Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2"

Transkript

1 Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene i en helhetlig lærersatsning for kvalitetsutvikling i skole (St. meld. nr. 11( ) Læreren rollen og utdanningen). Det å få hjelp til å reflektere over egen yrkesutøvelse og yrkesidentitet vil kunne bidra til at de nyutdannede lærerne raskere kommer inn i lærerarbeidet i skolen. Dette vil også gi seg utslag når det gjelder læring og trivsel hos elevene. Stortingsmeldingene Læreren rollen og utdanningen slår fast at grunnutdanningen som lærer ikke er tilstrekkelig for å møte de komplekse utfordringene i skole. Det er sider ved lærerarbeidet som erfares og læres best i selve yrkesutøvelsen. En viktig måte å sikre god overgang mellom utdanning og arbeidsliv er gjennom et tilbud om veiledning til alle nyutdannede lærere. Det handler også om at veiledning kan være et virkemiddel til at flere velger å bli i yrket. I løpet av de senere årene har det vært en forskyvning i synet på lærernes kompetanse- og profesjonsutvikling. Mens det tidligere i hovedsak var lærernes formelle kompetanse som ble fokusert, er man nå i økende grad opptatt av å utvikle lærerprofesjonen i det daglige gjennom deltakelse i praksisfellesskap og andre læringsaktiviteter. Stortingsmeldingen Læreren rollen og utdanningen, understreker at de første årene i lærerkarrieren er av stor betydning. Det er særlig i denne perioden læreren utvikler sin profesjonelle identitet. I meldingen er det reist spørsmål om de nyutdannede er satt i stand til å møte den profesjonelle verden etter endt lærerutdanning. En annen problemstilling er om skolene er beredt til å møte nyutdannede lærere og bidra til deres profesjonsutvikling. Kunnskapsdepartementet (KD) og KS (Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon) har inngått en avtale om i fellesskap å arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nyutdannede nytilsatte lærere i grunnskolen og i videregående opplæring fra skoleåret Veiledningen av lærere er et arbeidsgiveransvar, og KS mener det er behov for systematisk veiledning og oppfølging de første årene læreren er i arbeidslivet. NTNU ved Program for lærerutdanning (PLU) har på bakgrunn av søknad mottatt midler fra Utdanningsdirektoratet for å planlegge, gjennomføre og evaluere en videreutdanning av veiledere for nyutdannede lærere. Denne planen på 7,5 studiepoeng bygger på studieplanen Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. 1

2 VEILEDER Denne utdanningen skal klassifisere lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som veiledere for nyutdannede lærere. Veileder er en erfaren og kvalifisert kollega som bidrar i nyutdannede læreres profesjonelle utvikling og læring. Dette skjer i samhandling mellom veileder og den nyutdannede, systematisk over tid og gjennom ulike arbeidsmåter. En viktig arbeidsmåte er veiledning. En kvalifisert kollega har relevant faglig og pedagogisk utdanning og yrkeserfaring, og er personlig egnet for å veilede nyutdannede lærere og kjenner til yrkesrollen. En veileder bidrar til personlig, sosial og faglig støtte. Veileder trenger ikke nødvendigvis være fra samme arbeidssted. VEILEDNING Veiledning er et relasjonelt begrep avhengig av saker, situasjoner og personer. Veiledning er: en læreprosess som foregår mellom to eller flere personer for å skape mening, ny forståelse og mulige handlingsalternativer i profesjonelle sammenhenger (Gjems, 2007 Meningsskapning i veiledning). HOVEDMÅL OG TEMA Studiet skal bidra til kvalifisering av lærere som skal være veiledere for nytilsatte nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Veiledningen står sentralt i studiet. Veileder skal være en profesjonell støtte i de nyutdannedes utvikling av læreridentitet i et krevende og komplekst yrke. Ut fra dette er tre tema trukket fram: Modul 2 (7,5 studiepoeng) Den nyutdannede lærernes kompetanse ervervet gjennom lærerutdanningen Forsknings og utviklingsarbeid (FoU) eller aksjonslæring som metodisk tilnærming for utvikling av praksis Veiledning av nyutdannede lærere i konflikthåndtering, kontakt med hjemmet, foreldremøter og utviklingssamtaler (kontaktlæreroppgaver). TEMA OG LÆRINGSUTBYTTET Tema: Den nyutdannede lærernes kompetanse ervervet gjennom lærerutdanningen Ferdigheter Studenten har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk analysere og diskutere veiledning, kommunikasjonsprosesser og læringsprosesser Studenten har ferdigheter i elevvurdering og karaktersetting, klasseledelse og organisering av undervisningen Studenten kan utarbeide og vurdere lokale læreplaner og ukeplaner 2

3 Kunnskap Studenten har teoretisk kunnskap om ulike perspektiver på veiledning, kommunikasjon og læring Studenten har kunnskap om mål, innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningen Studenten har overordnet læreplanforståelse Generell kompetanse Studenten kan kritisk reflektere over veiledning som bidrag til nyutdannede læreres profesjonelle utvikling Studenten har innsikt i nasjonale styringsdokumenter for lærerutdanning Studenten har innsikt i kommunen som system Tema: Forsknings og utviklingsarbeid (FoU) eller aksjonslæring som metodisk tilnærming for utvikling av praksis Ferdigheter: Studenten kan rette oppmerksomheten mot spesifikke områder innenfor en helhetlig praksis Studenten kan utforme problemstillinger knyttet til praksis som kan utforskes og svares på. Studenten kan utforske egen praksis på en systematisk måte Studenten kan analysere undervising og på en kritisk måte reflektere over egen praksis basert på innsamlet datamateriale for slik å endre og utvikle praksis. Kunnskap: Studenten har kunnskap om FoU-arbeid eller aksjonslæring Studenten har kunnskap om intervju og observasjon som datainnsamlingsstrategier Studenten har kunnskap om hvordan egen praksis kan analyseres, forstås og videreutvikles. Generell kompetanse: Studenten har en FoU-kompetanse slik at han eller hun kan være initiativtaker, pådriver og støttespiller i egen skole når det gjelder endrings- og utviklingsarbeid. Studenten kan støtte nyutdannede lærere i sin videreutvikling av praksis ved bruk av aksjonslæring som metode Tema: Veiledning av nyutdannede lærere i konflikthåndtering, kontakt med hjemmet, foreldremøter og utviklingssamtaler (kontaktlæreroppgaver). Ferdigheter Studenten har ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og kritisk analysere og diskutere skole-hjem samarbeid, foreldremøter og utviklingssamtaler Studenten har ferdigheter i konflikthåndtering 3

4 Kunnskap Studenten har kunnskap om krav og oppgaver knyttet til kontaktlærerfunksjonen Studenten har kunnskap om konflikthåndtering Generell kompetanse Studenten har kompetanse som bidrar til å veilede nyutdannede lærere som innehar kontaktlærerfunksjon Studenten har kompetanse i å utvikle og analysere skolens arbeid med skole-hjem samarbeid og konflikthåndtering PRAKSIS Det er et krav å synliggjøre et praksiselement i studiet. Praksis skal være veiledet og inngå som et av arbeidskravene. Praksis skal primært gjennomføres på arbeidsplassen med den/de nyutdannede lærerne, men kan også gjennomføres som veileder for kolleger, studenter. PLU skal i samarbeid med skoleeier legge til rette for veiledet og vurdert praksis. MÅLGRUPPE Dette studiet vil være et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Opptakskrav er minimum treårig høgskole- og/eller universitetsutdanning, og minimum tre års relevant yrkespraksis. ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER Studiet er nettbasert og har to samlinger på i alt fire dager (2+2). Samlingene skal i hovedsak nyttes til forelesinger, øvinger og drøftinger, og samlingene vi gi tid og rom til praktiske øvelser i kommunikasjon og veiledning, samt gi erfaring med rammer for veiledning av nyutdannede lærere. Det nettbaserte læringsmiljøet mellom samlingene og før innlevering av eksamensoppgave, ivaretar ulike behov: A) Informasjon ved blant annet presentasjon av lærestoff, B) Samarbeid, ved eksempelvis diskusjon internt i studiegruppa mellom ulike studiegrupper og mellom studiegrupper og veileder. C) Det opprettes egne rom for veiledning, respons og tilbakemelding, arkiv for lærestoff i tillegg til e-post. D) Innlevering av oppgaver til veiledning. ARBEIDSKRAV Arbeidskravene er jevnt fordelt i studieløpet og utformet slik at de bidrar til refleksjon over egen praksis i lys av utdanningens mål og teorigrunnlag, læreplanverket og skolens samfunnsmandat. Arbeidsformen har til hensikt å bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå. Gjennom nettforum deltar studentene i diskusjoner med universitetslærere og medstudenter. Underveis i studiet vil studentene få tilbakemelding på gjennomførte arbeidskrav, som er å gjennomføre veiledningssekvenser med en (nyutdannet) lærer, samt gi skriftlig respons på to medstudenters arbeid med eksamensoppgaven. 4

5 For å få gå opp til eksamen, må studenten ha vært med på de fysiske samlingene og gjennomført de obligatoriske arbeidskravene som knytter seg til studiet. VURDERING OG EKSAMEN Eksamen i modul 2 er en gruppeoppgave på rundt 5000 ord. Studentene formulerer selv problemstilling i samarbeid med veileder. Oppgaven blir vurdert etter skalaen A F. PENSUM Til dette studiet er det et pensum på rundt 500 sider. LITTERATUR: Litteratur: Hestbek, T. A. (2010). FoU-kompetanse for lærerstudenter: Hva, Hvordan og Hvorfor? (Forberedes for publisering). (7 s.) (It`s learning) Limstrand, K. (red.) (2010). Elevsamtalen. En metodebok for lærere. Pedlex. Norsk skoleinformasjon. (50 s.) Ogden, T. (2008). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap (220 s.) Postholm, M. B. og T. Moen (2009). Forsknings og utviklingsarbeid i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (120 s.) Dobson, S. og R. Engh (red.) (2010). Vurdering for læring i alle fag. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (50 s.) Haug, P. (red.) (2010). Kvalifisering til læreryrket. Oslo: Abstrakt forlag. (50 s.) Supplerende litteratur Høihilder, E. K. og Olsen, K-R. (red.) (2010). Veiledning av nye lærere i skole og barnehage. Oslo: PEDLEX Norsk Skoleinformasjon. Ohnstad, F. O. (2010). Profesjonsetikk i skolen - Læreres etiske ansvar. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Aldenmyr, S.I., A. Paulin og Zetterqvist (2010). Profesjonsetikk for lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk. (184 s.) Hoel, T. L., G. Engvik og B. Hanssen (2010). Ny som lærer sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag. (290 s.) 5

6 Skagen, K. (2004). I veiledningens landskap innføring i veiledning og rådgivning. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (174 s.) Østern, A. L. og Hestbek, T. A. (2010). Praksisveiledning i lærerutdanning. Trondheim: NTNU/PLU. (70 s.) Stortingsmelding nr. 11 ( ). Læreren rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. pdf Det tas forbehold om endringer av litteratur. Trondheim September

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006

PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006 Eli Kari Høihilder PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold, avd for lærerutdanning 2005-2006 En evalueringsrapport om PPU Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2006 Rapport 9/2006 Rapport 9/2006 Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Studieplan for Bachelorgrad i antroposofisk sosialpedagogikk [Godkjent 2011] Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College INNHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON TIL STUDIEPLAN... 4 NAVN PÅ STUDIET...

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer