Publikumsutvikling og litterære arrangement i biblioteket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Publikumsutvikling og litterære arrangement i biblioteket"

Transkript

1 Publikumsutvikling g litterære arrangement i bibliteket Marit Brkenhagen Presentasjnsrunde blant bibliteka, g med kva arrangementserfaring dei har, g kva dei ser sm utfrdringar ifm. å arrangere. Utfrdringar sm vart nemnt: - Ressursar (pengar/persnale) - Lite erfaring - Tekniske installasjnar/hjelp - Finne dei rette arrangementa/persnane - Få publikum til å kmme, g til å kmme igjen - Marknadsføring - Dårleg kntakt med resten av kmmunen/kulturleddet - Få til arrangement med relativ enkel innsats/lite arbeid/låg kstnad - Knkurrerande tilbd - Vaksne sm målgruppe Marit: Desse utfrdringane, særleg råmer g publikumsgrunnlag er utfrdringar dei fleste har. Tips! Ta utgangspunkt i det lkale det gjer det enklare å bruke ressursar ein har rundt seg, finn flk ein kan samarbeide med, g ein driv med ting sm er viktig HER. Det gjer det enklare å få publikum. Arrangement krev gd kreativ prsess i frkant g struktur. Før arrangement, tenk gjennm: Kva er målet med arrangementet? Kva skal til fr at arrangementet er vellukka kriterium Det er (langt) ver 50 faste litteraturarrangement i Nreg. Ein del famnar vidt, ein del vel ut eigne sjangrar eller målgrupper. Mange er knytt til biblitek/fylkesbiblitek. Kan ein i Sgn g Fjrdane gå saman m ei litteraturveke/litteraturfestival? Nkre arrangement på utvalde hvudplassar, g i tillegg små drypp rundt m kring? Kulturrådet løyver 3,5 millinar frdelt på 40 ulike arrangement. Ein rimeleg måte å få ei gd spreiing av pengebruken. Ca 10% prsent nedgang pga. innstrammingar på kulturbudsjettet i Mange stre kmmersielle arrangement, fr eksempel Bkbad (i Operaen), har vre i mange år, g har vre med på å utvikla publikummet, dei er blitt meir interesserte i frfattarar, likar å følje med. Bkhandel g bksignering er vanleg, litt anna type arrangement, ettersm dei vil selje bøker gså. DKS har halde på sidan 2001 g har vre viktig ift. kulturfrmidling ut i skulane. Litteraturhusa sprett fram. Litteraturhuset i Osl er kjempevellukka med arrangement i året, nk av suksessen er å la andre arrangere g vere utleigearena. Får meir aktivitet, slepp direkte kstnader, får ha mange fleire arrangement enn dei hadde kunne makte sjølve. Kan vere nk å tenke på fr bibliteka, dersm lkalet er eigna. 1

2 Bibliteket hadde 7500 arrangement i 2007 g når veldig mange. Mange biblitek har jbba med arrangement lenge, men n er det gså tydelegare definert sm ppdraget til bibliteka. Er ein tendens at bibliteka aukar besøkstalet utan å auke utlånet tilsvarande. Handlar m at flk kjem til bibliteket av andre/fleire grunnar. Frmidlingsarenaen er viktigare, g det stemmer med dei plitiske føringane g endringar i bibliteklva. Nyare biblitek pplever gså markant auke i besøk g utlån. Det er større knkurranse ss arrangørar sm driv med litteraturarrangement i mellm. Erfaring tilseier at ein ikkje reiser så langt fr å dra på litteraturarrangement, kanskje ikkje til nabbygda ein gng. Unntak er dei stre, veletablerte arrangementa. Difr er det så viktig med spreiing, g det er rm g behv fr fleire arenaer g stader. Bibliteka har gde føresetnader Bredt utval litteratur i hyllene Kjerne av faste brukarar. (Desse kan bli faste arrangementsdeltakarar m tilstellingane vert innarbeidd g gdt kjende.) Aktivitet heile året («alltid» pe) Innarbeidd møteplass fr lesarar Bredt publikum (Når breiare enn eit litteraturhus pga. lågare terskel) Kmpetente medarbeidarar Unntatt kmmersielle krav (M.a. står de friare når de skal lage arrangement ved at de må ikkje basere dykk på haustens bkutgivingar g slepp ha fkus på sal av bøker.) Ein må gjerne mpriritere fr å klare å få til arrangement i bibliteket. Må føle det er viktig fr å gjere det heilhjarta g langsiktig. Må tenkje på kva kan arrangement kan gi/bidra til? Utvikle bibliteket sm attraktiv møteplass (mrsmt g inspirerande å vere ein attraktiv møteplass!) Nå eit breiare publikum (kan appellere til andre sm ikkje nødvendigvis vil låne bøker) Gje variasjn i tilbdet flk ser at det skjer ulike ting i bibliteket (bibliteket vert fte tatt fr gitt, kan vere vanskeleg å bli lagt merke til) Skape intern glød g stltheit (Opplev at ein driv med nk viktig. Gjer det enklare å trekke med verrdna g medarbeidarar) Lkala: Kva eignar seg fr arrangement? Har vi plass til publikum i bibliteka, eller er det fylt med bkhyller? Kvar skal publikum samlast? Kan det løysast med bkhyller på hjul? Kvifr er litterære arrangement viktige (sjølv m dei er ressurskrevjande)? Lesarane (mange ønskjer å ppleve nk saman, eit ssialt møtepunkt) Publikumsutvikling (t.d. barnearrangement sm er tverrkulturelle g prøver å trekke nye grupper til bibliteket) Gegrafisk spreiing (når ut til mindre stader gså) Frfattarane (likar å møte publikum, blir inspirert, treng sal) Media/PR (gjer bibliteket meir synleg) 2

3 Internt effekt (kan pplevast sm negativ eller psitiv, ver bs! Helst fungerer det sm eit ssialt lim på arbeidsplassen, føresett at alle vert invlvert på idéstadiet (men ikkje i det vidare arbeidet tenkt effektivitet)! Er ein aleine bør ein alliere seg med kulturetaten eller andre biblitek/samarbeidspartar. Den/dei sm jbbar med arrangement kan bli sett. Aktivitet g debatt lkalt Hyggeleg g ssialt glede ved å dele litteratur med andre Tips: Sørg fr at leiarane får vere med på arrangementa ein gng i mellm. Trekk med andre sm jbbar med kultur i kmmunen, g gå ut g gjer andre ssiale ting etterpå, legg det saman med andre ssiale samankmstar med kllegaer. Fleire psitive verknader; Gleda ved å ppleve litteratur/arrangement saman med andre, skapar gså samhald, ein vert betre kjend, det vert fleire i salen, leiing/kllegaer ser krleis det er i praksis g får sjå resultata av arbeidet, g den sm jbbar med det vert sett. Er gså kjekt at andre kllegaer spør m krleis det var i etterkant vert ein snakkis. Suksesskriterier kva er teikn på at eit arrangement er vellykka? Gde tilbakemeldingar, flk er nøgde, det har vre ei psitiv ppleving Gd gjennmføring det praktiske fungerte (Teknikken, servering, ) Innhaldet vart sm tenkt/planlagt/eller betre! At dei sm kjem/medverkar leverer ein gd prestasjn Førehandsinteresse, «wrd-f-muth»-effekten/jungeltelegrafen før g etter Tal publikum At flk kjem att Evne til å trekke nye publikumsgrupper Unngå kllisjnar med andre arrangement, eller medvite legge det pp til andre arrangement sm samlar mange flk Flk blir engasjerte, diskusjn g merkar respns i salen Mediemtale At fredragshaldar er nøgd sjølv Eigenevaluering er gd arrangementet var vellukka Gratis tilbd Oppfrdring: Når sesngplanen er klar, definer kva frventingar de har eller kva mål de har fr kvart arrangement så knkret sm muleg. «20 publikum», «diskusjn i salen», «ei sak i avisa». Vil autmatisk gjere at de jbbar ekstra fr å klare det, g dermed er det større sannsyn fr at de faktisk får det til! 3

4 Føresetnader fr å lukkast: Frankring. (Må ligge i planar g vere ein del av det bibliteket skal jbbe med. Leiarar må verte infrmert g vere med på tanken (det må vere bestemt/nk ein går inn fr) Ressursar. (Legg pp prgram ift. det de har ressursar til. Å basere seg på arrangement utan å hnrere/kmpensere er prblematisk. Tidsmessig like viktig, dei sm skal arbeide med arrangement må få nkre timar til rådvelde. Arrangementsplanlegging tek tid g er mykje arbeid.) Kntinuitet. (Må bestemme at dette er nk ein skal dirve med g ha eit langsiktig perspektiv. Ha faste tidspunkt så får flk det med seg g det er enklare å frhlde seg til. Det tek tid å ppdra eit publikum, men etter kvart så veit flk at det føregår ting på bibliteket) Lkale (Må tilpassast kva type arrangement ein skal ha. Kanskje nk skal gjerast utanfr bibliteket ver då bs på å gjere bibliteket sm avsendar tydeleg. Ildsjel (Minst ein av dei sm skal jbbe med dette må brenne fr det, vere engasjert g ha vilje! Anna? Bibliteket sm litteraturhus kva er frskjellen? Type/mengde arrangement Servering Opningstid/ kveldsarrangement Billettinntekter/gratis Bksal/gratis tilgjengeleg litteratur Litteraturhusa må ha inntekter fr eksempel billettinntekter. På bibliteket på Lillehammer tek ein betalt fr ein del arrangement. Mange biblitek rundt i landet gjer det. Ein del trur gså at m nk er gratis er det ikkje eit kvalitetsstempel. Dei største litterære arrangementa er gratis fr å få kjempestrt publikumsppmøte fr å skape blest m frfattarane g arrangementet. I slike tilfelle er arrangementet eit undersktsprsjekt, g er i staden eit marknadsføringsstunt sm ein er villig til å betale fr. På Lillehammer vart bibliteket Lillehammer litteraturhus i Gdt publikumsgrunnlag med innbyggarar på Lillehammer, men ikkje strt nk til at eit litteraturhus skal kunne leve ved sidan av biblitek. Starta utan plitisk bidrag g tildelte midlar. Vart i staden til sm eit prøveprsjekt på dugnad/i fritida, sm eit samarbeid mellm fleire sterke aktørar (bibliteket, Høgskulen på Lillehammer, Nansensklen, Nrsk Litteraturfestival). Planlagt eit år i frvegen, alle fire hadde kvar sine arrangement. Tanken var å slå det saman fr å få meir (synlegheit, marknadsføring, publikumsppslutnad), men med same ressursbruk. Er i dag ei 4

5 prgramgruppe sm har jamlege møter. Kvar institusjn la inn ein øknmisk bidrag i ein felle sptt, men dette har til n vre urørt då dei har klart å få støtte frå Kulturrådet, Fritt Ord g Sparebankstiftinga (støtta fysiske installasjnar sm scene, banner ned frå taket, høgtalarar++). Byrja med arrangement i sesngen. Erfaring etter t år var at dei ikkje klarte få til arrangement systematisk, ikkje hadde nk kapasitet til å jbbe gdt nk med enkeltarrangement, g fekk ikkje marknadsføre gdt nk. Gjekk difr ned på tal prgrampstar, vart fr mykje fr publikum gså, g etablerte frivillig-gruppe sm hjalp til med praktiske ting sm å sette fram stlar, billettsal. Arbeidde mt kmmune/plitikarar g har n fått auke på budsjettet med /0.5 stilling fr ppfølging g administrering av Litteraturhuset. Utfrdring vidare er å få flk til å vere før g etter arrangementa, g dei arbeider med å få til avtale m servering. Vil prøve quizkveld sm kan fungere, vil då søkje skjenke-bevilgning. Prgrammering - Gdt prgram (Kva bøker, tema? Vel rett frfattar/frmidlar. Hugs at ein kan lage fine arrangement sjølv m ikkje frfattaren er der!) - Prgramleiar (intern ressurs? Andre? Er viktig at vedkmande er eigna) - Råmene rundt arrangementet (publikum må trivast g føle at det er vel anvendt tid bidrar til at dei får lyst å snakke m det med venner g familie) Tenk kreativt! tematisk verbygning (t.d. grunnlvsjubileet, krim rundt påske, filmatisering av bk +++) gd match mellm frfattar g prgramleiar (bruk lkale krefter, bygg pp kntaktar, dei kan gså trekke «sine» til arr. Kan gså bli talspersn fr bibliteket) verraskande kpling (t.d. sett saman ein ukjent frfattar med ein meir etablert, eller ein veldig gd frmidlar fr å løfte fram nye stemmer. Tiltrekk med t.d. ein lite intervju på nettsida i frkant av arrangementet, sel det inn gså inn til presse) barnearrangement: Frmidlar ekstremt viktig må kunne kmmunisere mt barn timing (Pass på å vere «på» når du veit det er nk sm kjem fram i tid) Frmidlar vs. frfattar kven kan gjere bka interessant? Lkale ressursar Tema av lkal interesse Inviter skuleklassar til å samarbeide m prgramutvikling (kva ynskjer dei, kan dei vere med på arbeidet med å planlegge prgram sv) får eigarskap, heile klassen dukkar pp. Kntrllspørsmål: Kvifr skal frfattaren vere med på dette? Kvifr er dette interessant fr publikum? 5

6 Bibliteket sm debattarena Debattar kan nå bredt ut, men er tidkrevjande å arrangere/førebu avgrens deg Ideelt er det 3-4 persnar i eit panel, pluss ein til å leie. Lurt å alliere seg med media fr å skaffe eigna debattleiarar. Leiaren må vere ein sm er gd til å utfrdre deltakarane, ha kjennskap til tema, vere i kntakt med paneldeltakarane på førehand g frklare pplegget (fr eksempel at kvar enkelt får fem minutt til å innleie). Vedkmande må gså passe at det ikkje sklir ut, men spisse det. Kanskje er det aktuelt å ta same debatt/panel på andre stader? Ide: Bruke høgskulemiljøet g idrettslaga til å ha fkus på helse/ksthald/idrett. Unge flk engasjert. Kva aktørar kan vi sleppe inn i vårt biblitek, ytringsfridm vs. styre kva sm vert sagt frå bibliteket si scene. Så lenge ein er arrangør sjølv har ein den kntrllen. Ein inviterer inn i eit panel, men ein må passe på å balansere det. Gdt at ulike meiningar kan kme til rde, men pass på at ein har gde flk til å debattere i mt. Aslak sira Myhre meiner bibliteka må ha redaktøransvar, utan innblanding frå kmmunale plitikarar g sjefar. Lag nkre køyrereglar. Er kven sm helst velkmne til å kmme til bibliteket g ytre sine meiningar? Målgrupper: Skal nå «alle», men ha målgrupper fr kvart arrangement. Og ein må priritere fr ein klarar ikkje alt. Finn samarbeidspartar når ein skal tiltrekke seg uvante målgrupper. Arrangementtypar: - Lesesirkle - Anbefalingar/haustslepp - Eventyrstund/frteljarstund - Babysng, bk g baby - Bkbad - Fredrag - Opplesing - Debatt/flkemøte - Førestilling - Verkstad - Fim g bk - Plitikarbenk/rdførarens time - Intervju 6

7 Krleis lukkast i planlegginga? Kmbinasjn av kreativitet g gd struktur (ha begge eigenskapar i planleggingsgruppa) Gd planlegging med vekt på detaljar Kvalitetssikring (sjekk alt eit par dagar før ) Psitiv g imøtekmmande (får ein avslag er det fte grunna upassande tidspunkt) Prfesjnalitet (gjev tryggleik g er ein gd måte å bli møtt på. «Her er eit biblitek sm kan dette med arrangement» slappar av g kan yte betre) Definer tydelege mål fr arrangementet Frå bking til gjennmføring Sjå utdelt sjekkliste. Ide>Henvendelse>Kntrakt>Oppfølging>Avvikling>Hnrering Ver tydeleg på kva ein ønskjer. Vedkmande må vite kva han skal gjere (er det intervju, eller skal han halde det gåande sjølv?) Spør gjerne kva vedkmande føretrekk - krleis pleier han gjere det, eller krleis føler du det er mest kmfrtabelt? Avklar m ein tilbyr hnrar g sum g ta utgangspunkt i frfattarsentrum sine prisar, dei aller fleste held seg til det. Nkre frfattarar synes ikkje det er k g vil ha eigen pris. Men då er det berre å takke nei. Alternativet kan j vere å gi tilbd m gså å kmme til andre biblitek g dermed få fleire hnrar. Mange biblitek samarbeider gså med frfattarsentrum g får ppdragsskjema m.m. Litteraturfestivalen følgjer Frfattarsentrums hnrar, m frfattaren er kjent eller ikkje. Ha kntrakt der det er ntert alt sm trengs å avklarast, så er ein sikker på kva sm er avtalt. Særlig det med tidsbruk. Det kan vere lurt å ha ein avtale m ein skal hjelpe til med å passe tida, fr eksempel med eit teikn. Om ein har berre eitt arrangement/innslag, kan ein flekse litt med tida. Innlei g intrduser alltid! Slik viser ein fram bibliteket g får prfilere seg. Ha vatn tilgjengeleg. Fint g gså avslutte eit arrangement takk av dei sm har snakka g takk publikum fr at dei km, g bruk anledninga til å frtelje m neste arrangement g kva tid det er. Spør gjerne gså publikum m å legge att e-pstadressa si, slik at dei kan få inf m neste arrangement. Jbb jamt g trutt med desse tinga! Kva kanalar har ein til marknadsføring Bruk flest mulege kanalar, g ha gd tid. Lettare å nå ut når ein veit m ting i gd tid. Bruk tid på å skildre prgrammet så det vert fristande. Nettsider, kalender - Plakat - Flyer (ikkje dyre, prfesjnelle, men få gjerne lagd ein prfesjnell designmal sm du sjølv kan ppdatere frå arrangement til arrangement g sm du kan skrive ut sjølv) - Nyheitsbrev (Kan vere verdt å bruke tid på. Men de må få samtykke fr å sende ut. Sett pp på 7

8 skranken: «Registrer deg med e-pstadresse g få infrmasjn m arrangement eller andre ting sm skjer på bibliteket») - «Det skjer» (Registrer gratis på Orig g hamn i «Det skjer»- spalta i lkalavisene) - Annnsering? (Dyrt g sluker ein str del av budsjettet. Bruk heller pengar på innhaldet g med andre måtar å gjere arrangement kjend på) - Redaksjnell mtale - Ssiale media (Skap eit nettverk, g ha allierte sm kan hjelpe til med å spreie infrmasjn, fr eksempel kultursjefen!) - Intranett g e-pstlister internt (Slå deg saman med andre sm skal rientere m hendingar, ha plitikarane på maillista så ser dei at det skjer ting på bibliteket) - Samarbeidspartnar sine nettsider Pressearbeid Opparbeid gde kntaktar. Er det nkn sm har persnleg interesse av kultur/litteratur? Inviter på kaffi g spør kva sm er attraktivt stff fr avisa, frtel m kva bibliteket driv med. Spør gså m kva bibliteket driv med sm kan vere aktuelle saker i avisa. Ver ppsøkande, skap nyhenda (Lag gjerne ferdig sak, men tenk sm jurnalist, ikkje marknadsførar (unngå reklame, men tenk kva nyheitsaspektet er. Skriv nøkternt g unngå adjektiv!) Jurnalistar er pressa på tid g er glade fr ferdige saker (legg ved høgppløyselege bilete, lag ein liten faktabks, tilby intervjuavtaler sv). Ta gjerne ein telefn til juranlisten før saka blir send ver («Dette skjer på bibliteket, er det interessant fr dykk?») Ver tilgjengeleg g respekter jurnalistane si tid, send kjappe svar m dei spør m nk Inngå gjerne avtaler m eksklusivitet, g ver pen g ærleg. Allier deg ev. med ei avis ein gng, ei anna ein annan gng. Få ein frpliktande avtale tilbake frå avisene slik er dei vane til å jbbe. Pressemelding tar litt tid, men den har fleire bruksmråde; sm ppfølging av samtale med jurnalist, til nettside di, bruk utdrag i ssiale media sv Teknikk g utstyr Sjekk på førehand kva frfattar/artist treng: Stlar Brd Scene Vatn Lyd: mikrfnar g høgtalarar (bør ha eit enkelt lydanlegg tilgjengeleg, aller helst fastmntert lydskap med lås sm er enkelt å berre skru på ved behv.) Bilde: pc, prjektr g lerret Klkke Teknisk kmpetanse Lydprøve i gd tid 8

9 Arrangørtriks: Sett berre fram så mange stlar sm du trur det blir treng fr. Om du har 60 stlar g det kjem 20 ser det glissent ut. Samarbeidspartnarar: - Bkhandel - Skule, barnehagar - Interesserganisasjnar - Lkale frfattarar g kunstnarar (mindre kstnadskrevjande, kan vere ein institusjn sm bygger pp under lkale talent) - Frivillig sektr - Biblitek i reginen - Flkeakademiet - Kulturskulen - Senirnett - Andre Frivillige medhjelparar (hjelpe med rigging, servering, vere ambassadørar g bidra til marknadsføring Øknmi Sett pp versikt ver alle utgifter Hnrar, reise, mat g ev. vernatting Tal innleigde deltakarar vs. interne ressursar Kstnad til lkale, teknikk, reinhald mm Kstnad til servering Inngangspengar Kr kan vi søke midlar til arrangement? Fritt rd biblitekstipend (i haust er tema «Samtidsrmanen») Kulturrådet (Festivalstøtte ved arrangement sm går ver minst t dagar, prgramstøtte, utviklingsstøtte; tekniske anrdningar vis til høg aktivitet(eller ambisjnar m), g søk m midlar til det) Nasjnalbibliteket Stiftingar Frlag Bibliteksentralen Lkale stiftingar? Frlaga (med aktuelle frfattarar), spes. når ein har eit felles pplegg med turne/fleire bibl. Næringsliv Spesielle hendingar/satsingar/«år» sm set av midlar (t.d er friluftsåret søk samarbeid med DNT!) Satsing på nynrsk kan kanskje utløyse midlar. Integreringsperspektiv ( ) 9

10 Kjenn ditt publikum publikumsutvikling(/-utviding) Publikumsutvikling mfattar aktiviteter fr å møte behva til eksisterande g nye publikumsgrupper. Fkus sm resultat av at kultur ikkje når dei breie masser. Og ein del grupper er underrepresentert i å nytte kulturtilbd; freldre med heimebuande brn, flk med ikkje-vestleg bakgrunn, unge menneske.. Skal vi satse meir på brukarane vi har, eller satse på ikkje-brukarane? Sats gjerne på kjernepublikum. Kven når vi? Kven når vi ikkje, sm det er viktig å nå? (ha plitikarane på e-pstlista fr å reklamere fr prgram, så ser dei i alle fall kva sm skjer) Marknadsføring Prgrammering Prisplitikk Kva frmidlarar har vi Kvinner er meir aktive enn menn. Ver glad i «kulturkjerringane» - dei er kjernepublikum! Vend ss gjerne til dei, g set pris på dei! Kr mykje skal ein gape ver? Tilbdet skal vere bredt, men viktig å priritere å jbbe målretta g sjå resultat. Metde: Opprettehald breidde gjennm å vidareføre det ein allereie er gd på + vel ei gruppe ein har lyst til å bli betre på g jbb fkusert med denne i ei lenger peride. Tips! Opplev arrangement i litteraturhus eller på litteraturfestival g legg merke til krleis dei gjennmfører arrangement. Type lkaler til den type arrangement, krleis frfattarar klarar seg på scena, krleis prgrammet vert intrdusert ++ Tips m arrangement: Ukas bk kvar trsdag (haustferie til påske) biblitekar førebur g snakkar m ei bk. Lunsjtider, mykje pensjnistar. Ekstra eks bestilt frå andre bibl. Servering av kake g kaffi/te(samarbeid med ein nærliggande kafe), dermed inngang 50 kr. Brukar skikkelege service (kjøpt på bruktbutikken) g lagar kafeppsett med småbrd. Vel 30 frammøtte i gjennmsnitt. 10

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2011-2023

KOMMUNEPLAN 2011-2023 KOMMUNEPLAN 2011-2023 REFERAT FRÅ TEMASAMLINGAR Tema 1: Omdømme Tid: Tysdag 22. mars Stad: Kmmunestyresalen Oppmøte: Ca 25 persnar Kva gir mdømme fr Sauda? Vere inkluderande Vise stlthet Natur/friluftsliv

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Startsamtale i barnehagen

Startsamtale i barnehagen Unntatt innsynsrett, Off.lva 13 Vss kmmune Startsamtale i barnehagen Barnet sitt namn Fødselsdat Freldre sitt namn Freldre sitt namn Barnehage Avdeling Dat Tilstade på samtalen Infrmer m tema fr samtalen:

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Tveien 30, 1407 Vinterbr Telefn: 64 96 27 11 E pst: tgrenda.barnehage@as.kmmune.n Nettadresse: www.tgrendabarnehage.n Småfrskerne i Ås - kan, vil g våger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLAN

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår:

Tiltaksplan for Haugland skule Skuleår: Tiltaksplan fr Haugland skule Skuleår: 2014-15 Haugland skules hvudmål i 2014-15 er gde bestillingar, vurdering fr læring g tilpassa pplæring i læringsarbeidet generelt g i lese- g reknepplæringa spesielt.

Detaljer

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS

Årsrapport Rysteg AS. Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 28.02.2017 Årsrapprt 2016 Rysteg AS Greta Haga, fagleder RYSTEG AS 1 Innledning Samtlige av Rystegs ansatte har gjrt en fltt jbb med å tilstrebe at vi har fått gde resultater i 2016. Jbbveilederne på Rysteg

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalet Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalet Møtestad: Dat: Møterm 228-2. etg, Rådhuset,..25 Kl.4: Dei sm er inhabile i ei sak vert bedne m å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR. 9. Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Svein Ove Slinde, Olaug Høyheim, Grete Kristin Lerum, Janne Sætherbø, Helga Kalhagen

MØTEPROTOKOLL NR. 9. Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Svein Ove Slinde, Olaug Høyheim, Grete Kristin Lerum, Janne Sætherbø, Helga Kalhagen STYRET I LUSTRABADET KF MØTESTAD: ATS MØTEDATO: 13.08.2013 START TID: 19.00 SLUTT TID: 22.15 MØTEPROTOKOLL NR. 9 Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Svein Ove Slinde, Olaug Høyheim, Grete Kristin

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

HELT FRIVILLIG BERGEN

HELT FRIVILLIG BERGEN HELT FRIVILLIG BERGEN Kirkens Bymisjn i Bergen har i dag ver 250 frivillige sm arbeider ved ulike virksmheter. Sammen vil vi jbbe fr å virkeliggjøre bymisjnens visjn m at alle mennesker i byen skal erfare

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK

STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK STUDIEPLAN 2016/17 EN2-510 KFK Studieprgramnamn Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramnamn på bkmål Engelsk 2 fr 5-10 årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Engelsk studieprgramnamn English

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Program Gloppen 2015-2019

Program Gloppen 2015-2019 Prgram Glppen 2015-2019 Gje stemma di til SAMFUNNSDEMOKRATANE - SD Å sitje heime på valdagen er å gje ei stemme til den plitikken du likar minst! Føremål Partiet Samfunnsdemkratane er grunnlagt på kristne/humanistiske

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg

KS: Astrid Paulsen Utviklingsrettleiarane: Jetvard Kalland. Innhald Kommentar Konklusjon Ansvarleg Stad Thn Htel Jølster Dat 26.11.2015 Møteramme 09.00 12.30 Til stades HISF: Osvald Lykkebø Frfall Møteleiar Referent Rådmannsutvalet: Bente Nesse Anne-Cecilie Kapstad Bente Nesse Astrid Harlem Utdanningsfrbundet:

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål

Handlingsplan. Norsk cøliakiforenings ungdom. Formål Handlingsplan Nrsk cøliakifrenings ungdm 2014 Frmål NCFU jbber fr at det skal være så leb sm mulig å være ung med cøliaki g DH. Vi skal lage ssiale treffpunkt, hvr erfaringsutveksling g mestring står i

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 ARBEIDSOPPGÅVER HOVEDSTYRE 2-3 HANDBALL 4-7 FOTBALL 8-11 VOLLEYBALL 12-15 TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING 17-18 FRIIDRETT 19-20 KLATRING 21-22 BARNEIDRETT 23-24 TENNIS

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK STUDIEPLAN 2016/2017 NYNO813KFK Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 STUDIEPROGRAMNAVN (BM) Nynrsk i pplæringa, nettstudium, Kmpetanse fr kvalitet 8-13 PROGRAMKODE NYNO813KFK TITLE

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Ferie/samanslåing sommaren 2013 Evaluering

Ferie/samanslåing sommaren 2013 Evaluering Side 1 Rådmannen - Samfunnsutvikling Vår ref: 2013/2555-5 Dat: 03.10.2013 Ferie/samanslåing smmaren 2013 Evaluering EVALUERING - INFORMASJON TIL BARNEHAGANE 15.08.2013 Sm tidlegare meldt, må barnehagar,

Detaljer

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn

NORVAR-rapport 139/2004 : Erfaringar med klorering og UV-stråling av drikkevatn Driftsperatørsamling D.18 Erfaringer med med klrering g UV-stråling av drikkevann. Tirsdag 1. Mars 2005 Quality Htell Alexandra - Mlde Fredrag 2: Orientering m NORVAR s arbeid med desinfeksjn. - Rapprt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN 2015-17 HANDLINGSPLAN 2015-17 Skikretstinget 2015, Vedlegg 4 Frmål OSK skal arbeide til beste fr skiidretten i Oppland gjennm å utvikle egen aktivitet g rganisasjn. Verdier OSK skal preges av frivillighet, demkrati,

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK

STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK STUDIEPLAN 2016/2017 - NOR2-17KFK Studieprgramnamn: Nrsk 2 fr 1. 7. årssteg, Kmpetanse fr kvalitet Studieprgramkde: NOR2-17KFK Studieprgramnamn på bkmål: Nrsk 2 fr 1. 7. årstrinn, Kmpetanse fr kvalitet

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag.

Tevling i Bygdekjennskap. Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. Tevling i Bygdekjennskap Heftet er revidert av Norges Bygdeungdomslag. NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1992 Dette er ikkje nokon tevlingsregel, men heller ei rettesnor og eit hjelpemiddel for lokallag som ynskjer

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer