Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision"

Transkript

1 Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret 2014 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Institutt for yrkesfaglærerutdanning

2 Innhold Innledning...2 Målgruppe...2 Opptakskrav...3 Læringsutbytte...3 Studiets innhold og oppbygging...3 Studiets arbeids- og undervisningsformer...4 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse...4 Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger...4 Emneplaner...6 RVEIO6100 Rådgivning og veiledning i spennet mellom individ, gruppe og system...6 RVEIO6200 Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner...9 1

3 Innledning Strategien for etter- og videreutdanning av ansatte i pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har til hensikt å styrke kompetansen og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PPT. Å arbeide systemrettet vil si å arbeide helhetlig og forebyggende i samhandling med andre aktører. Det vil dreie seg om å bygge robuste organisasjoner og systemer for læringsfellesskap hvor aktørene kan arbeide tverrfaglig og tverretatlig slik at de er godt rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer. Utvikling av rådgivnings- og veiledningskompetanse danner et betydningsfullt grunnlag for å bidra til endringsprosesser og utviklingsarbeid i barnehage, grunnskole og videregående skole. Gjennom å tilegne seg teoretisk og forskningsbasert kunnskap, og gjennom ferdighetstrening og refleksjon knyttet til egne erfaringer og egen praksis, skal studentene utvikle seg og sin rolle som rådgivere og veiledere. Studentene skal tilegne seg kunnskap om ulike veiledningstradisjoner, - perspektiver og -metoder. Kommunikasjonsferdigheter og relasjonskunnskap står sentralt i utdanningen og studentene skal utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger gjennom arbeid med faglige og etiske problemstillinger knyttet til egen praksis/eget arbeid. Kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon er blant temaene som tas opp i studiet. Gjennom studiet vil det også fokuseres på veiledning av nyutdannede. Studiet i Veiledning og rådgivning tilbys også ved NTNU og UiT Norges Arktiske universitet. Programplanene er harmonisert mellom institusjonene og studentene skal kunne ta ett av emnene ved én institusjon og det andre emnet ved en annen institusjon. Studieprogrammet kan inngå som del av aktuelle masterstudier. Interesserte må da søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på de opptakskrav som gjelder for det enkelte studium (inkl. karakterkrav). Det vil deretter kunne søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av det gjennomførte og beståtte emnet i Rådgivning og veiledning. Det er opp til den institusjonen som tilbyr masterstudiet å vurdere og fatte vedtak om eventuelt fritak. Søknad om fritak vurderes på individuell basis. Målgruppe Målgruppen for studiet er ansatte i PPT. 2

4 Opptakskrav Relevant utdanning på bachelornivå og i tillegg tilsettingsforhold i PP-tjenesten. Læringsutbytte Etter fullført studium har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten - har inngående kunnskap om teorier, modeller og metoder i rådgivning og veiledning på individ-, gruppe- og systemnivå i et samfunn preget av mangfold og utvikling - har inngående kunnskap om kommunikasjonsteori og kommunikasjonsprosesser i profesjonelle relasjoner Ferdigheter Kandidaten - kan utøve rådgivning, veiledning og kommunikasjon i profesjonelle relasjoner på individ-, gruppe- og systemnivå i lys av teoretiske perspektiver og metoder - kan planlegge, gjennomføre og analysere veilednings- og rådgivningsprosesser på ulike nivåer og i ulike kontekster - kan legge til rette for veilednings- og rådgivningsprosesser basert på gjensidig dialog, likeverdighet og forståelse for andres utviklingsprosesser Generell kompetanse Kandidaten - utviser forståelse for fagfeltets mangfold av tolkninger og perspektiver - utviser etisk og moralsk ansvar, samt toleranse for menings- og kulturforskjeller - har evne til kritisk refleksjon over egen rolle og kompetanseutvikling som profesjonsutøver Studiets innhold og oppbygging Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert deltidsstudium og består av følgende to emner à 15 studiepoeng: - RVEIO6100: Rådgivning og veiledning i spennet mellom individ, gruppe og system - RVEIO6200: Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner Emnene bygger på hverandre og må normalt gjennomføres i rekkefølge, slik at gjennomføring av RVEIO6100 eller tilsvarende er en forutsetning for opptak på RVEIO

5 Innholdet i studiet tar utgangspunkt i studentenes egen arbeidssituasjon og den nære sammenhengen mellom praksiserfaringer og relevant teori. Det legges vekt på at teori konkretiseres og utprøves som grunnlag for refleksjon og individuell utvikling av kompetanse. Studentenes egen yrkesbakgrunn og arbeidslivserfaring er en vesentlig referanseramme for studiet. Studiets arbeids- og undervisningsformer Studiet er utviklings- og praksisorientert med vekt på studentenes egenutvikling som veileder og rådgiver. Samlingene vil bygge på temaforelesninger og studentaktive studieformer med refleksjon og erfaringsdeling rundt praksisrelaterte arbeidskrav, samt praktiske øvelser. Mellom samlingene vil studentene arbeide med arbeidskrav på eget arbeidssted. Det gis veiledning underveis i studiet. Arbeidsformene er en viktig del av studiet, og bidrar til studentenes faglige og personlige utvikling og økt refleksjonsnivå. Arbeidsformer kan for eksempel være: - Undervisning i form av forelesning, dialog og pedagogiske verksteder - Arbeid i grupper - Gi og motta rådgivning og veiledning ved egentrening individuelt og i grupper - Skriftlige oppgaver - Oppgaveseminar - Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse Arbeidskravene skal bidra til å sikre at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan avlegges. I tråd med studiets arbeids- og undervisningsformer er det obligatorisk deltakelse på samlinger. Fravær ut over 20 prosent må kompenseres etter avtale med faglærer. Se for øvrig beskrivelse av arbeidskrav under hvert enkelt emne. Vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høyskoler, forskrift om studier og eksamen og utfyllende bestemmelser til forskrift om studier og eksamen ved høgskolen i Oslo og 4

6 Akershus. Den formelle vurderingen i studiet framgår av tabellen. Denne danner grunnlag for karakterutskriften. Sem. Emnekode og emnenavn Vurderings-/ eksamens-form Studiepoeng Vurderingsuttrykk 1 RVEIO6100 Rådgivning og veiledning i spennet mellom individ, gruppe og system 15 Skriftlig prosjekteksamen, individuell Bestått/ ikke bestått 2 RVEIO6200 Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner 15 Skriftlig prosjekteksamen, individuell A - F Innlevering av eksamensoppgave er ved avslutning av hvert emne. Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studentens rettigheter og plikter ved evt. ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen. 5

7 Emneplaner RVEIO6100 Rådgivning og veiledning i spennet mellom individ, gruppe og system Emnekode og emnenavn RVEIO6100 Rådgivning og veiledning i spennet mellom individ, gruppe og system Engelsk navn Counseling and Supervision in the Interface Between Individual, Group and System Studieprogrammet emnet inngår i Rådgivning og veiledning, videreutdanning Studiepoeng 15 Semester Første semester Undervisningsspråk Norsk Innledning I dette emnet får studenten kunnskap om det teoretiske grunnlaget for å forstå og utvikle sin kompetanse som rådgiver og veileder i et individ-, gruppe- og/eller systemperspektiv. Studenten blir kjent med dette gjennom praktiske øvelser og egenrefleksjon i kombinasjon med tilegnelse av teoretisk kunnskap. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper Studenten - har innsikt i samfunnsmessige endringer av særlig betydning for profesjonsutøvelsen i PPT - har kunnskap om systemrettet arbeid på ulike nivå - har inngående kunnskap om og forståelse for tradisjoner, teoretiske perspektiver og metoder i veiledning og rådgivning - har innsikt i og forståelse for maktforhold og etiske utfordringer og dilemmaer i veiledning og rådgivning Ferdigheter Studenten - kan planlegge, gjennomføre og analysere rådgivning og veiledning i ulike kontekster - kan anvende veiledning og rådgivning som redskap for utvikling og læring i skole og barnehage 6

8 - kan anvende teori om kommunikasjon og relasjon i veilednings- og rådgivningssamtaler - kan anvende relevant teoretisk og forskningsbasert kunnskap i utøvelse av eget arbeid i PPT Generell kompetanse Studenten - kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon som rådgiver og veileder i PPT - kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter som profesjonsutøver på en etisk og refleksiv måte - kan vise samarbeidsevne og ansvarlighet i rollen som rådgiver og veileder Innhold Emnet består av følgende temaer: - Veiledning og rådgivning i et samfunn i endring - Ulike perspektiver, tradisjoner og metoder i veiledning og rådgivning - Kommunikasjon, etikk og makt - Utvikling av egen rolle og funksjon Arbeids- og undervisningsformer Se punkt om arbeids- og undervisningsformer ovenfor. Arbeidskrav Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: - Oppgave 1 er knyttet til egen utvikling og læring i rollen som veileder og rådgiver. Arbeidsform: Individuell skriftlig refleksjonsoppgave. Omfang: 5-7 sider - Oppgave 2 er knyttet til veiledning og rådgivning i utøvelse av eget arbeid. Arbeidsform: Individuell skriftlig oppgave. Omfang: 5-7 sider. Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang. Faglig aktivitet med krav om deltakelse - Deltakelse på fellessamlinger. Fravær ut over 20 prosent må kompenseres etter avtale med faglærer. 7

9 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Sem. Emnekode og emnenavn Vurderings-/ eksamensform Studiepoeng Vurderingsuttrykk 1 RVEIO6100 Rådgivning og veiledning i spennet mellom individ, gruppe og system 15 Skriftlig prosjekteksamen, individuell Bestått/ ikke bestått Eksamen er en videreutvikling av arbeidskravene, der studenten beskriver egne oppdagelser, utvikling og ønsker for framtidig veilednings- og rådgiverrolle. Besvarelsen skal være knyttet opp mot relevant teori og læringsutbyttet for emnet. Omfang: 8-10 sider. Arbeidet med prosjekteksamen foregår gjennom hele emnet. Innlevering av eksamensoppgaven er ved avslutning av emnet. Det benyttes én intern sensor. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Ved ny og utsatt skriftlig prosjekteksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av prosjektoppgaven én gang. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave. Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen. Pensum Antall sider Beisser, A. (1970). The paradoxical theory of change. I: Fagan, J. & Sheperd, I. (eds.) 4 Gestalt Therapy now: Theory, Techniques, Applications (s ). Palo alto, CA: Science and Bahavior Books Bjørndal, C. R. P. (2011). Rådgiver eller veileder? Forståelsen av direkte eller 23 indirekte hjelp. I: Skagen, K. (red) Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning (s ) Bergen: Fagbokforlaget. Drapela, V. J. (1990). The Value of Theories for Counseling Practitoners. 8 International Journal for the Advanced Counselling (13) 1990, Engelstad, F. (red) (1999). Om makt: teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 46 Side og Frønes, I. (2013). Å forstå sosialisering. Oslo: Gyldendal Akademisk. Side

10 Jensen, P. & Ulleberg, I (2011). Mellom ordene: kommunikasjon i profesjonelle praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Del 1 og 2 Johannessen, E., Kokkersvold, E. & Vedeler, L. (2010). Rådgivning. Tradisjoner, perspektiver og praksis. 3.utg. Oslo: Gyldendal Akademisk Løvlie Schibbey, A. L. (2001). Språk og endring. Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (38) 2001, Mjelve, H. (2014). Spesialpedagogisk rådgivning, på rådgivers eller rådsøkers premisser? Spesialpedagogikk, 2, 2014 Rogers, C. (1990). Client-Centered Therapy. I: Kirchenbaum, H. & Henderson, V. (eds), Carl Rogers: Dialogues, 1990 (s. 9-38) Houghton Mifflin Harcourt Westmark, Nissen, Offenberg & Lund-Jacobsen (2012). Konsulent, men hvordan? Narrativt konsulentarbeijde i praksis. Oslo: Akademisk forlag. Del Selvvalgt pensum i samråd med faglærer. 200 Totalt 908 sider Endringer kan forekomme. RVEIO6200 Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner Emnekode og emnenavn RVEIO6200 Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner Engelsk navn Communication and Interaction in Professional Relationships Studieprogrammet emnet inngår i Rådgivning og veiledning, videreutdanning Studiepoeng 15 Semester 2. semester Undervisningsspråk Norsk Innledning Dette emnet fokuserer på utviklingen av studentens rolle og funksjon som rådgiver og veileder i profesjonelle relasjoner. Det faglige innholdet retter seg mot utvikling av studentens kompetanse om kommunikasjon og relasjonsbygging i veilednings- og rådgivningsprosesser, og tar utgangspunkt i den nære sammenhengen mellom studentenes praksiserfaringer og relevant teori. 9

11 Forkunnskapskrav Fullført og bestått emne RVEIO6100 eller tilsvarende. Læringsutbytte Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskaper Studenten - har inngående kunnskap om kommunikasjon, samspill og relasjoner - har inngående kunnskap om muligheter og utfordringer i endrings- og utviklingsprosesser og i tverrfaglig samarbeid - har kunnskap om kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon i skole og barnehage Ferdigheter Studenten - kan anvende egne kommunikasjonsferdigheter i samspillsprosesser og rådgivning på en faglig relevant måte - kan legge til rette for, gjennomføre og analysere rådgivnings- og/eller utviklingsprosesser - kan etablere utviklingsfremmende profesjonelle relasjoner med toleranse for kultur- og meningsforskjeller Generell kompetanse Studenten - kan reflektere kritisk over egen rolle og egne beslutninger i endrings- og utviklingsarbeid på individ-, gruppe- og systemnivå - kan kommunisere om faglige problemstillinger på individ-, gruppe- og systemnivå - kan arbeide selvstendig og fremtidsrettet med basis i rådgivningsfaglig teori Innhold Emnet består av følgende temaer: - Muligheter og utfordringer i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid - Ulike veilednings- og rådgivningsmodeller og strategier - Samspill og relasjoner i veiledning og rådgivning - Kulturelt mangfold og interkulturell kommunikasjon i veiledning og rådgivning 10

12 Arbeids- og undervisningsformer Se punkt om Arbeids- og undervisningsformer ovenfor. Arbeidskrav Følgende to arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: - Oppgave 1 er knyttet til egen utvikling og læring i rollen som veileder og rådgiver. Arbeidsform: Individuell skriftlig refleksjonsoppgave. Omfang: 5-7 sider - Oppgave 2 er knyttet til kommunikasjon og samspill i utøvelse av eget arbeid. Arbeidsform: Individuell skriftlig oppgave. Omfang: 5-7 sider Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang. Faglig aktivitet med krav om deltakelse - Deltakelse på fellessamlinger. Fravær ut over 20 prosent må kompenseres etter avtale med faglærer. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Sem. Emnekode og emnenavn Studiepoeng Vurderings-/ eksamensform Vurderings- uttrykk 2 RVEIO6200 Kommunikasjon og samspill i profesjonelle relasjoner 15 Skriftlig prosjekteksamen, individuell A - F Eksamen er en videreutvikling av arbeidskravene, der studenten beskriver egne oppdagelser, utvikling og ønsker for framtidig veilednings- og rådgiverrolle. Besvarelsen skal være knyttet opp mot relevant teori og læringsutbyttet for emnet. Omfang: 8-10 sider. Arbeidet med prosjekteksamen foregår gjennom hele emnet. Innlevering av eksamensoppgaven er ved avslutning av emnet. Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet. Ny/utsatt eksamen Eksamen er en praksisrelatert oppgave. Ved ny og utsatt skriftlig prosjekteksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av prosjektoppgaven én gang. Ved senere forsøk leveres ny prosjektoppgave. 11

13 Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt til eksamen. Pensum Antall sider Bjørndal, C. R. T. (2012). Veilederes møte med seg selv. Betydningen av 19 videoopptak og transkripsjon som utviklingsredskap. I: Kärki Ulvestad, A. og Ulvestad Kärki, F. (red) Flerstemt veiledning (s ) Oslo: Gyldendal Akademisk Broman, Å. (2014). Bruk av video i undervisning av veiledere en samtenkende og 8 personorientert læringsform. Uniped 37, 1/2014, Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon. 148 Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2, 4, 6, 9-12 Dyrkorn, R. & Dyrkorn, R. (2010). Innføring i gestaltveiledning: teori, metode, praktiske 39 eksempler. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 Jensen, P. & Ulleberg, I (2011). Mellom ordene: kommunikasjon i profesjonelle praksis. 61 Oslo: Gyldendal Akademisk. Del 3 Lassen, L. M. (2014). Rådgivning: kunsten å hjelpe. Oslo: Universitetsforlaget 192 Kvalsund, R. (2006). Oppmerksomhet og påvirkning i hjelperelasjoner. Viktige 28 ferdigheter for coacher, veiledere og terapeuter. Trondheim: Tapir akademisk forlag Stålsett, U. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon. Bergen: Fagbokforlaget. Kap og 14 Westmark, Nissen, Offenberg & Lund-Jacobsen (2012). Konsulent, men hvordan? 209 Narrativt konsulentarbeijde i praksis. Oslo: Akademisk forlag. Del 2 og 3 Selvvalgt litteratur i samråd med faglærer. 150 Totalt 964 sider Endringer kan forekomme 12

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.

Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6. Programplan for Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment 30 studiepoeng/ects Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 8. juni 2011. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.15

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10

Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplan for matematikk (60 studiepoeng), trinn 5 10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer