Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000)"

Transkript

1 Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Videreutdanning på bachelornivå 10 studiepoeng/10 ECTS Deltid Godkjent av dekan Dato Gjeldende fra høstsemesteret 2013 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning Deltid

2 Innhold 1. Innledning Målgruppe Opptakskrav Læringsutbytte Studiets innhold og oppbygging Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidskrav Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger...5 Pensum...6 1

3 1. Innledning Studiet Styrekompetanse er et studium om hva det det innebærer å sitte i et styre som styreleder, virksomhetsleder, valgt medlem eller representant for de ansatte. Studiet tar for seg den historiske utviklingen de siste tretti årene, fra styret som en-mannsstyre eller mer passivt besluttende organ, til dagens styrearbeid hvor styret/styreleder er aktivt medvirkende i virksomhetenes drift og utvikling. Studiet vektlegger roller, dynamikk og prosesser i et moderne styres arbeid. En viktig del av studiet vil være økonomisk forståelse av virksomhetens drift og utvikling. Dette inkluderer styrearbeid i virksomhetsformer i frivillige, kommunale, statlige og inter-offentlige foretak. Studiet vil vektlegge den norske samarbeidstradisjonen, hvor de ansatte er aktive pådrivere i virksomhetenes drift og utvikling, også når de er medlemmer i styret. Studiet er spesielt rettet mot kvinner og vil ha et kvinneperspektiv i den forstand at kvinners rolle som minoritet i styret vil bli vektlagt. I den sammenheng vil kvinners virksomhetsformer, for eksempel personforetak og små virksomheter, også bli vektlagt. Det er faglig overlapp med emnet Board Competence (10 ECTS) BCO Målgruppe Studiet i styrerkompetanse er for yrkesutøvere som leder, er ansattes representant eller profesjonelt ønsker å delta eller velges inn i virksomhets-, bedrifts- og/eller foretaksstyrer. Studiet retter seg også mot personer som allerede innehar en slik rolle. Det er en forutsetning for å delta på studiet at studenten har tilgang til relevante arbeidsfelt. 3. Opptakskrav Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet kan også tilbys som etterutdanning, uten studiepoeng. 2

4 4. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Studenten har innsikt i teoretiske perspektiver for styrearbeid har kunnskap om de viktigste lover og regler som styrer opprettelse og av drift av ASA- ASog ANS-selskaper, de vanligste offentlige selskapsformene, samt stiftelser kjenner til sentrale prinsipper for økonomisystemer og regnskapsførsel av betydning for styrets arbeid Ferdigheter Studenten kan redegjøre for styrets rolle og funksjon i et moderne dynamisk arbeidsliv. kjenner igjen problemstillinger knyttet til over- og underordning som hersketeknikker og kan bruke motstrategier mot disse. Generell kompetanse Studenten har en grunnleggende forståelse for nødvendigheten av å forankre bedriftens drift i en god og gjennomarbeidet strategi. har et bevisst forhold til rollen som styremedlem, deriblant ansvar og forpliktelser overfor bedriftens ulike interesser. har et etisk bevisst forhold til arbeid i styrer. 5. Studiets innhold og oppbygging Studiet gjennomføres på deltid, med fellessamlinger og studieoppgaver (arbeidskrav) i mellomperiodene. Veiledning skjer via nett og/eller gjennom direkte kontakt mellom faglærer og student. Studiet omfatter følgende temaer: 1. Teorier om styrets arbeids- og ansvarsoppgaver Styreteorier fra 1970-tallet fram til i dag Den norske samarbeidsmodellen Lover, regler og arbeidsform for styret 3

5 Forhold mellom styret og administrasjon og mellom styreleder og daglig leder Rådgivning og praktisk/faglig/økonomisk bistand i små og store organisasjoner Valg av styremedlemmer i forhold til bedriftens faglige behov Styrets arbeid i spesielle situasjoner (kriser, endringer, endringsledelse) Interessegrupper Arbeidstakernes rolle Framtidens styre De menneskelige sidene av styrearbeid Betydningen av kjønn. Hersketeknikker 2. Økonomi og kontroll Forhold mellom budsjett og regnskap Likviditet 3. Styrets sosiale kontekst og ansvar - Strategi og samfunnsansvar Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i flernasjonale selskaper Behovet for strategiutviklingsprosesser i bedrifter Strategiarbeid i små og store organisasjoner, i ulike faser av bedriftens liv, i kriser/konflikter Swot-analyser Hvordan følge opp og evaluere en strategiprosess Innovasjon, hva når og hvordan? 6. Studiets arbeids- og undervisningsformer Arbeidsmåtene i studiet veksler mellom teoretiske innføringer, diskusjoner, praktiske øvelser og refleksjoner over læreprosesser og styrearbeid. Studentenes egen aktivitet og refleksjoner vil være sentrale. Etiske refleksjoner er gjennomgående i hele studiet. Studiet vil preges av en tradisjon hvor undervisning og kunnskapsutvikling er praksisbasert. Det vil si at studentene aktivt bruker egen yrkespraksis eller oppsøker relevante arbeidsområder som grunnlag for refleksjon og læring. Voksenpedagogiske prinsipper vil være sentrale slik at arbeidsformene i studiet vil bidra til å knytte det faglige innholdet nært til studentenes egne erfaringer. Arbeidet vil foregå både i grupper og plenum. For å stimulere, synliggjøre og dele erfaringer vil rollespill/simulering og fantasireiser være viktige i det didaktiske opplegget. Logger og refleksjonsnotater vil bli diskutert og analysert for å utvikle et bevisst forhold til studentenes egen læreprosess. 4

6 7. Arbeidskrav Arbeidskravene skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen og bidra til refleksjon og læring. Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne framstille seg til eksamen. Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: Oppgave I: Individuelt refleksjonsnotat knyttet til det faglige innholdet i første del av studiet. Omfang: tegn inkl. mellomrom Oppgave II: Lage en disposisjon for et essay som diskuterer og reflekterer over utfordringer knyttet til styrearbeid. Individuell oppgave. Omfang: tegn inkl. mellomrom. Utkastet vil danne grunnlag for utarbeidelse av essay til individuell eksamen Arbeidskravene kan omarbeides en gang. 8. Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Individuell, skriftlig prosjekteksamen. Eksamen består av et essay som skal dokumentere læringsutbyttet i studiet. Dokumentasjonen skal diskutere og reflektere over utfordringer knyttet til styrearbeid, basert på egne erfaringer og være knyttet opp mot relevant teori. Omfang: inntil 7000 tegn inkl. mellomrom. Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått. En intern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet. Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Ved ny og utsatt skriftlig prosjekteksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av prosjektoppgaven. Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om universiteter og høgskoler, Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved høgskolen i Oslo og Akershus. 5

7 Pensum Antall sider Granden, Gro (2009). Styrearbeid. Oslo: Gyldendal Akademiske, 7 utg. 140 Gudbrandsen, Erik (2013). God styreskikk. Ernst & Young, 9 utg. 70 Huse, Morten (2011). Tante, barbar eller klan. Bergen: Fagbokforlaget, (4 utg). 260 Melchior Petersen, Pia & Lone Guldbrandt Tønnesen, Lone (2009). Teaching: Didactic 12 Issues in ODL. Adult Teacher Training College, CVU-FYN, Denmark. Article revised by Kerttu Lohmus. Ås, Berit. De fem hersketeknikkene. Brosjyre publisert 2004 på 30 Elektronisk tilleggslitteratur - fra Lovdata: Ca 100 sider Aksjeloven, Allmennaksjeloven, Helseforetaksloven, Interkommunale selskap Stiftelsesloven, Regnskapsloven, Verdipapirhandleloven, Verdipapirforskriften Totalt ca 610 sider Endringer kan forekomme 6

Programplan for utdanningsvalg

Programplan for utdanningsvalg Programplan for utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode (oppdrag): UTVAO Studieprogramkode (videreutdanning):

Detaljer

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring

Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Emneplan for Digitale lære- og hjelpemidler i tilpasset opplæring Digital Teaching and Learning Tools for Adapted Education Videreutdanning på bachelornivå 15 studiepoeng/15 ECTS Deltid Studieprogramkode:

Detaljer

Programplan for Coaching og relasjonsledelse Coaching and Relational Leadership

Programplan for Coaching og relasjonsledelse Coaching and Relational Leadership Programplan for Coaching og relasjonsledelse Coaching and Relational Leadership Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: CORO Godkjent av dekan Dato 27.6-2013 Redaksjonelle

Detaljer

Programplan for Rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for Rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for Rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: RVEIO Godkjent av Dato Gjeldende fra høstsemesteret 2014 Fakultet for

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Programplan for Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid (ATEKO)

Programplan for Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid (ATEKO) Programplan for Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeid (ATEKO) Application of new technologies in learning and vocation Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/ects Deltid Godkjent av dekan

Detaljer

Videreutdanning voksenpedagogikk og realkompetansevurdering (VORKO)

Videreutdanning voksenpedagogikk og realkompetansevurdering (VORKO) Studieplan Videreutdanning voksenpedagogikk og realkompetansevurdering (VORKO) Further Education in Adult Learning and Validation of Prior Learning 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor

Detaljer

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning i karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgiving (KARVO) Further Education in Career Guidance and Counselling Personal and Social Counselling 60 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Postgraduate Certificate in Education. 60 studiepoeng Heltid/deltid

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Postgraduate Certificate in Education. 60 studiepoeng Heltid/deltid Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Postgraduate Certificate in Education 60 studiepoeng Heltid/deltid Studieprogramkode: PPH for heltid PPU, PPUD og PPUS for deltid Godkjent av

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Helse- og oppvekstfag. Bachelor`s Programme in Vocational Teacher Education in Health and Social Care Studies

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Helse- og oppvekstfag. Bachelor`s Programme in Vocational Teacher Education in Health and Social Care Studies Bachelorstudium - yrkesfaglærer i Helse- og oppvekstfag Bachelor`s Programme in Vocational Teacher Education in Health and Social Care Studies 180 studiepoeng Heltid/Deltid Studieprogramkode: YLHSH for

Detaljer

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning

Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning Programplan for praktisk-pedagogisk utdanning Postgraduate Certificate in Education 60 studiepoeng Heltid og deltid Godkjent av Styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato 17. juni 2003 Gjeldende fra

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Emneplan for pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 1

Emneplan for pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 1 Emneplan for pedagogisk veiledning i utdanning og yrke for lærere i barnehage og skole, emne 1 Emnekode og emnenavn Engelsk emnenavn Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng Semester PVUY1 Pedagogisk

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy

Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi Advanced Course in Psychomotor Physiotherapy PSYK-FY 60 studiepoeng Deltid Programplanen gjelder for kull 2015-16 Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Styringsordning og reglement

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Styringsordning og reglement Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Styringsordning og reglement Forord Fagskole i kommunehelsetjenester Kommunehelsetjenester er valgt som navn og hovedfokus for denne utdanningen. I Omsorgsplan

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Årsstudium i kulturledelse. One-Year Programme in Arts Management. 60 studiepoeng Heltid

Årsstudium i kulturledelse. One-Year Programme in Arts Management. 60 studiepoeng Heltid Årsstudium i kulturledelse One-Year Programme in Arts Management 60 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget 30.05.2011 Gjeldende fra høstsemesteret 2013 Endringer godkjent 11.03.2013 Fakultet for

Detaljer