VEDTAK OM STUDIEPROGAM REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET."

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret VEDTAK OM STUDIEPROGAM REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek studieprogram og opptakskapasitet slik det går fram av tabell 1 i denne saka. 2. Styret vedtek etablering av bachelorstudium i fornybar energi frå studieåret Styret vedtek etablering av årsstudium i juss frå studieåret Under føresetnad av at dei faglege og formelle føresetnadane er til stades, får rektor fullmakt til å inngå avtale med Universitetet i Bergen om oppstart av mastergradsstudium i læring og undervisning i Rektor får fullmakt til å oppnemna studieplankomite for mastergrad i helse- og sosialfag. 6. Rektor får fullmakt til å fastsetje HSF sine vidareutdanningstilbod og opptakskapasitet på desse innafor vedteken budsjettramme. 7. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal i alle høve vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå minst 10 nye studentar ved semesterstart. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret. Saksvedlegg: 1. Notat frå ALI om master i læring og undervisning, Brev frå rektor ved Norges idrettshøgskole om samarbeid om master i idrett, Saksframstilling I denne saka skal styret gjera vedtak om kva studium høgskulen skal tilby studieåret Som ein del av saka legg rektor opp til at styret også gjer vedtak om regulering av opptakskapasiteten for det same studieåret, og vedtak om etablering av framlegg til nye studium som skal startast opp i Lov om universiteter og høgskoler 3.7 (5) pålegg styret å gjera vedtak om opptakskapasitet for kvart studieår. Utan slikt vedtak er høgskulen sine studium opne for alle som oppfyller minstekrava for opptak. I løpet av opptaksprosessen har høgskulen likevel høve til å justera opptakskapasiteten dersom det skulle bli aktuelt. Føreliggjande sak byggjer på saka om hovudval i budsjett 2010, og premissane for framlegg om studieprogrammet i form av ressursar og årsverkramme ligg i denne saka. Grunnlaget for saksframstillinga ligg elles i styret sine to drøftingssaker om studieprogrammet 2010 i mai (sak 09/19) og oktober (sak 09/42). Det ligg også føringar for denne saka i styresakene om utforming av ny

2 lærarutdanning (sak 09/18 og 09/28), i saka om disponering av nye studieplassar i revidert nasjonalbudsjett i vår (sak 09/26) og i arbeidet med ny strategiplan. Då styret sist drøfta studieprogrammet for 2010 i oktober, var det i stor grad tilslutning til rektor sine vurderingar. Dette galdt også strategi og prioritering for etablering av mastergrader. Denne saka byggjer på desse drøftingane, men ein del av dei meir langsiktige spørsmåla som styret då tok opp må ein koma attende til etter kvart. I denne saka er fokus på dei studietilboda som kan vera aktuelle å setja i verk frå Vurdering Målt i rekruttering av nye studentar, har HSF lukkast svært godt med det studieprogrammet som vart presentert framfor inneverande studieår. Etter mange år med negativ utvikling, vart 2009 eit svært positivt år. Særleg galdt dette rekrutteringa til grunnutdanningane (bachelorutdanningar og årsstudium med generell studiekompetanse som opptakskrav), der talet på søkjarar auka med 50% og tal nye studentar auka med 40%. Rekrutteringa til studium med lokale opptak (i hovudsak vidareutdanningar, praktiskpedagogisk utdanning og masterstudium) var ikkje like sterk, men likevel på eit akseptabelt nivå. Noko av årsaka til den positive utviklinga ligg i nasjonale trendar, men talmaterialet vitnar også om ei utvikling der HSF styrkar posisjonen utover det som kan forklarast med nasjonale forhold. Høgskulen har ei stor utfordring med å føra den positive utviklinga vidare. HSF sitt studieprogram i 2009 har klår hovudvekt av profesjonsutdanningar på bachelornivå retta mot dei store velferdssektorane, og med tilhøyrande tilbod om vidareutdanningar. Høgskulen har vore aktiv med å tilby denne typen utdanningar så fleksibelt og tilpassa lokale behov som mogeleg. Desentraliserte og samlingsbaserte tilbod med nettbasert støtte har vore stikkord. I tillegg har høgskulen tilbod om ein del meir fagbaserte utdanningar som har ei innretning som i stor grad profilerer særskilde lokale føresetnader (idrett, friluftsliv, reiseliv og naturfag). I tillegg til dette prøver høgskulen i nokon grad å vera tilpassingsdyktig i forhold til skiftande behov og trendar i samfunnet (til dømes eigedomsmekling). Rektor meiner denne blandinga av utdanningstilbod i det vesentlege er rett veg å gå for høgskulen. Det er behov for kontinuerleg vidareutvikling av tilboda slik at vi i størst mogeleg grad greier å vera attraktive og å leggja til rette for utdanningssøkjande både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Til liks med alle andre statlege høgskular, er det aller meste av HSF sine utdanningstilbod og studentar på bachelornivå. I forhold til utteljing i finansieringssystemet gjeld dette alle HSF sine utdanningar bortsett frå dei to masterstudia, praktisk-pedagogisk utdanning og vidareutdanninga i anestesi, operasjon- og intensivsjukepleie. Trass i dette, er det vanleg ved HSF å dela utdanningane i tre grupper; grunnutdanningar (bachelor- og årsstudium som har generell studiekompetanse som opptakskrav), vidareutdanningar (halvårs- og årsstudium som føreset avslutta bachelorgrad) og masterstudium. Med denne inndelinga fordeler HSF sine 2768 studentar (finansiert over ordinært budsjett) per 1. oktober 2009 seg slik: Grunnutdanningar 2076 (75%) Vidareutdanningar (inkl PPU) 611 (22%) Masterutdanningar 81 (3%) For masterutdanningar er det i tillegg 60 studentar i spesialpedagogikk, men desse er registrert som studentar ved Universitetet i Oslo. Dersom ein jamfører denne fordelinga med resten av uh-sektoren, har HSF relativt få mastergradsstudentar. For dei statlege høgskulane samla er 8% av studentane registrert som mastergradsstudentar. Ved universiteta er 45% av studentane på mastergradsstudium.

3 Når det gjeld kategorien vidareutdanningar, er det vanskelegare å henta fram sikre tal. Men inntrykket er at HSF har ein større andel studentar i denne kategorien enn gjennomsnittet for høgskulane. Rektor meiner balansen mellom grunnutdanningar, vidareutdanningar og masterstudium er viktig. Med tilvising til rektor si saksutgreiing til førre styremøte og styret sine drøftingar då, meiner rektor at HSF dei næraste åra bør sikta mot ein viss auke i tilbodet av mastergradsstudium. Vidare meiner rektor at høgskulen har ei utfordring når det gjeld det relativt store innslaget av det som blir definert som vidareutdanningar, men som altså fagleg sett ikkje er akkreditert på mastergradsnivå. Det bør vera ei målsetjing at nokre av desse utdanningane eller ressursane som er knytt til dei vert løfta opp til masternivå og dermed kan bidra til at høgskulen får fleire mastergradtilbod og studentar. I revidert nasjonalbudsjett i mai fekk høgskulen tilført ressursar til etablering av 105 nye heiltids studieplassar, alle knytt til bachelorutdanningar, vidareutdanningar og ppu I framlegget til statsbudsjett for 2010 er 70 av desse vidareført. Den auken i basisløyving som følgjer med dette, medfører at den faglege årsverkramma for 2010 kan aukast med kring 12 årsverk jamført med 2009 til totalt 143,5 faglege årsverk (sjå styresaka om hovudval i budsjett 2010). Noko av desse ressursane går med til å dekka opp eit høgre studenttal ved eksisterande utdanningar, men det gir også rom for etablering av nye studietilbod. Dette er ein situasjon høgskulen ikkje har vore i sidan tidleg på 1990-talet. Rektor meiner noko av desse ressursane må nyttast til etablering av mastergradstilbod, men fagmiljøa treng noko meir tid før ein er klar til å starta opp slike tilbod. Det studieprogrammet det blir lagt opp til for 2010 må dermed vera slik at høgskulen har fridom til å vedta etablering av mastergradstilbod med oppstart i 2011 og seinare. I denne samanhengen må det også takast med at dei nye studieplassane som høgskulen fekk tilført i 2009 normalt også vil gi tilførsel av friske ressursar i budsjettet for 2011, truleg tilsvarande 70 studieplassar også då. For studieåret 2010/11 vil det foreslåtte studieprogrammet krevja ressursar svarande til faglege årsverk. I det følgjande går rektor gjennom studieprogrammet med fokus på framlegg til endringar i forhold til inneverande år. Gjennomgangen vert organisert etter inndelinga i grunnutdanningar, vidareutdanningar og masterutdanningar. Utgangspunktet for vurderingane er at høgskulen med dei nye ressursane som er tilført har noko handlingsrom for å starta opp nye tilbod, men at det ikkje må gjerast disposisjonar som hindrar ei viss styrking av mastergradstilbodet i åra som kjem. Grunnutdanningar Tyngda av høgskulen sine tilbod og studentar ligg her. Kring 80% av studentane på dette nivået er heiltidsstudentar som har dagleg tilhald på dei faste studiestadane. Det er desse studentane som først og fremst er grunnlaget for levande campus i Sogndal og Førde. Den viktigaste endringa av studietilbodet på dette nivået gjeld lærarutdanninga. Styret har vorte fortløpande orientert om omlegginga til grunnskulelærarutdanning og dei val som har vorte gjort i den samanhengen. Denne prosessen er no avslutta frå høgskulen si side med brev til Kunnskapsdepartementet, som styret vert orientert om på dette møtet. Under føresetnad av at departementet godkjenner høgskulen sine planar, foreslår rektor at det blir gjort opptak til tre kull i grunnskulelærarutdanninga i 2010: Heiltidsog deltidstilbod for 1-7 og heiltidstilbod for 5-10 med ein samla opptakskapasitet på 93 studentar. Til samanlikning var opptakskapasiteten på allmennlærarutdanninga i år 70 studentar, og det er registrert 62 nye studentar per 1. oktober. Rektor føreset at den auka opptakskapasiteten på sjukepleieutdanninga frå 2009 vert vidareført med 76 studentar på heiltidsutdanninga med oppstart i august Opptakskapasiteten til januaropptaket er uendra, men noko av kapasiteten er flytta frå det samordna opptaket til lokalt opptak. Det å leggja studieplassar med oppstart i januar ut i det samordna opptaket, som har søknadsfrist 15. april, er først og fremst eit forsøk på å styrka rekrutteringa. Det meste av studieplassane til januaropptaket og dermed rekrutteringa til dette skjer på hausten gjennom eit lokalt opptak. I 2009 vart 20 av studieplassane lagt i det samordna opptaket. Reduksjonen til 10 plassar er ei tilpassing til kva som er realistisk å oppnå.

4 I samsvar med styret sitt vedtak i sak 09/26 er det sett av ressursar og studieplassar til oppstart av ei deltidsutdanning i vernepleie i januar Når det gjeld planar for nye grunnutdanningar, har avdelingane lansert to framlegg framfor komande studieår. Avdeling for ingeniør- og naturfag har lagt fram planar for nytt bachelorstudium i fornybar energi og Avdeling for samfunnsfag gjer framlegg om etablering av årsstudium i juss. Nytt bachelorstudium i fornybar energi Når det gjeld bachelorstudium i fornybar energi, vedtok styret i mai 2009 at det skulle oppnemnast studieplankomite. Komiteen leverte innstillinga si 19. oktober med framlegg til studieplan som er i samsvar med mandatet. Det vert lagt opp til eit tverrfagleg studium med samfunnsvitskapleg tilnærming, basert på grunnleggjande forståing av samspelet mellom teknologi, økonomi og arealplanlegging. Planen føreset at arbeidsmarknaden for personar med utdanning innan fornybar energi vil auka vesentleg i åra som kjem og at kandidatar med brei kunnskap av den typen det her blir lagt opp til vil utgjera eit viktig supplement til meir spesialiserte utdanningar. Komiteen har lagt stor vekt på at kandidatane frå bachelorstudiet skal kunna halda fram på masterstudium i fornybar energi. Det er alt klart at kandidatar med den framlagde studieplanen kan få opptak til masterstudium ved NTNU, NHH og UMB. Kvar dei kan få opptak er avhengig av kva spesialiseringsretning dei vel ved HSF (økonomifag eller planleggings- /geofag) Den framlagde studieplanen baserer seg på at studiet skal henta undervisning tilsvarande 130 studiepoeng frå eksisterande emne innan økonomi, administrasjon og naturfag. Studiet kan dermed realiserast med friske ressursar tilsvarande 50 studiepoeng inkludert bacheloroppgåve. I komiteinnstillinga vert det argumentert for at det er no tidsvindauga er opent for etablering av ei slik utdanning ved HSF. I 2009 er det berre UMB som tilbyr ei liknande utdanning, og dei har rekruttert godt dei to åra den har eksistert. Komiteen meiner det er grunn til å tru at fleire universitet og høgskular arbeider med planar på dette feltet og at tidspunktet er strategisk gunstig for oppstart i Rektor meiner framlegget er interessante. Ei bachelorutdanning i fornybar energi vil styrka ein spesiell fagprofil høgskulen har basert på særskilde lokale føresetnader. Studiet vil inngå i ei klynge av utdanningar som gir høgskulen særpreg og som framstår som interessant både nasjonalt og internasjonalt. I denne klynga er frå før masterstudiet i landskapsplanlegging, bachelorstudia i landskapsplanlegging med arkitektur, geologi og geofare, friluftsliv og reiselivsleiing og det internasjonale studiet From Mountain to Fjord. Fleire av desse utdanningane har vist vilje og evne til å orientera seg internasjonalt med engelskspråklege tilbod og etter kvart eit brukbart innslag av utanlandske studentar. Det nye engelskspråklege masterstudiet i landskapsplanlegging vil styrka denne profilen, og det vil vera mogeleg å føra dette vidare. På den positive sida legg også rektor vekt på at høgskulen har tilgang til eit svært kompetent fagmiljø innan fornybar energi med omfattande nettverk til tunge utdannings- og forskingsmiljø. Det er også positivt at studiet i stor grad kan realiserast med bruk av eksisterande undervisningsemne. 50 friske studiepoeng for å realisera ei ny bachelorutdanning er lite. Rektor er noko usikker når det gjeld studentrekruttering, men er samd med komiteinnstillinga i at tidspunktet for oppstart er strategisk rett. Rektor sin konklusjon er at studiet bør startast opp i Framlegget om nytt årsstudium i juss har vorte lansert i løpet av hausten og styret vart kort orientert om dette i drøftingssaka om studieprogrammet i oktober. Eit slikt tilbod har vore drøfta i høgskulen si leiargruppe ved fleire høve siste åra, mellom anna fordi andre høgskular har oppnådd god rekruttering til slike tilbod og fordi HSF har innslag av juridiske fag i undervisninga både i dei økonomisk-administrative studia og i helse- og sosialfaga. Avdeling for samfunnsfag har gjort ei utgreiing av eit slikt tilbod og konkluderer med at dette vil vera mogeleg å realisera i Det vert vist til god rekruttering ved andre høgskular som tilbyr slikt studium, mellom andre Lillehammer, Molde og Buskerud, og det blir vist til at det vil vera mogeleg å etablera eit årsstudium som gir kandidatane høve til å få innpassa dette i vidare

5 juss-studium ved Universitetet i Bergen. Det vil vera mogeleg å nytta eksisterande fagkompetanse mellom anna innan velferdsrett og kompetanse innafor dei økonomisk-administrative faga. Det er likevel vanskeleg å sjå at eksisterande emne kan nyttast direkte inn i årsstudiet. Det realistiske er såleis at eit årsstudium i juss føreset friske ressursar tilsvarande 60 studiepoeng. Rektor si vurdering er at eit årsstudium i juss ikkje utan vidare er ei naturleg eller nødvendig satsing for høgskulen. Per i dag ligg det ikkje an til at juss vil vera noko meir enn eit støttefag ved HSF. Når framlegget om eit årsstudium likevel blir vurdert, er dette fordi høgskulen etter kvart har knytta til seg fagfolk med relevant kompetanse på området og fordi andre høgskular har rekruttert godt med tilsvarande tilbod. Rektor ser at eit årsstudium kan vera eit interessant fag å ta både for studentar som vurderer å ta ei full juridisk utdanning og dei som ynskjer å kombinera juss med andre fag i ein høgre utdanningsgrad. Eit noko sterkare fagtilbod innafor juss kan også vera interessant med tanke på framtidige tilbod om vidareutdanningar ved HSF. Rektor meiner det er viktig at eit eventuelt tilbod om årsstudium i juss ikkje bind opp så mykje ressursar at det hindrar realisering av viktige tilbod om masterutdanning. Årsstudiet krev friske ressursar tilsvarande 60 studiepoeng, men i følgje Avdeling for samfunnsfag kan eit tilbod i studieåret 2010/11 gjennomførast utan tilsetjing i faste stillingar. Det vil dermed vera mogeleg å avvikla tilbodet dersom det skulle visa seg at ressursane heller bør nyttast til andre formål. På dette grunnlaget tilrår rektor oppstart av årsstudium i juss i Ut over dette gjer ikkje rektor vesentlege endringar i framlegget til studieprogram for grunnutdanningane. Årsstudiet i informasjonsbehandling vart ikkje starta opp i år grunna svak rekruttering og rektor gjer ikkje framlegg om opptak i Det blir foreslått nokre mindre justeringar i opptakskapasiteten ved økonomi og administrasjon, eigedomsmekling, engelsk og elektroingeniør. Dette er dels tilpassingar til rekrutteringssituasjonen og dels justeringar av ressurstilførsel. Når den samla opptakskapasiteten til grunnutdanningar i 2010 er redusert til 711 studieplassar frå 740 i 2009, er forklaringa at høgskulen i 2010 ikkje har opptak til deltidsutdanningar i sjukepleie og førskulelærar. Når ein korrigerer for desse to utdanningane, er opptakskapasiteten auka med 73 studieplassar frå Vidareutdanningar og praktisk-pedagogisk utdanning (ppu) Opptakskapasiteten ved ppu er auka som følgje av at det i 2010 også er opptak til deltidsutdanning. I tillegg er kapasiteten auka som følgje av nye studieplassar i revidert nasjonalbudsjett. Som tidlegare vert det lagt opp til at avdelingane blir tildelt ei ressursramme til vidareutdanningar uttrykt i eit tal heiltids studieplassar (heiltidsekvivalentar). I nokre tilfelle vert desse ressursane nytta til å finansiera andre studium enn vidareutdanningar, til dømes internasjonale tilbod som From Mountain to Fjord og Global Knowledge. Vidareutdanningsressursane vert i stor grad nytta til å tilby deltidsutdanningar, og det er opp til avdelingane å foreslå kva studium som skal tilbydast. Endeleg tilbod og opptakskapasitet vert avgjort på eit seinare tidspunkt, og det blir som tidlegare lagt opp til at rektor får fullmakt til å fastsetja dette. Rektor gjer ikkje framlegg om endringar i ressursane til vidareutdanningar ut over det som følgjer av at einskilde utdanningar berre har opptak annakvart år (AØR). Mastergradsutdanningar HSF har akkreditering for ein felles mastergrad i landskapsplanlegging saman med Københavns universitet og Sverige lantbruksuniversitet. Studiet var tenkt starta opp i 2009, men vart utsett grunna

6 behov for avklaringar knytt til samarbeidet. Tilhøva ligg no til rette for oppstart i 2010 og rektor gjer framlegg om opptak av 15 studentar. Styret gav i mai rektor fullmakt til å oppnemna studieplankomitear med sikte på mastergrader innan økonomi og administrasjon, ny valretning i regional utvikling innafor den eksisterande mastergraden i organisasjon og leiing og ein komite for utgreiing av mastergradsstudium innan helse- og sosialfaga. I tillegg til dette er styret blitt orientert om arbeid med etablering av mastergrad innan idrett og mastergrad i læring og undervisning som vidareføring av det tidlegare tilbodet i tilpassa opplæring. I løpet av hausten er det avklart at det berre er eitt av desse tilboda som er aktuelle å starta opp i Det er tilbodet om mastergrad innan læring og undervisning. Her pågår det for tida drøftingar med Universitetet i Bergen med sikte på eit tilbod ved HSF som UiB står fagleg ansvarleg for. Dette vil vera ei vidareføring av det tilbodet høgskulen har hatt i samarbeid med Universitetet i Oslo og som vart avslutta i vår. (Vedlegg 1 er notat om arbeidet frå ALI.) I samarbeidsavtalen med Universitetet i Bergen vil HSF leggja opp til ein intensjon om at HSF skal overta det faglege ansvaret for tilbodet når føresetnadane for å søka akkreditering for det er til stades. Rektor meiner det er viktig at høgskulen får på plass tilbod om mastergrad i lærarutdanninga og foreslår at rektor får fullmakt til å vedta oppstart av tilbodet i 2010 dersom dei faglege og formelle føresetnadane er til stades. Ressursar til dette er foreslått lagt inn i budsjettet. Ingen av dei andre omtalte mastergradstilboda vil vera aktuelle før i 2011 eller seinare, men i tråd med drøftinga ovanfor legg rektor opp til at det blir teke ressursmessig høgde for at fleire av desse skal kunna etablerast når dei faglege føresetnadane er til stades. Arbeidet med ny valretning regional utvikling innafor rammene av mastergradsstudiet i organisasjon og leiing vil gå vidare. Etablering av den nye retninga er ikkje aktuelt i I arbeidet med mogeleg ny valretning vert det også sett på mulegheiter for ekstern finansiering. Masterstudiet i organisasjon og leiing har opptak annakvart år, og det er dermed lagt inn ressursar til opptak i Avdelinga ynskjer at det kullet som blir teke opp i 2010 skal ha Bergen som studiestad. Grunngjevinga for det er at ein ynskjer å utvida rekrutteringsområdet for studiet, og at det ikkje er tilbod om liknande studium i Bergen. Med i grunngjevinga er det at HSF i mange år har drive vidareutdanning i helse- og sosialadministrasjon i samarbeid med Folkeuniversitetet i Hordaland, og at det gjennom denne verksemda er ei rekkje studentar i bergensområdet som har teke emne som kan påbyggjast til mastergrad i organisasjon og leiing. I tillegg til dette kjem det at HSF for tida driv rektorutdanning på oppdrag frå Bergen kommune. HSF har gått langt i å lova Bergen kommune at høgskulen vil leggja til rette for mastergradsutdanning for dei som fullfører rektorutdanninga. Masterstudiet i organisasjon og leiing har så langt hatt opptak annakvart år. Avdelinga ynskjer at dette mønsteret skal brytast med at det blir gjennomført opptak begge dei komande to åra. Dei ynskjer opptak i 2010 i Bergen og i 2011 i Sogn og Fjordane. Rektor rår til at det blir gjennomført opptak til masterstudiet i organisasjon og leiing i 2010 med Bergen som studiestad. Det er ein føresetnad at dette ikkje medfører vesentleg kostnadsauke. Rektor meiner spørsmålet om opptak også i 2011 bør utsetjast slik at dette kan vurderast saman med andre planar om masterutdanning som ein må rekna med kjem i løpet av det komande året. Avdeling for lærarutdanning og idrett er godt i gang med å framforhandla ein avtale med Norges idrettshøgskole (NIH) om mastergrad i idrett i Sogndal frå (Vedlegg 2 er brev frå rektor ved NIH. ) Også i dette tilfelle vil det i første omgang vera NIH som har det faglege ansvaret, men HSF sin intensjon er å søkja eiga akkreditering når dei faglege føresetnadane er til stades. Rektor vurderer ei masterutdanning på dette området som svært viktig, og er innstilt på å ha tilstrekkeleg økonomisk handlefridom neste år til at studiet kan startast opp i Det er ikkje sett av ressursar til studiet i 2010.

7 Mastergradsutdanninga i spesialpedagogikk, som Universitetet i Oslo har fagleg ansvar for, har dei siste åra hatt opptak kvart tredje år. Tidlegare var det opptak annakvart år. Avdeling for lærarutdanning og idrett ynskjer at høgskulen går tilbake til opptak annakvart år. Grunngjevinga er at det med tre år mellom kvart opptak blir dårleg utnytting av ressursane på Sandane, og at rekrutteringsgrunnlaget er tilstrekkeleg for opptak annakvart år. Dette ynsket medfører ikkje behov for nye ressursar i 2010, då det var opptak til studiet i Ein komite oppnemnd av dekanane ved ASF, AHF og ALI har levert ei utgreiing om korleis HSF kan utvikla eit mastergradstilbod for helse- og sosialarbeidarar. I utgreiinga vert det teke til orde for eit felles mastergradstilbod for bachelorkandidatar frå helse-, sosial- og idrettsfaga ved HSF. Utgreiinga nyttar stikkordet den avanserte praktikar som profilering av studiet, men det gjenstår noko arbeid for å gjera innhaldet i studiet meir konkret. Utgreiinga konkluderer med at det må arbeidast vidare med sikte på ein studieplan, og at det er ein veg å gå når det gjeld kompetanseoppbygging før HSF er i posisjon til å ta sjølvsendig fagleg ansvar for ei slik utdanning. Rektor meiner dette er eit viktig prosjekt for høgskulen og at målsetjinga må vera å få på plass eit mastergradstilbod for helse- og sosialfaga. I første omgang rår rektor til at styret oppnemner ein studieplankomite. Studieplanarbeidet med sikte på ein mastergrad i finans som eit tilbod for bachelorkandidatar i økonomi og administrasjon er i gang. Styret vart orientert om status i dette arbeidet i førre møte. Oppstart av eit slikt tilbod vil først vera aktuelt i Avsluttande merknader På den følgjande sida ligg rektor sitt framlegg til studieprogram for 2010 med opptakskapasitet for dei ulike tilboda. Diskusjonen om mastergradsoppbygging må gå vidare i 2011, men det ligg nokre føringar i rektor si framstilling i denne saka. Rektor meiner per dato at mastergradsutbygginga bør skje med følgjande prioritering: 1. Mastergrad i læring og undervisning frå Mastergrad i idrett frå Opptak til mastergrad i organisasjon og leiing i Bergen i 2010 og nytt opptak i Sogn og Fjordane i Mastergrad i helse- og sosialfaga 5. Mastergrad i finans 6. Opptak annakvart år til mastergrad i spesialpedagogikk

8 Tabell 1: Studieprogram og opptakskapasitet 2010 Opptakskapasitet 2010 Opptakskapasitet 2009 Bachelorstudium Sjukepleie august Sjukepleie januar (via SO) Sjukepleie august, deltid 0 44 Vernepleie Sosialt arbeid Barnevernpedagogikk Ungdomssosiologi Historie Allmennlærar 0 70 Grunnskulelærar Grunnskulelærar 1-7, deltid 33 0 Grunnskulelærar Førskulelærar Førskulelærar deltid 0 58 Idrett, fysisk aktivitet og helse Idrett og kroppsøving Friluftsliv Landskapsplanlegging med arkitektur Geologi og geofare Fornybar energi 15 0 Elektroingeniør Økonomi og administrasjon Eigedomsmekling Reiselivsleiing Årsstudium Ungdomssosiologi Samfunnsfag Idrett Naturfag Bedriftsøkonomi Reiseliv Informasjonsbehandling 0 10 Engelsk Juss 30 0 Sum grunnutdanningar via SO (opptakskapasitet) Lokale opptak Bachelor sjukepleie, januaropptak Bachelor vernepleie deltid, januaropptak 33 0 Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid 60 0 Vidareutdanningar ALI 105 h-ekv 105 h-ekv Vidareutdanningar AHF 83 h-ekv 83 h-ekv. Vidareutdanningar ASF 25 h-ekv 25 h-ekv Vidareutdanningar AIN 15 h-ekv 15 h-ekv Vidareutdanningar AØR 10 h-ekv 0 Master landskapsplanlegging 15 0 Master organisasjon og leiing 30 0 Master spesialpedagogikk (UiO fagleg ansvarleg) 0 30 Master læring og undervisning (UiB fagleg ansvarleg) 15 0

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK Saksframlegg Dato Referanse 14.09.2009 2009/405-3970/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 09/42 Høgskulestyret 01.10.2009 STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV.

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV. Saksframlegg Dato Referanse 10.06.2009 2008/827-2749/2009 Sakshandsamar Dekan Rasmus Stokke / Studiedirektør Terje Bjelle Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/28 Høgskulestyret 17.06.2009 NY LÆRARUTDANNING.

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012 Saksframlegg Dato Referanse 20.02.2012 2007/1092-1081/2012 Sakshandsamar Erik Kyrkjebø, tlf 57 67 62 85 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 12/6 Høgskulestyret 01.03.2012 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012 Saksframlegg Dato Referanse 10.11.2011 2011/565-5295/2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/81 Høgskulestyret 17.11.2011 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET.

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET. Saksframlegg Dato Referanse 08.12.2009 2009/145-5244/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/68 Høgskulestyret 17.12.2009 REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011

HOVUDVAL I BUDSJETT 2011 Saksframlegg Dato Referanse 26.10.2010 2010/500-5193/2010 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/52 Høgskulestyret 04.11.2010 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Møteprotokoll for Høgskulestyret

Møteprotokoll for Høgskulestyret Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 18.06.13 Tidspunkt: 15:00-17:45 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

"Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015

Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 "Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 Bakgrunn Mykje IT-relatert aktivitet innan offentlig sektor Raskt

Detaljer

Utfordringer for HSF: Rekrutteringering økonomi og omstillingsmuligheter ved HSF. Åse Løkeland Rektor

Utfordringer for HSF: Rekrutteringering økonomi og omstillingsmuligheter ved HSF. Åse Løkeland Rektor Utfordringer for HSF: Rekrutteringering økonomi og omstillingsmuligheter ved HSF Åse Løkeland Rektor SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKNING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning,

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 10/14 Søknad om utgreiing av nedlegging og oppretting av studier med nasjonalt opptak ephortesak: 2014/654 Saksansvarleg: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar.

Offentleg. Styreleiar Jon Naustdalslid hadde meldt forfall. I hans stad fungerte Heidi Kathrin Osland som møteleiar. Offentleg Møteprotokoll for Høgskulestyret Møtestad: møterom v/studenttorget Fossvegen 6, Sogndal (Høgskulen i Sogn og Fjordane) Dato: 17.12.2009 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Sakshandsamar : Bjarne Øygarden Innvalstelefon : 23 30 1476/2741 E-post : bjarne.oygarden @ utdanningsdirektoratet.no Universitet og høgskolar etter liste Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte

Eva Marie Halvorsen har meldt forfall. Åse Løkeland (1. vara) og Rasmus Stokke (2. vara) er kalla inn, men har ikkje høve til å møte Til AMU Møteinnkalling arbeidsmiljøutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i arbeidsmiljøutvalet. Møtestad: Stort møterom Foss, Sogndal Dato: Torsdag 17. oktober 2013 Tidspunkt: Kl. 12.15 14.00 Saksliste

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk

Etablering av mastergradsstudium i Naturfag fagdidaktikk Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Arnulf Omdal Dato: 28.02.06 Vedlegg: 1. Saksframlegg til styresak S 36/04, NTNU 2. Den utdanningspolitiske bakgrunn for masterstudiet i Naturfag fagdidaktikk

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH

RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING TIL DBH Vedtekne 27.04.2006 med heimel i kapittel 9 og 10 i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005. 1. Registrering av grunnlagsdata til DBH Utarbeiding og godkjenning

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Referat frå seminar/møte i fou-utvalet torsdag 5. og fredag 6. november 2009

Referat frå seminar/møte i fou-utvalet torsdag 5. og fredag 6. november 2009 Referat frå seminar/møte i fou-utvalet torsdag 5. og fredag 6. november 2009 Desse møtte: Jan Olav Fretland (leiar), Sølvi Lillejord (professor 2), Vegard F. Moe, Ingrid Fossøy, Rasmus Stokke (dekan),

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEBOK - Høgskulestyret

MØTEBOK - Høgskulestyret MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: 12.05.2016 kl 10:00 15:30 Sted: Møterom Stad, 2.etasje i Høgskulebygget, Sogndal Arkivsak: 15/01012 Møtte: Forfall: Administrasjonen: Referent: Trond Ueland (styreleiar)

Detaljer

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING

MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN HELSE- OG SOSIALTENESTER- SØKNAD OM AKKREDITERING Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2010/1228-2953/2011 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/44 Høgskulestyret 16.06.2011 MASTERGRAD I SAMHANDLING INNAN

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015

20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 20150223 Leiarmøte ved HiSF 23. februar 2015 Rom 2020: kl 10.00-10.20: HMS kl. 10.20-11.00: Forberedelse til styremøtet i UH-nett Vest 10.-11.mars Hvert av medlemmene av ledergruppen utarbeider et notat

Detaljer