Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen Vennskap og deltakelse. Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål"

Transkript

1 Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål

2 Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse 1 som ble påbegynt i Kompetansesatsingen er en videreføring av Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets flerårige arbeid med å videreutvikle og styrke barnehagen, både som pedagogisk institusjon og som lærende organisasjon. Sentrale føringer Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til praktisk arbeid i barnehagen. Det er fullt mulig å knytte dette arbeidet til allerede påbegynt utviklingsarbeid eller igangsatte prosjekter i barnehagene. Lokal handlefrihet Utgangspunktet for kompetanseutviklingen er barnehagens samfunnsmandat. Barnehagesektoren i Norge er mangfoldig og preget av store lokale variasjoner. Når barnehager, barnehageeiere og kommunene som barnehagemyndighet planlegger kompetanseutvikling, er det derfor viktig å ta utgangspunkt i lokale behov og ressurser. Målgruppe Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver stiller store krav til hele personalet i barnehagene. Målgruppen for kompetansesatsing 2013 er derfor alle grupper ansatte i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Styrere og pedagogiske ledere har et særskilt ansvar for barnehagenes innhold og oppgaver. Det er derfor viktig at det legges til rette for at de kan delta på kompetansetiltak som bidrar til kompetanseheving og faglig utvikling innenfor områder knyttet til deres oppgaver og ansvar i barnehagen. 1 2

3 Vilkår for statlig tilskudd og rapportering Utdanningsdirektoratet tildeler kompetansemidlene til Fylkesmennene som har i oppgave å fastsette vilkår for tilskuddet og fordele det mellom kommunene. Regnskap og rapportering følger vanlige rutiner for tildeling av særskilte statstilskudd. Målet med kompetansesatsing for barnehageansatte i 2013 Som for satsingen i 2012, skal kompetansesatsing 2013 ha to formål, både kompetanseheving for barnehagens ansatte og å rekruttere nye, kvalifiserte medarbeidere og beholde dem i barnehagen. Barnehagebasert kompetansesatsing Barnehageeier skal utvikle tiltakene. Det kan gjerne foregå i samarbeid med relevante kompetansemiljøer. Utdanningsdirektoratet oppfordrer kommunene til å samarbeide med universiteter og høgskoler for å utvikle kompetansetiltak som bygger på ny og forskningsbasert kunnskap på barnehagefeltet. Tiltakene skal være lokalt tilpasset. Hele personalet skal være involvert i tiltakene som kan foregå i den enkelte barnehage. Alternativt kan flere barnehager samarbeide om felles kompetansesatsing. 3

4 Prioriterte områder for kompetansesatsing for barnehageansatte i Barnehagens psykososiale miljø Dette er kompetansehevingstiltak som er tenkt basert på Utdanningsdirektoratets veileder Barns trivsel- voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen 2. Veilederen tar utgangspunkt i at barnehagen jfr. rammeplanen har et særlig ansvar for tidlig å forebygge mobbing. Den er tenkt å skulle gi de ansatte et kunnskapsgrunnlag og forslag til og råd om hvordan de kan arbeide for å skape et godt psykososialt barnehagemiljø. Målet er både trygge barn som trives i barnehagefellesskapet i dag, og at disse barna verken skal krenke andre eller oppleve å bli krenket i framtiden. Veilederen omhandler faktorer som er avgjørende for barnas sosiale utvikling. Den har forslag til refleksjonspunkter som egner seg som utgangspunkt når personalet skal samarbeide om å vurdere egen praksis og videreutvikle den for å øke kvaliteten på eget arbeidet. Aktuelle temaer er blant annet: relasjonsbygging og systematisk arbeid med relasjoner grunnleggende verdier sosial kompetanse vennskap lek språk voksne som rollemodeller og støttespillere voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter betydningen av god ledelse, en åpen og inkluderende organisasjonskultur og langsiktig, systematisk arbeid 2. Barnas rett til medvirkning Barnas medvirkning i det indre livet i barnehagen kan være et første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Her vil det dreie seg om tiltak som tar sikte på å legge til rette for og styrke barnas medvirkning i egen hverdag. Sentralt vil være blant annet planlegging og organisering av den pedagogiske virksomheten, og hvordan de ansatte kan gi tid og rom for å lytte til og samtale med barna. Betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn er i tillegg noe av kjernen. Målet vil både være å gi barna mulighet til medinnflytelse i dag og legge grunnlaget for deltakelse og engasjement i et demokratisk samfunn i framtiden. Hefte Barns medvirkning utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2006 kan være til nytte og inspirasjon i arbeidet. 3. Språk Dette er kompetansehevingstiltak som er tenkt basert på Utdanningsdirektoratets veileder om arbeid med språk i barnehagen 3. Veilederen omhandler arbeid med språkstimulering i barnehagehverdagen og dokumentasjon og vurdering av språkmiljøet og barns språk. Den inneholder også en faktadel om barns språktilegnelse. Veilederen har forslag til refleksjonspunkter som egner seg som utgangspunkt når personalet skal samarbeide om å vurdere egen praksis og videreutvikle den for å øke kvaliteten på eget arbeidet. Tiltak bør særlig være rettet mot å støtte barnas språkutvikling og øke deres språklige kompetanse gjennom aktiv bruk av språket. Eksempler fra innholdet i veilederen er språkutviklende samtaler, fortellinger og språk i barnas lek Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat 4

5 Studietilbud for alle grupper ansatte i barnehagen Utdanningsdirektoratet har ansvar for å opprette midlertidige studieplasser i samarbeid med fylkesmenn, universiteter og høgskoler. Mange utdanningsinstitusjoner tilbyr barnehagelærerutdanning og etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagen. Studiestedene informerer på sine hjemmesider om hvilke tilbud de vil gi i Nettsiden har en god oversikt over studiesteder som tilbyr barnehagelærerutdanning. Informasjon om etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagen finner en ved å følge linken og gå inn på studiestedenes egen hjemmeside. Nettsiden har en god oversikt over studiesteder som tilbyr barnehagelærerutdanning og hvilke typer organiseringer av studiet som tilbys; heltid, deltid og/eller arbeidsplassbasert. Kompetansetiltak rettet mot assistenter Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et deltidsstudium for assistenter med barnehageerfaring og barne- og ungdomsarbeidere som arbeider i barnehagen. Det er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidsgiverne. I tillegg til samlinger på høgskolen/universitetet og nettbaserte studier skal arbeidsplassen være en sentral læringsarena. Utdanningen går over fire år, og studentene kombinerer studier og arbeid. På denne måten får studentene mulighet til å ta barnehagelærerutdanning nær hjemstedet. Erfaringsmessig rekrutterer dette stabile studenter som fullfører studiet og blir i yrket. Utdanningen har samme krav til opptak, innhold og vurdering som de ordinære barnehagelærerutdanningene. Den viktigste ulikheten er at barnehagen blir bruk som læringsarena for studentene under studiet. Både fylkesmannen og kommunen har mange steder bidratt både i forbindelse med oppretting og markedsføring av slike studieplasser. 5

6 Høsten 2013 viderefører Utdanningsdirektoratet ABLU og bidrar til å starte et nytt kull med 135 midlertidige studieplasser. Det skjer i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Telemark, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Volda. Ta kontakt med den enkelte høgskole for mer informasjon om studieplassene og organiseringen av disse. Kompetansehevingsstudier for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere er et kompetansetiltak som skal bli gitt i alle fylker. Studiet retter seg mot assistentgruppen i barnehagen. Det går over ett år og gir 15 studiepoeng. Det skal også være mulig å fullføre studiet uten å gå opp til eksamen og opparbeide seg studiepoeng. Under studiet arbeider samtidig assistenten i barnehagen. Innholdet omhandler barnehagens formålsparagraf og det helhetlige læringsbegrepet der omsorg og lek, læring og danning inngår. I tillegg skal språklig og kulturelt mangfold og inkludering i barnehagen være en del av innholdet. Fordi antall barn under tre år har økt betraktelig de senere årene, er omsorg for barn i alderen 0-3 år også en sentral del. Ta kontakt med Fylkesmannen i eget fylke for mer informasjon om studiet. Informasjon er også tilgjengelig på nettsiden til Fylkesmannen i det enkelte fylket. Basiskompetanse for assistenter er et nytt tiltak for assistenter i barnehagen. Det er et kurs som retter seg mot assistenter som er nytilsatte, eller av andre årsaker har behov for mer kunnskap om barnehagens innhold og oppgaver. Kurset skal gi assistentene grunnleggende basiskompetanse om barnehagens samfunnsmandat, oppgaver, ansvar og plikter. Det skal også gi en innføring i hva som er assistentens rolle, oppgaver og ansvar i barnehagen. Alle fylker kan gi dette tilbudet og organisere det slik at det blir lokalt tilpasset. Mer informasjon om kurset vil bli tilgjengelig på nettsiden til Fylkesmannen i det enkelte fylket. Fagbrev - Barne- og ungdomsarbeider er rettet mot assistenter som ikke har en barnefaglig utdanning. Formålet er at assistentene skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Barneog ungdomsarbeiderne har en kompetanse som er verdifull for barnehagene. Denne praksiskandidatordningen gir assistenter med lang erfaring mulighet til å gå opp til fagprøven. Ta kontakt med Fylkesmannen i eget fylke for nærmere informasjon om tiltaket og hva midlene knyttet til tiltaket kan nyttes til. 6

7 Kompetanseheving for pedagogiske ledere og barnehagelærere Pedagogisk utviklingsarbeid for barnehagelærere i barnehagen (PUB-studier) er et studium hvor utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende er en forutsetning for å kunne delta. Studiet gir 30 studiepoeng, og det gjennomføres i løpet av ett år samtidig som barnehagelæreren er i arbeid i barnehagen. Videreutdanningen innebærer blant annet at pedagogen gjennomfører et utviklingsarbeid i egen barnehage. Dette vil bidra til økt kompetanse og kvalitet i barnehagen ikke bare for studiedeltakeren, men også for resten av personalet og barnehagen som organisasjon. Flere av utdanningsinstitusjonene som utdanner barnehagelærere, tilbyr dette studiet. Informasjon om studietilbud, organisering og studiestart finnes på nettsidene til universiteter og høgskoler. Kompetanseheving for pedagoger på dispensasjon Videreutdanning i barnehagepedagogikk er en tilleggsutdannelse som retter seg mot personer med annen 3-årig pedagogisk høgskoleutdanning. Det er et deltidsstudium og retter seg i hovedsak mot pedagoger i barnehagen som har dispensasjon fra kravet om utdanning som barnehagelærer. Studiet går over to år og gir 60 studiepoeng, 30 studiepoeng i barnehagepedagogikk og 30 studiepoeng i småbarnspedagogikk. Treårig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, spesialpedagog, allmennlærer eller faglærer vil sammen med denne videreutdanningen i barnehagepedagogikk kvalifisere for stillinger som pedagogisk leder og styrer i barnehagen. Dersom studiestedet har ledige studieplasser, kan de tilbys andre søkere. Flere av utdanningsinstitusjonene som utdanner barnehagelærere, tilbyr dette studiet. Informasjon om studietilbud, organisering og studiestart finnes på nettsidene til universiteter og høgskoler. 7

8 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon utdanningsdirektoratet.no

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer