PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE."

Transkript

1 PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert

2 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen bygger på erfaringer fra pilotprosjekt... 2 Planens oppbygning... 2 Del 1. Om bakgrunn, målgruppe og målsettinger Grunnlaget for veiledning av nyutdannede barnehagelærere i Bergen kommune Hvem er tilbudet ment for? Målsetting Mål for barnehagene Mål for de nyutdannede Mål for veilederne... 4 Del 2. Om veiledning, veiledere og veiledernettverk Noen overordnede prinsipper og kjennetegn ved veiledning Problemrettet veiledning i gruppe Metode: Problemrettet veiledning i gruppe Reflekterende team Metode: Reflekterende team... 8 Del 3. Ansvarsfordeling, struktur og innhold Ansvarsfordeling Struktur Januar/februar. Oppstartsamling (Hel dag) Mars april Mai. Andre samling. (Halv dag) September oktober. Mellomarbeid November tredje samling (Halv dag)... 9 Egne notater:... 10

3 Planen bygger på erfaringer fra pilotprosjekt At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Innledning Søren Kierkegaard Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune Med grunnlag i avtalen 1 mellom kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunenes sentralforbund (KS) om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen og skolen, har Bergen kommune utarbeidet denne planen. Planen er ment til å være både veiledende og retningsgivende for den enkelte barnehage og den nyutdannede. Den beskriver både ansvar og oppgaver som ligger på ansatt og arbeidsgiver, og beskriver også noen forventninger, slik at vi sammen sikrer god kvalitet for yrkesutøvelsen i den enkelte barnehage. I nær ett år har en arbeidsgruppe nedsatt av Bergen kommune gjort erfaringer med hvordan nyutdannede barnehagelærere kan følges opp på en god måte. Erfaringene bygger på samarbeid mellom noen barnehager i Arna/Åsane, Fagavdeling for barnehage og skole, Områdeledere i BBS, og lærerutdanningene ved Norsk Lærerakademi og Bergen Lærerhøgskole. Lærerutdanningene har vært helt sentrale bidragsytere med sin solide veiledningskompetanse. Planens oppbygning Planen er bygd opp i tre deler: Del 1. Den første delen beskriver grunnlag for veiledningstilbudet, hvem tilbudet omfatter og om målsettinger med veiledningen. Del 2. Om veiledningsmetodikk, veiledere og veiledernettverk. Her presenteres ulike veiledningsmetoder som barnehagene kan velge. Vi erfarer at mange barnehager har god veilederkompetanse, mens noen kan trenge støtte. Derfor er dette kapittelet viet ulike veiledningsmetoder, som er benyttet i pilotprosjektet. De er så grundig beskrevet at de kan benyttes selv om barnehagen mangler veiledningserfaring. Del 3. Møtefrekvens, innhold og ansvarsfordeling. Denne siste delen beskriver fremdriften i veiledningen gjennom ett kalenderår i form av en møteplan. 1 Kunnskapsdepartementet og KS, 09/

4 Del 1. Om bakgrunn, målgruppe og målsettinger 1.1 Grunnlaget for veiledning av nyutdannede barnehagelærere i Bergen kommune Planen er utarbeidet i samarbeid med NLA Høgskolen, Høgskolen i Bergen og noen barnehager, som deltok i en pilotering av veiledningssystem for Bergen kommune. Piloteringen med veiledning og samlinger for nyutdannede og veiledere pågikk våren og høsten En barnehagelærerutdanning er første fase i den profesjonelle utviklingen. Den videre utviklingen skjer i virke som barnehagelærer og er en vedvarende prosess gjennom en barnehagelærers yrkesforløp (Moe m.fl. 2013). De første årene som barnehagelærer har stor betydning for utvikling av lærerprofesjonalitet (Østrem 2010). Kvalifisert veiledning kan bidra til utvikling av kompetanse og til at de nyutdannede opplever mestring i yrket. Det er en viktig motivasjon for å bli værende i yrket. 1.2 Hvem er tilbudet ment for? I Pedagogavtalen mellom KD og KS står det at alle nytilsatte nyutdannede barnehagelærere i barnehage skal få tilbud om veiledning. I Bergen kommune skal nyutdannede barnehagelærere få støtte og veiledning det første yrkesåret etter endt utdanning. I noen tilfeller kan det være gode grunner til at også andre barnehagelærere skal få delta, men dette tas opp og avklares med Fagavdeling for barnehage og skole. I avtalen mellom KD/KS blir det fremhevet at: «Kvalitet i skolen forutsetter dyktige og engasjerte lærere, som kan gi elevene solid og meningsfull opplæring. Tilsvarende forutsettes også kvalitet i barnehagen, dyktige og engasjerte førskolelærere. Lærerutdanningen skal gi lærerstudentene best mulig forutsetninger for å bli dyktige profesjonsutøvere. Men kan ikke fullt ut forberede lærerstudentene på hverdagen som venter dem i barnehagen og skolen. Enkelte sider ved yrkesutøvelsen erfares og læres best i selve yrkespraksisen.» 1.3 Målsetting Bergen kommune ønsker å ivareta nyutdannede barnehagelærere og bidra til å sikre en god profesjonell utvikling. Dette gjøres gjennom systematiske og gjensidige forpliktende systemer for veiledning. Systemet har mål som er rettet mot barnehagene; styrere, de nyutdannede og deres veiledere. Side 3

5 1.3.1 Mål for barnehagene Å styrke barnehagens kvalitet gjennom god oppfølging og veiledning av nyutdannede barnehagelærere Å sikre stabile og profesjonelle barnehagelærere Å styrke barnehagenes veiledningskompetanse Mål for de nyutdannede Å hjelpe de nyutdannede til å knytte sammen praksis og teori. Å styrke den nyutdannedes mestring ved å gi støtte og veiledning Å skape rom for læring gjennom refleksjon Å gi erfaringer som veisøker i veiledning Å legge til rette for erfaringsutveksling og læring mellom de nyutdannede Å gi kunnskap om og erfaring med ulike veiledningsmetoder som kan styrke den nyutdannedes veiledningskompetanse Mål for veilederne Å styrke og utvikle egen veilederkompetanse Å reflektere omkring veiledningens innhold og utfordringer Del 2. Om veiledning, veiledere og veiledernettverk 2.1 Noen overordnede prinsipper og kjennetegn ved veiledning. Veiledning er en læreprosess som foregår mellom to eller flere personer for å skape mening, forståelse og mulige handlingsalternativer (Gjems 2007, s. 14). Noen kjennetegn ved veiledning er at den skal bygge på dialog, med saksforhold eller tema som skal bli undersøkt av de som deltar i veiledningen. Den som mottar veiledning er veisøker. I veiledningstiltak for nyutdannede barnehagelærere er det den nyutdannede barnehagelærer som er veisøker. Den nyutdannedes læreprosesser skal være i fokus (Moe m.fl. 2013). Veileder skal legge til rette for og støtte veisøkers læring og drive en undersøkende og lyttende praksis i dialog med veisøkeren (Boge m.fl. 2009). Veiledning kan bidra til å bevisstgjøre de nyutdannede på egen kompetanse og støtte til å videreutvikle kompetanse. Veiledning kan bidra til hjelp til å håndtere og løse utfordringer i yrket (Moe m.fl. 2013). Kunnskapsdepartementet definerer en veileder for nyutdannede barnehagelærere som en erfaren, kvalifisert kollega som skal bidra til nyutdannedes profesjonelle utvikling og læring. Veileder kan være en kollega på samme arbeidsplass eller en kollega fra en annen barnehage. Det anbefales ikke at veileder er nyutdannedes leder/ styrer. Det kan gi uklare roller i veiledningen. Veiledning kan foregå som individuell veiledning, med en veileder og en nyutdannet og som gruppeveiledning. Gruppeveiledning kan foregå som Side 4

6 individuell veiledning i gruppe eller som utforskning av felles tema i gruppen. Veiledning skal bygge på grunnleggende verdier som er nedfelt i barnehageloven (2005), Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet 2011) og Utdanningsforbundets profesjonsetiske plattform (2012). Taushetsplikten skal overholdes av alle parter som inngår i veiledning. Barnehagene står selv fritt til å bruke ulike veilednings- og coachingmetoder i tillegg til de som omtales i det følgende. Her presenteres to veiledningsmodeller som kan tas i bruk i egen barnehage og i gruppeveiledning på nettverkssamlinger. 2.2 Problemrettet veiledning i gruppe Denne veiledningsmetoden med vekt på individuell veiledning i gruppe er inspirert av Lauvås, Lycke og Handal (1996) (Metoden er hentet fra Moe m.fl. 2013). Metoden kan plasseres innenfor en veiledningsretning som vektlegger «reflekterende veiledning» eller «refleksjon over handling». I Norge kan m.a. Handal og Lauvås (1983, 2000) sin veiledningsstrategi plasseres innenfor denne retningen. Læring blir i denne metoden sett på som en individuell indre, mental og kognitiv prosess, og er et uttrykk for et konstruktivistisk perspektiv som framhever at vi konstruerer forståelse og lærer gjennom å reflektere over våre erfaringer. Veisøker skal gjennom åpne spørsmål fra veileder eller andre deltakere i en veiledning bevisstgjøres på sin egen tenking og forståelse, og utvikle sin kunnskap, forståelse, handlingsalternativer og valg. Også råd er tillatt, men de skal komme mot slutten av veiledningsforløpet. Det kan også være hensiktsmessig å sjekke ut om veisøker ønsker råd. Hovedpoenget med problemrettet veiledning i gruppe er at veisøker skal veiledes om en konkret utfordring vedkommende har. Det velges en ordstyrer som leder veiledningsøkten. Veilederen eller en av veisøkerne kan være ordstyrer. Det ideelle antallet i gruppen er fra 4-6 deltakere (inkludert ordstyrer). Metoden kan beskrives gjennom åtte faser: 2.3 Metode: Problemrettet veiledning i gruppe 1. Presentasjon av problem/utfordring Veisøkerne/deltakerne, unntatt ordstyrer, presenterer etter tur et konkret problem eller en utfordring fra egen arbeidssituasjon. Ordstyreren kan notere problemformuleringene synlig for alle i gruppen, for eksempel på et stort ark eller lignende. 2. Valg av problem/utfordring Veisøkerne/deltakerne forteller etter tur hvilket (hvem sitt) problem/utfordring de ønsker å gå nærmere inn på. Det problemet som de fleste vil arbeide med, bør velges. Side 5

7 3. Redegjørelse for problem/utfordring Problemeieren redegjør nærmere for problemet. Det er ikke anledning for andre til å stille spørsmål i denne fasen. 4. Avklaring av problem/utfordring Gjennom presise og kortfattete spørsmål og svar skal en nå prøve å sette seg inn i, og forstå, hva problemet går ut på. Etter tur stiller hver enkelt ett spørsmål og problemeieren svarer. Enhver kan si "pass" om ønskelig når turen kommer til vedkommende. Eksempler på spørsmål kan være: Hvordan har denne situasjonen oppstått? Hvilke personer var involvert? For hvem er dette et problem? Hva består problemet i? Hva er det vanskeligste for deg i denne situasjonen? Hvilke personer kan være en støtte for deg? Hvilke hindringer ser du? Det er viktig at deltakerne i veiledningen ikke gir råd kamuflert som spørsmål, for eksempel: Har du tenkt på at du kunne..? Gruppen tar flere runder inntil problemet er avklart. Fasen kan avsluttes med at hver enkelt - også problemeier - formulerer skriftlig hvordan hun/han nå oppfatter problemet. Formuleringene leses opp etter tur, med minst mulig forklaring. Problemeier leser sin formulering og kommenterer de andres formuleringer til slutt. 5. Problemeier redegjør Problemeier redegjør, uten innblanding, for hva hun/han selv kan tenke seg å gjøre med problemet. Ordstyrer noterer problemeiers egne forslag på en tavle eller på et stort ark. Problemeier skal godkjenne formuleringene. 6. Råd Etter tur får hver enkelt i gruppen anledning til å komme med ett råd. Ordstyrer noterer rådene på tavlen/arket etter hvert, under punktene fra fase 5. Den som gir rådet, skal selv formulere det som skrives ned. Her kan man gjerne ta flere runder, og man skal ikke kommentere eller diskutere andres råd. 7. Problemeier evaluerer råd Problemeier går igjennom listen med råd og merker av med minus de rådene han/hun mener er uaktuelle, og med pluss de som oppfattes som virkelig gode råd. Det er ikke nødvendig å kommentere vurderingene. De andre deltakerne skal ikke blande seg inn. 8. Evaluering av veiledningen Til slutt kan gruppen ta en runde der hver og en sier noe om innholdet i veiledningen og i selve veiledningsprosessen. 2.4 Reflekterende team Veiledning gjennom reflekterende team er en metode som ble utviklet av Tom Andersen i 1980 årene. Metoden brukes i grupper. Reflekterende team er inspirert av et sosialkonstruktivistisk perspektiv der man antar at det ikke finnes en objektiv virkelighet. Mening er lokalisert i språket og skapes gjennom språklig utveksling mellom individer. Ordvalg reflekterer ikke bare virkeligheten, men er med på å skape den: «Man vet ikke hva man tenker før man har sagt det». Carson og Birkeland (2013) har tilpasset metoden veiledningspedagogikk til bruk i barnehagen. Gjennom tilbakemeldinger fra et reflekterende team får partene i Side 6

8 veiledningen muligheten til å utvikle en større forståelse for det som foregår. Det reflekterende teamet sitter rundt veileder og veisøker, og lytter til veiledningssamtalen som observatør. Veileder, veisøker og teamet kan når som helst stoppe opp og «fryse» situasjonen. Når det skjer, skal teamet diskutere følgende spørsmål høyt: Hvordan beskrives situasjonen? Hvordan kan man beskrive samtaletemaet i større detalj? Hører teamet andre problemstillinger/perspektiver enn de som er beskrevet? Hva skjer dersom veileder gjør noe annet? Teamet skal ikke diskutere selve saken/problemstillingen, men det som skjer i veiledningsforløpet, samt innspill til andre innfallsvinkler. medføre at ulike perspektiver og syn på problemstillingen fremkommer, som igjen kan bidra til økt refleksjon hos den enkelte. Veisøker kan bryte fastlåste tankemønstre og tenke i nye baner. På bakgrunn av dette får veisøker avstand til temaet og nye muligheter til å vurdere og forstå det bedre. Hensikten med metoden er å stimulere til refleksjon over en utfordring på nye måter (Bang og Heap, 1999). Metoden stimulerer til kollektiv refleksjon og legger til rette for at hele gruppen er aktiv, og at alles opplevelse av situasjonen kommer til uttrykk. Bruk av reflekterende team kan være trening i faglig disiplin, observasjon og lytting for alle parter. Slik er dette en måte å få flere med i gruppearbeidet og å styrke opplevelsen av å være med i et arbeidsfellesskap (Bang og Heap, 1999). Ved hjelp av det reflekterende teamet kan både veileder og veisøker utvide sin forståelse av veiledningen. Et reflekterende team kan benyttes i gruppeveiledning og egner seg godt i alle veiledningens faser (Tveiten 2008). I utgangspunktet skal teamets medlemmer henvende seg til hverandre, de danner en liten gruppe og kan vende ryggen til veileder og veisøker. Ved behov kan teamet stille spørsmål til veileder og runden kan gjentas flere ganger under veiledningen. (Bang og Heap, 1999). Det reflekterende teamet kan bidra til å åpne nye tankebaner. Når teamet snakker seg i mellom får veisøker høre hva de har hørt og hvordan situasjonen kan oppleves og forstås. Da teamet består av mange ulike personer vil dette forhåpentligvis Side 7

9 2.5 Metode: Reflekterende team Veileder leder samtalen i gruppen. Alle har med penn og papir. 1. Alle i gruppen presenterer praksiserfaringer de vil ha veiledning på. 2. Gruppen og veileder velger hvilken problemstilling og person som først skal være veisøker. 3. Så avtales hvem som skal utgjøre det reflekterende teamet (3-5 medlemmer) 4. De andre kan være observatører dersom gruppen er stor. 5. Teamet observerer og lytter til samtalen mellom veileder og veisøker. 6. Veileder kan underveis stoppe opp og «fryse situasjonen» og gi ordet til teamet. 7. Det reflekterende teamet har en samtale om samtalen og samtaler seg imellom om det de har sett, hørt og observert. 8. Veisøker og veileder lytter til samtalen i teamet. 9. Etter en stund gjenopptar de veiledningen med nye perspektiver fra teamet. 10. Slik veksling kan skje flere ganger. 11. Mot slutten av veiledning ber veileder veisøker om å sammenfatte innspillene og oppsummere hva hun/han vil gjøre med sin problemstilling/utfordring. Hva har han/hun lært? 12. Som avslutning kan det tas en runde der hver og en sier noe om hvordan de har opplevd veiledningen, og hva de har lært gjennom veiledningen. Del 3. Ansvarsfordeling, struktur og innhold Gjennom året blir det lagt opp til fellessamlinger og påfølgende mellomarbeid med veiledning i egen barnehage etter planen som vises under. Barnehager kan samarbeide om veiledningsordningen i mellomperioden. 3.1 Ansvarsfordeling Fagavdeling for barnehage og skole og BBS kaller inn og leder fellessamlingene. Til sammen blir det 1 heldagssamling og 2 halvdagssamlinger sentralt i løpet av året. Styrer har et overordnet ansvar for at det blir organisert veiledning for nyutdannede i egen barnehage i mellomperioden. Veileder har ansvar for at veiledning blir gjennomført, og å forberede seg til veiledning i egen barnehage. Den nyutdannede har ansvar for å forberede seg til veiledning gjennom å formulere tema/problemstillinger i et veiledningsnotat, som leveres til veileder i rimelig god tid før veiledning. Side 8

10 3.2 Struktur Januar/februar. Oppstartsamling (Hel dag) På denne samlingen deltar nyutdannede, styrere og veileder(e), som har nyutdannet i barnehagen. Tema på samlingens første del: - Presentasjon av Plan for veiledning av nyutdannede. - Presentasjon av veiledningsordningen - Avklaring av roller, ansvar og forventninger til de ulike deltagerne i veiledningsordningen; Fagavdelingen, områdelederne, styrere, veiledere og nyutdannede barnehagelærere. Tema på samlingens andre del: - Om etikk i veiledning. - Gjennomgang av veiledningsmetoder for bruk i egen barnehage og et eventuelt nettverk. - Praktisk øving og planlegging av tilrettelegging i egen barnehage Mars april. Mellomarbeid. Det oppfordres til at barnehagene gjennomfører veiledning mellom de sentrale samlingene med minimum en time planlagt veiledning pr. måned i egen barnehage. Det er også mulig å opprette nettverk mellom barnehagene der det er hensiktsmessig Mai. Andre samling. (Halv dag) Ansvar: Fagavdeling for barnehage og skole og BBS. Tema: Reflekterende team. Oppfølging og oppsummering av arbeidet i den enkelte deltakerbarnehage. Veiledning av den nyutdannede September oktober. Mellomarbeid. Mellomarbeid med veiledning i egen barnehage i bydelsvise nettverk etter samme modell som for mellomarbeid mars april November tredje samling (Halv dag) Ansvar: Fagavdeling for barnehage og skole og BBS. Oppfølging og erfaringsdeling fra arbeid i mellomperioden. Metode: veiledning i gruppe Evaluering. Side 9

11 Egne notater: Side 10

12 Side 11

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016

Veiledning i praksis. Praksisforum 9.desember 2016 Veiledning i praksis Praksisforum 9.desember 2016 Ulike typer veiledning i barnehagelærerutdanningen Oppgavefaglig veiledning Profesjonsgruppeveiledning Studieveiledning Praksisveiledning Veiledning første

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

KOLLEGAVEILEDNING v/ Jorunn Mediås

KOLLEGAVEILEDNING v/ Jorunn Mediås KOLLEGAVEILEDNING v/ Jorunn Mediås 30 min. foredrag, 05.02.04 j.mediås-04 KOLLEGAVEILEDNING: Begrepet i seg selv sier at kollega veileder kollega. Mange av oss har drevet, og driver kollegaveiledning i

Detaljer

Del 1: Taus kunnskap Del 2: Veiledning. April 2017

Del 1: Taus kunnskap Del 2: Veiledning. April 2017 Del 1: Taus kunnskap Del 2: Veiledning April 2017 Del 1, Taus kunnskap Taus kunnskap Først, tre typer kunnskap. Påstandskunnskap, som er kunnskap, som er kunnskap som lar seg uttrykke i vitenskapelige

Detaljer

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no

Presentasjon Tallin. Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold. Knut.r.olsen@hive.no Presentasjon Tallin Førstelektor Knut-Rune Olsen Høgskolen i Vestfold Knut.r.olsen@hive.no Fakta om veiledning av nyutdannede lærere i Norge Nasjonalt tiltak satt i gang i 2003 Tiltaket omfatter alle lærergrupper:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Veilederseminar. Veiledning i dag. Tove Hunskaar Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS

Veilederseminar. Veiledning i dag. Tove Hunskaar Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Veilederseminar Veiledning i dag Tove Hunskaar Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, ILS Hvis det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremmest passe

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Når starten er god, kan det bare bli bedre

Når starten er god, kan det bare bli bedre Når starten er god, kan det bare bli bedre Plan for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage i Lillesand kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning side 3 2. Teoridel side 4 2.1. Definisjon

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Tema: Veiledning/veiledningstimer en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen

Tema: Veiledning/veiledningstimer en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen Veiledningsdag i Tromsø 2.sept. Tema: Veiledning/veiledningstimer en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen Foreleser - Rådgiver Veileder Coach? Sitat av Søren Kierkegaard (side

Detaljer

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune

Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann. www.ks.no/etikk-kommune Å LEDE ETISK REFLEKSJON GRUPPEPROSESS og FALLGRUVER v. Gerhard Heilmann www.ks.no/etikk-kommune 2 Hvorfor bør etisk refleksjon helst ha en LEDER som er tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter? 3

Detaljer

RAPPORT. Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere

RAPPORT. Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere RAPPORT Innføring av veiledning for alle nyutdannede nytilsatte lærere - vurdering av betingelsene for at veilederordningen for grunnskole og videregående opplæring skal komme i gang fra høsten 2010, for

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

SPRÅKKOMMUNER. Samling for ressurspersoner. 20. og 21. september 2016 Ressurspersonrollen og nettverk

SPRÅKKOMMUNER. Samling for ressurspersoner. 20. og 21. september 2016 Ressurspersonrollen og nettverk SPRÅKKOMMUNER Samling for ressurspersoner 20. og 21. september 2016 Ressurspersonrollen og nettverk Det handler om å sette seg (hårete)mål September 2017 Landets første språkkommuner er i sentrum Det skal

Detaljer

Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere?

Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere? Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere? Disposisjon: - Innledning - Om praksisopplæring og lærerutdanning - Om veiledning av nyansatte lærere - Praksislæreren/mentorens ansvar

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Godkjent lærerutdanning Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage, grunnskole og videregående opplæring er viktig.

Detaljer

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen.

Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune. Rådmannens stab oppvekst Dorthe W. Rasmussen. Kompetanseheving implementering av ny rammeplan. Arendal kommune Arendal kommune har ca. 2 500 barnehage barn 12 kommunale barnehager 45 private Hvordan har vi arbeidet fram planen. Gjennom faste møte

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 6 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Innhold. Del I Innføring i veiledning...21. Forord...15. Innledning...17 Introduksjon til boken...19

Innhold. Del I Innføring i veiledning...21. Forord...15. Innledning...17 Introduksjon til boken...19 Veiledning_BOOK.book Page 3 Friday, November 28, 2008 9:34 AM Innhold Forord...15 Innledning...17 Introduksjon til boken...19 Del I Innføring i veiledning...21 Kapittel 1 Veiledning i en lærende organisasjon

Detaljer

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag

Veiledning som pedagogisk metode. Studentaktiv læring i helsefag Veiledning som pedagogisk metode Studentaktiv læring i helsefag As you enter a classroom ask yourself this question: If there were no students in the room, could I do what I am planning to do? If your

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Veiledning 1 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester Bakgrunn for studiet Lærerens første år i barnehage,

Detaljer

Tema: Veiledning en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen

Tema: Veiledning en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen Trafikklæreren reren fortsatt på rett kurs! Tema: Veiledning en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen Foreleser - Rådgiver Veileder Coach? Sitat av Søren Kierkegaard (side

Detaljer

Tema: Veiledning/veiledningstimer en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen

Tema: Veiledning/veiledningstimer en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen Veiledningsdag, Skedsmokorset Veiledning, hjelp til selvhjelp? Tema: Veiledning/veiledningstimer en kommunikasjonsmessig utfordring for trafikklæreren? Stein M. Olsen Foreleser - Rådgiver Mentor - Veileder

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

et par ting som fungerer bra for deg når du må samarbeide med andre et par ting som er vanskelige når du må samarbeide med andre

et par ting som fungerer bra for deg når du må samarbeide med andre et par ting som er vanskelige når du må samarbeide med andre TEKNOSTART GRUPPEREFLEKSJON DAG 1) OPPSTART - BLI KJENT (45 MIN.) Hensikten med grupperefleksjonen er å utvikle samarbeidskompetanse. Vi oppfordrer dere til å ha et åpent sinn og å være aktive bidragsytere

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Kompetanseheving i barnehagesektoren 1 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kompetanseheving i barnehagesektoren Hvordan sørge for at alle ledd i sektoren jobber for kompetanseutvikling for kvalitetsutvikling i barnehagene? 2 Innledning Det er etablert

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse)

LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) 3. Februar 2011 LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) En skoleomfattende innsats et skoleutviklingsprosjekt. Stimulere til mentalitetsendring som gjør det mulig å tenke nytt om kjente problemer

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

Grunnleggende veiledningsteknikker for ferskinger

Grunnleggende veiledningsteknikker for ferskinger Grunnleggende veiledningsteknikker for ferskinger Magritt Lundestad, førstelektor Institutt for barnehagelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus 22.09.2016 Nasjonalt studieveilederseminar, UiO Innhold:

Detaljer

Bedre ledelse -> bedre resultater!

Bedre ledelse -> bedre resultater! Bedre ledelse -> bedre resultater! God kommunikasjon gir bedre resultater i orientering. Fra leder til veileder. Birger Landmark Involvèr! Mål Bedre ledelse i O-Norge! Bedre resultater i O-Norge! Bedre

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 Norsk versjon 5/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter veiledning av

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Veiledning og observasjon i utviklingsarbeidet bindeledd mellom teori og praksis

Veiledning og observasjon i utviklingsarbeidet bindeledd mellom teori og praksis Veiledning og observasjon i utviklingsarbeidet bindeledd mellom teori og praksis Mette Bunting Førstelektor Institutt for Pedagogikk Innhold Hva er veiledning? Hva er observasjon? Praktiske eksempler og

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Lærende nettverk Barnehagestyrere i Bærum 7. september -17. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Lærende nettverk Barnehagestyrere i Bærum 7. september -17. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Lærende nettverk Barnehagestyrere i Bærum 7. september -17 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Modell for utviklingsarbeid Nettverksmøtepunkt Mellomarbeid oppdrag Mellomarbeid aksjon Nettverksmøtepunkt

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Dialogspill i veiledning

Dialogspill i veiledning Dialogspill i veiledning En superkort introduksjon Hanne Berit Myrvold Hanne.myrvold@hioa.no 22.november 2016 Hva er dialogspill? En strukturert faglig dialog hvor alle skal komme til orde, og alle skal

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Organisasjonsutvikling, endringsledelse og skoleeierrollen Samling for skoleeiere i VK15, jan 2016

Organisasjonsutvikling, endringsledelse og skoleeierrollen Samling for skoleeiere i VK15, jan 2016 Organisasjonsutvikling, endringsledelse og skoleeierrollen Samling for skoleeiere i VK15, 25. 26. jan 2016 Deltakere: Finnmark Finnmark Nordland Nord-Trøndelag Nordland Finnmark Sør-Trøndelag Oppland Vestfold

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehagen. Askøy kommune

Plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehagen. Askøy kommune Plan for veiledning av nyutdannede førskolelærere i barnehagen Askøy kommune Se mer på mulighetene enn på vanskelighetene. Grip hver dag som en underlig gave til deg.. Barnehagen Alt jeg egentlig trenger

Detaljer

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning

Forskningsspørsmål 04.11.2014. Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Studenter og veilederes perspektiver på praksisveiledningens kvalitet i barnehagelærerutdanning Foreløpige funn underveis i en undersøkelse Kirsten S. Worum Cato R.P. Bjørndal Forskningsspørsmål Hvilke

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2

Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 2 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Tiltaket veiledning av nyutdannede v / Elin Ødegård

Veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Tiltaket veiledning av nyutdannede v / Elin Ødegård Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Tiltaket veiledning av nyutdannede v / Elin Ødegård Førskolelærerundersøkelsen 2012 Grunnlaget for GLØD Sektorens særskilte utfordringer Historisk tilbakeblikk

Detaljer

Plan for arbeidsøkten:

Plan for arbeidsøkten: Refleksjonssamtalen Presentasjon på ledersamling for barnehagene, 6. 8. mai 2014 Bente Mari Natvig Hansen Britt Toppe Haugsbø Anne Berit Lundberg Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole Plan

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage. 1. Forebygging s Handling ved mobbing s Vær varsom plakat s. 4 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kristianborg barnehage Innhold 1. Forebygging s. 2 2. Handling ved mobbing s. 3 3. Vær varsom plakat s. 4 Formål: 1. Handlingsplanen har som mål å forebygge mobbing blant barn

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no

Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen. www.utdanningsforbundet.no Hva er godt vurderingsarbeid i barnehagen? Debattnotat om vurderingsarbeid i barnehagen www.utdanningsforbundet.no Innhold 1. Forord...s. 3 2. Utdanningsforbundet mener...s. 4 3. Målet med debatten...s.

Detaljer

Slik bruker du pakken. Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement

Slik bruker du pakken. Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement Slik bruker du pakken Kompetanseutviklingspakke Lesestrategier og leseengasjement Dette er informasjon til deg/dere som skal lede fremdriften i kollegiet. Her finner du en oversikt over pakkens innhold

Detaljer

Veiledning som redskap i profesjonell utvikling

Veiledning som redskap i profesjonell utvikling Veiledning som redskap i profesjonell utvikling Sissel Østrem Veiledning som redskap i profesjonell utvikling Om yrkesfaglig veiledning for lærere Forord Å skrive en bok er ikke bare en ensom affære. Jeg

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Veiledning til utviklingssamtale

Veiledning til utviklingssamtale Veiledning til utviklingssamtale - 2 - Veiledning til utviklingssamtalen Innledning Utviklingssamtalen er en del av metodikken som er valgt for å gjennomføre en fullstendig kartlegging av en medarbeiders

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran

Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hvordan samarbeide om å utforske, utvikle og utfordre praksis? v/ Iris Hansson Myran Hva er Skrivesenteret? Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking er lokalisert ved NTNU i Trondheim Skrivesenteret

Detaljer

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper?

Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Hvordan organisere etisk refleksjonsgrupper? Oslo, Ullevål Thon Hotell 3.november 2015 Leni Klakegg www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/etiskkompetanseheving/ Hva er refleksjon Teori og praksis er ikke

Detaljer

Kollegaveiledning. i folkehøgskolen

Kollegaveiledning. i folkehøgskolen Kollegaveiledning i folkehøgskolen Pedagogisk utviklingsprosjekt år 2004 Et samarbeidsprosjekt mellom Bakketun folkehøgskole og Rødde folkehøgskole Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning 2 Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 15 studiepoeng som går over ett semester. Bakgrunn for studiet Lærernes første år i barnehage,

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.01.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/321 Deres referanse: Institusjoner som gir lærerutdanning

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Veiledning og den vanskelige samtalen. Nasjonalt studieadministrativt seminar 3. Oktober 2013

Veiledning og den vanskelige samtalen. Nasjonalt studieadministrativt seminar 3. Oktober 2013 Veiledning og den vanskelige samtalen Nasjonalt studieadministrativt seminar 3. Oktober 2013 Hva skal vi egentlig snakke om her? Hva er det som er vanskelig? Hva er veiledning? Hva er en samtale? Hva er

Detaljer

Ledelse av læreres læring

Ledelse av læreres læring Ledelse av læreres læring En kvalitativ undersøkelse av hvordan rektorer i tre skoler leder læreres læring i den nasjonale satsingen «Vurdering for læring». Læringsmål: Min hensikt med dagens foredrag

Detaljer

Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere hvem sitt ansvar?

Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere hvem sitt ansvar? Veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere hvem sitt ansvar? 26.08.14 Skoleeiermøte, Troms Liv Carstens Knudsen Koordinator for veiledningsstudiene ved ILP Det er bedre å tenke mer, og si mindre (Gaski,

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter

KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter KOMPASS Kompetanseutvikling for tospråklige assistenter Nettverkssamling NAFO 18. mars 2013 Marit Granholt Høgskolelektorer i pedagogikk Institutt for førskolelærerutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon»

Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015. «Etikk og kommunikasjon» Oppfølgingskurs i etikk 9. oktober 2015 «Etikk og kommunikasjon» Etikkfasilitatorer og nettverkskontakter i UHT - Drammen Kommunikasjon i etisk perspektiv: Jeg må finne og være hos deg! «At man, naar det

Detaljer