Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring"

Transkript

1 Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode: DLT Emnekode: DLT6100 Godkjent av prodekan ved LUI Dato Gjeldende fra høstsemesteret 2014 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidskrav Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger. Vurderingsuttrykk...6 Pensum...7 1

3 1. Innledning Studiet Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring tar utgangspunkt i at bruken av digitale verktøy er en grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter skal være en integrert og naturlig del av læringsarbeidet i alle fag og på alle nivåer. Erfaring og forskning viser at elever med språk-, lese- og skrivevansker har spesielt god nytte av å bruke IKT (Informasjon og Kommunikasjons Teknologi) i læringsarbeidet. Suksesskriterier er knyttet til god pedagogisk bruk. Lærere i skolen og ansatte i PPT møter elever med utfordringer, og noen elever har behov for mer omfattende tilrettelegging enn andre. Med bruk av nettbrett eller PC og gode applikasjoner kan tilpassing av opplæringen i større grad gjøres i klassen uten tradisjonell spesialpedagogisk programvare. Kontaktlærere og faglærere vil i økende grad ha behov for kunnskaper om god pedagogisk bruk av IKT som favner de fleste elevene i klassen. Nettbrett og PC er verktøy med tilgang til gode applikasjoner som både kan støtte og effektivisere læringsarbeidet. Bruk av nettbrett og PC på områdene læring, lesing, skriving og formidling står sentralt i studiet. Studentene må ha bærbar PC og nettbrett med relevante applikasjoner. På samlingene blir det forelesninger, diskusjoner og øvingsbaserte oppgaver. Mellom samlingene skal studentene utvikle og prøve ut tiltak og undervisningsopplegg ved bruk av digitale lære- og hjelpemidler. 2. Målgruppe Studiet er et videreutdanningstilbud til de som underviser eller skal undervise barn (på mellomtrinnet), ungdom og voksne, spesielt de som har ansvaret for barn, ungdom og voksne med språk-, lese- og skrivevansker. Studiet er også aktuelt for de som veileder om god pedagogisk bruk av IKT, for eksempel ansatte i PPT og Statped. Det forutsettes at studentene har grunnleggende IKT-ferdigheter. 2

4 3. Opptakskrav Relevant utdanning på høgskolenivå, det vil si lærere, spesialpedagoger, samt rådgivere i PPT og Statped. Andre med undervisningspraksis eller annen veiledererfaring på feltet språk-, lese- og skrivevansker kan tas opp etter realkompetansevurdering. 4. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har kunnskaper om språk-, lese og skrivevansker og tiltak for å utvikle ferdighetene og kompensere for vanskene har kunnskaper om relevante digitale lære- og hjelpemidler, som utstyr, programvare for PC, apper til nettbrett og digitale læringsressurser har kunnskaper om hva som kjennetegner gode applikasjoner som kan gi økt læringsutbytte for alle har kunnskap om læringsstrategier og hensiktsmessige arbeidsmåter knyttet til bruk av nettbrett og PC kjenner til nasjonale IKT planer Ferdigheter Studenten kan anvende sentrale digitale lære- og hjelpemidler i læringsarbeidet, i begreps- og ordlæring, i lese- og skriveopplæringen og i formidling kan informere, veilede og gi opplæring om digitale lære- og hjelpemidler og relevante metoder og arbeidsmåter 3

5 Generell kompetanse Studenten har grunnleggende forståelse for at bruk av digitale lære- og hjelpemiddel må forankres i ledelse og skolen som organisasjon har grunnleggende forståelse for betydningen av å forankre bruk av digitale lære- og hjelpemidler i pedagogisk teori og empiri (forskning) kan evaluere og vurdere egen opplæring, herunder bruk av teknologi rettet mot den enkelte, mot klasser og i skolen som organisasjon 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet er organisert som deltidsstudium med nettbasert samhandling, fellessamlinger på høgskolen og oppgaver mellom samlingene. Veiledning skjer via nett og/eller gjennom direkte kontakt mellom faglærer og student. Studiet omfatter følgende temaer: Gjeldene regler, lover og planer på området IKT i utdanning Digitale bøker og læringsressurser på nett Bruk av LMS (Fronter) og andre nettbaserte verktøy for å lage læringsressurser og undervisningsopplegg, f. eks. ItunesU, Google G+ eller Microsoft Education Bruk av video og videoredigering knyttet opp mot Flipped Learning (omvendt undervisningsmetodikk) Strategilæring og bruk av digitale lære- og hjelpemidler Pedagogisk bruk av IKT i læringsarbeidet knyttet til o lesing o skriving o oppklaring o organisering for muntlig fortelling, skriving og prosjektgjennomføring o formidling og presentasjon o utvikling av språk-, lese og skriveferdigheter gjennom øving med pedagogisk applikasjoner Kommunikasjon og bruk av sosiale medier Trender og utviklingstendenser knyttet til teknologiutvikling og bruk av digitale lære- og hjelpemidler 4

6 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidsmåtene på samlingene i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, praktisk opplæring, diskusjoner og refleksjoner over læreprosesser og læringsutbytte. Studiet er prosessorientert og har stor grad av studentmedvirkning. Det praktisk arbeidet mellom samlingene vil være knyttet opp til bruk av PC og/eller nettbrett som verktøy. Det forutsettes at studentene aktivt bruker egen arbeidssituasjon eller oppsøker relevant praksis som grunnlag for utprøving, refleksjon og læring. Studentenes egen aktivitet og egne refleksjoner vil være sentrale. Arbeidsformene skal utvikle ferdigheter og bidra til å knytte det faglige innholdet til studentenes egne erfaringer. Det forventes at studentene prøver ut programvare og arbeidsmåter på egen arbeidsplass eller annet arbeidssted, individuelt, eller i gruppe. 7. Arbeidskrav Arbeidskravene skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen og bidra til refleksjon og læring. Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne fremstille seg til eksamen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: Gjennomføre og få godkjent to oppgaver relatert til studentens egen arbeidssituasjon, eventuelt annet praksissted, med anvendelse av digitale lære- og hjelpemidler. Studentene står fritt til å velge blant 5-10 oppgaver, gitt av faglærer. Oppgavene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Oppgavene skal bestå av en multimodal presentasjon (sammensatt tekst) som beskriver planlegging og utprøving av et tiltak eller et undervisningsopplegg. Tiltaket eller undervisningsopplegget skal være teoretisk forankret. Omfang pr oppgave: ord + illustrasjoner. Et arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides en gang. Faglig aktivitet med krav om deltakelse I tråd med studiets arbeids- og undervisningsformer er det obligatorisk deltakelse på samlinger. Fravær ut over 20% må kompenseres etter avtale med faglærer. 5

7 8. Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger. Vurderingsuttrykk Skriftlig individuell prosjekteksamen, utarbeidet som en multimodal presentasjon (sammensatt tekst) og et skriftlig refleksjonsnotat. Den multimodale presentasjonen skal dokumentere et gjennomført tiltak eller undervisningsopplegg. Det skriftlige refleksjonsnotatet skal drøfte utfordringer og suksessfaktorer ved gjennomføringen av tiltaket eller undervisningsopplegget. Drøftingen skal være knyttet opp mot relevant teori og empiri, og relateres til studiets læringsutbytte. Notatet skal også peke på muligheter for videreføring av tiltaket eller opplæringen. Omfang: ord + illustrasjoner. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. En intern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet. Ny og utsatt eksamen Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Ved ny og utsatt skriftlig prosjekteksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av prosjektoppgaven. 6

8 Pensum Antall sider Bråten, I. (2007). Leseforståelse: om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon. Viden om læsning (2), Erstad, O. & Hauge, T. E., red. (2011) Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring, Oslo: Gyldendal. Kap 3, 4,7 og 12. Godøy, O. R., Monsrud, M.-B., & Berrum, K. (2011). Spesialpedagogisk leseopplæring: en veileder (2 ed.). Oslo: Bredtvet kompetansesenter. Harboe, l. (2012) Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere. Oslo: Universitetsforlaget Høigaard, B., Svestad, P. J., & Landmark, E. (2010). Læring med IKT + god pedagogikk = sant : har skolen nødvendig kompetanse for å utnytte de mulighetene IKT representerer? Skolepsykologi, 45 (4), Høigaard, B., & Utgård, T. (2009). Digitale lære- og hjelpemidler for barn og unge med språk-, lese- og skrivevansker. I J. Frost, G. Fredheim & K. E. Ellefsen (Eds.), Språk- og leseveiledning: i teori og praksis (pp ). Oslo: Cappelen Akademisk forl. Læse- og skriveteknologi, Nr. 11 Viden om Læsning. Videncenter for Læsning København Manger, T. (2012). Motivasjon og mestring, Oslo: Gyldendal. Nordens Välfärdscenter (2012). Fokus på lese- og skrivevansker, Temahefte Nordens Välfärdscenter (2012). Fokus på välfärdsteknologi och ADHD, Temahefte Qvortrup, L. (2012). Skoleledelse. Oslo: Gyldendal. Perez, L. (2013) Mobile Learning for ALL : supporting Accessibility With the ipad, USA, Corwin 9 s 77 s 76 s 186 s 6 s 21 s 75 s 41 s 78 s 66 s 65 s 200 s 7

9 Refsahl, V. (2012). Når lesing er vanskelig Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne. Oslo: Cappelen akademisk forl. Sunnevåg, A-K. & Andersen, P.G. (2012). Utviklingsarbeid og endringsprosesser. Oslo: Gyldendal. Utgård, T., & Kausrud, T. (2011). IKT i grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring: en veileder om metodisk bruk. Oslo: Bredtvet kompetansesenter. 176 s 44 s 78 s Totalt 1198 sider Endringer kan forekomme. 8

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 30 studiepoeng 4. Etablert 5. Ikke relevant 6. Sist revidert: januar 2012 7. Innledning Studiet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015.

STUDIEKATALOG. Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. STUDIEKATALOG 59 OVERSIKT OVER STUDIETILBUD 21 20 02 Se oversikten over videreutdanningstilbud som tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet studieåret 2014/2015. 60 DETTE MÅ DU VITE FØR DU SØKER 62 OVERSIKT

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET...

IKT for lærere. 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... IKT for lærere 30 studiepoeng Videreutdanning for lærere Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 ORGANISERING,

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade

Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Fagplan for engelsk 2, 1.-7. trinn English 2 for 1.-7. grade Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 studiepoeng Studieprogramkode: G1EN2 Studieenheten gjennomføres i vårsemesteret

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016

Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Smart læring for personlig utvikling (SOS6606) Studieåret 2015/2016 Målgruppe Studiet er tilpasset lærere og skoleledere som vil utvide sin digitale kompetanse.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer