Emneplan for digital kompetanse for lærere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan for digital kompetanse for lærere"

Transkript

1 Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av fakultetets studieutvalg 3. juli 2013 Etablert av dekanen 3. juli 2013 Revidert emneplan godkjent på fullmakt av leder i fakultetets studieutvalg 17. november 2014 Gjeldende fra vårsemesteret 2015 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

2 Innhold Innledning...3 Opptakskrav...3 Målgruppe...3 Læringsutbytte...3 Innhold og oppbygging...4 Arbeids- og undervisningsformer...5 Arbeidskrav...5 Vurdering...6 Pensum...6 2

3 Innledning Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere. Digital kompetanse er en av de grunnleggende ferdighetene som skal integreres i alle fag og på alle nivåer i grunnskolen. Digitale verktøy er pedagogiske hjelpemidler i lærernes daglige arbeid med planlegging, administrasjon, undervisning og evaluering. Det blir lagt vekt på å gi innføring i grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy og problemstillinger som kan gi perspektiver på muligheter og begrensinger ved integrering av slike verktøy i skolen. Studentene skal oppnå fortrolighet med bruk av datamaskinen og de vanligste brukerprogrammene, samt Internett. Programmet gir en innføring i pedagogisk bruk av IKT med vekt på nye didaktiske arbeidsformer, aktuelt teknisk utstyr og teknologiens plass i skole, barnehage, samfunn og arbeidsliv. Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse. Målgruppe Emnet er først og fremst utviklet for lærerstudenter og lærere. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har forståelse for hva digital kompetanse innebærer for skole og læring inngående kunnskap om didaktisk bruk av digitale verktøy i skolen kunnskap om teorier om arbeids- og læringsformer ved bruk av IKT kunnskap om digital dømmekraft, så som personvern, opphavsrett, kildekritikk og nettvett i skolen kunnskap om etiske og kulturelle problemstillinger relatert til IKT i skolen 3

4 Ferdigheter Studenten kan bruke digitale verktøy i eget administrativt arbeid planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med digitale verktøy utvikle og bruke forskjellige arbeidsmåter med IKT som fremmer elevers læring ta i bruk digitale verktøy for tilpasset opplæring være rollemodell ved bruk av IKT Generell kompetanse Studenten kan ta ansvar for egen læring, gjennom å ta seg fram der lærestoff ikke er ferdig tilrettelagt kan bruke digitale verktøy som grunnleggende ferdighet og i samspill med andre grunnleggende ferdigheter har reflekterte holdninger til pedagogisk bruk av IKT har reflekterte holdninger til teknologiens betydning for sosiale skiller i skole og samfunn kjenner til de metode- og rolleendringene som IKT medfører i skole og opplæring Innhold og oppbygging Digital kompetanse for lærere omfatter seks moduler innen følgende tre hovedområder: Digital kompetanse og læring: Hovedområdet omfatter læringsteori og læreplaner, arbeids- og læringsformer, IKT og lærerrollen samt vurdering og utprøving av digitale læringsressurser. I tillegg omfatter dette hovedområdet utarbeidelse av undervisningsopplegg der digitale verktøy er integrert. Det blir lagt vekt på aktuelle læreplaner i skolen og refleksjoner rundt bruk av digitale verktøy i henhold til disse. Bruk av digitale verktøy: Hovedområdet omfatter bruk av standardprogrammer for tekst-, tall-, lyd- og bildebehandling, video, presentasjoner og søk, navigasjon og publisering på Internett. Det blir lagt vekt på praktisk utforsking av programvare for elever. Studentene skal kunne bruke standard programvare som støtte i eget arbeid samt undervise og veilede elever i slik bruk. IKT i skole og samfunn: Hovedområdet omfatter sider ved IKT-bruk i samfunn og arbeidsliv som er relevante for lærernes arbeidsoppgaver i skole, barnehage og opplæring. Det omfatter digital dømmekraft så som teknologihistorie, personvern, opphavsrett, kildekritikk, etiske og kulturelle problemstillinger inkludert digital mobbing. Disse områdene fordeles over følgende seks moduler. 1. Digital kompetanse 2. Digitale tekster og presentasjoner 3. Lyd, bilde og video 4. Deltakelse på nett 5. Digital tallbehandling 4

5 6. Digitale læringsressurser Arbeids- og undervisningsformer Studiet er nettbasert og basert på egenaktivitet fra studentene. Det tilbys innføringsmateriale i form av korte tekster og instruksjonsvideoer i ferdighetsorienterte emner. Teoretiske emner blir presentert med innledende tekster med tilhørende pensumlitteratur. Til hver modul vil det bli gitt praktiske og/eller teoretiske øvingsoppgaver som skal leveres individuelt. Noen av disse oppgavene inngår i arbeidskrav. Arbeidskrav Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: En innleveringsoppgave for hver modul: o Modul 1 skriftlig oppgave ( ord). Fagartikkel om IKT og læring. o Modul 2 undervisningsopplegg og rapport med begrunnelse for bruk av digitale verktøy ( ord). Undervisningsopplegget skal gjøre bruk av digitale tekster og presentasjoner. o Modul 3 undervisningsopplegg og rapport med begrunnelse for bruk av digitale verktøy ( ord). Undervisningsopplegget skal inneholde lyd, bilde eller video og være forankret i LK06. o Modul 4 undervisningsopplegg, rapport med begrunnelse for bruk av digitale verktøy ( ord). Undervisningsopplegget skal omfatte wiki, blogg eller sosiale medier. o Modul 5 instruksjonsvideo om bruk av et valgt program som støtter digital tallbehandling og refleksjonsnotat ( ord). o Modul 6 Vurdering av 2 digitale læringsressurser (ca ord) Studenter som har gjennomført arbeider som tilsvarer arbeidskravene i tidligere lærerutdanning har anledning til å søke om fritak fra de aktuelle arbeidskravene, jf. lov om universiteter og høgskoler 3-5 (2). Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er) som oppgis ved studiestart. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren. 5

6 Arbeidskrav vurderes til Godkjent eller Ikke godkjent. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen Ikke godkjent, har anledning til maksimum to nye innleveringer/utførelser. Dette gjelder også studenter som kan dokumentere sykdom ved fristens utløp. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, og som ikke kan dokumentere sykdom, får ingen nye forsøk. Vurdering Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Det avlegges avsluttende eksamen etter ett semester for studenter som tar dette emnet på heltid. For deltidsstudenter avlegges avsluttende eksamen etter to semester. Heltid (studieprogram DKLH): Sem. Første semester Emnekode og emnenavn DKLH6000 Digital kompetanse for lærere (Digital Skills for Teachers) Deltid (studieprogram DKL): Sem. Andre semester Emnekode og emnenavn DKL6000 Digital kompetanse for lærere (Digital Skills for Teachers) Studiepoeng eksamensform Vurderings-/ 30 Muntlig/praktisk eksamen Vurderingsuttrykk A-F Studiepoeng eksamensform Vurderings-/ 30 Muntlig/praktisk eksamen Vurderingsuttrykk A-F Avsluttende vurdering etter 6 moduler er en individuell muntlig/praktisk eksamen på inntil 45 minutter med en forberedelsestid på to virkedager. Studenten forbereder en presentasjon av et tildelt emne. I tillegg eksamineres studenten i to praktiske emner i bruk av digitale verktøy som velges ved trekking under muntlig eksamen. Muntlig eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Det gis bokstavkarakterer med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen. Rettigheter og plikter ved eksamen Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av forskrift for studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Kandidaten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften. Pensum (totalt 1765 sider) Artikkelsamling for Digital kompetanse for lærere og lærerstudenter, s. 6

7 Bjarnø, V. Giæver, T. H., Johannesen, M., & Øgrim, L. (2009). Didiktikk: digital kompetanse i praktisk undervisning. Bergen: Fagbokforl. 260 s. Erstad, O. (2010). Digital kompetanse i skolen. Oslo: Universitetsforl. 190 s. Hauge, T. E. & Lund, A. (red) (2012) Små skritt eller store sprang. Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. Oslo. 304 s. Giæver, T. H., Johannesen, M. & Øgrim, L. (red.) (2014) Digital praksis i skolen. Gyldendal akademisk. Oslo 250 s. Kopinor. Kopiering og opphavsrett Lest 31. januar, 2012 Otnes, H. (2009). Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforl 251 s. Solomon, G. & Schrum, L. (2010) Web 2.0: A How-To for Educators. ISTE. 280 s. Torvund, O. (2010). Opphavsrett: en introduksjon, Lest 31. januar, s. Rammedokumenter som kandidaten skal ha kjennskap til: Læreplanverket for Kunnskapsløftet. (2006). [Oslo]: Kunnskapsdepartementet ; Utdanningsdirektoratet. 240s Personopplysningsloven html&emne=PERSONOPPLYSNING*& Lest 31. januar, 2012 Det tas forbehold om endring/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder vil godkjenne disse endringene. 7

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication

Årsstudiet i medier og kommunikasjon. One Year study in Media and Communication Årsstudiet i medier og kommunikasjon One Year study in Media and Communication 60 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag Dato 17.03.2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Studieplan for Spansk 1

Studieplan for Spansk 1 NTNU KOMPiS Studieplan for Spansk 1 Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet er rettet mot lærere og kvalifiserer til å undervise i spansk på 8. 10. trinn. 1 Læringsmål Etter fullførte 30 studiepoeng

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen

Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen www.dmmh.no Fagplan Naturfag og matematikk for barnehage og grunnskolens første år - Tenk på tusen 2012/13 15.08.2012 Fagplan for Realfag med matematikk for barnehagen og grunnskolens første år Side 1

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013

Helsekoordinator. ecademy AS Februar 2013 Helsekoordinator ecademy AS Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Helsekoordinator Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Et halvt år heltid/ett år deltid Merete

Detaljer