Stokke Ungdomsskole som hvert år har sendt ca. 15 av sine motiverte elever til HIVE, ingeniørutdanningen for at de skal få et innblikk i hva en ingeniørutdanning er, og hva som må til for å gjennomføre en slik utdanning. Opplegget går ut på at elevene er på Høgskolen tre dager med praktiske teknologiøvelser på lab pluss omvisning og enkle forelesninger. Initiativ VI (HIVE) Praksisnære ingeniørstudier Andre skoleår med ny rammeplan for ingeniørutdanningen er nå halvveis over. Erfaringen er at samarbeid med institusjoner og bedrifter gir studentene en større forståelse av arbeidslivet. Emneoppgaver, temaoppgaver, hovedprosjekt og forelesere fra næringslivet øker i omfang og gir både studenter, skole og Vestfoldsamfunnet positiv kunnskapsoverføring, begge veier. 3 Studentdrevet ukentlige realfagsverksted/leksehjelpopplegg for opp til 120 deltakere ingeniørstudenter deltar som mentorer. Relativt sett ett av de største Ent3r-prosjektene i Norge. 4

5 Interessen for å nyttiggjøre seg høgskolen og studentene er økende, men HIVE ser gjerne at dette utvikler seg til å bli enda mer omfattende. I hovedsak går dette samarbeidet mellom skolen og enkeltbedrifter. Vi ønsker at kommunene og fylkeskommunen også skal benytte seg av denne muligheten i større grad enn de gjør i dag. Fakultet for teknologi og maritime fag arbeider med flere konkrete bedrifter for å inngå et forpliktende og formalisert samarbeid for å utnytte hverandres ressurser. Innsatsområde 3: Sikre tilgang på kompetent arbeidskraft etter regionale behov Initiativ I (12k i samarbeid med VFK) Rekrutteringsstrategier og praksisopplæring i kommunene Initiativ II (HIVE i samarbeid med VFK, FM, KS, NHO og LO) Øke rekruttering til realfag, tekniske studier og helserelaterte fag Prosjekt Praksis er godt i gang. Kartlegging av kommunenes og skolenes praksis er gjennomført. Det planlegges et seminar for å utarbeide rutiner for videre samarbeide. Initiativ 3 på strategi 2 er inkludert i initiativet. Det pågår mange positive initiativ og samarbeides på mange felt innenfor realfag og helserelaterte fag. Gjennom fusjonen med HiBu vil HiVe s fagmiljøer bli betydelig styrket innenfor realfag, tekniske studier og helserelaterte fag. Fakultet for teknologi og maritime fag (TEKMAR), fakultet for helsevitenskap og fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, har en sterk tilknytning til offentlig og privat sektor gjennom prosjektsamarbeid med semesteroppgaver, bacheloroppgaver, masteroppgaver og forskningsoppgaver. Initiativ III (HIVE i samarbeid med 12k, KS og FM) Desentraliserte studietilbud for kommunesektoren Prosjekt Sykepleierutdanning for framtida i samarbeid med Larvik kommune har hatt sitt første studentopptak med god søkning og startet august I tilknytning til prosjektet ble det gjennomført en veilederutdanning på 30 studiepoeng i 2012 (avsluttet november 2012) for å kvalifisere lokale veiledere gjennom denne videreutdanningen. Studentene ved veiledningsstudiet får kvalifikasjoner til å veilede sykepleierstudenter inn i en endret yrkesrolle slik nye helsepolitiske føringer forutsetter. Institutt for sykepleievitenskap har iverksatt målrettede strategier for å styrke et forpliktende samarbeid mellom praksisfelt og høgskole, både når det gjelder rammer og 5

6 innhold i sykepleierutdanningen. Partnere i praksis er et samarbeid med 12-k, med en forpliktende partnerskapsavtale hvor kommunehelsetjenestens ulike virksomheter skal søke om å være praksisarena for sykepleierstudenter. Initiativ IV (Fagskolen i Vestfold i samarbeid med VFK og HIVE) Samarbeid om etter- og videreutdanning Ikke mottatt ny rapport Fylkesrådmannens bemerkninger: Partnerskapskonferansen 2011 ble arrangert med Kompetansebygging i Vestfold som tema. Hovedstrategien i handlingsprogrammet er å etablere en tettere og strukturert integrasjon mellom utdanningssektor og nærings- og arbeidsliv i Vestfold. Initiativene det er rapportert på i denne saken skal bygge opp under denne strategien. Det er nå to år siden Partnerskapskonferansen 2011 ble arrangert, med påfølgende handlingsprogrammet som ble vedtatt i juni samme år. Rapporteringen viser at samtlige tiltak er satt i gang. Fylkeskommunen vil fortsette å følge opp partnerne som har initiativansvar, for å holde oversikt over aktiviteten og rapportere tilbake til styringsgruppa i Verdiskaping Vestfold. 6

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.

Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09. Et felles løft for å møte framtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Fokusområdene Tiltaksplan 2012-2015 11.09.13 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Karrieresentre Rapport 2011-10 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Karrieresentre som er gjennomført

Detaljer

Realfag i videregående opplæring. Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016

Realfag i videregående opplæring. Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016 Realfag i videregående opplæring Strategisk plan for økt rekruttering til realfag 2013-2016 2 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4

Detaljer

Årlig rapport om voksenopplæring - 2011

Årlig rapport om voksenopplæring - 2011 Arkivsak-dok. 201101620-23 Arkivkode ---/A02 Saksbehandler Elin Horntvedt Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for utdanning 18.04.2012 10/12 Årlig rapport om voksenopplæring - 2011 Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen. 2013 og 2014. 2 Undertittel Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2013 og 2014 2 Undertittel Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Partnerskap for karriereveiledning en kartlegging og evaluering

Partnerskap for karriereveiledning en kartlegging og evaluering ØF-notat nr. 12/2010 Partnerskap for karriereveiledning en kartlegging og evaluering Del 1: Kartlegging av Mona Stokke og Lene Nyhus ØF-notat nr. 12/2010 Partnerskap for karriereveiledning en kartlegging

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer