Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011"

Transkript

1 Partnerskapskonferansen på Hotel Klubben Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011 Identifisere utfordringer Etablere felles mål Mobilisere til handling

2 1 Partnerskapskonferansen 2011: Kompetansebygging i Vestfold Styringsgruppa i Verdiskaping Vestfold inviterte det brede partnerskap i Vestfold til den sjette partnerskapskonferansen den 3. og 4. mars på Hotel Klubben. Tema for konferansen var kompetansebygging i Vestfold. Det er verdiskapingen vi lever av, og kompetanse er en viktig forutsetning for verdiskapingen. Regional utviklingsstrategi bygger på visjonen om at Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien. Kompetansebygging er et strategisk viktig satsningsområde for å oppnå en slik visjon. Kompetansenivået i befolkningen gir viktige samfunnseffekter på flere nivåer - fra regionens konkurransekraft i global sammenheng, til den enkeltes velferdsutvikling og deltakelse i arbeidslivet. Hvordan vi velger å bygge kompetansen i Vestfold er en viktig innfallsvinkel, og en arena hvor partnerskapet kan bidra. Partnerskapskonferansen 2011 har spesielt rettet søkelyset mot samspillet mellom utdanningssystem og nærings- og arbeidsliv. Med utgangspunkt i foredrag og case-presentasjoner ble deltakerne invitert til å diskutere viktige innsatsområder for å kunne møte utfordringene de neste tre årene. Handlingsprogrammet for 2011 er utarbeidet på grunnlag av gruppeprosesser og drøftinger underveis på konferansen, med påfølgende bearbeidelse i styringsgruppa for Verdiskaping Vestfold

3 Felles innsats gjennom det brede partnerskap gir mulighet til å overskride grensene mellom politikk, administrasjon, næringsliv og samfunnsliv for å løse fellesoppgaver. Hovedstrategien i dette handlingsprogrammet er å etablere en tettere og mer strukturert integrasjon mellom utdanningssektor og nærings- og arbeidsliv i Vestfold. For å gjennomføre strategien peker Verdiskaping Vestfold her på tre bestemte innsatsområder. Felles innsats gjennom det brede partnerskap gir mulighet til å overskride grensene mellom politikk, administrasjon, næringsliv og samfunnsliv for å løse fellesoppgaver. Årets partnerskapskonferanse satte et utvalgt tema på dagsorden, mens på tidligere konferanser har partnerskapet drøftet utfordringsbildet i Vestfold i sin helhet. Etter partnerskapskonferansen i 2009 ble også et handlingsprogram utarbeidet. Innsatsområdene i dette handlingsprogrammet står fremdeles ved lag, og flere av initiativene er fremdeles i prosess. Det var stor oppslutning og et høyt deltakerantall på årets konferanse. Temaet engasjerte deltakerne, noe vi har fått tilbakemeldinger på gjennom påfølgende evalueringsundersøkelse. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som deltok på Partnerskapskonferansen 2011, og som dermed har tilrettelagt for en sterkere integrasjon mellom utdanning, nærings- og arbeidsliv. Per Eivind Johansen Fylkesordfører

4 2 Oppfølging av handlingsprogrammet Handlingsprogram 2011 for Verdiskaping Vestfold ble drøftet i styringsgruppa 13. april 2011 og vedtatt i styringsgruppa 29. juni Partnerskapsmodellen er en egnet arbeidsform for å samle og forplikte aktører til å løse fellesoppgaver. Kompetansebygging er et godt eksempel på en slik fellesoppgave, der ansvar og ressurser er fordelt på flere, og hvor merverdien er stor dersom alle parter trekker i samme retning. En viktig forutsetning er at alle partnerne sikrer forankring i egne beslutningsorganer. Handlingsprogram 2011 inneholder en rekke initiativ til prosesser og konkrete tiltak som involverer partnerne i Verdiskaping Vestfold. Innenfor hvert initiativ tildeles initiativansvar til én av partnerne. Dette innebærer ansvar for igangsettelse av prosessen, og ansvar for å påse at en av de involverte partnerne tar lederansvar. Under hvert initiativ står partnerne altså fritt til å velge organisering av arbeidet seg i mellom. Innsatsområdene og initiativene har kommet til etter drøftinger i styringsgruppa i Verdiskaping Vestfold. Når handlingsprogrammet skal følges opp kan det kan vise seg at initiativ kan slås sammen, eller nye kan dukke opp. Verdiskaping Vestfold ønsker dette handlingsprogrammet som retningsgivende, og aksepterer derfor en slik grad av fleksibilitet når initiativene skal iverksettes. Vestfold fylkeskommune innehar sekretariatsfunksjonen for Verdiskaping Vestfold, og påtar seg også et oppfølgingsansvar for handlingsprogrammet når det gjelder å holde oversikt over aktiviteten. I dette ligger å være bindeledd mellom styringsgruppa i Verdiskaping Vestfold og partnere med initiativansvar og lederansvar for prosesser og tiltak. Sekretariatet skal lage en plan for jevnlig rapportering og orientering tilbake til styringsgruppa på tiltak og resultater, basert på informasjon fra initiativansvarlige partnere

5

6 3 Strategi og innsatsområder Befolkningens kompetansenivå har stor betydning både for regional verdiskaping og for den enkeltes velferd. I vår tids kunnskapsøkonomi er kompetanseutvikling en viktig drivkraft, med økende krav til omstilling og tilegnelse av ny kunnskap. For å styrke den regionale konkurranseevnen, ønsker Verdiskaping Vestfold å rette oppmerksomheten mot kompetansebygging i Vestfold. Som et grunnleggende perspektiv gjennom handlingsprogrammet ligger prinsippet om livslang læring. Livslang læring handler om kontinuerlig kunnskapsutvikling, og forutsetter velfungerende sammenhenger og overganger mellom de ulike delene i utdanningssystemet, og mellom utdanningssystem og nærings- og arbeidsliv. Det brede partnerskapet har drøftet kompetansebygging i Vestfold i samspillet mellom utdanningssektor og nærings- og arbeidsliv i et livslangt læringsperspektiv. Dette samspillet er en arena der aktørene i partnerskapet møtes og kan finne et mulighetsrom for handling. En tydelig tilbakemelding fra det brede partnerskapet var behovet for at dette samspillet burde bli tettere, mer integrert og mer strukturert, for å møte felles utfordringer og nå felles mål

7 For å styrke den regionale konkurranseevnen, ønsker Verdiskaping Vestfold å rette oppmerksomheten mot kompetansebygging i Vestfold. Handlingsprogrammet for 2011 bygger på følgende hovedstrategi: Etablere en tettere og mer strukturert integrasjon mellom utdanningssektor og nærings- og arbeidsliv i Vestfold. Handlingsprogrammet definerer tre innsatsområder med tilhørende initiativ til handling. Grunnskolen i samspill med lokalt nærings- og arbeidsliv Videregående opplæring, Fagskolen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold i samspill med regionalt nærings- og arbeidsliv Sikre tilgang på kompetent arbeidskraft etter regionale behov

8 Innsatsområdene er ment som retningsgivende for Verdiskaping Vestfold når det gjelder arbeid for kompetansebygging. De tre områdene deler opp utdanningsløpet, men det er likevel helt nødvendig å se disse i sammenheng med hverandre. Flere av utfordringene finnes nettopp i overgangene, derfor blir overganger og sammenhenger viktige perspektiver. Figurene nedenfor kan illustrere sider ved dette: Figur 1: Nærings- og arbeidsliv GRUNNskole Videregående utdanning 08 09

9 Figur 1: Mellom grunn- og videregående utdanning er det flere utfordringer knyttet til smidige overganger for elevene. Figur 2: Fagskolen i Vestfold, Høgskolen i Vestfold, nærings- og arbeidsliv har alle viktige roller i tilrettelegging for etter- og videreutdanning, tilpasset regionale behov. Figur 2: Nærings- og arbeidsliv Fagskole høgskole etter- og videreutanning

10 Innsatsområde 1 Grunnskolen i samspill med lokalt næringsog arbeidsliv. Partnerskapets ambisjon er å forsterke kontaktflaten mellom grunnskolen og det lokale nærings- og arbeidsliv. Dette er viktig for å skape grobunn for læring og forberede elevene på senere yrkesvalg og krav i arbeidslivet. Grunnskolen er nasjonalt styrt og reguleres av Opplæringsloven og læreplanverk for Kunnskapsløftet. I tråd med Kunnskapsløftet er partnerskapet opptatt av at grunnleggende ferdigheter vektlegges i undervisningen (kunne uttrykke seg muntlig, kunne lese og regne, kunne uttrykke seg skriftlig og kunne bruke digitale verktøy). For å sette dagens barn og unge i stand til å møte morgendagens arbeidsliv, peker partnerskapet også på sosial kompetanse og entreprenørskap. Samtidig er partnerskapet opptatt av at undervisningen fortsatt tilpasses elevenes individuelle ferdighetsnivå, og bygger opp under elevenes evne til å gjennomføre, ofte referert som «stayerevne». Under partnerskapskonferansen 2011 vektla det brede partnerskapet behovet for at grunnskolen åpner seg mot samfunnet, og at nærings- og arbeidsliv tar plass i undervisningen

11 For å sette dagens barn og unge i stand til å møte morgendagens arbeidsliv, peker partnerskapet også på sosial kompetanse og entreprenørskap. Dette er viktig for å kunne tilby elever en virkelighetsnær opplæring, allerede fra barneskolen av. Det er behov for at kontaktflaten mellom grunnskole og nærings-/arbeidsliv forsterkes og formaliseres, og at det utarbeides felles målforståelse og at ansvarsforholdene avklares. Dette er en utfordring som Verdiskaping Vestfold, gitt sin representasjon og sammensetning, har mulighet til å møte i fellesskap. Grunnskolens nye praktiske valgfag, i tilegg til faget utdanningsvalg og forsøksfaget arbeidslivsfag, gir en god anledning for skole og arbeids-/næringsliv til å finne nye og tettere samarbeidsformer. Partnerskapets ambisjon fra tidligere konferanser omkring livsmestring for ungdom har resultert i handlingsprogrammet «God oppvekst ». Målsettingen i God oppvekst er at alle unge i Vestfold skal kvalifisere seg til arbeidsliv eller videre utdanning. Ett av satsningsområdene dreier seg om at næringslivet og offentlig virksomhet skal være medspiller i opplæring av elever i ungdomsskoler og den videregående opplæringen. Det er viktig å hente ut erfaringer fra God oppvekst når det gjelder å forsterke kontaktflaten mellom grunnskole og det lokale nærings- og arbeidsliv.

12 Initiativ I: Strategi for samarbeid mellom grunnskole og nærings-/arbeidsliv Initiativansvarlig: NHO NHO (i samarbeid med lokale næringsforeninger og opplæringskontor), Fylkesmannen, LO, NAV og KS tar initiativ til å utvikle en strategi for et formalisert samarbeid mellom grunnskolen og nærings-/ arbeidsliv. Strategien bør ta sikte på å avklare mulighetsrommet, inneholde konkrete tiltak og bygge på kartlegginger og erfaringer fra eksisterende samarbeid, forsøk med arbeidslivsfag i Vestfold, God oppvekst og Ungt entreprenørskap. Det legges opp til en erfaringskonferanse for å synliggjøre erfaringer og lansere strategi for samarbeid med skoleledelse og rektornivå i kommunene og representanter for lokalt næringsliv

13 Initiativ II: tilrettelegge for nye praktiske valgfag, utdanningsvalg og forsøksfaget arbeidslivsfag på ungdomstrinnet Initiativansvarlig: Fylkesmannen/KS fylkesmannen, NHO (i samarbeid med lokale næringsforeninger og opplæringskontor), lo og ks etablerer en strategi for implementering av nye praktiske valgfag, utdanningsvalg og forsøksfaget arbeidslivsfag på ungdomstrinnet, i henhold til St.meld. 22 ( ) og resultatene av påfølgende høring av meldingen. strategien skal legge til rette for elevutplassering i lokalt nærings-/arbeidsliv og eventuelt i frivillige organisasjoner. Erfaringer fra forsøk med arbeidslivsfag i Vestfold, fra God oppvekst og Ungt entreprenørskap hentes ut. Initiativ III: Kompetansehevende studietilbud for lærere Initiativansvarlig: Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold tar i samarbeid med kommunesektoren ved ks, Fylkesmannen, nho og lo initiativ til kompetansehevende studietilbud for lærere innenfor nye valgfag og nytt arbeidslivsfag.

14 Videregående opplæring, Fagskolen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold i samspill med regionalt nærings-/arbeidsliv. Partnerskapet har ambisjon om et samspill mellom utdanningsinstitusjonene og regionalt nærings-/arbeidsliv som sikrer en praksisnær og yrkesrettet undervisning, oppdatert etter regionens kompetansebehov. Innsatsområde 2 Partnerskapet er opptatt av fordelene ved et tettere samspill mellom utdanning og nærings-/arbeidsliv. Et tettere samspill kan bidra til at utdanningsinstitusjonene kan tilby relevant og praksisnær utdanning som både motiverer og kvalifiserer, samtidig som utdanningstilbudet kontinuerlig tilpasses kompetansebehov etterspurt av nærings- og arbeidsliv. Fagskolen i Vestfold har gode erfaringer fra å tilby undervisning i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Et velfungerende samspill kan også være et viktig konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg nye studenter og fremtidig kompetent arbeidskraft Partnerskapet peker på behov for nye møteplasser og en strukturert samarbeidsform i dette samspillet. Næringslivet kan bli mer oppsøkende overfor utdanningsinstitusjonene i rekrutteringsøyemed, og Høgskolen kan sammen med næringsliv legge bedre til rette for anvendelse av oppdatert kunnskap

15 Et velfungerende samspill kan også være et viktig konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg nye studenter og fremtidig kompetent arbeidskraft. og teknologi. Det vektlegges tydelig av partnerskapet at å sørge for tilstrekkelig praksis- og læreplasser, er noe utdanning og nærings- og arbeidsliv bør samarbeide bedre om. Arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor, har et ansvar når det gjelder å tilby praksis- og læreplasser. Mens kompetansebygging som sikrer et høyt kunnskapsnivå og gode prestasjoner er viktig for verdiskapingen i regionen, er partnerskapet opptatt av et differensiert utdanningssystem som kvalifiserer til yrkesliv for alle. Partnerskapet peker på betydningen av fleksibilitet i videregående opplæring, som kan åpne for alternative studieløp med høy grad av praksis. I Vestfold har man gode erfaringer fra dette gjennom forsøk med praksisbrev etter ungdomsskolen og tilbud om grunnkompetanse i videregående skole. Dette perspektivet ivaretas gjennom handlingsprogrammet «God oppvekst », som partnerskapet står bak og som ledes av Fylkesmannen i Vestfold. Innenfor prosjektet er det også utformet tiltak for å bidra til at næringsliv og offentlig virksomheter opptrer som medspillere i opplæringen av elever. Det blir viktig å bygge videre på erfaringer og modeller fra dette arbeidet.

16 Initiativ I: strategi for samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og nærings-/arbeidsliv Initiativansvarlig: Vestfold fylkeskommune nho (i samarbeid med lokale næringsforeninger og opplæringskontor), lo, Høgskolen i Vestfold, nav, ks og Vestfold fylkeskommune utarbeider en strategi som videreutvikler samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner i Vestfold og nærings-/arbeidsliv. I arbeidet med strategien skal det vurderes hvordan nye møteplasser kan opprettes. Strategien bør ta sikte på å avklare mulighetsrommet, samt vurdere konkrete tiltak. Initiativ II: strategi for læreplasser i næringsliv Initiativansvarlig: nho NHO, lo og Vestfold fylkeskommune utarbeider en strategi med formål å tilrettelegge for bedre samsvar mellom etterspurte læreplasser og tilbudet av læreplasser i næringslivet, slik at flere elever får fullført sin yrkesfaglige utdanning. Initiativ III: strategi for læreplasser i offentlig sektor Initiativansvarlig: Vestfold fylkeskommune ks, lo og Vestfold fylkeskommune utarbeider en strategi med formål å tilrettelegge for bedre samsvar mellom etterspurte læreplasser og tilbudet av læreplasser i offentlig sektor, slik at flere elever får fullført sin yrkesfaglige utdanning. Strategien utarbeides med utgangspunkt i sektorer med spesielle rekrutteringsbehov, og med en målsetting om én lærling per 1000 innbygger i hver kommune dette initiativet må ses i sammenheng med initiativ I på rekrutteringsstrategier og praksisopplæring i kommunene under innsatsområde 3.

17 Initiativ IV: Videreutvikle opplæringskontorene Initiativansvarlig: Vestfold fylkeskommune Vestfold fylkeskommune iverksetter i samarbeid med NHO og lo en evaluering av opplæringskontorene for å videreutvikle opplæringen av lærlinger i medlemsbedriftene. Forslag til endringer utarbeides på grunnlag av ny samfunnskontrakt mellom partene i arbeidslivet. Initiativ V: Parallell opplæring på høyere nivå for elever som presterer høyt Initiativansvarlig: Vestfold fylkeskommune Vestfold fylkeskommune, Høgskolen i Vestfold og ks utarbeider en strategi for å gi elever som presterer høyt muligheter til å ta fag på høyere nivå, både for elever i ungdomsskolen og elever i videregående utdanning. i arbeidet med strategien skal det vurderes og eventuelt utredes å utvikle samarbeid mellom regionalt næringsliv og Horten videregående skole innenfor skolens teknologiog forskerlinje, etter modell av samarbeidet mellom Oslo Cancer Cluster og Ullern videregående skole. Initiativ VI: Praksisnære ingeniørstudier Initiativansvarlig: Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold iverksetter ny rammeplan for ingeniørstudiet som legger opp til praksisnære studier, i samarbeid med regionalt næringsliv.

18 Sikre tilgang på kompetent arbeidskraft etter regionale behov. Partnerskapets ambisjon er å bidra til en kontinuerlig kompetanseutvikling som styrker konkurranseevnen. Rekruttering, etterog videreutdanning er viktige innsatsområder for å sikre tilgang på den kompetansen arbeidsog næringsliv til enhver tid trenger. Innsatsområde 3 Vi lever i det såkalte kunnskapssamfunnet, der kunnskap og innovasjon er viktige drivkrefter for verdiskaping og velferdsutvikling. Partnerskapet ønsker fortsatt satsning på regional forskning og innovasjon. Vestfold fylkeskommune har fulgt opp initiativ fra Partnerskapskonferansen 2009 og vedtatt strategi for forskning og utvikling og innovasjon. Handlingsplanen involverer sentrale aktører og bidrar til en målrettet og styrket innsats i dette arbeidet. Det utarbeides derfor ingen nye initiativ i dette handlingsprogrammet

19 Blant sektorer med særlige utfordringer knyttet til rekruttering i Vestfold finner vi pleie- og omsorgssektoren og teknologidrevne næringer. Det hører også med til utfordringsbildet at en relativ høy andel av arbeidsstyrken i Vestfold står utenfor arbeidslivet. Det vil være av stor betydning for verdiskaping og velferdsutvikling i Vestfold å sikre kompetansebygging og rekruttering innenfor begge disse sektorene i framtiden. Når det gjelder pleie- og omsorgssektoren pekes det på at sektoren må gjøre seg mer attraktiv for unge for å øke rekrutteringen, og benytte læreplasser for både å bygge kompetanse og rekruttere. Prosjektet TOPP i Larvik kommune har vist hvordan kompetansehevende tiltak for ansatte kan bidra til både rekruttering og inkludering i arbeidslivet. Kommunene står overfor store oppgaver og kompetansebehov i forbindelse med samhandlingsreformen. Etter- og videreutdanning er viktig for å sikre god kompetanseutvikling innenfor flere sektorer. Når det gjelder finansiering av livslang læring peker partnerskapet både på offentlig sektor og privat sektor. Høgskolen i Vestfold og Fagskolen i Vestfold kunne for eksempel i større grad tilby etter- og videreutdanning i samsvar med behov i nærings- og arbeidsliv.

20 Initiativ I: Rekrutteringsstrategier og praksisopplæring i kommunene Initiativansvarlig: 12k Vestfold fylkeskommune og 12k iverksetter prosjektet Praksis! med formål å legge bedre til rette for praksisopplæring i kommunene og bidra positivt i kommunenes rekrutteringsstrategier og omdømmebygging. Dette initiativet må ses i sammenheng med initiativ III angående læreplasser i offentlig sektor under innsatsområde 2. Initiativ II: Øke rekruttering til realfag, tekniske studier og helserelaterte fag Initiativansvarlig: Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune, Fylkesmannen, KS, NHO og LO utarbeider i samarbeid en strategi for fortsatt innsats for å øke rekrutteringen til realfag, tekniske studier og helserelaterte fag. Erfaringer fra pågående tiltak hentes ut

21 Initiativ III: Desentraliserte studietilbud for kommunesektoren Initiativansvarlig: Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold tar i samarbeid med 12k, KS og Fylkesmannen, Fagskolen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune initiativ til å utarbeide en strategi for kompetansehevende tiltak i kommunesektoren, og vurderer hvordan dette kan gjennomføres i form av desentraliserte studietilbud. I arbeidet med strategien vurderes behov for kompetansehevende tiltak og behov for samarbeid mellom kommunesektoren og Høgskolen i forbindelse med samhandlingsreformen. Initiativ IV: Samarbeid om etter- og videreutdanning Initiativansvarlig: Fagskolen i Vestfold Fagskolen i Vestfold, Vestfold fylkeskommune og Høgskolen i Vestfold vurderer muligheter for å tilby etter- og videreutdanning i samarbeid med NHO og LO, på bakgrunn av kartlagt kompetansebehov i nærings- og arbeidsliv i Vestfold.

22 22 23 Egne notater

23

24 Verdiskaping Vestfold Vestfold fylkeskommune, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Tlf: Fax: E-post:

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013

Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar 2013 Arkivsak-dok. 201202970-3 Arkivkode ---/U01 Saksbehandler Elin Anne Gunleiksrud Saksgang Møtedato Sak nr Verdiskaping Vestfold 27.02.2013 Handlingsprogram for Verdiskaping Vestfold 2011 rapportering februar

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kunnskapsdepartementet OECDs Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi Anders K. Rinna 27. Oktober 2016 Agenda Hva er kompetansepolitikk? Skills Strategy og Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune

Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune Byrådssak 1184 /17 Høringsuttalelse til regional plan for kompetanse og arbeidskraft, Hordaland fylkeskommune TANB ESARK-03-201702728-14 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt planforslag til Regional

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon VSV 17. september 2014 Fylkesrådmann Egil Johansen Innhold Situasjonen Utfordringer Muligheter Strategiske grep Vestfold

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE

REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE REGIONAL PLAN FOR ARBEIDSKRAFT OG KOMPETANSE KS-konferanse Brekstad 9.juni 2016 Karen Havdal Plan- og bygningsloven (Pbl.) (Lov om planlegging og byggesaksbehandling) (plandelen) Lovens formål (i 1): Fremme

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse

Kompetanseutvikling i arbeidslivet. 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Kompetanseutvikling i arbeidslivet 15.Mai 2017 Ingvild Stuberg Ovell rådgiver i seksjon for Arbeidsliv og realkompetanse Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Hva vet vi om kompetansebehov i arbeidslivet?

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge

Kompetansepolitiske virkemidler Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Kompetansepolitiske virkemidler 30.03.17. Ingvild Stuberg Ovell, Kompetanse Norge Hva skal jeg snakke om? Kompetanse Norge Nasjonal kompetansepolitisk strategi Kompetansepolitiske virkemidler Kompetansepluss

Detaljer

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning.

Høring: Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. Vår dato 19.01.10 Deres dato 06.11.09 Vår referanse DM 250849 Deres referanse 200905396-BAB Kunnskapsdepartementet Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forskrift om rammeplan

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Oppsummering grupparbeid - Tema 2

Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Oppsummering grupparbeid - Tema 2 Kompetanse og næringsutvikling - Hvordan sikre kompetent arbeidskraft til regionens fremtidige næringsliv? Hvordan ta ut synergiene mellom regional kompetanse- og næringspolitikken?

Detaljer

Utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse 26 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Utdanning og kompetanse Utdanningsnivået i kommunesektoren er høyt og stadig økende. Andelen nye lærlinger øker særlig innen helse- og oppvekstfag. De aller fleste

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy

Skills Strategy. Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring. Lene Guthu, prosjektleder Skills Strategy Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring Lene Guthu, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer OECDs anbefalinger 2 Om Samarbeidsprosjekt mellom OECD og KD, KMD, NFD, ASD

Detaljer

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com

Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Regional plan for Nordland s. 1 Foto: Crestock.com Prosess Oppstartsmelding vedtatt FR desember 2011 Sendt på høring med høringsfrist 7. Mars. Så langt kommet 15 innspill. Endelig planprogram i FR i april.

Detaljer

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse?

Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Kompetansepolitikk Hvilke utfordringer har vi og hvordan kan vi møte disse? Samling om rådgivning og karriereveiledning 20.-21.okt 2015 Lene Guthu Ryen, prosjektleder Agenda Om Kompetansepolitiske utfordringer

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Utgangspunkt i et utvidet Kompetanseforum Halvdags dialogseminar Fokus på overordnede utviklingstrekk og to særlig viktige bransjer

Detaljer

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning?

Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Hvordan kan myndighetene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå støtte og bidra til et velfungerende marked for etter- og videreutdanning? Regionalt utviklingsverksted 25.09.2017 bidra til økt deltakelse

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Mal for rapportering om oppfølging fra medlemmene i Kompetansepolitisk råd Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi

Detaljer

KS eierstrategi for barnehager og skoler

KS eierstrategi for barnehager og skoler KS eierstrategi for barnehager og skoler 2013-2016 Vedtatt i KS hovedstyre 12. april 2013 Utarbeidet av avdelingsdirektør Jan Sivert Jøsendal Del 1 Forord «Det er kun gjennom å være opptatt av at barn

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Orientering Elev- og miljøtjenesten 04. mars 2017, Mosjøen Fylkesordfører. Vi har over tid jobbet systematisk for å øke gjennomføringen og få ned frafallet. Et

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift

Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Kompetansebehov og samarbeid skole-bedrift Roger Taaje HR-sjef Moelven Industrier Telefon: +47 920 25 899 E-post: roger.taaje@moelven.com LinkedIn: no.linkedin.com/in/taaje - linkedin.com/company/moelven

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis

Stortingsmelding 13. Utdanning for velferd Samspill i praksis Stortingsmelding 13 Utdanning for velferd Samspill i praksis Er helse og sosial tatt like godt vare på? Sett fra et fagskoleperspektiv. Aud Larsen Leder i NUFHS Stortingsmeldingen favner: Helsetjenestene,

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011)

Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Meld. St. 18 og 22 (2010-2011) Torun Riise NRLU Kautokeino 23.09.2011 Kunnskapsdepartementet Melding til Stortinget statsråd april 2 Kunnskapsdepartementet Ulikheter mellom meldingene Meld. St. 18 NOU

Detaljer

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden

U-vett Universitetets videre- og etterutdanning. Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden U-vett Universitetets videre- og etterutdanning Sammendrag av strategi- og handlingsplan for perioden 2008 2010 Utfordringene og fremtidige handlingsvalg De mest sentrale utfordringene for U-vett er -

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Desentralisert ordning

Fylkesmannen i Telemark Desentralisert ordning Desentralisert ordning FM kontaktmøte høst 2017 1 Kompetanse for utvikling 2005 2008 Kunnskapsløftet Fra ord til handling 2005 2009 Ny GIV Ungdomstrinn i utvikling FYR De nasjonale satsingene som er gjennomført

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge

Karriereveiledningen i det store bildet. Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Karriereveiledningen i det store bildet Jubileumskonferanse Karrieresenter Telemark 11. mai 2017 Ingjerd Espolin Gaarder, Kompetanse Norge Dagens tema Samfunnsutfordringer og kompetansepolitikk Karriereveiledning

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

NordlandsLøftet Grunnlagsdokument. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland

NordlandsLøftet Grunnlagsdokument. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland Forum Nordlandsløftet 2012 FORORD Nordlandssamfunnet står overfor flere utfordringer for å sikre nødvendig arbeidskraft

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i utdanningsvalg for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Læreplan for faget utdanningsvalg s. 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 5

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID

SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID SAMMEN SKAPER VI VESTFOLDS FRAMTID Om Regional plan for verdiskaping og innovasjon Politisk referansegruppe 29. august 2014 Prosjektleder Magnar Simensen Innhold Kort repetisjon av status Siden møtet 25.

Detaljer

STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE Realfag for alle i mulighetenes kommune

STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE Realfag for alle i mulighetenes kommune STRATEGI FOR REALFAGSATSINGEN I BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEOPPLÆRINGEN I ASKER KOMMUNE 2016-2019 Realfag for alle i mulighetenes kommune INNHOLD Forord Om planen Mål for realfagsatsingen Hovedsatsningsområder

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon

UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiBs Etter- og videreutdanningstilbud skal ha bredde, oppfattes relevant og bidra til innovasjon UiB skal være en aktiv bidragsyter i det samfunnsoppdraget etter- og videreutdanning (EVU) representerer.

Detaljer

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007

Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi. Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Tekna, LO og NHO inviterer til nasjonal dugnad om verdiskapingsstrategi Marianne Harg, president i Tekna Ås, 25. september 2007 Utgangspunktet Kunnskapsplattformen Arbeid med strategi Etter- og videreutdanning

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Høringsinnspill fra Abelia til NOU- 2015:8 Fremtidens skole -

Høringsinnspill fra Abelia til NOU- 2015:8 Fremtidens skole - Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 15.10. 2015 Høringsinnspill fra Abelia til NOU- 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanse. Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps-

Detaljer