REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2011-2012"

Transkript

1 REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for Rapporten relateres til søknaden for og gjelder regionen Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Tiltaket: Ny som lærer i barnehage og skole Teamledere for hvert fylke: Buskerud: Telemark: Vestfold: Østfold: Knut-Rune Olsen Gry Hjortdal Camilla Wiig Thorbjørn J. Karlsen Felles satsingsområder skoleåret 2011/2012 Ved siden av å videreføre og kvalitetssikre eksisterende ordninger har vi med bakgrunn i søknaden om midler for inneværende år spesielt satset på: å gi faglig støtte til barnehage- og skoleeiere i deres arbeid med å utvikle varige veiledningsordninger. Dette har også omfattet å gi tilbud om faglig støtte til arbeidet med oppfølging og veiledning av nyutdannede lærere i kommuner der det fortsatt ikke er etablert slike ordninger i et flertall av enhetene. Det gjelder særlig mindre kommuner. å fokusere spesielt på arbeidet i forhold til barnehageeiere, siden dette er første året nyutdannede førskolelærere er omfattet av intensjonsavtalen mellom KD og KS om at alle nyansatte nyutdannede pedagoger skal få tilbud om veiledning den første tiden i yrket. å gi faglig støtte til veiledningsordninger i videregående opplæring, men det er fortsatt en del større videregående skoler i vår region som så vidt oss bekjent ikke har ordninger for veiledning av nyutdannede lærere. Vi har etablert et godt samarbeid mellom Høgskolene i Buskerud, Telemark, Vestfold, og Østfold og i regionen for øvrig. Fylkesvise satsinger Buskerud har erfarne veiledere som i hovedsak følges opp gjennom regelmessige samlinger i regionale nettverk. Representanter for høgskolens fagteam har organisert og ledet samlingene. Oppslutningen om samlingene har vært god fra de veilederne som faktisk har veiledet nyutdannede dette året, men det er mye som tyder på at kontakten med veilederne som ikke har hatt veiledningsoppgaver gradvis blir borte. Over tid kan det medføre betydelig frafall av erfarne veiledere, noe som kan svekke skole- og barnehageeiers evne til å tilby kvalifisert veiledning til nyutdannede. Videre er det etablert et nært samarbeid med Fylkesmannen og Fylkesskolesjefen i Buskerud om rekruttering og informasjon om utdanningen og ordningen ut mot skole- og barnehageeier. Det har blant annet ført til at vi har god rekruttering til veilederutdanning. Det er imidlertid en del arbeid som gjenstår når det gjelder å få til robuste ordninger og avtaler i den direkte linjen mellom høgskolen og skole- og barnehageeiere. Dette vil vi prøve å gjøre noe med gjennom å utvikle arbeidet via partnerskapene GNIST og GLØD. Videre har det styrket arbeidet i fylket at Høgskolen i Buskerud har kjøpt inn teamleder fra Høgskolen i Vestfold og dermed blitt mer sentral i arbeidet Side 1 av 7

2 Telemark Høsten 2011 ble Senter for profesjonalisering igangsatt som et pilotprosjekt ved Fakultetet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Senterets visjon er å bedre lærerutdanningens kvalitet, relevans og legitimitet, samt å bidra til kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Tiltaket Ny som lærer er en del av senterets prosjektportefølje. I Telemark samarbeider veiledningsteamene med kommunene på ulike måter. I fire kommuner (Porsgrunn, Skien, Bamble og Tinn) er det etablert kommunale nettverk. Kommuner som har slike nettverk ønsker et tett samarbeid med høgskolen om faglig oppdatering og faglig støtte på sine samlinger med nyutdannede og veiledere. I disse kommunene har høgskolens veilederteam valgt å følge opp gruppeveiledningene, slik at tilbakemeldinger til lærerutdanningen sikres. Kommuner med etablerte ordninger ønsker å kvalitetssikre og kvalitetsutvikle sine ordninger i samarbeid med veilederteamet ved høgskolen. Representanter for høgskolens veilederteam har deltatt i møter med skole- og barnehageeiere, enhetsledere, veiledere og nyutdannede. Telemark består av mange små kommuner spesielt i Midt- og Vest-Telemark som har lite erfaring med nyutdannede og som derfor ikke har etablert veiledningsordninger. I disse kommunene har veilederteamets rolle vært å følge opp enkeltveiledere og deres nyutdannede. Det arbeides med å etablere varige veiledningsordninger og å sikre kvaliteten på veiledning også i disse kommunene. Veiledningsordningene i videregående opplæring foregår ofte som egne veiledningsordninger, uavhengig av tiltaket Ny som lærer. Tilbud om veilederutdanning studiepoeng blir tatt godt imot i kommuner som legger til rette for sine medarbeidere. Høgskolen utvikler nå bl.a. en database med eksempler på veiledning og legger ut forelesninger på nett. På denne måten legges det til rette for at lokale veiledere skal få lettere tilgang til kompetanseutvikling i veieldning. Det arbeides også med å tilrettelegge for nettstøttet veilederkurs som både er synkront og asynkront. Disse ordningene vil i større grad ivareta ulike utdanningsbehov innen veiledning i Telemark. Vestfold Kommunene har begynt å arbeide mer langsiktig med etablering av veiledningsordninger for nyutdannede. I år har 33 lærere fullført emne 2 i veiledningsstudiet (Veiledning, organisasjon og profesjon), slik at de til sammen har 30 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Disse har arbeidet med å veilede nyutdannede på egen arbeidsplass som del av studiet og etterlyser sterkere forpliktelser fra eiere, styrere og rektorer mht bl.a. å sette av tid og etablere interkommunale nettverk. Dette gjelder særlig små kommuner med få nyutdannede, der behovet er størst veilederkompetansen for å benytte veilederkompetanse på tvers av enhetene. For veiledere som ikke tar utdanning, har gis det tilbud om å delta på to fellesforelesninger; en med Kåre Skagen i høst og en med Lars Gunnar Lingås i vår. I ettertid har veilederne vært samlet gruppevis for å diskutere videre tiltak. Veilederne ønsker både faglig oppdatering i regi av personalet på høgskolen og oppfølging av veiledning i nettverksgrupper. Side 2 av 7

3 I Vestfold har det vært svært få nyutdannede i kommunene, noe som har bidratt til at det er lite overordnet og systematisk arbeid med å få til stabile veiledningsordninger. Barnehagene og skolene har sine lokale ordninger. Statistikk viser at nesten 30 % av det pedagogiske personalet vil gå av med pensjon de neste 3 årene. Det er derfor iverksatt følgende tiltak: Etablere et nærere samarbeid med Fylkesmannen og Fylkesskolesjefen i Vestfold om rekruttering og informasjon. Delta på dialogmøtet i juni for GNIST og GLØD med sikte på å utvikle mer robuste veiledningsordninger lokalt. Arrangere seminar 6. juni 2012 for barnehageeiere og rektorer i grunn og videregående skole, samt kontaktpersoner i kommunen. Arrangere fagsamlinger høst og vår for våre nyutdannede veiledere og etablerte veiledernettverk Videreutvikle veiledningsarbeidet i lokale nettverksgrupper Etablere et tettere samarbeid med studentorganisasjonene ved Høgskolen i Vestfold Østfold Samarbeidet mellom høgskolen, private barnehageeiere og kommunale barnehage- og skoleeiere har fokus på at eierne og enhetenes ledere er ansvarlig for organisering og drift av veiledningsordninger. Noen kommuner har organisert de lokale veilederne i kommunale veiledernettverk der de møter nyutdannede i grupper. Dette har eierne tatt ansvar for. I tillegg har lederne i barnehager og skoler i noen av disse kommunene iverksatt interne tiltak for veiledning. Dermed har de nyutdannede fått både gruppeveiledning og individuell veiledning. Andre kommuner og fylkeskommunen i Østfold har i sin helhet overlatt etableringen av veiledningsordninger til ledelsen ved den enkelte enhet. I noen små kommuner har høgskolen direkte samarbeid med enhetens ledelse og veilederne der. I Østfold fylke er ca. halvparten av barnehagene privateid. Høgskolen i Østfold har inneværende år hatt et visst samarbeid med representanter for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) Østfold. Kontakten har vært nyttig for å motivere private barnehager tilsluttet PBL til å etablere veiledningsordninger for nyutdannede førskolelærere. Når det gjelder private barnehager som ikke er tilsluttet PBL har kontakten vært mer tilfeldig. Noen har samarbeidet med høgskolen om veiledning for nyutdannede førskolelærere, men det er fortsatt mange private barnehager som ikke har et samarbeid med høgskolen. Samarbeid med kommunale barnehage- og skoleeierne er etablert i de fleste kommunene. Det er likevel noen mindre kommuner som høgskolen ikke har samarbeid med, hovedsakelig fordi de ikke har hatt nyutdannede førskolelærere inneværende år. Høgskolen har fungert som faglig bidragsyter overfor noen kommuner i utvikling av eksisterende veiledningsordninger. Samtidig har flere kommuner signalisert at de nå har etablerte veiledningsordninger som de driver selv. Det innebærer at det har blitt mindre etterspørsel etter faglig bidrag fra høgskolen, Dette er en utfordring det vil bli arbeidet med kommende år. Side 3 av 7

4 Nøkkeltall Antall nyutdannede førskolelærere og lærere som har fått veiledning innen tiltaket Ny som lærer i : 348 Følgende kommuner/fylkeskommuner har deltatt med nyutdannede i tiltaket siste skoleår: Fylke Kommuner Buskerud Røyken, Modum, Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Ringerike og Hurum Telemark Skien, Bamble, Porsgrunn, Kragerø, Drangedal, Vinje, Tinn, Notodden, Hjartdal, Sauherad og Kragerø Vestfold Tønsberg, Nøtterøy, Re, Holmestrand, Larvik, Stokke, Svelvik, Horten og Andebu Østfold Askim, Marker, Rømskog, Hobøl, Eidsberg, Skiptvet, Trøgstad, Spydeberg, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Våler, Moss, Hvaler, Råde og Rygge Fylkeskommuner: Telemark, Vestfold og Buskerud. Totalt 45 kommuner 3 fylkeskommuner Modeller for veiledning av nyutdannede lærere Som kjent er det barnehage- og skoleeier som har ansvaret for å tilby, og drifte veiledningsordninger for nyutdannede. Det er derfor ulike lokale modeller avhengig av den enkelte kommuners lokale behov. I tiltaket Ny som lærer får nyutdannede et variert tilbud som kan bestå av individuell og/eller gruppeveiledning. Mange kommuner har tiltak på tvers av den enkelte enhet og det foregår interkommunalt samarbeid om veiledningsordninger for nyutdannede. Enkelte eiere kombinerer veiledningsordninger med opplæringstiltak i form av kurs for nyutdannede. Eiers erfaringer med veiledning blir ivaretatt gjennom evalueringer av ordningen underveis og på slutten av året. Det er barnehage- og skoleeiers ansvar at arbeidet blir evaluert, men i enkelte kommuner deltar representanter fra høgskolenes fagteam med å tilrettelegge og gjennomføre evalueringen. Vår erfaring er at dette styrker samarbeidet mellom partene og kan utvides til å omfatte flere kommuner. Erfaringsdeling og rekruttering Det er gjennomført rekrutteringsmøter med eiere og ledere knyttet til barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Videre er avgangsstudenter informert og det er brukt plakater, foldere, film, brev, e-post, telefonkontakt, annonser i lokalaviser og åpne informasjonsmøter for å gjøre tiltaket kjent. Rekrutteringen har foregått gjennom hele året, men intensiveres i april, mai og juni. I noen kommuner er det også nødvendig med rekruttering i august og september på grunn ansettelsesrutinene. Side 4 av 7

5 I regi av Ny som lærer ble det gjennomført en questback-undersøkelse rettet mot mentorer i regionen med følgende formål: Kartlegge i hvilken grad og på hvilke måter de som har gjennomført veilederopplæringen er benyttet til veiledningsoppdrag- fortrinnsvis som veil. for nyutdannede lærere. Kartlegge veiledernes følte behov for oppfølging og støtte fra skole/barnehageeier og UH-sektoren. Resultatene fra undersøkelsen ble presentert på det nasjonale nettverksseminaret i Drammen i januar 2012, er drøftet med våre samarbeidspartnere i tiltaket og lagt fram for studenter i veilederutdanningene. Samarbeid mellom partene Regionalt nivå: Tiltaket har en felles referansegruppe for regionen Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold som har hatt to møter dette studieåret. I løpet av kommende år vil denne ordningen bli vurdert blant annet i lys av et forventet nærmere samarbeid via GNIST og GLØD. Fylkesnivå: Høgskolenes veilederteam har gjennomført informasjons- og samarbeidsmøter med KS, Utdanningsforbundet, Fylkesmannsembetene, Fylkesskolesjef og Skolelederforbundet. Høgskolene deltar også i de fylkesvise GNIST grupper der de er etablert. Kommunenivå: Som nevnt har de fleste kommuner/eiere etablerte systemer for veiledning av nyutdannede lærere. Høgskolene har tatt kontakt mot kommuner/eiere som ikke har etablerte systemer for veiledning. Høgskolene: Erfaringene fra tiltaket blir tilbakeført til grunnutdanningen. Dette foregår på ulike måter; f.eks. via ledelsen, samlinger for faglig ansatte, mentorskap for nyansatte lærerutdannere og karrieredager. Det samarbeides også med praksisopplæringen i grunnutdanningene både mht. kvalitetsutvikling av veiledningsordningene og veilederutdanningene. Videre planer for arbeidet Forskning og publisering i 2011 og 2012: Eva Bjerkholt 80 % stipendiat Liv Torunn Eik 75 % stipendiat Thorbjørn J. Karlsen Karlsen,T.J.(red):2011: Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo. Gyldendal Akademisk Eli-Kari Høihilder Knut-Rune Olsen Veiledernettverk i barnehager og skoler. Et forskende fellesskap. FOU-prosjekt for etablering av møteplasser for ledere, veiledere og nyutdannede. Utvikling av eksisterende og nye veiledningsordninger. Oppstart våren Høihilder, E.-K. og Olsen, K.-R. (red.) (2011): Pedagogisk veiledning. Metoder og tilnærmingsmåter, Pedlex Norsk Skoleinformasjon Side 5 av 7

6 Forskning og publisering i 2011 og 2012 (forts.) Roger Sträng Kulturanalyse og Reflekterende Prosesser i Barnehagen (KARIB) FoU-prosjekt. Avslutat under våren Slutrapport publiceras i HiØ skriftserie hösten Konferansebidrag studieåret Liv Torunn Eik, 2011 EECERA, Geneve: Experts without a professional language? HiVE How can newly qualified kindergarten teachers develop their professional language? Gry Hjortdal, HiT 2011 EECERA, Geneve: New as Head in Kindergarten Thorbjørn J. Karlsen, HiØ Nasjonal nettverkskonferanse Veiledning for nyutdannede, Drammen januar 2012: Veiledning og vår tid nye vilkår for veiledning av nyutdannede? Nasjonal nettverkskonferanse Veiledning for nyutdannede, Drammen januar 2012: Presentasjon av undersøkelse vedrørende mentorer, sammen med Liv Torunn Eik, Knut-Rune Olsen og Gry Hjortdal Knut-Rune Olsen, Veiledning av nye lærere i Norge- erfaringer og utfordringer: HiVe Internasjonal konferanse i Tallin mai 2012, Nasjonal nettverkskonferanse Veiledning for nyutdannede, Drammen januar 2012: Presentasjon av undersøkelse vedrørende mentorer, sammen med Liv Torunn Eik, Thorbjørn Karlsen og Gry Hjortdal Roger Sträng, HiØ Kollegaveiledning. Utdanningsforbundets Ungseminar , Quality Hotel Sarpsborg, 12-15, ca 200 deltagare Föredrag. Kulturanalyse og Reflekterende Prosesser i Barnehagen (KARIB). Rapport från ett utvecklingsarbete. Nordisk lärarutbildningskonferens; Paper. Full artikel publiceras i sep 2012 i "Cepra-striben", Videncenter Elin Ødegård, HiT for evaluering i praksis - CEPRA, Danmark EECERA, Geneve: Newly qualified pedagogical leaders and leadership Nasjonal nettverkskonferanse for veiledere. Drammen: Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper Ødegård. E. (2012) Mentoring new teachers at the University College. ATEE conference, Coimbra, Portugal 2012 Ødegård, E. (2012) System of mentoring of newly qualified teachers in Norway. Victorian Institute of Teaching, Melbourne, Australia Ødegård, E. (2012) Competence building of Newly Qualified Kindergarten Teachers. Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia Ødegård. E. (2012) Newly Qualified Kindergarten Teachers and leadership. Charles Sturt University, Alburry, Australia 2012 FoU i praksis. Nyutdannede førskolelæreres utfordringer. Trondheim 2012 Fleksibilitet og ecampus: To sider av samme sak. Nettstøttet praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningen. Bodø Side 6 av 7

7 Side 7 av 7

REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2010-2011

REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2010-2011 REGNSKAP OG RESULTATRAPPORT for 2010-2011 Rapporten relateres til søknaden for 2010-2011, og gjelder høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud. Navn Ny som lærer Deltakere i prosjektet er høgskolene

Detaljer

Rapportering for studieåret 2014-2015

Rapportering for studieåret 2014-2015 Rapportering for studieåret 2014-2015 Tiltak for veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere og lærere skal bidra til å rekrutter og beholde dyktige barnehagelærere og lærere, samt sikre og videreutvikle

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2013 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2013 1 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012

Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre. Prosjekt 2010-2012 Opplæring av barn og unge i asylmottak og omsorgssentre Prosjekt 2010-2012 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Bakgrunn... 4 Oppdrag... 4 Mål og hensikt... 4 Målgruppe... 5 Innhold, organisering og arbeidsmåter...

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K.

Detaljer

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rådgivning i skolen. Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådgivning i skolen Nord-Trøndelag fylkeskommune Forvaltningsrevisjon nr 1700-1/2008 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september til desember 2008 gjennomført en forvaltningsrevisjon med tittel

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014

Karrieresenter Østfold. Årsrapport 2014 Karrieresenter Østfold Årsrapport 2014 Innledning Karrieresenter Østfold åpnet dørene i oktober 2009. Etter en treårig prosjektperiode ble senteret fast etablert i juni 2012. Senteret er et resultat av

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer