OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010"

Transkript

1 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor

2 Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant de høgskolene som har mest vitenskapelig publisering

3 Fakta om HSF Studenter: 3300 Tilsatte: 300 Budsjett: 251 mill Eksterne innt.: 25 mill. Master: 3 Bachelor: 15 Årsstudium: 9 Videreutd. 30

4 OU-rapporten: 1. Innleiing 2. Skildring av dagens HSF-organisasjon 3. Tilsette og studentar sitt syn på dagens organisering 4. Utfordringar 5. Presentasjon av modellar 6. Prosessen vidare

5 Organisering av ASF Koordinator/fagleiar/II-stillingar HSF oppdrag 10 % Internasjonal koordinator 20 % Koordinator for praksismidlar 20 % Leiar for profesjonsforsking 50% Professor II 20% Førsteamanuensis II 10% Leiing Dekan 100 % Prodekan 20 % Rådgjevande organ Avdelingsråd FoU utval Administrasjon Seniorkonsulent studie og web 100 % Seniorkonsulent drift 100% PØA 20 % Studieleiar Sosionom Studieleiar Barnevern 40 % 40 % 40 % Deltid Studieleiar Vernepleie heiltid Studium Studieleiar Historie Studieleiar Sosiologi 20 % 20 % 20 % Studieleiar Vidareutdanning Rådgjevande organ Studienemnder

6 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgjevar Konsulent Fag / studium: Eigedomsmekling Studieleiar: 20 % Fag / studium: Øko/Adm Studieleiar: 30 % Fag / studium: Reiselivsledelse Studieleiar: 20% Fag / studium: Informasjonsbehandling Fag / studium: Engelsk (framandspråk) Studieleiar: 20% Fag / studium: Organisasjon og leiing Studieleiar: 30 % Bachelor i eigedomsmekling Bachelor øk/adm Årsstudium bed.øk Int. koordinator: 20% Fagkoordinatorar: 30% Bachelor i turisme og reiseliv Årsstudium i turisme og reiseliv Bachelor i informasjonsbehandling (3. klasse) Engelsk årsstudium Vidareutdanningar for lærarar i engelsk Masterstudium i organisasjon og leiing Helse- og sosialadm eittårig vidareutdanning Utdanningsadm eittårig vidareutdanning

7 Organisering av AHF Dekan Avdelingsråd FoU- utval Internasjonalt råd 2 Rådgjevarar + 4,2 adm. stillingar 1. år Studieleiar: 50 % 2. år Studieleiar:50 % 3.år Studieleiar: 50% Vidareutdanning Studieleiar: 50 % Andre 1. år Bachelor 18 hoder, herav 5 førsteamanuensisar (små stillingsprosentar, 1 førstelektor 12 høgskulelektorar 2 år Bachelor 16 hoder, herav 3 førsteamanuensisar (små stillingsprosentar, 1førstelektor og 12 høgskulelektorar 3 år Bachelor 13 hoder, herav 4 førsteamanuensisar, 1 førstelektor, 7 høgskulelektorar og 1 høgskulelærar Vidareutdanningar: 1 høgskulelærar som berre er på vidareutd. Dei andre er også på bachelor Andre: 6 hoder, 1 professor, 3 førsteamanuensisar, 1 førstelektor og 1 høgskulelektor

8 Organisering av AIN Avdelingsråd Dekan Leiargruppa: Prodekan / Studieleiar Internasjonal koordinator (25%) FoU-leiar Geofare (12,5%) FoU-leiar Landskap (12,5%) FoU-leiar Fornybar energi (100%) HSFO (10%) Seksjon for Fornybar energi (Frå ) Studieleiar: 0 % Seksjon for Geologi og geofare Studieleiar: 20% Seksjon for Landskapsplanlegging Studieleiar: 20% Seksjon for Ingeniørfag Studieleiar: 50% Seksjon for Naturfag i lærarutdanninga Seksj.leiar: 50at Bachelorprogram 1 professor 1 stipendiat HSF 2 stipendiatar VF Bachelorprogram Årsstudium 2 internasj. studium 1 professor 1 professor II 4 førsteamanuensar 2 høgskulelektorar Masterprogram frå Bachelorprogram Årsstudium 2 professorar 3 førsteamanuensar 1 amanuensis 1 stipendiat Bachelorprogram 1 førstestilling 2 siv.ing 4 høgskulelektorar Emne i lærar- og førskuleutdanningane 2 førsteamanuensar 1 høgskulelektor

9 Organisering av ALI Dekan Avd råd Leiargruppe: Studieleiar for lærarutdanninga og VU retta mot skulen 100% FOU-utval Studieleiar for førskulelærarutda og VU retta mot barnehagen 100% Studieleiar for praktisk Pedagogisk utdanning (PPU )50% Int Koordinator (35%) Studieleiar for Idrett 100% Studieleiar Masterutdanning i spes.pedfor lærarutdanninga 30% Rådgjevar Personalsaker og økonomi Rådgjevar Studiesaker Avdelingsadministrasjon 1,8 rådgjevarar, 5 1.konsulentar Programgruppe lærarutdanning (A) Seksjon for estetiske fag Stud.lei + rep for fagtilsette A 5,5 fag tilsette, inkl 1,0 i 1.still. 4-årig Allmennlærarutdanning (Fulltids- og /deltidsutdanning) undervisning: A,F, VU og Bachelor barnevern, (ASF) 4.årig Lærarutdanning 1-7 (Fulltids- og /deltidsutdanning)( deltek på eksternfinansierte prosjekt 4-årig Lærarutdanning 5-10 (Fulltids- og /deltidsutdanning)( Vidareutdanning retta mot tilsette i grunnskule og vidaregåande skule Seksjon for Kristendom 1,7 fagtilsette, inkl 1,7 i 1.still Programgruppe førskulelærarutdanning (F) undervisning: A, F og VU. Stud.lei +rep for fagtilsette F deltek på eksternfinansierte prosjekt 3-årig Bachelor i førskulelærarutdanning (fulltids- og deltidsutdanning) Vidareutdanning retta mot tilsette i barnehagen Programgruppe Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) Stud.lei + rep sor fagtilsette PPU Praktisk pedagogisk utdanning, (heiltid/deltid) Programgruppe idrett Stud.lei +rep for fagtilsette idrett 3.årig Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse 3.årig Bachelor i friluftsliv 3.årig Bachelor i idrett, kroppsøving Programgruppe masterutdanning i spesialpedagogikk ( M-Spes.ped) Stud.lei + rep for fagtilsette Masterutdanning i spes.ped på Sandane (deltid) Seksjon for idrett 17,8 fagtilsette, inkl 5 i 1.still undervisning: A, F, PPU, idrett og Bachelor barnevern (ASF) deltek på eksternfinansierte prosjekt Seksjon for matematikk 6,75 fagtilsette inkl 5 i 1.still undervisning: A, F, VU og PPU deltek på eksternfinansierte prosjekt Seksjon for norsk 7,0 fagtilsette inkl 3 i 1.still undervisning: A, F, VU og PPU deltek på eksternfinansierte prosjekt Seksjon for pedagogikk 23 fagtilsette inkl 4 dos/prof og 5 i 1.still, undervisning: A, F, VU, PPU, M-spes.ped, og Bachelor og Master i utdanningsleiing (AØR) deltek på eksternfinansierte prosjekt

10 Sentrale forskningsfelt: Organisasjon og leiing Læringsforsking Profesjonsforsking Idrettsforsking Kulturlandskap Klinisk helseforsking Reiseliv Fornybar energi Geofare

11 Mastergradsutvikling Organisasjon og leiing Landskapsplanlegging Spesialpedagogikk Organisasjon og leiing (ny valretning og årleg opptak). Undervisning/utdanningsvitskap Master i idrett Helse- og sosialfag og idrett. Økonomi og administrasjon med fordjuping i finans.

12 Hva bør vi rette på? Tilsette hevdar at HSF har ueinsarta avdelingar og uklare leiarroller. Avdelingsstrukturen der avdelingane er budsjetteiningar og med ulik faktor for utrekning av undervisningstimar og fou-tid, fremjar ikkje samarbeid på tvers av avdelingane. Dette har og bidrege til ulike arbeidsvilkår for tilsette i HSF. Avdelingsråda si rolle vert opplevd som uklar.

13 Problemområder, forts. Forskingsarbeidet står for lite sentralt og støttefunksjon rundt fou må bli betre. Nokre innspel går i retninga at det er mangel på konsentrert tid til forsking og økonomisk styringssystem for store fouprosjekt. Det vert stilt spørsmål om kvifor det er ulikt system for fordeling av fou-tid på dei ulike avdelingane. Det bør leggjast betre til rette for å skape balanse mellom det å ivareta undervisning og det å oppfylle krav om forsking.

14 Sentrale mål med ny organisasjon Felles mål og sterkere identitet til HSF Bedre balanse mellom utdanning og FoU Tydelig leiing der tilsette blir sett, oppmuntra og motivert Organisasjon som legger til rette for medinnflytelse Resultatfokus LEDERE SOM ER INTERESSERT I MEDARBEIDERE OG I RESULATENE VÅRE

15 Utfordringer for HSF Studentrekruttering Sikre god studiekvalitet Balanse i kjerneaktiviteten i HSF: Utdanning og forskning Avdelingsstrukturen Leiingsstrukturen Fou organisering Ekstern samhandling

16 Inndeling i institutt grunnceller Tilhøyrsle og godt arbeidsmiljø Nærleik mellom leiarar og tilsette Nærleik mellom studentar og tilsette Klare ansvarsforhold mellom studentar og tilsette Tilrettelegging for medverknad slik at fagtilsette blir høyrde i vesentlege spørsmål i organisasjonen Klare ansvarsforhold når det gjeld tilrettelegging for kompetanseutvikling og fagleg utvikling.

17 10 institutt Institutt for lærarutdanning 1-7 Institutt for lærarutdanning 5-13 Institutt for førskulelærarutdanning Institutt for idrett Institutt for ingeniør og naturfag Institutt for økonomi Institutt for samfunnsfag Institutt for sosialarbeidarutdanning Institutt for sjukepleieutdanning Institutt for helsefag

18 HSF-styret Rektor Rektorat / leiing Institutt Viserektor utdanning Studieutval Institutt for lærarutdanning 1-7 Institutt for lærarutdanning 5-13 Institutt for førskulelærarutdanning Institutt for idrett Institutt for ingeniør og naturfag Fellestenester Viserektor fou Fou-utval Organisasjon og leiing Læringsforsking Profesjonsforsking Idrettsforsking Kulturlandskap Helseforsking Fornybar energi Forskingsgrupper Institutt for økonomi Berekraftig reisliv Institutt for samfunnsfag Geofare Institutt for sosialarbeidarutdanning Institutt for sjukepleieutdanning Master og Ph.D utvikling Institutt for helsefag

19 Fallgruber i en to-nivåmodell For svak strategisk ledelse for sterk vekt på operativ ledelse Små enheter i eksterne relasjoner Institutt og avdeling For svake integrasjonskrefter?

20 HSF-styret Rektor Rektorat / leiing Avdeling Institutt Viserektor utdanning Studieutval Avdeling for lærarutdanning og idrett Institutt for lærarutdanning 1-7 Institutt for lærarutdanning 5-13 Institutt for førskulelærarutdanning Institutt for idrett Avdeling for naturfag, samfunn og økonomi Institutt for ingeniør og naturfag Institutt for økonomi Institutt for samfunnsfag Institutt for sosialarbeidarutdanninga ne Fellestenester Avdeling for helse (og sosial) fag Institutt for sjukepleiarutdannin g Institutt for helsefag Institutt for sosialarbeidarutdanninga ne Viserektor fou Fou-utval Organisasjon og leiing Læringsforsking Profesjonsforsking Idrettsforsking Kulturlandskap Helseforsking Berekraftig reisliv Fornybar energi Geofare Master og Ph.D utvikling Forskingsgrupper

21 Avdelingsstruktur og grunnceller Sentral ledelse med 7 medlemmer Rektor 2 viserektorer (utdanning og forskning) 1 leder personal, økonomi, drift 3 dekaner 10 institutteldere.

22 Samspel: utdanning forsking idrett - næring

23 Prosessen videre Seminar for administrasjonen i september Styreseminar september Høringsfrist 1. oktober Styrebehandling 4. november Utlysing av stillinger desember Tilsettinger innen utgangen av mars 2011 Implementering

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun

Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00. Bjørnefjorden Gjestetun Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2015 Møtetid: Torsdag 11. juni kl. 09.00 Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Bjørnefjorden Gjestetun Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M.

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi

Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Arbeidsrapport nr. 139 Frode Sætre Etter- og vidareutdanning i kroppsøving Behov, organisering, innhald og økonomi Ei kartlegging av personell utdanna ved Lærarutdanninga i Volda i perioden 1970 2000 Forfattar

Detaljer

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons-

9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- 9.12.2011. HHs svar på oppdrag om å vurdere ett felles fakultet for folkehelseorganisasjons- og ledelsesfag Sak 29/11 til UPS - DRØFTINGSSAK: HELHETLIG FORSLAG TIL FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning

Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 10 Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Svein Michelsen, Håkon Høst og Jens Petter Gitlesen Evaluering av Kvalitetsreformen Delrapport 10 Kvalitetsreformen

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Tverrfagleg samarbeid i skulen

Tverrfagleg samarbeid i skulen 1 Tverrfagleg samarbeid i skulen god og trygg skulekvardag for alle elevar 3 Denne brosjyra er blitt til i samarbeid mellom Utdanningsforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Målet er å klargjere nokre

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer