Rapportering for studieåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering for studieåret 2014-2015"

Transkript

1 Rapportering for studieåret Tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere skal bidra til å rekrutter og beholde dyktige barnehagelærere og lærere, samt sikre og videreutvikle kvalitet i barnehage og skole. Vi viser til e-post fra Utdanningsdirektoratet (datert ) der vi som regionalt tiltak «Ny som lærer» blir bedt om å rapportere på følgende fire områder: 1. Informasjons- og motivasjonsarbeid knyttet til avgangsstudenter i barnehagelærer- og lærerutdanning 2. Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot ledere i barnehage og skole, samt barnehage- og skoleeiere 3. Å opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes. 4. Bistå Fylkesmannen i arbeidet med informasjon og motivasjon om veiledning av nyutdannede I tillegg ble det på nettverksmøtet 20.mai informert om at Utdanningsdirektoratet også ønsket informasjon om veiledernes kompetanse. Rapporten er først strukturert etter de fire punktene i e-posten fra Utdanningsdirektoratet. Deretter følger informasjon om veiledernes kompetanse. I tillegg har vi lagt inn et punkt som viser fagteamenes publikasjoner dette skoleåret. Helt til slutt i rapporten presenteres regnskap for med estimat over restmidler pr. 1 juni Informasjons- og motivasjonsarbeid knyttet til avgangsstudenter i barnehagelærer- og lærerutdanning Felles for alle de fire høgskolene er at det er utarbeidet informasjonsfoldere om veiledningsordning som deles ut, legges på strategiske plasser på campus og legges i vitnemålskonvolutter til avgangsstudentene. Det gis orientering om veiledningsordning for nyutdannede til alle avgangsstudenter. Det er ved alle høgskolene arrangert profesjonsdager for avgangsstudenter der blant annet veiledningsordning for nyutdannede presenteres. Innholdet i profesjonsdagene er ulike fra fylke til fylke. Utdyping og konkretiseringer fra enkelte av fylkene: TELEMARK Informasjonsplakater på sentrale steder på campusene Samarbeid og evalueringsmøter om profesjonsdagene der representanter fra studieadministrasjonen, Pedagogstudentene, studiekoordinatorene og instituttlærere og Ny som lærer er innkalt Profesjonsdag for avgangsstudentene i Porsgrunn 7. jan og avgangsstudentene på Notodden 24. februar 2015 på Notodden. Innholdet i Profesjonsdagene: 1

2 o Presentasjon av nettsida «Senter for profesjonalisering» o Forskning på overgangen fra utdanning til yrke o Forskning på veiledningsordninger for nyutdannede o Forskning på veiledningssamtaler mellom nyutdannede og deres lokale veiledere o Informasjon om nettverk for veiledning av nyutdannede o Presentasjon av nettsiden samt facebookgruppa. o Presentasjon av «Ny som lærer» med spesiell vekt på Telemark fylke, kommunene i Telemark og private eiere i barnehagesektoren o Møte med nyutdannede og deres veiledere VESTFOLD Tale om veiledning av nyutdannede på avslutningsfesten for avgangsstudentene ØSTFOLD Profesjonsdager for avgangsstudenter våren 2015 med blant annet informasjon om «Veiledernettverk Østfold». Innholdet i profesjonsdagene: o Presentasjon av Facebook-gruppe og nettsiden o Forskning om overgangen utdanning yrke o Veiledningsordninger i Østfold Fylke 2. Informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot ledere i barnehage og skole, samt barnehage- og skoleeiere Alle de fire fylkene rapporterer om samarbeid med Fylkesmannen om informasjons- og motivasjonsarbeid. I et samarbeid mellom høgskolene i vår region ble det høsten 2014 arrangert seminar med representanter for fylkeskommunene, fylkesmannsembetene, Utdanningsforbundet og KS i Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud. Utdyping og konkretiseringer fra enkelte av fylkene: BUSKERUD Direkte kontakt med skole- og barnehageeier om tiltaket og studietilbudet Nært samarbeid med Buskerud fylkeskommune om tiltaket og informasjon om studietilbudet Kommuner som deltar i Ny som lærer dette året er: o Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Kongsberg, Modum og Lier 2

3 TELEMARK Fylkesmannen og veiledningsteamene hadde planleggingsmøte 19.august 2014 om informasjons og motivasjonsarbeid knyttet til utdanning i veiledning rettet mot veiledning av nyutdannede og veiledningsordning for nyutdannede. Med utgangspunkt i evalueringen av tilbud og oppfølging av veiledning for nyansatte nyutdannede i Telemark (v-2014) valgte møtet dette året å sette et spesielt fokus på kommuner som i liten grad fulgte opp nyansatte nyutdannede barnehagelærere. I et samarbeid mellom fylkesmannen og veilederteamet ved høgskolen ble det utviklet et utviklings- og forskningsprosjekt kalt Revitalisering av veiledningskompetanse RAV. Fylkesmannen inngikk et samarbeid med utvalgte kommuner og private eiere som ikke har etablert et bærekraftig system for veiledning av nyutdannede. Prosjektet ble gjennomført for utvalgte kommuner høsten 2014 og våren 2015 med 3 x 2 dagers samlinger, nettverksarbeid og innhenting av intervjudata fra de deltakende førskolelærerne. På denne måten fikk førskolelærere med eldre veilederutdanning revitalisert sin kompetanse. Den siste dagen ble arbeidsgiverrepresentanter fra de aktuelle kommunene invitert til debatt om oppfølging av nyutdannede framover og ble presentert for deltakernes forslag til planer for de ulike arbeidsgivernes/regionenes oppfølging av nyutdannede. Veilederteamet har tatt direkte kontakt med alle kommunene via epost og telefon i forbindelse med oppstart av nytt skoleår Tett kontakt med kommuner vi har samarbeid med og som har etablert bærekraftige veiledningsordninger Veilederteamet deltar i oppstartsamlinger, evalueringer der arbeidsgiverne ønsker dette Samarbeid med kommuner og private arbeidsgivere dette året i kommunene Bamble, Bø, Nome, Nissedal, Notodden, Porsgrunn, Skien og Tinn. Utdyping av samarbeid med kommunene: o Notodden kommune: Utstrakt samarbeid om veiledning av nyutdannede i skole, ikke svar fra barnehagesektoren dette barnehageåret. I og med RAVprosjektet, og Notoddens deltakelse der, var de private barnehagene med i et samarbeid, men ingen kommunale. o Nissedal: Startet opp i skole i høst. Et felles møte med kommune, veileder, nyutdannede og høgskolen o Drangedal: Det er meldt inn veiledning fra barnehage, men ingen svar om de ønsker oppfølging fra høgskolen o Siljan, Kragerø og Hjartdal kommune: Ikke fått svar på henvendelsene til kommunene 3

4 VESTFOLD Samarbeid med KS og Utdanningsforbundet om informasjon til skole- og barnehageeiere om tiltaket og veilederutdanningen Direkte kontakt med skole- og barnehageeiere om tiltaket og studietilbudet Seminar for skole- og barnehageeiere om organisering og innhold i oppfølging og veiledning av nyutdannede i samarbeid med Fylkesmannen, KS, Utdanningsforbundet, GLØD og GNIST høsten 2014 Forelesning om veiledning av nyutdannede lærere i grunnskole og videregående opplæring og om forskning rettet mot dette på samling for Lederforum for oppvekst og utdanning i Vestfold Samarbeid med Vestfold fylkeskommune om tiltaket og informasjon om veilederutdanningen Deltakelse på samlinger for veiledere og nyutdannede i noen kommuner Samarbeid med GLØD og GNIST i Vestfold ØSTFOLD Dagsseminarer høsten 2014 og våren 2015: o Målgruppe for seminarene er kommunale og private skole- og barnehageeiere, nyutdannede barnehagelærer og lærere, veiledere, ledere, Utdanningsforbundet og representanter for GNIST, GLØD og KS o Seminarene presenterer utviklingsarbeider og forskning fra profesjonene som inkluderer nyutdannede. Veiledningsfaglige tema med bakgrunn i forskning presenteres og det gjennomføres praktisk veiledning. Seminarene har en dialogisk form og innholdet springer tar utgangspunkt i ønsker fra barnehager og skoler «Smålenenes barnehageforum», som består av kommunene Aremark, Skiptvedt, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Marker, Skiptvet, Askim, Eidsberg, Hobøl, samarbeider om veiledning for nyutdannede i barnehagesektoren. Skolesektoren har ikke en slik ordning. Deltakelse på ledersamlinger i regi av Fylkesmannen i Østfold, våren Både Høgskolen i Østfold og representanter fra skole og barnehage deltar i presentasjoner av utviklingsarbeider som gjelder veiledning og der nyutdannede blir ivaretatt. 3. Å opprette og ivareta arenaer hvor veiledere og nyutdannede kan møtes BUSKERUD De større kommunene i Buskerud har egne ordninger for dette. I de mindre kommunene sliter vi med å opprette robuste og varige kontakter på eiernivå som kan formidle tilbud og informasjon ut til enhetene. Vi vil i samarbeid med fylkesmannen i Buskerud gjøre et fremstøt på dette feltet. 4

5 TELEMARK Telemarksnettverk for veiledere som har formell veilederutdanning To dagssamlinger pr semester med samme program. Samlingene gjennomføres på høgskolen i Porsgrunn og Notodden, og har både et faglig input og en praktisk gjennomføring av en veiledningsøvelse. Program for samlingene var: - Analyse av dialogene i veiledningssamtaler - Emosjoner i veiledning og Metoder i gruppeveiledning Porsgrunn, Bø, Nome og Notodden: Her arrangeres felles gruppeveiledninger, hvor også høgskolen er til stede. Gjelder både skole og barnehage. I tillegg møtes veiledere og nyutdannede på en oppstartsamling i kommunene, hvor høgskolen bidrar med faglig input i samarbeid med kommunenes representanter. Bø og Nome har også en arena for felles evaluering. Skien og Bamble: Felles oppstartsamlinger i kommunene hvor høgskolen er med, og tilbud om å invitere oss inn til gruppeveiledninger. Tinn: Samarbeid om oppstart av veiledning VESTFOLD Noen kommunene i Vestfold har egne ordninger for dette der leder for Ny som lærer i Vestfold har vært invitert inn. I andre kommunene har det i perioder vært ingen eller få nyutdannede og det har vært vanskelig å få til samarbeid om oppfølging av nyutdannede. Vi vil i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold arbeide med å få bedre oversikt over arbeidet med nyutdannede i små kommuner slik at det kan lages samlinger på tvers av kommunegrensene. ØSTFOLD Dialogmøte med nyutdannede våren Intensjonen er å sette fokus på nyutdannedes erfaringer fra yrket og fra veiledningsordninger. Erfaringsdeling i grupper har vært sentralt. Seminarene er en arena der nyutdannede, veiledere, ledere og høgskolen møtes. Arbeidsgruppen som planlegger seminarene har representanter fra veilederne, lederne i barnehage og skole og høgskolen. De lokale møtene mellom veiledere og nyutdannede organiseres av den enkelte kommune/eier der høgskolen i noen tilfeller blir invitert til å delta eller bidra. Det er likevel kontakt og nært samarbeid om veiledningsordninger med de fleste kommuner i Østfold fylke. Kommuner som vi spesielt har samarbeidet med inneværende studieår er Sarpsborg, Moss, Fredrikstad, Rygge, «Smålenene Barnehageforum» og Borg barnehager (privat). 5

6 4. Bistå Fylkesmannen i arbeidet med informasjon og motivasjon om veiledning av nyutdannede BUSKERUD Samarbeidet med Fylkesmannen er godt, men kan styrkes. Det gjelder særlig arbeidet med å opprette et system for formidling av informasjon, innhenting av informasjon og orientering om tilbud via faste representanter for eiersiden i samtlige kommuner i Buskerud. TELEMARK Samarbeid med fylkesmannen i Telemark RAV (Revitalisering av veiledningskompetanse), et forsknings- og utviklingsprosjekt om veiledningskompetanse i barnehagene Samarbeidsmøte for avholdt På dette møtet deltar også representanter fra Telemark fylkeskommune, Utdanningsforbundet og KS VESTFOLD Samarbeidet med Fylkesmannen er godt, men det er behov for å arbeide mer med å opprette et system for formidling av informasjon, innhenting av informasjon og orientering om tilbud via faste representanter for eiersiden i samtlige kommuner i Vestfold. Deltakelse fra Fylkesmannen på seminar for skole- og barnehageeiere om gode veiledningsordninger Vi arbeider for å opprette et veiledernettverk på fylkesnivå ØSTFOLD Samarbeidet med fylkesmannen i Østfold er spesielt knyttet til deltakelse på seminarer i «Veiledernettverk Østfold» samt innlegg på lederseminarer i regi av fylkesmannen. Veiledernes kompetanse Buskerud og Østfold har ikke fullstendig oversikt over veiledernes kompetanse. ØSTFOLD Oversikten over kvalifiserte veiledere inneværende studieår er ufullstendig, men følgende har gitt tilbakemelding: 6

7 o Fredrikstad, 8 veiledere i kommunale og private barnehager og 2 veiledere for skoler. Sarpsborg, 2 veiledere for skoler. Smålenenes Barnehageforum, 6 veiledere. Moss, 6 veiledere for barnehager. Alle veilederne har fra studiepoeng. o Noen kommuner har ikke gitt tilbakemelding. TELEMARK og VESTFOLD Det er noen mangler i registreringen i Telemark og Vestfold. I Telemark fylke har Porsgrunn videregående etablert en ordning der vi ikke har oversikt over antall og kompetanse. Når det gjelder Vestfold har vi ikke oversikt over kommunene Nøtterøy, Larvik og Sandefjord. Fylke Skole/bh Veiledere Nyutdanna 15 stp 30 stp Telemark Videreg. Skole BH Vestfold Videreg. Skole BH Publikasjoner Berg, G., Sträng, R., & Sundh, F. (2015). Kulturanalys på Madängsskolan. I Sundh, F. (Red.). Metodhandboken (s ). Härnösand: Mittuniversitetet. (Metodhandboken kommer att publiceras på Studentlitteratur, med arbetstiteln Metodhandbok för utbildning av Rektorer och Förskolechefer) Bjerkholt, E. (2014). Veiledning og lærende dialoger. I Høihilder, E.K., & Gulbrandsen, O.E. (Red.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. ( s.50-62). Oslo: Gyldendal Akademisk. Bjerkholt, E. (2014). En kasusstudie av innholdet i veiledningssamtaler mellom nyutdannede lærere og lokale veiledere. I FoU i praksis Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FOU i lærerutdanning. Oslo: Akademika forlag. 7

8 Bjerkholt, E., Ødegård, E., Søndenå, K., & Hjardemaal, F. R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning? Uniped vol. 37. nr. 4, Eik, L. T. (2015). Barnehagelæreres profesjonsspråk: et språk for kritisk undersøkelse og begrunnet begeistring. I B.A. Hennum, M. Pettersvold & S. Østrem (Red.), Profesjon og kritikk. Bergen: Fagbokforlaget. (Fagfellevurdert) Høihilder, E. K.(2014). Kommunikasjonsformer i veiledningen (s ) I E. K. Høihilder & L.G.Lingås (Red.), Pedagogikk trinn. Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal akademisk Høihilder, E.K.(2014). Relasjonskompetanse. I E.K. Høihilder (Red.), Praksisboka. Praksis i lærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015 Høihilder, E.K. & Sträng, D.R. (2015). Læring og læreprosesser. I Høihilder, E.K., & Gulbrandsen, O.E. (Red.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. (s 76-83). Oslo: Gyldendal Akademisk. Høihilder, E. K. & Lingås, L. G. (red.) (2014) Pedagogikk trinn: Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Høihilder, E. K. & Føyn, T. (2014). Pedagogikk trinn: Profesjonalisering av lærere. I E. K. Høihilder & L. G. Lingås, Pedagogikk trinn: Profesjonsutdanning av lærere. Oslo: Gyldendal Akademisk Olsen, K. R. (2015). Praksislærerrollen Mester eller kritisk venn? I E. K. Høihilder, Praksisboka for lærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s ) Olsen, K. R. & Lund-Kristensen, H. (2015). Didaktisk kompetanse. I E. K. Høihilder, Praksisboka for lærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s ) Sträng, R. (2014). A Polyphonic Reanalysis Instrument for Understanding School Cultures. Educational Alternatives, Volume 12, pp

9 Sträng, R. (2014). Cultural Analyses and Reflective Processes in Preschool Reflective Leadership or Critical Friends. Educational Alternatives, Volume 12, pp Sträng, D.R. (2015). Grunnleggende ferdigheter. I Høihilder, E.K., & Gulbrandsen, O.E.(Red.). Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. PEL i GLU. (s 84-93). Oslo: Gyldendal Akademisk Sträng, R., Jensen, R. & Sørmo, D. (2014). Skoleutvikling fra klasserommet. Oppsummering av LOVprosjektet. Vallset. Oplandske bokforlag. Sträng, D.R. & Sørmo, D. (2014). How to Remain Balanced When Developing a New Kind of Leadership. Leadership in Education, Special Issue, (Vodenje v vzgoji in izobraževanju), (pp ). Sträng, R. (2015). Lärarinna på landet. I Årsskrift (s 31-40). Munkedal. Styrelsen för Hede Fornminnes- och Hembygdsförening. Wikstøl, E. (2014). Å ikke gå seg blind i egen tanke. En kvalitativ studie av systematisk veiledning av personale i barnehage. Notodden: Høgskolen i Telemark. Ødegård, E. (2014). Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak? Oslo: Akademika forlag. Regnskap Tone Marit regnskap inn her Estimatet viser at kostnadene knyttet til siste todagers fagsamling i juni ikke er tatt med i dette regnskapet, kun estimert. 9

10 På vegne av samarbeidspartnerne i «Ny som lærer» Arild Hovland Dekan Høgskolen i Telemark Eva Bjerkholt Nettverkskoordinator Høgskolen i Telemark 10

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning

Skoleledere om nye læreres behov for veiledning Skoleledere om nye læreres behov for veiledning av eva sunde og marit ulvik Skolelederes beslutninger har betydning for nye læreres inngang i yrkeslivet. En undersøkelse blant skoleledere viser at innholdet

Detaljer

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009:

Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: Lærende Nettverk Vestfold: Rapport 2009: 1. Formelle aspekter 1.1. Lærende Nettverk Vestfold (LNV)/Høgskolen i Vestfold/Erik Eliassen 1.2. Historikk: Nettverk 1. okt. 2004 2006 (13 skoler). Nettverk 2:

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014

Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Nytt fra Utdanningsdirektoratet, regionale ledersamlinger 2014 Utdanningsdirektoratet er en etat for grunnskole og videregående opplæring under Kunnskapsdepartementet. Direktoratets arbeidsfelt er bredt,

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett...

Innhold Innledning... 3 Styring av sentrene... 3 Årsplan og årsrapportering... 4 Tildeling av midler... 5 Økonomirapportering og budsjett... Statsbudsjettet 2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (NSFO) Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (NSKK) Nasjonalt senter

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2012 og 2013 Vedtatt i K.styret den 23.04.12 i sak 12/39 FORORD Strategidokumentet fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet - strategi for

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer