Høgskolen i Oslo og Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25. september 2001 Revisjon godkjent av dekan 11. april 2012 Siste revisjon godkjent av prodekan LUI 24.mars 2014 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Gjelder fra høst 2014 Emneplanen bygger på nasjonal rammeplan for halvårsenhet i spesialpedagogikk fra 1992, "Emnestrukturert og praksisorientert plan for etter- og videreutdanning i spesialpedagogikk" fra Rådet for videregående opplæring i 1990 "Modulstrukturert plan for etter- og videreutdanning. Spesialpedagogikk første og andre halvårsenhet" (FUT ).

2 2

3 INNHOLD 1 INNLEDNING MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV ORGANISERING LÆRINGSUTBYTTE INNHOLD ARBEIDSFORMER VURDERING KVALITETSSIKRING... 6 EMNEBESKRIVELSER

4 1 Innledning Et av de bærende prinsipper for norsk skole er lik rett til utdanning. Studiet i spesialpedagogikk er begrunnet i Lov om grunnskole og videregående opplæring (Opplæringsloven, 1998) som gir elever rett til spesialundervisning dersom de ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet. Den enkelte elev og lærling har rett til opplæring tilpasset evner, forutsetninger og behov, og til spesialundervisning med grunnlag i sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Opplæringstilbudet skal vektlegge elevenes utviklingsmuligheter. Tilbudet skal ha et slikt innhold at det kan gi eleven et forsvarlig utbytte av opplæringen i forhold til andre elever og i forhold til de opplæringsmålene som er realistiske for eleven. Likeverdig opplæring er et overordnet utdanningspolitisk prinsipp som har til formål å gi alle del i et sosialt, faglig og kulturelt fellesskap, og gi grunnlag for vekst i samsvar med individuelle forutsetninger og behov. Denne emneplanen i spesialpedagogikk bygger på Rammeplaner for videreutdanning i spesial-pedagogikk (RVO 1990 og Lærerutdanningsrådet 1990) og er justert i samsvar med dagens lovverk og utdanningsreformer/kunnskapsløftet Planen er også laget med tanke på at lærere og andre som arbeider med særskilt tilrettelegging av opplæring, skal styrke sine kvalifikasjoner i arbeidet med opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Studiet i spesialpedagogikk skal være innovativt og praksisorientert. Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring representerer en vesentlig referanseramme for studiet. 2 Målgruppe og opptakskrav Målgruppe for studiet er personer med høyere utdanning som arbeider med opplæring eller med tilrettelegging for barn, unge eller voksne med særskilte behov. Opptakskrav er lærerutdanning. Andre med relevant utdanning på høyskolenivå og praksis fra arbeid med mennesker med behov for spesiell tilrettelegging, kan tas opp etter individuell vurdering. Det gis to (2) tilleggspoeng for søkere med yrkesdidaktisk bakgrunn. 3 Organisering Studiet betegnes som Spesialpedagogikk 1, og ble tidligere kalt halvårsenhet i spesialpedagogikk eller andre halvårsenhet spesialpedagogikk gammel ordning. Studiet er inndelt i to emner à 15 studiepoeng, som tas over to semestre. Det er progresjon i studiet, slik at emnene gjennomføres i rekkefølge. Studiet kvalifiserer til opptak på spesialpedagogikk 2 (30 studiepoeng). Semester Emne 1 SP16100 Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner, 15 sp 2 SP16200* Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter, 15 sp * Emnet er faglig overlapp med emne SP17000 Digitale lære- og hjelpemidler i særskilt tilrettelagt opplæring. Oppdrag fra Bredtvet kompetansesenter. 4

5 4 Læringsutbytte Studiet i spesialpedagogikk skal bidra til økte spesialpedagogiske kvalifikasjoner i arbeidet med tilrettelegging av opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Studiet skal gi grunnleggende kompetanse i spesialpedagogikk. Etter fullført studium har studenten bevisstgjort og videreutviklet sine kunnskaper om og holdninger til lærevansker, læringssituasjoner, opplæring og opplæringsbetingelser økt sin handlingskompetanse i forebyggende og tiltaksorientert spesialpedagogisk arbeid utviklet sine evner til kritisk tenkning og vurdering, og refleksjon over egen praksis Se nærmere informasjon i emnebeskrivelsene (under). 5 Innhold Det faglige innholdet er ordnet i temaer ut fra målområdene i emneplanen. Temaene er ment å være konkretiserende og veiledende ut fra formuleringer om læringsutbytte og å gi handlingsrom for den enkelte lærer og studentene. Helhet og sammenheng i studiet er vesentlig selv om studiet er organisert i to emner. Noen temaer kan introduseres i emne SP16100 og utdypes i emne SP Den fagfordypende oppgaven i SP16200 kan knyttes til temaer i begge emner. SP16100 Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner - 15 studiepoeng Rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid Lærevansker Kartleggingsmetoder Individuelle opplæringsplaner SP16200 Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter - 15 studiepoeng Spesialpedagogiske arbeidsmåter Samarbeid Spesialpedagogisk praksisforankring Spesialpedagogikk 1 er et praksisorientert studium. Studentene skal utvikle innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller i andres praksis. 6 Arbeidsformer Det spesialpedagogiske studiet er utviklings- og praksisorientert med vekt på utvikling av studentenes kunnskaper, holdninger og handlingskompetanse. Studentenes egenaktivitet og medansvar for utvikling av egen spesialpedagogisk kompetanse er grunnleggende. Studentene skal gjennom hele studiet delta i studievurdering med sikte på en kontinuerlig utvikling av studiet. Arbeidsformene bidrar til studentenes faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå, gjennom blant annet: 5

6 - Undervisning/forelesninger - Gruppearbeid - Individuelt studiearbeid - Prosjektarbeid/Innovasjonsarbeid - Prefleksjon og refleksjon - Utprøvinger i praksis - Litteraturstudier - Rapportskriving - Faglige dialoger - Veiledning - Bruk av IKT - Læringsseminar/fremlegg Refleksjon rundt temaer som tas opp er sentralt i studiet. Oppmøte er vesentlig for å kunne tilegne seg viktige momenter fra forelesning, refleksjoner i klassen ifm forelesningene, presentasjoner av gruppearbeid, gjennomgang av sentrale pensumbøker i gruppe etc. Også faglige ekskursjoner er innbakt i undervisningsopplegget. Det er derfor krav om 80 % tilstedeværelse på samlingene. I tilfeller der studentenes fravær av spesielle årsaker er større enn 20 %, kan studenten pålegges å gjennomføre et alternativt opplegg for å tilfredsstille vilkårene for å gå opp til eksamen. 7 Vurdering Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Se høgskolens nettsider. Det er arbeidskrav i begge emnene. Disse arbeidskravene skal bidra i studentenes spesialpedagogiske kompetanseutvikling, og kan være nyttig grunnlag for refleksjonsnotatene og i oppgaver etter gitte kriterier. Arbeidskravene i studiet forutsetter tilbakemeldinger og vurderinger både fra faglærer og medstudenter. Arbeidskravene skal være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Emnekode Emnenavn Sp Eksamensform Vurderingsuttrykk SP16100 Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner 15 Prosjekteksamen i gruppe* Bestått/ikke bestått SP16200 Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter 15 Individuell hjemmeeksamen over 3 dager *Det er anledning til å gjennomføre eksamen i SP16100 som individuell eksamen. Begrunnet søknad sendes emneansvarlig ved emnestart. A-F 8 Kvalitetssikring Studiet følger høgskolens kvalitetssikringssystem og skal bidra til: 6

7 - å sikre høy kvalitet på utdanningene - å skape et godt studie- og læringsmiljø for studentene - å sikre at studentene gjennomfører sine studier med gode resultater og innenfor normert tid Høgskolen skal gjennom sine studietilbud utdanne yrkesutøvere som gjennom sitt studium har tilegnet seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er viktige for deres personlige utvikling og som samtidig er relevante for det samfunn og den yrkesutøvelse de skal inngå i. 7

8 Kvalitetssikringssystemet skal ivareta følgende funksjoner: - sikre en stadig kvalitetsforbedring av høgskolens utdanningstilbud - sikre at studentene når arbeidslivets behov for kompetente yrkesutøvere - sikre at krav og forventninger fra overordnet myndighet ivaretas Emnebeskrivelser Emnenavn SP16100 Kartlegging, analyse og individuelle opplæringsplaner Engelsk navn Assessment, Approaches and Individual Educational Plan (IEP) Type studie Videreutdanning - der det kreves høyere utdanning for å få studierett Studiepoeng 15 Semester 1 Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Opptakskrav er lærerutdanning. Søkere med relevant utdanning på høgskolenivå og praksis fra arbeid med mennesker med behov for spesiell tilrettelegging, kan tas opp etter individuell vurdering Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har - kunnskap om rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid på sentralt og lokalt nivå - grunnleggende kunnskap om ulike lærevansker og spesielle opplæringsbehov - kunnskap om ulike kartleggingsmetoder på individ og systemnivå - kunnskap om lover og rettigheter - kunnskap om den generelle læreplanen i skoleverket Ferdigheter Studenten kan - bruke relevante kartleggingsmetoder i spesialpedagogisk arbeid - utvikle individuelle opplæringsplaner - kommunisere om faglige temaer med spesialister og andre Generell kompetanse Studenten har - forståelse for det etiske aspektet i spesialpedagogisk arbeid - respekterende og ikke diskriminerende holdninger til annerledeshet Innhold Rammefaktorer i spesialpedagogisk arbeid Lover, regelverk og læreplaner Organisasjonsforståelse Rammefaktorer på lokalt nivå 8

9 Etikk i spesialpedagogisk arbeid Lærevansker Generelle lærevansker Spesifikke lærevansker Sammensatte lærevansker Samspillsvansker/psykososiale vansker Syns- og hørselsvansker Fysiske vansker Kartleggingsmetoder Kartleggingsmetoder Analyse og tolkning Rapportskriving Individuelle opplæringsplaner Hensikt og nytte Ansvarsforhold Mål og innhold Halvårsrapporter Arbeidsformer Undervisning/forelesninger, gruppearbeid, individuelt studiearbeid, prosjektarbeid, prefleksjon og refleksjon, utprøvinger i praksis, litteraturstudier, rapportskriving, faglige dialoger, veiledning, bruk av IKT, læringsseminar/fremlegg Praksis Spesialpedagogikk 1 er et praksisorientert studium. Studentene skal utvikle innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller andres praksis. Arbeidskrav Muntlig framlegg av gruppearbeidet. Krav om deltakelse Det kreves 80 % tilstedeværelse på samlingene (jfr. kapittel 6). Eksamensform Prosjekteksamen i gruppe. Maks 4000 ord. Det er anledning til å gjennomføre eksamen i SP16100 som individuell eksamen. Begrunnet søknad sendes emneansvarlig ved emnestart. Vurderingsuttrykk Bestått/ikke bestått. 9

10 Hjelpemidler til eksamen Alle. Sensorbruk Intern sensor. Litteratur Se fagside under Emnenavn SP16200 Spesialpedagogiske tiltak og arbeidsmåter Engelsk navn Practical Application of Principles and Methods in Special Needs Education Type studie Videreutdanning - der det kreves høyere utdanning for å få studierett Studiepoeng 15 Semester 2 Undervisningsspråk Norsk Faglig overlapping SP17000 Digitale lære- og hjelpemidler i særskilt tilrettelagt opplæring. Oppdrag fra Bredtvet kompetansesenter. Forkunnskapskrav Bestått SP16100 eller tilsvarende. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har - kunnskap om mestrings- og opplæringsstrategier i spesialpedagogisk arbeid - kunnskap om tilrettelegging for læring og utvikling for mennesker med spesielle opplæringsbehov - kunnskap om samarbeid og kommunikasjon Ferdigheter Studenten kan - tilrettelegge i spesielle lærings- og utviklingssituasjoner - anvende digitale verktøy som hjelpe- og læremidler - samarbeide internt og ekstern Generell kompetanse Studenten har - evnen til å bidra til utvikling av en inkluderende skole i et inkluderende samfunn - endrings- og utviklingsevne og vilje i forhold til egen kompetanseutvikling 10

11 Innhold Spesialpedagogiske arbeidsmåter Mestringsstrategier og læringsstiler Opplæringsstrategier Tilrettelegging av opplæringsmiljø Organisering og ressursbruk Hjelpe- og læremidler (herunder digitale verktøy) Samarbeid Samarbeidspsykologi og kommunikasjon Samarbeid med foresatte Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Arbeidsformer Undervisning/forelesninger, gruppearbeid, individuelt studiearbeid, prosjektarbeid/innovasjonsarbeid, prefleksjon og refleksjon, utprøvinger i praksis, litteraturstudier, rapportskriving, faglige dialoger, veiledning, bruk av IKT, læringsseminar/fremlegg Praksis Spesialpedagogikk 1 er et praksisorientert studium. Studentene skal utvikle innsikt i spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet og selv prøve ut ny kunnskap og nye erfaringer i egen eller andres praksis. Arbeidskrav Individuelt refleksjonsnotat. Studentene skal drøfte spesialpedagogiske arbeidsmåter på bakgrunn av høstens prosjekteksamen. Det skal være muntlig framlegg av arbeidet. (Studenter som eventuelt får opptak direkte til dette emnet, vil få tilpasset arbeidskrav.) Krav om tilstedeværelse Det kreves 80 % tilstedeværelse på samlingene (jfr. kapittel 6). Eksamensform Individuell hjemmeeksamen over 3 dager. Maks 4000 ord. Vurderingsuttrykk Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått. Hjelpemidler til eksamen Alle. Sensorbruk En intern sensor og en ekstern sensor. Litteratur Se fagside under 11

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Notat. Kommentarene følger kapitler og underkapitler i ekspertrapporten. 2. Ekspertgruppens arbeid mandat og avgrensning

Notat. Kommentarene følger kapitler og underkapitler i ekspertrapporten. 2. Ekspertgruppens arbeid mandat og avgrensning Notat Dato: 31.10.2014 Saksnr./arkivnr. HiOA: 14/07837 Til: Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus høring Utdanning

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer