Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere"

Transkript

1 Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Emnekode: VUB200_2, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Brit Hanssen (Faglærer) - Inger Benny Espedal Tungland (Emneansvarlig) Introduksjon Grunnemnet A gir teoretiske, etiske og praktiske perspektiver på lærerarbeidet og på profesjonell veiledning som redskap i nyutdannede læreres videre kvalifisering i yrket. Studiet sikter mot å bidra til forståelse av veiledning som didaktiske møter. Læringsutbytte Studenten har kunnskaper om: veiledning, kommunikasjon og samspill relasjoners og emosjoners betydning for nye læreres profesjonelle utvikling lærerarbeid og læring organisasjonskultur og vilkår for lærings - utviklingsprosesser for nyutdannede lærere profesjonskvalifisering og profesjonsetiske dilemma Studenten har ferdigheter i å: koreografere, gjennomføre, og kommentere ulike didaktiske veiledningsmøter bruke ulike medierende redskaper i veiledning alt etter person, sak og situasjon planlegge og legge til rette for nyutdannedes læring som del av organisasjonens arbeidsplasslæring analysere hemmende og fremmende rammer i organisasjonen som vilkår for nye læreres læring på arbeidsplassen Studenten har som generell kompetanse: utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons - og relasjonskompetanse forståelse for den nyutdannedes særegne situasjon i overgangen mellom utdanning og yrke utviklet forståelse for veiledning som medierende redskap for læring og profesjonell side 1

2 VUB200_2 - Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere utvikling utviklet forståelse for nyutdannede læreres læring og utvikling og vilkår for utvikling og læring lys av profesjonsteoretiske og profesjonsetiske perspektiver Innhold Innholdet i veilederutdanningen er formulert i fire hovedtemaer: 1) Veiledning, kommunikasjon og samspill, 2) Læring og lærerarbeid, 3) Organisasjon, kultur og innovasjon og 4) Profesjonskunnskap. Temaene skal danne grunnlag for å gi veilederne nødvendig profesjonskompetanse for å kunne veilede nyutdannede lærere. Temaene står i uprioritert rekkefølge, de vil vektlegges ulikt og vil tidvis være naturlig integrert i hverandre. Arbeidsformer Arbeidsformene skal fremme læringsutbyttet slik at studentene tilegner seg forutsetninger for å utføre det arbeidet de er tiltenkt som veiledere. Ferdigheter, kunnskaper og generell kompetanse er knyttet til gjennomføring av veiledning og til å kunne opptre i et profesjonelt fellesskap i barnehage og skole. Dette innebærer å utvise aktør- og kommentatorkompetanse. Studiet forutsetter praktisering av veiledning underveis både i kurssamlingene, på basisgrupper og på egen arbeidsplass. Praksis Studiet har obligatorisk praksis knyttet til gjennomføring av veiledning med ekstern vurdering og som primært skal gjennomføres på arbeidsplassen med en nyutdannet lærer. Alternativt kan veiledningen gjennomføres med en annen kollega på egen eller annen arbeidsplass. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre studiet at studentene sammen med arbeidsgiver sørger for å ha en kollega med profesjonsutdanning å veilede. Studiet innebærer tre veiledningsmøter mellom student, nyutdannet lærer og faglærer fra UiS (trepartsmøte) hvor hensikten er at studenten skal få praktisere veiledning. Møtene er stipulert til 1½ time per gang. 1. Det første trepartsmøtet er faglærer fra UiS ansvarlig for koreografi og gjennomføring av veiledningsmøtet. 2. Det andre trepartsmøtet er studenten ansvarlig for koreografi og veiledningsmøtet. Meta-veiledning gis av faglærer fra UiS. 3. Det tredje trepartsmøtet er studenten ansvarlig for koreografi og veiledningsmøtet. Faglærer fra UiS er observatør og ansvarlig for metaveiledning og vurdering av praksisdelen i studiet. Dette møtet er en del av den formelle vurderingen. side 2

3 Forkunnskapskrav godkjent lærerutdanning (i spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet). minimum tre års yrkespraksis som lærer at studenten har en lærerutdannet kollega å veilede gjennom studiet, eventuelt en kollega med en annen profesjonsutdanning Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Innleveringsoppgave og praksis Innleveringsoppgave 1/1 Bestått - Ikke bestått Praksis 1/1 Bestått - Ikke bestått Vurderingsmåtene speiler læringsutbytteformuleringene og er av både teoretisk- og praktisk karakter. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering. 1. Det er obligatorisk tilstedeværelse (80%) på samlinger, praksis og basisgrupper 1. Skriftlige arbeidskrav i samlemappe: oppsummerende læringslogg 3. Presentasjon til kolleger: a) Koreografere og presentere et innlegg om nyutdannede Veiledningskoreografi knyttet til det andre trepartsmøtet i praksis (individuelt) a)veiledningskoreografi knyttet til det tredje trepartsmøtet i praksis som følges av b) en lærere og deres situasjon og behov på et personalmøte som b) følges av en kort refleksjonslogg (individuelt eller i gruppe) Tankekart om det å være nyutdannet lærer (gruppe) Koreografier og referat fra to basisgruppemøter (gruppe) Oppsummerende tekst over egen profesjonelle utvikling gjennom hele studiet side 3

4 VUB200_2 - Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Alle obligatoriske aktiviteter skal være innfridd for å få godkjent studiet. Aktiviteter som ikke er gjennomført må tas igjen ved neste ordinære studiegjennomføring De skriftlige arbeidskravene nummereres og samles til et dokument som leveres digitalt ved studiets slutt. Åpent for privatister: Nei Åpent for studenter med studierett på: Studiepoengreduksjon: Søkere med annen veilederutdanning kan etter søknad få godkjent deler av tidligere studier som deler av dette studieemnet. Søknaden må inneholde dokumentasjon på tidligere oppnådd kompetanse. Overlapping Emne Profesjonell veiledning for og med nytilsatte universitetslærere ved UiS (VUB201_1) Reduksjon (SP) 15 Åpen for Veilederutdanning Emneevaluering Kommunikasjonen mellom studenter og faglærere sikres gjennom dialoger og skriftlige referater fra basisgruppene. Videreutvikling av planer for studieemner blir revidert på bakgrunn av skriftlige og muntlige studentvurderinger underveis i studiet og ved studiets slutt. Litteratur Merk; flere av artiklene på litteraturlisten er publisert i samme bøker. Karlsen, T.(red.) (2011). Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Hoel, T.L. Engvik, G. og Hanssen B. (red.)(2010) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag. Er eksempler på bøker som har flere artikler på pensum. Artikler/kapitler merket med * blir trykket i kompendium som kan bestilles/kjøpes ved Kopi og Grafisk, Universitetet i Stavanger Tlf: side 4

5 Når ikke annet er oppgitt er hele boken pensum. Merk at noe litteratur er differensiert mellom lærere i barnehage, skole og videregående opplæring. Afdal, H.W.( 2011). Profesjon som kunnskapskultur. I Karlsen, T.(red.). Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Bjørndal, C.R.P. (2011).Hva slags kompetanse trenger veilederen? I Karlsen, T. (red). Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. *Caspersen, J. og Raaen, F.D. (2010). Nyutdannede læreres første tid i yrket - en sjokkartet opplevelse? I P. Haug (red.) Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt forlag AS. *Hanssen, B. og Østrem, S. (2010). Veiledning som didaktiske møter. I Høihilder, E. K. & Olsen, K- R. (red). Veiledning for nyutdannede lærere. Oslo: Pedlex. *Hanssen, B., Raaen, F.D. og Østrem, S. (2010). Det heseblesende lærerarbeidet: Om nyutdannede læreres mestring av yrket. I P. Haug(red.) Kvalifisering til læraryrket. Oslo: Abstrakt forlag AS læring og forskning. Tromsø: Eureka forlag. Hanssen, B. og Helgevold, N. (2010). Over dørstokken. Fra å lære å bli lærer til å lære å være lærer. I T.L. Hoel, G. Engvik, og B. Hanssen (red.) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag. Helleve, I. (2010). Utfordringar for nyutdanna lærarar i vidaregåande skule. I T.L. Hoel, G. Engvik, og B. Hanssen (red.) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir Akademiske forlag (for lærere i videregående skole) *Jakhelln, R. (2008). Å se muligheter i det fremmede. I T.L. Hoel, B.Hanssen, R. Jakhelln og S. Østrem (red.) Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage. Trondheim: Tapir akademisk forlag. *Jakhelln, R. (2009). Emosjonelle utfordringer i læreres yrkesstart. I Jakhelln, R. Leming, T. & Tiller, T.(red.) Emosjoner i forskning og læring. Tromsø: Eureka forlag. *Jensen, P. og Ulleberg, I. Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis. Del 3 kap.11,13,14 Oslo: Gyldendal Norsk forlag. side 5

6 VUB200_2 - Profesjonell veiledning for nyutdannede lærere Kleven, A. (2010). Lærerarbeidet i klasserommet. I T.L. Hoel, G. Engvik, og B. Hanssen, (red.) Ny som lærer sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag. (for lærere i skolen) *Kristiansen, A. (2008) Hva hører du når du lytter? Hvem blir du når du svarer? I Eide S.B.,Grelland, H.H., Kristiansen, A. Sævareid, H.I., Aasland, D.G. Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk.oslo: Gyldendal Akademisk. *Munthe, E. (2005). Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 6, Larsen, A. S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I T. Karlsen, (red.). Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk forlag Lauvås, P. og Handal, G. (2000) Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo Cappelen Akademisk forlag *Molander, A. og Terum, L.I. (2008). Profesjonsstudier en introduksjon. I A. Molander og L.I. Terum (red.) Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. *Næss, G. (1999). Veiledning som møte. Veiledernettverket i Kristiansand. Årbok Steinnes, G.S. (2010). Frå utdanning til yrke. Førskulelæraren som profesjonell aktør? I T.L. Hoel, G. Engvik og B. Hanssen (red.) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag (for lærere i barnehage) Østrem, S. (2010). Læreres profesjonelle utvikling hva vet vi og hva skulle vi gjerne visst mer om? I T.L. Hoel, G. Engvik, og B. Hanssen, (red.) Ny som lærer - sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir akademiske forlag. Stortingsmeldingene som er anført anbefales som bakgrunnslitteratur St.meld. nr. 11 ( ). Læreren. Rollen og utdanningen. St.meld.nr.41 ( ). Kvalitet i barnehagen Litteraturlisten kan endres i samråd med studentene hvis pedagogiske begrunnelser tilsier det. side 6

7 I tillegg har faglærer i samråd og samarbeid med studentene anledning til å velge inn andre aktuelle kapitler/artikler opptil 100 sider. side 7

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder

Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emneplan for Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Emnekode og emnenavn GVP6000 Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder Engelsk

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015

Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning STUDIEPLAN 2014-2015 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 30 studiepoeng Videreutdanning for førskolelærere Emnekode: FXGLSM

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Veiledningspedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Veiledningspedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Veiledningspedagogikk 2011/12 1 Veiledningspedagogikk Navn Engelsk navn Heltid / deltid Type studium Veiledningspedagogikk Educational guidance 30 studiepoeng Deltid 30 studiepoeng

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 1 Innhold DEL 1: Generell del, Fagplan for bachelor-førskolelærerutdanning 2010-14, hovedmodellen, IKT-støttet, deltid over

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer