HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG"

Transkript

1 HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 ARBEIDSOPPGÅVER HOVEDSTYRE 2-3 HANDBALL 4-7 FOTBALL 8-11 VOLLEYBALL TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING FRIIDRETT KLATRING BARNEIDRETT TENNIS SYMJING HANDBOK AIL Side 1

2 ARBEIDSOPPGAVER / ANNSVARSOMRÅDE FOR HOVEDSTYRET. LEIAR: Møteinnkalling styremøte, medlemsmøte, fellesmøte g årsmøte. Spnsravtalar, frhandling, ppfølging. Krdinere drifta av laget. Reklame på vertrekksdressar g speledrakter i samsvar med spnsravtala. Kntakt med særgrupper vedrørande treningstider i hallen. Sende ut frslag til ppsett på treningstider fr neste sesng innan veke 20. Treningstider i Aurlandshallen må vera på plass seinast veke 24. NESTLEIAR: Krdinera klubbkveld med ftball / handball vår g haust. Medlem i valnemnda. Kalla inn til møte i valnemnda innan 5.nv. AIL sin representant i styret fr Aurlandshallen. Ansvar fr vaktrdninga i Aurlandshallen. Kntakt med særgrupper vedrørande treningstider i hallen. Sende ut frslag til ppsett på treningstider fr neste sesng innan veke 20. Treningstider i Aurlandshallen må vera på plass seinast veke 24. Etterfylling av førstehjelps kffert til laga g vaktrm i hallen. SKRIVAR: Skriva møtereferat g senda dei til styremedlemane. Setja saman årsmelding. Varsla særgruppene m innsending av årsmelding. Oppdatera handbka. Oppdatera nettsida etter årsmøte. Skriva takkebrev til spnsrar etter årsmøtet. STYREMEDLEM: Ansvar fr drift av lagsbuss, frsikring, EU-kntrll, dekkskifte, service, inf m bruk. Krdinera klubbkveld med ftball / handball vår g haust. Medlem valnemnd, starta valarbeid innan 5.nv HANDBOK AIL Side 2

3 Kalendar fr kasserar Dat Oppgåver Innlevering av rekneskap til revisr Hente lister på Aurland Kmmune fr bruk av lagsbuss Utbetaling av kmpensasjn til trenarar g ppmenn Frist innlevering av lønns- g trekksppgåve Styremøte- gjennmgang av årsrekneskap samt sakliste til årsmøtet Årsmøte- presentasjn av årsrekneskap Sende ut medlemsgirar fr nytt år Mars Budsjettmøte Sende søkad m kulturmidlar til Aurland Kmmune, frist Få medlemslister frå ftballgruppa Mai Styremøte Sende ut gir på treningsavgift ftballgruppa Juni Utbetal lønn + feriepengar Sende ut gir til Aurland kmmune på lønn billettsal symjehall vår Frist fr innsending av søknad m vare- g tenestemmskmpensasjn Sept. Utvida styremøte- øknmisk status samt planar i gruppene Få medlemslister frå alle øvrige idrettar Sende ut gir treningsavgift til øvrige idrettar Sende ut girar til spnsrar i samsvar med avtale Nv Styremøte Be m versikt g kntnr. Til trenarar/ppmenn sm skal ha kmpensasjn Be m rekneskap ferjekrt, frist Des Utbetale lønn g betale skatt. Fyll ut lønns- g trekksppgåve samt skjema frå skatteetaten Sende ut gir til Aurland kmmune på lønn billettsal symjehall haust Betale 1. gngslisens handball (vår kmande år) Betale 1. gngslisens ski HANDBOK AIL Side 3

4 Retningslinjer fr handball gruppa. Organisering: Leiaren i handballgruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L. Alle lag sm er påmelde i serien, skal ha ein lagleiar. Lagleiar må vera på plass i gd tid før seriestart. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Hugs å betale eventuelle lisensar innafr fristen Oppmenn g trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Kvart enkelt lag innan gruppa er ansvarlege fr å skaffe midlar til eiga drift. Handballgruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan handballgruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, kampar, reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, -spesielt på brtekampar, turneringar, kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmiddel skal ikkje nyttast i nk arrangement der handballgruppa eller enkelte lag er tilskipar. Alkhl /rusmiddel skal ikkje nyttast dei siste 48 timane før kamp. Heller ikkje under kamp (lagleiarbenk, tribune), eller frå / til kamp. Brt på desse retningslinene skal autmatisk føre til utestenging i ein eller fleire kampar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget. På reiser med aldersfastlagde lag, skal det ikkje røykjast i bilar, båtar e.l. Røyking skal berre føregå utandørs. Drakter: Klubbfargar: Blå trøyer g blå bukser Handballgruppa skal sikre at fargane stemmer vereins med klubbfargen ved innkjøp av nye draktsett eller vertrekksdrakter. Gruppa skal arbeide fr felles leverandør av slikt utstyr slik at klubben får ei lik prfilering. HANDBOK AIL Side 4

5 Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Lag innan gruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Laga kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Laga kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Handballgruppa g laga må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. Retningsliner g målsetjingar fr dei ulike alderstega. Handballgruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar: Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. Ta vare på talenta. Med dette sm bakgrunn, skal kvar enkelt aldersklasse ha sine målsetjingar år - elevar frå 1.-6.klasse Aktivitetane er underlagt Nrges Idrettsfrbund sine reglar m barneidrett. Aktivitetane skal vere prega av leik g ikkje knkurranse. Aktivitetane skal vere allsidige, g kan innehalde andre mment enn handball, g det er ein føresetnad at alle skal kunne delta. Dei aktive skal rettleiast g instruerast utan at det går utver leik g breidde år - elevar frå klasse Aktivitetane kan vere meir rganisert mt rettleiing g læring innan handball Aktiviteten skal framleis ha plass til alle deltakarar uansett føresetnader. I utgangspunktet bør det stillast eigne klassar fr jenter g gutar, men gutar skal kunne delta på jentelag dersm det ikkje kan stillast eige gutelag. Aktiviteten vert meir knkurranseprega år - elevar frå klasse g eldre Aktiviteten er knkurranseprega. Aktiviteten skal vidareutvikle dei aktive sine handballferdigheiter. Aktiviteten kan pregast av målretta trening. HANDBOK AIL Side 5

6 Generelle ppgåver fr leiaren i handballgruppa: Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i laget Leiaren skal vera bindeleddet mellm laga, g frmidle infrmasjn mellm laga g styret i A.I.L. g har ansvar fr at alle lag har trenar g lagleiar Leiaren er gså ansvarleg kntaktpersn mt Regin Vest ( lese e-pst g vidarefrmidle den til trenarar g ppmenn, påmelding av lag, spelarkartlegging, lisenskntrll.l) All skriftleg krrespndanse til hvudstyret, Regin Vest g handballfrbundet skal gå gjennm leiaren i handballgruppa. Ansvar fr Handballgruppa sitt budsjett g årsmelding Ansvar fr at klubben har ein dmmarkntakt Oppdatere Handball på AIL sine nettsider Melde til leiar m ppstart g avslutning av trening i Aurlandshallen Generelle ppgåver fr lagleiar til kvart lag: Hvudppgåve: vere kntaktpersn mellm spelarar, freldre g trenar. Organisering av laget: Sjekke at dat g klkkeslett i terminlista stemmer før kvar kamp ( www. handball.n terminlister) Infrmere spelarar m kampdag, klkkeslett g mtstandar Organisere transprt til brtekampar: sjåfør til lags buss eller freldre til å køyre Ferjekrt ( ferjekrt hentast g kleverast hjå ferjekrtansvarleg ) Ansvar fr laget sine drakter, ballar g utstyr Organisere heimekampar i hallen sjå eigen instruks fr arrangement Ta i mt g ynskje velkmmen mtstandarlag g dmmar Flytting av terminfesta kampar i samarbeid med trenar - sjå mberammingsreglement i Regin Vest Infrmere trenar g spelarane når kampar må flyttast Frå 12 år skal spelarane betale lisens. Handballgruppa har praktisert at vi melder pp dei aktuelle spelarane g betaler fr første året( halv lisens) Neste år får spelarane autmatisk tilsendt lisens g betaler sjølve. Syte fr at spelarar g trenar takkar fr kampen Sjekke at drakter, ballar g utstyr kjem på plass Sjekke at garderbe er skikkeleg rydda Melde til leiar m ppstart g avslutning av trening i Aurlandshalle HANDBOK AIL Side 6

7 Trenar sine ppgåver Hvedppgåve: ansvarleg fr gjennmføring av treningar g vere med laget på kampar Gjennmføre treningar slik at dei passar fr laget sitt nivå g at alle vert inkludert. Halde seg ppdatert på kampreglement, m.m Syte fr at laget sine dispensasjnar er i rden g at vi følgjer dispensasjnsreglar Utfylling av dmmarkrt på kampar Syte fr at spelarar g trenar takkar fr kampen g elles viser sprtsleg pptreden Ha med førstehjelpsutstyr på terning g kamp Ansvarleg fr laget sine ballar på brtekampar Frå års nivå bør trenar halde seg rientert m sneutviklingsmiljø, g melde pp aktuelle spelarar frå laget g m muleg følgje spelarar på samling. Kalendar fr leiar g lagleiara handball. Dat Leiar i handballgruppa lagleiara Januar Årsmøte Årsmøte Mars Innlevering av budsjett Mai Inlevering av treningstider fr neste seng til leiar Sammkjøra treningstider til neste sesng Sept Oktber Utvida styremøte med leiarane i særgruppene. Halvtårsresultat. Innlevering av deltakarliste til kasserar Levera ut girar til deltakarane Innlevering av årsmelding Innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALLVAKT. HANDBOK AIL Side 7

8 Retningsliner fr ftballgruppa. Organisering: Leiaren i ftballgruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L. Alle lag sm er påmelde i serien, skal ha ein ppmann sm er vald av årsmøtet i A.I.L. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Senirspelarar (A-laget) skal g betala lisens til N.F.F. Oppmenn g trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Øknmi: Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Kvart enkelt lag innan gruppa er ansvarleg fr å skaffe midlar til eiga drift. Ftballgruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan ftballgruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, kampar, reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, -spesielt på brtekampar, turneringar, kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmiddel skal ikkje nyttast i nk arrangement der ftballgruppa eller enkelte lag er tilskipar. Alkhl /rusmiddel skal ikkje nyttast dei siste 48 timane før kamp. Heller ikkje under kamp (lagleiarbenk, tribune), eller frå / til kamp. Brt på desse retningslinene skal autmatisk føre til utestenging i ein eller fleire kampar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget. På reiser med aldersfastlagde lag, skal det ikkje røykjast i bilar, båtar e.l. Røyking kan berre føregå utandørs. Drakter: Klubbfargar: Blå trøyer g blå bukser Ftballgruppa skal sikre at fargane stemmer vereins med klubbfargen ved innkjøp av nye draktsett eller vertrekksdrakter. Gruppa skal arbeide fr felles leverandør av slikt utstyr, slik at klubben får ei lik prfilering. HANDBOK AIL Side 8

9 Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Lag innan gruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Laga kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Laga kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Ftballgruppa g laga må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. Retningsliner g målsetjingar fr dei ulike alderstega. Ftballgruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar: Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. Ta vare på talenta. Med dette sm bakgrunn, skal kvar enkelt aldersklasse ha sine målsetjingar. Miniputt, Lillegut, Lillejenter ( 6-12 år - elevar frå 1.-6.klasse) Aktivitetane er underlagt Nrges Idrettsfrbund sine reglar m barneidrett. Aktivitetane skal vere prega av leik g ikkje knkurranse. Aktivitetane skal vere allsidige, g kan innehalde andre mment enn ftball, g det er ein føresetnad at alle skal kunne delta. Dei aktive skal rettleiast g instruerast utan at det går utver leik g breidde. Smågutar, Småjenter (13-14 år - elevar frå klasse) Aktivitetane kan vere meir rganisert mt rettleiing g læring innan ftball Aktiviteten skal framleis ha plass til alle deltakarar uansett føresetnader. I utgangspunktet bør det stillast eigne klassar fr jenter g gutar, men jenter skal kunne delta på gutelag dersm det ikkje kan stillast eige jentelag. Gutar, Jenter (15-16 år - elevar frå klasse g eldre) A-lag Aktiviteten er knkurranseprega. Aktiviteten skal vidareutvikle dei aktive sine ftballferdigheiter Aktiviteten kan pregast av målretta trening. Aktiviteten er å sjå på sm knkurranseidrett. Målet skal vere å delta i rganisert serie- g cupsystem, med best mgeleg resultat. Aktiviteten skal kunne ta hand m unge, nye spelarar på ein måte sm stimulerer dei til vidare innsats. Laget er gruppa sitt flaggskip, g skal pptre sm gde førebilete fr barn g unge HANDBOK AIL Side 9

10 Old-bys g Damer. Laget er gruppa sine gamle stjerner, g skal mtalast med respekt. Laget skal vera eit tilbd m rganisert ftball fr alle sm er gamle nk. Generelle ppgåver fr leiaren i ftballgruppa: Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i laget Leiaren skal vera bindeleddet mellm laga, g frmidle infrmasjn mellm laga g styret i A.I.L. Leiaren er gså ansvarleg kntaktpersn mt SFFK g N.F.F. All skriftleg krrespndanse til hvudstyret, SFFK g N.F.F. skal gå gjennm leiaren i ftballgruppa. Melde til leiar m ppstart g avslutning av trening i Aurlandshallen Generelle ppgåver fr lagleiar til kvart lag: Før kvar kamp: Kntakte møtande lag fr å sjekke at dat g klkkeslett i terminlista er k Infrmere spelarar m kampdag, klkkeslett, mtstandar, transprt.a. Reisepengar / Ferjekrt Avtal med ppsett dmmar/evt. dmmaransvarleg Avtale garderbebruk fr begge laga i AIS Syte fr at drakter, ballar g utstyr er på plass Ta i mt g ynskje velkmmen mtstandarlag g dmmar Utfylling av dmmarkrt Ved flytting av kamp: Finn eit tidspunkt sm ikkje klliderer med andre lag sine kampar eller treningar Sjekk med baneansvarleg m tidspunktet er k Sjekk med dmmaren m tidspunktet er k Gjer endeleg avtale med mtstandar g dmmar Infrmer spelarane Under kamp: Hjelpe trenaren Etter kamp: Syte fr at spelarar g trenar takkar fr kampen Sjekke at drakter, ballar g utstyr kjem på plass Sjekke at garderbe er skikkeleg rydda HANDBOK AIL Side 10

11 Generelle ppgåver fr lagleiar til miniputt: Skaffe trenarar g hjelparar til alle alderstega Hugs namnelister før første turnering, g etterinnmelding seinare Påmelding av lag til kvar turnering Sjekke at alle påmelde lag har ein ansvarleg vaksen i kvar turnering Infrmere freldre g ta mt påmelding til kvar turnering Administrere / frdele ppgåver til vår eiga turnering Kalendar fr leiar g lagleiar ftball. Dat Leiar i ftballgruppa lagleiar Januar Årsmøte Årsmøte Mars Innlevering av budsjett. Medlemslister til kasserar Medlems lister til kasserar Mai Innlevering av treningstider til hausten Innlevering av treningstider til hausten Sept Utvida styremøte/innsending av medlemslister til kasserar Innlevering av årsmelding Innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALLVAKT. HANDBOK AIL Side 11

12 Retningslinjer fr vlleyballgruppa. Organisering: Leiaren i vlleyball gruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L. Alle lag sm er påmelde i serien, skal ha ein lagsleiar. Lagsleiar må vera på plass i gd tid før serie start. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Hugs å betale eventuelle lisensar innafr fristen Lagsleiarar g trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Kvart enkelt lag innan gruppa er ansvarleg fr å skaffe midlar til eiga drift. Vlleyballgruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan vlleyballgruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, kampar, reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utad, -spesielt på brtekampar, turneringar, kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmidlar skal ikkje nyttast i nkn arrangement der vlleyballgruppa er tilskipar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget g i mråde rundt Aurlandshal HANDBOK AIL Side 12

13

14 Drakter: Klubbfargar: Blå trøyer g blå bukser Vlleyballgruppa skal sikre at fargane stemmer vereins med klubbfargen ved innkjøp av nye draktsett eller vertrekksdrakter. Gruppa skal arbeide fr felles leverandør av slikt utstyr, slik at klubben får ei lik prfilering. Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Lag innan gruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Laga kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Laga kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Handballgruppa g laga må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. Retningslinjer g målsetjingar fr dei ulike alderstega. Vlleyballgruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar: Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. Ta vare på talenta. Med dette sm bakgrunn, skal kvar enkelt aldersklasse ha sine målsetjingar år - elevar frå klasse Aktivitetane kan vere meir rganisert mt rettleiing g læring innan vlleyball Aktiviteten skal framleis ha plass til alle deltakarar uansett føresetnader. I utgangspunktet bør det stillast eigne klassar fr jenter g gutar, men jenter skal kunne delta på gutelag dersm det ikkje kan stillast eige jentelag g vise versa år - elevar frå klasse g eldre Aktiviteten er knkurranseprega. Aktiviteten skal vidareutvikle dei aktive sine vlleyballferdigheiter Aktiviteten kan pregast av målretta trening. Generelle ppgåver fr lagleiar Før kvar kamp: Kntakte møtande lag fr å sjekke at dat g klkkeslett i terminlista er k Infrmere spelarar m kampdag, klkkeslett, mtstandar, transprt.a. Reisepengar / Ferjekrt HANDBOK AIL Side 14

15 Avtale med ppsett dmmar/evt. dmmaransvarleg Avtale garderbebruk fr begge laga i Aurlands Hallen Syte fr at drakter, ballar g utstyr er på plass Ta i mt g ynskje velkmmen mtstandarlag g dmmar Utfylling av dmmarkrt Melde til leiar m ppstart g avslutning av trening i Aurlandshallen Ved flytting av kamp: Finn eit tidspunkt sm ikkje klliderer med andre lag sine kampar eller treningar Sjekk med baneansvarleg m tidspunktet er k Sjekk med dmmaren m tidspunktet er k Gjer endeleg avtale med mtstandar g dmmar Infrmer spelarane Under kamp: Hjelpe trenaren Etter kamp: Syte fr at spelarar g trenar takkar fr kampen Sjekke at drakter, ballar g utstyr kjem på plass Sjekke at garderbe er skikkeleg rydda Kalendar fr vlleyball. Dat Oppgåver Januar Årsmøte Mars Innlevering av budsjett til styret Mai Innlevering av treningstider til neste sesng Veke 36 Utvida styremøte med leiarane i sergruppene. Halvtårsresultat. Sept medlemslister til kasserar Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT HANDBOK AIL Side 15

16 Retningsliner fr trim dame/herre. Organisering: Leiarane i gruppa vert valde av årsmøtet i A.I.L. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Lagleiara g trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift vksen 350,- Øknmi: Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Kvart enkelt lag innan gruppa er ansvarleg fr å skaffe midlar til eiga drift. Trim dame/herre skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Kalendar fr trim dame/herre. Dat Oppgåver Januar Årsmøte Innlevering av budsjett til styret i AIL. Mai Innlevering av treningstider fr neste sesng Møte fr evaluering av sesng. Planlegging av neste sesng Levere deltakarliste til kasserar Levere ut girar til alle deltakarane Frist fr årsmelding til styret. OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT HANDBOK AIL Side 16

17 Retningsliner fr bksegruppa. Organisering: Leiaren i bksegruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Lagleiar g trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Øknmi: Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Kvart enkelt lag innan gruppa er ansvarleg fr å skaffe midlar til eiga drift. Bksegruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan bksegruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, kampar, reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, -spesielt på kampar, turneringar, kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget g i mråde rundt Aurlandshallen. Drakter: Klubbfargar: Blå trøyer g blå bukser Bksegruppa skal ved innkjøp av nye draktsett eller vertrekksdrakter sikre at fargane stemmer vereins med klubbfargen. Gruppa skal arbeide fr felles leverandør av slikt utstyr slik at klubben får ei lik prfilering. HANDBOK AIL Side 17

18 Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Bksegruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Bksegruppa kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Laga kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Bksegruppa må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. Retningsliner g målsetjingar fr bksegruppa. Bksegruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar. Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. Ta vare på talenta. Generelle ppgåver fr leiaren i bksegruppa. Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i laget Leiaren skal frmidle infrmasjn mellm gruppa g styret i A.I.L Melde til leiar/nestleiar m ppstart g avslutning av trening i Aurlandshallen Dat Januar Årsmøte Kalender fr bksegruppa. Oppgåver Mars Mai Innlevering av budsjett Innlevering av treningstider fr neste sesng Utvida styremøte med leiarane i særgruppene. Halvtårsresultat Levere deltakarliste til kasserar. Oktber Levera ut gira til alle deltakara Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT. HANDBOK AIL Side 18

19 Retningsliner fr friidrettsgruppa. Organisering: Leiaren i friidrettsgruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L Avgifter g medlemskap: Øknmi: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift. Trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar. Friidrettsgruppa er ansvarlege fr å skaffe midlar til eiga drift. Friidrettsgruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Drakter: Sidan friidrettsgruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, på stemner g reiser. Vi representerer gså Aurland kmmune, g dette frpliktar. Friidrettsgruppa skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmidder skal ikkje nyttast i nkn arrangement der friidrettsgruppa er tilskipar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget g i mråde rundt Aurlands Hallen. Aktive utøvarar skal nytte blå verdel g svart shrts. Overdel skal prfilerast med AIL sin lg. Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Friidrettsgruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar, eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Friidrettsgruppa kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Gruppa kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Friidrettsgruppa kan ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. HANDBOK AIL Side 19

20 Dat Januar Årsmøte Kalender fr friidrettsgruppa. Oppgåver Mars Mai Levere inn Budsjett Levera inn treningstider fr neste sesng Levere deltakarliste til kasserar. Oktber Levera ut girar til alle deltakarane Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT HANDBOK AIL Side 20

21 Retningsliner fr klatregruppa. Organisering: Leiaren i klatregruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Lagleirara g trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Øknmi: Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Klatregruppa er ansvarlege fr å skaffe midlar til eiga drift. Klatregruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan klatregruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, stemner, reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, -spesielt på turneringar, kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmiddel skal ikkje nyttast i nkn arrangement der klatregruppa er tilskipar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget g i mråde rundt Aurlands Hallen. Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Klatregruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Klatregruppa kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Gruppa kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Klatregruppa må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. HANDBOK AIL Side 21

22 Klatregruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar: Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. Ta vare på talenta. Generelle ppgåver fr leiaren i klatregruppa: Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i laget Leiaren skal vera bindeleddet i gruppa, g frmidle infrmasjn mellm gruppa g styret i A.I.L Dat Januar Årsmøte Kalender fr klatregruppa. Oppgåver Mars Mai Veke 36 Levere inn budsjett Levera inn treningstider fr neste sesng Utvida styremøte med leiarane i sergruppene. Halvtårsresultat Levere deltakarliste til kasserar. Oktber Levera ut girar til alle deltakarane Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT. HANDBOK AIL Side 22

23 Retningsliner fr barneidrettsgruppa. Organisering: Leiaren i barneidrettsgruppa vert vald av årsmøtet i A.I.l Styret består i tillegg til leiar av t styremedlemmar sm er valde fr 2 g 3 år. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Øknmi: Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Barneidretts gruppa er ansvarlege fr å skaffe midlar til eiga drift. Barneidrettsgruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan barneidrettsgruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening g reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, på kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmiddel skal ikkje nyttast i nkn arrangement der barneidrettsgruppa er tilskipar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget g i mråde rundt Aurlands Hallen. Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Barneidrettsgruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Gruppa kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Gruppa kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Barneidrettsgruppa må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar HANDBOK AIL Side 23

24 Retningsliner g målsetjingar fr dei ulike alderstega. Barneidrettsgruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar: Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. 3-4 klasse vert trent av sergruppene. Aktivitetane er underlagt Nrges Idrettsfrbund sine reglar m barneidrett. Aktivitetane skal vere prega av leik g ikkje knkurranse. Aktivitetane skal vere allsidige, g det er ein føresetnad at alle skal kunne delta Dei aktive skal rettleiast g instruerast utan at det går utver leik g breidde. Generelle ppgåver fr leiaren i barneidrettsgruppa: Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i laget Leiaren skal vera bindeleddet i gruppa, g frmidle infrmasjn mellm gruppa g styret i A.I.L. Kalender fr barneidrettsgruppa. Dat Veke 2 Veke 5 Veke 10 Veke 15 Mai Mai-sept Veke 36 Veke 37 Veke 39 Veke 42 Veke 45 Veke 50 Veke 52 Oppgåver Barneidretten startar pp att etter juleferien. Skrive årsmelding samt leggje fram rekneskap. Årsmøte AIL Levere inn budsjett Oppsummering /evalueringsmøte med trenarane Levera inn treningstider fr neste sesng Få på plass trenarar Utvida styremøte med leiarane i særgruppene. Halvtårsresultat. Levere deltakarliste til kasserar. Oppstartsmøte/planleggingsmøte med trenarar Barneidretten startar pp att etter haustferien Møte i valnemda AIL fr leiar i barneidrettsgruppa. Juleavslutning. Påskjønning til trenarane. Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT. HANDBOK AIL Side 24

25 Retningsliner fr tennisgruppa. Organisering: Leiaren i tennisgruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med gruppa, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Gruppa er ansvarlege fr å skaffe midlar til eiga drift. Tennisgruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Prfilering: Sidan tennisgruppa er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening, kampar, reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, -spesielt på brtekampar, turneringar, kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmiddel skal ikkje nyttast i nkn arrangement der tennisgruppa er tilskipar. Røyking skal ikkje førekmme inne på stadinanlegget g i mråde rundt Aurlands Hallen. Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Tennisgruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Gruppa kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Gruppa kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Tennisgruppa må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. HANDBOK AIL Side 25

26 Generelle ppgåver fr leiaren i tennisgruppa: Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i gruppa. Leiaren skal vera bindeleddet mellm gruppa g styret i A.I.L. Dat Januar Årsmøte Kalender fr tennisgruppa. Oppgåver Mars Mai Levere inn budsjett Innlevering av treningstider fr neste sesng Levere deltakarliste til kasserar. Oktber Levera ut gir fr trenings avgift Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I AURLANDSHALLEN MÅ MELDAST TIL STYRET V/LEIAR INNAN DEN FØRSTE I MÅNADEN FØR OPPSTART/AVSLUTNING. DERSOM DETTE IKKJE ER PÅ PLASS, MÅ LAGET SJØLV SKAFFA HALL VAKT. HANDBOK AIL Side 26

27 Retningslinjer fr symjegruppa. Organisering: Leiaren i symjegruppa vert vald av årsmøtet i A.I.L Styret består i tillegg til leiar av t styremedlemmar. Avgifter g medlemskap: Alle sm trenar med laget, skal betala medlemskap i A.I.L. g treningsavgift Trenarar skal betala medlemskap i A.I.L. Medlemskap uansett alder 100,- Treningsavgift barn 250,- Treningsavgift vksen 350,- Øknmi: Treningsavgiften er endret, så alle barn betalar kr. 250,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. Vaksne betalar kr. 350,- g kan då vera med på fleire aktiviteter. medlemsavgift er sm før kr. 100,-. Gruppa legg fram budsjett innen 1.mars g rekneskap til årsmøtet i januar, g er øknmisk ansvarleg fr eiga drift. Symjegruppa er ansvarlege fr å skaffe midlar til eiga drift. Symjegruppa skal infrmere, g ha gdkjenning frå hvudstyret i AIL ved større investeringar, eller i saker av prinsipiell karakter. Spnsing / samarbeidsavtalar / gåver: Symjegruppa kan ikkje inngå stre eller langsiktige spnsravtalar eller samarbeidsavtalar sm bitt klubben, utan at avtalen er lagt fram g gdkjent i hvudstyret. Gruppa kan inngå avtalar av krt varigheit eller små plikter med leiaren si gdkjenning. Gruppa kan ta imt mindre gåver g støtte utan hvudstyret si gdkjenning. Symjegruppa må ikkje gjere avtalar g innkjøp i strid med hvudstyret sine avtalar. Prfilering: Sidan symjegruppen er ei undergruppe i AIL, er vi laget sine representantar ved trening g reiser m.m. Vidare er vi kmmunen sitt ansikt utetter, på kurs m.m. Dette frpliktar, g laget skal difr arbeide fr å prfilere både idrettslaget g kmmunen på ein psitiv måte. Alkhl eller rusmiddel skal ikkje nyttast ved trening g arrangementer. Røyking skal ikkje førekmme i symjehallen g i mråde rundt Aurlands Hallen. HANDBOK AIL Side 27

28 Retningsliner g målsetjingar fr dei ulike alderstega. Symjegruppa i AIL har sm felles verrdna målsetjingar: Ha eit tilbd fr alle, både gutar g jenter. Baby symjing. Aktivitetane skal vere prega av leik g mr. Aktivitetane skal vere allsidige, g det er ein føresetnad at alle skal kunne delta. Generelle ppgåver fr leiaren i symjegruppa: Leiaren har hvudansvaret fr aktivitetane g drifta i laget Leiaren skal vera bindeleddet i gruppa, g frmidle infrmasjn mellm gruppa g styret i A.I.L. Dat Januar Årsmøte Kalender fr symjegruppa. Oppgåver Mars Mai Levere inn budsjett Innlevering av treningstider fr neste sesng Levere deltakarliste til kasserar. Oktber Levera ut gir fr trenings avgift Frist fr innlevering av årsmelding OPPSTART OG AVSLUTNING AV TRENING I SYMJEHALLEN MÅ AVTALAST MED VAKTMEISTER FOR SYMJEHALLEN. HANDBOK AIL Side 28

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK - 2016 AURLAND IDRETTSLAG INNHALD 1 MEDLEMSINFORMASJON 2 HANDBALL 3-6 FOTBALL 6-9 VOLLEYBALL 10-13 TRIM DAME / HERRE 14 BOKSING 15-16 FRIIDRETT 17 KLATRING 18-19 BARNEIDRETT 20-21 TENNIS 22 SYMJING

Detaljer

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG

HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG HANDBOK AURLAND IDRETTSLAG INNHALD SIDE INNHALD 1 HOVEDSTYRET,MØTEPLAN/ARBEIDSOPPGÅVER 2-4 HANDBALL 5-8 FOTBALL 9-12 VOLLEYBALL 13-15 TRIM DAME / HERRE 16 BOKSING 17-18 FRIIDRETT 19-20 KLATRING 21-22 BARNEIDRETT

Detaljer

Styremøte tirsdag 15. September 2015

Styremøte tirsdag 15. September 2015 Styremøte tirsdag 15. September 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Kjell Flkestad, Arild Fssøy, Ivar Husum, Eivind Ytti Frfall: Inge Yttri, Leif Bjarne Sæle Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning av

Detaljer

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år.

Virksomhetsplanen beskriver mål og planer som skal evalueres og revideres hvert år. VIRKSOMHETSPLAN FOR SPORTSLIG UTVALG 2. ktber 2008 Innledning Virksmhetsplanen beskriver mål g planer sm skal evalueres g revideres hvert år. Aktiviteten i Egge håndball baserer seg i hvedsak på frivillig

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball

Arbeidsinnstruks for styret SIL-fotball Arbeidsinnstruks fr styret SIL-ftball SIL-ftball har jbbet aktivt med styrets funksjn, rlle g sammensetning gjennm flere år. Det er erfart at styrets viremåte g sammensetning endres med de persnene sm

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Startsamtale i barnehagen

Startsamtale i barnehagen Unntatt innsynsrett, Off.lva 13 Vss kmmune Startsamtale i barnehagen Barnet sitt namn Fødselsdat Freldre sitt namn Freldre sitt namn Barnehage Avdeling Dat Tilstade på samtalen Infrmer m tema fr samtalen:

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 01-2010 Dat...: Tirsdag 23. februar 2010 Tid...: 19.30 23.00 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Ivar Thresen, Edel Vårtun, Kirsti D. Reinertsen, Lars Einar Skarpsn,

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016

Norsk Friidrett Sogn og Fjordane Handlingsprogram 2015-2016 Nrsk Friidrett Sgn g Fjrdane Handlingsprgram 2015-2016 Sgn g Fjrdane Friidrettskrins -ppulær g engasjerande fr alle! Sgn g Fjrdane Friidrettskrins består av 64 medlemslag, dei aktive, tillitsvalde, leiarar

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Velkommen til. årsmøte!

Velkommen til. årsmøte! Velkommen til årsmøte! 21.3.2013 SAKLISTE: 1. KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTESKIPNAD A) Årsmøtet skal leiast av ein oppnemnd ordstyrar B) Protokollen skal førast av den oppnemnde sekretæren C) Ynskjer

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Rekrutteringsplan Gresvik IF

Rekrutteringsplan Gresvik IF Rekrutteringsplan Gresvik IF Innhldsfrtegnelse Plan... 1 Rekrutteringsansvarlig... 2 Rekruttering av barn 4-5 år LEK MED BALL... 2 Rekruttering til basistrening, barneftball g barnehåndball 6 10 år...

Detaljer

Økonomiplan. Stranda Fotball

Økonomiplan. Stranda Fotball Økonomiplan Stranda Fotball Innleiing: Det finst berre to gradar av kontroll og det er null eller full. Ein organisasjon som ikkje har full kontroll og som slit med sine økonomiske plikter vil aldri verte

Detaljer

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER

SATSING MOT FRÅFALL 2011. PROSJEKTET NY GIV/FLEIRE FULLFØRER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 00455-3 Arkivnr. 523 Saksh. Haaland, Marianne Saksgang Yrkespplæringsnemnda Opplærings- g helseutvalet Fylkesutv Møtedat 02.02. 08.02. 23.02. - 24.02.

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012.

Vedlagt følgjer prosjektrapport for forprosjektet «Kunstbygda Balestrand» som var ferdig i juni 2012. Interimsstyret fr kunstbygda Balestrand Balestrand kmmune Balestrand, 21.11.2012 Søknad m øknmisk støtte frå næringsfndet Vedlagt følgjer prsjektrapprt fr frprsjektet «Kunstbygda Balestrand» sm var ferdig

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Serveringsløyve - søknad

Serveringsløyve - søknad Gl kmmune 3550 Gl : 32 02 90 00 Telefaks: 32 02 90 10 E-pst: pstmttak@gl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.gl.kmmune.n Serveringsløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt m Nytt løyve Endra løyve Er verksemda

Detaljer

Søknad om serveringsløyve

Søknad om serveringsløyve Aurland kmmune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Søknad m serveringsløyve Type løyve Det blir søkt m Nytt løyve Endra

Detaljer

OMBERAMMINGSPROSEDYRER

OMBERAMMINGSPROSEDYRER OMBERAMMINGSPROSEDYRER Innhldsfrtegnelse Retningslinjer fr mberamming av håndballkamper fr Gneist... 1 Prsedyre når et Gneistlag vil flytte en kamp... 1 Hjemmekamp... 1 Brtekamp... 1 Prsedyre når mtstander

Detaljer

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Skuleseksjnen Arkivsak 201112362-151 Arkivnr. 522 Saksh. Landr, Adeline Saksgang Møtedat Hrdaland fagskulestyre 04.06.2013 PROSESSEN FOR SENTRALISERING AV FAGSKOLANE

Detaljer

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa

Laglederhåndbok. Ottestad IL fotball, Avdeling for barnefotballen. versjon 0.1 alfa Laglederhåndbk Ottestad IL ftball, Avdeling fr barneftballen versjn 0.1 alfa INNHOLD 2.1. LAGLEDERNE I BARNEFOTBALLEN... 4 2.1.1. Ansvarsmråde fr laglederne... 4 3.1. BANER... 5 3.2. TRENINGSTIDER... 5

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 07-2009 Dat...: Onsdag 7. ktber 2009 Tid...: 19.30 22.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Anita N. Øien, Thr Granrud, Bente Måna, Kirsti D. Reinertsen, Bjørn Mrønning Frfall...:

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler

Strategi- og utviklingsplan Skigruppa i Fjaler Strategi- g utviklingsplan i Fjaler 2015-2017 Det har dei siste åra vre lagt ned str dugnadsinnsats i samband med anlegg g aktivitet i skigruppa. Både med msyn til ppbygging av anlegget, men g i samband

Detaljer

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune

November 2010 Revidert prosjektplan. Engasjementsbrev. Forvaltningsrevisjon av innkjøpsfunksjonen i Hordaland fylkeskommune Nvember 2010 Revidert prsjektplan. Engasjementsbrev. Frvaltningsrevisjn av innkjøpsfunksjnen i Hrdaland fylkeskmmune Innhald 1. Innleiing... 2 2. Føremål g prblemstillingar... 2 3. Revisjnskriterium...

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen

Trenar og lagleiarmøte 2015. Informasjon og avklaringar for sesongen Trenar og lagleiarmøte 2015 Informasjon og avklaringar for sesongen Visjon og mål SFFK sin visjon - Fotballglede- aktivitet og utvikling NFF Breiddeformel - Trivsel og tryggleik = mestring SFFK sitt slagord

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

Styremøte søndag 22. juni 2015

Styremøte søndag 22. juni 2015 Styremøte søndag 22. juni 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy. Frfall: Leif Bjarne Sæle g Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Oppsummering av Lerum

Detaljer

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen

Retningslinjer for dokumentasjon og rapportering i istandsettingstiltak i Prosjekt Bryggen HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- g idrettsavdelinga Retningslinjer fr dkumentasjn g rapprtering i istandsettingstiltak i Prsjekt Bryggen Innhald: A. Kntekst B. Dei ulike fasane i istandsettingstiltaka C.

Detaljer

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET

DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET ekmmune Sunnmøre FOR KOMMUNANE Ålesund, Giske, Haram, Nrddal, Sandøy, Skdje, Sula g Ørskg 1 FORMÅL Frmålet med ekmmune Sunnmøre er å møte felles IKT-utfrdringar

Detaljer

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam

KYRKJELEG FELLESRÅD. Innkalling til møte i Fellesrådet KYRKJEVERJA I KVAM VEL M Ø T T! Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Pstadresse: Nrheimsund kyrkje, Pstbks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefn: 56 55 17 45 Bankgir:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020

Strategidokument Fossum IF 2015-2020. STRATEGI FOR Fossum IF 2015 2020 STRATEGI FOR Fssum IF 2015 2020 1 Hensikt med dkumentet Dette dkumentet er ment å uttrykke Fssum IF s visjn, virksmhetside, verdigrunnlag, hvedmål g satsingsmråder. Dkumentet er, når det er behandlet g

Detaljer

TILSYN MED BARNEHAGAR

TILSYN MED BARNEHAGAR SOGNDAL kmmune - skal ha gde bu- g ppvekstkår - Kmmunal plan fr TILSYN MED BARNEHAGAR Framlegg til frvaltningsutvalet 08.12.11 INNHALD Innleiing Kmmunen si rlle Tilsyn Hensikt med kmmunen sitt tilsyn Gjennmføring

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen

Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen Arbeidsbeskrivelse hallvakter i Flaktveithallen 1. Ved vaktens begynnelse: Ta på unifrm (t-skjrte / genser) Hente nøkkel i nøkkelsafe. Kntrller alle utstyrslagre g m nødvendig rydd pp. Kntrller alle garderber

Detaljer

Overgangsplan barnehage skule

Overgangsplan barnehage skule Overgangsplan barnehage skule Planen er administrativt vedteken g gjeld frå 1. januar 2013 Innhald Bakgrunn... 3 Samarbeidsmdell... 4 Årshjul fr samarbeid... 5 Vedlegg... 7 Vedlegg 1: Brsjyre: Krleis stimulera

Detaljer

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1

HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 HANDLINGS- PLAN 2015 2018 1 INNLEIING I handlingsplanen for tidsrommet 2015-2018 har ein teke utgangspunkt i den føregåande plan og utvikla den vidare. Innanfor dei tre områda aktivitet, økonomi og administrasjon/organisasjon

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet!

SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar med avansement til sluttspelet! Sparebanken Sogn og Fjordane KM-sluttspel for dei aldersbestemte klassane blir arrangert i Trivselshallen på Sandane, 7.- 8. mars, i regi av Sandane TIL. SFFK takkar igjen for påmeldinga, og gratulerar

Detaljer

Målsetjing med planen.

Målsetjing med planen. Skuleringsplan for Stranda Fotball 2012 Målsetjing med planen. Skuleringsplanen skal poengtere/vise at det er viktig for klubben at alle trenarar får ein felles forståelse for å jobbe i same retning og

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL

Oppmannsperm IL JOTUN FOTBALL IL JOTUN FOTBALL Versjon 1-2014 Innhald 1. STYRET I IL JOTUN FOTBALL... 2 2. ARBEIDSOPPGÅVER OG ORGANISERING FOR LAG... 3 2.1 Oppmann... 3 2.2 Lagleiar... 3 2.3 Hovudtrenar... 4 3. FORSIKRINGAR... 5 4.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014

Sogndal kommune. STRATEGI for arbeid med Minoritetsspråklege barn i barnehagen 2011-2014 Implementering Fr at planen skal føre til endra praksis, må det skje ei gradvis innføring av tiltaka i dei ulike tenestemråda. Strategien g sjekklistene sm er utarbeida, må inn i planane i barnehagane,

Detaljer

IDRETTSLAGET HAVDUR Postboks TJELTA

IDRETTSLAGET HAVDUR Postboks TJELTA Litt info angåande klede og utstyrs avtaler i IL Havdur. På bakgrunn av utløp av utstyrsavtale og nedlegging av butikk i Sola sentrum med vår utstyrsleverandør, har IL Havdur inngått nye samarbeidsavtaler

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB ORGANISASJONSPLAN FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke på årsmøte 05.03.2013 Dkument nr.: 01-002 side 2 av 22 REVISJONAR OG TILLEGG Revisjn Dat Beskriving A0 05.03.2013 Ny Tekst merka gult er endra sidan årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 04/14 Styremøte 04/14 ble avhldt mandag 19. mai på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.00 g ble avsluttet kl. 19.05. Navn Tilstede Fr- Fall Merknad Helge Jhnsen, kretsleder

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Styremøte mandag 17. august 2015

Styremøte mandag 17. august 2015 Skriv inn tekst Styremøte mandag 17. august 2015 Til stades: Olav Skarsbø, Arne Nes, Inge Yttri, Kjell Flkestad, Arild Fssøy,Leif Bjarne Sæle Frfall: Eivind Yttri (vara) Stad: Eivaldgjerde Sak 1 Gdkjenning

Detaljer

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag

Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Arbeidsplan 2014 Valldal Idrettslag Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda

Nytt frå styret og innkalling til årsmøte KFUM Volda KFUM Volda-Hjem http://iloapp.uppheim.net/blog/kfum?home&post=120 Page 1 of 3 18.05.2009 KFUM Volda Siste nytt Hovudside KFUM Volda» Vis alle innlegg» Aktivitetskalender» Nytt frå styret og innkalling

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KULTURARBEID I GOL KOMMUNE. 1. TILSKOTSFORMER. Det kan søkjast om: Tilskot til lokale organisasjonar. Søknadsfrist: innan 30. april Tilskot til regionale organisasjonar. Søknadsfrist:

Detaljer

Breimsbygda idrettslag

Breimsbygda idrettslag Breimsbygda idrettslag ORGANISASJONSPLAN 2O13 2017 1 Overordna mål Breimsbygda idrettslag skal gje eit breitt og allsidig idrettstilbod til barn, ungdom og vaksne i bygda. Laget skal legge vekt på å utvikle

Detaljer

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT.

KAMPMANUAL SESONGEN 2015. VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. KAMPMANUAL SESONGEN 2015 VIKTIGASTE ENDRINGAR FOR SESONGEN 2015 i HØVE NFF SITT BREIDDEREGLEMENT. - NFF sitt breiddereglement gjeld frå og med 4. divisjon menn og 3. divisjon kvinner, og lågare. - 5 spelarar

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o

SPORTSPLAN. Definisjoner og viktige presiseringer Barneidrett: o Idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år o o Mål Sprtlige mål SPORTSPLAN 3. div., 5. div., jr, ld bys, 11er damelag 50% aktivandel Aktivitetstilbud ift. spilleres ambisjner Mål m å utvikle 3. div. spillere eller bedre Gutte- g jentelag i alle alderstrinn

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Sportsplan for OIF Håndball

Sportsplan for OIF Håndball Sprtsplan fr OIF Håndball MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLEN I OIF HÅNDBALL GJELDER FOR PERIODEN 01.05.2014 30.04.2016 Hvedmål; Bredde g kvalitet Hvedmål fr Orkanger Idrettsfrening Håndballavdelingen

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte 05-2007 Dat...: Trsdag 3. mai 2007 Tid...: 19.30 23.30 Sted...: Lundby på Man Deltakere..: Ola Dalen, Turi Ligård (km 21.10), Erik Thrshaug, Ivar Thresen, Bjørn Mrønning, Guri Ligård

Detaljer

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement

Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Retningslinjer for Kongleriket Miniputt-arrangement Merkevare Rekruttering Møteplass Kongleriket Miniputt Aktivitet Verdiar og haldningar Arrangement Økonomi Arrangement Kongleriket Miniputt Arrangement

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer